Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 391 ( ) Nr februari 2010 ( ) Gedachtewisseling over het voorkooprecht van de gemeentelijke holdings op aandelen van transportnetbeheerders, met de voorzitters van Publigas en Publi-T Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort verzendcode: WON

2 2 Stuk 391 ( ) Nr. 1 Samenstelling van de commissie: Voorzitter: de heer Jan Penris. Vaste leden: mevrouw Griet Coppé, de heer Carl Decaluwe, mevrouw Veerle Heeren, de heer Veli Yüksel; de heren Chris Janssens, Jan Penris, Wim Wienen; de heer Filip Anthuenis, mevrouw Mercedes Van Volcem; mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens; de heer Marc Hendrickx, mevrouw Liesbeth Homans; mevrouw Patricia De Waele; mevrouw Mieke Vogels. Plaatsvervangers: de heren Tom Dehaene, Dirk de Kort, mevrouw Valerie Taeldeman, de heer Koen Van den Heuvel; de heer Frank Creyelman, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heer Christian Verougstraete; de dames Irina De Knop, Vera Van der Borght; de heer Patrick Janssens, mevrouw Els Robeyns; de heer Bart De Wever, mevrouw Tine Eerlingen; de heer Peter Reekmans; de heer Hermes Sanctorum. V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 391 ( ) Nr. 1 3 INHOUD 1. Toelichting namens Publi-T Toelichting namens Publigas Gedachtewisseling... 7 Bijlagen Bijlage 1: Overzichtsnota Publi-T Bijlage 2: Overzichtsnota Publigas... 17

4 4 Stuk 391 ( ) Nr. 1 Op donderdag 4 februari 2010 hield de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie een gedachtewisseling over het voorkooprecht van de gemeentelijke holdings op de aandelen van de transportnetbeheerders van gas en elektriciteit. De commissie ondervroeg hierover de heer Daniël Termont, voorzitter van Publigas, en de heer Francis Vermeiren, voorzitter van Publi-T. Commissievoorzitter Jan Penris schetst de aanleiding van de gedachtewisseling. Naar aanleiding van een artikel in De Tijd stelden de heren Eric Van Rompuy en Peter Reekmans op 20 januari 2010 in de plenaire vergadering een actuele vraag over het feit dat Suez wettelijk verplicht is aandelen van de transportnetwerkbeheerders Fluxys en Elia op de markt te brengen. De gemeentelijke holdings Publi-T en Publigas genieten voor die aandelen een voorkooprecht. Namens de commissie vraagt de heer Penris aan de heren Daniël Termont en Francis Vermeiren om in hun inleidende uiteenzetting in te gaan op de volgende vragen: 1 is het opportuun dit voorkooprecht aan te wenden? 2 welke middelen staan daarvoor ter beschikking? 3 indien de middelen momenteel ontbreken, welke structuren zijn dan eventueel mogelijk? 1. Toelichting namens Publi-T De heer Francis Vermeiren, voorzitter van Publi-T, preciseert dat wat de elektriciteitssector betreft, Elia de transportnetbeheerder is waarvan Electrabel aandelen zal verkopen. Het gaat om 24,35 percent van de aandelen. Op dit moment beschikt Publi-T nog niet over een officiële aankondiging van een dergelijke verkoop. Uiteraard zijn er wel lekken en zal er een handelswijze moeten worden afgesproken, waarvoor nu ook al voorbereidingen worden getroffen en onderzoek wordt gevoerd. Als voorzitter van de raad van bestuur moet de heer Vermeiren wel de nodige confidentialiteit in acht nemen en oog hebben voor de onderhandelingspositie van Publi-T. In de commissie kan hij alleszins geen zaken openbaren die hij nog niet aan zijn raad van bestuur heeft meegedeeld. De kostprijs van de aandelen is op zich niet zo moeilijk te bepalen: het gaat om de marktwaarde van het aandeel Elia maal het aantal te verkopen aandelen, namelijk 24,35 percent van het totaal. De vraag is veeleer welk nut zo n aankoop heeft en wie uiteindelijk betaalt. Voor een goed begrip is dan ook een inzicht in de betreffende structuren noodzakelijk. Overigens is de materie op zich federaal, zij het dat door de betrokkenheid van de gemeenten ook de Vlaamse bevoegdheid over lokale besturen een rol speelt. De heer Vermeiren heeft uit de plenaire debatten onthouden dat de vraagstellers bezorgd waren over hoe hun gemeenten de uitoefening van een voorkooprecht zouden moeten financieren, en of zo n investering wel het risico loont. De negatieve perceptie van de laatste tijd dat deze aandelen geen dividenden meer zouden genereren, relativeert de heer Vermeiren door ze in een ruimer tijdskader te plaatsen. Daartoe bezorgt hij de commissie een overzicht van de dividenden die de laatste zeven jaren zijn uitbetaald als gevolg van de oprichting van Publi-T. Verder wijst hij erop dat de gemeenten in de context van Elia en Publi-T nooit hun beschikbaar belastinggeld hebben moeten investeren. De stichting van Publi-T is door de intercommunales gefinancierd met geleend kapitaal, dat nadien dividend heeft gegenereerd. Bovendien zijn deze leningen geplaatst aan zeer gunstige voorwaarden, waardoor de dividenden hoger lagen dan de rente op de lening. Een andere mogelijke vraag is wat er gebeurt als het voorkooprecht op de aandelen niet wordt uitgeoefend. Wie zal ze dan kopen? Het is belangrijk om het onderscheid tussen de betreffende aandelen te kennen, stelt de heer Vermeiren. De aandelen van Publi-T zijn verdeeld in vier categorieën:

5 Stuk 391 ( ) Nr. 1 5 de aandelen van categorie A komen exclusief toe aan de Gemeentelijke Holding en vertegenwoordigen 25,00 percent + één aandeel van het totaal van de uitgegeven aandelen; de aandelen van categorie B komen exclusief toe aan de financieringsverenigingen van het Vlaams Gewest en aan de Vlaamse Energieholding (VEH) en de Brusselse intercommunale voor elektriciteit (IBE). Ze vertegenwoordigen 45,00 percent van het totaal van de uitgegeven aandelen, i.e. 30,00 percent voor de financieringsverenigingen van de gemengde sector (B1), 12,00 percent voor de zuivere sector en 3,00 percent voor VEH (B2); de aandelen van categorie C komen exclusief toe aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze vertegenwoordigen 7,50 percent van het totaal van de uitgegeven aandelen; de aandelen van categorie D komen exclusief toe aan Socofe (12,50 percent - D1) en de intercommunales van het Waalse Gewest (10,00 percent - D2). Ze vertegenwoordigen samen 22,50 percent van het totaal van de uitgegeven aandelen. Publi-T beschikt net als Electrabel over drie vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Elia en heeft een voorkooprecht op aandelen van Elia als Electrabel deze verkoopt. Het is nu aan Publi-T om te onderzoeken of het dit voorkooprecht zal uitoefenen. Hierover zullen de vertegenwoordigers van de intercommunales in de raad van bestuur van Publi-T advies uitbrengen, op basis van het standpunt van de gemeenten die ze via hun intercommunale vertegenwoordigen. In het plenaire debat werd de Vlaamse Regering ondervraagd of het aan haar was om daarvoor geld ter beschikking te stellen. De heer Vermeiren vindt het logisch dat een parlement daarnaar informeert, maar de bal ligt nu eigenlijk in het kamp van Publi-T en de intercommunales in zijn raad van bestuur. Voor meer specifieke uitleg ter zake verwijst de heer Vermeiren naar de nota die als bijlage bij dit verslag gaat. Van zodra Publi-T officieel op de hoogte wordt gesteld van de verkoop van Elia-aandelen door Electrabel, zal het via de geijkte kanalen de beslissing nemen op basis van een ruime inspraakronde. De financieringswijze zal dan afhangen van de middelen waarover Publi-T op dat moment beschikt. Het gaat om een hele waaier mogelijkheden: het leverage -systeem, een lening, een kapitaalsverhoging enzovoort. In geval van een kapitaalsverhoging moet Publi-T een beroep doen op de intercommunales, die dan al dan niet bij hun gemeenten zullen aankloppen. De bevoegde minister heeft Publi-T inmiddels gevraagd om op de hoogte te worden gehouden, wat de holding uiteraard ook zal doen, verzekert de heer Vermeiren. Maar op dit moment is geen financiële inbreng van het Vlaams Gewest aan de orde. Een andere vraag is of het volledige pakket moet worden aangekocht, in casu 24,35 percent van de Elia-aandelen, wat neerkomt op een waarde van 340 miljoen euro. Ook die beslissing is aan de raden van bestuur. Binnen de raad van bestuur van Elia geldt een vetorecht vanaf 35 percent van de aandelen. Het is nu aan juridische experts om uit te maken of nog meer aandelen wenselijk zijn. Op deze vraag kan de heer Vermeiren niet dieper ingaan gezien de plicht tot vertrouwelijkheid en de strategie ten opzichte van Electrabel. Het zou niet verstandig zijn om al voor de aanvang van verkooponderhandelingen zijn precieze ambities kenbaar te maken. 2. Toelichting namens Publigas De heer Daniël Termont, voorzitter van Publigas, situeert Publigas als de gemeentelijke holding voor de gassector, die in 1996 is opgericht. Voor een nadere omschrijving van de holding verwijst hij naar de nota die in de commissie is verspreid. Hij beperkt zijn toelichting tot het onderwerp van de gedachtewisseling, het voorkooprecht van de aandelen van

6 6 Stuk 391 ( ) Nr. 1 Fluxys. Deze aandelen moet Electrabel verkopen aangezien de wet van 10 september 2009 bepaalt dat het bedrijf zijn participatie in Fluxys onder de 25 percent moet brengen. Op dit moment bezit Electrabel nog 38,5 percent van die aandelen. Het zal dus 13,5 percent moeten verkopen. Inmiddels heeft Electrabel officieel per brief meegedeeld dat het zijn Fluxysaandelen geheel of gedeeltelijk zal verkopen. In maart zal de raad van bestuur van Publigas zich daarover buigen. Publigas beschikt over een voorkooprecht. Een mogelijke vraag is waarom het dit zou uitoefenen, meent de heer Termont. Publigas is alvast kandidaat-koper voor 13,5 percent van de Fluxysaandelen omdat Fluxys een enorm investeringsprogramma heeft, wat een toekomstige kapitaalsverhoging impliceert en bijgevolg een verwatering. Daardoor zou Publigas, dat nu over 51 percent van de aandelen beschikt, zijn meerderheid in Fluxys dreigen te verliezen. Deze participatie verhogen is dus aangewezen. Hoeveel aandelen Publigas eventueel zal kopen, zal er onder andere van afhangen of Electrabel zijn volledige aandelenpakket van Fluxys verkoopt. Waarom is het voor Publigas belangrijk om een meerderheid van Fluxys in handen te houden? De heer Termont wijst erop dat Publigas sinds het over die meerderheid beschikt, een en ander heeft kunnen verwezenlijken bij Fluxys. De Publigasvoorzitter en zijn secretaris-generaal Christian Viaene zijn fier dat de terminal voor vloeibaar gas (LNG-terminal) in Zeebrugge daardoor in Belgische handen is gebleven, en niet aan buitenlandse investeerder is verkocht. Dat gevecht is definitief gewonnen. Ten tweede is onder impuls van Publigas en met medewerking van het prima management van Fluxys een akkoord met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) tot stand gekomen waardoor de tarieven met 30 percent zullen dalen. Op de factuur van de eindgebruiker levert dat 4 percent rechtstreekse korting op. Ten derde zal Publigas hierdoor definitief de noodzakelijke erkenning als netbeheerder verkrijgen. Ten vierde heeft Publigas door zijn goede buitenlandse relaties 10 percent verworven van de Interconnector, de gaspijplijn tussen Zeebrugge en Engeland. Publigas zal voor zijn strategie ten aanzien van Fluxys Europees denken. Op dit moment is nagenoeg de hele productie, levering en verkoop van gas in privéhanden, onder andere omdat Publigas zijn aandelen in Distrigas heeft verkocht. Daarom is het onderhoud en de ontwikkeling van een goed transportnet absoluut noodzakelijk om de Belgische en Vlaamse bevoorrading te verzekeren, en om de concurrentie te bevorderen. Alleen door de aanwezigheid van een publieke infrastructuur kunnen de spelers op de markt elkaar met gelijke wapens bestrijden. Op dit moment is België de belangrijkste draaischijf in het Noordwest-Europese gastransport. Het komt erop aan een alerte strategie te blijven voeren. Zo niet zal Nederland zeer snel deze positie inpikken, waarschuwt de heer Termont. Weliswaar is de gasinfrastructuur sterk gereguleerd, maar van de andere kant heeft Publigas goede afspraken met de CREG over een stabiel dividend. Ter zake deelt de heer Termont de volgende cijfers mee. Publigas is opgericht in 1996 met een startkapitaal van 60 miljoen euro, afkomstig van de gemeenten. Tot nu toe heeft Publigas aan die gemeenten uit de regu liere dividenden 300 miljoen euro uitgekeerd. Daar kwam onlangs nog 800 miljoen euro bij uit de verkoop van Distrigasaandelen. De gemeentelijke participatie in Fluxys via de aandelen in het bezit van Publigas, waarvoor ze dus oorspronkelijk 60 miljoen euro hebben betaald, is nu al meer dan 800 miljoen euro waard.

7 Stuk 391 ( ) Nr. 1 7 De heer Termont besluit dat de sector naast haar strategische belang ook zeer lucratief is voor de gemeenten. 3. Gedachtewisseling De heer Peter Reekmans beaamt dat een koper nooit op voorhand zijn strategie mag prijsgeven. Maar intussen heeft de heer Jos Ansoms als voorzitter van Intermixt, de organisatie die onder meer instaat voor het secretariaat van Publigas en Publi-T, in de media verklaard dat de gemeenten niet zijn geïnteresseerd in Elia-aandelen. Daartegenover staat de uitspraak van de heer Termont dat de gemeenten klaar staan om Fluxysaandelen te kopen. Hij vraagt zich af hoe de Publigasvoorzitter al in de media kan aankondigen dat hij klaar is om Fluxysaandelen over te nemen, als nog niet eens bekend is hoeveel er beschikbaar zullen zijn. Zal Electrabel bijvoorbeeld zijn volledige aandelenpakket van 38,5 percent te koop aanbieden of slechts de wettelijk verplichte 13,5 percent? Een partij met voorkooprecht zou toch eerst moeten weten wat er precies te koop is. Daarom vraagt de heer Reekmans in hoeveel aandelen Publigas nu geïnteresseerd is. 38,5 of 13,5 percent? Of is het in beide gevallen kandidaat-koper? Het verschil tussen Publi-T en Publigas, vervolgt de heer Reekmans, is dat Publigas zelf over 200 miljoen euro beschikt. Voor 38,5 percent van de Fluxysaandelen is echter 460 miljoen euro nodig. Met andere woorden moeten de gemeenten in dat geval 260 miljoen euro ophoesten. Wanneer zal de raad van bestuur van Publigas hierover vergaderen, vraagt het commissielid. Wat Elia betreft: voor het beschikbare aandelenpakket is 340 miljoen euro nodig. In tegenstelling tot Publigas beschikt Publi-T niet over aanzienlijke liquida, meent de heer Reekmans, die daarin de aanleiding voor de uitspraken van de heer Ansoms ziet. Het commissielid vraagt de heer Vermeiren welke middelen Publi-T voorhanden heeft. Verder vraagt de heer Reekmans naar het standpunt van Publi-T over de onderhandelingen van Elia met Vattenfall met betrekking tot een mogelijke participatie van Elia in het Duitse transmissienet. Ten slotte merkt het lid op dat het parlement zich er over zou moeten beraden of het beheer van de transportnetten anno 2010 nog een kerntaak van de gemeenten moet zijn. De heer Bart Martens leidt zijn vragen in met de vaststelling dat het hier gaat om gemeentelijke middelen, waarover het Vlaams Parlement eigenlijk weinig zeggenschap heeft. Maar ook voor het parlement is het belangrijk dat de netten zo kostenefficiënt en onafhankelijk mogelijk worden uitgebaat. In het kader van het Vlaamse energiebeleid is het noodzakelijk dat de netten worden omgebouwd met het oog op de overgang naar een duur - zamere energievoorziening. Elia moet bijvoorbeeld verbindingen leggen met de offshore parken in de Noordzee en enkele nieuwe hoogspanningsmasten bouwen om clusters van decentrale warmtekrachtkoppelingsinstallaties op het net aan te sluiten. Daarom vraagt het commissielid aan de heer Vermeiren hoe groot het aandeel van de overheid in Elia moet zijn om het daar voor het zeggen te hebben. De heer Francis Vermeiren antwoordt dat 35 percent nodig is voor een vetorecht. De heer Bart Martens meent dat de publieke sector momenteel al over vier van de zes afhankelijke bestuurders van Elia beschikt. Mits een overname van aandelen die Electrabel in Elia bezit mocht Electrabel die aanbieden zouden ze alle zes aan de overheid toekomen. Maar is dat wel nodig om het net onafhankelijk te beheren, vraagt de heer Martens zich af. Hij is van oordeel dat aan Elia striktere regels voor corporate governance zijn opgelegd dan aan Fluxys. Om Elia te blijven controleren zal een volstrekte meerderheid niet nodig zijn en dus hoeft de gemeentelijke holding ook niet het hele pakket over te

8 8 Stuk 391 ( ) Nr. 1 nemen. Bij Fluxys is dat wel nodig. Het commissielid verwijst naar een studie van London Economics waaruit is gebleken dat Fluxys niet op een eerlijke manier is opengesteld voor elke geïnteresseerde partij. De eventuele overname van het net van Vattenfall kan een kapitaalsverhoging nodig maken. Welke gevolgen zou deze hebben voor het blokkeringspercentage van 35 percent, vraagt de heer Martens. Zijn er nog meer kapitaalsverhogingen te verwachten? In de consoliderende Europese markt kan de overname van een stuk van het Duitse transportnet misschien tot nieuwe uitgaven leiden. Heeft voorzitter Vermeiren van Publi-T al weet van nieuwe buitenlandse expansieplannen van Elia? Misschien is het moment nu wel geschikt voor de gemeentelijke holding om zich daartegen te wapenen door het beschikbare pakket van Electrabel over te nemen. Welk percentage daarvan acht de heer Vermeiren een afdoende garantie om die strategische 35 percent ook na een mogelijke verwatering te blijven bezitten? Momenteel is de publieke sector zowel via Publi-T als Publipart in Elia vertegenwoordigd, vervolgt de heer Martens. Zou het niet beter zijn deze twee te fusioneren? Dan zou de overheid met één stem spreken. Ten slotte gaat de heer Martens in op de decretale bepaling dat in 2018 alle gemengde intercommunales moeten zijn omgevormd tot zuivere intercommunales. Met andere woorden zal Electrabel afstand moeten doen van de 30 percent die het nog in de gemengde intercommunales vertegenwoordigt. Het lid pleit ervoor om nog voldoende geld over te houden voor deze uitkoop van Electrabel. Daarom is de nodige voorzichtigheid geboden met betrekking tot engagementen op de internationale gas- en hoogspanningsmarkt. Bestaat er al een stappenplan om de Electrabelparticipatie in de gemengde intercommunales geleidelijk terug te schroeven? En wat zou de verkoop van de aandelen in SPE-Luminus kunnen opbrengen? Op de vraag van de heer Reekmans antwoordt de heer Daniël Termont dat het voorkooprecht van Publigas inhoudt dat Publigas ofwel alle beschikbare Fluxysaandelen overneemt van Electrabel, ofwel helemaal geen. Als Electrabel beslist om al zijn aandelen te verkopen, heeft Publigas dus geen andere mogelijkheid om zijn voorkooprecht toe te passen dan door het hele pakket te kopen. De heer Termont verzekert dat Publigas daarvoor voldoende middelen heeft. Er is inderdaad 200 miljoen euro opzij gezet om de 13,5 percent aan te kopen waarvoor de verkoop door Electrabel wettelijk verplicht is. Verder heeft de algemene vergadering van Publigas beslist dat de raad van bestuur bij eenvoudige beslissing een kapitaalsverhoging met 250 miljoen euro mag doorvoeren. Publigas overweegt sterk om een derde partij te zoeken die alle Fluxysaandelen overneemt die Electrabel bovenop de verplichte 13,5 percent aan Publigas verkoopt. Al deze opties worden momenteel bestudeerd en besproken. Is dit wel een kerntaak van de gemeenten, was een andere vraag van de heer Reekmans. De heer Termont vermoedt dat hij daarover een andere mening is toegedaan dan het commissielid. Hij heeft de voordelen al opgesomd die de gemeenten dankzij de Publigasconstructie genieten en zal zich blijven verzetten tegen een verkoop van de Vlaamse infrastructuur aan buitenlandse investeerders. Vlaanderen moet de basisinfrastructuur voor zijn energievoorziening in eigen handen houden. Uiteraard kan Vlaanderen zich voor 800 miljoen euro uit Publigas uitverkopen, maar dat is dan een eenmalige opbrengst: dan is het ook meteen gedaan met alle toekomstige dividenden. Dat het dividend in 2009 aanzienlijk is gedaald, is trouwens te wijten aan de verkoop van de zeer lucratieve Distrigasaandelen en de daaruit resulterende uitkering van 800 miljoen euro aan de Vlaamse gemeenten. Het is nu aan de gemeenten om te beslissen hoe ze dit geld besteden. Bijna alle gemeenten, behalve Gent, hebben daarmee aandelen gekocht in de gemeentelijke holding. Aan de heer Martens antwoordt de heer Termont dat dit de gemeenten eventueel in staat stelt om de 30 percent van Electrabel in de gemengde intercommunales te kopen.

9 Stuk 391 ( ) Nr. 1 9 In 1996 bezat de federale overheid nog meer dan 50 percent van Distrigas, merkt de heer Termont op. De Belgische staat heeft toen beslist om dit belang te verkopen via de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM). Gelukkig hebben de gemeenten toen de alerte reactie gehad om een deel daarvan te kopen, zo niet was nu de hele gasinfrastructuur in privé-handen, dus in de praktijk in buitenlandse handen. In deze sector zijn er geen grote Belgische spelers meer, dus elke privatisering betekent een verkoop aan het buitenland, stelt de heer Termont. De heer Francis Vermeiren ziet geen enkele tegenspraak tussen zijn stellingname en die van de heer Jos Ansoms. Hijzelf kan het zich niet veroorloven in het parlement aan te kondigen op welke basis hij in naam van zijn raad van bestuur de onderhandelingen met Electrabel zal aanvatten. Als de heer Ansoms meedeelt dat er geen behoefte is aan een dergelijke aankoop, is dat zelfs een steuntje in de rug, waarvoor de heer Vermeiren hem dankbaar is. Beiden zijn ze heel voorzichtig en spelen ze niet op voorhand in de kaart van de tegenpartij. Tussen 2003 en 2009 heeft Publi-T afgerond 120 miljoen euro aan dividenden uitbetaald aan de gemeenten: indrukwekkende cijfers, zeker als je weet dat hier geen investeringen aan zijn voorafgegaan. De heer Vermeiren treedt de stelling van de heer Martens bij in verband met het voordeel van een participatie van 35 percent. Ook beaamt hij het gunstige effect dat een fusie van de Publi-T- en Publipartinbreng zou hebben. Daarover zijn ook al gesprekken aan de gang. Dit is geen gemakkelijke operatie, maar de raad van bestuur van Publi-T is er al jarenlang uitdrukkelijk voorstander van. De heer Reekmans had een vraag over Vattenfall, waarop de heer Vermeiren enkel kan antwoorden binnen de perken van de vertrouwelijkheidsnota die hijzelf en de hele directieraad van Publi-T hebben ondertekend. Vattenfall ziet hij als een opportuniteit, die moet worden onderzocht. Voor windenergie biedt de Noordzee immers geen onuitputtelijke mogelijkheden, terwijl de Oostzee op dat vlak een enorm potentieel heeft. Op dit moment is er voor de hoogspanning geen connectie tussen België en Duitsland en zijn we daarvoor op Nederland aangewezen. Nederland heeft maatschappijen verworven in Duitsland. Ook ten opzichte van Franse netten zijn we erg afhankelijk. Om in de toekomst de prijs van het elektriciteitstransport onder controle te houden, moet men dus oog hebben voor zulke opportuniteiten. Hoeveel een dergelijke participatie mag kosten en hoe ze moet worden gefinancierd, daarover kan de heer Vermeiren nog niet uitweiden. Alles moet hoe dan ook in de algemene context worden overwogen. Net als de heer Termont vindt de heer Vermeiren het heel belangrijk om alert te blijven en niet voor voldongen feiten te worden geplaatst. Daarom worden deze zaken in opdracht van Publi-T permanent zeer direct opgevolgd door de allerbeste technici van het land. De heer Vermeiren besluit dat in alle gevallen de doorstroming naar de gemeenten optimaal wordt gegarandeerd. De heer Carl Decaluwe erkent ten volle het belang van de publieke controle op de energietransportinfrastructuur. Wel vraagt hij zich af of gemeentelijke leningen ter financiering van kapitaalsverhogingen wel beantwoorden aan de conformiteitsregels van het Europese Stelsel van Economische Rekeningen (ESER). Ten tweede vraagt hij of er een rol kan weggelegd zijn voor de nog op te richten Vlaamse Energiemaatschappij. De heer Daniël Termont antwoordt dat de ESER-conformiteit van de gemeenten op geen enkele manier in het gedrang kan komen omdat van hen nooit een kapitaalsinbreng zal worden gevraagd. De vennootschap staat zelf financieel sterk genoeg. Over een mogelijke rol voor de Vlaamse Energiemaatschappij heeft de heer Termont al overleg gepleegd met het kabinet-lieten. Hij wijst er wel op dat de holdings een zuiver

10 10 Stuk 391 ( ) Nr. 1 federale structuur hebben. Hij heeft bij de Waalse en Brusselse collega s al eens voorzichtig gepolst hoe zij tegenover een rol van de Vlaamse Energiemaatschappij zouden staan. Hoe dan ook is in 1996 een delicaat evenwicht bereikt door de raad van bestuur samen te stellen uit 55 percent Vlamingen, 30 percent Walen en 15 percent Brusselaars. Er is altijd gewaakt over de instandhouding van die verhouding. De oefening zal dus niet eenvoudig zijn, maar de heer Termont wil ze zeker niet bij voorbaat uitsluiten, net zo min als hij een eventuele federale investering zou uitsluiten. De voorzitter, Jan PENRIS De verslaggever, Dirk DE KORT

11 Stuk 391 ( ) Nr BIJLAGE 1: Overzichtsnota Publi-T

12 12 Stuk 391 ( ) Nr. 1

13 Stuk 391 ( ) Nr. 1 13

14 14 Stuk 391 ( ) Nr. 1

15 Stuk 391 ( ) Nr. 1 15

16 16 Stuk 391 ( ) Nr. 1

17 Stuk 391 ( ) Nr BIJLAGE 2: Overzichtsnota Publigas

18 18 Stuk 391 ( ) Nr. 1

19 Stuk 391 ( ) Nr. 1 19

20 20 Stuk 391 ( ) Nr. 1

21 Stuk 391 ( ) Nr. 1 21

22 22 Stuk 391 ( ) Nr. 1

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag stuk ingediend op 594 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid,

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1232 (2010-2011) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen

Nadere informatie

over een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen

over een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen stuk ingediend op 362 (2009-2010) Nr. 1 5 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een waarborgfonds voor huurders met financiële problemen Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders.

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders. stuk ingediend op 2291 (2013-2014) Nr. 2 6 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders Verslag

Nadere informatie

betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie- en gaspieken

betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie- en gaspieken stuk ingediend op 524 (2009-2010) Nr. 2 25 juni 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Hermes Sanctorum, Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het voorbereiden van Vlaanderen op olie-

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1223 (2010-2011) Nr. 2 21 november 2011 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen stuk ingediend op 282 (2009-2010) Nr. 2 9 december 2009 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Bart Martens, en de dames Tinne Rombouts, Liesbeth Homans en Gwenny De Vroe betreffende het nieuwe

Nadere informatie

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1285 (2017-2018) Nr. 1 ingediend op 4 oktober 2017 (2017-2018) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw tot wijziging

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 224 (2009-2010) Nr. 2 31 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende het terugvorderen van de eind 2008 toegekende bonussen aan drie managers

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag stuk ingediend op 381 (2009-2010) Nr. 1 16 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG Zitting 2005-2006 19 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over het Antwerpse havengebied VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder en de heer

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

betreffende het Vlaams Energiebedrijf

betreffende het Vlaams Energiebedrijf stuk ingediend op 465 (2009-2010) Nr. 2 8 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris, Filip Dewinter en Johan Deckmyn, de dames Marijke Dillen en Marleen Van den Eynde en de heer

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG Stuk 1369 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 18 oktober 2007 VERZOEKSCHRIFT over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Verslag

Verzoekschrift. over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Verslag stuk ingediend op 2016 (2012-2013) Nr. 1 23 april 2013 (2012-2013) Verzoekschrift over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Verslag namens de Commissie voor

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1457 (2011-2012) Nr. 2 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1531 (2011-2012) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Robrecht Bothuyne, Hermes Sanctorum en Bart Martens, mevrouw Gwenny De Vroe, de heren Wilfried Vandaele

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 stuk ingediend op 234 (2009-2010) Nr. 18 3 december 2009 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

betreffende het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel bij wijze van proef

betreffende het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel bij wijze van proef stuk ingediend op 1924 (2012-2013) Nr. 2 28 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris en Filip Dewinter, mevrouw Marijke Dillen en de heer Joris Van Hauthem betreffende het

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

betreffende de ontwikkeling van warmtenetten

betreffende de ontwikkeling van warmtenetten stuk ingediend op 2141 (2012-2013) Nr. 2 4 december 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Robrecht Bothuyne, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Tinne Rombouts en

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2363 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG Stuk 2102 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Verzoekschrift. Verslag. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door mevrouw Griet Smaers

Verzoekschrift. Verslag. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door mevrouw Griet Smaers stuk ingediend op 2525 (2013-2014) Nr. 1 7 april 2014 (2013-2014) Verzoekschrift over de invoering van het klein beschrijf voor een eerste schijf van het kadastraal inkomen (ki) voor de registratierechten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen stuk ingediend op 841 (2010-2011) Nr. 2 17 maart 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C190 WON16 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 31 maart 2011 2 Commissievergadering nr. C190 WON16 (2010-2011)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005.

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005. Zitting 2004-2005 17 mei 2005 VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vinger aan de Europese pols Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 Januari 2005 GEDACHTEWISSELING over de dossiers

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over de ontwikkelingen in het dossier Opel Antwerpen. Verslag

Gedachtewisseling. over de ontwikkelingen in het dossier Opel Antwerpen. Verslag stuk ingediend op 298 (2009-2010) Nr. 1 16 december 2009 (2009-2010) Gedachtewisseling over de ontwikkelingen in het dossier Opel Antwerpen Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium,

Nadere informatie

vergadering C69 WON6 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C69 WON6 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C69 WON6 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 december 2009 2 Commissievergadering nr. C69 WON6 (2009-2010)

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Voorstel van decreet. houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming stuk ingediend op 1256 (2010-2011) Nr. 3 13 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van mevrouw Gwenny De Vroe, de heren Ivan Sabbe, Sas van Rouveroij en Lode Vereeck, mevrouw Mercedes Van Volcem

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten

betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten stuk ingediend op 462 (2009-2010) Nr. 3 4 juni 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Lies Jans en Sophie De Wit, de heer John Crombez en mevrouw

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG Stuk 693 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 2 februari 1999 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG Stuk 2019 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 23 december 2008 VERZOEKSCHRIFT over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

over de achterstand in de verwerking en terugbetaling van de verkeersbelasting, met de Vlaamse ombudsman

over de achterstand in de verwerking en terugbetaling van de verkeersbelasting, met de Vlaamse ombudsman stuk ingediend op 1108 (2010-2011) Nr. 1 4 mei 2011 (2010-2011) Gedachtewisseling over de achterstand in de verwerking en terugbetaling van de verkeersbelasting, met de Vlaamse ombudsman Verslag namens

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 924 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 18 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

over de inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid

over de inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid stuk ingediend op 37-B (2011-2012) Nr. 2 9 januari 2012 (2011-2012) Verslag van het Rekenhof over de inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 26 september 2017 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 1.0 De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 8 september 2008 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG Stuk 996 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 18 januari 2002 VERZOEKSCHRIFT betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG namens de Commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 2.0 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 10 september 2009 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen stuk ingediend op 2017 (2012-2013) Nr. 2 6 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen Verslag namens de Commissie voor Algemeen

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen stuk ingediend op 854 (2010-2011) Nr. 3 10 februari 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen Amendementen Stukken in het dossier: 854 (2010-2011)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over de zorgverzekering VERSLAG Stuk 1772 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 26 juni 2003 VERZOEKSCHRIFT over de zorgverzekering VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen uitgebracht

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 september 2011 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C107 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot mevrouw

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2169 (2012-2013) Nr. 2 15 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies.

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies. stuk ingediend op 780 (2010-2011) Nr. 3 27 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen, mevrouw Vera Van der Borght, de heren Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij, mevrouw Annick

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie