(c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook"

Transcriptie

1 ANTWERPSE UTGAVE 3e Jaargang, Nr 2 Juni 1958 Abonnementen : 1 jaar : 50 fr. 6 maanden: 30 fr. Hoofdredactie : Dr. K. Poma Pri js per exemplaar: 5 Fr. Liberaal Maandblad De Liberale Partij houdt van Daden! Briefwisseling : Comedieplaats 11 Antwerpen Wat de LBERALEN beloven, doen ze ook DAT bewees hun activiteit n de huidige HET LBERAAL PROGRAMMA VOORZET: Op financieel en sociaal gebied nvoering van het index cijfer op de belastingstranches. Toepassing van de wet op de afschaffing van de cumul op de belastingsinkomsten voor middenstanders. Vermindering der sociale lasten voor kleine ondernemingen. Aanpassing der gezinstoelagen voor zelfstandigen. Aanpassing van het loon der vrouwen aan dit der mannen. Op economisch gebied Een nieuwe wet Liebaert teneinde de oprichting van nieuwe bedrijven te bespoedigen. Een verlaging van de kostprijs der kolen, basisproduct van de zware industrie. Een voortzetting van de politiek van grote werken in de huidige geest. Op militair gebied Vermindering van dienstplichttermijn zonder afbreuk te doen aan onze internationale verplichtingen. Voortzetting der huidige regeringspolitiek inzake haar koloniale politiek, de juridische verwezenlijkingen en het hernieuwingsprogramma van de landbouw. De liberale partij verzet zich tegen de drijverijen van socialistische marxisten, zoals een Major of een Renard, en van christene marxisten, zoals een Cool. die van elke Belg l'en nummer willen maken. een marionet. die gehoorzamen zou aan hun bevelen. De Propaganda der Tegenstrevers ontmaskerd ä ~ == De demagogie der c.r.p. i De C.V.P. heeft «haar» welvaartsprogramma Het belooft : miljarden meer sociale voordelen dat de Staatskas ledig is? De C.V.P. eist kosteloos onderwijs tot 18 jaar miljarden minder belastingen. Hoe is dat mogelijk op een ogenblik dat de C.V.P. beweert Wat wil dit in werkelijkheid zeggen? 1_ Dat de Staat al de katholieke scholen zal moeten oprich- :::: ten en volledig onderhouden, al de leerkrachten moeten be- talen..- E Dat zal aan de Staat vele miljarden kosten De C.V.P. kiest de vrijheid '1 Beter laat dan nooit! g Maar om welke vrijheid gaat het?! De vrijheid om het geloof te kiezen dat men wil? _~ De vrijheid om het dagblad te lezen dat men kiest? regerng De C.V.P. belooft dat.naar Duitsland alleen nog vrijwilligers zullen gaan. Hoe denkt de C.V.P. dan nog soldaten in Duitsland te krijgen? Wie zou vrijwillig gaan? Hoe denkt de C.V.P. onze militaire verplichtingen na te komen? De C.V.P. belooft verhoging der pensioenen tot fr. Vier jaar geleden konden de pensioenen niet verhoogd worden toen die frank bedroegen. Nu in eens wel volgens de C.V.P. ' En weer stelt zich dezelfde vraag: als de schatkist ledig is, zoals de C.V.P. beweert, wie zal die verhoging betalen? De belastingsbetaler misschien? Maar de C.V.P. beweert de belastingen ook te verminderen! Zijt OEMAGOGE gj vergeten Zij~ gij vergeten dat de C.V.P., tot haar eeuwige schande, schoolkmderen tot nisterie ophitste zodat zij de ministers van de Koning te lijf gegaan zouden zijn waren er de rijkswachters niet om diezelfde ministers te beschermen. s dat de C.V.P.-opvoeding? Zijt glj vergeten dat de C.V.P., tot haar eeuwige schande, het bevel g~~ de gelden van de postcheck en de Algemene Sp~ar- en Lijfrentekas weg te halen, niet in te schrijven op leningen, de belastingen niet of laattijdig te betalen teneinde de frank, dit is de frank van iedereen, kunstmatig te doen devalueren? s dat de C.v.P.-vaderlandsliefde? j = (Zie vervolg blz. 8) i Modern Wegennet voor België, ~ ~==_ De vrijheid De vrijheid om een boek te lezen dat men gaarne gegrondvest op verdraagzaamheid, leest? begrip, samenwerking? Si NEEN! 5 De vrijheid om een slaaf te worden van de C.V.P., om :;; zich tot histerie te laten ophitsen door leugens en bedrog. -_. '''.f-., Cliché ede Nieuwe Gazets 1====_ De C.V.P. kondigt de 12 maanden legerdienst af Dank zij de ondernemende politiek van de dynamische mi- _ Vier jaar geleden was 21 maanden het strict minimum nister voor Openbare Werken, de heer Omer Vanaudenhove, volgens de C.V.P. thans is 15 maanden te veel! k -- t nd. = Wanneer vertelde de C.V.P. leugens? Vóór vier jaar of rijg ons a emdelijk een behoorlijk wegennet. Veel werd nu? n elk geval in een van beide gevallen heeft de C.V.P. reeds verweze.nlijkt, talrijke werken zijn VOlopin Uitvoering, ~== u bedrogen. menig plan ligt ter studie of is in voorbereiding! Laten wij ê Wie kan geloof hechten aan bedriegers. hem voortbouwen aan een mooi België! Ë HllHUUUU\ll'll11ll1ll11llh11l11\1111""U~~-"--DlUl1nll.-""11.1.~nllHNnlllllllllllllllllHRllllllllllllllllmllllNlllllllllllmmU ~1~UAll

2 EERST VRJHEn Geen Terugkeer tot het Alcoholisme Op het programma der Li oerale Partij staat de herziening van de alcohol wetgeving. Deze eis is niet nieuw, daar de Liberale Partij reeds in de periode voor de laatste wereldoorlog de herziening vroeg. Niettegenstaande een legislatuur van vier jaar gedurende dewelke de liberalen samen met de socialisten de regering in handen hadden werd de huidige wetgeving, de wet Vandervelde, niet veranderd. De openbare opinie moet nochtans weten dat de liberalen niets onverlet gelaten hebben om een redelijke herziening te bekomen. Zij moet bovendien weten dat de huidige kampagne die tegen de herziening gevoerd wordt onder het motto «Geen terugkeer naar het alcoholisme)), een groot boerenbedrog is, een der grootste politieke en electorale schandalen. Het Boerenbedrog Het parlement werd ontbonden zonder dat de wetgeving op het alcoholverbruik gewijzigd is. Vier jaar hebben alle verstandelijke mensen gehoopt dat het gezond verstand zou zegevieren boven sentimentele overwegingen of electorale berekeningen. Men heeft de zaken zo voorgesteld alsof een herziening een terugkeer naar het alcoholisme zou betekenen. Nooit hebben de liberalen zulks overwogen of voor mogelijk geacht. Menen dat de liberalen ons volk terug naar het alcoholisme zouden drijven, noemen wij een verregaande gemeenheid en onbeschoftheid die niet kan rijpen in het brein van ernstige mensen. Zij die thans de slogan : «Geen terugkeer naar het alcoholisme» tinancieren doen zulks uit electorale berekeningen. Zij weten handig gebruik te maken van een aantal verklaringen van niet-politieke personaliteiten, wetenschapsmensen en verenigingen die te goedertrouw waren wanneer zij zich tegen de herziening kantten. Het moet nochtans gezegd worden dat allen die zulke verklaring atlegden dit deden zonder kennis van zaken, op een ogenblik dat over de herziening geen officiële gegevens bekend waren! Vandaag weet de openbare opinie nog niet hoe de herziening, moest zij doorgevoerd geweest zijn, er zou uitzien. Men mag zelfs de vraag stellen, weten de parlementairen het wel! Nochtans hadden politieke organisaties, zoals het Nationaal Verbond der Liberale Vrouwen en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van meer politiek doorzicht moeten getuigen en mochten zij zich niet op sleeptouw laten nemen in de kampagne tegen de herziening zonder goed te weten waarover het ging. Waarom, een Herziening? De liberalen vragen een herziening volgens de oppositie om de gunst te winnen van de hotelhouders, restaurateurs en herbergiers, dus uit electorale berekeningen. Niets is minder waar! Het is zeker dat bovenvermelde categorie van middenstanders met klem de herziening vraagt. Zij zijn immers het eerste slachtoffer van de wet Vandervelde. Maar de liberalen vragen om een geheel andere reden de herziening. De wet Vandervelde is thans bijna veertig jaar oud. Op het ogenblik dat zij gestemd werd beantwoordde ze aan een noodzakelijkheid het alcoholisme te bestrijden. Sindsdien is het alcoholisme overwonnen. niet alleen in ons land. maar ook in andere landen, waar zelfs geen wet Vandervelde bestaat. De bevolking evolueerde in gunstige zin. dank zij de invoering van de leerplicht, door de liberalen steeds met klem verdedigd. De sociale toestanden veranderden. andere gebruiken kwamen in voege. de levensstandaard steeg terwijl andere problemen zich stelden. Een van deze nieuwe problemen is b.v. de jeugdmisdadigheid die over geheel de wereld is toegenomen. ook in ons land. Wat een geluk dat wij de wet Vandervelde hebben. want anders was die misdadigheid het gevolg van de herziening! Wij durven met overtuiging beweren' dat de wet Vandervelde een oude. verouderde wet is. die niet meer beantwoordt aan een te bestrijden kwaal en die ook niet de kwaal terug in leven zal roepen. moest die wet verdwijnen. Want het alcoholisme is een sociale plaag, gevolg van armoede en onwetendheid. De liberalen vragen de herziening omdat zij een moderne wetgeving willen, aangepast aan 1958 en niet aan En tot diegenen die zich tegen de herziening verzetten vragen de liberalen: zijn de Belgen dan een onzedelijker volk dan de en, de Britten, de Spanjaarden, de Duitsers, de Amerikanen, de Skandinaven, de Luxemburgers, de Nederlanders, enz. enz.? De vreemdelingen die ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling ons land in grote massa zullen bezoeken zullen naar hun eigen land terugkeren met een paar eigenaardige herinneringen : een Atomium in de Wereldtentoonstelling, een Manneke Pis en een wet Vandervelde die de Belgen verplicht in eens twee liter sterke dranken te kopen en hen toelaat de grootste bierdrinkers van de wereld te zijn! Eigenaardig land... De Saboteurs De saboteurs van de herziening mag men indelen in twee categorieën : Vooreerst een reeks sentimentele socialisten die leven in de personenkultus van Vandervelde, de grote baas der socialistische partij. Zijn persoon leeft nog voort in zijn echtgenote, die als B.S.P.-senator zetelt. Wanneer minister Lilar een zeer gematigd voorstel tot herziening in de Senaat indiende werd als verslaggeefster mevrouw Vandervelde aangeduid. Men kan moeilijk aannemen dat mevrouw Vandervelde, die meer dan wie ook sentimenteel haar man vereert; om redenen die zeer begrijpelijk zijn en ons aller eerbied afdwingen, de herziening zou bepleiten. Maar vanwege de socialistische senaatsfraktie is het aanduiden van mevrouw Vandervelde als verslaggeefster een kaakslag geweest voor minister Lilar en de liberalen. Naast de sentimentele socialisten strijden de C.V.P.-ers uit electorale redenen tegen de herziening. Zij beweren dat de liberalen ons land terug naar het alcoholisme willen voeren, dat de liberalen de jeugd willen besmetten (lees de goede ziel van 't kind) ons volk onzedelijk willen maken, en dergelijke prietpraat meer. Ze zeggen «neem> tegen een redelijke herziening. Het land moet deze saboteurs der herziening ken" nen. het moet weten welke klucht de tegenstanders van de herziening in het parlement gemaakt De economische hebben. welke grootscheepse comedie, welk boerenbedrog er rond de wet Vandervelde gemaakt werd. De Triomf der Schijnheiligheid De huidige wetgeving gaat dus voort. edereen kent die wetgeving. iedereen weet hoe ze toegepast wordt. Vandaag wordt de wet Vandervelde dagelijks systematisch omzeild, zowel wat de verkoop van de twee liter alcohol betreft als het schenken van alcoholische dranken in de openbare lokalen. Het is de triomf der schijnheiligheid, wat wel het beste bewijs is dat de wet Vandervelde niet meer beantwoordt aan de hedendaagse omstandigheden. Niettemin houdt de meerderheid van onze parlementairen het bij een wet waarvan zij weten dat het een dode letter is. De triomf der schijnheiligheid! Achteruitgang Sinds verleden jaar laat zich een economische achteruitgang over geheel de wereld gevoelen. De dirigisten roepen als vermoord en bewere.n dat dit de fout van het economisch liberalisme is. Wij stellen hen echter volgende twee vragen : 1") Waarom doet zich die economische achteruitgang meer gevoelen in landen met een dirigistische regering, zoals Nederland dan in landen met een economisch-iberale regering zoals in België '1 2") Waren de vier vette jaren van voorspoed, die wij achter de rug hebben niet het gevolg van datzelfde economisch liberalisme '1 Waarom hebben diezelfde dirigistische economisten niet de moed gehad dat te zeggen '1 DPUKWERKEN voor uw FEESTEN - BALS - TONEELVERTONNGEN één adres Uitnodigingskaarten Programma's Aanplakbrieven enz. Snelle en verzorgde bediening. ALGEMENE DRUKKERJ GUST JANSSENS Kerkstraat 9, Antwerpen - Tel Onze derde en laatste Reeks Vragen van de Kwis Herinneren wij de lezers eraan dat voor elke reeks 5 punten voorzien waren. Er zijn 3 reeksen waarvan hieronder de laatste. Zij die op deze laatste reeks het maximum aantal punten halen (5) komen in aanmerking voor de loting van de prijzen, daar geen enkele lezer het verhoopte aantal punten heeft behaald in de vorige reeksen. Aan wie de eer? De antwoorden, die vermeld staan in de nummers van «Eerst Vrijheid» verschenen tussen November 1957 en Mei 1958, worden verwacht vóór 12 Juni. De uitslag zal in ons blad van Juli bekend gemaakt worden. 1. Met zijn «Spirit of Saint-Louiss legde hij voor het eerst de afstand New York - Parijs af. Wie was het?. 2. De grootste toneelschrijver van de moderne tijden en schepper van «Hamiet», «Othello», «Mac Beths was. 3. De komponist van de negende simfonie, met als slotkoor «Ode an die Freudes, en het vers «Alle Menschen werden Brüder», is. 4. De kommissaris-generaal van Expo '58 is. 5. Het simbool van de Wereldtentoonstelling is het groots opgevatte.

3 Enkele Pareltjes van C.lP.- propagandaleugens De C.V.P. beweert : de liberalen hebben de moed niet meer over Liebaert te spreken. Heeft men dan de liberale affiches niet gezien waarop Liebaert afgebeeld staat met de vermelding : Liebaert maakte de frank tot de stevigste munt van Europa! De C.V.P. zegt : de liberalen verhoogden de belastingen met 22 miljard frank. Maar de liberalen verhoogden echter in sterke mate het nationaal inkomen, de inkomsten van alle Belgen. Zodanig dat in 1954 toen de C.V.P. het bewind in handen hand, de belastingen 28 t.h. van het nationaal inkomen vertegenwoordigden en in 1956 nog maar 24,9 t.h. - De C.V.P. durft schrijven : al de grote werken gaan naar Brussel. En de haven van Antwerpen en de autostrade Antwerpen-Luik, de verbreding en verdieping der kanalen, de autostrade naar de kust, de stop van Ternaaien, de verbetering van het Albert Kanaal en zoveel andere werken, verspreid over geheel het land? - De C.V.P. verklaart dat er meer Waalse C.V.P.-kamerleden en senatoren voor de Vlaamse belangen gestemd hebben dan Vlaamse socialistische en liberale mandatarissen. Toen het C.V.P.-voorstel Van den Daele gestemd moest worden, voorstel dat een ogenblikkelijke zetelaanpassing voorzag waren er zoveel Vlaamse C.V.P.-eden afwezig dat het voorstel gekelderd werd! Voor de namen van die afwezige C.V.P.-ers : raadpleeg ede Standaard.! - De C.V.P. beweert: de landbouwer kent niet dezelfde o{>gang als OL arbeider en de fout ligt aan de iberale minister van Landbouw. Tot 1954 werd ons land beheerd gedurende 70 jaar door een katholiek minister van Landbouw, die de landbouwersbelangen verwaarloosde omdat hij de knecht was van de Boerenbond. Hoe kan een liberaal minister in 4 jaar goed maken wat gedurende 70 jaar verkeerd gedaan werd? s het niet juist dat in 1947 de C.V.P. een uitstekend rechtsgeleerde tot minister van Landbouw benoemde, die echter geen madeliefje uit een bloemkool kon onderscheiden? De C.V.P. schrijft : Wat deed de regering? Nieuwe leningen aangaan! De huidige regering leende voor 29 miljard maar de homogene C.V.P.- regering leende voor 40 miljard. De C.V.P. schrijft verder: België vindt geen kapitalen meer. Dit is in tegenspraak met het vorige en is andermaal een leugen. Toen de derde lening voor het Wegenfonds geopend werd was die twee dagen later reeds onderschreven. De C.V.P. schrijft : Geen woonkazernen maar gezonde huurwoningen. Zij laat echter daarbij een foto zien van een woonkazerne uit het Antwel1>Se gebouwd onder het C. V.P.-soclalistische college met een C.V.P.-schepen van Openbare Wer ken. De C.V.P. verkondigt : dat de liberale partij maar steeds afbrokkelt dat zij niets anders is geworden dan een knecht van het socialisme. Wat de afbrokkeling betreft : de verkiezingen van 1954 gaven aan de liberalen een overwinning, terwijl de C.V.P. de grootste nederlaag en afbrokkeling kende uit haar geschiedenis. Dat zal in 1958 opnieuw geschieden! En wat het knechtzijn betreft : hiervoor verwijzen wij naar de menigvuldige verklaringen van de C.V.P.-dagbladen, waarin beweerd wordt dat de socialisten de knechten zijn van de liberalen. Voor H. R. A Abonnementen : EERST VR.JHED Z8& maanden : 30 r. één jaar : 50 r. Postcheckrekening nr ii8.69.2:i K. Poma, Comedieplaats 11. Antwerpen Telegram aan lvinister Liebaert De Nationale Federatie van de nvalieden uit de twee oorlogen, bij monde van de voorzitters en afgevaardigden van haar 258 provinciale en lokale secties, bijeen gekomen op heden 28 October 1956, ter gelegenheid van haar 34ste congres, drukte aan de heer minister van Financiën haar dank uit omdat hij het ontwerp van de aanpassing van de invaliditeitspensioenen, dat zij aan de welwillende aandacht van de regering had onderworpen, heeft willen bestuderen en vervolgens bekrachtigen en aldus onlangs zijn bekroning heeft gevonden. Zij verzoekt de heer minister de betuiging van haar zeer bizondere hoogachting te willen aanvaarden. Get. De nationale al Uw VERZEKERNGEN WENDT voorzitter. A. 1. L. Leonard. U N VOLLE VERTROUWEN TOT DE N.V. THEMS Louisa-Marialei, 2, Antwerpen (Eigendom der Maatschappij) ~.J ~ ~. t?,iberaalt?,eve~ ~ x x.) x ~ Belgische Liberale Turnbond He activiteit van de B.L.T. gaat steeds crescendo, n zoverre dat hj op het ogenblik er toe gekomen s reeds 4 llbèrale turnkringen aan te sluiten n het klerikale L1mburg. Zo pas s dan de Tumkrtng «Atlas» uit Deurne toegetreden. 111't 24ste Bondsfeest heert dit Jaar laau; op 111 Mei te VUvoorde, en ten einde de liberale vrienden uit Limburg een hart onder de riem te steken richt de B.L.T. op 25 :\el een groots propagandaturnfeest Jn, te :\aaselk, waaraan al de aangesloten turnkringen deelnemen. "oor wat het Antwerpse betreft worden de liberale sympathisanten uitgenodigd de turndemonstrates bj te wonen welke plaats hebben op 22 Mei, van 20 tot 21 uur, op uitnodiging van het stadsbestuur, en waar ootreuen : ) Kon. Dames- en Ju((ersbond : Turnkring Onze Meisjes op St. Jansplaats. 2) Kon. 'J'urnkrlng «Edouard Pechers ü,(,r het Kon. Museum voor scnone Kunsten. Liberale Dames- en duffersbond van Hoboken Onze afdeling «Liberale Dames- en Jurrersbond», die Zaterdag, 19 AprU J.l. n jaarlijkse algemene vergadering bijeen kwam, in de feestzaal van het loka.al «Edlluard l'l'chen, oogstte grote bjval. De nleiding werd uitgesproken door de voorzitster, mevrouw J. Surln, die dankte voor dl' talrijke opkomst en tevens een minuut ngetogenheid verzocht voor de ont- \ allen oud-voorzitter der plaatseljke liberale llartlj, de heer J. De coster. alsook \ oor leden der partij en aangesloten kringen. '"t-r\'ulgens werden een reeks verslagt'n \'Ourgebracht, die alle het gebruikelijke sue- {''~ mochten behaten. Kwam eerst aan het woord, de secretarv-se, die verstag ultbracht over de,'urlge algl'll1'ne vergadermg, d.d. schatbewaar-ter. Tel (vijf lijnen) Leven ziekte ongevallen auto moto sportverzekeringen lijfrenten hypotheken KAPTAAL en RESERVES: meer dan frank Snelle en correcte regeling der schadegevallen L WHOU\\' R. Lens, gar lezing van het la8- n'rslag, dat wees op een dea-elljk beheer der gelden. "oorzlt>;ter dankt voor de zeer duidelijke uiteenzetting en verleent wederom het woord lud secretaresse, die een uitgebreid "ersi8&" voorbrengt omtrent de activiteiten n het afgelopen Jaar. "oorzltster dankte n harteljke bewoordingen het bestuur voor de prachtige geleverde prestatles n het voorbije Jaar, en hoo)t dat zulks moge bljven voortcaan. Werden dan gekozen en herkozen : me- HOUW R. Lens, gekozen als schatbewaarster. ;\evrouw A. Nauwlaerts, herkozen als ondt'rvoorzlt~ter. Mevrouw J. De Ceuster, herku7rn als secretaresse. Mevrouw A. Pnek, herkozen als bestunrslld. \'oorzltster stelde vervolgens spreekster van dl' avond voor, mejurrer P. Van De86e, bestuurslid van het Verbond der Liberale vrouwen, Arrondissement Antwerpen, die \'rgezeld was door mevrouw J. Dorlllens- Van Gastel, ondervoorzitster van het Verhemd. :\lej. P. Van Dessel gar een pl'8('htla-e uiteenzetting onder het tbema : emoet de vrouw aan Politiek doen or Een onderwerp dat onze dames tenzeerst.e lnteresseerde, daar dl' verkteztagen zeer nabj zjd. Een gezellig samenztfn besloot deze ala-ernene vergadering. De leden mochten SOuiten van een heerlijke koude plat, terwijl de heer Ed. VerdlJck, humorist, een goede ~u-mming wist te verzekeren en die een wl"lverdlt'nd applaus mocht genieten. Waren verontschuldigd wegens ziekte : de neer 11. Schoeters, PBrtj,'oorzltu-r, alsook dl' neer J. "an Pelt, ondervoorzttter tier Llberale ParUJ. Waren aanwl"zlg : bestunrsleden van l>artj 'n Bngt'slou-n kringen. Vrijheidskring ((Ouden van Dagen)) Zundag 4 Mei 1.1. had naar jaarlljk~1' reewoonte de bloemenhulde plaats aan het graf \'1111 mevrouw Somers-De VJlder. lipt bestuur en enkele sympathisanten begaven zich om 10 uur naar de laatstt' ru-tptaats van hare weldoenster. :Sadat de voorzitter, de heer,\. van lil' ven, n korte bewoordingen had gewezen 0l) l't liefdadig werk door deze dame n haar leven geleverd, werd n naam van de kring een bloemenrutker op baar graf ge- l'gd. Ook werd een bezoek gebraeht aad het grolr "au de heer Maurlt.- ~abbe, in 11'- "en kono;ervato!" van het museum Pantin en echteenoot van onze zéér sympathieke l rt>vl'rzltster. Ook hier werd door de kring een korte maar roerende hulde gebracht aan de nagl'dachtenls van deze grote liberale voorman en vriend. Tot slot van deze korte maar zeer ndrukwekkende plechtigheid, werd door de voerzftter een bloemtuil geleed op Maurltll ~abbe's laatste rustplaats. De maandelijkse vergaderlne van de \'rljheldskrlng «Ouden van Da«en» zal plaats hebben Dlusdag 17.Jon, om 20 uur, n het kanl d.lbt>raton. J

4 4 ze Senaat VAN PEETERSSEN Armand Mevr. J ANSSENS-DESSERTANE SPORTMANS VERDJCK Camiel Jacques SEVERY Elie DE MAN Willy BOSSAERTS Robert CLNCKERS Louis MARNOWER M. LACRO J. STUYCK JANSSENS August LLAR Cliché.De Nieuwe Gazet. De heer Albert Lilar Minister van Jn."titie Kopman van de Senaatslijst Albert DE GRAEF DE BRAEY CORREWJN POMA Karel Richard Jan Theo BOE LENS Charles VAN DEN BULCKE Willy GEPTS Lode MAGNETTE GOOD Frederik Opvolgers DE GRAEF DE BRAEY Jan Gaston Richard Mw. RUSSNGER-CLAESSENS COVENTS ROTEN PECHER Jozef Eugeen J ules Kamer SASSE an HENDRCK SPETH Frederic SPORTMANS DECHAMP CALLOT Leon Omer Gerard Gaston VAN LDTH DE JEUDE G. WERNER Opvolgers HOLSTERS LHONNEU Robert André VAN DEN BERGH vo CLAES Martin DRESSENS DE VOCHT KOLL Jos Provincie Cliché «De Nieuwe Gazet. De heer Paul \Verner Koll Advocaat Letder van de Liberale Groep in de Provincieraad Distrikt Antwerpen Werner MOORS Ernest HOSLET Gustaaf Cliché «De Nieuwe Gazet' De heer Fer-nand Boey ''weede kandidaat op 1t' lijst voor de Kamer JONCKHEER Mevr. Bolle John Walter GROULLE-SCHRAM VAN DE VEN Arthur DE MAN Frederic PECHER J ules Distrikt DE GRAEF BOSSAERTS VERDJCK Borgerhout Richard Robert Jacques VAN HOMBEECK Jacques JANSSENS DE CROONE J. LEDUC F. VAN DEN OUDENHOVEN A. Mw. DOUCY-BELLE-ROSE VAN HOMBEECK VLOORS SPRANGERS Eugeen Lucien VAN DER VELDEN MAHU Adrien VERBRUGGEN THJSSEN Leopold Distrikt VAN DEN BERGH COVENTS BOOGAERTS Jos Paul Louis Ekeren vo Constant SPETH CASSERS an Distrikt Leon Boom Mevr. CLAES-DRYANCOUR VAN LNDEN KVERJN ADRAENSENS VANDERPOORTEN DE WACHTER Gustaaf Robert De hcc".jan De B"a(~y ngenieur-a rchttecr Gelll('cnhll'aadslid te \ntwel pen Derde cundldaat 0l) de SerlllatsliJst De heel' Karel Po ma Burgemeester te Wih'ijk Voorzittel' Ltberale Par-tl] \',111 \\ïlj"ijk VAN STEERTHEM Victor SCHOETERS Henri JANSSENS Michel Mevr. VAN DER STEEN- VAN WNGE Cliché ede Nieuwe Gazet. De heer Grootjans Uittredend volksvertegenwoordiger Kopman van de Kamerlijst VAN LOOY Roger SPORTMANS CORTVREND Omer Jan GROOTJANS SCHOENMAKERS Hubert BOEY Fernand MAES Albert HOLSTERS LHONNEU André VAN DEN OUDENHOVEN SRTANE Georges André VERBEECK GOOSSENS Leo Pierre VAN LOOY Marcel GEPTS Lode Cliché ede Nieuwe Gazet. De heer Richard De Graef Pleitbezorger Uittredend provinciaal raadslid Tweede kandidaat op de Senaatslijst Cliché «De Nieuwe G~zet. De heel' vo Van den Ber-gh Burgemeester van Kapellen Provinciaal vooezltter- van 1t' Nationale Unie voor de Slnikpel's van Antwerpen

5 ce. VB~lD Onze Lijsten dragen nr Cliché «De ~lcuwe Gazet» 3 ))1' hpp' (~t'ol'l~"s Sil'taint' De heer Willy Van de n Bulcke..\dmlnlstJ'atief bedlcnrle Ond(''vOl'zj tt ('' va n he t \' el'l)()n,1 der Liberale K'ing('n van Kontich Cliché «De Nieuwe Gazet. :\('\''UW ltussingl''o.( 'at'sst'ls Cliché «De Nieuw" Gazet" 1)(' heer.ules Per-lu-r De heer Holster-s Onderv oorzi tter.\.1'1'011(1 isse men tso verbond van de Libemle Partr] Antwer-pen Voorzitter der Ldberale PUl'tij van Boom Gemeenteraadslid te Boom Cliché «De Nieuwe Gazet» De heer R, Bossaer-ts BU'genH'('stl'' van Bt''('ht'1 k heel' Eugeen Hf' \'ocht \' es-ze k ''ingsma kelaur Boerenfronter. Kontich Cliehó «De Nieuwe Gazet» He heel' Gustave Ho. let Gemeeuteruadslld J)''dt' kandidaat OJ de li,ist \'001' de Provlncleraad Cliché.De Nieuwe Gazet» De heel' G, van Lidth de ude Advokaat De heet- Leon Cassiers Bediende,"oOl'zittt'' Liberale Partt] van Aartselaar Cliché ede Nieuwe Gazet. De heer André Lhonneux Vit'rdt' candidaat op de Kamt'rlijst De heer Rober-t Van der Poorten Llcenciaat in Handels- en economische wetenschappen Handelsvertegenwoordtger. Hove :\1t'\''Olw (:laes DriallcolU' Niel De heer Louis Clinekers ~llldestïl'h ter-dh-er-teut- Plu veco Lid van het Boerenfront. Pulle De heer Gustaaf \'an Linden Dagbladverkoper Voorzitter van de Liberale ugd- en Ontspanningskring Josse Clymans Cliché «De Nieuwe Gazet» He heel' <::'JU'st:\lool's Tweede kandidaat \'001' de Provincteraad De heer -acques \'el'i,iek Algemeen seeretarfs der Liberale Par-tij van Deurne Afgev~tardigde Lib. :\liddenklasse bi;, dc commlssle van Advies van het ministerie van Economische Zaken Middenstanders ZOW<~L SOCALSTEN ALS CHRSTJ<JNJ<::S BEWJ<JREN uw BE- L.\.GE ''E \'ERHgl)GEN. Hoe '? Dij het stemmen in de Kamers op de wet op de verpflchte sluiting op Zondag stemden de socialisten en C. V.lJ, ers : ja en neen. s dat de verdediging van uw beo langen? Socialisten en christenen hebben tik hu:1 coöperatief die u, ncr-inrluende mldrlenstanrler, oneerlijke concurrentte aandoen. Hoezo? Gi,i moet belastingen betalen, maar dl: coöperatieven niet! De liheralen wensen een llastingshervorming in te voeren, die de coöperatieven op ge lijke voet zou zetten met de middenstanders, Maar hiervan wil noch de B,S,P, noch de C,V.P, weten! Weet gij over hoeveel winkels de christene coöperatief «Welvaart» beo schikte in 1957? Over 1467 winkels, die 187,000 klienten hadden en een zakencijfer van 1 miljard 409 miljoen frank! Weet gij wat dit betekent? Zonder de C,V,P, «Welvaarts-winkels zouden er in ons land 3000 neringdoende zijn, winkeliers meer kunnen Of nog : thans ondergaan dank zij «Welvaart» 14,000 winkeliers een jaarlijks verlies op hun zakencijfer van 10,000 frank. Onder deze Regering... Onder deze regering. steeg het inkomen van alle Belgen! daalde de werkloosheid eenheden! met 100,000 verminderde de legerdienst met een half jaar! sloot het staatsbudget met een overschot! verhoogden alle pensioenen! werd de index aangepast aan alle pensioenen! verhoogden de kindertoeslagen en ge, hoortepremies! werden over geheel het land nieuwe fahrieken opgericht ' werd met de wederuitrusting van de haven van Antwerpen begonnen! werd het wegennet gemoderniseerd! werd de oorlogsschade gejikwideerd! steeg het aantal aanvragen voor inschrijving op het handelsregister! werden nooit zoveel auto's in gebruik genomen! steeg de uitvoer! steeg de nijverheidsproductie! steeg de levensstandaard! D.\.T OE:\E WJ REG<~RE!!

6 EERST VRJllED Nog de Kiesstrijd Meetingen ingericht n het Al de Liberalen stemmen onder nr 3 Arrondissement Antwerpen \ 1\ Datum Donderdag 22 Mei Deurne Plaats Donderdag 22 Mei Kalmthout Vrijdag 23 Mei Berchem Vrijdag 23 Mei Ekeren Dinsdag 27 Mei Hemiksem Woensdag 28 Mei Borgerhout Donderdag 29 Mei Boom Vrijdag 30 Mei Antwerpen Concordia Ons Rubens Corso Ons lokaal Huis HuHi De Leeuw Palace Majestic Adres Voorzitter Sprekers Kappellen stng De Man Statiestr. 179 Joosten Kloosterstr. Van Mechelen Dr De Backerstr. 42 D'Hondt Turnhoutsebaan Stuyck Groene Hofstr. 25 Holsters Carnotstraat Alle meetingen beginnen om 20 uur. Aan het einde van elke meeting wordt de film «Een gelukkig Land» vertoond. n de randgemeenten van Antwerpen wordt de meeting voorafgegaan door een taptoe der lokale muziekmaatschappij. De slotmeeting te Antwerpen op Vrijdag 30 Mei zal voorafgegaan worden door een muzikale optocht waaraan deelnemen Vrienden», «Bond lste Wijk», «De Broederband», «Gretry» en «Edward Peehers. Als de C.V.P. wint zal DAT veranderen nderdaad' Dan zal op sociaal gebied «del pauze» terug ingevoerd worden. Dan zal de epuratie en repressie gelikwädeerd worden door eerherstel voor alle incivieken, vrijlating 'Van alle vpolltieke moordenaars en collaboraceurs op grote schaal, Dan 2<11 EJia8 terug «de man» worden en Daels opnieuw voorzitter van het Llzerbedevaartcomité. Dan 'Z'S1 de weerstand miskend en vernederd worden. Dar» zal de C. V. P. de belastingvermindering die door mi nister Llebaert aan hulsgezinnen. waar man en vrouw samenwerken, toegestau werd, terug afnemen. D'dH zal de C. V. P. de openbare werken terug uitvoeren in het vertraagd tempo wals de C,V.P.-minister van Openbare Werken deed onder de homogene C.V.P.-regering Dan zal de C.V.P. de Staatskas, d.i. de kas van iedereen, wijd epen zetten voor de 'katûiolteke scholen. die niet de schelen!zijn voor iedereen. Dan zal de C.V.P. de Staatsscholen opnieuw laten vervallen tot krotten. Dan zal do C.V.P. in het officieel onderwijs slechts eerkrachten benoemen. die hun opleiding ~('kregen hebben in een sohool, die vijandig staat tegenover officieel onderwijs. Dan Zal <lp C.V.P. bij een benoeming opnieuw niet meer vragen wat gij kuuj maar 'wel wie. gij zjjt en of gij lid. 'zijt van de C.V.P. Dan zal de C.V.P. d.e boeren terug een minister geven die ten staat van d(' Boerenbond. (lienste Dan zal cll C.V.P. opnieuw de Staatsschuld onrustwekkeu.t doen toenemen, waardoor de belastingen zullen verhoge-n Dan zal.her Staatsbudget opnieuw een kronisc-h tekort.hebben. -Dan zal de ',g-oudvoorraad der Nationale Bank terug dalen. Dan zal de Belgische frank niet meer de stevigste munt van Europa zijn. Dan zal de ('.V.P. diegenen die wachten op hun oorlogsschade voort laten wachten. Dan zal dat allemaal geschieden, zoals hel geschied is van 1950 tot 19:-i-l! Dienst voor gebrekkige en zieke Kiezers te Mechelen Gebrekkige, invaliede en zieke kiezers, die per auto naar hun kiesbureel wensen gevoerd te worden, dienen zich in verbinding te stellen met de liberale partijinstanties. nschrijvingen worden o.a. aanvaard in het Café «De Arend», Befferstraat 37, te Mechelen. n de loop van de Zondag 1 Juni zullen de ingeschrevenen met de grootste zorg afgehaald worden. Sprekers Lilar. Turnhoutsebaan 28 Van de Velde Lilar, minister. Boey, kandidaat volksvertegenwoordiger. Verdiick Jr., kandidaat provincieraadslld. Van den Bergh, burgemeester Kapellen. Bossnerts. burgerneestor Berchem. Van Peeterssen, kandid. volksvertegenwoordiger. Lilar, minister. Boey, kandidaat volksvertegenwoordiger. Boey, kandidaat volksvertegenwoordiger. Lilar, minister. Boey, kandidaat volksvertegenwoordiger. De Graef, provincieraadslid. Lilar, minister. Grootjans, volksvertegenwoordi ger. Boey, kandidaat volksvertegenwoordger. Minister Lilar, kamerlid Groot jan.s el1jfernand Boey. «De Grote Liberale Meeting te Mechelen Woensdag28 Mei, om 20 uur 30, in de Stedelijke Feestzaal, Merodestraat Ware - Minister van Openbare Werken en van Wederopbouw, de heer O. VANAUDENHOVE Burgemeester J. Smets, 1e kandidaat voor de Senaat Herman Vanderpoorten, provincieraadslid, 1e kandidaat voor de Kamer Vrinkt JACQ. VERDYCK Jr HYPOTHEKEN ALLE VERZEKERNGEN KREDETEN DE SPECALST DER AUTO VERZEKERNG Bereken Uw premie zelf Fiskale kracht in P.K. Geselectionneerd tarief 2 PK Fr. tot 5 PK Fr. van 6 PK. tot 10 PK Fr. van 11 PK. tot 15 PK Fr. van 16 PK. tot 20 PK Fr. meer dan 20 PK Fr. ALLE (Citroën légère : Fr.) LENNGEN - HYPOTHEKEN - Op Sinjoorken ]fet hier van hoge gisting Tel BROMFETSERS (tot 50 cc) Vanaf 1 januari 1958 is de verzekering voor Bromfietsen verplichtend * ONZE PRJZEN 270,- F. onbeperkt tegen derden 485,- F. OMNUM (onbeperkt tegen derden, brand. rlio]: stal en eigen schade) plus W.OOt; F. bij dodelijk ongeval. * vraagt inlichtingen zonder de minste verbintenis St. Rochusstraat 174 Deur.ne-Antwerpen Tel FNANCEMENTEN

7 EERST VRJHED Lees Kantoren: HET LAATSTE NEUWS net dagblad met de grootste oplage DE ZWEEP net weekblad van het huisgezin VerSChijnt elke vrijdag HET RJK DER VROUW net weekblad voor de vrouw verschijnt elke dinsdag Korte Nieuwstraat, 28, Antwerpen Tel De economische Politiek der Regering Niettegenstaande de oppositie steeds maar aldoor beweert dat de regering geen economische politiek heeft. geen vaste stelregel volgt en van de hak op de tak springt, volstaat een vluchtig overzicht der laatste vier jaren om ogenblikkelijk een economische politiek op de voorgrond te zien treden, volgens de neo-liberale economische principes. Deze principes, met succes toegepast door West-Duitsland en later door ons land, hebben tot doel het instandhouden van de vrije markt, gegrondvest op privaat initiatief en op de wet van vraag en aanbod, op de vrijhandel en het verwerven van privaat bezit. De Staat mag zich niet in de plaats stellen van de private persoon zoals de socialisten en dirigisten voorstaan, maar mag zich ook met afzijdig houden, zoals in de vorige eeuw gepredikt werd. De Staat heeft als opdracht te waken opdat de regels der vrije economie in stand gehouden zouden worden, op te treden als een controleur om in te grijpen daar waar het evenwicht verstoord zou kunnen worden. Getroffen Maatregelen Nieuwe Maatregelen De regering wil echter de economische teruggang in ons land tot een minimum beperken, niettegenstaande de Wereldtentoonstelling ons land weer ti maand welstand zal geven. Doch regeren is voorzien. De regering besliste dan ook, teneinde de uitvoer te bevorderen de prijs der kolen te verlagen, zowel voor de Kempische als Waalse mijnen. De prijsvermindering schommelt tussen 30 fr. tot 60 fr. de ton. De besliste partijdigheid van de oppositie komt duidelijk tot uiting wanneer men weet dat deze maatregel in h:131"bladen doodgezwegen wordt terwijl de minste prijsverhoging steeds overdreven voorgesteld wordt. Terloops kan men opmerken dat sedert de laatste maanden de index daalt waardoor de koopkracht vermoordort daar de lonen konstant blijven. De regering besloot anderdeels sommige nijverheden, zoals de textielnijverheid ernstige belastingsvermindertrigen toe te staan terwijl een bijkomend programa van openbare werken werd uitgewerkt en een verscherping van de opruiming van de krotwoningen zomede van de sociale Toen de liberaal-socialistische regering aan het uewind kwam vond zij in ons land een economische stîlstand en een sociale pauze. - Teneinde -net "beffrîjfsleven öp te wekken ging de regering over tot enkcle bl'lastingsverminderingen op onrechtstreekse belastingen en stelde de wet Liebacrt in die belastingsverminderingen toestond voor belangrijke investeringen. Weldra stelde men in het land een gunstige economische wederopbloei vast, die zich samen koppelde aan een internationale hoogconjunctuur. n periodes van hoogconjunctuur is het vanzelfsprekend dat andere economische maatregelen moeten getroffen worden dan in periodes van depressie. De regering verlengde de wet Liebaert niet meer en moest maatregelen nemen om een prijsstijging te beletten en een inflatie te voorkomen. n het kader van deze politiek moet de buitengewone conjunctuurtaxe gezien worden. Gebruik makend van de meer inkomsten aan belastingen kon de regering een sociale welvaartspolitiek inluiden, gekenmerkt o.a. door verhoging van pensioenen en kindertoeslagen. De teruggang die in de Amerikaanse economie waar te nemen viel, liet zich weldra ook in ons land gevoelen. Nochtans pleit het voor onze regering dat ons land het minst van alle West- Europese landen hieronder schijnt te lijden. Zo steeg de werkloosheid in de laatste maanden in ons land met eenheden wat een verhoging is De Liberale lijsten dragen van 10 t.h. t.o.v. het totaal aantal, daar waar b.v, in Nederland de werkloosheid met 50 t.h. steeg. het nummer 3 Cliché ede Nieuwe Gazeb ~ ~ C Y. ~ huisvestingspoliti.ek en van de gemeentewerken, teneinde de opslorping van de werkloosheid te bekomen. De gezonde economische toestand is onbetwistbaar aan een welbepaalde economische politiek te wijten waarvan men het liberaal karakter niet kan ontkennen. n het belang van het land is het noodzakeltjk de verdere gezondmaking van onze economie toe te vertrouwen aan de liberale partij. De liberale partij is de enige niet-socialistische progressistische partij! Humani$tisch Verbond - Mechelen Wi] ontvingen vanwege het Humanistisch Verbond Mechelen een mededeling waaruit blijkt dat dit verbond een tijdschrift uitgeeft V00r lekenmoraal en filosofie «Het "rije Woord». Dit tijdschrift is sinds enkele weken regelmatig verkrijgbaar bij boekhandel Leemans. Guldenstraat. te Mechelen. Zijn de Liberalen onverdraagzaam? De huidige regering, dank zij de liberale ministers Vanaudenhove en Lilar, gaf méér uit voor de opbouwen wederopbouw van kerken, kerktorens, kapellen en pastorijen dan gelijk welke andere regering ooit gedaan heeft. Zo betaalde de Staat op twee jaar en half voor 384 kerken uitsluitend gelegen in het Vlaamse land 144 miljoen frank. Voor de Volksunie stemmen is voor de C.V.P. stemmen. Geen verloren stemmen! Allen op de Liberale lijst! «Geen avonturen Van Acker moet voortbesturen» zeggen de socialisten. Zeker, maar zonder liberalen gaan wij naar avonturen! Gematigde kiezers, de C.V.P. organiseerde de aanval op het krediet van de Staat. s zulke" partij uw vertrouwen nog waard? Afhandelen van dossiers der oorlogsschade per jaar. Dat noemen wij handelen! Onder de homogene C.V.P.-regering : 10 miljoen frank voor de boeren, die leden van de overstromingsschade. Onder de huidige regering : 225 miljoen frank voor de boeren, die leden door de vorstschade..njet enftef te fb'tuç16d,! n gans het Land Openbare Werken l ~! iberator= ~ ssssssssssssssssssssss ~ Comed iepiaats 17, Antwerpen ~ x Tel x ~ Z.len voor maatschappijen, banketten, enz. = x x Vraag onze speciale prijzen voor Uwe = BANKETTEN en FEESTEN = x Dranken van 1- Kwaliteit x ~ x xx, xx x x xxxxx.f Cliché,De Nieuwe Gazet» Cliché «De Nicuwe Gazets Minister Omer Vanaudenhove bracht een nieuwe geest in het departement van Openbare Werken. Het door hem ingestelde WegenfondS kent een ongekend succes. De openbare werke.n moeten in hetzelfde tempo voortgezet worden. Hierboven zichten aan de wnen voor de autosnelweg Antwer pen-luik. Foto's werden genomen te Bouwel-Grobbendonk en te Wommelgem N S De ouden van dagen, de zelfstandigen, de invalieden, enz., kregen allen betere pensioenen. Voor de verhogingen zorgde minister Liebaert die de nodige financiën wist beschikbaar te stellen. De oudjes kregen ook mooie tehuizen!

8 8 EJllRST VR.JBED Geen VLSE BELOFTEN maar DADEN bij de LBERALEN! ; (zie begin blz. 1) De regering voerde integendeel de conjunctuur-taxe in ~ Zijt gij vergeten hoe kerkdienaars het «bemin uw even- waardoor een belasting geheven werd op buitengewone ~== e naaste» veranderden!n «vervolg uw evennaaste», hoe zij de winsten, belastingen die voor sociale doeleinden (verho- kansel misbruikten, n plaats over «Liefde tot God» over ging der pensioenen, gezinstoelagen, gelden voor opzoe- ~ == «Haat tot de andersdenkenden» spraken en de zwarte vlag kingswerk) bestemd werden. De C.V.P. stemde tegen! = ~ uithingen op de kerktoren.?' 3) Nieuwe of verni~wde Bedrijven iê ~ s dat de C.V.P.-naastenliefde? Minister Liebaert zorgde voor een wet die over 2 jaar ~ ~.Zijt gij vergeten dat de C.V.P.-militanten de straten open- liep en waardoor voor 33 miljard frank nieuwe fabrieken goeiden, het verkeer hinderden, telefooncentrales kapot sloe- in dit land opgericht werden. == gen, andersdenkenden met lege bierglazen bekegelden met de Minister Rey zorgde voor eredieten aan zeer lage interest ~ ~ klaarblijkelijke maar weinig menslievende bedoeling hen te voor de middenstand. _~=====iê ~ kwesten? 4) Openbare Werke.n ~ s dat de C.V.P.-vrijheid ' Minister Vanaudenhove voerde een nieuwe grootscheepse E! _ WEL K E politiek, die zijn uiting vond in : WEL KET J DEN, Z EDE N de opbouw van Expo '58. ~ Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt! Wegenpolitiek : wegenfonds, bouw van autostrades (o.a. 1=_! Antwerpen-Luik) en modernisering van Brussel, onder- ~ houd secondaire wegen. ~ =_$ De Romeinen zegden, twee duizend jaar geleden : geef Havenpolitiek : 10 jarenplan voor de haven van Ant- ~ i ~~n~aesar wat aan Caesar toekomt, geef ere wien het ver- 5)!'::fi;i~' ==~.. ==.:: : le Maar vandaag zeggen de socialisten dat niet meer : zij Minister Lilar nam volgende maatregelen E geven niet meer eer aan wie het toekomt, maar halen alles ontvoogding der gehuwde vrouw, i naar zich toe. verplichte verzekering voor de automobilisten waardoor 1 Hebt gij «Voor Allen» gelezen, het socialistische propa- alle slachtoffers van auto-ongevallen van nu af vergoed ~ gandablad, ter gelegenheid van 1 Mei? zullen worden, ~ == =. - «Voor Allen» spreekt van de «regering Van Ackers onverbiddelijke strijd tegen dronkenschap aan het stuur, ~ daar waar het gaat om een socialistische-liberale regering, de nieuwe politiek inzake de wederopvoeding der verwaar- ~ i «regering Van Acker-Liebaert». loosde jeugd, = ië Waarom zwijgt (cvoorallen» de liberalen dood, het werk liquidatie der repressie met in achtneming der belangen van de liberale ministers, de economisch.liberale politiek der van ons vaderland. ~_!_ ë regering ' 6) Pensioenen == l -«Voor Allen» beweert dat het de socialisten waren die Minister Liebaert zorgde voor de nodige gelden om vol- == e ii zorgden voor de pensioenen der invalieden. Maar aan wie gende pensioenen te verhogen : ~ stuurde A.T.L. Leonard, nationale voorzitter van de Nationa- Verhoging van de ouderdomspensioenen van frank = e Federatie van de nvalieden uit de twee oorlogen op 28 tot frank. e October 1956 een telegram met bedankingen? Verhoging der burgerlijke en militaire pensioenen, der ~ Naar een socialistisch minister? gebrekkigen en der groot invalieden, der mijnwerkers, is Neen, naar minister Liebaert! der gemeente- en provinciebedienden en der spoorweg- ~ - «Voor Allen» beweert dat de socialisten de conjunc- bedienden voor meer dan 2 miljard frank. tuurtaxe cumul gestemd hebben. Wat deden de liberalen dan? Stem- 7) Sociale Zaken den die tegen, zoals de C.V.P.? Heeft Max Buset, voorzitter Verhoging der vacantiegelden voor mijnwerkers en arnb- iiii_ van de B.S.P. niet beweerd dat de liberalen meer verdie.nste tenaren. ;; hadden in het stemmen van die wet dan de socialisten '1 Verhoging geboortepremies en kindertoeslagen «Voor Allen» zegt: De wet op de afschaffing van de De C.V.P. voerde inzake sociale politiek de «sociale pau- = op de belasting voor echtgenoten, die samenwerken ze» volgens de woorden van de C.V.P.-minister van finan- la is een vervulling van een socialistische belofte! ciën Jansen. s «Voor Allen» vergeten dat deze wet sinds 1939 door 8) Landbouw de liberalen gevraagd werd en dat de socialisten haar samen Minister Lefebvre trachtte de landbouwvoortbrengsten met de katholieken in 1946 gestemd hebben? weder op te voeren tot een renderend peil, Eli Gedurende 70 jaar werden de landbouwers beheerd door E Mijdt u voor de propaganda der tegenstrevers : een katholiek minister, knecht van de Boerenbond, die de 9 E De C.V.? beliegt u met schone beloften! belangen van de landbouwers ondergeschikt gemaakt heeft ë _lë De B.S.P. zwijgt de liberale verdiensten dood of maakt aan deze van de Boerenbond. i die tot de hare! Minister Lefebvre zorgde voor de instelling van een land-!lil bouwfonds. =1_ ~e W"l" deden voor U Gaf driemaal meer toelagen dan onder de vorige regering. - Gaf 225 miljoen frank uit voor de vorstschade van 1956 ~ ~ DE LBERALE PARTJ BE'LOOFDE N 1954 o.a. daar waar na de overstromingsramp de C.V.P.-regering ~=_ 10 miljoen frank betaalde. a 1 ) Een politiek tot aanmoediging van de oprichting van Voerde de ruilverkaveling door, de bestrijding der hor- ë ~ nieuwe industrieën en tot aanpassing van de bestaande,. k dtb ë e ze Ze te en run er u ercu ose. _ teneinde de werkloosheid te bestrijden. 9) == ~ 2 ) Een rationeel programma van openbare werken en de Middenstand = liquidatie van de dossiers voor oorlogsschade. De C.V.P. wilde geen middenstandsministerie, stemde in a 30) De verhoging der pensioenen voor arbeiders, oudstrij- Maart 1954 een pensioen voor de zelfstandigen waarvoor niet a ~=ders en oorlogsslachtoffers, de instelling van een pensioen eens de inkomsten voorzien waren! ~ ~ voor zelfstandigen,. De lliberale milnisters Bossaert en Mundeleer zorgden iê_~ == 4 ) De militaire dienst van 15 maanden. voor ve e maatrege en o.a. ~_: 5 ) Een omzichtig beheer van de staatsgelden. Pensioenen voor zelfstandigen waarvoor de staat jaarlijks 6 ) Een politiek van rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en 1 miljard 500 miljoen betaalt! lil 1_=_ een nationale oplossing in het schoolvraagstuk. Wet op de economaten. 7 ) Een verhoging van de levensstandaard, een koppeling Wet op centraal handelsregister, centraal register der am- == ~ bachten. iê van de pensioenen aan de index. ~ DE LBERALE PARTJ HEEFT WOORD GEHOUDEN! :~~~~~~;pl!~d\~~. kinderbijslagen.! a n de vier voorbije jaren heeft de liberaal-socialistische Uitgebreid kredietstelsel. ~ 1== regering een economische, financiële en sociale politiek ge- 10) Kolnnlën volgd die de liberale beginselen ten grondslag had. Dank zij de liberaal Buisseret wordt in Kongo : ~ ~ De feiten spreken voor zichzelf. Het fanatisme van een klerikaal beheer vervangen door = == 1) Financiën een administratie gebaseerd op verdraagzaamheid. ie Dank zij minister Liebaert : De economische ontwikkeling in de hand gewerkt o.a. ~ werd onze frank een der stevigste munten van Europa, door de nga electrische centrales. ==_1 werd de goudvoorraad met 12 miljard vermeerderd, sloot de gewone staatsbegroting met een te goed : één 11) Militaire dienst miljard in 1955, 4- miljard in 1956, 6 miljard in De legerdienst werd eerst tot 18, dan tot 15 maanden te- = Onder de homogene C.V.P.-regering sloot die met een ruggebracht. E te kort : in 1953 met 653 miljoen en in 1954 met 3 miljard 12) Schoolpolitiek ê == 941 miljoen. De politiek van minister Collard, krachtdadig gesteund ~ ~ Daalde het rhythme de staatsschuld. door de liberalen bracht de rust en het evenwicht terug die i ei Van 1950 tot 1954 leende de C.V.P. voor 40 miljard frank! minister Harmel poogde te verstoren ten voordele van de ka- 1=_! Van 1954 tot 1958 leende de huidige regering 29 miljard! tholieke scholen. n 1957 leende de Staat zelfs minder dan hij moest terug «Dat» en alles had voor gevolg ~ betalen aan oude leningen! dat de nijverheidsproductie steeg met 15% ; - ê 2) Belastingen dat in 1957 de export steeg met 40% ; ~ Minister Liebaert zorgde dat het nationaal inkomen steeg van 322 miljard in 1953 tot ~=_~ =_~==== voor de afschaffing op de cumul van belastingen voor miljard in 1956 : echtgenoten die niet samen werken. in.hun bedrijf ~~ar- dat de levensstandaard steeg die tot uiting komt in een stij- iê door ongeveer belastingsplichtigen 800 miljoen ging van autowagens : a a frank minder zullen moeten betalen. dat lonen en pensioenen aangepast werden aan de levens- ~ ~_ De C.V.P. keurde deze belastingsvermindering niet goed duurte: == en het A.C.V. noemde het een anti-sociale maatregel! dat werklozen aan het werk gezet werden. ~ ~ voor de forfaitaire taxatie voor kleine inkomsten. MOE T DAT VER A N 0 ERE N '! ~ ~ ~ a 1urnmllllHDlnllllUmmmllllllllllllllUliDUlHllHUHOmllllllllllllllllllllllllllnlllinnnnill1l1mnll!lllllll Hnnmnmnnmmllllllllll1llllllllllllllll\lllllllU HDUl1l nlldlllnllnllllllllllnlllllnlntlftllillulllllndlw nlillmlljddffilnïii

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

Universiteit weer in de branding

Universiteit weer in de branding Halfmaandelijks -- 95e Jaargang - Nr. 15-4 oktober 1972-5 Fr. liberaal Vlaams Tijdschrift (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent Verder \ f' Kamer en Senaat komen weer bijeen. Een belangrijke

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H.

Het verdwenen Casino aan het Leopoldplein. Het werd door een zevental leden van de Grote Harmonie opgebouwd naar een ontwerp van H. Toen de liberale partij in 1846 werd opgericht, was er nog helemaal geen sprake van een partijstructuur zoals we die nu kennen. Zij was veeleer een los samenwerkingsverband tussen tientallen autonome afdelingen

Nadere informatie

INGENIEURSMEDEDELINGEN

INGENIEURSMEDEDELINGEN INGENIEURSMEDEDELINGEN MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER VIK-PARTNERS: adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 41 nummer 3, maart 2003 maandelijks tijdschrift, verschijnt

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs-birm GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN HISTORISCHE, JURIDISCHE EN SOCIALE ASPECTEN MET CASE-STUDY : DE FUSIE VAN 2 GEMEENSCHAPPELIJKE KASSEN promotor

Nadere informatie

DE SCHAKEL WILLEMSFONDS. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent ORGAAN VAN HET «...

DE SCHAKEL WILLEMSFONDS. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent ORGAAN VAN HET «... Cl) ~...,...J W o z ««~ w rr o..: Z Cl z «Cl rr ««..., Ol (0 ~ z w Cl o 0> "'" (\J rr w ~::J o ~cr: w o w z INHOUD Algemene Jaarvergadering '71 blz. 1 Uit de toespraak van Prof. Verhuist Nieuwe mensen,

Nadere informatie

Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat

Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat Prof. dr. Walter Prevenier Weinig Belgische politici, Camille Huysmans niet te na gesproken, hebben het gepresteerd even lang en onverwoestbaar

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht. Naam:

Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht. Naam: Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht Naam: Inhoudsopgave Inleiding...2 Klimaatverandering...24 Democratie...3 Energie...31 Sociaal beleid?...4 Vrije energie...33 Eigendommen

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie

TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST voor Economische Studiën TIJDSCHRIFT voor Inlichting en Documentatie Verschijnt maandelijks XVe Jaar, Ie Band, Nr i Januari 1940 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 275 1 strijd solidariteit socialisme steun: 2 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver.

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Van de redactie 1. Organistische groei-economie 2. Belastingstelsel stuurt samenleving verkeerde kant op 3. De ethische positie van Henry George 5

Van de redactie 1. Organistische groei-economie 2. Belastingstelsel stuurt samenleving verkeerde kant op 3. De ethische positie van Henry George 5 Inhoud pag. Van de redactie 1 Organistische groei-economie 2 Belastingstelsel stuurt samenleving verkeerde kant op 3 De ethische positie van Henry George 5 Dr. Mc Glynn en Henry George 7 Reactie van Lev

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

Z = N V = M - M + ER M = D R = Z CITSEHH NONDEEMNER. ethiek? Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ...

Z = N V = M - M + ER M = D R = Z CITSEHH NONDEEMNER. ethiek? Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... Lesdossier 0 Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. M = D R = Z - M + ER Z = N V = M...... CITSEHH NONDEEMNER Wat is juist ethiek? Ethiek zijn de normen en regels die iemand helpen

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940. over bet jaar 1939 NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS V.AN DE NATIONALE BAN K VAN BELGIË OP 26 FEBRUARI 1940 VERSLAG over bet jaar 1939 UITGEBRACHT DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN

argument EDWIN LAUWEREINS NIEUWE VOORZITTER VSOA DEFENSIE VSOA LRB DE MISHANDELING VAN OUDERE MENSEN IN RUSTHUIZEN ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie