Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Telecommunicatie- en Postraad Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2000 Hierbij treft u ter uwer informatie het verslag van de EU Telecommunicatie en Post Raad aan welke op 3 oktober 2000 te Luxemburg heeft plaats gevonden. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. M. de Vries KST48701 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 1

2 GEANNOTEERDE AGENDA VOOR DE EU RAAD VOOR TELECOMMUNICATIE EN POST VAN 3 OKTOBER 2000 EN VERSLAG TELECOMRAAD 3 OKTOBER Goedkeuring van de ontwerp-agenda 2. (Evt.) Goedkeuring van de lijst van a-punten 3. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging Presentatie door de Commissie/gedachtenwisseling 4. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (ontbundeling van de local loop) Debat 5. Voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor de elektronische communicatie (ONP-review) Gedachtenwisseling 6. Internet Governance a) Resolutie n.a.v. de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de organisatie en het management van Internet Internationale en Europese beleidsissues Aanneming van een Resolutie b) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Internet domain name system: invoering van het.eu top level domain Informatie van de Commissie 7. Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van een meerjaren programma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op mondiale netwerken en ter bevordering van de taal diversiteit in de informatiemaatschappij. Presentatie door de Commissie 8. e-europe Presentatie door de Commissie 9. Diversen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 2

3 Ad 1. Goedkeuring van de ontwerp-agenda De agenda is goedgekeurd. Ad 2. (Evt.) Goedkeuring van de lijst van a-punten Op dit moment zijn nog geen a-punten bekend. De lijst van a-punten is goedgekeurd. Ad 3. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging De Richtlijn uit 1997 die op dit moment van kracht is, leidt tot een harmonisatie van de universele dienst en beperkt het monopolie van briefpost tot 350 gram en 5x het tarief van een standaardbrief. In de Richtlijn is vastgelegd dat de Commissie eind 1998 een voorstel zou indienen over de verdere en geleidelijke openstelling van de postmarkt. De Commissie heeft in mei van dit jaar een voorstel aangenomen waarin: het monopolie voor briefpost wordt teruggebracht naar 50 gram en 2,5x het tarief van een standaardbrief; voor direct mail en inkomende grensoverschrijdende post de zelfde monopolie grens gehandhaafd wordt; het monopolie voor uitgaande grensoverschrijdende post en speciale diensten, inclusief expresdiensten, wordt opgeheven. wordt voorgesteld een verdere stap tot opening van de postmarkt die per 1 januari 2007 van kracht zou moeten worden, uiterlijk op 31 december 2005 te nemen. De Commissie zal haar voorstel presenteren en er wordt een eerste gedachtewisseling over het onderwerp gehouden. Nederland wil in beginsel zo spoedig mogelijk de gehele Europese postmarkt liberaliseren en vindt dat daarvoor nu een substantiële stap moet worden gezet. Naar ons oordeel is het voorstel dat er nu ligt wel erg mager. De enige echte stap naar de verdere liberalisering is de verlaging van het monopolie tot 50 gram, maar dat is een klein percentage van het totale volume van de brievenpost. De liberalisering van de uitgaande post en de speciale diensten, waarvan de express diensten de belangrijkste zijn, stelt niet veel voor: deze diensten zijn in de praktijk al vrij. In het voorstel is ook op direct mail nog steeds een monopolie van 50 gram van toepassing. Bovendien ontbreekt een datum waarop de volledige liberalisatie van kracht zal zijn waardoor er nog steeds onzekerheid in de markt blijft. Nederland zal daarom zijn teleurstelling laten blijken en wijzen op de geringe effecten van het voorstel op de praktijk. Een aantal Lidstaten is juist van mening dat de Commissie wel erg ver gaat met het voorstel. Op dit moment is nog niet te voorzien hoe de uiteindelijke verhouding in de Raad zich zal aftekenen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 3

4 Het voorzitterschap geeft de structuur voor het debat aan. Vervolgens licht de Commissie nogmaals het voorstel toe. Ten aanzien van het terugbrengen van het maximumgewicht voor post onder de Universele Dienst vindt een aantal Lidstaten (Frankrijk, Griekenland, Spanje en Ierland) de voorstellen van de Commissie veel te ver gaan zonder aan te geven wat voor hen acceptabel zou zijn. Andere Lidstaten kunnen het voorstel van de Commissie voor 50 gram accepteren. Nederland heeft aangegeven het voorstel zowel op dit punt als op andere punten niet substantieel genoeg en zelfs ronduit te mager te vinden. De standpunten ten aanzien van het liberaliseren van bepaalde marktsegmenten lopen ook uiteen. Nederland wil graag de direct mail vrijmaken, terwijl andere Lidstaten daar tegen zijn. Er is ook verdeeldheid over het vrijgeven van de uitgaande grensoverschrijdende post. Het voorgestelde tijdschema van de Commissie (met stappen in 2003 en 2007) geeft aanleiding tot discussie. Een aantal Lidstaten kan instemmen met het tijdschema, waarbij duidelijkheid is gevraagd over Nederland heeft aangegeven dat zij de onduidelijkheid over de te nemen stappen in 2007 onacceptabel vindt. Andere Lidstaten (waaronder Frankrijk en België) vinden het schema te ambitieus en zijn zelfs tegen het noemen van Zij willen eerst een «impact study» naar de consequenties van het besluit dat in 2003 in werking zal treden. Commissaris Bolkestein maakt vervolgens indruk met de wijze waarop hij de delegaties van repliek dient. Voor speciale diensten heeft de Commissie drie criteria opgeschreven. De Commissaris houdt zich voor verdere suggesties aanbevolen. De term komt al voor in de richtlijn van 97. Een stap terug is onaanvaardbaar, bovendien kunnen de aanbieders van de UD vanzelfsprekend ook deze diensten leveren alleen dan wel in een competitieve omgeving. Verder haalt de Commissaris alle waarborgen nogmaals aan voor overheden om de UD te kunnen garanderen en geeft ook aan dat de totale werkgelegenheid (publieke plus private sector) zal groeien. Met een korte historische schets stelt hij dat na 14 jaar slechts 20% van de markt zal worden geopend: hoeveel geleidelijkheid willen de lidstaten eigenlijk hebben? In een persoonlijke reactie geeft de voorzitter de volgende conclusies: De Commissie moet duidelijkheid geven over speciale diensten, hiertegen bestaat veel bezwaar. Iedereen wil een geleidelijk en gecontroleerd proces; voor sommigen gaat het te snel voor anderen te langzaam. Er zijn eenvoudige, heldere en duidelijke regels nodig. UD moet beschermd worden/blijven. Vervolgens luidt de officiële conclusie van het debat: «De Raad vraagt COREPER snel verder te werken aan het dossier, zodat de Raad een diepgaande discussie kan voeren en een Politiek Akkoord kan bereiken tijdens haar zitting op 22 december.» Ad 4. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (ontbundeling van de local loop) In mei van dit jaar heeft de Commissie een niet-bindende Aanbeveling aangenomen betreffende ontbundeling van de locale aansluitlijn. Om een krachtiger juridische basis te scheppen voor de verplichtingen die in dat kader gelden, komt de Commissie nu met een voorstel voor een Verordening. Op deze wijze wil de Commissie het belang aangeven van deze Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 4

5 concurrentiebevorderende maatregel en de snelheid waarmee deze van kracht wordt stimuleren. De belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn: Verordening in plaats van Richtlijn; een Verordening is rechtstreeks toepasselijk in de Lidstaten, een Richtlijn dient te worden omgezet in nationale regelgeving; volledige ontbundeling van en gedeelde toegang tot het lokale aansluitnet van bedrijven met amm; inwerkingtreding op 31 december Er is een debat voorzien. Zoals Nederland ook tijdens de Europese top in Lissabon heeft aangegeven, is het bieden van de mogelijkheid tot ontbundeling van de lokale aansluitlijn gewenst. Bij het ontbreken van voldoende alternatieven om toegang te krijgen tot afnemers van telecommunicatiediensten, acht Nederland ontbundelde toegang tot aansluitlijnen noodzakelijk om effectieve concurrentie tot stand te brengen tussen aanbieders van telecommunicatiediensten. Nederland verwelkomt derhalve het voorstel van de Commissie en erkent het belang van snelheid. Onder verwijzing naar de deadline die de Europese Raad heeft gesteld, wil het voorzitterschap er alles aan doen om, in nauwe samenwerking met het EP, de Verordening over ontbundelde toegang tot het lokale aansluitnet nog voor het eind van dit jaar in werking te kunnen laten treden. Dit betekent dat het oriënterend debat in de Raad zou moeten uitmonden in een politiek akkoord op basis waarvan het voorzitterschap vervolgens zaken kan gaan doen met het EP, in de goede hoop in eerste lezing tot overeenstemming te komen. De Commissie sluit zich aan bij het pleidooi van het voorzitterschap om de Verordening zo snel mogelijk goed te keuren. De Commissie is dan ook graag bereid om haar algemeen voorbehoud op de voorliggende tekst in te trekken. Andere delegaties (1 studievoorbehoud en 3 parlementaire voorbehouden) volgen het goede voorbeeld. Nederland benadrukt dat het voldoende duidelijk moet zijn dat de bepaling over het recht van de NRA om op eigen initiatief te interveniëren, alleen betrekking heeft op het huidig regelgevend kader. Hier gaat de Verordening immers deel van uitmaken. Het betekent dus niet dat dezelfde bepaling straks automatisch zou gelden voor het hele nieuwe ONP-pakket. Dit moet bij de discussie over het pakket nog worden bezien. Dan blijven op dat moment nog over, ten eerste een voorbehoud van Duitsland over de verplichting van de incumbant om gedeelde toegang ter beschikking te stellen en ten tweede een voorbehoud van Duitsland over het recht van de NRA om op eigen initiatief op te treden. Na een bemiddelingspoging van Nederland (waarvoor dankbetuigingen van het voorzitterschap en de Commissie) wordt een compromis bereikt, waarmee Duitsland ook kan instemmen. Hierdoor kan het voorzitterschap nu met een eenduidig standpunt van de Raad de besprekingen met het EP in gaan Ad 5. Voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor de elektronische communicatie (ONP-review) Op 12 juli 2000 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen uitgebracht ten behoeve van een nieuw regelgevend kader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten (ONP review). Deze voorstellen zijn: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 5

6 I. Richtlijn voor een gemeenschappelijk regelgevend kader (kaderrichtlijn) II. Richtlijn inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten III. Richtlijn betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten IV. Richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten V. Richtlijn betreffende het verwerken van persoonsgegevens en de bescherming van privacy in de elektronische communicatiesector VI. Frequentie besluit VII.Richtlijn van de Commissie inzake concurrentie op de markt van elektronische communicatie Er is een eerste gedachtenwisseling voorzien, waarbij alleen over hoofdpunten zal worden gesproken. De besluitvorming over het Nederlandse standpunt t.a.v. de verschillende voorstellen is nog niet afgerond. Onderstaand volgt een visie op hoofdlijnen. I. Kaderrichtlijn De belangrijkste onderdelen van de kaderrichtlijn zijn: omschrijving van de kenmerken en de taken van National Regulatory Authorities (NRA s); invoering van een consultatie en transparantie voorschrift voor NRA s; omschrijving van de samenwerking tussen NRA s en mededingingsautoriteiten; definitie van het concept aanmerkelijke marktmacht («amm»); van «amm» is sprake als een onderneming op grond van zijn marktpositie zich onafhankelijk kan gedragen van concurrenten op dezelfde markt; «amm» is hiermee gelijk aan het begrip economische machtspositie in het mededingingsrecht; «amm» is het criterium op basis waarvan NRA s bepaalde verplichtingen kunnen opleggen aan ondernemingen; het vervangen van de huidige twee telecommunicatiecomités door een nieuw Communicatiecomité, waarin de Commissie en de Lidstaten zitting hebben, met een regelgevende en een adviserende taak; instelling van een High Level Communications Group (HLCG), een nieuwe groep op hoog niveau waarin de Commissie en de NRA s zitting hebben, om de consequente toepassing van gemeenschapsrecht te verbeteren. De Kaderrichtlijn is een belangrijk instrument aangezien hij de basis vormt waarop het bouwwerk van de andere richtlijnen zal zijn gestoeld. Nederland verwelkomt de methodiek die de Commissie heeft gekozen door in één richtlijn helder aan te geven welke de taken zijn van de diverse instanties, welke definities gelden, welke de methodes zijn die worden gebruikt bij het bepalen van marktposities en welke advies- en regelgevende comités er zijn. Nederland heeft nog geen afgewogen oordeel over het voorstel en herhaalt het standpunt dat in januari van dit jaar aan de Commissie is meegedeeld, te weten dat het zich kan vinden in het voorstel van de Commissie om nauwer aansluiting te zoeken bij de uitgangspunten van het algemene mededingingsrecht; wat de nadere invulling van bijzondere sectorspecifieke verplichtingen, met name de door de Commissie gekozen definitie van «amm» betreft, geldt dat daarover binnen de regering nog een debat gaande is waarop nu niet vooruit wordt gelopen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 6

7 II. Toegang en interconnectie De belangrijkste onderdelen van het voorstel over toegang en interconnectie zijn: het recht op c.q. de verplichting tot interconnectie onder redelijke voorwaarden geldt voor alle aanbieders van openbare communicatienetwerken; uitgangspunt is dat via onderhandelingen overeenstemming moet worden bereikt over de voorwaarden voor interconnectie; alle aanbieders van systemen voor voorwaardelijke toegang (decoders voor betaal-tv) moeten aan derden toegang verlenen; de voorwaarden waaronder toegang moet worden verleend worden vastgelegd in een bijlage bij de Richtlijn; bijzondere toegangsverplichtingen gelden alleen voor eigenaren van communicatienetwerken die door de NRA zijn aangewezen als partij met «amm»; de NRA kan aan partijen met «amm» op basis van de uitkomsten van een marktanalyse zonodig bepaalde extra verplichtingen opleggen met betrekking tot transparantie, non-discriminatie, boekhoudkundige scheiding, en kostenoriëntatie; dit geldt zowel voor interconnectie als ten aanzien van bijzondere toegang; deze verplichtingen moeten noodzakelijk en proportioneel zijn om de geconstateerde onvolkomenheden in de markt weg te nemen; NRA s kunnen ook aan ondernemingen die geen «amm» hebben verplichtingen opleggen m.b.t. interconnectie teneinde te voldoen aan internationale verbintenissen (WTO). Nederland kan zich op hoofdlijnen verenigen met de door de Commissie gekozen aanpak met betrekking tot interconnectie en toegang. Nederland is van mening dat de nieuwe aanpak het mogelijk maakt om beter rekening te houden met de snelle marktontwikkelingen in de communicatiesector. In die zin wordt een kader gecreëerd dat flexibel, effectief en robuust is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van duurzame en effectieve concurrentie op het gebied van elektronische communicatienetwerken en -diensten. III. Vergunningen en Machtigingen De belangrijkste onderdelen van dit Richtlijnvoorstel zijn: algemene machtigingen in plaats van individuele vergunningen; beperking van het aantal voorwaarden en onderscheid tussen voorwaarden krachtens de algemene wetgeving die voor alle ondernemingen gelden, voorwaarden van de algemene machtiging en voorwaarden die aan de individuele vergunningen voor radiofrequenties en nummers kunnen worden gekoppeld; vereenvoudiging van procedures; volgens het voorstel kan het verstrekken van informatie niet fungeren als randvoorwaarde voor markttoegang en moet de systematische controle op de nakoming van de voorwaarden van machtigingen beperkt blijven tot de voorwaarden waarvoor dat objectief gerechtvaardigd is; beperking van heffingen en vergoedingen en harmonisatie daarvan. Nederland staat positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel sluit goed aan op de Nederlandse regelgeving. Met de Commissie is Nederland van oordeel dat een efficiënt, voorspelbaar, transparant en adequaat vergunningenregime van essentieel belang is voor het goed functioneren van de communicatiemarkt. Terecht merkt de Commissie op dat een aantal Lidstaten in de Europese Unie, waaronder Nederland, in staat is geweest goede resultaten te bereiken met een regime dat zoveel mogelijk werkt met een algemene machtiging. Net als de Commissie is Nederland voor wat betreft de telecommunicatiesector Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 7

8 van opvatting dat specifieke toestemmingen alleen aan de orde zijn bij het gebruik van frequenties en nummers. IV. Universele dienst en gebruikersrechten De belangrijkste onderdelen van dit Richtlijnvoorstel zijn: handhaven van de huidige omvang van de universele dienst (UD); bepalingen voor het aanwijzen door de Lidstaten van exploitanten voor het leveren van de universele dienst alsmede bepalingen inzake kostenberekening en dekking van de eventuele kosten van de universele dienst; een voorstel voor een procedure en criteria voor periodieke herziening van de omvang van de universele dienstverplichtingen; regelgeving inzake prijzen voor de eindgebruiker; nieuwe bepalingen inzake interoperabiliteit voor digitale televisieapparatuur en evenredige vergoeding voor netwerkexploitanten die programma s van de openbare omroep moeten doorgeven (must-carry verplichtingen); geleidelijke opheffing van de bepalingen voor de verlening van huurlijnendiensten, in samenwerking met de Commissie, naarmate de markt voor deze diensten in elke Lidstaat wordt opengesteld voor concurrentie; mogelijkheid om in aanvulling op wettelijk neergelegde kwaliteitseisen per Lidstaat extra vereisten op te leggen (in overleg met gebruikers- en consumentengroepen). Nederland verwelkomt het voorstel betreffende de universele dienst (UD) en gebruikersrechten en constateert met tevredenheid dat de Commissie gekozen heeft voor het handhaven van de huidige omvang van de universele dienst. Nederland is met de Commissie van mening dat het wenselijk is om als Lidstaat te waarborgen dat een bepaald minimumpakket aan telecommunicatiediensten van een gegeven kwaliteit tegen een redelijke prijs voor iedereen beschikbaar is. De Commissie geeft tevens terecht aan dat eventuele kostendekking en toewijzingsmechanismen voor UD verplichtingen zo efficiënt mogelijk dienen te worden georganiseerd waarbij mogelijke marktverstoringen tot een minimum moeten worden beperkt. V. Verwerken van persoonsgegevens en bescherming van privacy Het nieuwe voorstel van de Commissie vervangt de huidige Richtlijn 97/66/EG. In deze Richtlijn worden voor de telecommunicatiesector specifieke regels gesteld voor de verwerking van gegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het nieuwe voorstel borduurt voort op de bestaande bepalingen, maar houdt wel rekening met de (voorzienbare) ontwikkelingen in de communicatiesector. De voorstellen van de Commissie betreffen: de beveiliging en de vertrouwelijkheid van communicatie; de behandeling van verkeersgegevens; een aantal specifieke onderwerpen, te weten: (gespecificeerde) rekeningen, nummeridentificatie, locatiegegevens, doorschakeling van telefoongesprekken, gidsdiensten en ongevraagde oproepen. Met uitzondering van locatiegegevens worden al deze onderwerpen ook al in de huidige Richtlijn geregeld, zij het dat de definities en formuleringen in de voorgestelde Richtlijn zoveel mogelijk technologie-neutraal zijn. De voorkeur van Nederland gaat ernaar uit om bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk algemeen en niet sectorspecifiek Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 8

9 te regelen. Dat neemt niet weg dat voor de elektronische communicatiesector aanvullende regels noodzakelijk kunnen zijn. Het voorstel voor de specifieke privacyrichtlijn is een aanvulling op en nadere uitwerking van de algemene privacyrichtlijn, waarbij de bepalingen technologie-neutraal zijn gemaakt. VI. Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een regelgevend kader voor radio frequentiebeleid in de Europese Gemeenschappen In 1998 heeft de Commissie een Groenboek inzake Radio Spectrum beleid gepubliceerd. Op basis van de consultatie die daarover heeft plaatsgevonden komt de Commissie nu met een ontwerp-besluit dat tot doel heeft tot meer harmonisatie en strategische planning van het spectrum binnen de Gemeenschap te komen. Tevens wordt beoogd de transparantie in de Lidstaten ten aanzien van de beschikbaarheid en de allocatie van frequenties te vergroten. De Commissie erkent het nuttige werk dat in de europees brede organisatie CEPT (Conference Européenne des Posts et Telecommunications) op het gebied van frequentie harmonisatie wordt gedaan. Zij beoogt door het verstrekken van mandaten aan de CEPT en door het verbindend maken van de resultaten van het werk gedaan door CEPT, het vrijblijvende karakter van dit werk weg te nemen. Het voorstel voorziet in het instellen van een tweetal comités; één waarin hoge beleidsfunctionarissen uit de Lid-staten zitting hebben en één met experts. In het eerst genoemde comité worden beleidsmatige visies ontwikkeld over het huidige en toekomstige gebruik van frequenties met het oog op de verschillende aspecten van EU-beleid. In het tweede comité worden de mandaten aan de CEPT uitgewerkt. Nederland staat in grote lijnen positief tegenover het ontwerp-besluit aangezien het erin voorziet dat het technische detailwerk op frequentiegebied in de CEPT blijft en het de mogelijkheid opent dat politiek/strategische discussies in EU kader plaatsvinden. Ook het voorziene mechanisme om mandaten aan de CEPT te geven en zonodig de resultaten daarvan bindend (en dus afdwingbaar) te maken, heeft onze sympathie. VII. Commissie richtlijn inzake concurrentie op de markten voor elektronische communicatie Naast de genoemde voorstellen heeft de Commissie ook een Commissie-richtlijn gepubliceerd over concurrentie op de markten voor elektronische communicatiediensten. Deze Commissie-richtlijn is in feite een herhaling van zetten: het betreft een consolidatie van de bestaande Richtlijn 90/388/EEC van 28 juni 1990 en alle daarop volgende wijzigingsrichtlijnen (Richtlijnen 95/51/EC, 96/2/EC, 96/19/EC en 1999/64/EC) m.b.t. de voortschrijdende liberalisering van de telecommunicatiemarkt. Het doel van de consolidatie is om de helderheid te vergroten. Inhoudelijk kent de Commissie-richtlijn geen wijzigingen. Aangezien het hier gaat om een richtlijn van de Commissie heeft de Raad formeel geen beslissingsbevoegdheid. De presentatie door de Commissie heeft tot doel de Raad een volledig beeld van het toekomstig wettelijk kader te schetsen. Over dit agendapunt is geen debat gevoerd. Na een korte toelichting door de Commissie, concludeert de voorzitter dat na het succes van de local loop nu het hele pakket Commissie-voorstellen in het kader van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 9

10 ONP-review met grote voortvarendheid door de Raad dient te worden opgepakt. COREPER krijgt de opdracht de behandeling van de Commissievoorstellen met spoed voort te zetten, teneinde in de zitting van de Raad in december de grootst mogelijke voortgang te kunnen boeken. Het voorzitterschap zal in december niet aandringen op besluitvorming, maar stelt in elk geval een diepgaand debat over de belangrijkste punten in het vooruitzicht. Ad 6. Internet Governance a) Resolutie n.a.v. de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de organisatie en het management van internet Internationale en Europese beleidsissues Met deze Mededeling heeft de Commissie de Raad en het Europees Parlement ingelicht over de huidige stand van zaken t.a.v. het beheer van de internet infrastructuur en goedkeuring gevraagd aan de Raad en het Europees Parlement over de door de Commissie te nemen initiatieven op het gebied van internet beheer. Op dit moment vervult de Commissie al een belangrijke coördinerende rol in de besprekingen tussen de VS/ ICANN enerzijds en de EU lidstaten anderzijds. Zo coördineert de Commissie de Europese inbreng in het Governmental Advisory Committee (GAC) van de ICANN en voert zij bilaterale besprekingen met het VS Department of Commerce. Voorts onderhoudt de Commissie in dit kader betrekkingen met vertegenwoordigers van andere relevante organisaties op dit gebied, zoals de ITU en de WIPO. In de Resolutie wordt de Commissie gevraagd haar coördinerende rol voort te zetten en worden de Lidstaten opgeroepen de GAC-principes te implementeren. In verband met de acties die onder de eeurope noemer worden uitgevoerd, om internet dichter bij de burgers te brengen en de «digitale gap» te verkleinen, is een efficiënt beheer van de beschikbare internet infrastructuur voor Europa van essentieel belang. Nederland onderkent het belang van de rol van de Commissie in dit proces en instemt in met de voorgestelde resolutie. De ontwerp-resolutie van de Raad wordt zonder verdere discussie aangenomen. Commissaris Liikanen zegt zeer gelukkig te zijn met deze steunbetuiging van de Raad. b) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Internet domain name system: invoering van het.eu top level domain Deze Mededeling van de Commissie bevat de uitkomsten van haar onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een.eu top level domain voor Europese leveranciers van diensten en informatie op het internet. Een dergelijk domain zou de Europese identiteit op het internet vergroten en de invoering hiervan maakt deel uit van het recente e-europe initiatief van de Commissie. Tevens bevat de Mededeling een voorstel voor een stappenplan om tot de invoering hiervan te komen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Aangezien deze Mededeling vlak voor het zomerreces is gepubliceerd, heeft hierover nog geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden. De Commissie zal derhalve haar Mededeling tijdens de Raad voor informatie presenteren. Tijdens de afgelopen Raad in mei jongstleden, heeft de Commissie reeds haar eerste bevindingen t.a.v. de publieke consultatie aan de Raad gepresenteerd. Verwacht wordt dat voor de komende vergadering van de Raad, de Commissie de Raad zal inlichten welke stappen haars inziens noodzakelijk zijn om tot invoering van dit.eu top level domain te komen. Nederland ondersteunt het initiatief van de Commissie en heeft ook een actieve bijdrage geleverd tijdens het onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een.eu top level domain. Nederland zal de presentatie van de Commissie aanhoren. De voorzitter benadrukt groot belang te hechten aan de invoering van dot.eu. Het is een essentieel onderdeel van het actieplan e-europe. De Commissie meldt dat eind september in ICANN-kader reeds een belangrijke stap voorwaarts is gezet in het bereiken van de gemeenschappelijke ambitie om dot.eu als nieuw top level domain in het leven te roepen. Een Commissie-voorstel zal nu naar verwachting eind oktober verschijnen. Spanje en Nederland zeggen de invoering van een nieuw EU top level domain van harte toe te juichen. Het is een goede zaak dat bijvoorbeeld in de EU gevestigde bedrijven zich beter kunnen profileren en daardoor de EU beter zichtbaar wordt. De staatssecretaris pleegt de interventie dat het goed zou zijn wanneer de Commissie gebruik maakt van het nieuwe domein om meer transparantie naar de burgers te bieden. De voorzitter neemt bovenstaande punten over in zijn conclusies en dringt er nogmaals bij de Commissie op aan om haast te maken met haar voorstel. Dot.EU zou er liefst vóór het eind van dit jaar moeten zijn. Ad 7. Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van een meerjaren programma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op mondiale netwerken en ter bevordering van de taal diversiteit in de informatiemaatschappij In de «nieuwe economie» spelen de op digitale inhoud gebaseerde produkten en diensten een steeds belangrijker rol. Op dit moment hebben Amerikaanse bedrijven het voortouw bij het ontwikkelen en exploiteren van digitale toepassingen. Dit betekent dat de meeste ontwikkelde inhoud Engelstalig van aard is en op de Amerikaanse markt gericht. Met de groei van het internet in Europa, ligt hier voor Europese inhoudsindustrieën een enorme markt open. Deze beschikking heeft tot doel goedkeuring te verkrijgen voor een meerjaren programma dat Europese acties op drie cruciale gebieden moet uit laten voeren: het stimuleren van de exploitatie van overheidsinformatie; het bevorderen van de aanpassing van digitale inhoud voor een taalen cultuurgebied het ondersteunen van marktaanjagers Het voorgestelde programma vormt een opvolging van de nu afgesloten meerjaren programma s info 2000 en MLIS en haakt in op de doelstelling van de Europese Raad in Lissabon op 23 en 24 maart 2000, om de Europese inhoud op het internet te vergroten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Nederland verwelkomt het initiatief van de Commissie en staat hier positief tegenover. De Raad neemt kennis van de stand van werkzaamheden. De Commissie benadrukt dat het voorgestelde budget van 150 miljoen Euro voor een periode van 5 jaar minimaal noodzakelijk is om een dergelijk communautair stimuleringsprogramma nog de moeite waard te maken. Duitsland is van mening dat de scope van het programma zou moeten worden beperkt tot de eerste twee prioriteiten die de Commissie stelt: bevordering van het elektronisch gebruik van overheidsinformatie en de versterking van de taal- en culturele diversiteit op internet. Spanje dringt aan op het belang van digitale content voor de derde generatie mobiele telefonie. Griekenland wenst in het programma expliciet aandacht voor sociaaleconomische cohesie, in het bijzonder de positie van perifere gebieden. De voorzitter rondt af met het verzoek aan COREPER om ten behoeve van de zitting van de Raad in december een besluit op dit dossier voor te bereiden. Ad. 8. e-europe Het e-europe Actieplan 2002 (Feira, juni jl.) is opgesteld om (mede) invulling te geven aan de integrale strategie van de Gemeenschap teneinde het nieuwe strategische doel van de EU te bereiken, zijnde «de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang». Het plan somt de acties op het gebied van ICT op die een bijdrage aan dit nieuwe doel moeten leveren. De drie hoofdlijnen in het actieplan zijn: 1. Een goedkoper, sneller en veiliger internet 2. Investeringen in mensen en vaardigheden 3. Stimuleren van het gebruik van internet o.a. e-commerce en intelligente transportsystemen Onder deze drie hoofdlijnen wordt een groot aantal acties (sommige op Europees niveau, andere nationaal) ondernomen waarbij ook is aangegeven binnen welke deze moeten zijn afgerond/besloten. Afgesproken is dat de voorjaars Europese Raad de voortgang van de afgesproken acties zal monitoren en zonodig extra maatregelen zal nemen. Een aantal van de acties op Europees niveau ligt ook op het terrein van de Telecom/postraad en sommige acties dienen reeds in 2000 te zijn afgerond. Het gaat dan om: Verordening voor ontbundeling van de local loop.eu top level domein naam e-content programma (stimuleren van Europese digitale inhoud en taaldiversiteit op het internet). Deze acties vormen aparte bespreekpunten (agendapunten 4, 6 en 7) op de Raad. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

13 Nederland zal de presentatie over de voortgang van het dossier door het Voorzitterschap aanhoren. Dit onderwerp was vantevoren van de agenda geschrapt. ad 9. Diversen Tijdens de lunch vindt een uitwisseling van gedachten plaats over het verloop van de UMTS-veilingen en beauty contests in de lidstaten en de toekenning van vergunningen voor WLL. De volgende Telecommunicatieraad zal plaatsvinden op 22 december Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie