BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN"

Transcriptie

1 BRL BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d Op aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden

2 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Pagina 2 van 20 Deze beoordelingsrichtlijn is op door de certificatie-instelling SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een KOMO procescertificaat Verfapplicatie Hout en Plaatmaterialen. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn 0806, d.d Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus AD Wageningen Telefoon (0317) Fax (0317) Website Certificatie-instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Pagina 3 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Onderwerp Toepassingsgebied Eisen aan certificatie-instelling CE-markering Termen PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PROCESCERTIFICAAT Start Toelatingsonderzoek Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager Afgifte van het procescertificaat Externe kwaliteitszorg PROCESEISEN Opslag grondstoffen en materialen Voorbereidende werkzaamheden (vóór aanvang verfapplicatie) Type coating Nabehandeling, verpakking en opslag EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM Algemeen Verantwoordelijkheid Beheerder van het kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem Keuring en beproeving CERTIFICATIEMERK EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE Toelatingsonderzoek Jaarlijkse controle EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING Algemeen Certificatiepersoneel Kwalificatie-Eisen Rapportage aan college van deskundigen LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN BIJLAGE 1: SAMENVATTING VERSCHILLEN TUSSEN DE CONCEPTEN BIJLAGE 2 MODEL KWALITEITSVERKLARING... 19

4 Pagina 4 van 20 1 INLEIDING 1.1 Onderwerp De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een KOMO procescertificaat voor Verfapplicatie op Hout en Plaatmaterialen Naast de eisen, die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatie- en attesteringsreglement van de betreffende instelling. In hoofdstuk 4 zijn privaat gerelateerde eisen vermeld. Het techniekgebied van deze BRL is: E6 deuren, ramen, luiken, blinden, poorten met kozijnen. Voor alle toepassingen en alle uitvoeringen in hout. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 0806 Verfapplicatie Hout en Plaatmaterialen d.d De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op Toepassingsgebied Deze KOMO beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op fabrieksmatige applicatie van verf op hout en plaatmaterialen In deze beoordelingsrichtlijn worden 4 afwerkingsvarianten beschreven, te weten: 1) Grondlaksystemen 2) Voorlaksystemen 3) Aflaksystemen 4) Niet en semi- filmvormende coatings 1.3 Eisen aan certificatie-instelling De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISOIEC Tot een door de Raad voor Accreditatie nader te bepalen datum is accreditatie op basis van NEN-EN toegestaan. 1.4 CE-markering Op deze beoordelingsrichtlijn zijn geen CE bepalingen van toepassing.

5 Pagina 5 van 20 2 Termen In dit document is het begrip "coating" gehanteerd. Met coating wordt in deze beoordelingsrichtlijn bedoeld: grondverf, voorlak en aflak, zowel in dekkende als in transparante uitvoering. Daarnaast kunnen coatings bestaan uit zogenaamde niet- en semifilmvormende coatings

6 Pagina 6 van 20 3 PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PROCESCERTIFICAAT 3.1 Start De aanvrager verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de processpecificatie. Hij geeft aan welke uitspraken in het procescertificaat moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 3.2 Toelatingsonderzoek De attesteringsinstelling toetst of de in het procescertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met de eisen zoals vermeld in de hoofdstuk 4 van deze KOMO beoordelingsrichtlijn. 3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met hoofdstuk Afgifte van het procescertificaat Het procescertificaat wordt in overeenstemming met het door de stichting KOMO vastgestelde model, conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (3.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (3.3) in positieve zin zijn afgerond. Het procescertificaat verklaart dat de verfapplicatie op hout en plaatmateriaal voldoet aan de eisen zoals vermelde in hoofdstuk 4 van deze KOMO beoordelingsrichtlijn. 3.5 Externe kwaliteitszorg Na afgifte van het procescertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze KOMO beoordelingsrichtlijn.

7 Pagina 7 van 20 4 PROCESEISEN 4.1 Opslag grondstoffen en materialen Opslag coatings Het bedrijf dient te beschikken over een bedrijfsruimte, alsmede een overdekte opslagplaats ten behoeve van grondstoffen en eindproducten. De opslag van coatings dient overeenkomstig de voorschriften van de coatingleveranciers geschieden Opslag te behandelen materialen De te behandelen materialen dienen minimaal 24 uur geacclimatiseerd te zijn en moeten droog worden opgeslagen onder de volgende condities: Relatieve luchtvochtigheid In de voor te behandelen materialen aangewezen opslagruimtes dient een relatieve luchtvochtigheid te heersen die ligt tussen minimaal 50% en maximaal 80% bij een vereiste toepassingsvochtgehalte. Voor houten gevelelementen geldt hiervoor SKH-Publicatie Temperatuur In dezelfde betreffende ruimtes dient een temperatuur te heersen van ten minste 12 C. en van ten hoogste 25 C. onderschrijdingen van de temperatuur tot minimaal 5 C zijn toegestaan gedurende maximaal 48 uur. Overschrijdingen van de temperatuur zijn toegestaan: - tot maximaal 30 C gedurende ten hoogste 8 uur; - tot maximaal 35 C gedurende ten hoogste 4 uur. 4.2 Voorbereidende werkzaamheden (vóór aanvang verfapplicatie) Conditionering applicatieruimte De procescondities moeten aan de eisen overeenkomstig voorgeschreven kritische procesparameters van de BRL 0801 of BRL 0803 voldoen. Indien het applicatiebedrijf niet de geëiste kritische procesparameters van de verfproducent kan volgen dient het applicatiebedrijf conform SKH-Publicatie Protocol Afwerken houten gevelelementen en houten buitendeuren op basis van prestatie-eisen aan te tonen dat het verfsysteem voldoet aan de gestelde eisen. Deze condities dienen gedurende het applicatieproces te worden gehandhaafd en geregistreerd Conditionering te appliceren coating De toe te passen coating dient overeenkomstig de SKH-Publicatie te zijn geconditioneerd Applicatie-apparatuur De apparatuur dient te worden gecontroleerd op het goed functioneren.

8 4.2.4 Te coaten materialen/producten Pagina 8 van 20 De materialen/producten moeten alvorens te worden gecoat, worden gecontroleerd op: overeenkomst met de opdracht; afgedicht kopshout; de mogelijkheid een gesloten coatinglaag aan te brengen; bijvoorbeeld: vuil, ruwheid, opharing; beschadigingen; gebreken; houtsoorten overeenkomstig de SKH-Publicatie 99-05; het vochtgehalte; voor gevelelementen conform SKH- Publicatie 99-05; voor houtachtige plaatmaterialen: maximaal 12%; een oppervlaktetemperatuur van ten minste 15 C Voorbehandeling kopshout Kopshout van kozijnen, deuren en de randen van houtachtige plaatmaterialen bestemd voor toepassing in een buitenklimaat dienen vóór de applicatie van de coatinglaag te worden behandeld met een afdichtmiddel zoals is opgenomen in de SKH-Publicatie In de opdrachtbevestiging of contract van de applicateur dient te zijn opgenomen wie verantwoordelijk is voor het afdichten van het kopshout. Verdraagzaamheid van producten dient door de apllicateur te worden aangetoond Aanbrengen van de coating Het aanbrengen van de coating vindt plaats in een overeenkomstig par geconditioneerde ruimte, waarbij gecontroleerd wordt op: laagdikte; homogeniteit van de laagdikte; hechting; geslotenheid van de laagdikte. De beschrijving van deze controles zijn opgenomen in de SKH-Publicatie Drogen/doordrogen Drogen en doordrogen van grondverfsystemen Het droogproces van de materialen waarop een grondverf wordt aangebracht vindt plaats overeenkomstig de BRL waarop het te certificeren product betrekking heeft Drogen en doordrogen van voorlak en aflaksystemen Het droogproces van de materialen waarop een voorlak- en aflaksystemen wordt aangebracht vindt plaats overeenkomstig het KOMO productcertificaat van de desbetreffende coatingleverancier Niet en semi-filmvormende coatings Het droogproces van de materialen waarop een niet en semi-filmvormende wordt aangebracht vindt plaats overeenkomstig het KOMO productcertificaat van de desbetreffende coatingleverancier. 4.3 Type coating Voor het aanbrengen van coatings op te certificeren materialen/producten in een buitenklimaat (aan te duiden met Concept I, II of III) moet de te verwerken coating voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 0814 Filmvormende coatings voor toepassing op hout, of de BRL 0817 filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout of de BRL 0821 Niet en semi- filmvormde coatings op niet maatvast hout. Zie voor de verschillen tussen de Concepten I, II en III bijlage 1.

9 4.3.1 Bestemd voor toepassing in een binnenklimaat (Klasse B) Pagina 9 van 20 Voor het aanbrengen van coatings op te certificeren materialen/producten in een binnenklimaat (aan te duiden met klasse B) is de keuze van de coating vrij. Bij het aanbrengen van coatings op binnendeuren of binnendeurkozijnen dient de verf te voldoen aan de eisen krasvastheid, ringvastheid, verfhechting, chemische resistentie en reinigbaarheid zoals opgenomen in de BRL 2211 binnendeuren en/of binnendeurkozijnen Grondverfsystemen bestemd voor toepassing op te certificeren producten. Grondverfsystemen moeten overeenkomstig de voorschriften van de coatingleverancier in minimaal twee lagen worden aangebracht. De droge laagdikte is conform de Beoordelingsrichtlijn voor het eindproduct. Bijvoorbeeld: BRL 0801 Houten gevelelementen ; BRL 0803 Houten buitendeuren ; BRL 0812 Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten gevelelementen ; BRL 1705 Triplex ; BRL 4103 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen Voorlak- en aflaksystemen bestemd voor toepassing op te certificeren producten Voorlak- en aflaksystemen moeten overeenkomstig de kritische procesparameters in het KOMO -productcertificaat van de coatingleverancier worden aangebracht Niet en semi-filmvormende coatings Niet en semi-filmvormende coatings moeten overeenkomstig de kritische procesparameters in KOMO -productcertificaat van de coatingleverancier worden aangebracht. 4.4 Nabehandeling, verpakking en opslag Nabehandeling Eventuele, als gevolg van intern transport ontstane beschadigingen aan reeds geappliceerde materialen dienen te worden gerepareerd met een middel conform de SKH-Publicatie De verdraagzaamheid moet worden gecontroleerd conform SKH-Publicatie Het reparatiemiddel dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aangebracht te worden. Onafhankelijk van het type reparatiemiddel moet het voorgeschreven coatingsysteem in de juiste laagdikte op de reparatieplek worden aangebracht.

10 Pagina 10 van Beschadiging van coating (waaronder verkleving) De certificaathouder heeft maatregelen genomen die er toe leiden dat elementen geen schade door verpakking en/of stapelen ondervinden tijdens opslag en transport Zo lang de houten gevelelementen nog niet van het voor de aflevering vereiste verfsysteem zijn voorzien, moeten opslag en transport binnen in een droge ruimte plaatsvinden. Deze ruimte moet zodanig geconditioneerd zijn dat het hout vochtgehalte onveranderd blijft. Productie, intern transport, opslag en transport naar de afnemers moeten op zodanige wijze beheerst plaatsvinden dat de meegegeven eigenschappen behouden blijven. Het transport moet zodanig plaatsvinden dat er geen beschadiging of blijvende vormveranderingen kunnen optreden. Het timmerwerk dat beschermd is met eerder genoemde oppervlaktebehandeling mag buiten overdekt worden opgeslagen, waarbij de onderkant van de elementen vrij moet zijn van de ondergrond, zodat geen contact mogelijk is met water (circa 0,1 m bij verharde ondergrond en 0,3 m bij onverharde ondergrond). Voorts moet het timmerwerk zijdelings tegen zon, regen- of sneeuwval worden beschermd. Indien dit timmerwerk onder zeilen wordt opgeslagen, geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen de zeilen en het timmerwerk een zodanige ruimte aanwezig moet zijn, dat natuurlijke droging van het timmerwerk mogelijk is. Het applicatiebedrijf geeft met de afleverbon mee het spuitrapport en de gegevens van het verwerkte verfsysteem met de vermelding onder welk Concept is gespoten of met de vermelding dat het verfsysteem alleen geschikt is voor binnenklimaat.

11 Pagina 11 van 20 5 EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de producent moet voldoen. 5.2 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces en voor de interne kwaliteitsbewaking en voor het gerede product ligt bij de producent. 5.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem. 5.4 Kwaliteitssysteem De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. De documenten dienen in het Nederlands dan wel in het Engels of Duits gesteld te zijn. 5.5 Keuring en beproeving De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren, hierin dienen minimaal de volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: een ingangscontrole op de grondstoffen; werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces); controle op het eindproduct; de controle op de meetapparatuur; klachtenregistratie, met corrigerende maatregel om kans op herhaling van fouten te voorkomen Registratie Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard Kalibratie Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden Toeleveringen Grondstoffen, halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden Producten met tekortkomingen Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij niet aan de eisen voldoen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende maatregelen worden genomen.

12 Pagina 12 van Klachtenbehandeling De producent (houder van het procescertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het procescertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende maatregelen.

13 Pagina 13 van 20 6 CERTIFICATIEMERK De producten of de verpakking van de producten die onder het procescertificaat zijn voorzien van een verfapplicatie dient leesbaar te zijn voorzien van het KOMO -merk bestaande uit: het KOMO woord- of beeldmerk; minimaal 5mm groot; nummer procescertificaat; Klasse aanduiding Concept I, II, III of B.

14 Pagina 14 van 20 7 EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het certificatiereglement van de certificatie-instelling. 7.1 Toelatingsonderzoek Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMO procescertificaat al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. 7.2 Jaarlijkse controle De certificatie-instelling controleert, onaangekondigd, 4 keer per jaar of bij voortduring aan de technische specificatie wordt voldaan, of de productie in overeenstemming is met de door de producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in hoofdstuk 4 vastgelegde eisen voldoet. Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College van Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. controlebezoeken door de certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar dienen de producten bij binnenkomst in Nederland te worden gecontroleerd. De producent is dan verplicht de verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te melden bij de certificatie-instelling.

15 Pagina 15 van 20 8 EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 8.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISOIEC Tot een door de Raad voor Accreditatie nader te bepalen datum is accreditatie op basis van NEN-EN toegestaan. Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of bezig met aanvraag procedure. De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; De uitvoering van het onderzoek; De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 8.2 Certificatiepersoneel De regels bij beëindiging van een certificaat; De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling. Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van keurmeesters/ laboranten Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles. 8.3 Kwalificatie-Eisen Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen:

16 Pagina 16 van 20 Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring Controleur Uitvoerder vooronderzoek MBO-niveau - Productie en toepassing van applicatie of gelijkwaardig - Opleiding auditor ISO Tweejarige ervaring in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig Beoordelaar Hbo-niveau - Bouwkundige opleiding of gelijkwaardig - Productie en toepassing applicatie van verf - Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau in de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig. Beslisser Hbo-niveau - Managementervaring of gelijkwaardig - Certificatie of gelijkwaardig - Accreditatiecriteria of gelijkwaardig - Kennis van relevante certificatiesystematiek Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 8.4 Rapportage aan college van deskundigen De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; Resultaten van de controles.

17 Pagina 17 van 20 9 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN NEN-EN 45011: 1998 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren NEN-EN-ISOIEC :2012 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten ISO 9001: C1: 2009 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen BRL 0801:2011 Houten gevelelementen, incl: wijzigingsblad 2013 BRL 0803: 2006 Houten buitendeuren, incl: wijzigingsblad 2013 BRL 0812: 2012 Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten gevelelementen BRL 0814: 2005 Filmvormende coatings voor toepassing op hout BRL 0817: 2008 Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout, incl: wijzigingsblad 2010 BRL 0821: 2012 Niet- en Semi Filmvormende coatings op niet en maatvast hout BRL 1705: 2005 Triplex incl: wijzigingsblad 2013 BRL 2211: 2011 Binnendeuren en/of binnendeurkozijnen: incl: wijzigingsblad 2013 BRL 4103: 2003 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen SKH-Publicatie 98-04: 2011 SKH-Publicatie 93-03: 2013 SKH-Publicatie 07-01: 2012 SKH- Publicatie 99-05:2012 SKH-Publicatie 06-03: 2011 Voorwaarden voor het afwerken van geveltimmerwerk met watergedragen verven in de timmerindustrie Het gebruik van reparatiemiddelen Overzicht van toegelaten afdichtmiddelen voor de timmerindustrie Lijst van goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) met de bijlage Kwaliteitseisen Hout Protocol Afwerken houten gevelelementen en houten buitendeuren op basis van prestatie-eisen

18 Pagina 18 van 20 BIJLAGE 1: SAMENVATTING VERSCHILLEN TUSSEN DE CONCEPTEN t.b.v. BRL 0801 en BRL 0803 Concept I Concept II Concept III Verfsysteem - grondlaksysteem (BRL 0814) Verplicht n.v.t. n.v.t. - voorlaksysteem (BRL 0817) toegestaan verplicht n.v.t. - aflaksysteem (BRL 0817) toegestaan toegestaan verplicht

19 Pagina 19 van 20 BIJLAGE 2 MODEL KWALITEITSVERKLARING Logo van bevoegde accreditatie instantie - Ruimte voor logo CI KOMO procescertificaat Naam CI Adres Vestigingsplaats Telefoon (Fax) ( ) VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERALEN Nummer : Uitgegeven : Vervangt : Halfproduct Producent Naw-gegevenes Verklaring van (naam CI) Dit procescertificaat is op basis van BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen, d.d. (datum) afgegeven conform het (naam CI) Reglement voor Certificatie. (Naam CI) verklaart dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door (naam bedrijf/certificaathouder) verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product-) en processpecificaties voldoen, mits o in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat o het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd. Voor (CI) Naam directeur, directeur Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: Dit procescertificaat bestaat uit x bladzijden en x bijlagen. Beoordeeld is: kwaliteitssysteem proces en eindresultaat Periodieke controle

20 Pagina 20 van Processpecificatie De door het bedrijf uitgevoerde verfapplicatie op hout en/of plaatmaterialen is conform de eisen zoals vermeld in BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmaterialen. 1.1 Productspecificatie Klasse Concept I, II, of III Bij toepassing van geappliceerde te certificeren materialen/producten in een buitenklimaat voldoet de coating aan de eisen zoals vermeld in BRL 0814 Filmvormende coatings voor toepassing op hout voor Concept I, de BRL 0817 Filmvormende voorlaken aflaksystemen op hout voor Concept II en III of de BRL 0821 Niet en semifilmvormde coatings op niet maatvast hout voor Concept II of III. De droge laagdikte en het aantal lagen is conform de Beoordelingsrichtlijn voor het eindproduct. 1.2 Productspecificatie Klasse B - Bestemd voor toepassing in een binnenklimaat Bij toepassing van geappliceerde materialen/producten in een binnenklimaat worden de coating en de aan te brengen laagdikte bij verlening van de opdracht vastgelegd. 1.3 Merken De overeenkomstig BRL 0806 geappliceerde producten moeten zijn voorzien van het KOMO -merk. De uitvoering van dit merk is als volgt: - beeldmerk: - certificaatnummer: (certificaatnummer); - klasse aanduiding: Concept I, II III of B. Indien het aanbrengen van het certificatiemerk op het product zelf niet mogelijk is, kan het merk worden aangebracht op de verpakking en op een begeleidend schrijven bij het product. 2. Wenken voor de afnemer 2.1 Bij aflevering inspecteren of: - uitgevoerd is wat is overeengekomen; - de uitgevoerde werkzaamheden geen tekortkomingen vertonen; - de producten of de afleveringsbon gemerkt is overeenkomstig paragraaf 1.4. Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Naam bedrijf en zo nodig met: de certificatie instelling (CI) 2.2 Procescertificaat De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige procescertificaat. 2.3 Opslag bij de afnemer van geappliceerde materialen De opslag van geappliceerde materialen moet zodanig geschieden dat de meegegeven eigenschappen niet nadelig worden beïnvloed en in de bescherming tegen de inwerking van vuil en/of weersinvloeden wordt voorzien. Het applicatiebedrijf stelt de afnemer schriftelijk op de hoogte van de minimaal in acht te nemen opslagcondities. 2.4 Geldigheidscontrole Controleer of het procescertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website:

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

AFWERKEN HOUTEN GEVELELEMENTEN EN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN

AFWERKEN HOUTEN GEVELELEMENTEN EN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN HOUTEN BUITENDEUREN OP BASIS VAN PRESTATIE-EISEN Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail:

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE BEOORDELING VAN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH-PUBLICATIE 02-03 d.d. 2009-03-20 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 59 6700 AD Wageningen Telefoon: 0317 453 425 Fax:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE GESLOTENHEID VAN EEN VERFFILM OP HOUT

BEOORDELING VAN DE GESLOTENHEID VAN EEN VERFFILM OP HOUT SKH-Publicatie 06-02 versie d.d. 14-10--2011 BEOORDELING VAN DE GESLOTENHEID VAN EEN VERFFILM OP HOUT Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Telefoon:

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR FILMVORMENDE COATINGS VOOR TOEPASSING OP HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR FILMVORMENDE COATINGS VOOR TOEPASSING OP HOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 0814 05-07-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR FILMVORMENDE COATINGS VOOR TOEPASSING OP HOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Op 05-07-2016

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES BRL M/02 d.d. 01-05-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Pagina 2

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN INTERNE CONTROLES VOOR HET INDUSTRIEEL AFWERKEN VAN GEVELTIMMERWERK MET WATERVERDUNBARE VERVEN

VOORWAARDEN EN INTERNE CONTROLES VOOR HET INDUSTRIEEL AFWERKEN VAN GEVELTIMMERWERK MET WATERVERDUNBARE VERVEN VOORWAARDEN EN INTERNE CONTROLES VOOR HET INDUSTRIEEL AFWERKEN VAN GEVELTIMMERWERK MET WATERVERDUNBARE VERVEN Pagina 1 van 17 Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD WAGENINGEN Tel. (0317)

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II... 3 en 4 3. Transport op de bouwplaats: Concepten I en II... 4 4. Afhangen van beweegbare delen door

Nadere informatie

KOMO -Kw aliteitsverklaring

KOMO -Kw aliteitsverklaring KOMO -Kw aliteitsverklaring HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Certificaathouder Fabriek te «Naam bedrijf» «Naam fabriek» «Straat bedrijf» «Straat fabriek» «Plaats bedrijf» «Plaats fabriek» Postbus

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. BRL M/10 10-11-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. 10-11-2014 Uitgave: Certificatie-instelling SKH

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH PUBLICATIE 02-03 d.d. 2003-03-01 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon:

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN BRL 2902 d.d. 07-05-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR GEOPTIMALISEERD HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Vastgesteld door College van Deskundigen SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en betekenen ze voor u?

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en betekenen ze voor u? Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III Wat houden ze in en betekenen ze voor u? Waarom de Concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek SKH-Publicatie 10-02 d.d.07-02-2011 SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten, en. W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u?

Opties in gevelproducten: De Concepten, en. W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u? Opties in gevelproducten: De Concepten, en W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u? Waarom de Concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve

Nadere informatie

SKH PUBLICATIE 98-04 d.d. 2006-12-14 vervangt SKH Publicatie 98-04 d.d. 2003-06-01

SKH PUBLICATIE 98-04 d.d. 2006-12-14 vervangt SKH Publicatie 98-04 d.d. 2003-06-01 VOORWAARDEN VOOR HET AFWERKEN VAN GEVELTIMMERWERK MET WATERGEDRAGEN VERVEN IN DE TIMMERINDUSTRIE ( Quick Scan ) Stand van zaken Omwille van het milieu en de arbeidsomstandigheden bestaat binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U?

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U? Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U? Waarom de concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele

Nadere informatie

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04 Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck n.v. - Benelux VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten

Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten BGS-SKH-008 d.d. 15-07-2015 Beoordelingsgrondslag voor geoptimaliseerd hout samengesteld uit een combinatie van verschillende houtsoorten en/of kwaliteiten en substraten Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever:

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN BRL 4109 18-11-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR DE MONTAGE VAN HEKWERKSYSTEMEN EN POORTEN Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten d.d. 10 juni 2013 Aanvaard

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan Attest-met-productcertificaat K44053/02 Uitgegeven 10-11-01 Vervangt K44053/01 Pagina 1 van 3 Therminon b.v VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K536 deel

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften Houten Buitendeuren Timmerfabriek Overbeek bv Textielstraat 22 7483 PB Haaksbergen tel: 053-5721409 Fax: 053-5726365 APRIL 2009 VERSIE 01 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL- K795 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste stalen buizen uit ongelegeerd staal Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10 Uitgegeven 2013-11-10 d.d. 2012-12-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. Pyropenta Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reinigingsonderhoud.. 4 3. Onderhoud laksysteem.... 4 3.1 Periodiek onderhoud

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12 Uitgegeven 2017-03-09 d.d. 2015-04-14 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie