Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Telecommunicatie- en Postraad Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2000 Ter uwer informatie doe ik u bijgaand toekomen de geannoteerde agenda van de EU-Raad voor Telecommunicatie en Post, welke op 22 december 2000 te Brussel zal worden gehouden. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. M. de Vries KST50103 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 1

2 GEANNOTEERDE AGENDA VOOR DE EU RAAD VOOR TELECOMMUNICATIE EN POST VAN 22 DECEMBER 2000 Voorlopige agenda 1. Goedkeuring van de ontwerp-agenda 2. (Evt.) Goedkeuring van de lijst van a-punten 3. Voorstel van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging Politiek akkoord onder voorbehoud van 1e lezing EP 4. Voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor de elektronische communicatie (ONP-review) a) Kaderrichtlijn Gemeenschappelijke Oriëntatie b) Overige punten (inclusief radio frequenties) Etat de travaux c) 6e Implementatierapport Presentatie van de Commissie/Gedachtewisseling 5. e-content Politiek akkoord onder voorbehoud van 1e lezing EP 6. «.eu» Presentatie door de Commissie 7. e-europe Follow-up actieplan/informatie van het voorzitterschap 8. Diversen Ad 1. Goedkeuring van de ontwerp-agenda Geen opmerkingen. Ad 2. (Evt.) Goedkeuring van de lijst van a-punten Op dit moment zijn nog geen a-punten bekend. Ad 3. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging De Richtlijn uit 1997 die op dit moment van kracht is, leidt tot een harmonisatie van de universele dienst en beperkt het monopolie van briefpost tot 350 gram en 5x het tarief van een standaardbrief. In de Richtlijn is vastgelegd dat de Commissie eind 1998 een voorstel zou indienen over de verdere en geleidelijke openstelling van de postmarkt. De Commissie heeft in mei van dit jaar een voorstel aangenomen waarin: het monopolie voor briefpost wordt teruggebracht naar 50 gram en 2,5x het tarief van een standaardbrief; voor direct mail en inkomende grensoverschrijdende post de zelfde monopolie grens gehandhaafd wordt; het monopolie voor uitgaande grensoverschrijdende post en speciale diensten, inclusief expresdiensten, wordt opgeheven; wordt voorgesteld een verdere stap tot opening van de postmarkt die Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 2

3 per 1 januari 2007 van kracht zou moeten worden, uiterlijk op 31 december 2005 te nemen. Het Franse voorzitterschap wil waarschijnlijk proberen de Raad een gemeenschappelijk standpunt te laten innemen over de wijziging van de EU postrichtlijn, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het Europees Parlement debatteert in eerste lezing over het voorstel in januari. Dat betekent dat een politiek akkoord tussen Raad en Parlement nog niet mogelijk is. Het zou kunnen zijn dat het voorzitterschap probeert op hoofdpunten de koers vast te stellen. In de moeizame onderhandelingen is gebleken dat er met name bij de Zuidelijke landen verzet is tegen het Commissievoorstel: zij willen het voorstel uithollen door bijvoorbeeld een hogere monopoliegrens van 150 gram. De Scandinavische landen, Duitsland, Oostenrijk en Nederland steunen het Commissievoorstel (met name de monopoliegrens van 50 gram) en willen dat er nog verdergaande maatregelen worden genomen. Met name het idee om een datum voor volledige liberalisering van de gehele postmarkt op te nemen wint heel langzaam terrein onder de Lidstaten, maar ook daar is nog veel verzet tegen. Het zal heel erg moeilijk worden om te voorkomen dat het voorstel uitgehold wordt. Niet alleen de Zuidelijke landen maar ook het Europees Parlement heeft in haar sessies een zeer behoudende positie ingenomen. Nederland wil in beginsel zo spoedig mogelijk de gehele Europese postmarkt liberaliseren en vindt dat daarvoor nu een substantiële stap moet worden gezet. Het resultaat van de onderhandelingen over het huidige Commissievoorstel moet daarom voldoende substantiële elementen bevatten. Het gaat dan met name om zaken als een datum voor volledige liberalisering van de postmarkt, volledige liberalisering van direct mail en een lage monopoliegrens op brieven. Het zal uiteindelijk afhangen van de samenstelling van het totale pakket of Nederland instemt met de wijziging van de postrichtlijn. Het overleg op ambtelijk niveau is nog gaande. Het is nog niet duidelijk welke elementen met welke inhoud in een mogelijk compromispakket zullen zitten. Ad 4. Voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor de elektronische communicatie (ONP-review) Zoals reeds eerder gemeld, heeft op 12 juli 2000 de Europese Commissie een pakket voorstellen uitgebracht ten behoeve van een nieuw regelgevend kader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten (ONP review). Onderstaand volledigheidshalve een opsomming: I. Richtlijn voor een gemeenschappelijk regelgevend kader (kaderrichtlijn) II. Richtlijn inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten III. Richtlijn betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten IV. Richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten V. Richtlijn betreffende het verwerken van persoonsgegevens en de bescherming van privacy in de elektronische communicatiesector Deze voorstellen zijn als volgt verdeeld over agendapunten 4a) en 4b): onder 4a) alleen I (Kader) en onder 4b) de overige voorstellen (II t/m V). 4a) Kaderrichtlijn Inhoud van de tekst van het voorzitterschap: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 3

4 omschrijving van de kenmerken en de taken van National Regulatory Authorities (NRA s); consultatie- en transparantievoorschrift voor NRA s; omschrijving van de samenwerking tussen NRA s en mededingingsautoriteiten; definitie van het concept aanmerkelijke marktmacht (amm) en naar verwachting een beschrijving van het concept joint dominance; schrapping uit de Richtlijn van de High Level Communications Group (HLCG) op grond van een advies van de juridische dienst van de Raad. Nederland kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om nauwer aansluiting te zoeken bij de uitgangspunten van het algemene mededingingsrecht. Wat de door de Commissie gekozen definitie van «amm» betreft, geldt dat het kabinet zich hier nog over beraadt. Nederland staat positief tegenover het consultatiemechanisme en het feit dat marktafbakening hieronder valt. Nederland is verder voorstander van de oprichting van de HLCG. Nu het juridisch niet mogelijk blijkt deze groep in de Richtlijn te verankeren, hecht Nederland eraan dat de Commissie een verklaring uitbrengt waarin zij de intentie uitspreekt om onder haar auspiciën een dergelijke groep op te richten. 4b) Overige punten ONP M.b.t. de overige ONP voorstellen zal het voorzitterschap de stand van zaken presenteren. Het voorzitterschap heeft nog geen teksten uitgebracht. Er is gelegenheid voor een eerste gedachtewisseling, waarbij alleen over hoofdpunten zal worden gesproken op basis van de voorstellen van de Commissie. Onderstaand volgt dan ook een visie op hoofdlijnen. Een uitgebreidere visie vindt u in het document ten behoeve van het Algemeen Overleg inzake ONP d.d. 7 december 2000, dat ik aan u heb aangeboden bij brief d.d. 1 december 2000 (kenmerk DGTP 00/05935). II. Toegang en interconnectie De belangrijkste onderdelen van het voorstel over toegang en interconnectie zijn: het recht op c.q. de verplichting tot interconnectie onder redelijke voorwaarden geldt voor alle aanbieders van openbare communicatienetwerken; uitgangspunt is dat via onderhandelingen overeenstemming moet worden bereikt over de voorwaarden voor interconnectie; alle aanbieders van systemen voor voorwaardelijke toegang (decoders voor betaal-tv) moeten aan derden toegang verlenen; de voorwaarden waaronder toegang moet worden verleend worden vastgelegd in een bijlage bij de Richtlijn; bijzondere toegangsverplichtingen gelden alleen voor eigenaren van communicatienetwerken die door de NRA zijn aangewezen als partij met «amm»; de NRA kan aan partijen met «amm» op basis van de uitkomsten van een marktanalyse zonodig bepaalde extra verplichtingen opleggen met betrekking tot transparantie, non-discriminatie, boekhoudkundige scheiding, en kostenoriëntatie; dit geldt zowel voor interconnectie als ten aanzien van bijzondere toegang; deze verplichtingen moeten noodzakelijk en proportioneel zijn om de geconstateerde onvolkomenheden in de markt weg te nemen; NRA s kunnen ook aan ondernemingen die geen «amm» hebben verplichtingen opleggen m.b.t. interconnectie teneinde te voldoen aan internationale verbintenissen (WTO). Nederland kan zich op hoofdlijnen verenigen met de door de Commissie gekozen aanpak met betrekking tot interconnectie en toegang. Nederland Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 4

5 is van mening dat de nieuwe aanpak het mogelijk maakt om beter rekening te houden met de snelle marktontwikkelingen in de communicatiesector. In die zin wordt een kader gecreëerd dat flexibel, effectief en robuust is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van duurzame en effectieve concurrentie op het gebied van elektronische communicatienetwerken en -diensten. III. Vergunningen en Machtigingen De belangrijkste onderdelen van dit Richtlijnvoorstel zijn: algemene machtigingen in plaats van individuele vergunningen; beperking van het aantal voorwaarden en onderscheid tussen voorwaarden krachtens de algemene wetgeving die voor alle ondernemingen gelden, voorwaarden van de algemene machtiging en voorwaarden die aan de individuele vergunningen voor radiofrequenties en nummers kunnen worden gekoppeld; vereenvoudiging van procedures; volgens het voorstel kan het verstrekken van informatie niet fungeren als randvoorwaarde voor markttoegang en moet de systematische controle op de nakoming van de voorwaarden van machtigingen beperkt blijven tot de voorwaarden waarvoor dat objectief gerechtvaardigd is; beperking van heffingen en vergoedingen en harmonisatie daarvan; Nederland staat positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel sluit goed aan op de Nederlandse regelgeving. Met de Commissie is Nederland van oordeel dat een efficiënt, voorspelbaar, transparant en adequaat vergunningenregime van essentieel belang is voor het goed functioneren van de communicatiemarkt. Terecht merkt de Commissie op dat een aantal Lidstaten in de Europese Unie, waaronder Nederland, in staat is geweest goede resultaten te bereiken met een regime dat zoveel mogelijk werkt met een algemene machtiging. Net als de Commissie is Nederland voor wat betreft de telecommunicatiesector van opvatting dat specifieke toestemmingen alleen aan de orde zijn bij het gebruik van frequenties en nummers. IV. Universele dienst en gebruikersrechten De belangrijkste onderdelen van dit Richtlijnvoorstel zijn: handhaven van de huidige omvang van de universele dienst (UD); bepalingen voor het aanwijzen door de Lidstaten van exploitanten voor het leveren van de universele dienst alsmede bepalingen inzake kostenberekening en dekking van de eventuele kosten van de universele dienst; een voorstel voor een procedure en criteria voor periodieke herziening van de omvang van de universele dienstverplichtingen; regelgeving inzake prijzen voor de eindgebruiker; nieuwe bepalingen inzake interoperabiliteit voor digitale televisieapparatuur en evenredige vergoeding voor netwerkexploitanten die programma s van de openbare omroep moeten doorgeven (must-carry verplichtingen); geleidelijke opheffing van de bepalingen voor de verlening van huurlijnendiensten, in samenwerking met de Commissie, naarmate de markt voor deze diensten in elke Lidstaat wordt opengesteld voor concurrentie; mogelijkheid om in aanvulling op wettelijk neergelegde kwaliteitseisen per Lidstaat extra vereisten op te leggen (in overleg met gebruikers- en consumentengroepen). Nederland verwelkomt het voorstel betreffende de universele dienst (UD) en gebruikersrechten en constateert met tevredenheid dat de Commissie gekozen heeft voor het handhaven van de huidige omvang van de universele dienst. Nederland is met de Commissie van mening dat het wenselijk Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 5

6 is om als Lidstaat te waarborgen dat een bepaald minimumpakket aan telecommunicatiediensten van een gegeven kwaliteit tegen een redelijke prijs voor iedereen beschikbaar is. De Commissie geeft tevens terecht aan dat eventuele kostendekking en toewijzingsmechanismen voor UD verplichtingen zo efficiënt mogelijk dienen te worden georganiseerd waarbij mogelijke marktverstoringen tot een minimum moeten worden beperkt. V. Verwerken van persoonsgegevens en bescherming van privacy Het nieuwe voorstel van de Commissie vervangt de huidige Richtlijn 97/66/EG. In deze Richtlijn worden voor de telecommunicatiesector specifieke regels gesteld voor de verwerking van gegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het nieuwe voorstel borduurt voort op de bestaande bepalingen, maar houdt wel rekening met de (voorzienbare) ontwikkelingen in de communicatiesector. De voorstellen van de Commissie betreffen: de beveiliging en de vertrouwelijkheid van communicatie; de behandeling van verkeersgegevens; een aantal specifieke onderwerpen, te weten: (gespecificeerde) rekeningen, nummeridentificatie, locatiegegevens, doorschakeling van telefoongesprekken, gidsdiensten en ongevraagde oproepen. Met uitzondering van locatiegegevens worden al deze onderwerpen ook al in de huidige Richtlijn geregeld, zij het dat de definities en formuleringen in de voorgestelde Richtlijn zoveel mogelijk technologie-neutraal zijn. De voorkeur van Nederland gaat ernaar uit om bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk algemeen en niet sectorspecifiek te regelen. Dat neemt niet weg dat voor de elektronische communicatiesector aanvullende regels noodzakelijk kunnen zijn. Het voorstel voor de specifieke privacyrichtlijn is een aanvulling op en nadere uitwerking van de algemene privacyrichtlijn, waarbij de bepalingen technologie-neutraal zijn gemaakt. 4c) Mededeling van de Commissie over de zesde rapportage inzake de implementatie van het telecommunicatie regelgevend kader De Europese Commissie maakt jaarlijks rapportages over de manier waarop de Lidstaten de Europese telecommunicatie-regelgeving hebben geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving. Naar verwachting zal de Commissie op 5 december het 6e implementatierapport publiceren. In dit rapport zal met name worden ingegaan op de effectiviteit van de nationale regelgeving. De Europese Commissie richt zich daarbij op een aantal thema s: de nationale regelgevende instanties, interconnectie, vergunningverlening, toegang tot het lokale aansluitnet, tarieven, universele dienst, mobiele diensten (incl. UMTS en roaming), cost accounting, huurlijnen, graafrechten, dataprotectie, nummering en internet. Ten aanzien van Nederland zal het implementatierapport naar verwachting o.a. melden dat marktpartijen ondanks problemen m.b.t. interconnectie, huurlijnencapaciteit, antenne-opstelpunten voor mobiele telefonie infrastructuur en gebrek aan besluitvaardigheid t.a.v. het aanwijzen van operators met aanmerkelijke marktmacht op de mobiele markt en op de nationale markt voor interconnectie- over het algemeen positief zijn over het niveau van concurrentie in de markt en over het toezichthoudend optreden van OPTA. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 6

7 Ad 5. Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van een meerjaren programma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op mondiale netwerken en ter bevordering van de taal-diversiteit in de informatiemaatschappij In de «nieuwe economie» spelen de op digitale inhoud gebaseerde producten en diensten een steeds belangrijker rol. Op dit moment hebben Amerikaanse bedrijven het voortouw bij het ontwikkelen en exploiteren van digitale toepassingen. Dit betekent dat de meeste ontwikkelde inhoud Engelstalig van aard is en op de Amerikaanse markt gericht. Met de groei van het internet in Europa, ligt hier voor Europese inhoudsindustrieën een enorme markt open. Het e-content voorstel houdt in de vaststelling van een 4 jarig programma, dat ten doel heeft de ontwikkeling en de verscheidenheid van Europese inhoud op het internet te stimuleren en te vergroten. Onder dit programma zijn 3 actielijnen gehangen: 1. het verbeteren van de toegang tot en het stimuleren van het gebruik van overheidsinformatie 2. vergroten van het aanbod van digitale inhoud in een meertalige en multiculturele omgeving 3. het verhogen van de dynamiek van de digitale inhoudsmarkt. Het voorgestelde programma vormt een opvolging van de nu afgesloten meerjaren programma s info 2000 en MLIS en haakt in op de doelstelling van de Europese Raad in Lissabon op 23 en 24 maart 2000, om de Europese inhoud op het internet te vergroten. Het programma wordt in het eeurope actieplan genoemd als een belangrijk beleidsinstrument voor de verwezenlijking van het in «eeurope» gestelde doel; namelijk een informatiemaatschappij voor allen. Tijdens de Raad van oktober jongstleden heeft de Commissie de stand van zaken van de werkzaamheden gepresenteerd. De voorzitter heeft toen aan COREPER verzocht om ten behoeve van de zitting van de Raad in december een besluit op dit dossier voor te bereiden. Inhoudelijk is overeenstemming over het programma. Nog geen overeenstemming is er over de hoogte van het indicatieve budget. Tijdens de Raad van 22 december zal de hoogte van het indicatieve budget voor het programma punt van discussie zijn. De Commissie dreigt geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de implementatie van het e-content programma indien het budget ontoereikend zou blijken. Zij stelt derhalve een budget van 150 miljoen euro voor. Het voorzitterschap heeft een budget van 120 miljoen euro voorgesteld. Nederland verwelkomt het initiatief van de Commissie en staat hier positief tegenover. Nederland gaat uit van een indicatief budget gebaseerd op een reële nulgroei voor een programma van vier jaar. Nederland zal een constructieve bijdrage leveren aan het vinden van een compromis inzake het indicatieve budget. Ad 6. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Internet domain name system: invoering van het.eu top level domain Deze Mededeling van de Commissie bevat de uitkomsten van haar onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een.eu top level domain voor Europese leveranciers van diensten en informatie op het internet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 7

8 Een dergelijk domain zou de Europese identiteit op het internet vergroten en de invoering hiervan maakt deel uit van het actieplan e-europe. De Mededeling bevat tevens een voorstel voor een stappenplan om tot de invoering van dot.eu. te komen. Er heeft nog geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Tijdens de afgelopen Raad in oktober jongstleden, heeft de Commissie haar mededeling ter informatie gepresenteerd. Daarbij gaf zij aan dat in ICANN-kader reeds een belangrijke stap voorwaarts is gezet in het bereiken van de gemeenschappelijke ambitie om dot.eu als nieuw top level domain in het leven te roepen. De Commissie meldde dat zij eind oktober met een voorstel zou komen.tot op heden is het voorstel van de Commissie echter nog niet verschenen. Verwacht wordt derhalve dat de Commissie de stand van zaken zal presenteren, waarbij zij zal aangeven wanneer zij met het voorstel zal komen. Nederland ondersteunt het initiatief van de Commissie van harte en heeft ook een actieve bijdrage geleverd tijdens het onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een EU top level domain. Zo vindt Nederland het bijvoorbeeld een goede zaak dat in de EU gevestigde bedrijven zich beter kunnen profileren en daardoor de EU beter zichtbaar wordt. Nederland zal de presentatie van de Commissie aanhoren. Ad 7. e-europe Het e-europe Actieplan 2002 (Feira, juni jl.) is opgesteld om (mede) invulling te geven aan de integrale strategie van de Gemeenschap teneinde het nieuwe strategische doel van de EU te bereiken, zijnde «de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang». In het actiepan wordt uiteengezet welke activiteiten op het terrein van de informatie-maatschappij vóór 2002 moeten worden uitgevoerd, op zowel communautair als nationaal niveau, om de hierboven geformuleerde doelstelling te realiseren De drie hoofdlijnen in het actieplan zijn: Een goedkoper, sneller en veiliger internet Investeringen in mensen en vaardigheden Stimuleren van het gebruik van internet De Europese Raad zal beoordelen of de acties die in het actieplan zijn benoemd, zijn of worden gerealiseerd. Afgesproken is dat indien dit niet het geval is de Europese Raad specifieke aanwijzingen zal geven hoe dit wel kan worden waargemaakt. Ook zullen er indicatoren worden ontwikkeld die aangeven hoe de EU lidstaten onderling en in relatie tot andere geïndustrialiseerde landen staan op het gebied van «de kenniseconomie». De Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor deze indicatoren, op basis van discussies met lidstaten en internationale organisaties als de OESO en Eurostat. Afgesproken is dat aan iedere Europese voorjaarstop een uitgebreide rapportage wordt voorgelegd. De eerstvolgende voorjaarstop is in Stockholm, op 23/24 maart Aan de Europese Raad van Nice in december zal slechts een tussentijds verslag worden gepresenteerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 8

9 Coördinatie van de acties uit e-europe zal gebeuren door de onder de Interne Marktraad vallende groep over de «informatiemaatschappij» voorzover het de horizontale acties betreft. In vele Raden zal het actieplan als referentie voor de werkzaamheden dienen. Specifieke acties uit het actieplan, bv. unbundling local loop etc., zullen in de betreffende vakraden worden behandeld. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verordening unbundling local loop die per 1 januari 2001 in werking treedt. Tijdens de Telecomraad zullen de volgende acties aparte bespreekpunten vormen (agendapunten 6 en 7): eu top level domein naam e-content programma (stimuleren van Europese digitale inhoud en taaldiversiteit op het internet). Nederland is voorstander van het actieplan en wil behoren tot de Europese kopgroep m.b.t. de invoering van de acties die in het actieplan zijn benoemd. Nederland verwelkomt voorts de inspanningen van de Commissie om zo snel mogelijk de eeurope indicatoren vast te stellen, om zo te kunnen beginnen met het benchmarken van de voortgang van de uitvoering van de actielijnen in de EU en de Lidstaten. Hierbij moet aansluiting worden gezocht bij internationale benchmark studies en dataverzamelingen, zoals die van de OESO en Eurostat. Nederland speelt zelf een actieve rol in de discussie over de opzet van de benchmark. Zo zal de recent uitgebrachte internationale ICT-toets (november 2000), worden vertaald in het Engels en worden ingebracht in de discussie over de eeurope benchmark. Verder acht Nederland het van belang dat goede afstemming plaatsvindt tussen de opstelling van de structurele indicatoren voor het monitoren van de voortgang op het terrein van de brede Lissabon-doelstellingen en de e-europe indicatoren. Nederland zal de presentatie over de voortgang van het dossier door het Voorzitterschap aanhoren. Ad 8. Diversen Op dit moment zijn nog geen punten bekend. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 66 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de algemene commisie voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 1 Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 73 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-01 Interne Marktraad Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart);

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart); Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2006 (14.03) (OR. en) 7192/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 63 CODEC 233 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

OPTA/IBT/2002/ s-gravenhage, 30 oktober 2002

OPTA/IBT/2002/ s-gravenhage, 30 oktober 2002 OORDEEL INZAKE TRANSPARANTE EN VERIFIEERBARE FACTURERINGSPROCEDURE OORDEEL VAN HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT OP BASIS VAN ARTIKEL 4 VAN DE VERORDENING 2887/2000

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2006 2007 B 30 581 Verdrag tot wijziging van de op 16 oktober 1990 te Paramaribo totstandgekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 NOTA van: COREPER d.d.: 20 november 2001 aan: RAAD nr. vorig doc.: 14377/01 ECO 344 JAI 152

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 188 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 949 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. 1. Oprichting van een Europese Autoriteit

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2003 (18.03) (OR. en) 7440/03 LIMITE TELECOM 40 SOC 127 EDUC 45 SAN 45 JAI 77 CODEC 315

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2003 (18.03) (OR. en) 7440/03 LIMITE TELECOM 40 SOC 127 EDUC 45 SAN 45 JAI 77 CODEC 315 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2003 (18.03) (OR. en) PUBLIC 7440/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0187 (COD) LIMITE TELECOM 40 SOC 127 EDUC 45 SAN 45 JAI 77 CODEC 315 VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

14091/1/01 REV 1 AL/td DG C I NL

14091/1/01 REV 1 AL/td DG C I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2001 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0139 (COD) 14091/1/01 REV 1 ECO 332 CODEC 1198 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B

8977/15 gar/yen/hw 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0340 (COD) 8977/15 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties TELECOM 121 CONSOM 83 MI 321 CODEC 733 nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 150 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 509 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-09 Transportraad Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A

13234/1/14 REV 1 ver/jel/mt 1 DGE 2 A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0186 (COD) 13234/1/14 REV 1 AVIATION 182 CODEC 1822 VERSLAG van: aan: het secretariaat-generaal het Coreper/de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 724 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 27 088 Kabel en consument: marktwerking en digitalisering Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel "Tariefpakket Extra" -

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel Tariefpakket Extra - Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE 2500GA30000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2003/201506 2003-U-00147-RvB 03/022 pricing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 074 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2011, nr., houdende vaststelling van een technisch protocol met betrekking tot de wijze van aflevering van geïntercepteerde telecommunicatie (Regeling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 5.7.2002 L 176/21 RICHTLIJN 2002/39/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 juni 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

In de afgelopen tien jaren is veelvuldig in dit tijdschrift

In de afgelopen tien jaren is veelvuldig in dit tijdschrift T E L E CO M In tien jaar van Telecommunicatie naar Elektronische Communicatie Mr. G.P. van Duijvenvoorde 1 In de afgelopen tien jaren is veelvuldig in dit tijdschrift gerapporteerd over de ontwikkelingen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 april 2004 (OR. en) 2002/0025 (COD) C5-0156/04 PE-CONS 3641/04 TRANS 134 CODEC 408 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen RICHTLIJN 2002/21/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 7 maart 2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen RICHTLIJN 2002/21/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 7 maart 2002 24.4.2002 L 108/33 RICHTLIJN 2002/21/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn)

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 juni 2002 (28.06) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6955/02 LIMITE PV/CONS 12 SOC 129

PUBLIC. Brussel, 6 juni 2002 (28.06) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6955/02 LIMITE PV/CONS 12 SOC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (28.06) (OR. fr) 6955/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 12 SOC 129 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2415e zitting van de Raad (Werkgelegenheid en sociaal beleid),

Nadere informatie

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 augustus 2011 (02.09) (OR.en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0035 (COD) 10765/11 ADD 1 DRS 87 COMPET 217 ECOFI 294 CODEC 917 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

- TELECOMMUNICATIE -

- TELECOMMUNICATIE - 11712/00 (Presse 348) (OR. fr) 2293e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Luxemburg, 3 oktober 2000 Voorzitter: de heer Christian PIERRET Staatssecretaris van Industrie van de Republiek Frankrijk Internet:

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/22 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Arnbak Postbus LK s Gravenhage

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Arnbak Postbus LK s Gravenhage Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit De Hooggeleerde Heer Prof. Dr. J. Arnbak Postbus 90420 2509 LK s Gravenhage Tevens per e-mail verzonden naar SecrEindgebruikersmarkt@opta.nl Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Hieronder treft u aan een samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 11 maart 2013.

Hieronder treft u aan een samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 11 maart 2013. GEANNOTEERDE AGENDA EU TRANSPORTRAAD 11 MAART 2013 Hieronder treft u aan een samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 11 maart 2013. Tijdens de Transportraad zal een beleidsdebat

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

Besluit Openbaar vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk]

Besluit Openbaar vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk] vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk] Ons kenmerk: OPTA/TN/2005/202885 (openbare versie van OPTA/TN/2005/202606) Zaaknummer: T05201028 Datum: 13 september 2005 Besluit van het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA

Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA Samenwerkingsprotocol CBP-OPTA Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit over de wijze van samenwerking bij het

Nadere informatie

Integraal mededingingsrecht

Integraal mededingingsrecht Integraal mededingingsrecht Verzameling van in Nederland geldende nationale en Europese regelgeving inzake kartelrecht en concentratiecontrole Samengesteid door: mr. P.B. Gaasbeek prof. mr. B.MJ. van der

Nadere informatie