B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s"

Transcriptie

1 B E S T U U R S V E R S L A G W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s voor Hoop en Toekomstkansen 2014

2

3 Doelstelling Statutaire doelstelling van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen (WTEF): 1. het bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing via het zogenaamde tweedekansonderwijs of via onderwijs aan gedepriveerden in de Nederlandse samenleving; 2. het bevorderen van de scholing van kinderen of jeugdigen tot een leeftijd van twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika; 3. het bevorderen van de ontwikkeling en scholing en hulp aan vrouwen met kinderen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, Alles in de ruimste zin des woords. Dit komt er dus kortgezegd op neer dat het WTEF de scholing van kinderen, jeugdigen en hulp en scholing van vrouwen wil bevor deren in Afrika, Azië en/of Zuid Amerika en in Nederland de integratie van minderbedeelden met een accent op het bieden van hoop en toekomstkansen door educatie aan allochtonen in onze samenleving. Helaas komt er van dit laatste tot dusver weinig terecht zodat het bestuur voornemens is in het komende jaar daaraan meer aandacht te schenken. In het beleidsplan wordt op deze doelstelling verder ingegaan. Algemeen In 2014 hield het Bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen (WTEF) zich intensief bezig met zijn school in Nkondo in het Kibaale district van Oeganda die in september 2011 werd geopend en die in 2013 en 2014 verder werd uitgebreid. Ook was er veel contact en overleg met indieners/aanvragers van nieuwe projecten en werd de nodige aandacht besteed aan monitoring van projecten waarvoor al eerder betalingen en toezeggingen werden gedaan. In bijlage 5 is een rapportage opgenomen over twee meisjes die we individueel ondersteunden en die het uitstekend hebben gedaan. Echter van anderen kregen we ondanks verzoeken geen verdere terugkoppeling zodat vanaf 2015 de ondersteuning en monitoring in Oeganda zelf wordt geregeld. Daartoe is overleg gepleegd en zijn afspraken gemaakt waarop in bijlage 9 en in het Beleidsplan, hierna, verder wordt ingegaan. Omdat door de Belastingdienst alle Goede Doelen Stichtingen worden beoordeeld om te bezien of deze hun Algemeen Nut Beogende Instelling- (ANBI)- status kunnen behouden werd het Beleidsplan van het WTEF geactualiseerd en de voorwaarden tot hulpverlening aangescherpt /geformaliseerd zoals hierboven werd gemeld en in de bijlagen van dit bestuursverslag nader zal worden toegelicht. Het fiscale nummer van de Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen is De daartoe strekkende beschikking van de Belastingdienst luidt: U heeft een aanvraag Algemeen Nut Beogende Instelling ingediend. Op basis van de door U verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw instelling kan aanmerken als een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. Beleidsplan Beleidsplan van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen (WTEF) ten behoeve van donoren en verplichte rapportage aan diverse instanties en andere geïnteresseerden. Algemeen Het Beleidsplan bevat een overzicht van de activiteiten en projecten en geeft aandacht aan de werving, beheer en besteding der middelen. Wim Tijhaar Educatiefonds 1

4 In 2014 hield het Bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen (WTEF) zich intensief bezig met onze school die in september 2011 werd geopend in Nkondo in het Kibaale district van Oeganda en die in 2013 en 2014 verder werd uitgebreid. Ook worden/werden in toenemende mate verzoeken tot financiële ondersteuning door individuele jongens en meisjes ingediend wat in 2013 tot tijdrovende beoordeling en afweging bleek te leiden. Daarom heeft het bestuur in 2014 nadere afspraken gemaakt en regelingen opgesteld om het beoordelingstraject te stroomlijnen met behulp van evaluatie /assessment ter plaatse van de indiener van het verzoek. We ontvingen op 29 mei een tussentijds rapport waarbij we enerzijds goed geïnformeerd werden over de gang van zaken maar anderzijds waren er ontwikkelingen en opmerkingen die om nadere toelichting vroegen. De rapportage is opgenomen in bijlage 3 Op basis van deze rapportage en de beantwoording van onze vragen (en detaillering daarvan) is een beleidsplan voor onze school in Oeganda (TCSN) voor de jaren 2014 en 2015 opgesteld. Ondanks de in 2013 door het bestuur opgestelde procedure ter afhandeling van verzoeken tot financiële ondersteuning die door individuele jongens en meisjes worden ingediend, bleek de afhandeling enerzijds nog erg tijdrovend en anderzijds kon niet altijd worden beoordeeld of de verstrekte informatie helemaal kloppend was. In 2013 was al een format opgesteld om alle informatie goed geordend binnen te krijgen en werden checks/controlevragen ingevoerd om via de school van de aanvrager de informatie te verifieren waarna de donatie ook rechtstreeks naar de school werd overgemaakt. Het bestuur overlegde met mr. M. Musheshe, chairman van het Uganda Rural Development en Training programme (URDT) over de mogelijkheid om in Oeganda zelf de evaluatie /assessment ter plaatse van de indiener van het verzoek te laten plaatsvinden. Ook daarover is een beleidslijn overeengekomen, zoals in bijlage 9 is toegelicht. Actuele beleid Het actuele beleid van het WTEF richt zich vooral op de instandhouding en uitbouw van onze school in Oeganda (TCSN) waarvoor oorspronkelijk een bedrag van ter beschikking werd gesteld, te verdelen over drie jaren. De opening van de school vond plaats per september In 2013/2014 werd voor de noodzakelijke uitbreiding van de school met 2 praktijklokalen, een bibliotheek en lerarenwoningen (omdat het moeilijk was om bevoegde en bekwame docenten te verleiden om te verhuizen vanuit een stedelijke omgeving (Kampala) naar het (afgelegen) platteland) een extra bedrag van ter beschikking gesteld. Veel aandacht is geschonken aan de begeleiding en monitoring van dat project. Het dagelijkse management en toezicht van de TCSN wordt primair uitgeoefend door URDT die er ook in slaagde een gekwalificeerde en energieke Headteacher (Mrs. Anne Nuwagaba) aan te stellen. Daarnaast worden/werden voor zover de aanvragen toereikend zijn, en de rapportage en monitoring bevredigend kunnen worden geregeld, middelen ter beschikking gesteld aan het Nepalproject (EWN) en diverse andere projecten in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Helaas is in de afgelopen jaren de statutaire doelstelling: het bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing via het zogenaamde tweedekansonderwijs of via onderwijs aan gedepriveerden in de Nederlandse samenleving nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Toch is scholing van met name de allochtone Nederlanders een belangrijke doelstelling geweest van de oprichters omdat zij overtuigd zijn dat een goede scholing in meerdere opzichten toekomstkansen en perspectief biedt voorpersoonlijk geluk en voor een goede integratie en zinvolle plaats en functie in de Nederlandse samenleving. Omdat het naar de mening van het bestuur wezenlijk is dat er draagvlak is in de eigen allochtone achterban is een van de speerpunten van het beleid om educatieve projecten te ondersteunen die worden ontwikkeld /aangedragen/geïnitieerd door rolmodellen uit de eigen culturele groepen. 2 Wim Tijhaar Educatiefonds

5 Werkzaamheden en Projecten. Tijhaar Community School Nkondo Uganda (TCSN) De bestaande Rural Community School in Nkondo gelegen in Bugangaizy County van het Kibaale district in Oeganda telde weliswaar bij oprichting zes lokalen waardoor een senior secondary school ( = 6 leerjaren) tot de mogelijkheden behoort, maar twee daarvan waren in gebruik als bibliotheek respectievelijk vaklokaal (handarbeid/biologie/ scheikunde-laboratorium). In overleg met het bestuur van URDT (Uganda Rural Development and Training- programme) werd in 2012 besloten om de zes lokalen in het hoofdgebouw voortaan alle te bestemmen voor theorieonderwijs en een aparte locatie te bouwen voor de bibliotheek en twee vaklokalen omdat de uitbreiding van het aantal leerjaren en studenten ook tot een groter beslag op deze onderwijsfaciliteiten leiden. Alle werkzaamheden waren per eind 2014 vrijwel afgerond zodat het totale bedrag van de door het WTEF, Coöperatiefonds van de Rabobank Vallei en Rijn en Wilde Ganzen (WG) ad via de gemeenschappelijke rekening bij WG kon worden overgemaakt. De rapportage die daartoe bij WG moest worden overgelegd is opgenomen als bijlage 2 van dit verslag. Zoals gemeld kregen we (ook rechtstreeks) op 29 mei een tussentijds rapport waarbij we enerzijds goed geïnformeerd werden over de gang van zaken maar anderzijds waren er ontwikkelingen en opmerkingen die om nadere toelichting vroegen. De rapportage is opgenomen in bijlage 3. Onze vragen naar aanleiding daarvan (en de beantwoording daarvan in blauw) is in bijlage 4 toegevoegd). In 2012 financierde het WimTijhaarEducatiefonds voor Hoop en Toekomsten (WTEF) de aankoop van 24 ha. grond voor het praktijkonderwijs, passend bij de two generation approach. Immers naast de gebruikelijke vakken die horen bij voortgezet middelbaar onderwijs is er ook een Co-curricular programme waarbij praktijkonderwijs wordt gegeven. Hierbij leren de studenten mais, bonen en groenten te verbouwen en worden zij onderwezen in landbouw-, compostering-, en irrigatietechnieken. Deze kennis en vaardigheden dragen ze ook over bij hun regelmatige terugkeerperioden naar dorp of huis. Bij onze school gaat het dus niet alleen over kinderen maar is ook plattelandsontwikkeling het doel. Dit om de trek naar de steden terug te dringen door het creëren van mogelijkheden om zelf op eigen erf duurzaam inkomen te genereren. De aankoop van de 24ha grond was enerzijds omvangrijker dan nodig voor het praktijkonderwijs maar diende anderzijds ook om de teelt van gewassen mogelijk te maken waardoor de dagelijkse maaltijd aan alle studenten goedkoper kan worden aangeboden. Hierdoor kunnen de operationele kosten van de Wim Tijhaar Educatiefonds 3

6 school blijvend worden verminderd. Daarnaast zal door bananen- en koffieproductie t.z.t. zelf geld kunnen worden verdiend. Hierdoor ontstaat een duurzame inkomensbron voor de school. Helaas heeft de school momenteel nog steeds te weinig inkomsten om de jaarlijkse kosten te dekken. Omdat desondanks de exploitatie voorlopig niet sluitend was te krijgen heeft het bestuur besloten om de komende jaren per jaar voorlopig in de exploitatie bij te dragen zolang de verkoop van landbouwproducten nog niet voldoende oplevert. Individuele verzoeken Door de opening van onze school door de minister en de TV/RADIO/PERS aandacht daarvoor heeft het WTEF een redelijk grote bekendheid gekregen in de Oegandese regio. Als gevolg hiervan bereikten ons veel verzoeken tot ondersteuning, vaak indringend gemotiveerd door schrijnende verhalen. Enerzijds is het fantastisch om voor een jongen of meisje het verschil te kunnen maken waarbij wanhoop plaats maakt voor hoop en toekomstkansen, anderzijds zijn de middelen beperkt en moet gewaakt worden tegen opgeklopte verhalen. Het kostte het bestuur relatief veel tijd om verzoeken te beoordelen, de feiten te checken en het toezicht te waarborgen. Er is dan ook in 2013 door het bestuur veel tijd besteed om een soort format te bedenken voor een eerste beoordeling. Daarom kreeg elke aanvrager primair een vragenlijst (zie bijlage 9) en een brief waarin om nadere informatie wordt gevraagd en waaruit blijkt dat de ondersteuning in beginsel tijdelijk is. De via het formulier verstrekte informatie bepaalde in de eerste helft van 2014 onze reactie en waarna bij een positief oordeel de gelden rechtstreeks naar de school werden overgemaakt, mede om risico s van gelukzoekers te beperken en de aanvragen te schiften. Daardoor kunnen we de werkelijk gemotiveerde en financieelhulpbehoevende studenten nieuwe hoop geven en helpen bij hun toekomstkansen. Echter, mede door de veelheid van verzoeken tot financiële ondersteuning door individuele jongens en meisjes, kreeg het bestuur naar haar gevoel onvoldoende vat op de ernst van de situatie en was de beoordeling van motivatie en geschiktheid van de aanvragers moeilijk. Gelukkig bleek mr. Mwalimu Musheshe ( Chairman van URDT) bereid en in staat om zowel persoonlijk als ook door inschakeling van zijn staf om het beoordelingstraject te stroomlijnen. Dit gebeurt via persoonlijke evaluatie /assessment en een gesprek ter plaatse met de indiener van het verzoek. Aldus ontstond de (betere) situatie dat men in Oeganda zelf de persoonlijke beoordeling doet van de bij ons binnengekomen aanvragen, waarna de aanvragers op onze eigen school kunnen worden geplaatst. Dit zal eventueel leiden tot interne plaatsing in ons boarding house, maar dat moeten ze er maar voor over hebben! Bovendien komt onze subsidie dan bij de eigen school terecht en slaan we two birds in one stroke! In bijlage 9 wordt van het traject van overleg en correspondentie ten dien aangaande verslag gedaan. 4 Wim Tijhaar Educatiefonds

7 Homo wetgeving Oeganda Zoals gemeld kregen we (ook rechtstreeks) op 29 mei een tussentijds rapport waarbij we enerzijds goed geïnformeerd werden over de gang van zaken maar anderzijds waren er ontwikkelingen en opmerkingen die om nadere toelichting vroegen. De rapportage is opgenomen in bijlage 3. Ook over de nieuwe Homo wetgeving werd gecorrespondeerd en vooral voor de eventuele gevolgen voor de school. We schreven Als gevolg van de handtekening van Museveni onder de anti-homo wet is er in Nederland ( en uiteraard niet alleen hier) erg veel negatieve publiciteit over Oeganda in de media. Daardoor ontstond er binnen het bestuur van het WTEF en daarbuiten discussie. Enerzijds zijn we altijd heel beducht om ons te mengen in c.q. te oordelen over binnenlandse situaties en cultuurverschillen maar dit item overstijgt dat. We stelden vragen over een (hopelijk hypothetische) situatie als een van onze leerkrachten homo blijkt te zijn en wordt lastig gevallen. We zouden in zo n geval wel de vinger aan de pols willen houden en zouden het heel vervelend vinden als de studenten van de TCSN of URDT betrokken raken. Als reactie kregen we een mail : In het dagelijks leven is er niks veranderd. De school functioneert normaal en ik ken niemand die bedreigd is vanwege zijn seksuele geaardheid. Daar werd überhaupt bijna niet over gesproken in de eerste 15 jaren dat wij hier wonen... Ook je genegenheid naar elkaar tonen als stel in het openbaar is not done. De minister van gezondheidzorg heeft trouwens vandaag bekend gemaakt dat iedereen recht heeft op dezelfde medische behandeling... dus we hopen dat het bij uitwassen blijft. Vooral vanwege het onbegrip aan de westerse kant hebben we jullie steun nu zelfs meer nodig want de geldkraan wordt wel dicht gedraaid daar organisaties /mensen die zich niet echt in de materie verdiepen. En daar worden we niet vrolijk van. Onze moraal: tegen de verdrukking in blijven volhouden om hier een meer menswaardiger wereld te helpen creëren en langzaam maar zeker mensenrechten op het menu te krijgen. Het bestuur van het WTEF blijft alert op deze kwestie. Empowering Women of Nepal (EWN) Empowering of the Women of Nepal (EWN) zet zich in voor de ontwikkeling van de economische en sociale positie van vrouwen in Nepal door Adventure Tourism. EWN biedt aan vrouwen een aantal trainingsprogramma s aan waarbij naast kennisoverdracht ruime aandacht wordt besteed aan persoonlijke vaardigheden zoals leiderschap en besluitvaardigheid. De organisatie richt zich vooral op vrouwen uit de lage kasten en uit het zeer arme westen van Nepal. Daarnaast geeft EWN onderdak en onderwijsmogelijkheden aan zestien meisjes, variërend van 6 tot 18 jaar. Het merendeel van deze meisjes was door hun ouders verkocht als huishoudelijke kracht aan hotel- en restauranteigenaars in het Mustang district, een van de populairste wandelgebieden in Nepal. EWN startte een hostel in Pokhara waar zij de meisjes, die zij redden uit een dergelijke situatie, onderbrengt. De meisjes gaan op school in Pokhara. Onderdak, voeding, schoolgeld, boeken, schooluniform, transport en andere extra activiteiten worden betaald door EWN. Fysieke en mentale gezondheid worden in de gaten gehouden. Voor de opvang en educatie van deze meisjes heeft het Wim Tijhaar Educatiefonds als gebruikelijk weer een donatie verstrekt dit keer specifiek voor het kinderenhostel. Deze donatie werd mede gefinancierd uit de daartoe zelf ontvangen externe donaties! We kregen daarna de volgende terugkoppeling van onze Nederlandse contactpersoon (Gera van Wijk) die bij TriodosFoundation werkt en die regelmatig naar ons project in Nepal gaat. Wim Tijhaar Educatiefonds 5

8 From: Gera van Wijk Sent: Monday, December 15, :24 PM To: Wim Tijhaar Subject: Re: Nepal Beste Wim, Zoals beloofd een korte update van het Children Home voor meisjes in Pokhara. Vanuit Pokhara, Nepal heb ik in het Engels de volgende informatie ontvangen: EWN has been operating a Children s Home in Pokhara since The main goal of this program is to provide educational opportunities to disadvantaged children from Nepal. At present we have 14 young girls, the youngest girl is attending grade one and the oldest is studying in grade 11. All of them are doing well in school and at home. Some snapshots of the lives of the girls: - Latun (age 13) from the remote district Dolpo in particular is excelling in her studies. - Angel and Barsa from grade two have recently been selected to display their work at a school exhibition and both of them are very excited about it. - Little Bani is the youngest one at the home. When she joined EWN she was six years old. She very quiet, shy and hardly spoke. Now she is much more confident, happy and enjoying school. - Subashana from Dolpo is also doing well. She has been selected to represent girls issues from the Kaski district by the Civil Society Network. Subashana has attended some training related girls rights and leadership. - Sita from Jumla recently participated in her school house team volleyball competition. She is a very hard worker, she struggles with her school studies, but she is one of the most positive and happy children in the home. - Sujata, the oldest girl has completed her national exams with good grades. She is now studying at grade 11 and working in the EWN reception for work experience. During the Christmas holidays we have an educational tour planned for the children to Begnas Taal which they are all excited about. We also have various other sport and craft activities planned to entertain and expand their skills, knowledge and creativity. We are pleased to say that the children are happy, healthy and doing well!' Ik had deze schriftelijke informatie graag willen voorzien van een aantal foto's maar helaas is de Internetverbinding in Nepal nog steeds slecht. Ik stuur deze graag na. Aantal opmerkingen t.a.v en 2015: - het aantal meisjes is gedaald van 16 naar 14. De twee meiden die het tehuis hebben verlaten hebben dankzij EWN de middelbare school afgerond. Zij zijn niet alleen binnen hun familie maar ook binnen de gemeenschap een inspirerend voorbeeld hoe belangrijk het is dat ook meisjes onderwijs volgen. - EWN heeft er bewust voor gekozen om hun plek niet in te laten nemen door andere meisjes. In plaats daarvan wil EWN voor een aantal meisjes de onderwijskosten op zich nemen. De meisjes blijven bij hun familie wonen die veelal te arm zijn om de onderwijskosten te betalen; EWN zal deze meisjes nauwgezet volgen in hun prestaties. - in 2014 bedragen de jaarlijkse kosten per meisje (accommodatie, kleding & schoeisel, medische verzorging, schoolkosten en buitenschoolse activiteiten) USD 1,300; deze kosten worden voor zo'n 40% gedekt door donaties. De overige kosten worden gedragen door 3 Sisters Adventure Trekking, het trekkingsbureau van de drie Nepalese zussen. - vanuit Nederland kan ik - dankzij een aantal trouwe individuele donaties - ieder jaar zo EUR 3,500 bijdragen. Ik maak dit bedrag in maart over omdat in april het nieuwe schooljaar begint. - de verwachting is dat deze kosten in 2015 met zo'n USD 100 per meisje zullen stijgen; dit vooral door de nog steeds stijgende prijzen voor voedsel, kleding en onderwijs in Nepal. 6 Wim Tijhaar Educatiefonds

9 Ik bezoek Nepal weer in maart-april (als onderdeel van mijn sabbatical) en zal ook vrijwilligerswerk verrichten op het kantoor van EWN. Met alle plezier wil ik jullie dan weer een update sturen over het reilen en zeilen van het Children Home voor meisjes. Namens EWN wil ik mijn oprechte waardering uitspreken dat het WimTijhaarEducatiefonds overweegt om nogmaals het Children Home financieel te ondersteunen. Mochten jullie ten behoeve van de besluitvorming nadere informatie wensen, dan hoor ik dat graag! Hartelijke groet, Gera van Wijk Diverse kleine projecten Nadat in beginsel al het beschikbare geld in een project- en uitgavenbegroting was vastgelegd, kwamen er nog veel verzoeken voor ondersteuning van kleinere projecten Voor zover het bestuur nog wat geld kon vinden en het project aan de normaal te stellen eisen, (zie hierna wat betreft de te hanteren criteria daartoe), voldeed werd positief op een aantal aanvragen (met bescheiden donaties) gereageerd. Zie voor voorbeelden bijlagen 7 en 8 Wim Tijhaar Educatiefonds 7

10 Werving De website wordt goed bezocht wat blijkt uit reacties, diverse giften en meerdere binnenkomende aanvragen! Allereerst moeten hierbij de trouwe donateurs worden genoemd die meestal al jaren trouw zijn aan onze Stichting en die per maand, kwartaal of jaar hun schenking overmaken; hiervoor wederom DANK! Beheer Doelstellingen inzake het beleggingsbeleid - De beleggingen dienen te worden afgestemd op de doelstellingen van het vermogen. - Per 1 februari van ieder kalenderjaar wordt de omvang van de uitgavenbegroting van het lopende kalenderjaar vastgesteld. - Op basis van de uitgavenbegroting maakt het bestuur vervolgens een begroting van de liquiditeitsbehoefte, zowel qua omvang als qua timing voor het lopende kalenderjaar. De samenstelling van de beleggingsportefeuille dient te worden afgestemd op deze liquiditeitsbegroting. - Het beheer van het vermogen wordt primair door penningmeester en voorzitter gevoerd maar het bestuur kan bij meerderheidsbesluit elk jaar maximaal 15 % van de portefeuille heralloceren gezien de liquiditeitsbegroting en de te realiseren statutaire doelstellingen. - De uitgaven bedragen minimaal euro per jaar of 5 % van het belegd vermogen voor zover dat tot een hoger bedrag leidt. - Gezien het beleid van de te verstrekken donaties/ uitkeringen ten behoeve van educatie is het te verwachten dat het vermogen van WTEF op lange termijn langzamerhand afneemt, tenzij de koerswinst op de beleggingen het structurele tekort van opbrengsten ten opzichte van de uitgaven compenseert. Besteding Het bestuur blijft primair verantwoordelijk voor de selectie, toewijzing en controle/monitoring van lopende projecten. Daarbij blijft het streven om de beheers- en uitvoeringskosten te minimaliseren mede ten behoeve van het creëren van draagvlak voor eventuele donoren. Omdat alle bestuurders hun werk onbezoldigd verrichten, is er daardoor steeds slechts sprake van geringe kosten verband houdende met de website, contributie Kamer van Koophandel en uit bankkosten die samenhangen met de internationale betalingen aan projecten. De totale kosten over al de jaren zijn minder dan 1% van de stichting-ontvangsten. Dit is inclusief de kosten voor de ontwikkeling van de website en de notariskosten voor de Stichtingsakte en verdere schenkingen. Dit is ook te danken aan de onderwijsinstelling waaraan de oprichter langjarig als directeur/eigenaar was verbonden en die de jaarverslagen gratis uit sympathie met de doelstellingen van het WTEfonds vervaardigt. Ook voor de komende jaren worden geen substantiële beheerskosten verwacht. Wel kunnen er kosten gemaakt moeten worden ten behoeve van een goede voorbereiding en lokale monitoring van projecten Voor het toezicht op de grotere projecten is er een samenwerking met het bureau afgestudeerden van de Universiteit Wageningen die in beginsel echter geen kosten daarvoor rekent. Op deze Universiteit is er traditioneel sprake van een groot aantal studenten uit ontwikkelingslanden die na het afstuderen terugkeren naar hun moederland. Via de Universiteit kunnen in voorkomende gevallen deze studenten/alumni worden aangezocht om toezicht dan wel controle uit te oefenen op de doelmatige besteding van gelden als in hun omgeving in dat land een project ter subsidiering in aanmerking is gekomen. Uit het vermogen van de stichting worden jaarlijks bedragen ter beschikking gesteld voor concrete kleinschalige, eenmalige projecten van educatieve aard. De leidende beginselen hierbij zijn de beoordeling of: - de voorgenomen bestedingen primaire scholingsbehoeften dekken om aan kinderen/jeugdigen hoop en toekomstkansen te geven, dan wel - betrekking hebben op empowerment of women en - de controle/monitoring-mogelijkheden betreffende de correcte en concrete besteding ter plaatse. 8 Wim Tijhaar Educatiefonds

11 Financieel overzicht 2013 van het WTE-fonds voor Hoop en Toekomstkansen Aan giften en schenkingen kwamen in totaal 31 donaties binnen voor bedragen tussen 10 en 400; in totaal goed voor een bedrag van Aan beleggingsopbrengsten en rente werd gerealiseerd en deze opbrengsten werden volledig aangewend voor donaties aan projecten. Het restant van de uitbetalingen werd gefinancierd door gedeeltelijke verkoop van effecten. De totale kosten bedroegen 415 bestaande uit kosten wegens webhosting ad 144 effectenprovisie, bewaarloon, kosten voor de Kamer van Koophandel en (internationale) bank kosten ad in totaal 271. De secretaris en overige bestuurders brachten geen kosten in rekening. Het bestuursverslag werd weer gratis gedrukt en verspreid door onderwijsorganisatie Markus Verbeek/NCOI. Aan Projecten werd een totaal bedrag van toegekend. Daarvan is in 2014 inmiddels daadwerkelijk uitgekeerd. De betalingen hadden voor ongeveer 80% betrekking op de Tijhaar Community School Nkondo in Oeganda, zowel voor bijdragen in de operationele kosten als ook voor een speciaal fonds waaruit de schoolgelden etc. kunnen worden betaald voor individuele Oegandese jongens en meisjes ( zie bijlage van het bestuursverslag). Daarnaast werd via de jaarlijkse bijdrage aan het meisjesproject in Nepal een relatief omvangrijke dotatie gedaan. Verder voornamelijk kleinere bedragen zoals aan Stichting Proniños in Peru (zie bijlage 5) en individuele ondersteuningen van studenten zoals een verpleegkundigen-opleiding voor een student van het eiland Flores (zie bijlage 6). Amsterdam, 1 maart 2015 Namens het bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen Mr.Drs. W.A. Tijhaar Voorzitter Adresgegevens: Secretaris Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen t.a.v. Dhr. C.D. Kooter Ransuil SR Ouderkerk aan de Amstel Telefoon: Bankrekening: NL07 RABO O , ten name van Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen, Wageningen. Wim Tijhaar Educatiefonds 9

12

13 Bijlagen BIJLAGE 1: Dankmail Dr. Mwalimu Musheshe voor de ondersteuning van het WTEF aan de URDT. BIJLAGE 2: Update and Request for Final Payment Wilde Ganzen Project. 31 Maart BIJLAGE 3: Progress Report 1 Tijhaar Community Secondary School Nkondo. BIJLAGE 4: Vragen en antwoorden m.b.t. Progress Report 1 Tijhaar Community Secondary School Nkondo. BIJLAGE 5: Rapportage inzake 2 meisjes uit Oeganda die individueel door WTEF financieel zijn ondersteund. BIJLAGE 6: Dankmail TCSN naar aanleiding van overmaking 3th installment for operational costs. BIJLAGE 7: Aanvraag Stichting Proniño s BIJLAGE 8 : Aanvraag Stichting Burung Manyar t.b.v. studie verpleegkundige. BIJLAGE 9: Correspondentie inzake individuele aanvragen uit Oeganda. Wim Tijhaar Educatiefonds 11

14

15 BIJLAGE 1: Dankmail Dr. Mwalimu Musheshe voor de ondersteuning van het WTEF aan de URDT. Dear Wim, I am seated behind my lap top in the office and guess what pops up? An for you with good tidings for TCSN. The money has come at the right time and it makes sense of "happy Christmas and New year". On behalf of the URDT family I send our profound thanks to you and through you the Board of directors, WTEF. Your in development, Dr. Mwalimu Musheshe (Ashoka Fellow) URDT/ARU P.O.Box Kampala/ 24 Kagadi Tel: / General Website: On Wed, Jan 1, 2014 at 1:15 PM, Wim Tijhaar wrote: Dear mr. Musheshe, Alida and all members of the staff of the Tijhaar Community School Nkondo and URDT, We hope you enjoyed Christmas! The board of the WTEF send you all, the best wishes for Today we transferred to Account of the TCSN/Solarproject the amount of 8,000 euro being 1,000 euro to buy books for the library of the TCSN ( EMMAUS donation) and 7,000 euro for Operational Costs of the TCSN ( See mail 15/12). Kindest regards Wim /Board WTEF Wim Tijhaar Educatiefonds 13

16 BIJLAGE 2: Update and Request for Final Payment Wilde Ganzen Project. 31 maart UGANDA RURAL DEVELOPMENT AND TRAINING PROGRAMME (URDT) PO Box:16253, Kampala, Uganda Tel: +256 (0) Physical location: Kagadi Kibaale District - Uganda Contact or Website: UPDATE AND REQUEST FOR FINAL PAYMENT WILDE GANZEN PROJECT NUMBER: P th March 2014 Name of the organisation Name of the partner in the Netherlands Project name Country Uganda Rural Development and Training programme (URDT) Wim Tijhaar Educatie Fonds (WTEF) Education for youth leadership development and social transformation TCSN -Uganda Uganda

17 1. INTRODUCTION This is the second report of the Project: Education for youth leadership development and social transformation- TCSN Uganda financed by Wilde Ganzen in collaboration with the Nethelrands based Wim Tijhaar Educatie Fonds (WTEF) and the Uganda Rural Development and Training programme (URDT). The latter is the implementing agency. The Project supports infrastructure development of a community based school, TCSN, in Kibaale District, Uganda. It entails the construction of a library, laboratory and staff quarters. The school aims to teach the students to become change agents in their impoverished homes and communities and develop model homes that have sustainable income and health while they study and get prepared for future leadership. Like its sister school, the URDT Girls School it has started to use the 2- generation approach whereby students and parents learn together, develop a shared vision for their home, analyze their current situation, plan and learn together to develop farm enterprises that act as centres of learning in the villages and to participate in local governance practices The project budget and coverage are as follows: Local currency Euro Local contribution of own organisation Contribution of other local donors Not Applicable Contribution of other international donors Approved request from Dutch partner & Wilde Ganzen Total project budget The Project started in December 2012 with kind financial support from Wilde Ganzen and WTEF. Both the library and science block buildings are ready. The staff quarters are at roofing level. This document gives a pictorial update and the financial report. In the appendix we present pictures of other achievements in We will embark on the final works of finishing and interiors of all buildings as soon as possible. We expect that the remaining work takes not more than six months to accomplish. However, the funds available are exhausted. Hence we kindly request Wilde Ganzen to send us the next and final instalment to the Stanbic account. 2. PROGRESS REPORT CONSTRUCTION COMMUNITY SCHOOL IN NIKONDO The start of the construction went well. The library and science block came up rather quickly. We got a delay in the project implementation as the site engineer left as he a permanent job somewhere. It took us some time to find a replacement. The heavy rains also affected the speed of the work at transport of materials to the site became problematic. However, despite these challenges, the science block and library buildings are finished and are awaiting the fittings and fixtures. We were not very successful to get an expert to fix the science lab interior. We expect to embark on the interior as soon as we get the next instalment as we have now identified a better person. With the hire of a new Head Teacher, the work will be progressing well again. URDT will continue to play its oversight function. Below are pictures that show the 3 buildings in the different stages of development. The banking details are given below. Wim Tijhaar Educatiefonds 15

18 URDT Board member inspecting the science block Science block is roofed The CEO Musheshe inspecting the roofing of the library Library exterior accomplished Foundation Teachers house

19 Roofing Teachers house 3. FINANCIAL REPORT Activity 1: Construction laboratory Description Budget in Ugx Actual Varience Ugx Actual in Budget in Tools 2,651,282 2,430, , Sub-structure/Foundations 26,424,615 22,400,000 4,024,615 7,000 8,258 Super-structure 30,302,308 28,050,000 2,252,308 8,766 9,469 Roof and Ceiling 20,598,462 14,500,000 6,098,462 4,531 6,437 Doors and Windows 19,310,769 14,562,000 4,748,769 4,551 6,035 Plumbing works 28,490,028 19,300,000 9,190,028 6,031 8,903 Electrical Installation 11,396,011 3,620,000 7,519,611 1,131 3,561 Interiour fittings 5,698,006 5,600,000 98,006 1,750 1,781 Labour and project management 28,005,698 21,574,898 6,430,800 6,742 8,752 Miscellaneous 9,742,143 9,742,143-3,044 Subtotal 182,619, ,036,898 50,326,024 41,262 Activity 2: Construction of library Description Costs in Ugx Actual Varience Actual in Amount in Tools 1,544, , , Sub-structure/Foundations 20,151,567 19,550, ,667 6,110 6,297 Super-structure 19,454,131 19,058, ,231 5,956 6,079 Roofing 19,071,225 15,436,000 3,635,225 4,824 5,960 Doors and Windows 15,005,128 14,181, ,328 4,432-4,689 Plumbing works and finishing 12,035,328 2, ,999, ,761 Electrical Installation 4,558,405 4,558,405-1,425 Labour and project management 26,826,211 20,794,011 6,043,200 6,498 8,383 Miscellaneous 5,769,801 5,769,801-1,803 Subtotal 124,415,840 91,815,061 28,692 Wim Tijhaar Educatiefonds 17

20 Activity: Construction of Teachers House Description Budget in Ugx Actual Varience in Actual in Budget in UGX Tools 569, , Sub-structure/Foundations 21,525,248 19,997,550 1,527,698 6,249 6,727 Super-structure 34,958,689 29,001,250 5,957,439 9,063 10,925 Roofing and Ceiling 21,270,085 18,528,000 2,742,085 5,790 6,647 Doors and Windows 20,309,744 14,670,246 5,639,498 4,584 6,347 Plumbing works and finishing 6,552,707 6,552,707 2,048 Electrical Installation 7,977,208 7,977,208 2,493 Labour and project management 25,162,393 6,314,977 18,847,416 7,863 Interior fittings 11,1965,812 11,165,812 3,489 Miscellaneous 7,474,584 7,474,584 2,336 Subtotal 156,966,271 89,112,023 67,854,2,48 25,874 PICTURES OF OTHER ACHIEVEMENTS 2013 Students learning a practical lesson in the laboratory Students planting orange fleshed potatoes A teacher introducing the theme to the parents on Parents workshop A student facilitating to parents in a min- workshop

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt Bouwen aan goed onderwijs voor elke student Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk SIHO en Universiteit Hasselt Op 18/10/2011 sloegen het SIHO en de Universiteit Hasselt de handen in

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen * FOR THE ENGLISH VERSION SEE BELOW * 1. Log in op ProgRESS WWW (https://progresswww.nl/rug/) en meld je aan voor de Afstudeerprocedure MA PW & OWK

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal?

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? 5/28/2016 1 Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? Janine Weeting ˡ ², Rafael Wittek ˡ, Russell Spears², & Andreas Flache ˡ Department of Sociology/

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie