B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E S T U U R S V E R S L A G. W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s"

Transcriptie

1 B E S T U U R S V E R S L A G W i m T i j h a a r E d u c a t i e f o n d s voor Hoop en Toekomstkansen 2014

2

3 Doelstelling Statutaire doelstelling van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen (WTEF): 1. het bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing via het zogenaamde tweedekansonderwijs of via onderwijs aan gedepriveerden in de Nederlandse samenleving; 2. het bevorderen van de scholing van kinderen of jeugdigen tot een leeftijd van twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika; 3. het bevorderen van de ontwikkeling en scholing en hulp aan vrouwen met kinderen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, Alles in de ruimste zin des woords. Dit komt er dus kortgezegd op neer dat het WTEF de scholing van kinderen, jeugdigen en hulp en scholing van vrouwen wil bevor deren in Afrika, Azië en/of Zuid Amerika en in Nederland de integratie van minderbedeelden met een accent op het bieden van hoop en toekomstkansen door educatie aan allochtonen in onze samenleving. Helaas komt er van dit laatste tot dusver weinig terecht zodat het bestuur voornemens is in het komende jaar daaraan meer aandacht te schenken. In het beleidsplan wordt op deze doelstelling verder ingegaan. Algemeen In 2014 hield het Bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen (WTEF) zich intensief bezig met zijn school in Nkondo in het Kibaale district van Oeganda die in september 2011 werd geopend en die in 2013 en 2014 verder werd uitgebreid. Ook was er veel contact en overleg met indieners/aanvragers van nieuwe projecten en werd de nodige aandacht besteed aan monitoring van projecten waarvoor al eerder betalingen en toezeggingen werden gedaan. In bijlage 5 is een rapportage opgenomen over twee meisjes die we individueel ondersteunden en die het uitstekend hebben gedaan. Echter van anderen kregen we ondanks verzoeken geen verdere terugkoppeling zodat vanaf 2015 de ondersteuning en monitoring in Oeganda zelf wordt geregeld. Daartoe is overleg gepleegd en zijn afspraken gemaakt waarop in bijlage 9 en in het Beleidsplan, hierna, verder wordt ingegaan. Omdat door de Belastingdienst alle Goede Doelen Stichtingen worden beoordeeld om te bezien of deze hun Algemeen Nut Beogende Instelling- (ANBI)- status kunnen behouden werd het Beleidsplan van het WTEF geactualiseerd en de voorwaarden tot hulpverlening aangescherpt /geformaliseerd zoals hierboven werd gemeld en in de bijlagen van dit bestuursverslag nader zal worden toegelicht. Het fiscale nummer van de Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen is De daartoe strekkende beschikking van de Belastingdienst luidt: U heeft een aanvraag Algemeen Nut Beogende Instelling ingediend. Op basis van de door U verstrekte gegevens blijkt dat de Belastingdienst uw instelling kan aanmerken als een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. Beleidsplan Beleidsplan van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen (WTEF) ten behoeve van donoren en verplichte rapportage aan diverse instanties en andere geïnteresseerden. Algemeen Het Beleidsplan bevat een overzicht van de activiteiten en projecten en geeft aandacht aan de werving, beheer en besteding der middelen. Wim Tijhaar Educatiefonds 1

4 In 2014 hield het Bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen (WTEF) zich intensief bezig met onze school die in september 2011 werd geopend in Nkondo in het Kibaale district van Oeganda en die in 2013 en 2014 verder werd uitgebreid. Ook worden/werden in toenemende mate verzoeken tot financiële ondersteuning door individuele jongens en meisjes ingediend wat in 2013 tot tijdrovende beoordeling en afweging bleek te leiden. Daarom heeft het bestuur in 2014 nadere afspraken gemaakt en regelingen opgesteld om het beoordelingstraject te stroomlijnen met behulp van evaluatie /assessment ter plaatse van de indiener van het verzoek. We ontvingen op 29 mei een tussentijds rapport waarbij we enerzijds goed geïnformeerd werden over de gang van zaken maar anderzijds waren er ontwikkelingen en opmerkingen die om nadere toelichting vroegen. De rapportage is opgenomen in bijlage 3 Op basis van deze rapportage en de beantwoording van onze vragen (en detaillering daarvan) is een beleidsplan voor onze school in Oeganda (TCSN) voor de jaren 2014 en 2015 opgesteld. Ondanks de in 2013 door het bestuur opgestelde procedure ter afhandeling van verzoeken tot financiële ondersteuning die door individuele jongens en meisjes worden ingediend, bleek de afhandeling enerzijds nog erg tijdrovend en anderzijds kon niet altijd worden beoordeeld of de verstrekte informatie helemaal kloppend was. In 2013 was al een format opgesteld om alle informatie goed geordend binnen te krijgen en werden checks/controlevragen ingevoerd om via de school van de aanvrager de informatie te verifieren waarna de donatie ook rechtstreeks naar de school werd overgemaakt. Het bestuur overlegde met mr. M. Musheshe, chairman van het Uganda Rural Development en Training programme (URDT) over de mogelijkheid om in Oeganda zelf de evaluatie /assessment ter plaatse van de indiener van het verzoek te laten plaatsvinden. Ook daarover is een beleidslijn overeengekomen, zoals in bijlage 9 is toegelicht. Actuele beleid Het actuele beleid van het WTEF richt zich vooral op de instandhouding en uitbouw van onze school in Oeganda (TCSN) waarvoor oorspronkelijk een bedrag van ter beschikking werd gesteld, te verdelen over drie jaren. De opening van de school vond plaats per september In 2013/2014 werd voor de noodzakelijke uitbreiding van de school met 2 praktijklokalen, een bibliotheek en lerarenwoningen (omdat het moeilijk was om bevoegde en bekwame docenten te verleiden om te verhuizen vanuit een stedelijke omgeving (Kampala) naar het (afgelegen) platteland) een extra bedrag van ter beschikking gesteld. Veel aandacht is geschonken aan de begeleiding en monitoring van dat project. Het dagelijkse management en toezicht van de TCSN wordt primair uitgeoefend door URDT die er ook in slaagde een gekwalificeerde en energieke Headteacher (Mrs. Anne Nuwagaba) aan te stellen. Daarnaast worden/werden voor zover de aanvragen toereikend zijn, en de rapportage en monitoring bevredigend kunnen worden geregeld, middelen ter beschikking gesteld aan het Nepalproject (EWN) en diverse andere projecten in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Helaas is in de afgelopen jaren de statutaire doelstelling: het bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing via het zogenaamde tweedekansonderwijs of via onderwijs aan gedepriveerden in de Nederlandse samenleving nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Toch is scholing van met name de allochtone Nederlanders een belangrijke doelstelling geweest van de oprichters omdat zij overtuigd zijn dat een goede scholing in meerdere opzichten toekomstkansen en perspectief biedt voorpersoonlijk geluk en voor een goede integratie en zinvolle plaats en functie in de Nederlandse samenleving. Omdat het naar de mening van het bestuur wezenlijk is dat er draagvlak is in de eigen allochtone achterban is een van de speerpunten van het beleid om educatieve projecten te ondersteunen die worden ontwikkeld /aangedragen/geïnitieerd door rolmodellen uit de eigen culturele groepen. 2 Wim Tijhaar Educatiefonds

5 Werkzaamheden en Projecten. Tijhaar Community School Nkondo Uganda (TCSN) De bestaande Rural Community School in Nkondo gelegen in Bugangaizy County van het Kibaale district in Oeganda telde weliswaar bij oprichting zes lokalen waardoor een senior secondary school ( = 6 leerjaren) tot de mogelijkheden behoort, maar twee daarvan waren in gebruik als bibliotheek respectievelijk vaklokaal (handarbeid/biologie/ scheikunde-laboratorium). In overleg met het bestuur van URDT (Uganda Rural Development and Training- programme) werd in 2012 besloten om de zes lokalen in het hoofdgebouw voortaan alle te bestemmen voor theorieonderwijs en een aparte locatie te bouwen voor de bibliotheek en twee vaklokalen omdat de uitbreiding van het aantal leerjaren en studenten ook tot een groter beslag op deze onderwijsfaciliteiten leiden. Alle werkzaamheden waren per eind 2014 vrijwel afgerond zodat het totale bedrag van de door het WTEF, Coöperatiefonds van de Rabobank Vallei en Rijn en Wilde Ganzen (WG) ad via de gemeenschappelijke rekening bij WG kon worden overgemaakt. De rapportage die daartoe bij WG moest worden overgelegd is opgenomen als bijlage 2 van dit verslag. Zoals gemeld kregen we (ook rechtstreeks) op 29 mei een tussentijds rapport waarbij we enerzijds goed geïnformeerd werden over de gang van zaken maar anderzijds waren er ontwikkelingen en opmerkingen die om nadere toelichting vroegen. De rapportage is opgenomen in bijlage 3. Onze vragen naar aanleiding daarvan (en de beantwoording daarvan in blauw) is in bijlage 4 toegevoegd). In 2012 financierde het WimTijhaarEducatiefonds voor Hoop en Toekomsten (WTEF) de aankoop van 24 ha. grond voor het praktijkonderwijs, passend bij de two generation approach. Immers naast de gebruikelijke vakken die horen bij voortgezet middelbaar onderwijs is er ook een Co-curricular programme waarbij praktijkonderwijs wordt gegeven. Hierbij leren de studenten mais, bonen en groenten te verbouwen en worden zij onderwezen in landbouw-, compostering-, en irrigatietechnieken. Deze kennis en vaardigheden dragen ze ook over bij hun regelmatige terugkeerperioden naar dorp of huis. Bij onze school gaat het dus niet alleen over kinderen maar is ook plattelandsontwikkeling het doel. Dit om de trek naar de steden terug te dringen door het creëren van mogelijkheden om zelf op eigen erf duurzaam inkomen te genereren. De aankoop van de 24ha grond was enerzijds omvangrijker dan nodig voor het praktijkonderwijs maar diende anderzijds ook om de teelt van gewassen mogelijk te maken waardoor de dagelijkse maaltijd aan alle studenten goedkoper kan worden aangeboden. Hierdoor kunnen de operationele kosten van de Wim Tijhaar Educatiefonds 3

6 school blijvend worden verminderd. Daarnaast zal door bananen- en koffieproductie t.z.t. zelf geld kunnen worden verdiend. Hierdoor ontstaat een duurzame inkomensbron voor de school. Helaas heeft de school momenteel nog steeds te weinig inkomsten om de jaarlijkse kosten te dekken. Omdat desondanks de exploitatie voorlopig niet sluitend was te krijgen heeft het bestuur besloten om de komende jaren per jaar voorlopig in de exploitatie bij te dragen zolang de verkoop van landbouwproducten nog niet voldoende oplevert. Individuele verzoeken Door de opening van onze school door de minister en de TV/RADIO/PERS aandacht daarvoor heeft het WTEF een redelijk grote bekendheid gekregen in de Oegandese regio. Als gevolg hiervan bereikten ons veel verzoeken tot ondersteuning, vaak indringend gemotiveerd door schrijnende verhalen. Enerzijds is het fantastisch om voor een jongen of meisje het verschil te kunnen maken waarbij wanhoop plaats maakt voor hoop en toekomstkansen, anderzijds zijn de middelen beperkt en moet gewaakt worden tegen opgeklopte verhalen. Het kostte het bestuur relatief veel tijd om verzoeken te beoordelen, de feiten te checken en het toezicht te waarborgen. Er is dan ook in 2013 door het bestuur veel tijd besteed om een soort format te bedenken voor een eerste beoordeling. Daarom kreeg elke aanvrager primair een vragenlijst (zie bijlage 9) en een brief waarin om nadere informatie wordt gevraagd en waaruit blijkt dat de ondersteuning in beginsel tijdelijk is. De via het formulier verstrekte informatie bepaalde in de eerste helft van 2014 onze reactie en waarna bij een positief oordeel de gelden rechtstreeks naar de school werden overgemaakt, mede om risico s van gelukzoekers te beperken en de aanvragen te schiften. Daardoor kunnen we de werkelijk gemotiveerde en financieelhulpbehoevende studenten nieuwe hoop geven en helpen bij hun toekomstkansen. Echter, mede door de veelheid van verzoeken tot financiële ondersteuning door individuele jongens en meisjes, kreeg het bestuur naar haar gevoel onvoldoende vat op de ernst van de situatie en was de beoordeling van motivatie en geschiktheid van de aanvragers moeilijk. Gelukkig bleek mr. Mwalimu Musheshe ( Chairman van URDT) bereid en in staat om zowel persoonlijk als ook door inschakeling van zijn staf om het beoordelingstraject te stroomlijnen. Dit gebeurt via persoonlijke evaluatie /assessment en een gesprek ter plaatse met de indiener van het verzoek. Aldus ontstond de (betere) situatie dat men in Oeganda zelf de persoonlijke beoordeling doet van de bij ons binnengekomen aanvragen, waarna de aanvragers op onze eigen school kunnen worden geplaatst. Dit zal eventueel leiden tot interne plaatsing in ons boarding house, maar dat moeten ze er maar voor over hebben! Bovendien komt onze subsidie dan bij de eigen school terecht en slaan we two birds in one stroke! In bijlage 9 wordt van het traject van overleg en correspondentie ten dien aangaande verslag gedaan. 4 Wim Tijhaar Educatiefonds

7 Homo wetgeving Oeganda Zoals gemeld kregen we (ook rechtstreeks) op 29 mei een tussentijds rapport waarbij we enerzijds goed geïnformeerd werden over de gang van zaken maar anderzijds waren er ontwikkelingen en opmerkingen die om nadere toelichting vroegen. De rapportage is opgenomen in bijlage 3. Ook over de nieuwe Homo wetgeving werd gecorrespondeerd en vooral voor de eventuele gevolgen voor de school. We schreven Als gevolg van de handtekening van Museveni onder de anti-homo wet is er in Nederland ( en uiteraard niet alleen hier) erg veel negatieve publiciteit over Oeganda in de media. Daardoor ontstond er binnen het bestuur van het WTEF en daarbuiten discussie. Enerzijds zijn we altijd heel beducht om ons te mengen in c.q. te oordelen over binnenlandse situaties en cultuurverschillen maar dit item overstijgt dat. We stelden vragen over een (hopelijk hypothetische) situatie als een van onze leerkrachten homo blijkt te zijn en wordt lastig gevallen. We zouden in zo n geval wel de vinger aan de pols willen houden en zouden het heel vervelend vinden als de studenten van de TCSN of URDT betrokken raken. Als reactie kregen we een mail : In het dagelijks leven is er niks veranderd. De school functioneert normaal en ik ken niemand die bedreigd is vanwege zijn seksuele geaardheid. Daar werd überhaupt bijna niet over gesproken in de eerste 15 jaren dat wij hier wonen... Ook je genegenheid naar elkaar tonen als stel in het openbaar is not done. De minister van gezondheidzorg heeft trouwens vandaag bekend gemaakt dat iedereen recht heeft op dezelfde medische behandeling... dus we hopen dat het bij uitwassen blijft. Vooral vanwege het onbegrip aan de westerse kant hebben we jullie steun nu zelfs meer nodig want de geldkraan wordt wel dicht gedraaid daar organisaties /mensen die zich niet echt in de materie verdiepen. En daar worden we niet vrolijk van. Onze moraal: tegen de verdrukking in blijven volhouden om hier een meer menswaardiger wereld te helpen creëren en langzaam maar zeker mensenrechten op het menu te krijgen. Het bestuur van het WTEF blijft alert op deze kwestie. Empowering Women of Nepal (EWN) Empowering of the Women of Nepal (EWN) zet zich in voor de ontwikkeling van de economische en sociale positie van vrouwen in Nepal door Adventure Tourism. EWN biedt aan vrouwen een aantal trainingsprogramma s aan waarbij naast kennisoverdracht ruime aandacht wordt besteed aan persoonlijke vaardigheden zoals leiderschap en besluitvaardigheid. De organisatie richt zich vooral op vrouwen uit de lage kasten en uit het zeer arme westen van Nepal. Daarnaast geeft EWN onderdak en onderwijsmogelijkheden aan zestien meisjes, variërend van 6 tot 18 jaar. Het merendeel van deze meisjes was door hun ouders verkocht als huishoudelijke kracht aan hotel- en restauranteigenaars in het Mustang district, een van de populairste wandelgebieden in Nepal. EWN startte een hostel in Pokhara waar zij de meisjes, die zij redden uit een dergelijke situatie, onderbrengt. De meisjes gaan op school in Pokhara. Onderdak, voeding, schoolgeld, boeken, schooluniform, transport en andere extra activiteiten worden betaald door EWN. Fysieke en mentale gezondheid worden in de gaten gehouden. Voor de opvang en educatie van deze meisjes heeft het Wim Tijhaar Educatiefonds als gebruikelijk weer een donatie verstrekt dit keer specifiek voor het kinderenhostel. Deze donatie werd mede gefinancierd uit de daartoe zelf ontvangen externe donaties! We kregen daarna de volgende terugkoppeling van onze Nederlandse contactpersoon (Gera van Wijk) die bij TriodosFoundation werkt en die regelmatig naar ons project in Nepal gaat. Wim Tijhaar Educatiefonds 5

8 From: Gera van Wijk Sent: Monday, December 15, :24 PM To: Wim Tijhaar Subject: Re: Nepal Beste Wim, Zoals beloofd een korte update van het Children Home voor meisjes in Pokhara. Vanuit Pokhara, Nepal heb ik in het Engels de volgende informatie ontvangen: EWN has been operating a Children s Home in Pokhara since The main goal of this program is to provide educational opportunities to disadvantaged children from Nepal. At present we have 14 young girls, the youngest girl is attending grade one and the oldest is studying in grade 11. All of them are doing well in school and at home. Some snapshots of the lives of the girls: - Latun (age 13) from the remote district Dolpo in particular is excelling in her studies. - Angel and Barsa from grade two have recently been selected to display their work at a school exhibition and both of them are very excited about it. - Little Bani is the youngest one at the home. When she joined EWN she was six years old. She very quiet, shy and hardly spoke. Now she is much more confident, happy and enjoying school. - Subashana from Dolpo is also doing well. She has been selected to represent girls issues from the Kaski district by the Civil Society Network. Subashana has attended some training related girls rights and leadership. - Sita from Jumla recently participated in her school house team volleyball competition. She is a very hard worker, she struggles with her school studies, but she is one of the most positive and happy children in the home. - Sujata, the oldest girl has completed her national exams with good grades. She is now studying at grade 11 and working in the EWN reception for work experience. During the Christmas holidays we have an educational tour planned for the children to Begnas Taal which they are all excited about. We also have various other sport and craft activities planned to entertain and expand their skills, knowledge and creativity. We are pleased to say that the children are happy, healthy and doing well!' Ik had deze schriftelijke informatie graag willen voorzien van een aantal foto's maar helaas is de Internetverbinding in Nepal nog steeds slecht. Ik stuur deze graag na. Aantal opmerkingen t.a.v en 2015: - het aantal meisjes is gedaald van 16 naar 14. De twee meiden die het tehuis hebben verlaten hebben dankzij EWN de middelbare school afgerond. Zij zijn niet alleen binnen hun familie maar ook binnen de gemeenschap een inspirerend voorbeeld hoe belangrijk het is dat ook meisjes onderwijs volgen. - EWN heeft er bewust voor gekozen om hun plek niet in te laten nemen door andere meisjes. In plaats daarvan wil EWN voor een aantal meisjes de onderwijskosten op zich nemen. De meisjes blijven bij hun familie wonen die veelal te arm zijn om de onderwijskosten te betalen; EWN zal deze meisjes nauwgezet volgen in hun prestaties. - in 2014 bedragen de jaarlijkse kosten per meisje (accommodatie, kleding & schoeisel, medische verzorging, schoolkosten en buitenschoolse activiteiten) USD 1,300; deze kosten worden voor zo'n 40% gedekt door donaties. De overige kosten worden gedragen door 3 Sisters Adventure Trekking, het trekkingsbureau van de drie Nepalese zussen. - vanuit Nederland kan ik - dankzij een aantal trouwe individuele donaties - ieder jaar zo EUR 3,500 bijdragen. Ik maak dit bedrag in maart over omdat in april het nieuwe schooljaar begint. - de verwachting is dat deze kosten in 2015 met zo'n USD 100 per meisje zullen stijgen; dit vooral door de nog steeds stijgende prijzen voor voedsel, kleding en onderwijs in Nepal. 6 Wim Tijhaar Educatiefonds

9 Ik bezoek Nepal weer in maart-april (als onderdeel van mijn sabbatical) en zal ook vrijwilligerswerk verrichten op het kantoor van EWN. Met alle plezier wil ik jullie dan weer een update sturen over het reilen en zeilen van het Children Home voor meisjes. Namens EWN wil ik mijn oprechte waardering uitspreken dat het WimTijhaarEducatiefonds overweegt om nogmaals het Children Home financieel te ondersteunen. Mochten jullie ten behoeve van de besluitvorming nadere informatie wensen, dan hoor ik dat graag! Hartelijke groet, Gera van Wijk Diverse kleine projecten Nadat in beginsel al het beschikbare geld in een project- en uitgavenbegroting was vastgelegd, kwamen er nog veel verzoeken voor ondersteuning van kleinere projecten Voor zover het bestuur nog wat geld kon vinden en het project aan de normaal te stellen eisen, (zie hierna wat betreft de te hanteren criteria daartoe), voldeed werd positief op een aantal aanvragen (met bescheiden donaties) gereageerd. Zie voor voorbeelden bijlagen 7 en 8 Wim Tijhaar Educatiefonds 7

10 Werving De website wordt goed bezocht wat blijkt uit reacties, diverse giften en meerdere binnenkomende aanvragen! Allereerst moeten hierbij de trouwe donateurs worden genoemd die meestal al jaren trouw zijn aan onze Stichting en die per maand, kwartaal of jaar hun schenking overmaken; hiervoor wederom DANK! Beheer Doelstellingen inzake het beleggingsbeleid - De beleggingen dienen te worden afgestemd op de doelstellingen van het vermogen. - Per 1 februari van ieder kalenderjaar wordt de omvang van de uitgavenbegroting van het lopende kalenderjaar vastgesteld. - Op basis van de uitgavenbegroting maakt het bestuur vervolgens een begroting van de liquiditeitsbehoefte, zowel qua omvang als qua timing voor het lopende kalenderjaar. De samenstelling van de beleggingsportefeuille dient te worden afgestemd op deze liquiditeitsbegroting. - Het beheer van het vermogen wordt primair door penningmeester en voorzitter gevoerd maar het bestuur kan bij meerderheidsbesluit elk jaar maximaal 15 % van de portefeuille heralloceren gezien de liquiditeitsbegroting en de te realiseren statutaire doelstellingen. - De uitgaven bedragen minimaal euro per jaar of 5 % van het belegd vermogen voor zover dat tot een hoger bedrag leidt. - Gezien het beleid van de te verstrekken donaties/ uitkeringen ten behoeve van educatie is het te verwachten dat het vermogen van WTEF op lange termijn langzamerhand afneemt, tenzij de koerswinst op de beleggingen het structurele tekort van opbrengsten ten opzichte van de uitgaven compenseert. Besteding Het bestuur blijft primair verantwoordelijk voor de selectie, toewijzing en controle/monitoring van lopende projecten. Daarbij blijft het streven om de beheers- en uitvoeringskosten te minimaliseren mede ten behoeve van het creëren van draagvlak voor eventuele donoren. Omdat alle bestuurders hun werk onbezoldigd verrichten, is er daardoor steeds slechts sprake van geringe kosten verband houdende met de website, contributie Kamer van Koophandel en uit bankkosten die samenhangen met de internationale betalingen aan projecten. De totale kosten over al de jaren zijn minder dan 1% van de stichting-ontvangsten. Dit is inclusief de kosten voor de ontwikkeling van de website en de notariskosten voor de Stichtingsakte en verdere schenkingen. Dit is ook te danken aan de onderwijsinstelling waaraan de oprichter langjarig als directeur/eigenaar was verbonden en die de jaarverslagen gratis uit sympathie met de doelstellingen van het WTEfonds vervaardigt. Ook voor de komende jaren worden geen substantiële beheerskosten verwacht. Wel kunnen er kosten gemaakt moeten worden ten behoeve van een goede voorbereiding en lokale monitoring van projecten Voor het toezicht op de grotere projecten is er een samenwerking met het bureau afgestudeerden van de Universiteit Wageningen die in beginsel echter geen kosten daarvoor rekent. Op deze Universiteit is er traditioneel sprake van een groot aantal studenten uit ontwikkelingslanden die na het afstuderen terugkeren naar hun moederland. Via de Universiteit kunnen in voorkomende gevallen deze studenten/alumni worden aangezocht om toezicht dan wel controle uit te oefenen op de doelmatige besteding van gelden als in hun omgeving in dat land een project ter subsidiering in aanmerking is gekomen. Uit het vermogen van de stichting worden jaarlijks bedragen ter beschikking gesteld voor concrete kleinschalige, eenmalige projecten van educatieve aard. De leidende beginselen hierbij zijn de beoordeling of: - de voorgenomen bestedingen primaire scholingsbehoeften dekken om aan kinderen/jeugdigen hoop en toekomstkansen te geven, dan wel - betrekking hebben op empowerment of women en - de controle/monitoring-mogelijkheden betreffende de correcte en concrete besteding ter plaatse. 8 Wim Tijhaar Educatiefonds

11 Financieel overzicht 2013 van het WTE-fonds voor Hoop en Toekomstkansen Aan giften en schenkingen kwamen in totaal 31 donaties binnen voor bedragen tussen 10 en 400; in totaal goed voor een bedrag van Aan beleggingsopbrengsten en rente werd gerealiseerd en deze opbrengsten werden volledig aangewend voor donaties aan projecten. Het restant van de uitbetalingen werd gefinancierd door gedeeltelijke verkoop van effecten. De totale kosten bedroegen 415 bestaande uit kosten wegens webhosting ad 144 effectenprovisie, bewaarloon, kosten voor de Kamer van Koophandel en (internationale) bank kosten ad in totaal 271. De secretaris en overige bestuurders brachten geen kosten in rekening. Het bestuursverslag werd weer gratis gedrukt en verspreid door onderwijsorganisatie Markus Verbeek/NCOI. Aan Projecten werd een totaal bedrag van toegekend. Daarvan is in 2014 inmiddels daadwerkelijk uitgekeerd. De betalingen hadden voor ongeveer 80% betrekking op de Tijhaar Community School Nkondo in Oeganda, zowel voor bijdragen in de operationele kosten als ook voor een speciaal fonds waaruit de schoolgelden etc. kunnen worden betaald voor individuele Oegandese jongens en meisjes ( zie bijlage van het bestuursverslag). Daarnaast werd via de jaarlijkse bijdrage aan het meisjesproject in Nepal een relatief omvangrijke dotatie gedaan. Verder voornamelijk kleinere bedragen zoals aan Stichting Proniños in Peru (zie bijlage 5) en individuele ondersteuningen van studenten zoals een verpleegkundigen-opleiding voor een student van het eiland Flores (zie bijlage 6). Amsterdam, 1 maart 2015 Namens het bestuur van het Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen Mr.Drs. W.A. Tijhaar Voorzitter Adresgegevens: Secretaris Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen t.a.v. Dhr. C.D. Kooter Ransuil SR Ouderkerk aan de Amstel Telefoon: Bankrekening: NL07 RABO O , ten name van Wim Tijhaar Educatiefonds voor Hoop en Toekomstkansen, Wageningen. Wim Tijhaar Educatiefonds 9

12

13 Bijlagen BIJLAGE 1: Dankmail Dr. Mwalimu Musheshe voor de ondersteuning van het WTEF aan de URDT. BIJLAGE 2: Update and Request for Final Payment Wilde Ganzen Project. 31 Maart BIJLAGE 3: Progress Report 1 Tijhaar Community Secondary School Nkondo. BIJLAGE 4: Vragen en antwoorden m.b.t. Progress Report 1 Tijhaar Community Secondary School Nkondo. BIJLAGE 5: Rapportage inzake 2 meisjes uit Oeganda die individueel door WTEF financieel zijn ondersteund. BIJLAGE 6: Dankmail TCSN naar aanleiding van overmaking 3th installment for operational costs. BIJLAGE 7: Aanvraag Stichting Proniño s BIJLAGE 8 : Aanvraag Stichting Burung Manyar t.b.v. studie verpleegkundige. BIJLAGE 9: Correspondentie inzake individuele aanvragen uit Oeganda. Wim Tijhaar Educatiefonds 11

14

15 BIJLAGE 1: Dankmail Dr. Mwalimu Musheshe voor de ondersteuning van het WTEF aan de URDT. Dear Wim, I am seated behind my lap top in the office and guess what pops up? An for you with good tidings for TCSN. The money has come at the right time and it makes sense of "happy Christmas and New year". On behalf of the URDT family I send our profound thanks to you and through you the Board of directors, WTEF. Your in development, Dr. Mwalimu Musheshe (Ashoka Fellow) URDT/ARU P.O.Box Kampala/ 24 Kagadi Tel: / General Website:www.urdt.net On Wed, Jan 1, 2014 at 1:15 PM, Wim Tijhaar wrote: Dear mr. Musheshe, Alida and all members of the staff of the Tijhaar Community School Nkondo and URDT, We hope you enjoyed Christmas! The board of the WTEF send you all, the best wishes for Today we transferred to Account of the TCSN/Solarproject the amount of 8,000 euro being 1,000 euro to buy books for the library of the TCSN ( EMMAUS donation) and 7,000 euro for Operational Costs of the TCSN ( See mail 15/12). Kindest regards Wim /Board WTEF Wim Tijhaar Educatiefonds 13

16 BIJLAGE 2: Update and Request for Final Payment Wilde Ganzen Project. 31 maart UGANDA RURAL DEVELOPMENT AND TRAINING PROGRAMME (URDT) PO Box:16253, Kampala, Uganda Tel: +256 (0) Physical location: Kagadi Kibaale District - Uganda Contact or Website: UPDATE AND REQUEST FOR FINAL PAYMENT WILDE GANZEN PROJECT NUMBER: P th March 2014 Name of the organisation Name of the partner in the Netherlands Project name Country Uganda Rural Development and Training programme (URDT) Wim Tijhaar Educatie Fonds (WTEF) Education for youth leadership development and social transformation TCSN -Uganda Uganda

17 1. INTRODUCTION This is the second report of the Project: Education for youth leadership development and social transformation- TCSN Uganda financed by Wilde Ganzen in collaboration with the Nethelrands based Wim Tijhaar Educatie Fonds (WTEF) and the Uganda Rural Development and Training programme (URDT). The latter is the implementing agency. The Project supports infrastructure development of a community based school, TCSN, in Kibaale District, Uganda. It entails the construction of a library, laboratory and staff quarters. The school aims to teach the students to become change agents in their impoverished homes and communities and develop model homes that have sustainable income and health while they study and get prepared for future leadership. Like its sister school, the URDT Girls School it has started to use the 2- generation approach whereby students and parents learn together, develop a shared vision for their home, analyze their current situation, plan and learn together to develop farm enterprises that act as centres of learning in the villages and to participate in local governance practices The project budget and coverage are as follows: Local currency Euro Local contribution of own organisation Contribution of other local donors Not Applicable Contribution of other international donors Approved request from Dutch partner & Wilde Ganzen Total project budget The Project started in December 2012 with kind financial support from Wilde Ganzen and WTEF. Both the library and science block buildings are ready. The staff quarters are at roofing level. This document gives a pictorial update and the financial report. In the appendix we present pictures of other achievements in We will embark on the final works of finishing and interiors of all buildings as soon as possible. We expect that the remaining work takes not more than six months to accomplish. However, the funds available are exhausted. Hence we kindly request Wilde Ganzen to send us the next and final instalment to the Stanbic account. 2. PROGRESS REPORT CONSTRUCTION COMMUNITY SCHOOL IN NIKONDO The start of the construction went well. The library and science block came up rather quickly. We got a delay in the project implementation as the site engineer left as he a permanent job somewhere. It took us some time to find a replacement. The heavy rains also affected the speed of the work at transport of materials to the site became problematic. However, despite these challenges, the science block and library buildings are finished and are awaiting the fittings and fixtures. We were not very successful to get an expert to fix the science lab interior. We expect to embark on the interior as soon as we get the next instalment as we have now identified a better person. With the hire of a new Head Teacher, the work will be progressing well again. URDT will continue to play its oversight function. Below are pictures that show the 3 buildings in the different stages of development. The banking details are given below. Wim Tijhaar Educatiefonds 15

18 URDT Board member inspecting the science block Science block is roofed The CEO Musheshe inspecting the roofing of the library Library exterior accomplished Foundation Teachers house

19 Roofing Teachers house 3. FINANCIAL REPORT Activity 1: Construction laboratory Description Budget in Ugx Actual Varience Ugx Actual in Budget in Tools 2,651,282 2,430, , Sub-structure/Foundations 26,424,615 22,400,000 4,024,615 7,000 8,258 Super-structure 30,302,308 28,050,000 2,252,308 8,766 9,469 Roof and Ceiling 20,598,462 14,500,000 6,098,462 4,531 6,437 Doors and Windows 19,310,769 14,562,000 4,748,769 4,551 6,035 Plumbing works 28,490,028 19,300,000 9,190,028 6,031 8,903 Electrical Installation 11,396,011 3,620,000 7,519,611 1,131 3,561 Interiour fittings 5,698,006 5,600,000 98,006 1,750 1,781 Labour and project management 28,005,698 21,574,898 6,430,800 6,742 8,752 Miscellaneous 9,742,143 9,742,143-3,044 Subtotal 182,619, ,036,898 50,326,024 41,262 Activity 2: Construction of library Description Costs in Ugx Actual Varience Actual in Amount in Tools 1,544, , , Sub-structure/Foundations 20,151,567 19,550, ,667 6,110 6,297 Super-structure 19,454,131 19,058, ,231 5,956 6,079 Roofing 19,071,225 15,436,000 3,635,225 4,824 5,960 Doors and Windows 15,005,128 14,181, ,328 4,432-4,689 Plumbing works and finishing 12,035,328 2, ,999, ,761 Electrical Installation 4,558,405 4,558,405-1,425 Labour and project management 26,826,211 20,794,011 6,043,200 6,498 8,383 Miscellaneous 5,769,801 5,769,801-1,803 Subtotal 124,415,840 91,815,061 28,692 Wim Tijhaar Educatiefonds 17

20 Activity: Construction of Teachers House Description Budget in Ugx Actual Varience in Actual in Budget in UGX Tools 569, , Sub-structure/Foundations 21,525,248 19,997,550 1,527,698 6,249 6,727 Super-structure 34,958,689 29,001,250 5,957,439 9,063 10,925 Roofing and Ceiling 21,270,085 18,528,000 2,742,085 5,790 6,647 Doors and Windows 20,309,744 14,670,246 5,639,498 4,584 6,347 Plumbing works and finishing 6,552,707 6,552,707 2,048 Electrical Installation 7,977,208 7,977,208 2,493 Labour and project management 25,162,393 6,314,977 18,847,416 7,863 Interior fittings 11,1965,812 11,165,812 3,489 Miscellaneous 7,474,584 7,474,584 2,336 Subtotal 156,966,271 89,112,023 67,854,2,48 25,874 PICTURES OF OTHER ACHIEVEMENTS 2013 Students learning a practical lesson in the laboratory Students planting orange fleshed potatoes A teacher introducing the theme to the parents on Parents workshop A student facilitating to parents in a min- workshop

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Progressing towards Quality Education for All

Progressing towards Quality Education for All Progressing towards Quality Education for All version March 2014, by Els Salembier Summary Content Summary 1 Introduction 2 Why focus on quality 3 Motivation 4 Logical frame 5 Focus point: audit travel

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town.

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town. Double Dutch nr1 double dutch 2007 april Coming up Queen s Day Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president Vraag & aanbod Condex, yellow pages for construction boekbespreking

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

What s On. GetOn. Getting on with the skills development centre. Newsletter #06 November 2011. Featured in this issue: Skills Development Centre

What s On. GetOn. Getting on with the skills development centre. Newsletter #06 November 2011. Featured in this issue: Skills Development Centre What s On Getting on with the skills development centre Newsletter #06 November 2011 Skills Development Centre Plot 119 R511, Hartbeespoort Pretoria Tel 011 024 5245 info@getonskillsdevelopment.com www.getonskillsdevelopment.com

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie