BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL. Techniekgebied T. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 4 juni 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL. Techniekgebied T. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 4 juni 2012."

Transcriptie

1 BRL BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-KlimKeur ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL Techniekgebied T Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 4 juni Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van Stichting Bouwkwaliteit d.d Bindend verklaard door SKH d.d Uitgave: Certificatie Instelling SKH Wageningen Nadruk verboden

2 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 2 van 25 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Deze beoordelingsrichtlijn is op door de certificatie-instelling SKH conform het Reglement voor Certificatie bindend verklaard en zal direct na aanvaarding door de Harmonisatie Commissie Bouw worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO-KlimKeur attest-metproductcertificaat Draagbaar Klimmaterieel. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9920 Draagbaar Klimmateriaal d.d Uitgever: SKH Postbus AD Wageningen Telefoon (0317) Fax (0317) Website skh.org Certificatie Instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 3 van 25 INHOUDSOPGAVE Pag.nr. 1. Inleiding Procedure ter verkrijging van een attest-met-productcertificaat Termen en definities Prestatie-eisen publiekrechtelijk, attesteringsonderzoek en kwaliteitsverklaring Voorbereiding van het te beproeven materieel Weerstand van het vrijstaand draagbare klimmaterieel tegen statische belastingen Weerstand van de stijlen of bomen tegen doorbuiging bij statische belasting Weerstand van de treden of sporten tegen doorbuiging Afschuifsterkte van de trede- cq. Sportbevestiging Mechanische treksterkte trede- cq. Sportbevestiging Statisch wringend moment op willekeurige trede cq. Sport Vermoeidheidsproef onder torsie Doorbuiging onder asymmetrische belasting Slip- of stroefheidstest van de voeten Functionele afmetingen Voorkomen van verschuiven van ladderdelen in de langsrichting Gebruiksaanwijzing Privaatrechtelijke prestatie-eisen Constructie eisen Sterkte en stijfheid (in gebruikssituatie) niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel Sterkte en stijfheid (in gebruikssituatie) vrijstaand draagbaar klimmaterieel Sterkte en stijfheid van de steunbeugel Eisen voor beslag en accessoires Eisen voor platform, sporten en treden Functionele afmetingen Product- en materiaaleisen Materiaal en constructie Aanvullende eisen op NEN Uitzonderingen op NEN Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem van de aanvrager Lijst van vermelde documenten Bijlage A Modelkwaliteitsverklaring 23 Bijlage B Samenvatting van alle vereiste constructiedetails en testen 25

4 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Doel van de Beoordelingsrichtlijn Draagbaar Klimmaterieel Met deze Beoordelingsrichtlijn Draagbaar Klimmaterieel wordt beoogd te waarborgen dat het Draagbaar Klimmaterieel aan alle gestelde publiekrechtelijke en aan de aanvullende privaatrechtelijke eisen voldoet. Bovendien is het doel om vanuit gerichte evaluaties van o.a. de veiligheid en het gebruiksgemak van het werken met Draagbaar Klimmaterieel te komen tot een hogere standaard voor veiligheid en kwaliteit voor de gebruiker. 1.2 Algemeen De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een attest-met-productcertificaat voor draagbaar klimmaterieel. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMO-KlimKeur attest-met-productcertificaat. Eisen, ontleend aan publiekrechtelijke regelgeving, zijn vermeld in hoofdstuk 4 van deze BRL. In hoofdstuk 5 zijn de privaatrechtelijke eisen vastgelegd. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatieinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het Reglement voor Productcertificatie van de betreffende certificatie-instelling. 1.3 Onderwerp en toepassingsgebied Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op draagbaar klimmaterieel in het algemeen en ladders en trappen in het bijzonder. Het draagbaar klimmaterieel is bestemd om te worden geplaatst en staand te worden gebruikt in een buiten- of binnenklimaat. Een en ander zoals beschreven in deze beoordelingsrichtlijn. Opmerking: Bij afwijkend gebruik van draagbaar klimmaterieel moeten nadere eisen worden gesteld. 1.4 Geldigheid Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 9920 Draagbaar Klimmateriaal d.d De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, behouden hun geldigheid tot zes maanden na de bindend verklaring. Vanaf de aanvaarding door de Harmonisatie Commissie Bouw en de bindend verklaring door het College van Deskundigen van SKH kunnen KOMO-KlimKeur attesten-metproductcertificaat worden afgegeven op basis van deze BRL 1.5 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de NEN-EN

5 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 5 van PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT 2.1 Start De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan volgens welke technische specificatie hij draagbaar klimmaterieel levert. Daarnaast geeft hij aan welke toepassingen van de door hem vervaardigde producten en welke uitspraken hierover in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen. Ten behoeve van de op te nemen uitspraken levert de aanvrager de onderbouwing van die uitspraken Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling onderzoekt of de in het attest-met-productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met de (prestatie-)eisen zoals vermeld in hoofdstuk 4, en 5 van deze beoordelingsrichtlijn. 2.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met de eisen zoals vermeld in hoofdstuk Afgifte van het attest-met-productcertificaat Het attest-met-productcertificaat wordt in overeenstemming met de model kwaliteitsverklaring, zie bijlage A van deze BRL, conform het Reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (2.3) in positieve zin zijn afgerond. 2.5 Externe kwaliteitszorg Na afgifte van het attest-met-productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in

6 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 6 van TERMEN EN DEFINITIES 3.1 Algemene termen en definities Zie artikel 1 van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), en voor de overige definities hoofdstuk 3 van de vigerende NEN 2484 Draagbaar Klimmaterieel; Ladders en trappen. Artikel 1 1. In dit besluit (Warenwet) en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. draagbaar klimmaterieel: de waar, bestaande uit bomen of stijlen en treden of sporten alsmede beslag en al dan niet voorzien van een daarmee één geheel uitmakend platform of standplaats, bedoeld om één gebruiker tegelijk de mogelijkheid te verschaffen een hoogteverschil te overbruggen dan wel een verhoogde c.q. verlaagde standplaats te bieden, en die bedoeld is om zonder mechanische hulpmiddelen te worden getransporteerd; b. bomen of stijlen: de onderdelen van draagbaar klimmaterieel, die ten doel hebben de treden of sporten op een vaste afstand van elkaar te ondersteunen, het geheel de nodige stijfheid en stabiliteit te geven en tevens de gebruiker het nodige houvast te bieden; c. treden of sporten: de op onderling gelijke afstand aanwezige horizontale onderdelen van het draagbare klimmaterieel, die als staklimvlak dienst kunnen doen; d. platform of standplaats: een onderdeel van draagbaar klimmaterieel als bedoeld onder c, met een vergroot oppervlak dat als hoogste standpunt kan fungeren; e. beslag: alle onderdelen van het draagbare klimmaterieel niet genoemd onder b, c en d, die noodzakelijk zijn om het klimmaterieel laten functioneren. f. steunbeugel: De steunbeugel is verplicht aanwezig voor afsteun- en veiligheid als de bovenste trede (bordes of platform) gebruikt wordt als een vergroot stavlak die dieper is dan 1 trede. De verticale afstand, gemeten tussen platform en steunbeugel, dient ten minste 600 mm te bedragen. 2. In de zin van dit besluit wordt niet verstaan onder draagbaar klimmaterieel: a. draagbaar klimmaterieel bedoeld om uitsluitend als speelgoed te worden gebruikt; b. door Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen aan te wijzen draagbaar klimmaterieel. 3.2 Onderscheid definities productgroep of familie, type en uitvoering Productgroep of familie: ladders of trappen die behoren tot hetzelfde basisontwerp. Type: varianten qua lengte binnen een bepaald basisontwerp, die dezelfde functionaliteit hebben. Bij trappen worden onderscheiden: enkel en dubbel oploopbaar. Bij ladders onderscheidt men: enkel, opsteek, reform en schuif. Uitvoering: aanduiding van een specifieke ladder of trap binnen een bepaalde functionaliteit van het basisontwerp.

7 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 7 van PRESTATIE-EISEN PUBLIEKRECHTELIJK, ATTESTERINGSONDERZOEK EN KWALITEITSVERKLARING De onderstaande eisen zijn ontleend aan: - Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geldig vanaf 29 januari 1997 en de daarbij horende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel. - Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geldig vanaf 1 mei 2003 en de daarbij horende bijlage "Beproevingen van de stabiliteit, sterkte en stijfheid van draagbaar klimmaterieel". - Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geldig vanaf 1 mei Opmerking: Die delen van NEN 2484 die niet in het bovengenoemde Besluit en regelingen van de Warenwet zijn opgenomen, zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (voor zover niet strijdig met bovengenoemde Besluit en regelingen) en betreffen dan privaatrechtelijke eisen. 4.1 Voorbereiding van het te beproeven materieel Het draagbaar klimmaterieel dient voor wat betreft de voorbereiding van het te beproeven materieel te voldoen aan de eisen van paragraaf 6.1 en 7.1 van NEN Dit is conform de eis volgens paragraaf 1 van de bijlage bij Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel. 4.2 Weerstand van het vrijstaand draagbare klimmaterieel tegen statische belastingen Na het opheffen van de belasting zoals vermeld in paragraaf 2 van de bijlage bij Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), mag in het vrijstaand draagbare klimmaterieel, zowel na de onder 2a als 2b genoemde beproeving geen zichtbare blijvende vormverandering worden geconstateerd. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties. 4.3 Weerstand van de stijlen of bomen tegen doorbuiging bij statische belasting van 3500 N Na het opheffen van de belasting zoals vermeld in paragraaf 3 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet) mag zowel na de onder 3a als 3b genoemde beproeving, in de stijlen of bomen geen blijvende vormverandering zijn opgetreden, uitgezonderd bij stijlen of bomen vervaardigd uit aluminium, waarbij een blijvende vormverandering van ten hoogste 1/1000 van de lengte van de boom of stijl mag zijn opgetreden. In het geval van vrijstaand beproefd draagbaar klimmaterieel wordt in dit geval met de lengte, de afstand tussen de voet en het scharnierpunt van stijlen of bomen bedoeld. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties.

8 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 8 van Weerstand van de treden of sporten tegen doorbuiging, bij een belasting van 3500 N Na de beproeving volgens paragraaf 4 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet) mag een blijvende vormverandering, zoals weergegeven door de maat x in figuur 1, van maximaal 1/100 maal de lengte van de trede of de sport zijn opgetreden. ledere trede of sport dient aan deze eis te voldoen. Figuur Afschuifsterkte van de trede- c.q. sportbevestiging Na het opheffen van de belasting volgens paragraaf 5 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), mag geen blijvende vormverandering worden geconstateerd en mag geen breuk in de bevestigingspunten zijn ontstaan. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties. 4.6 Mechanische treksterkte trede- c.q. sportbevestiging In de verbinding tussen de trede c.q. sport en de stijl c.q. boom mag als gevolg van de belasting volgens paragraaf 6 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geen scheidende breuk ontstaan. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties.

9 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 9 van Statisch wringend moment op willekeurige trede c.q. sport In de verbinding tussen de trede c.q. sport en de stijl c.q. boom mag als gevolg van de belasting volgens paragraaf 7 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geen scheidende breuk ontstaan. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties. 4.8 Vermoeidheidsproef onder torsie Na de beproeving volgens paragraaf 8 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), mag de trede- c.q. sportbevestiging met de stijl c.q. boom niet zijn losgeraakt. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties. 4.9 Doorbuiging onder asymmetrische belasting Na de beproeving volgens paragraaf 9 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), mag de hoek niet groter zijn dan in de tabel op pagina 10 voor het betreffende klimmaterieel is aangegeven. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties.

10 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 10 van 25 Lengte van het draagbare klimmaterieel in meters tussen de oplegpunten <3 2 3,50 2,5 4 2,75 4, ,4 5,50 3,6 6 3,9 6,50 4,2 7 4,5 7,50 4, ,50 5,3 9 5,5 9,50 5, ,50 6,2 11 6,5 11,50 6,7 12 6,9 12,50 7,1 13 7,3 13,50 7,5 14 7,7 14,50 7,9 >15 8,1 Max. hoek in graden Tussenliggende waarden mogen rechtlijnig worden geïnterpoleerd Slip- of stroefheidstest van de voeten De gemeten horizontale verplaatsing van de voeten van het draagbare klimmaterieel mag na de beproeving volgens paragraaf 10 van de bijlage bij de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), maximaal 5 mm bedragen. Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties Functionele afmetingen; Ontleend aan Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet)

11 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 11 van 25 Afstand tussen en lengte van treden (Artikel 1) 1. De afstand tussen de treden of sporten of tussen de treden of sporten en het platform of de standplaats dient onderling gelijk te zijn, met een tolerantie van + of - 10 mm. 2. De lengte van de treden of sporten, gemeten tussen de bomen of stijlen, moet ten minste 280 mm bedragen. Afstand tussen onderste trede en uiteinde stijl (Artikel 2) De afstand tussen de onderste trede of sport en het onderste uiteinde van de boom of stijl mag maximaal de in artikel 1, eerste lid, bedoelde afstand + 15 mm bedragen en moet minimaal de helft van die afstand bedragen. Draagbaar klimmaterieel met platform (Artikel 3) Indien het draagbare klimmaterieel is voorzien van een platform welk als standplaats kan dienen, dan dient dit platform te zijn voorzien van een steunbeugel waarvan de steunverlenende zijde in zijn verticale projectie niet buiten het platform mag steken en waarbij de verticale afstand, gemeten tussen platform en steunbeugel, ten minste 600 mm dient te bedragen. Maatvoering platform draagbaar klimmaterieel (Artikel 4) Indien het draagbare klimmaterieel is voorzien van een platform, dan mag dit platform maximaal 30 mm buiten zijn achterste ondersteuningspunt en 10 mm buiten zijn voorste ondersteuningspunt uitsteken terwijl de voorkant niet buiten hetzelfde vlak uit mag steken als het vlak van de voorkant van een trede c.q. sport als die in plaats van het platform aangebracht zou zijn. Eisen aangaande stroefheid en afmetingen basisdelen (Artikel 5) 1. Zowel de bovenzijde van de treden of sporten en het platform als de onderzijde der stijlen of bomen van het draagbare klimmaterieel dienen voldoende stroef te zijn. 2. De uitwendige breedte van één of beide basisdelen van draagbaar klimmaterieel, dat bedoeld is om onder meer vrijstaand te worden opgesteld dient, gemeten aan de onderzijde, minimaal gelijk te zijn aan de inwendige breedte ter plaatse van de bovenste sport of trede of het platform, en in het geval van draagbaar klimmaterieel als aangeduid onder ten negende van NEN 3422 en NEN 3423, vermeerderd met onderstaande waarde voor: a. 2-delige reformladder: ten minste 17,5% van de lengte van de boom of stijl, gemeten vanaf de voet tot aan het scharnierpunt; b. 3-delige reformladder: als onder a; c. 4-delige reformladder: ten minste 12,5% van de lengte van de boom of stijl, gemeten vanaf de voet tot aan het scharnierpunt, waarbij deze verbreding moet zijn aangebracht aan beider basis. 3. Voor al het overige draagbare klimmaterieel, bedoeld om vrijstaand te worden opgesteld, dient de in het tweede lid bedoelde basisverbreding ten minste 12,5% van de lengte van de boom of stijl, gemeten vanaf de voet tot aan het scharnierpunt, te bedragen. Klimmaterieel bestaande uit meerdere beklimbare delen (Artikel 6) Draagbaar klimmaterieel, bestaande uit meerdere beklimbare delen die in uitgeschoven of opgestoken stand kunnen worden gebruikt, dient zodanig te zijn geconstrueerd dat de uiterste gebruiksstand van de beklimbare delen begrensd is en dat het samengestelde klimmaterieel in maximale gebruikslengte een weerstand tegen doorbuiging heeft die minimaal gelijk is aan de vereiste waarde voor enkelvoudig klimmaterieel van gelijke lengte. Optreklijn klimmaterieel bestaande uit meerdere beklimbare delen (Artikel 7) Bij draagbaar klimmaterieel als bedoeld in artikel 6, welk van een optrekconstructie is voorzien, dient deze constructie zodanig te zijn uitgevoerd dat bij het loslaten of het

12 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 12 van 25 breken van de optreklijn het onderste opgetrokken deel van het klimmaterieel over niet meer dan één sport c.q. trede-afstand kan zakken; de optreklijn moet een diameter hebben van ten minste 8 mm en een trekkracht van ten minste 4000 N kunnen doorstaan. Gecontroleerd wordt of de opgegeven afmetingen (artikel 1 t/m 5) en prestaties (artikel 6 en 7) juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste afmetingen en prestaties Voorkomen van verschuiven van ladderdelen in de langsrichting De eis is ontleend aan het Besluit arbeidsomstandigheden artikel 7.23a. Meerdelige opsteek- en reformladders moeten een automatische of handbediende voorziening hebben waarmee de ladderdelen ten opzichte van elkaar kunnen worden geborgd. Dit is bedoeld om het ongewenst in de langsrichting uit elkaar verschuiven van deze delen te voorkomen. Sterkte-eis: De voorziening moet het onderliggende ladderdeel of delen kunnen dragen. Gecontroleerd wordt of wordt voldaan aan bovenstaande eis. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de bovenstaande eis 4.13 Gebruiksaanwijzing en handleiding De eisen zijn ontleend aan artikel 3 van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) Draagbaar klimmaterieel moet zijn voorzien van aanduiding zijnde een gebruiksaanwijzing, welke, voor zover van toepassing, in ieder geval de voorschriften A5, B3, B10, C3 en C8 van de bij dit besluit behorende bijlage Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel, of voorschrift van gelijke strekking bevat, alsmede een verwijzing naar de handleiding. Draagbaar klimmaterieel moet zijn vergezeld van een handleiding welke ten minste de in de bij dit besluit behorende bijlage Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel genoemde voorschriften bevat, of voorschriften van gelijke strekking, voor zover deze betrekking hebben op het betreffende materieel. Deze handleiding moet duidelijk leesbaar zijn en in de Nederlandse taal gesteld. Voor overige (al dan niet wettelijk verplichte) aanduidingen zie paragraaf 6.5, pagina 20 en 21 van deze BRL. Gecontroleerd wordt of wordt voldaan aan bovenstaande eis. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de bovenstaande eis

13 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 13 van PRIVAATRECHTELIJKE PRESTATIE-EISEN DE IN DIT HOOFDSTUK OPGENOMEN EISEN ZIJN DE EISEN ZOALS VERMELD IN DE HOOFDSTUKKEN 4, 5, 6 EN 7 VAN NEN 2484, VOOR ZOVER DEZE NIET STRIJDIG ZIJN MET DE IN HOOFDSTUK 4 VAN DEZE BRL OPGENOMEN EISEN. 5.1 CONSTRUCTIE EISEN E.E.A. REKENINGHOUDEND MET DE IN PARAGRAAF 4.1 GENOEMDE VOORBEREIDING Sterkte en stijfheid (in gebruikssituatie) niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel; Het draagbaar klimmaterieel dient te voldoen aan de eisen voor de weerstand tegen statische belasting en de weerstand tegen doorbuiging volgens paragraaf 6.2 van NEN Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig paragraaf 7.2 van NEN 2484, juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties Sterkte en stijfheid (in gebruikssituatie) vrijstaand draagbaar klimmaterieel; Het draagbaar klimmaterieel dient te voldoen aan de eisen voor de weerstand tegen statische belasting en de weerstand tegen doorbuiging volgens paragraaf 6.3 van NEN Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig paragraaf 7.3 van NEN 2484, juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties Sterkte en stijfheid van de steunbeugel; De steunbeugel dient te voldoen aan de eisen t.a.v. de blijvende doorbuiging volgens paragraaf 6.4 van NEN Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig 7.4, juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties Eisen voor beslag en accessoires Het beslag en accessoires dient te voldoen aan de eisen van paragraaf 6.5 van NEN Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig 7.5, juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties.

14 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 14 van Eisen voor platform, sporten en treden Het platform, de sporten en treden dienen te voldoen aan de eisen van paragraaf 6.6 van NEN Gecontroleerd wordt of de opgegeven prestaties, bepaald overeenkomstig 7.6, juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste prestaties Functionele afmetingen Het draagbaar klimmaterieel dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 4 van NEN 2484 voor zover deze niet in strijd zijn met Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet), waarbij rekening wordt gehouden met par van deze BRL m.b.t. gewijzigde maatvoering volgens par. 4.2 van NEN 2484 Gecontroleerd wordt of de opgegeven afmetingen juist zijn. Het attest-met-productcertificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de vereiste afmetingen.

15 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 15 van PRODUCT- EN MATERIAALEISEN Materiaal en constructie Het materiaal en de constructie van het draagbaar klimmaterieel dient te voldoen aan de eisen van NEN 2484 met de respectievelijk in en genoemde aanvullende eisen en uitzonderingen: Aanpassingen t.o.v. NEN 2484 Par ; Aanvulling in zake het meten van trede- of sportafstanden. De maten en afwijkingen dienen ook per ladderdeel te worden gemeten. Par. 4.2; Voor het gebruik bij het glazenwassen mag t (niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel) maximaal 350 zijn. Dit geldt voor tabel 1 van NEN 2484 en alle vergelijkbare tabellen voor het gebruik van ladders. In geval van KOMO- KlimKeur wordt gekozen voor een hogere minimumwaarde voor t1 > 0,7 i.p.v. 0,5. Dit geldt voor tabel 1 van NEN 2484 en alle vergelijkbare tabellen. Par : t1 (= functionele afmeting tussen voet en eerste sport of trede) dient gemeten te worden op de snijlijn van de hartlijn van de stijl en de bovenkant van de sport en midden van de trede (zie figuur 2). Par : Voor houten klimmaterieel geldt t > 200 mm (t = afstand op hartlijn gemeten tussen de bovenkanten van twee opeenvolgende sporten of het midden van treden van het draagbare klimmateriaal). Zie figuur 2. Meting t en t1 bij ladders en trappen figuur 2 Par : Door een juiste materiaalkeuze moet corrosie zoveel mogelijk worden voorkomen Par : T.a.v. het spanningsvrij zijn van koud vervormd beslag. Eis is spanningsarm. Par : De einden van de staanders moeten zo zijn afgewerkt dat deze geen letsel kunnen veroorzaken. Afwatering van het binnengedrongen water uit niet-massieve

16 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 16 van 25 staanders is mogelijk. Met betrekking tot afwatering is dit geen prestatie-eis. Par : Aan de bevestiging van vul- of afsluitstukken aan de voet wordt gedurende 1 minuut een belasting van 150 N aangebracht. Na 1 minuut dient de voet nog functioneel te zijn en mag geen grotere scheiding dan 4 mm vertonen. Par : Bij loslaten of breken van de optreklijn dienen alle beweegbare ladderdelen (onderste en volgende) niet meer dan 1 sportafstand te kunnen zakken. E.e.a. wordt getest in de gebruiksstand. Par : De kanten van de beslagdelen dienen gebroken te zijn door bv. afbramen of trommelen. Par : Belastingen dienen geleidelijk te worden aangebracht. Bestaande tekst met toevoeging: Par : Bij de beproeving van ladders/trappen met een even aantal sporten/treden wordt, indien gesproken wordt over de sport/trede die het dichtst bij het midden van het opgeschoven klimmaterieel ligt, de sport/trede boven de middellijn van de bomen of stijlen bedoeld, rekening houdend met het gestelde in par. 3c van de Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet). Par : Bij het beproeven op doorbuiging onder dwarsbelasting dient eerst voorbelast te worden met 100 N gedurende 60 seconden. Par : Ondersteuning moet aan de bovenzijde op één staander en aan de onderzijde op twee staanders zijn. Uitgebogen ladders dienen daarbij gemeten te worden alsof het rechte ladders zijn. Toelichting: de verplaatsing wordt gemeten aan de onderzijde van de stijl van de uitgebogen ladder alsof het een rechte ladder is; met een inwendige breedte gelijk aan de bovenzijde van het onderste ladderdeel. Par. 7.4: NEN Eerst een gecombineerde horizontale belasting 500 N aanbrengen en na het wegnemen van de horizontale belasting een verticale belasting van 1500 N aanbrengen. Na de beproeving moet de steunbeugel voldoen aan 6.4 van Par. 8: Aanduiding; zie par van deze BRL Uitzonderingen op NEN 2484 Par : Eis t.a.v. afmetingen van het platform t.o.v. de voorste en achterste ondersteuningspunten wordt beperkt tot scharnierbare platforms. Vaste platforms mogen andere afmetingen hebben. Par : T.a.v. materiaal van de optreklijnen. Eis voor gebruik van manillavezels of

17 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 17 van 25 gelijkwaardig materiaal vervalt. Par : T.a.v. eisen voor beslag en accessoires; Eerst gedurende 60 seconden een voorbelasting aanbrengen van 1500 N. De beproeving van beslag voor ladders volgens van NEN 2484 mag niet leiden tot vorm- of materiaalveranderingen die direct of in de toekomst het functioneren in gevaar brengen.

18 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 18 van EISEN TE STELLEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE AANVRAGER 6.1 Interne kwaliteitszorg van de producent In de navolgende paragrafen zijn eisen geformuleerd, waarvan de kwaliteitszorg van een producent dient te voldoen in het kader van een attest-met-productcertificaat. 6.2 Algemeen Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces, de kwaliteit van de producten én voor de interne kwaliteitsbewaking ligt bij de producent Melding van veranderingen Alle belangrijke veranderingen binnen het kwaliteitssysteem die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit van de eindproducten dienen vooraf schriftelijk aan de certificatie-instelling te worden gemeld Interne kwaliteitsbewaking De in het kader van het kwaliteitssysteem te volgen procedures voor keuring, beproeving en registratie moeten zijn vastgelegd in een intern Kwaliteitsbewakingssysteem (IKB). De IKB dient te voldoen aan de in het paragraaf opgenomen eisen Directievertegenwoordiger Er dient een directievertegenwoordiger te zijn aangewezen, die ongeacht zijn overige verantwoordelijkheden, beschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor het bewerkstelligen van de invoering en het op peil houden van het kwaliteitssysteem Het bedrijf dient te beschikken over: - een bedrijfsruimte, almede een overdekte opslagplaats ten behoeve van grondstoffen en eindproducten van voldoende afmeting; - zodanige ruimten voor de productie van trappen en traponderdelen dat weersgesteldheden geen nadelige invloed hebben op het fabricageproces. De inrichting van het bedrijf moet zodanig zijn, dat bij de opslag van de materialen de kwaliteit en de duurzaamheid gewaarborgd blijven en geen blijvende vormverandering optreedt; - een adequaat aan de aard en de omvang van de productie aangepast machinepark Behoud van eigenschappen van het product Productie, intern transport en opslag van gerede producten moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het transport naar de bouwplaats moet zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen optreden. 6.3 Keuring en beproeving Keuring en beproeving Van elke keuring of beproeving, zoals omschreven in de IKB, en uitgevoerd conform de vastgelegde procedures, dient een goede registratie te worden bijgehouden. Tevens dient een verificatie plaats te vinden aan de hand van reeds eerder uitgevoerde keuringen en beproevingen om na te gaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

19 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 19 van Kalibratie De productiemachines en de meet- en beproevingsapparatuur dienen in goede staat te verkeren en periodiek te worden gekalibreerd en onderhouden volgens een vastgelegd kalibratie- c.q. onderhoudssysteem; de resultaten hiervan dienen op een toegankelijke wijze te worden geregistreerd Herkenbaarheid van beproevingsmonsters Monsters bedoeld voor keuring en beproeving dienen duidelijk herkenbaar te zijn Producten met tekortkomingen Producten met tekortkomingen dienen duidelijk gekenmerkt te zijn. Tevens dient men te beschikken over een procedure voor de behandeling van deze producten en een herkenbare (aparte) opslag respectievelijk een aanvullend registratiekenmerk (bijvoorbeeld in geval van foutieve fabricage of assemblage). Zo nodig dienen corrigerende maatregelen te worden genomen Toelevering Grondstoffen, halfproducten en andere producten of bewerkingen, waarvoor een certificatieregeling van kracht is, moeten aan de desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen of onder product-certificaatcontrole worden vervaardigd of verwerkt. Alle ontvangen grondstoffen voor het product dienen te worden gecontroleerd volgens het IKB schema Interne controle Als aanvulling op de keuringen en beproevingen van de toegeleverde grondstoffen, het productieproces en van het gerede product, dient aantoonbaar te zijn dat alle vereiste keuringen zijn uitgevoerd. De productie dient te beschikken over een passende en toegankelijke registratie van de uitgevoerde keuringen en beproevingen en deze op peil houden om aan de hand hiervan aannemelijk te kunnen maken, dat voldaan is aan de gestelde eisen. Daar, waar nodig, dienen statistische technieken te worden toegepast op onderzoeksresultaten Klachtenbehandeling De producent (houder van het attest-met-productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een goede klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het onder attest-met-productcertificaat geleverde product. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld Interne kwaliteitsbehandeling De producent dient een Interne Kwaliteits Bewakingsschema-IKB te hanteren, waarin minimaal de volgende onderdelen zijn opgenomen en schriftelijk zijn vastgelegd: controle van grondstoffen bij ontvangst; instructies per werkplek; controle van het eindproduct; controle van de meetapparatuur; klachtenregistratie; beheer van eisenstellende documenten (waaronder normen); wijze van handelen bij geconstateerde afwijkingen van het eindproduct wijze waarop herhaling van soortgelijke afwijkingen van het eindproduct wordt voorkomen

20 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 20 van Externe kwaliteitsbewaking Algemeen De producent zal te allen tijde samenwerken en de medewerkers van de certificerende instelling tot de fabriek toelaten om hun controleactiviteiten uit te voeren en de betreffende documenten te controleren. Wanneer noodzakelijk zullen monsters getrokken worden, die gratis ter beschikking gesteld worden Externe controle De certificatie-instelling (CI) controleert 1 keer per jaar of het betreffende bedrijf voldoet aan de in hoofdstukken 4, 5, en 6 gestelde eisen. Het land van de aanvrager en/of producent dient in het algemeen veilig te zijn ten behoeve van controlebezoeken door de certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar worden de producten bij binnenkomst in Nederland gecontroleerd. Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Het College van Deskundigen stelt de controlefrequentie vast en herziet de frequentie als daartoe aanleiding is. Controlefrequentie Het bedrijf wordt 1x per 12 maanden bezocht waarbij de productie en de interne kwaliteitsborging wordt beoordeeld. 1x per 12 maanden wordt per certificaat /per productgroep of familie één monster getrokken en voor onderzoek naar een gekwalificeerd laboratorium verzonden ter keuze van de CI. Indien het bedrijf alle noodzakelijke laboratoriumtesten per certificaat/ per productgroep of familie zelf uitvoert zal de CI 1x per 12 maanden het bedrijf bezoeken en 1x per 36 maanden één monstername verrichten per certificaat /per productgroep of familie en voor onderzoek naar een gekwalificeerd laboratorium verzenden ter keuze van de CI. Certificaathouder dient zelf het draagbaar klimmaterieel conform het eigen kwaliteitssysteem, maar minimaal 1 x per 12 maanden tenminste 1x één monster per certificaat, productgroep of familie te beproeven. Deze certificaathouder dient: - de CI onverwijld te melden als de testresultaten bij beproeving van een monster daartoe aanleiding geven of de resultaten van het beproefde monster niet aan de minimale eisen/specificaties voldoet - de CI in staat te stellen tenminste bij één van te voren gemelde beproeving van een door de CI geselecteerd product aanwezig te zijn - alle rapporten van alle beproevingen/testen dienen aan de CI beschikbaar te worden gesteld tijdens de jaarlijkse controle/audit

21 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 21 van Kwalificatie personeel CI De certificerende instelling dient voor het inspecteren/auditen en het beoordelen (attesteringsonderzoek, certificatieonderzoek en beoordeling van rapporten van een inspecteur of auditor) functionarissen in te zetten met een opleiding, kennis en ervaring overeenkomstig onderstaande tabel: Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring Inspecteur MBO-niveau Productie van draagbaar klimmaterieel of gelijkwaardig. Beoordelaar HBO-niveau Werktuigbouwkundig of gelijkwaardig Productie van draagbaar klimmaterieel of gelijkwaardig. Beslisser HBO-niveau Managementervaring of gelijkwaardig Certificatie of gelijkwaardig Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 6.5 Merken Het draagbaar klimmaterieel dient ten minste in het Nederlands gesteld, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar gemerkt te worden. Degelijke sticker(s), daar waar mogelijk, op ooghoogte is (zijn) toereikend Als gevolg van het Besluit Draagbaar Klimmaterieel (Warenwet art. 3 par. 1 en 2): - aanduiding type; - naam of handelsnaam en adres fabrikant / importeur verkoper / leverancier; - informatie omtrent gebruik + pictogrammen; Volgens NEN 2484 Par. 8: 1989/C1:1990 of gelijkwaardige informatie a. het symbool van het desbetreffende laddertype; b. het aantal delen; c. het aantal sporten per deel; en indien het klimmaterieel tweezijdig beklimbaar is door "(2)" Facultatief aangevuld met extra informatie naar gebruiker: a. Ingeschoven lengte (bij meerdelige ladders) b. Uitgeschoven lengte (bij meerdelige ladders c. Ladderlengte (bij enkele ladders) d. Hoogte (bij trappen)

22 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 22 van a. KOMO-KlimKeur logo dient onuitwisbaar op ooghoogte en een goed zichtbare plaats te zijn aangebracht conform onderstaande specificaties. Het bij de CI verkrijgbare ontwerp is exclusief te gebruiken door de certificaathouders De sticker met logo KOMO-KlimKeur (met toestemming van de Stichting KOMO) moet voldoen aan de volgende specificaties: Het etiket, met formaat 34,9 mmx 82 mm, is bedrukt in 2 kleuren: Groen PMS802C (conventionele zeefdruk inkt) Zwart PMS proces black (conventionele zeefdruk inkt) Materiaal: 3M 3690 Zeefdrukfolie of Avery 4900 Markingfilm of gelijkwaardig (7 jaar buitenkwaliteit) b. Het KOMO-certificaatnummer gekoppeld aan het KOMO woord- of beeldmerk Een gebruiksaanwijzing of voorschriften inzake het gebruik van draagbaar klimmaterieel conform art van deze BRL

23 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 23 van LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geldig vanaf 29 januari 1997 en de daarbij horende bijlage "Voorschriften inzake de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de handleiding voor draagbaar klimmaterieel. Regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geldig vanaf 1 mei 2003 en de daarbij horende bijlage "Beproevingen van de stabiliteit, sterkte en stijfheid van draagbaar klimmaterieel". Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet), geldig vanaf 1 mei Besluit arbeidsomstandigheden (15 jan. 1997) NEN 2484: 1989 Draagbaar klimmaterieel; Ladders en trappen. Termen definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud. 1 e druk: NEN 3422: 1969 Metalen ladders voor algemeen gebruik: 1969* NEN 3423: 1971 Houten ladders voor algemeen gebruik: 1971* * Beide normen worden genoemd in de Warenwet, maar zijn inmiddels vervallen en vervangen door bovengenoemde norm NEN Voor de juiste geldigheidsdatum van deze BRL 9920 wordt verwezen naar het Overzicht van kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO ( ).

24 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 24 van 25 BIJLAGE A: Model KOMO-KlimKeur attest-met-productcertificaat KOMO-KlimKeur attest-met-productcertificaat Naam (CI) Adres (CI) Telefoonnummer (CI) Telefaxnummer (CI) DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL Logo (CI) Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Fabriek te Importeur VERKLARING VAN (CI) Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 9920 Draagbaar Klimmaterieel conform het (CI) Reglement voor certificatie afgegeven door (CI). (CI) verklaart dat: het door (producent) vervaardigde draagbaar klimmaterieel geschikt is voor plaatsing en staand gebruik en prestaties levert zoals in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits het draagbaar klimmaterieel voldoet aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde toepassingsvoorwaarden en (technische )specificaties en mits de plaatsing van het draagbaar klimmaterieel geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften. het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de <naam producent> vervaardigde en gecertificeerde draagbaar klimmaterieel bij voortduring voldoet aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits dat voorzien is van het KOMO-KlimKeur beeldmerk op een wijze zoals aangegeven in dit attest-met-productcertificaat. Voor (CI):. directeur Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit.. bladzijden. Nadruk verboden Copyright Stichting KOMO 2011

25 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 25 van TECHNISCHE SPECIFICATIE 1.1 Onderwerp Draagbaar klimmaterieel Merken Het draagbaar klimmaterieel wordt duidelijk gemerkt met (zie paragraaf 6.5 van deze BRL) Productspecificatie Vorm, samenstelling en afmetingen Afwerking Specificatie van toegepaste materialen.. 2. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 2.1 Transport en opslag. 2.2 Plaatsing 2.3 Gebruik 3. PRESTATIES OP GROND VAN PUBLIEKRECHTELIJKE EISEN (Warenwet) In dit hoofdstuk dienen de teksten per aspect nog nader te worden uitgewerkt. Sterkte en stijfheid niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel Sterkte en stijfheid vrijstaand draagbaar klimmaterieel Sterkte en stijfheid van de steunbeugel Beslag en accessoires Platform, sporten en treden Functionele afmetingen 4. OVERIGE PRESTATIES 5 TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 6 WENKEN VOOR DE TOEPASSER BIJLAGEN

26 Draagbaar Klimmaterieel, d.d Pagina 26 van 25 Bijlage B: Samenvatting van alle vereiste constructiedetails en testen (onderscheid WW en NEN 2484). Warenwet (artikel nr.) NEN 2484 (paragraaf nummer) Onderwerp constructiedetails 2 5 Deugdelijkheid 3 Type-aanduiding 3 8 Fabrikantnaam, adres en gebruiksaanwijzing (zichtbaar) 8 Aanduiding als NEN , 4.1.3, Onderscheid ladder of trap 2 4 Eerste optrede 4 Bovenuiteinde, optrede, horizontale ruimte tussen sporten Tolerantie trede/sportafstand Inwendige breedte Basisbreedte of uitwendige breedte onderaan , Platform , 7.4 Plaatsing steunbeugel , 5.3.3, Eindkappen en stroefheid Uitschuifbegrenzing aanwezig Spreidbeveiliging , Optrekconstructie beproevingen , , , Sterkteproef 1000N Elastische doorbuigings-proef 750 N , , , Doorbuiging asymmetrische belasting , 7.2.3, Weerstand tegen wringing , , , Zijdelingse doorbuiging 250 N Hoek ladderdelen met de vloer , 7.2.1, 6.3.1, Doorbuiging van de bomen 3500 N , , , Dwarsbelasting op de uiteinden van de bomen , Stroefheidsproef van de voeten 6.4, 7.4 Steunbeugel 6.5.1, Beslag van opsteek en schuifladders 2a 6.3.1, Weerstand tegen statische belasting 2b 6.5.3, Rolschaatsproef 6.6.1, Doorbuiging platform , Afschuifsterkte van platform en sporten , Doorbuiging van de sporten , Statisch wringend moment op een sport , Vermoeiing wringend moment op een sport 6.2.5, 6.3.5, Weerstand tegen schranken 6 Treksterkte sport-boomverbinding

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

4 WETTEN, NORMEN EN REGELS. 4.1 Algemeen

4 WETTEN, NORMEN EN REGELS. 4.1 Algemeen 4 WETTEN, NORMEN EN REGELS 4.1 Algemeen Ongelukken met ladders en trappen zijn aan de orde van de dag. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook bij huis-, tuin- en keukengebruik. Soms liggen de oorzaken

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR

BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR BRL 1701 d.d. 15-04-2003 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-KOMO ATTEST MET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GELIJMDE DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Telescoopladder

Gebruikershandleiding. Telescoopladder Gebruikershandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1) tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengte

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie

5.12 Draagbaar klimmaterieel

5.12 Draagbaar klimmaterieel 5.12 Draagbaar klimmaterieel Onder draagbaar klimmaterieel wordt verstaan: fabrieksmatig gemaakte ladders en trappen. Ladders dienen in beginsel om werkplekken te bereiken en trappen worden gebruikt als

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan Attest-met-productcertificaat K44053/02 Uitgegeven 10-11-01 Vervangt K44053/01 Pagina 1 van 3 Therminon b.v VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K536 deel

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Telescoopladder

Gebruikshandleiding. Telescoopladder Gebruikshandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1)tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengtes

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES BRL M/02 d.d. 01-05-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Pagina 2

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken.

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken. KOMO Attest Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen Veldzigt 26 Postbus 212 3454 Zl DE MEERN Telefoon: (030) 6621633 Telefax: (030) 6621677 E-mail: skg.cert@wxs.nl VERKLARING VAN SKG Dit attest is op

Nadere informatie

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem KOMO ATTEST SKG.0837.0456.04.NL Uitgegeven op: 01-02-2017 Vervangt: SKG.0837.0456.03.NL Geldig tot: 01-02-2022 Uitgegeven: 31-08-2016 Attesthouder Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel T: +32 (0) 1530 8500

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH-PUBLICATIE 02-03 d.d. 2009-03-20 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 59 6700 AD Wageningen Telefoon: 0317 453 425 Fax:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. BRL M/10 10-11-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. 10-11-2014 Uitgave: Certificatie-instelling SKH

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ladders

Gebruiksaanwijzing Ladders Gebruiksaanwijzing Ladders 1 2 3 4 Veilig gebruik van een ladder Alle ladders die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Inbraakwerendheid van AVZ BV Reflex rolluiken van aluminium uit het RE 1000 systeem

Inbraakwerendheid van AVZ BV Reflex rolluiken van aluminium uit het RE 1000 systeem KOMO ATTEST SKG.0130.0271.04.NL Uitgegeven op: 03-02-2014 Vervangt: SKG.0130.0271.03.NL Geldig tot: 15-03-2018 Uitgegeven: 24-06-2013 Attesthouder Kanaaldijk 11 5683 CR Best T: +31 (0)499 328 600 F: +31

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure cementgebonden af Producent van Bedrijfsbrochure Bedrijfsinformatie Logistiek / Export Stoterbeton.nl Stoter Beton B.V. is sinds 1936 gespecialiseerd in het vervaardigen van cementgebonden afstandhouders.

Nadere informatie

NL/SfB R j4. BRL 2205 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR "GIPSHOUTSPAANPLAAT"

NL/SfB R j4. BRL 2205 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR GIPSHOUTSPAANPLAAT NL/SfB R j4 BRL 2205 d.d. 1995-04-27 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUKTCERTIFICAAT VOOR "GIPSHOUTSPAANPLAAT" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10 Uitgegeven 2013-11-10 d.d. 2012-12-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie