Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Telecommunicatie- en Postraad Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2000 Hierbij treft u ter uwer informatie het verslag van de EU Telecommunicatie en Post Raad aan welke op 3 oktober 2000 te Luxemburg heeft plaats gevonden. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. M. de Vries KST48701 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 1

2 GEANNOTEERDE AGENDA VOOR DE EU RAAD VOOR TELECOMMUNICATIE EN POST VAN 3 OKTOBER 2000 EN VERSLAG TELECOMRAAD 3 OKTOBER Goedkeuring van de ontwerp-agenda 2. (Evt.) Goedkeuring van de lijst van a-punten 3. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging Presentatie door de Commissie/gedachtenwisseling 4. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (ontbundeling van de local loop) Debat 5. Voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor de elektronische communicatie (ONP-review) Gedachtenwisseling 6. Internet Governance a) Resolutie n.a.v. de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de organisatie en het management van Internet Internationale en Europese beleidsissues Aanneming van een Resolutie b) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Internet domain name system: invoering van het.eu top level domain Informatie van de Commissie 7. Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van een meerjaren programma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op mondiale netwerken en ter bevordering van de taal diversiteit in de informatiemaatschappij. Presentatie door de Commissie 8. e-europe Presentatie door de Commissie 9. Diversen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 2

3 Ad 1. Goedkeuring van de ontwerp-agenda De agenda is goedgekeurd. Ad 2. (Evt.) Goedkeuring van de lijst van a-punten Op dit moment zijn nog geen a-punten bekend. De lijst van a-punten is goedgekeurd. Ad 3. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging De Richtlijn uit 1997 die op dit moment van kracht is, leidt tot een harmonisatie van de universele dienst en beperkt het monopolie van briefpost tot 350 gram en 5x het tarief van een standaardbrief. In de Richtlijn is vastgelegd dat de Commissie eind 1998 een voorstel zou indienen over de verdere en geleidelijke openstelling van de postmarkt. De Commissie heeft in mei van dit jaar een voorstel aangenomen waarin: het monopolie voor briefpost wordt teruggebracht naar 50 gram en 2,5x het tarief van een standaardbrief; voor direct mail en inkomende grensoverschrijdende post de zelfde monopolie grens gehandhaafd wordt; het monopolie voor uitgaande grensoverschrijdende post en speciale diensten, inclusief expresdiensten, wordt opgeheven. wordt voorgesteld een verdere stap tot opening van de postmarkt die per 1 januari 2007 van kracht zou moeten worden, uiterlijk op 31 december 2005 te nemen. De Commissie zal haar voorstel presenteren en er wordt een eerste gedachtewisseling over het onderwerp gehouden. Nederland wil in beginsel zo spoedig mogelijk de gehele Europese postmarkt liberaliseren en vindt dat daarvoor nu een substantiële stap moet worden gezet. Naar ons oordeel is het voorstel dat er nu ligt wel erg mager. De enige echte stap naar de verdere liberalisering is de verlaging van het monopolie tot 50 gram, maar dat is een klein percentage van het totale volume van de brievenpost. De liberalisering van de uitgaande post en de speciale diensten, waarvan de express diensten de belangrijkste zijn, stelt niet veel voor: deze diensten zijn in de praktijk al vrij. In het voorstel is ook op direct mail nog steeds een monopolie van 50 gram van toepassing. Bovendien ontbreekt een datum waarop de volledige liberalisatie van kracht zal zijn waardoor er nog steeds onzekerheid in de markt blijft. Nederland zal daarom zijn teleurstelling laten blijken en wijzen op de geringe effecten van het voorstel op de praktijk. Een aantal Lidstaten is juist van mening dat de Commissie wel erg ver gaat met het voorstel. Op dit moment is nog niet te voorzien hoe de uiteindelijke verhouding in de Raad zich zal aftekenen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 3

4 Het voorzitterschap geeft de structuur voor het debat aan. Vervolgens licht de Commissie nogmaals het voorstel toe. Ten aanzien van het terugbrengen van het maximumgewicht voor post onder de Universele Dienst vindt een aantal Lidstaten (Frankrijk, Griekenland, Spanje en Ierland) de voorstellen van de Commissie veel te ver gaan zonder aan te geven wat voor hen acceptabel zou zijn. Andere Lidstaten kunnen het voorstel van de Commissie voor 50 gram accepteren. Nederland heeft aangegeven het voorstel zowel op dit punt als op andere punten niet substantieel genoeg en zelfs ronduit te mager te vinden. De standpunten ten aanzien van het liberaliseren van bepaalde marktsegmenten lopen ook uiteen. Nederland wil graag de direct mail vrijmaken, terwijl andere Lidstaten daar tegen zijn. Er is ook verdeeldheid over het vrijgeven van de uitgaande grensoverschrijdende post. Het voorgestelde tijdschema van de Commissie (met stappen in 2003 en 2007) geeft aanleiding tot discussie. Een aantal Lidstaten kan instemmen met het tijdschema, waarbij duidelijkheid is gevraagd over Nederland heeft aangegeven dat zij de onduidelijkheid over de te nemen stappen in 2007 onacceptabel vindt. Andere Lidstaten (waaronder Frankrijk en België) vinden het schema te ambitieus en zijn zelfs tegen het noemen van Zij willen eerst een «impact study» naar de consequenties van het besluit dat in 2003 in werking zal treden. Commissaris Bolkestein maakt vervolgens indruk met de wijze waarop hij de delegaties van repliek dient. Voor speciale diensten heeft de Commissie drie criteria opgeschreven. De Commissaris houdt zich voor verdere suggesties aanbevolen. De term komt al voor in de richtlijn van 97. Een stap terug is onaanvaardbaar, bovendien kunnen de aanbieders van de UD vanzelfsprekend ook deze diensten leveren alleen dan wel in een competitieve omgeving. Verder haalt de Commissaris alle waarborgen nogmaals aan voor overheden om de UD te kunnen garanderen en geeft ook aan dat de totale werkgelegenheid (publieke plus private sector) zal groeien. Met een korte historische schets stelt hij dat na 14 jaar slechts 20% van de markt zal worden geopend: hoeveel geleidelijkheid willen de lidstaten eigenlijk hebben? In een persoonlijke reactie geeft de voorzitter de volgende conclusies: De Commissie moet duidelijkheid geven over speciale diensten, hiertegen bestaat veel bezwaar. Iedereen wil een geleidelijk en gecontroleerd proces; voor sommigen gaat het te snel voor anderen te langzaam. Er zijn eenvoudige, heldere en duidelijke regels nodig. UD moet beschermd worden/blijven. Vervolgens luidt de officiële conclusie van het debat: «De Raad vraagt COREPER snel verder te werken aan het dossier, zodat de Raad een diepgaande discussie kan voeren en een Politiek Akkoord kan bereiken tijdens haar zitting op 22 december.» Ad 4. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (ontbundeling van de local loop) In mei van dit jaar heeft de Commissie een niet-bindende Aanbeveling aangenomen betreffende ontbundeling van de locale aansluitlijn. Om een krachtiger juridische basis te scheppen voor de verplichtingen die in dat kader gelden, komt de Commissie nu met een voorstel voor een Verordening. Op deze wijze wil de Commissie het belang aangeven van deze Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 4

5 concurrentiebevorderende maatregel en de snelheid waarmee deze van kracht wordt stimuleren. De belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn: Verordening in plaats van Richtlijn; een Verordening is rechtstreeks toepasselijk in de Lidstaten, een Richtlijn dient te worden omgezet in nationale regelgeving; volledige ontbundeling van en gedeelde toegang tot het lokale aansluitnet van bedrijven met amm; inwerkingtreding op 31 december Er is een debat voorzien. Zoals Nederland ook tijdens de Europese top in Lissabon heeft aangegeven, is het bieden van de mogelijkheid tot ontbundeling van de lokale aansluitlijn gewenst. Bij het ontbreken van voldoende alternatieven om toegang te krijgen tot afnemers van telecommunicatiediensten, acht Nederland ontbundelde toegang tot aansluitlijnen noodzakelijk om effectieve concurrentie tot stand te brengen tussen aanbieders van telecommunicatiediensten. Nederland verwelkomt derhalve het voorstel van de Commissie en erkent het belang van snelheid. Onder verwijzing naar de deadline die de Europese Raad heeft gesteld, wil het voorzitterschap er alles aan doen om, in nauwe samenwerking met het EP, de Verordening over ontbundelde toegang tot het lokale aansluitnet nog voor het eind van dit jaar in werking te kunnen laten treden. Dit betekent dat het oriënterend debat in de Raad zou moeten uitmonden in een politiek akkoord op basis waarvan het voorzitterschap vervolgens zaken kan gaan doen met het EP, in de goede hoop in eerste lezing tot overeenstemming te komen. De Commissie sluit zich aan bij het pleidooi van het voorzitterschap om de Verordening zo snel mogelijk goed te keuren. De Commissie is dan ook graag bereid om haar algemeen voorbehoud op de voorliggende tekst in te trekken. Andere delegaties (1 studievoorbehoud en 3 parlementaire voorbehouden) volgen het goede voorbeeld. Nederland benadrukt dat het voldoende duidelijk moet zijn dat de bepaling over het recht van de NRA om op eigen initiatief te interveniëren, alleen betrekking heeft op het huidig regelgevend kader. Hier gaat de Verordening immers deel van uitmaken. Het betekent dus niet dat dezelfde bepaling straks automatisch zou gelden voor het hele nieuwe ONP-pakket. Dit moet bij de discussie over het pakket nog worden bezien. Dan blijven op dat moment nog over, ten eerste een voorbehoud van Duitsland over de verplichting van de incumbant om gedeelde toegang ter beschikking te stellen en ten tweede een voorbehoud van Duitsland over het recht van de NRA om op eigen initiatief op te treden. Na een bemiddelingspoging van Nederland (waarvoor dankbetuigingen van het voorzitterschap en de Commissie) wordt een compromis bereikt, waarmee Duitsland ook kan instemmen. Hierdoor kan het voorzitterschap nu met een eenduidig standpunt van de Raad de besprekingen met het EP in gaan Ad 5. Voorstellen voor een nieuw regelgevend kader voor de elektronische communicatie (ONP-review) Op 12 juli 2000 heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen uitgebracht ten behoeve van een nieuw regelgevend kader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten (ONP review). Deze voorstellen zijn: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 5

6 I. Richtlijn voor een gemeenschappelijk regelgevend kader (kaderrichtlijn) II. Richtlijn inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten III. Richtlijn betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten IV. Richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten V. Richtlijn betreffende het verwerken van persoonsgegevens en de bescherming van privacy in de elektronische communicatiesector VI. Frequentie besluit VII.Richtlijn van de Commissie inzake concurrentie op de markt van elektronische communicatie Er is een eerste gedachtenwisseling voorzien, waarbij alleen over hoofdpunten zal worden gesproken. De besluitvorming over het Nederlandse standpunt t.a.v. de verschillende voorstellen is nog niet afgerond. Onderstaand volgt een visie op hoofdlijnen. I. Kaderrichtlijn De belangrijkste onderdelen van de kaderrichtlijn zijn: omschrijving van de kenmerken en de taken van National Regulatory Authorities (NRA s); invoering van een consultatie en transparantie voorschrift voor NRA s; omschrijving van de samenwerking tussen NRA s en mededingingsautoriteiten; definitie van het concept aanmerkelijke marktmacht («amm»); van «amm» is sprake als een onderneming op grond van zijn marktpositie zich onafhankelijk kan gedragen van concurrenten op dezelfde markt; «amm» is hiermee gelijk aan het begrip economische machtspositie in het mededingingsrecht; «amm» is het criterium op basis waarvan NRA s bepaalde verplichtingen kunnen opleggen aan ondernemingen; het vervangen van de huidige twee telecommunicatiecomités door een nieuw Communicatiecomité, waarin de Commissie en de Lidstaten zitting hebben, met een regelgevende en een adviserende taak; instelling van een High Level Communications Group (HLCG), een nieuwe groep op hoog niveau waarin de Commissie en de NRA s zitting hebben, om de consequente toepassing van gemeenschapsrecht te verbeteren. De Kaderrichtlijn is een belangrijk instrument aangezien hij de basis vormt waarop het bouwwerk van de andere richtlijnen zal zijn gestoeld. Nederland verwelkomt de methodiek die de Commissie heeft gekozen door in één richtlijn helder aan te geven welke de taken zijn van de diverse instanties, welke definities gelden, welke de methodes zijn die worden gebruikt bij het bepalen van marktposities en welke advies- en regelgevende comités er zijn. Nederland heeft nog geen afgewogen oordeel over het voorstel en herhaalt het standpunt dat in januari van dit jaar aan de Commissie is meegedeeld, te weten dat het zich kan vinden in het voorstel van de Commissie om nauwer aansluiting te zoeken bij de uitgangspunten van het algemene mededingingsrecht; wat de nadere invulling van bijzondere sectorspecifieke verplichtingen, met name de door de Commissie gekozen definitie van «amm» betreft, geldt dat daarover binnen de regering nog een debat gaande is waarop nu niet vooruit wordt gelopen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 6

7 II. Toegang en interconnectie De belangrijkste onderdelen van het voorstel over toegang en interconnectie zijn: het recht op c.q. de verplichting tot interconnectie onder redelijke voorwaarden geldt voor alle aanbieders van openbare communicatienetwerken; uitgangspunt is dat via onderhandelingen overeenstemming moet worden bereikt over de voorwaarden voor interconnectie; alle aanbieders van systemen voor voorwaardelijke toegang (decoders voor betaal-tv) moeten aan derden toegang verlenen; de voorwaarden waaronder toegang moet worden verleend worden vastgelegd in een bijlage bij de Richtlijn; bijzondere toegangsverplichtingen gelden alleen voor eigenaren van communicatienetwerken die door de NRA zijn aangewezen als partij met «amm»; de NRA kan aan partijen met «amm» op basis van de uitkomsten van een marktanalyse zonodig bepaalde extra verplichtingen opleggen met betrekking tot transparantie, non-discriminatie, boekhoudkundige scheiding, en kostenoriëntatie; dit geldt zowel voor interconnectie als ten aanzien van bijzondere toegang; deze verplichtingen moeten noodzakelijk en proportioneel zijn om de geconstateerde onvolkomenheden in de markt weg te nemen; NRA s kunnen ook aan ondernemingen die geen «amm» hebben verplichtingen opleggen m.b.t. interconnectie teneinde te voldoen aan internationale verbintenissen (WTO). Nederland kan zich op hoofdlijnen verenigen met de door de Commissie gekozen aanpak met betrekking tot interconnectie en toegang. Nederland is van mening dat de nieuwe aanpak het mogelijk maakt om beter rekening te houden met de snelle marktontwikkelingen in de communicatiesector. In die zin wordt een kader gecreëerd dat flexibel, effectief en robuust is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van duurzame en effectieve concurrentie op het gebied van elektronische communicatienetwerken en -diensten. III. Vergunningen en Machtigingen De belangrijkste onderdelen van dit Richtlijnvoorstel zijn: algemene machtigingen in plaats van individuele vergunningen; beperking van het aantal voorwaarden en onderscheid tussen voorwaarden krachtens de algemene wetgeving die voor alle ondernemingen gelden, voorwaarden van de algemene machtiging en voorwaarden die aan de individuele vergunningen voor radiofrequenties en nummers kunnen worden gekoppeld; vereenvoudiging van procedures; volgens het voorstel kan het verstrekken van informatie niet fungeren als randvoorwaarde voor markttoegang en moet de systematische controle op de nakoming van de voorwaarden van machtigingen beperkt blijven tot de voorwaarden waarvoor dat objectief gerechtvaardigd is; beperking van heffingen en vergoedingen en harmonisatie daarvan. Nederland staat positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel sluit goed aan op de Nederlandse regelgeving. Met de Commissie is Nederland van oordeel dat een efficiënt, voorspelbaar, transparant en adequaat vergunningenregime van essentieel belang is voor het goed functioneren van de communicatiemarkt. Terecht merkt de Commissie op dat een aantal Lidstaten in de Europese Unie, waaronder Nederland, in staat is geweest goede resultaten te bereiken met een regime dat zoveel mogelijk werkt met een algemene machtiging. Net als de Commissie is Nederland voor wat betreft de telecommunicatiesector Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 7

8 van opvatting dat specifieke toestemmingen alleen aan de orde zijn bij het gebruik van frequenties en nummers. IV. Universele dienst en gebruikersrechten De belangrijkste onderdelen van dit Richtlijnvoorstel zijn: handhaven van de huidige omvang van de universele dienst (UD); bepalingen voor het aanwijzen door de Lidstaten van exploitanten voor het leveren van de universele dienst alsmede bepalingen inzake kostenberekening en dekking van de eventuele kosten van de universele dienst; een voorstel voor een procedure en criteria voor periodieke herziening van de omvang van de universele dienstverplichtingen; regelgeving inzake prijzen voor de eindgebruiker; nieuwe bepalingen inzake interoperabiliteit voor digitale televisieapparatuur en evenredige vergoeding voor netwerkexploitanten die programma s van de openbare omroep moeten doorgeven (must-carry verplichtingen); geleidelijke opheffing van de bepalingen voor de verlening van huurlijnendiensten, in samenwerking met de Commissie, naarmate de markt voor deze diensten in elke Lidstaat wordt opengesteld voor concurrentie; mogelijkheid om in aanvulling op wettelijk neergelegde kwaliteitseisen per Lidstaat extra vereisten op te leggen (in overleg met gebruikers- en consumentengroepen). Nederland verwelkomt het voorstel betreffende de universele dienst (UD) en gebruikersrechten en constateert met tevredenheid dat de Commissie gekozen heeft voor het handhaven van de huidige omvang van de universele dienst. Nederland is met de Commissie van mening dat het wenselijk is om als Lidstaat te waarborgen dat een bepaald minimumpakket aan telecommunicatiediensten van een gegeven kwaliteit tegen een redelijke prijs voor iedereen beschikbaar is. De Commissie geeft tevens terecht aan dat eventuele kostendekking en toewijzingsmechanismen voor UD verplichtingen zo efficiënt mogelijk dienen te worden georganiseerd waarbij mogelijke marktverstoringen tot een minimum moeten worden beperkt. V. Verwerken van persoonsgegevens en bescherming van privacy Het nieuwe voorstel van de Commissie vervangt de huidige Richtlijn 97/66/EG. In deze Richtlijn worden voor de telecommunicatiesector specifieke regels gesteld voor de verwerking van gegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het nieuwe voorstel borduurt voort op de bestaande bepalingen, maar houdt wel rekening met de (voorzienbare) ontwikkelingen in de communicatiesector. De voorstellen van de Commissie betreffen: de beveiliging en de vertrouwelijkheid van communicatie; de behandeling van verkeersgegevens; een aantal specifieke onderwerpen, te weten: (gespecificeerde) rekeningen, nummeridentificatie, locatiegegevens, doorschakeling van telefoongesprekken, gidsdiensten en ongevraagde oproepen. Met uitzondering van locatiegegevens worden al deze onderwerpen ook al in de huidige Richtlijn geregeld, zij het dat de definities en formuleringen in de voorgestelde Richtlijn zoveel mogelijk technologie-neutraal zijn. De voorkeur van Nederland gaat ernaar uit om bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk algemeen en niet sectorspecifiek Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 8

9 te regelen. Dat neemt niet weg dat voor de elektronische communicatiesector aanvullende regels noodzakelijk kunnen zijn. Het voorstel voor de specifieke privacyrichtlijn is een aanvulling op en nadere uitwerking van de algemene privacyrichtlijn, waarbij de bepalingen technologie-neutraal zijn gemaakt. VI. Besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een regelgevend kader voor radio frequentiebeleid in de Europese Gemeenschappen In 1998 heeft de Commissie een Groenboek inzake Radio Spectrum beleid gepubliceerd. Op basis van de consultatie die daarover heeft plaatsgevonden komt de Commissie nu met een ontwerp-besluit dat tot doel heeft tot meer harmonisatie en strategische planning van het spectrum binnen de Gemeenschap te komen. Tevens wordt beoogd de transparantie in de Lidstaten ten aanzien van de beschikbaarheid en de allocatie van frequenties te vergroten. De Commissie erkent het nuttige werk dat in de europees brede organisatie CEPT (Conference Européenne des Posts et Telecommunications) op het gebied van frequentie harmonisatie wordt gedaan. Zij beoogt door het verstrekken van mandaten aan de CEPT en door het verbindend maken van de resultaten van het werk gedaan door CEPT, het vrijblijvende karakter van dit werk weg te nemen. Het voorstel voorziet in het instellen van een tweetal comités; één waarin hoge beleidsfunctionarissen uit de Lid-staten zitting hebben en één met experts. In het eerst genoemde comité worden beleidsmatige visies ontwikkeld over het huidige en toekomstige gebruik van frequenties met het oog op de verschillende aspecten van EU-beleid. In het tweede comité worden de mandaten aan de CEPT uitgewerkt. Nederland staat in grote lijnen positief tegenover het ontwerp-besluit aangezien het erin voorziet dat het technische detailwerk op frequentiegebied in de CEPT blijft en het de mogelijkheid opent dat politiek/strategische discussies in EU kader plaatsvinden. Ook het voorziene mechanisme om mandaten aan de CEPT te geven en zonodig de resultaten daarvan bindend (en dus afdwingbaar) te maken, heeft onze sympathie. VII. Commissie richtlijn inzake concurrentie op de markten voor elektronische communicatie Naast de genoemde voorstellen heeft de Commissie ook een Commissie-richtlijn gepubliceerd over concurrentie op de markten voor elektronische communicatiediensten. Deze Commissie-richtlijn is in feite een herhaling van zetten: het betreft een consolidatie van de bestaande Richtlijn 90/388/EEC van 28 juni 1990 en alle daarop volgende wijzigingsrichtlijnen (Richtlijnen 95/51/EC, 96/2/EC, 96/19/EC en 1999/64/EC) m.b.t. de voortschrijdende liberalisering van de telecommunicatiemarkt. Het doel van de consolidatie is om de helderheid te vergroten. Inhoudelijk kent de Commissie-richtlijn geen wijzigingen. Aangezien het hier gaat om een richtlijn van de Commissie heeft de Raad formeel geen beslissingsbevoegdheid. De presentatie door de Commissie heeft tot doel de Raad een volledig beeld van het toekomstig wettelijk kader te schetsen. Over dit agendapunt is geen debat gevoerd. Na een korte toelichting door de Commissie, concludeert de voorzitter dat na het succes van de local loop nu het hele pakket Commissie-voorstellen in het kader van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 56 9

10 ONP-review met grote voortvarendheid door de Raad dient te worden opgepakt. COREPER krijgt de opdracht de behandeling van de Commissievoorstellen met spoed voort te zetten, teneinde in de zitting van de Raad in december de grootst mogelijke voortgang te kunnen boeken. Het voorzitterschap zal in december niet aandringen op besluitvorming, maar stelt in elk geval een diepgaand debat over de belangrijkste punten in het vooruitzicht. Ad 6. Internet Governance a) Resolutie n.a.v. de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de organisatie en het management van internet Internationale en Europese beleidsissues Met deze Mededeling heeft de Commissie de Raad en het Europees Parlement ingelicht over de huidige stand van zaken t.a.v. het beheer van de internet infrastructuur en goedkeuring gevraagd aan de Raad en het Europees Parlement over de door de Commissie te nemen initiatieven op het gebied van internet beheer. Op dit moment vervult de Commissie al een belangrijke coördinerende rol in de besprekingen tussen de VS/ ICANN enerzijds en de EU lidstaten anderzijds. Zo coördineert de Commissie de Europese inbreng in het Governmental Advisory Committee (GAC) van de ICANN en voert zij bilaterale besprekingen met het VS Department of Commerce. Voorts onderhoudt de Commissie in dit kader betrekkingen met vertegenwoordigers van andere relevante organisaties op dit gebied, zoals de ITU en de WIPO. In de Resolutie wordt de Commissie gevraagd haar coördinerende rol voort te zetten en worden de Lidstaten opgeroepen de GAC-principes te implementeren. In verband met de acties die onder de eeurope noemer worden uitgevoerd, om internet dichter bij de burgers te brengen en de «digitale gap» te verkleinen, is een efficiënt beheer van de beschikbare internet infrastructuur voor Europa van essentieel belang. Nederland onderkent het belang van de rol van de Commissie in dit proces en instemt in met de voorgestelde resolutie. De ontwerp-resolutie van de Raad wordt zonder verdere discussie aangenomen. Commissaris Liikanen zegt zeer gelukkig te zijn met deze steunbetuiging van de Raad. b) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Internet domain name system: invoering van het.eu top level domain Deze Mededeling van de Commissie bevat de uitkomsten van haar onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een.eu top level domain voor Europese leveranciers van diensten en informatie op het internet. Een dergelijk domain zou de Europese identiteit op het internet vergroten en de invoering hiervan maakt deel uit van het recente e-europe initiatief van de Commissie. Tevens bevat de Mededeling een voorstel voor een stappenplan om tot de invoering hiervan te komen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Aangezien deze Mededeling vlak voor het zomerreces is gepubliceerd, heeft hierover nog geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden. De Commissie zal derhalve haar Mededeling tijdens de Raad voor informatie presenteren. Tijdens de afgelopen Raad in mei jongstleden, heeft de Commissie reeds haar eerste bevindingen t.a.v. de publieke consultatie aan de Raad gepresenteerd. Verwacht wordt dat voor de komende vergadering van de Raad, de Commissie de Raad zal inlichten welke stappen haars inziens noodzakelijk zijn om tot invoering van dit.eu top level domain te komen. Nederland ondersteunt het initiatief van de Commissie en heeft ook een actieve bijdrage geleverd tijdens het onderzoek naar de wenselijkheid van de invoering van een.eu top level domain. Nederland zal de presentatie van de Commissie aanhoren. De voorzitter benadrukt groot belang te hechten aan de invoering van dot.eu. Het is een essentieel onderdeel van het actieplan e-europe. De Commissie meldt dat eind september in ICANN-kader reeds een belangrijke stap voorwaarts is gezet in het bereiken van de gemeenschappelijke ambitie om dot.eu als nieuw top level domain in het leven te roepen. Een Commissie-voorstel zal nu naar verwachting eind oktober verschijnen. Spanje en Nederland zeggen de invoering van een nieuw EU top level domain van harte toe te juichen. Het is een goede zaak dat bijvoorbeeld in de EU gevestigde bedrijven zich beter kunnen profileren en daardoor de EU beter zichtbaar wordt. De staatssecretaris pleegt de interventie dat het goed zou zijn wanneer de Commissie gebruik maakt van het nieuwe domein om meer transparantie naar de burgers te bieden. De voorzitter neemt bovenstaande punten over in zijn conclusies en dringt er nogmaals bij de Commissie op aan om haast te maken met haar voorstel. Dot.EU zou er liefst vóór het eind van dit jaar moeten zijn. Ad 7. Voorstel voor een Beschikking van de Raad tot vaststelling van een meerjaren programma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op mondiale netwerken en ter bevordering van de taal diversiteit in de informatiemaatschappij In de «nieuwe economie» spelen de op digitale inhoud gebaseerde produkten en diensten een steeds belangrijker rol. Op dit moment hebben Amerikaanse bedrijven het voortouw bij het ontwikkelen en exploiteren van digitale toepassingen. Dit betekent dat de meeste ontwikkelde inhoud Engelstalig van aard is en op de Amerikaanse markt gericht. Met de groei van het internet in Europa, ligt hier voor Europese inhoudsindustrieën een enorme markt open. Deze beschikking heeft tot doel goedkeuring te verkrijgen voor een meerjaren programma dat Europese acties op drie cruciale gebieden moet uit laten voeren: het stimuleren van de exploitatie van overheidsinformatie; het bevorderen van de aanpassing van digitale inhoud voor een taalen cultuurgebied het ondersteunen van marktaanjagers Het voorgestelde programma vormt een opvolging van de nu afgesloten meerjaren programma s info 2000 en MLIS en haakt in op de doelstelling van de Europese Raad in Lissabon op 23 en 24 maart 2000, om de Europese inhoud op het internet te vergroten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Nederland verwelkomt het initiatief van de Commissie en staat hier positief tegenover. De Raad neemt kennis van de stand van werkzaamheden. De Commissie benadrukt dat het voorgestelde budget van 150 miljoen Euro voor een periode van 5 jaar minimaal noodzakelijk is om een dergelijk communautair stimuleringsprogramma nog de moeite waard te maken. Duitsland is van mening dat de scope van het programma zou moeten worden beperkt tot de eerste twee prioriteiten die de Commissie stelt: bevordering van het elektronisch gebruik van overheidsinformatie en de versterking van de taal- en culturele diversiteit op internet. Spanje dringt aan op het belang van digitale content voor de derde generatie mobiele telefonie. Griekenland wenst in het programma expliciet aandacht voor sociaaleconomische cohesie, in het bijzonder de positie van perifere gebieden. De voorzitter rondt af met het verzoek aan COREPER om ten behoeve van de zitting van de Raad in december een besluit op dit dossier voor te bereiden. Ad. 8. e-europe Het e-europe Actieplan 2002 (Feira, juni jl.) is opgesteld om (mede) invulling te geven aan de integrale strategie van de Gemeenschap teneinde het nieuwe strategische doel van de EU te bereiken, zijnde «de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang». Het plan somt de acties op het gebied van ICT op die een bijdrage aan dit nieuwe doel moeten leveren. De drie hoofdlijnen in het actieplan zijn: 1. Een goedkoper, sneller en veiliger internet 2. Investeringen in mensen en vaardigheden 3. Stimuleren van het gebruik van internet o.a. e-commerce en intelligente transportsystemen Onder deze drie hoofdlijnen wordt een groot aantal acties (sommige op Europees niveau, andere nationaal) ondernomen waarbij ook is aangegeven binnen welke deze moeten zijn afgerond/besloten. Afgesproken is dat de voorjaars Europese Raad de voortgang van de afgesproken acties zal monitoren en zonodig extra maatregelen zal nemen. Een aantal van de acties op Europees niveau ligt ook op het terrein van de Telecom/postraad en sommige acties dienen reeds in 2000 te zijn afgerond. Het gaat dan om: Verordening voor ontbundeling van de local loop.eu top level domein naam e-content programma (stimuleren van Europese digitale inhoud en taaldiversiteit op het internet). Deze acties vormen aparte bespreekpunten (agendapunten 4, 6 en 7) op de Raad. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

13 Nederland zal de presentatie over de voortgang van het dossier door het Voorzitterschap aanhoren. Dit onderwerp was vantevoren van de agenda geschrapt. ad 9. Diversen Tijdens de lunch vindt een uitwisseling van gedachten plaats over het verloop van de UMTS-veilingen en beauty contests in de lidstaten en de toekenning van vergunningen voor WLL. De volgende Telecommunicatieraad zal plaatsvinden op 22 december Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 66 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 1 Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de algemene commisie voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

- TELECOMMUNICATIE -

- TELECOMMUNICATIE - 11712/00 (Presse 348) (OR. fr) 2293e zitting van de Raad - TELECOMMUNICATIE - Luxemburg, 3 oktober 2000 Voorzitter: de heer Christian PIERRET Staatssecretaris van Industrie van de Republiek Frankrijk Internet:

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart);

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart); Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2006 (14.03) (OR. en) 7192/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 63 CODEC 233 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 949 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-01 Interne Marktraad Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 73 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties het bovengenoemde tijdschema, voorgelegd door het voorzitterschap en het aantredend voorzitterschap.

Hierbij gaat voor de delegaties het bovengenoemde tijdschema, voorgelegd door het voorzitterschap en het aantredend voorzitterschap. RAAD VA DE EUROPESE UIE Brussel, 18 november 2013 (OR. en) 16359/13 CO EUR-PREP 49 POGE 225 EV 1076 EER 527 MI 1042 RECH 544 COMPET 837 ID 335 ECOFI 1031 SOC 954 EDUC 443 TEECOM 315 JAI 1017 OTA van: aan:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12756/1/16 REV 1 COTRA 21 CDN 17 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2001 (03.12) (OR. en) 14378/01 LIMITE ECO 345 JAI 153 PESC 488 NOTA van: COREPER d.d.: 20 november 2001 aan: RAAD nr. vorig doc.: 14377/01 ECO 344 JAI 152

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 188 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) 8083/04 LIMITE VISA 62 COMIX 240 NOTA van: aan: nr. vorig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) 6094/1/09 REV 1 LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 21 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 april 2009 (30.04) (OR. fr) PUBLIC 6094//09 REV LIMITE JUSTCIV 32 CO SOM 2 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité burgerlijk recht (overeenkomsten)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

PUBLIC LIMITENL RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,3juni2014 (OR.en) 10284/14. Interinstitutioneeldosier: 2012/0360(COD)

PUBLIC LIMITENL RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,3juni2014 (OR.en) 10284/14. Interinstitutioneeldosier: 2012/0360(COD) ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE Brusel,3juni2014 (OR.en) Interinstitutioneeldosier: 2012/0360(COD) PUBLIC 10284/14 LIMITE JUSTCIV134 EJUSTICE54 CODEC1366 NOTA van: aan: nr.comv.: nr.vorigdoc.: Betreft:

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2006 2007 B 30 581 Verdrag tot wijziging van de op 16 oktober 1990 te Paramaribo totstandgekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 36 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. 1. Oprichting van een Europese Autoriteit

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 5.7.2002 L 176/21 RICHTLIJN 2002/39/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 juni 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-09 Transportraad Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 april 2004 (OR. en) 2002/0025 (COD) C5-0156/04 PE-CONS 3641/04 TRANS 134 CODEC 408 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 november 2008 (20.11) (OR. fr) 15306/08 LIMITE JUSTCIV 236 CO SOM 167

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 november 2008 (20.11) (OR. fr) 15306/08 LIMITE JUSTCIV 236 CO SOM 167 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 7 november 2008 (20.11) (OR. fr) 15306/08 LIMITE JUSTCIV 236 CO SOM 167 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad Ontwerp-verslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 augustus 2011 (02.09) (OR.en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0035 (COD) 10765/11 ADD 1 DRS 87 COMPET 217 ECOFI 294 CODEC 917 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure Healthier plants and animals for safer food - package Seeds & PM PHL AHL Review of R 882/2004 on OC Food & Feed Expenditure 5-pack: Beleidsdocument COM 2013/0264 Gezondere dieren en planten en een veiligere

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

14091/1/01 REV 1 AL/td DG C I NL

14091/1/01 REV 1 AL/td DG C I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2001 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0139 (COD) 14091/1/01 REV 1 ECO 332 CODEC 1198 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 232 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2001 (07.09) (OR. fr) 11646/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0136 (COD) ENT 177 ENV 425 CODEC 485 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

OPTA/IBT/2002/ s-gravenhage, 30 oktober 2002

OPTA/IBT/2002/ s-gravenhage, 30 oktober 2002 OORDEEL INZAKE TRANSPARANTE EN VERIFIEERBARE FACTURERINGSPROCEDURE OORDEEL VAN HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT OP BASIS VAN ARTIKEL 4 VAN DE VERORDENING 2887/2000

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 16636/5/14 REV 5 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464 PARLNAT

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z23259 Datum 3 december

Nadere informatie

MOTIVERING VAN DE RAAD

MOTIVERING VAN DE RAAD RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 april 2007 (17.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2006/0018 (COD) 5665/07 ADD 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk Standpunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 948 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie