Wraking in het algemeen In het algemeen gelden ten aanzien van wraking de volgende overwegingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wraking in het algemeen In het algemeen gelden ten aanzien van wraking de volgende overwegingen."

Transcriptie

1 Het middel van wraking wordt vaak persoonlijk opgevat door de rechter ten aanzien van wie een dergelijk verzoek wordt gedaan. Mijns inziens is dat ten onrechte. Wraking dient als een rechtsmiddel te worden beschouwd. Enerzijds betekent dat in mijn visie dat advocaten niet te terughoudend moeten zijn om het middel toe te passen en anderzijds dat rechters zich er niet persoonlijk door aangevallen moeten voelen als zij onderwerp van de wraking zijn. Wraking in het algemeen In het algemeen gelden ten aanzien van wraking de volgende overwegingen. Vooropgesteld dient te worden dat wraking een rechtsmiddel is. Het kan (en dient te) worden aangewend indien bij de verdachte de vrees bestaat dat hij geen eerlijk proces zal krijgen omdat de rechter niet onpartijdig is. In veel uitspraken van (Nederlandse) rechters wordt overwogen dat uitgangspunt te zijn dat (1) een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, (2) tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een verdachte een vooringenomenheid koestert, (3) althans dat de bij een verdachte dienaangaande bestaande vrees gerechtvaardigd is. De gedachte waarop wordt geleund is evenwel in het algemeen dat de rechter zich, om aan het vorengenoemde criterium te voldoen, zich zou hebben moeten uitlaten over de schuld van de verdachte. Dit is een misverstand. Van (de schijn van) vooringenomenheid kan op grond van vele andere omstandigheden sprake zijn, zo leert jurisprudentie van het EHRM. Indien zulk een omstandigheid zich voordoet is het de plicht van de verdediging de rechter te wraken omdat er anders later niet kan worden geklaagd in een hogere instantie. Artikel 321 Sv (oud) achtte wraking mogelijk als de rechter: 1. bloed- of aanverwant is; 2. persoonlijk belang heeft bij de zaak; 3. een vervolging van de verdachte of bepaalde verwanten heeft geëntameerd welke nog loopt; 4. een schriftelijk advies heeft gegeven in de zaak; 5. hangende het geding geschenken of beloften heeft aangenomen van iemand die bij de zaak belang heeft; 6. of zijn familie in een burgerlijk rechtsgeding is verwikkeld met de verdachte 1

2 7. (toeziend) voogd of-curator, vermoedelijk erfgenaam of begiftigde is van de verdachte; 8. in een hoge graad van vijandschap is verwikkeld met de verdachte; 9. betrokken is bij beledigingen of bedreigingen door of aan het adres van de verdachte. Eventuele uitlatingen over de schuld van de verdachte werden in de oude regeling zelfs niet eens genoemd. Nadien is gekozen voor een open norm. Het wordt als een voordeel van de huidige regeling beschouwd dat geen enkel geval op voorhand wordt uitgesloten. Objectieve onpartijdigheid Uit de (weliswaar bestuursrechtelijke) jurisprudentie in de zaak verbandhoudende met de vuurwerkramp te Enschede (S.&E. Fireworks) kan worden afgeleid dat veel eerder sprake is van objectieve beletselen ten aanzien van het vermoeden van rechterlijke onpartijdigheid (met name op grond van eerder door een rechter beklede functies) dan gemakshalve bij strafzaken wel wordt aangenomen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot: Leidraad onpartijdigheid van de rechter Aanbeveling 7 De voormalige werkkring De rechter zorgt er voor geen zaken te behandelen waarbij hij uit hoofde van zijn vorige werkkring betrokken is geweest. Wanneer als procespartij iemand optreedt die in een vorige werkkring van de rechter een cliënt van hem was, kan dit de rechter noodzaken tot het niet behandelen van die zaak. Toelichting Ongeacht de inhoud van de voormalige functie en ongeacht het tijdsverloop dient een rechter geen zaken te behandelen waarbij hij uit andere hoofde reeds (inhoudelijk) betrokken is geweest. Het kan hierbij gaan om voormalige eigen zaken, maar ook om bijvoorbeeld zaken van een voormalige collega die de desbetreffende zaak in een werkoverleg heeft besproken of om zaken waarin de rechter in het verleden beroepshalve anderszins een rol heeft gespeeld (bijv. als onafhankelijk deskundige). De tweede zin bevat een meer open norm. Voormalige cliënten kunnen, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs de onpartijdigheid van de rechter in de weg te staan. Veel zal afhangen van de aard van de desbetreffende relatie en de inmiddels verstreken tijdsduur. Bedacht dient nog te worden dat ook cliënten van voormalige kantoorgenoten hun uitstraling kunnen hebben op de onpartijdigheid van de rechter. Van geval tot geval zal daarbij een afweging gemaakt dienen te worden. Subjectieve onpartijdigheid Ook wordt het in Nederland als geldend recht geaccepteerde standpunt dat repetitieve rechtspraak niet kan leiden tot de objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid, wordt mijns inziens niet gedeeld door het EHRM. 2

3 Op grond van de zaak Sheekh / Nederland kan worden afgeleid dat met betrekking tot een gehele rechterlijke instantie, op grond van eerder gedane uitspraken, kan worden vastgesteld dat deze geen effectieve rechtsgang biedt. (vergelijk het Angelsaksische begrip "tracking") EHRM; 11 janauri 2007, 1948/04, Sheekh tegen Nederland 119. The Government submitted that the applicant had failed to exhaust domestic remedies as required by Article 35 1 of the Convention. Firstly, he had failed to lodge a further appeal with the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State in the proceedings on his application for asylum. Secondly, an appeal lay against the dismissal of his objection against the manner of his expulsion which, in so far as the Government were aware, the applicant had not used The applicant argued that, in view of its case law, a further appeal to the Administrative Jurisdiction Division would not have stood any chance of success and this did therefore not constitute a domestic remedy which he was required to exhaust. As regards the decision on his objection lodged on the basis of section 72 3 of the Aliens Act 2000 which was in any event not capable of providing him with an effective remedy against expulsion, the applicant pointed out that he had appealed that decision The Court reiterates the relevant principles as to exhaustion of domestic remedies as set out in, inter alia, its judgment of 28 July 1999 in Selmouni v. France ([GC], no /94, 74-77, ECHR 1999-V). The purpose of Article 35 1 of the Convention is to afford the Contracting States the opportunity of preventing or putting right the violations alleged against them before those allegations are submitted to the Court. The obligation to exhaust domestic remedies is, however, limited to making use of those remedies which are likely to be effective and available in that their existence is sufficiently certain and they are capable of redressing directly the alleged violation of the Convention. An applicant cannot be regarded as having failed to exhaust domestic remedies if he or she can show, by providing relevant domestic case law or any other suitable evidence, that an available remedy which he or she has not used was bound to fail The Court considers that, although the Administrative Jurisdiction Division may in theory have been capable of reversing the decision of the Regional Court, in practice a further appeal would have stood virtually no prospect of success. In this context it notes, firstly, that on the same day the Regional Court rejected the applicants appeal, the Administrative Jurisdiction Division specified and has ever since repeated that an individual member of a group against which organised, large-scale human rights violations are committed must make a plausible case for believing that specific facts and circumstances exist relating to him or her personally in order to qualify for the protection offered by Article 3 (see paragraph 89 above). (...) 127. The Court considers that this part of the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 3 of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible. 3

4 Volgens het EHRM is de klacht van Sheekh in Straatsburg niet niet-ontvankelijk, ondanks dat hij volgens de Nederlandse Staat de nationale rechtsmiddelen niet had uitgeput. Mijns inziens is de hele Raad van State door het ERHRM als 'impartial tribunal' gediskwalificeerd. Waar Sheekh volgens het EHRM geen verwijt viel te maken, is het EHRM doorgaans strenger indien wordt geklaagd over ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid. ECieRM; 20 mei 1998, 34325/96; Mens en Hoek tegen Nederland However, the Conunission notes that the applicants neither tried to challenge this judge of the Administrative Law Division concerned nor raised this complaint under Article 6 para. 1 (Art. 6-1) of the Convention, which forms an integral part of Dutch law, in the proceedings before the Administrative Law Division. By failing to do so, they did not provide the Administrative Law Division with the opportunity to remedy the violation alleged against it. Consequently, the Commission finds that the applicants have not complied with the requirement of exhaustion of domestic remedies (cf. No /96, Dec , unpublished). It follows that this part of the application is inadmissible under Articles 26 and 27 para. 3 (Art. 26, 27-3) of the Convention. EHRM; 28 september 1999, 37538/97; Van Nus tegen Nederland A hearing took place on 13 May 1996 before a single-member Chamber of the Administrative Jurisdiction Division. The judge was a person known to the applicant. Their relationship had always been somewhat cool. The applicant did not challenge the judge, fearing that he would by so doing jeopardise his position, and the judge did not withdraw of his own accord. The applicant restated his arguments aforementioned. He further stated that, although he had in the meanwhile submitted further plans (the fourth and fifth plans), he wished to proceed on the basis of the first and second plans. 3. The applicant's complaint that the single-judge Chamber of the Administrative Jurisdiction Division was not an "impartial tribunal" is based on the fact that the judge in question knew the applicant personally and that their relationship had always been very cool. The applicant did not challenge the judge, as he might reasonably have been expected to do if he had any real fears as to his impartiality. The Court therefore finds that the applicant has not exhausted the available domestic remedies on this issue (see the Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, 59 De rechter groet de justitiabele in het dorp waar ze beiden wonen niet vriendelijk (genoeg) als ze elkaar op straat ontmoeten. Het EHRM: dan moet je wraken als je daar later op terug wilt komen in het kader van een klacht over een fair trial / impartial tribunal. Noodzaak tot wraking in het belang van de verdediging Conclusie PG Machielse (HR 14 juni 2005; LIN AT7031) Ingevolge art. 515, vijfde lid, Sv staat tegen de beslissing op het wrakingsverzoek geen rechtsmiddel open. 4

5 3.4. 1k meen dat deze terughoudendheid ook strookt met de bedoeling van de wetgever die niet van uitzonderingen wilde weten. De wetgever heeft overigens wel onder ogen gezien dat het uitsluiten van een rechtsmiddel tegen de beslissing op wraking niet met zich brengt dat partijen geen enkele mogelijkheid meer hebben om zich teweer te stellen tegen de beslissing inzake de wraking. Als gewraakt is in de behandeling van de hoofdzaak en als hoger beroep mogelijk is tegen de beslissing in de hoofdzaak zal ook de beslissing op het wrakingsverzoek ter discussie kunnen komen, zij het dan in jasje van artikel 6 eerste lid EVRM. Wanneer het wrakingsverzoek de rechter in eerste aanleg betrof kan de appelrechter dus, indien hij van oordeel is dat geen berechting door een impartial tribunal heeft plaatsgevonden, de bestreden beslissing vernietigen en de zaak terugwijzen. In zo een geval is het ontbreken van een rechtsmiddel tegen de beslissing op de wraking zeker te billijken Als buiten de hoofdzaak een onderzoeksrechter naar het oordeel van verdachte bevooroordeeld is en gewraakt wordt lijkt er geen mogelijkheid tot ontsnapping aan het rechtsmiddelenverbod te bestaan als de beslissing in het wrakingsincident voor de verdachte negatief uitvalt. Maar ook dat is slechts relatief. Als bijvoorbeeld een getuigenverhoor volgens de verdediging op partijdige wijze is gevoerd staat niets eraan in de weg om aan de zittingsrechter te verzoeken de getuige op te roepen om opnieuw te worden gehoord. Een tweede argument tegen het toelaten van tussentijds appel tegen de beslissing op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter bestaat in het risico van onverantwoorde vertraging van de voortgang van het voorbereidend onderzoek. De beslissing op het wrakingsverzoek binnen het college waarvan de onderzoeksrechter deel uitmaakt zal doorgaans snel haar beslag kunnen krijgen. Maar wanneer tegen die beslissing een rechtsmiddel wordt opengesteld dreigt vertraging, al is het alleen maar vanwege administratieve verwikkelingen die samenhangen met het feit dat een ander college in de zaak gemoeid wordt. Als dan ook nog eens cassatie mogelijk is tegen de beslissing in hoger beroep zou de verdachte een middel in handen krijgen om een voorbereidend onderzoek aanzienlijk te vertragen of te frustreren. Dat lijkt mij zeer onwenselijk. Tot slot kent het strafrecht andere correctiemogelijkheden voor oneffenheden in het voorbereidend onderzoek. Te wijzen is op artikel 359a Sv. Ms de verdediging meent in het voorbereidend onderzoek te kort te zijn gedaan door een bevooroordeeld onderzoeksrechter staat niets eraan in de weg de vonnisrechter deze bezwaren voor te leggen in het kader van artikel 359a Sv. Deze kan dan gebruikmaken van de bevoegdheden die het eerste lid hem biedt wanneer de schade niet meer te herstellen is en er reden is om een sanctie te stellen. In zijn conclusie legt de PG uit waarom geen rechtsmiddel tegen een beslissing op wraking openstaat en waarom dit ook onwenselijk zou zijn. Daarbij is van belang dat naar diens oordeel na een beslissing op een verzoek tot wraking, de verdediging niet machteloos staat. Bij de hogere rechter kan alsnog worden geklaagd over de inhoud van de beslissing op het verzoek tot wraking en 5

6 over de wijze waarop door de lagere rechter de zaak is behandeld (geen impartial tribunal) In dat geval kan de hogere rechter daaraan gevolgen verbinden door alsnog de verzoeken van de verdediging in te willigen (indien mogelijk herstel van het recht op een fair trial) de zaak terug te wijzen naar de lagere rechter (ex artikel 423 Sv.) danwel te casseren met inachtneming van artikel 359a Sv een sanctie stellen op de eerdere omissie conclusie: Gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad en van het EHRM, dient de verdediging bij de lagere instantie de rechtsmiddelen, daaronder begrepen het middel van wraking te hebben benut. HR 24 oktober 1995, NJ 1996/ Het Hof heeft het door de verdachte tegen het vonnis van de Rechtbank van 21 oktober 1992 ingestelde hoger beroep behandeld op zijn terechtzittingen van 21 oktober 1993, 18 januari 1994, 28 april 1994 en 23 juni 1994, alwaar telkenmale de verdachte en zijn raadsman zijn verschenen en verweer hebben gevoerd. De processenverbaal van de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep houden niet in dat aldaar door of namens de verdachte is aangevoerd dat de berechting in eerste aanleg niet door een "impartial tribunal" als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is geschied, zodat in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat zulks niet is aangevoerd In het middel wordt betoogd dat niet is voldaan aan voormelde verdragsbepaling, aangezien mr. Ter Kuile-van Mierlo ten tijde van de berechting van de zaak na het arrest van het Hof van 14 april 1992 niet meer over de vereiste onpartijdigheid beschikte nu zij reeds aan de eerdere berechting had deelgenomen Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdig van de rechter in de zin van art. 6, eerste lid, EVRM dient uitgangspunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij een verdachte dienaangaande bestaande vrees gerechtvaardigd is De hiervoor onder 4.1 vermelde omstandigheid dat het eerdere - veroordelende - vonnis van de Rechtbank van 22 mei 1991 mede door mr Ter Kuile-van Mierlo is gewezen levert een uitzonderlijke omstandigheid op die zodanige vrees ten aanzien van deze rechter kan rechtvaardigen Bij de beoordeling van de vraag of het Hof op die grond het door deze rechter meegewezen vonnis van de Rechtbank van 21 oktober 1992 had behoren te vernietigen is van belang dat het Wetboek van Strafvordering niet een met art. 268 Sv vergelijkbare bepaling bevat, welke het de rechter op straffe van nietigheid verbiedt om, na nietigverklaring door de appelrechter van het (mede) door hem gewezen eindvonnis op grond van nietigheid op de oproeping voor de terechtzitting in eerste aanleg, andermaal deel te nemen aan de berechting van dezelfde zaak Het hiervoor onder 4.2 overwogene kan slechts tot de conclusie leiden dat door of namens de verdachte geen beroep is gedaan op schending van de in art. 6, eerste lid, EVRM gegeven 6

7 waarborg voor berechting door een onpartijdige rechter, hetzij omdat de verdachte zodanige schending niet aanwezig achtte, hetzij omdat hij afstand deed van het recht om zich op zodanige schending te beroepen Het hiervoor onder 4.6 en 4.7 overwogene in aanmerking genomen moet orden geoordeeld dat het Hof door geen gevolgen te verbinden aan de hiervoor aan het slot van 4.1 vermelde omstandigheid geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting omtrent voormelde verdragsbepaling. Voor een nadere motivering op dit punt bestond in de gegeven omstandigheden geen aanleiding Uit het voorafgaande volgt dat, nu de verdachte, gelet op zijn processuele houding in hoger beroep, niet alsnog met vrucht in cassatie een beroep kan doen op het ontbreken van de vereiste onpartijdigheid bij meergenoemde rechter op grond van de ten tijde van de behandeling van het hoger beroep reeds bekende omstandigheid dat zij ook aan de eerdere berechting van de zaak in eerste aanleg had deelgenomen, het middel geen doel treft. AG van Dorst in zijn conclusie bij HR 24 oktober 1995, NJ 1996/ Ik wijs er op dat de bewakers van het EVRM klachten over verdragsschendingen pas in behandeling nemen nadat alle (adequate en effectieve) nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput (art. 26 EVRM). Zie omtrent de gevolgen van het niet-aanwenden van een dergelijk rechtsmiddel of het zich niet tijdig beroepen op een verdragsschending Zwaak, Vademecum strafrecht, alsmede L.C.M. Meijers, Verdrag en strafproces, blz. 10 ev Het komt mij voor dat de wrakingsprocedure van titel IV van Boek IV Sv in beginsel zo'n rechtsmiddel is. Ook Myjer (NJCMbulletin 1993, blz. 987, noot 4) lijkt dit of te leiden uit de door hem besproken EHRM-uitspraak inzake Nortier (NJ 1993, 650) waarin de zaak na een afgewezen wraking in eerste aanleg rechtstreeks - dus met via het hof en de Hoge Raad - aan de Europese Commissie voor de rechten van de mens (ECRM) was voorgelegd Partijen die bezwaar hebben tegen de persoon van de rechter, kunnen m.i. die rechtsgang niet veronachtzamen zonder dat dit effect heeft op de (on)partijdigheidsverweren in de hoofdzaak. De rechtspraak van het EHRM is hiermee niet onverenigbaar omdat - als ik het goed zie - in de gevallen waarin het overslaan van de wrakingsprocedure geen ontvankelijkheidsbelemmering vormde, hetzij de nationale wet het wrakingsverzoek tot bepaalde gronden beperkte of geredelijk kon worden aangenomen dat de verdachte geen baat zou hebben bij een wrakingsvoordracht (vgl. de zaak-hauschildt, NJ 1990, 627 en de zaak Pfeifer en Plankl 21) hetzij hiervan door de regering in de klachtprocedure geen punt was gemaakt. Delikt & Delinkwent, Aflevering , Rechtspraak DD 1995, 446. (98.804) 16 mei 1995, J.P.d.K.: Nu in hoger beroep is afgezien van een wrakingsverzoek kan in casu niet een succesvol beroep op schending van het recht op berechting door een 'impartial tribunal' cfrn art. 6.1 EVRM worden gedaan. Sv am. 302, 512. HR: Nu verd. in hb een verzoek tot wraking had kunnen doen zodra f en o waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden aan hem bekend waren geworden en hij dit - na uitdrukkelijk door het Hof hierop te zijn gewezen - heeft nagelaten, kan het verweer dat geen sprake was van berechting door een 'impartial 7

8 B.M. Beg tribunal' cfrn art. 6.1 EVRM in cass. niet met vrucht worden herhaald. 8

Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB. Agenda. EHRM 15 maart

Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB. Agenda. EHRM 15 maart Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB Het horen van getuigen (EHRM 15 maart 2016, nr. 39966/09, Gillissen) Ruud Lemmen, Belastingdienst GO Maastricht Marlijn Mokveld, Wladimiroff Advocaten

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr /12 Korošec

De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr /12 Korošec De inzet van deskundigen EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12 Korošec Ruud Ruijters (Jaegers & Soons Advocaten) Wendy van Wendel de Joode (Belastingdienst Pdb Amsterdam) Onderwerpen EHRM Korošec vs. Slovenië¹

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 03-07-2015 Datum publicatie 06-07-2015 Zaaknummer C/16/393610 / HA RK 15-129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen

De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen This is a postprint of De Hoge Raad moet om! Over het recht minderjarige slachtoffers in zedenzaken te ondervragen Wilde, B. de Nederlands Juristenblad, 2009(44/45), 2885-2886 Published version: no link

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK BREDA vastgesteld door het bestuur van de rechtbank in zijn vergadering van 8 februari 2007

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK BREDA vastgesteld door het bestuur van de rechtbank in zijn vergadering van 8 februari 2007 WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK BREDA vastgesteld door het bestuur van de rechtbank in zijn vergadering van 8 februari 2007 1. Inleiding Dit protocol is gebaseerd op de Aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, P a g i n a 30 Beschikking nummer: 9/2015 Datum: 1 december 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen: het verzoek van de politieke partij Helping Our People Excel Association van 9 november 2015

Nadere informatie

Wrakingsprotocol rechtbank Gelderland. Vastgesteld op 5 oktober 2017

Wrakingsprotocol rechtbank Gelderland. Vastgesteld op 5 oktober 2017 Wrakingsprotocol rechtbank Gelderland Vastgesteld op 5 oktober 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijke regeling... 4 3 Wrakingsgronden... 4 3.1 Recht op een onpartijdige rechter... 4 3.2 Subjectieve

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:620 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Wr

ECLI:NL:GHSHE:2016:620 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Wr ECLI:NL:GHSHE:2016:620 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 05022016 Datum publicatie 23022016 Zaaknummer Wr 237132015 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Wraking Inhoudsindicatie

Nadere informatie

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK DEN HAAG

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK DEN HAAG WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK DEN HAAG 1. Inleiding Dit protocol is gebaseerd op de "Aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken" van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 23 januari 2001 en

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Wrakingsprotocol Rechtbank Midden-Nederland

Wrakingsprotocol Rechtbank Midden-Nederland Wrakingsprotocol Rechtbank Midden-Nederland Versie: 1.0-3 december 2014 Vastgesteld: 9 december 2014 Ingangsdatum: 1 januari 2015 1. Inleiding Dit protocol is gebaseerd op het Landelijk Model Wrakingsprotocol,

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK DEN HAAG 1

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK DEN HAAG 1 WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK DEN HAAG 1 1. Inleiding Dit protocol is gebaseerd op de "Aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken" van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 23 januari 2001

Nadere informatie

datum 15 januari 2013 bijlage(n) 1 Wrakingsprotocol rechtbank Noord-Holland

datum 15 januari 2013 bijlage(n) 1 Wrakingsprotocol rechtbank Noord-Holland datum 15 januari 2013 bijlage(n) 1 Wrakingsprotocol rechtbank Noord-Holland Wrakingsprotocol rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Wettelijke regeling 5 3 Wrakingsgronden

Nadere informatie

WRAKINGSPROTOCOL GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Per 1 januari 2013

WRAKINGSPROTOCOL GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Per 1 januari 2013 WRAKINGSPROTOCOL GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Per 1 januari 2013 1. Inleiding Dit protocol is gebaseerd op de Aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:11026

ECLI:NL:RBNHO:2016:11026 ECLI:NL:RBNHO:2016:11026 Instantie Datum uitspraak 23-11-2016 Datum publicatie 10-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/249694/ HA RK 16/197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Artikel 7 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:381 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer 13/02084 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3885

ECLI:NL:RBNHO:2014:3885 ECLI:NL:RBNHO:2014:3885 Instantie Datum uitspraak 10-03-2014 Datum publicatie 29-04-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 210534 / HA RK 14-5 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK ROTTERDAM

WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK ROTTERDAM WRAKINGSPROTOCOL RECHTBANK ROTTERDAM met ingang van 1 januari 2013 Vastgesteld bij bestuursbesluit van: 11 december 2012. Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van: 12 september 2017. 1 WRAKINGSPROTOCOL

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aspecten van

Privaatrechtelijke aspecten van Privaatrechtelijke aspecten van co-assurantie een rechtsvergelijkend onderzoek mr. drs. Jessica Roos Rechtsvraag Hoe moeten beurspolissen worden uitgelegd? Belangrijkste verschillen co-assurantie en provinciale

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba S T R A F V O N N I S

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba S T R A F V O N N I S Strafzaken over 2017 Datum uitspraak: 3 mei 2017 Zaaknummer: H 212/2016 Parketnummer: 100.00046/14 Tegenspraak Vonnis no. AV GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Wrakingsprotocol rechtbank Limburg

Wrakingsprotocol rechtbank Limburg Wrakingsprotocol rechtbank Limburg 1. Inleiding Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de rechtbank Limburg bij besluit van 5 februari 2014. Het protocol treedt in werking per 1 maart 2014 en

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2012:BT8778

ECLI:NL:HR:2012:BT8778 ECLI:NL:HR:2012:BT8778 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-01-2012 Datum publicatie 10-01-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/02260 P Conclusie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917 ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-12-2003 Datum publicatie 12-12-2003 Zaaknummer 3498-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstatc 201105933/1/V2. Datum uitspraak: 6 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 155/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 155/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T Rolnummer 5072 Arrest nr. 155/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 11 maart 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Schorsing na faillissement en terugverwijzing naar een lagere rechter Alternatieve causaliteit Lastgeving Tussentijds

Nadere informatie

Het spreekrecht van het slachtoffer en het ondervragingsrecht Notitie van het NJCM naar aanleiding van wetsvoorstel nr. 27632

Het spreekrecht van het slachtoffer en het ondervragingsrecht Notitie van het NJCM naar aanleiding van wetsvoorstel nr. 27632 Het spreekrecht van het slachtoffer en het ondervragingsrecht Notitie van het NJCM naar aanleiding van wetsvoorstel nr. 27632 1. Inleiding Het NJCM heeft kennis genomen van het door Tweede kamerlid Dittrich

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Wrakings- en verschoningsprotocol

Wrakings- en verschoningsprotocol Wrakings- en verschoningsprotocol Wrakings- en verschoningsprotocol per 1 mei 2017 (ersie: 6 april 2017) 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Wettelijke regeling... 6 WRAKINGEN... 7 3. Wrakingsgronden... 7 3.1

Nadere informatie

2. Cassatiemiddelen Met betrekking tot dit beroep worden de volgende middelen van cassatie voorgedragen:

2. Cassatiemiddelen Met betrekking tot dit beroep worden de volgende middelen van cassatie voorgedragen: '"Sr "- AANTEKENEN Hoge Raad der Nederlanden Postbus 20303 2500 EH 'S-GRAVENHAGE Datum Referentie Betreft beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem (08/00041) op het hoger beroep

Nadere informatie

l. Vidija Adhin, wonende te Paramaribo;

l. Vidija Adhin, wonende te Paramaribo; Gonclusie tot Voeqinq c.q. Menqen in de zaak Ritfeld in het 8 december strafproces Geven met verschuldigde eerbied te kennen: Aan: De Krijgsraad in het strafproces ter zake de op 7, 8 en/of 9 december

Nadere informatie

Beslissing van de wrakingskamer van de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van 21 februari 2017

Beslissing van de wrakingskamer van de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van 21 februari 2017 Beslissing van de wrakingskamer van de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van 21 februari 2017 in de zaak 17-051 naar aanleiding van het wrakingsverzoek van: [ ] verzoekers tegen mr.

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

Samenvatting STILLE GETUIGEN. HET RECHT BELASTENDE GETUIGEN IN STRAFZAKEN TE ONDERZOEKSVRAAG

Samenvatting STILLE GETUIGEN. HET RECHT BELASTENDE GETUIGEN IN STRAFZAKEN TE ONDERZOEKSVRAAG Samenvatting STILLE GETUIGEN. HET RECHT BELASTENDE GETUIGEN IN STRAFZAKEN TE ONDERVRAGEN (ARTIKEL 6 LID 3 SUB D EVRM) ONDERZOEKSVRAAG Getuigenverklaringen worden niet altijd naar waarheid afgelegd. Het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters?

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Universiteit Utrecht Grondslagen van het recht Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Auteur: Nick Verboom Docent:

Nadere informatie

«EHRC» Uitspraken EHRM. Uitspraken EHRM

«EHRC» Uitspraken EHRM. Uitspraken EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 7 juni 2011, nr. 277/05 (Casadevall (President), Bîrsan, Myjer, Sikuta, Ziemele, Tsotsoria, Pardalos) Noot mr. J.H. Crijns Ondertoezichtstelling. Gesloten uithuisplaatsing.

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2833

ECLI:NL:CRVB:2017:2833 ECLI:NL:CRVB:2017:2833 Instantie Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8007 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

2. Namens verzoeker heeft mr Lina, advocaat te Venlo, één middel van cassatie voorgesteld.

2. Namens verzoeker heeft mr Lina, advocaat te Venlo, één middel van cassatie voorgesteld. ECLI:NL:PHR:2000:AA5730 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 09-05-2000 Datum publicatie 09-10-2002 Zaaknummer 00386/99 Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2000:AA5730 Rechtsgebieden

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K

GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K GERECHTSHOF TE s-gravenhage, derde meervoudige belastingkamer. 12 september 1989 Nr. 3701/85-M-3 EP/1 U I T S P R A A K Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 27 augustus 1985,

Nadere informatie

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer.

`Voorheen kon ook zonder machtiging de raadsman de verdediging voeren voor zijn afwezige cliënt, sedert het Bouterse-arrest niet meer. 3.8 Meningen van bevraagden ten aanzien van de verstekregeling 3.8.1 Verruiming mogelijkheden verdachte? Uit de verkregen reacties wordt duidelijk dat er uiteenlopende antwoorden zijn gegeven op de vraag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Wrakingsprotocol van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag

Wrakingsprotocol van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag De rechtspraak Wrakingsprotocol gerechtshoven Amsterdam & Den Haag pagina 1 van 14 Wrakingsprotocol van het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag Vastgesteld op 27 maart 2014 (hof Amsterdam)

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201109329/1/V1. Datum uitspraak: 17 augustus 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht {hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV7862

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV7862 ECLI:NL:RBUTR:2012:BV7862 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 16-02-2012 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 319956 HA RK 12-101, 319958 HA RK 12-102 en 319960 HA RK 12-103 Rechtsgebieden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-06-2017 Datum publicatie 01-06-2017 Zaaknummer 09/852030-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3181

ECLI:NL:CRVB:2016:3181 ECLI:NL:CRVB:2016:3181 Instantie Datum uitspraak 22-08-2016 Datum publicatie 29-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3877 PW-VV Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AV2531

ECLI:NL:GHARN:2006:AV2531 ECLI:NL:GHARN:2006:AV2531 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 07-02-2006 Datum publicatie 24-02-2006 Zaaknummer 859/2005 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid van de behandeling van zaken betreffende personen- en familierecht MEMORIE VAN

Nadere informatie

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K Mr. R. Menschaert 1 08/1914.01/pva Heden de en acht tweeduizend ten verzoeke van 1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K te dezer zake woonplaats kiezende te 's-gravenhage aan het

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7 Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 8 oktober 2004 Vindplaats LJN AO9549 Naam Vixia / Gerrits Essentie uitspraak: De enkele schending van controlevoorschriften (de werknemer weigert bij de bedrijfsarts

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2006:AU8070 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00337/05

ECLI:NL:PHR:2006:AU8070 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00337/05 ECLI:NL:PHR:2006:AU8070 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 18-04-2006 Datum publicatie 20-04-2006 Zaaknummer 00337/05 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches.

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches. MIDDEL 1 Schending en/of verkeerde toepassing van het Nederlands recht, waaronder mede begrepen schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2006:AW3559

ECLI:NL:HR:2006:AW3559 ECLI:NL:HR:2006:AW3559 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 03-10-2006 Datum publicatie 02-07-2008 Zaaknummer 01447/05 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AW3559

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92 19 (1953) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 92 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon * inzake luchtvaartdiensten

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2012 P.11.1750.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1750.N C M T J E S, beklaagde en burgerlijke partij, eiseres, met als raadslieden mr. Raf Verstraeten, mr. Patrick Hofströssler en

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief

Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief Samenvatting P.A.M. Mevis J.H.J. Verbaan m.m.v. L. Postma Oktober 2012 Sectie Strafrecht School of Law ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Onderzoek

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WRAKINGSKAMER RECHTBANK GELDERLAND

JAARVERSLAG 2016 WRAKINGSKAMER RECHTBANK GELDERLAND JAARVERSLAG 2016 WRAKINGSKAMER RECHTBANK GELDERLAND Jaarverslag wrakingskamer Rechtbank Gelderland Auteurs: mrs. T.P.E.E. van Groeningen (algemeen voorzitter) en T. de Munnik (algemeen coördinerend griffier)

Nadere informatie

LEIDRAAD ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER * Inleiding en kader

LEIDRAAD ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER * Inleiding en kader LEIDRAAD ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER * Inleiding en kader In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter. De onpartijdigheid van de rechter moet in iedere situatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:3387

ECLI:NL:RVS:2016:3387 ECLI:NL:RVS:2016:3387 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-12-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201507118/1/A1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Voorwoord. Sinds maart 2012 ben ik als promovendus werkzaam bij de Open

Voorwoord. Sinds maart 2012 ben ik als promovendus werkzaam bij de Open Voorwoord Sinds maart 2012 ben ik als promovendus werkzaam bij de Open Universiteit. Tevens werk ik als wetenschappelijk medewerker bij JPR Advocaten. Tijdens mijn werk stuit ik met enige regelmaat op

Nadere informatie