EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa Arena (KvK-nummer ), gevestigd aan de Arenaboulevard 52 te (1101 DJ) Amsterdam. Faillissementsnummer : C 13/14/309 F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. H.F.C. Hoogendoorn, AMS Advocaten N.V. Postbus CD Amsterdam telefoon: telefax: Rechter-commissaris : mr. N.A.J.Purcell Activiteiten onderneming : Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 2 Datum verslag : 12 juni 2014 Verslagperiode : 20 mei 2014 tot en met 11 juni 2014 Bestede uren in verslag periode : 29 uur en 36 minuten Bestede uren totaal : 29 uur en 36 minuten Saldo faillissementsrekening : - ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van FM Janssen Villa Arena (Janssen Villa Arena) is Janssen Holding (Janssen Holding), welke vervolgens weer vertegenwoordigd wordt door Marc Janssen Beheer (Janssen Beheer). De heer M.F.A.H. Janssen is enig aandeelhouder en bestuurder van Janssen Beheer. Janssen Villa Arena maakt onderdeel uit van een concern: 1/7

2 Frits Janssen Beheer Marc Janssen Beheer Janssen Holding FM Janssen Utrecht FM Janssen Alexandrium FM Janssen Villa Arena FM Janssen Bijenkorf Living on Carpets Hulst Living on Carpets Baarn ICE Oosterse Tapijten ICE Rugs amd Carpets JLT (Dubai dochter) De winkels van het concern zijn ingebracht in separate werkmaatschappijen. De besloten vennootschap ICE Oosterse Tapijten (ICE) fungeert als distributeur, zij koopt in en levert aan de betreffende winkel(s). 1.2 Winst en verlies 2013: een verlies van : een verlies van Balanstotaal 2013: : Lopende procedures Voor zover bekend geen. 1.5 Verzekeringen De lopende verzekeringen worden thans geïnventariseerd, en waar mogelijk tegen een zo kort mogelijke termijn opgezegd. 1.6 Huur Janssen Villa Arena huurt van Corio een winkelruimte in de Woonmall Villa Arena aan de Arenaboulevard 52 te Amsterdam. De huu - per maand. Volgens het bestuur is er tot datum faillissement geen achterstand met betaling van de huurtermijnen. De huur van de winkelruimte is inmiddels op grond van art. 39 Fw. opgezegd tegen een zo kort mogelijk termijn. De curator zal met de verhuurder in overleg treden ter zake het moment van oplevering. 1.7 Oorzaak faillissement Het concern waarvan gefailleerde deel uitmaakt drijft een groothandel in woningtextiel en tapijten. Het concern opereert in het wat duurdere segment en bestaat inmiddels ca. 40 jaar. Janssen Villa Arena exploiteerde de winkel in de Woonmall Villa Arena. De afgelopen jaren zouden de bezoekersaantallen in de gehele Woonmall sterk zijn afgenomen. Mede daarom zou Janssen Villa Arena al enige tijd te kampen hebben gehad met teruglopende omzetten. Twee jaar geleden heeft zou nog wel een reorganisatie hebben plaatsgevonden, waarmee men hoopte weer break-even te kunnen draaien. Uiteindelijk bleek de onderneming naar zeggen van de bestuurder niet meer rendabel en kon zij niet meer aan haar lopende verplichtingen voldoen. De eerste kwartaalcijfers over 2/7

3 2014 zouden vervolgens de directe aanleiding zijn geweest voor het aanvragen van haar eigen faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 23 mei Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte Hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving In de bedrijfsruimte is nog bescheiden inventaris aanwezig. Tevens is Janssen Villa Arena nog in bezit van 1 motorvoertuig; een Volkswagen Transporter. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Nog niet bekend, de fiscus heeft nog geen vordering ingediend. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Op datum faillissement waren er behoudens enkele ondertapijten - geen voorraden in de winkelruimte aanwezig. De aan haar Janssen Villa Arena gelieerde vennootschap ICE hield zich bezig met de in- en 3/7

4 verkoop ten behoeve van de andere werkmaatschappijen uit het concern. ICE leverde de tapijten onder eigendomsvoorbehoud aan Janssen Villa Arena. Pas nadat een tapijt door Janssen Villa Arena werd verkocht, werd het tapijt door ICE aan Janssen Villa Arena gefactureerd. Tot dat moment behield ICE zich de eigendom van het desbetreffende tapijt voor. Dit door ICE bedongen eigendomsvoorbehoud is door de curator (voorlopig) erkend. Janssen Villa Arena zou in de komende maanden nog een aantal levering verrichten. De curator is thans in onderhandeling met andere groepsmaatschappijen over of en zo ja, op welke wijze deze levering nog zouden kunnen worden uitgevoerd Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving De curator trof een bedrag gestort. 760,- aan. Dit bedrag is inmiddels (gedeeltelijk) op de boedelrekening 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren - Een grote debiteur betaalde vlak voor faillissement een - contant in de winkel 1 - bedroeg. - bedraagt. - voldaan, zodat de debiteurenpositie aan het einde De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. 4.2 Opbrengst Boedelbijdrage 1 Dit bedrag aan aangetroffen kasgeld is inmiddels op de boedelrekening van Villa Janssen Arena gestort. 4/7

5 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) De Rabobank West Betuwe heeft in eerste instantie het totaal van het hele concern nog te vorderen bedrag als vordering in faillissement ingediend. Het op die wijze indienen van haar vorderingen leek te impliceren dat Rabobank de kredietfaciliteit ten aanzien van de hele groep niet langer wenste te continueren. Rabobank wenst de door haar verschafte kredietfaciliteit ten behoeven van het concern echter te continueren. De curator heeft dienaangaande het standpunt ingenomen dat die wijze van indiening niet juist was omdat dat leek te suggereren dat de vordering op de hele groep opeisbaar zou zijn geworden. Bovendien zou de boedel in het voorkomende geval rekening moeten houden met zekerheidsrechten van Rabobank betrekking hebbende op feitelijk nog niet opeisbare vorderingen (Rabobank eiste haar vorderingen niet bij de andere groepsvennootschappen op). Deze wijze van indiening van de vordering zou (mogelijk ook) toekomstige regresvorderingen met zich meebrengen. De curator heeft Rabobank voorgesteld haar vordering te verminderen tot het bedrag dat zij daadwerkelijk van Janssen Villa Arena te vorderen heeft. Die vordering bestaat uit creditsaldo op de bankrekening van Rabobank heeft daarop aangegeven haar vordering op Janssen Villa Arena in lijn met het voorgaande opnieuw te zullen indienen. 5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen. 5.3 Beschrijving zekerheden De door Villa Janssen Arena aan Rabobank gestelde zekerheid bestaat uit verpanding van transportmiddelen, inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Voorts geldt voor de verstrekte lening, het rekening-courant krediet en de bankgarantiefaciliteit hoofdelijke aansprakelijkheid van Marc Janssen Beheer, F.M. Janssen Bijenkorf, F.M. Janssen Utrecht, F.M. Janssen Alexandrium, Frits Janssen Beheer, ICE International, ICE Oosterse Tapijten, Janssen Holding, Living on Carpets Baarn en Living on Carpets Hulst 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator heeft het door ICE bedongen eigendomsvoorbehoud (voorlopig) erkend. Ten aanzien van de nog in de winkel aanwezig ondertapijten zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden. 5/7

6 5.7 Reclamerechten Er hebben zich nog geen partijen met een reclamerecht gemeld. 5.8 Retentierechten Er hebben zich nog geen partijen met een retentierecht gemeld. 6. Doorstart/voortzetten Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten van Janssen Villa Arena. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen 2012: gedeponeerd op 31 januari : gedeponeerd op 13 juli : gedeponeerd op 8 augustus Goedkeuringsverklaring accountant In onderzoek. 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; PM Verhuurder; , Preferente vordering fiscus Nog niet ingediend. 8.3 Preferente vordering UWV 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog geen. 6/7

7 8.5 Aantal concurrente crediteuren 2; excl. bancaire vordering. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren (exclusief bancaire vordering). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 9. Procedures Voor zover bekend geen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator pogen om met andere groepsvennootschappen tot overeenstemming te komen over of en zo ja, op welke wijze de op handen zijnde leveringen (zie H 3.9) nog kunnen worden uitgevoerd. Tevens zal de curator (in overleg met Rabobank) de bedrijfsinventaris laten veilen, de auto verkopen, en de laatste debiteur innen. Vervolgens zal de curator het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten Indiening volgend verslag Over drie maanden. Amsterdam, 12 juni 2014 H.F.C. Hoogendoorn, curator 7/7

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie