Wraking in het algemeen In het algemeen gelden ten aanzien van wraking de volgende overwegingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wraking in het algemeen In het algemeen gelden ten aanzien van wraking de volgende overwegingen."

Transcriptie

1 Het middel van wraking wordt vaak persoonlijk opgevat door de rechter ten aanzien van wie een dergelijk verzoek wordt gedaan. Mijns inziens is dat ten onrechte. Wraking dient als een rechtsmiddel te worden beschouwd. Enerzijds betekent dat in mijn visie dat advocaten niet te terughoudend moeten zijn om het middel toe te passen en anderzijds dat rechters zich er niet persoonlijk door aangevallen moeten voelen als zij onderwerp van de wraking zijn. Wraking in het algemeen In het algemeen gelden ten aanzien van wraking de volgende overwegingen. Vooropgesteld dient te worden dat wraking een rechtsmiddel is. Het kan (en dient te) worden aangewend indien bij de verdachte de vrees bestaat dat hij geen eerlijk proces zal krijgen omdat de rechter niet onpartijdig is. In veel uitspraken van (Nederlandse) rechters wordt overwogen dat uitgangspunt te zijn dat (1) een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, (2) tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een verdachte een vooringenomenheid koestert, (3) althans dat de bij een verdachte dienaangaande bestaande vrees gerechtvaardigd is. De gedachte waarop wordt geleund is evenwel in het algemeen dat de rechter zich, om aan het vorengenoemde criterium te voldoen, zich zou hebben moeten uitlaten over de schuld van de verdachte. Dit is een misverstand. Van (de schijn van) vooringenomenheid kan op grond van vele andere omstandigheden sprake zijn, zo leert jurisprudentie van het EHRM. Indien zulk een omstandigheid zich voordoet is het de plicht van de verdediging de rechter te wraken omdat er anders later niet kan worden geklaagd in een hogere instantie. Artikel 321 Sv (oud) achtte wraking mogelijk als de rechter: 1. bloed- of aanverwant is; 2. persoonlijk belang heeft bij de zaak; 3. een vervolging van de verdachte of bepaalde verwanten heeft geëntameerd welke nog loopt; 4. een schriftelijk advies heeft gegeven in de zaak; 5. hangende het geding geschenken of beloften heeft aangenomen van iemand die bij de zaak belang heeft; 6. of zijn familie in een burgerlijk rechtsgeding is verwikkeld met de verdachte 1

2 7. (toeziend) voogd of-curator, vermoedelijk erfgenaam of begiftigde is van de verdachte; 8. in een hoge graad van vijandschap is verwikkeld met de verdachte; 9. betrokken is bij beledigingen of bedreigingen door of aan het adres van de verdachte. Eventuele uitlatingen over de schuld van de verdachte werden in de oude regeling zelfs niet eens genoemd. Nadien is gekozen voor een open norm. Het wordt als een voordeel van de huidige regeling beschouwd dat geen enkel geval op voorhand wordt uitgesloten. Objectieve onpartijdigheid Uit de (weliswaar bestuursrechtelijke) jurisprudentie in de zaak verbandhoudende met de vuurwerkramp te Enschede (S.&E. Fireworks) kan worden afgeleid dat veel eerder sprake is van objectieve beletselen ten aanzien van het vermoeden van rechterlijke onpartijdigheid (met name op grond van eerder door een rechter beklede functies) dan gemakshalve bij strafzaken wel wordt aangenomen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot: Leidraad onpartijdigheid van de rechter Aanbeveling 7 De voormalige werkkring De rechter zorgt er voor geen zaken te behandelen waarbij hij uit hoofde van zijn vorige werkkring betrokken is geweest. Wanneer als procespartij iemand optreedt die in een vorige werkkring van de rechter een cliënt van hem was, kan dit de rechter noodzaken tot het niet behandelen van die zaak. Toelichting Ongeacht de inhoud van de voormalige functie en ongeacht het tijdsverloop dient een rechter geen zaken te behandelen waarbij hij uit andere hoofde reeds (inhoudelijk) betrokken is geweest. Het kan hierbij gaan om voormalige eigen zaken, maar ook om bijvoorbeeld zaken van een voormalige collega die de desbetreffende zaak in een werkoverleg heeft besproken of om zaken waarin de rechter in het verleden beroepshalve anderszins een rol heeft gespeeld (bijv. als onafhankelijk deskundige). De tweede zin bevat een meer open norm. Voormalige cliënten kunnen, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs de onpartijdigheid van de rechter in de weg te staan. Veel zal afhangen van de aard van de desbetreffende relatie en de inmiddels verstreken tijdsduur. Bedacht dient nog te worden dat ook cliënten van voormalige kantoorgenoten hun uitstraling kunnen hebben op de onpartijdigheid van de rechter. Van geval tot geval zal daarbij een afweging gemaakt dienen te worden. Subjectieve onpartijdigheid Ook wordt het in Nederland als geldend recht geaccepteerde standpunt dat repetitieve rechtspraak niet kan leiden tot de objectief gerechtvaardigde vrees van vooringenomenheid, wordt mijns inziens niet gedeeld door het EHRM. 2

3 Op grond van de zaak Sheekh / Nederland kan worden afgeleid dat met betrekking tot een gehele rechterlijke instantie, op grond van eerder gedane uitspraken, kan worden vastgesteld dat deze geen effectieve rechtsgang biedt. (vergelijk het Angelsaksische begrip "tracking") EHRM; 11 janauri 2007, 1948/04, Sheekh tegen Nederland 119. The Government submitted that the applicant had failed to exhaust domestic remedies as required by Article 35 1 of the Convention. Firstly, he had failed to lodge a further appeal with the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State in the proceedings on his application for asylum. Secondly, an appeal lay against the dismissal of his objection against the manner of his expulsion which, in so far as the Government were aware, the applicant had not used The applicant argued that, in view of its case law, a further appeal to the Administrative Jurisdiction Division would not have stood any chance of success and this did therefore not constitute a domestic remedy which he was required to exhaust. As regards the decision on his objection lodged on the basis of section 72 3 of the Aliens Act 2000 which was in any event not capable of providing him with an effective remedy against expulsion, the applicant pointed out that he had appealed that decision The Court reiterates the relevant principles as to exhaustion of domestic remedies as set out in, inter alia, its judgment of 28 July 1999 in Selmouni v. France ([GC], no /94, 74-77, ECHR 1999-V). The purpose of Article 35 1 of the Convention is to afford the Contracting States the opportunity of preventing or putting right the violations alleged against them before those allegations are submitted to the Court. The obligation to exhaust domestic remedies is, however, limited to making use of those remedies which are likely to be effective and available in that their existence is sufficiently certain and they are capable of redressing directly the alleged violation of the Convention. An applicant cannot be regarded as having failed to exhaust domestic remedies if he or she can show, by providing relevant domestic case law or any other suitable evidence, that an available remedy which he or she has not used was bound to fail The Court considers that, although the Administrative Jurisdiction Division may in theory have been capable of reversing the decision of the Regional Court, in practice a further appeal would have stood virtually no prospect of success. In this context it notes, firstly, that on the same day the Regional Court rejected the applicants appeal, the Administrative Jurisdiction Division specified and has ever since repeated that an individual member of a group against which organised, large-scale human rights violations are committed must make a plausible case for believing that specific facts and circumstances exist relating to him or her personally in order to qualify for the protection offered by Article 3 (see paragraph 89 above). (...) 127. The Court considers that this part of the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 3 of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible. 3

4 Volgens het EHRM is de klacht van Sheekh in Straatsburg niet niet-ontvankelijk, ondanks dat hij volgens de Nederlandse Staat de nationale rechtsmiddelen niet had uitgeput. Mijns inziens is de hele Raad van State door het ERHRM als 'impartial tribunal' gediskwalificeerd. Waar Sheekh volgens het EHRM geen verwijt viel te maken, is het EHRM doorgaans strenger indien wordt geklaagd over ontbreken van rechterlijke onpartijdigheid. ECieRM; 20 mei 1998, 34325/96; Mens en Hoek tegen Nederland However, the Conunission notes that the applicants neither tried to challenge this judge of the Administrative Law Division concerned nor raised this complaint under Article 6 para. 1 (Art. 6-1) of the Convention, which forms an integral part of Dutch law, in the proceedings before the Administrative Law Division. By failing to do so, they did not provide the Administrative Law Division with the opportunity to remedy the violation alleged against it. Consequently, the Commission finds that the applicants have not complied with the requirement of exhaustion of domestic remedies (cf. No /96, Dec , unpublished). It follows that this part of the application is inadmissible under Articles 26 and 27 para. 3 (Art. 26, 27-3) of the Convention. EHRM; 28 september 1999, 37538/97; Van Nus tegen Nederland A hearing took place on 13 May 1996 before a single-member Chamber of the Administrative Jurisdiction Division. The judge was a person known to the applicant. Their relationship had always been somewhat cool. The applicant did not challenge the judge, fearing that he would by so doing jeopardise his position, and the judge did not withdraw of his own accord. The applicant restated his arguments aforementioned. He further stated that, although he had in the meanwhile submitted further plans (the fourth and fifth plans), he wished to proceed on the basis of the first and second plans. 3. The applicant's complaint that the single-judge Chamber of the Administrative Jurisdiction Division was not an "impartial tribunal" is based on the fact that the judge in question knew the applicant personally and that their relationship had always been very cool. The applicant did not challenge the judge, as he might reasonably have been expected to do if he had any real fears as to his impartiality. The Court therefore finds that the applicant has not exhausted the available domestic remedies on this issue (see the Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, 59 De rechter groet de justitiabele in het dorp waar ze beiden wonen niet vriendelijk (genoeg) als ze elkaar op straat ontmoeten. Het EHRM: dan moet je wraken als je daar later op terug wilt komen in het kader van een klacht over een fair trial / impartial tribunal. Noodzaak tot wraking in het belang van de verdediging Conclusie PG Machielse (HR 14 juni 2005; LIN AT7031) Ingevolge art. 515, vijfde lid, Sv staat tegen de beslissing op het wrakingsverzoek geen rechtsmiddel open. 4

5 3.4. 1k meen dat deze terughoudendheid ook strookt met de bedoeling van de wetgever die niet van uitzonderingen wilde weten. De wetgever heeft overigens wel onder ogen gezien dat het uitsluiten van een rechtsmiddel tegen de beslissing op wraking niet met zich brengt dat partijen geen enkele mogelijkheid meer hebben om zich teweer te stellen tegen de beslissing inzake de wraking. Als gewraakt is in de behandeling van de hoofdzaak en als hoger beroep mogelijk is tegen de beslissing in de hoofdzaak zal ook de beslissing op het wrakingsverzoek ter discussie kunnen komen, zij het dan in jasje van artikel 6 eerste lid EVRM. Wanneer het wrakingsverzoek de rechter in eerste aanleg betrof kan de appelrechter dus, indien hij van oordeel is dat geen berechting door een impartial tribunal heeft plaatsgevonden, de bestreden beslissing vernietigen en de zaak terugwijzen. In zo een geval is het ontbreken van een rechtsmiddel tegen de beslissing op de wraking zeker te billijken Als buiten de hoofdzaak een onderzoeksrechter naar het oordeel van verdachte bevooroordeeld is en gewraakt wordt lijkt er geen mogelijkheid tot ontsnapping aan het rechtsmiddelenverbod te bestaan als de beslissing in het wrakingsincident voor de verdachte negatief uitvalt. Maar ook dat is slechts relatief. Als bijvoorbeeld een getuigenverhoor volgens de verdediging op partijdige wijze is gevoerd staat niets eraan in de weg om aan de zittingsrechter te verzoeken de getuige op te roepen om opnieuw te worden gehoord. Een tweede argument tegen het toelaten van tussentijds appel tegen de beslissing op een verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter bestaat in het risico van onverantwoorde vertraging van de voortgang van het voorbereidend onderzoek. De beslissing op het wrakingsverzoek binnen het college waarvan de onderzoeksrechter deel uitmaakt zal doorgaans snel haar beslag kunnen krijgen. Maar wanneer tegen die beslissing een rechtsmiddel wordt opengesteld dreigt vertraging, al is het alleen maar vanwege administratieve verwikkelingen die samenhangen met het feit dat een ander college in de zaak gemoeid wordt. Als dan ook nog eens cassatie mogelijk is tegen de beslissing in hoger beroep zou de verdachte een middel in handen krijgen om een voorbereidend onderzoek aanzienlijk te vertragen of te frustreren. Dat lijkt mij zeer onwenselijk. Tot slot kent het strafrecht andere correctiemogelijkheden voor oneffenheden in het voorbereidend onderzoek. Te wijzen is op artikel 359a Sv. Ms de verdediging meent in het voorbereidend onderzoek te kort te zijn gedaan door een bevooroordeeld onderzoeksrechter staat niets eraan in de weg de vonnisrechter deze bezwaren voor te leggen in het kader van artikel 359a Sv. Deze kan dan gebruikmaken van de bevoegdheden die het eerste lid hem biedt wanneer de schade niet meer te herstellen is en er reden is om een sanctie te stellen. In zijn conclusie legt de PG uit waarom geen rechtsmiddel tegen een beslissing op wraking openstaat en waarom dit ook onwenselijk zou zijn. Daarbij is van belang dat naar diens oordeel na een beslissing op een verzoek tot wraking, de verdediging niet machteloos staat. Bij de hogere rechter kan alsnog worden geklaagd over de inhoud van de beslissing op het verzoek tot wraking en 5

6 over de wijze waarop door de lagere rechter de zaak is behandeld (geen impartial tribunal) In dat geval kan de hogere rechter daaraan gevolgen verbinden door alsnog de verzoeken van de verdediging in te willigen (indien mogelijk herstel van het recht op een fair trial) de zaak terug te wijzen naar de lagere rechter (ex artikel 423 Sv.) danwel te casseren met inachtneming van artikel 359a Sv een sanctie stellen op de eerdere omissie conclusie: Gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad en van het EHRM, dient de verdediging bij de lagere instantie de rechtsmiddelen, daaronder begrepen het middel van wraking te hebben benut. HR 24 oktober 1995, NJ 1996/ Het Hof heeft het door de verdachte tegen het vonnis van de Rechtbank van 21 oktober 1992 ingestelde hoger beroep behandeld op zijn terechtzittingen van 21 oktober 1993, 18 januari 1994, 28 april 1994 en 23 juni 1994, alwaar telkenmale de verdachte en zijn raadsman zijn verschenen en verweer hebben gevoerd. De processenverbaal van de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep houden niet in dat aldaar door of namens de verdachte is aangevoerd dat de berechting in eerste aanleg niet door een "impartial tribunal" als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is geschied, zodat in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat zulks niet is aangevoerd In het middel wordt betoogd dat niet is voldaan aan voormelde verdragsbepaling, aangezien mr. Ter Kuile-van Mierlo ten tijde van de berechting van de zaak na het arrest van het Hof van 14 april 1992 niet meer over de vereiste onpartijdigheid beschikte nu zij reeds aan de eerdere berechting had deelgenomen Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdig van de rechter in de zin van art. 6, eerste lid, EVRM dient uitgangspunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een verdachte een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij een verdachte dienaangaande bestaande vrees gerechtvaardigd is De hiervoor onder 4.1 vermelde omstandigheid dat het eerdere - veroordelende - vonnis van de Rechtbank van 22 mei 1991 mede door mr Ter Kuile-van Mierlo is gewezen levert een uitzonderlijke omstandigheid op die zodanige vrees ten aanzien van deze rechter kan rechtvaardigen Bij de beoordeling van de vraag of het Hof op die grond het door deze rechter meegewezen vonnis van de Rechtbank van 21 oktober 1992 had behoren te vernietigen is van belang dat het Wetboek van Strafvordering niet een met art. 268 Sv vergelijkbare bepaling bevat, welke het de rechter op straffe van nietigheid verbiedt om, na nietigverklaring door de appelrechter van het (mede) door hem gewezen eindvonnis op grond van nietigheid op de oproeping voor de terechtzitting in eerste aanleg, andermaal deel te nemen aan de berechting van dezelfde zaak Het hiervoor onder 4.2 overwogene kan slechts tot de conclusie leiden dat door of namens de verdachte geen beroep is gedaan op schending van de in art. 6, eerste lid, EVRM gegeven 6

7 waarborg voor berechting door een onpartijdige rechter, hetzij omdat de verdachte zodanige schending niet aanwezig achtte, hetzij omdat hij afstand deed van het recht om zich op zodanige schending te beroepen Het hiervoor onder 4.6 en 4.7 overwogene in aanmerking genomen moet orden geoordeeld dat het Hof door geen gevolgen te verbinden aan de hiervoor aan het slot van 4.1 vermelde omstandigheid geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting omtrent voormelde verdragsbepaling. Voor een nadere motivering op dit punt bestond in de gegeven omstandigheden geen aanleiding Uit het voorafgaande volgt dat, nu de verdachte, gelet op zijn processuele houding in hoger beroep, niet alsnog met vrucht in cassatie een beroep kan doen op het ontbreken van de vereiste onpartijdigheid bij meergenoemde rechter op grond van de ten tijde van de behandeling van het hoger beroep reeds bekende omstandigheid dat zij ook aan de eerdere berechting van de zaak in eerste aanleg had deelgenomen, het middel geen doel treft. AG van Dorst in zijn conclusie bij HR 24 oktober 1995, NJ 1996/ Ik wijs er op dat de bewakers van het EVRM klachten over verdragsschendingen pas in behandeling nemen nadat alle (adequate en effectieve) nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput (art. 26 EVRM). Zie omtrent de gevolgen van het niet-aanwenden van een dergelijk rechtsmiddel of het zich niet tijdig beroepen op een verdragsschending Zwaak, Vademecum strafrecht, alsmede L.C.M. Meijers, Verdrag en strafproces, blz. 10 ev Het komt mij voor dat de wrakingsprocedure van titel IV van Boek IV Sv in beginsel zo'n rechtsmiddel is. Ook Myjer (NJCMbulletin 1993, blz. 987, noot 4) lijkt dit of te leiden uit de door hem besproken EHRM-uitspraak inzake Nortier (NJ 1993, 650) waarin de zaak na een afgewezen wraking in eerste aanleg rechtstreeks - dus met via het hof en de Hoge Raad - aan de Europese Commissie voor de rechten van de mens (ECRM) was voorgelegd Partijen die bezwaar hebben tegen de persoon van de rechter, kunnen m.i. die rechtsgang niet veronachtzamen zonder dat dit effect heeft op de (on)partijdigheidsverweren in de hoofdzaak. De rechtspraak van het EHRM is hiermee niet onverenigbaar omdat - als ik het goed zie - in de gevallen waarin het overslaan van de wrakingsprocedure geen ontvankelijkheidsbelemmering vormde, hetzij de nationale wet het wrakingsverzoek tot bepaalde gronden beperkte of geredelijk kon worden aangenomen dat de verdachte geen baat zou hebben bij een wrakingsvoordracht (vgl. de zaak-hauschildt, NJ 1990, 627 en de zaak Pfeifer en Plankl 21) hetzij hiervan door de regering in de klachtprocedure geen punt was gemaakt. Delikt & Delinkwent, Aflevering , Rechtspraak DD 1995, 446. (98.804) 16 mei 1995, J.P.d.K.: Nu in hoger beroep is afgezien van een wrakingsverzoek kan in casu niet een succesvol beroep op schending van het recht op berechting door een 'impartial tribunal' cfrn art. 6.1 EVRM worden gedaan. Sv am. 302, 512. HR: Nu verd. in hb een verzoek tot wraking had kunnen doen zodra f en o waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden aan hem bekend waren geworden en hij dit - na uitdrukkelijk door het Hof hierop te zijn gewezen - heeft nagelaten, kan het verweer dat geen sprake was van berechting door een 'impartial 7

8 B.M. Beg tribunal' cfrn art. 6.1 EVRM in cass. niet met vrucht worden herhaald. 8

Böhler Franken Koppe Wijngaarden. Dagvaarding Silan e.a / Staat der Nederlanden Yayasan K.U.K.B. pagina 1 van 45

Böhler Franken Koppe Wijngaarden. Dagvaarding Silan e.a / Staat der Nederlanden Yayasan K.U.K.B. pagina 1 van 45 Dagvaarding Silan e.a / Staat der Nederlanden Yayasan K.U.K.B. pagina 1 van 45 Toevoegingen verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam 1 Heden tweeduizendnegen op verzoek van: mevrouw Wisah

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?!

Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! 1. Inleiding Mr. Marjolein den Uijl * In de afgelopen decennia is de rol van de strafrechter bij sanctieoplegging in hoog tempo teruggedrongen.

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

ADVIES NO. 20 DEN HAAG

ADVIES NO. 20 DEN HAAG COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE IMMUNITEIT VAN BUITENLANDSE AMBTSDRAGERS ADVIES NO. 20 DEN HAAG MEI 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 1.1 Het dilemma tussen

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie

Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer

Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer blad r nsrecht Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke zieningen van de ondernemingskamer HR 14 december 2007, RvdW 2008, 1 (DSM) En hoe zou de Hoge Raad erover denken? Helaas zullen wij dat

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM arrestnummer: parketnummer: 23-003421-06 datum uitspraak: 28 januari 2009 TEGENSPRAAK PROMIS VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van

Nadere informatie

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (NDL) 06/2010 Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens p. 3 Verzoekschrift Centrale

Nadere informatie

Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte prof. mr. dr. B.F. Keulen mr. dr. drs. A.A. van Dijk mr. dr. E.

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten Inleiding In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2005 inzake Flexovit 1 pleitte advocaat-generaal (A-G) Wortel

Nadere informatie

GELIJKE BEHANDELING ΕΝ HET EVRM Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar 'norm met tanden'?

GELIJKE BEHANDELING ΕΝ HET EVRM Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar 'norm met tanden'? GELIJKE BEHANDELING ΕΝ HET EVRM Artikel 14 EVRM: van krachteloze waarborg naar 'norm met tanden'? Janneke Gerards Het m artikel 14 EVRM opgenomen gehjkheidsbegmsel is lange tijd beschouwd als een tamehjk

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Na overleg met de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 8 januari 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

Enkele aspecten van overnamecontracten

Enkele aspecten van overnamecontracten Enkele aspecten van overnamecontracten Mr. E.M. Das In deze bijdrage belicht ik enkele aspecten van overnamecontracten. Ik ga daarbij uit van een onderhandse overname van alle aandelen in een vennootschap.

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 1 INLEIDING Art. 48 (oud) Rv bepaalt dat de rechter verplicht is om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Deze bepaling omvat echter meer dan alleen

Nadere informatie

1.1. De rechtspraak tot en met het arrest D. tegen Verenigd Koninkrijk

1.1. De rechtspraak tot en met het arrest D. tegen Verenigd Koninkrijk DE RECHTSPRAAK VAN HET E.H.R.M. INZAKE DE VERWIJDERINGSMAATREGELEN TEN OVERSTAAN VAN ZIEKE VREEMDELINGEN 1.1. De rechtspraak tot en met het arrest D. tegen Verenigd Koninkrijk Dat het ontbreken van medische

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik

GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik GPL, de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik Door mr. Mathieu Paapst Inleiding Over vrije en open source software bestaan veel juridische misverstanden wat betreft aansprakelijkheid, licenties en

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door Mr. R.A. SALOMONS J uridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Mr. J.H. WANSINK Wetenschappelijk hoofdmedewerker Verzekeringsinstituut

Nadere informatie