BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR. (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES"

Transcriptie

1 BRL M/02 d.d BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH-PROCESCERTIFICAAT VOOR (gebruikte en in gebruik zijnde) HOUTBEWERKINGSMACHINES Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden

2 Pagina 2 van 20 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Deze beoordelingsrichtlijn is op initiatief van de Vereniging van Importeurs Van en Handelaren in Houtbewerkingsmachines tot stand gekomen en is op door SKH conform het SKH Reglement voor certificatie bindend verklaard en zal per worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH-procescertificaat "Houtbewerkingsmachines". De BRL M/02 is geactualiseerd naar de Arbowetgeving van januari 2012 en vervangt de BRL M/02 Houtbewerkingsmachines d.d Uitgever: Certificatie-instelling SKH * Postbus AD Wageningen Telefoon (0317) Fax (0317) Website * erkend door de Raad voor Accreditatie Certificatie-instelling SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Pagina 3 van 20 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Algemeen Onderwerp en toepassingsgebied 1.3 Geldigheid Termen en definities 5 3. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PROCESCERTIFICAAT 3.1 Start Toelatingsonderzoek Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager Afgifte van het procescertificaat Externe kwaliteitscontrole 4. PROCESEISEN Algemeen Grondslag(-en) Referenties Vakbekwaamheid Beoordelen van machines 4.6 Rapportage van beoordeling Merken van machines Melding van afgifte SKH-certificatiemerk 5. EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM Algemeen Verantwoordelijkheid 5.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem 9 6. MERKEN Certificatiemerk Plaats van het certificatiemerk EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE Algemeen Toelatingsonderzoek Jaarlijkse controle EISEN AAN DE CERTIFICATIE -INSTELLING Algemeen Certificatiepersoneel Kwalificatie-eisen Rapportage aan College van Deskundigen TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN 15 BIJLAGE I Bijlage 1 van de Richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG 16 BIJLAGE II Concordantietabel tussen wetgeving inzake veiligheids- en gezondheidseisen 18 BIJLAGE III: Model procescertificaat 19

4 Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Algemeen De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen geaccrediteerd voor NEN-EN-ISOIEC en zijn hiervoor erkend door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een SKH-procescertificaat Houtbewerkingsmachines. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als SKH-procescertificaat. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stelt de certificatie-instelling aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling. De beproevingsmethoden c.q. toetsingsmethoden zijn expliciet vermeld dan wel aangeduid door een verwijzing naar de bijlage, norm of ander aangewezen document. Het doel van deze certificatieregeling is dat de eigenaar/gebruiker van houtbewerkingsmachines ontzorgd wordt omdat met deze certificatieregeling wordt geregeld dat de machine, welke wordt voorzien van het SKH-certificatiemerk, op dat moment aan alle fundamentele en relevante veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Voor de werkgever, die verantwoordelijk is voor het machinepark, wordt de inventarisatie van alle machinerisico s verlicht omdat alle risico s van de beoordeelde machine in de certificatieregeling zijn meegenomen. Door een geregelde beoordeling kan de eigenaar/gebruiker blijvend ontzorgd worden. 1.2 Onderwerp en toepassingsgebied Het procescertificaat heeft betrekking op het beoordelings- en eventuele bewerkingsproces van gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines en het voorzien van SKHcertificatiemerk bij voldoen aan alle fundamentele en relevante veiligheids- en gezondheidseisen. De aan deze houtbewerkingsmachines te stellen technische eisen zijn zo opgesteld dat zij voldoen aan minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers op de arbeidsplaats, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling, hierna te benoemen als Arbo-wetgeving. Een bedrijf die tevens fabrikant/producent is van één HBM kan een certificaat verkrijgen met een beperkte scope indien het beoordelings- en het eventuele bewerkingsproces zich beperkt tot de HBM die hij zelf produceert. 1.3 Geldigheid Deze beoordelingsrichtlijn treedt in werking op Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL nr. M/02 d.d De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn (d.d ) zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid 6 maanden na vaststelling van deze beoordelingsrichtlijn.

5 Pagina 5 van Termen en definities In deze BRL wordt verstaan onder: Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over het onderwerp van certificatie. College van Deskundigen: het College van Deskundigen Meubelen, Interieurbouw en Houtbewerkingsmachines. Certificaathouder: de partij die op basis van deze BRL gekwalificeerd is om houtbewerkingsmachines eventueel met beperkte scope te boordelen en van SKHcertificatiemerk te voorzien. IKB-schema: een beschrijving van het interne kwaliteitsbewakingsschema van de door de certificaathouder uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. Beoordelen: het toetsen van een machine aan het in overeenstemming zijn met de desbetreffende inspectielijst voor die machine waarbij de feitelijke waarnemingen op de inspectielijst worden genoteerd. SKH-merken: een machine die in overeenstemming is (gebracht) met de desbetreffende inspectielijst van het SKH-certificatiemerk voorzien. Beoordelingsproces: alle stappen binnen het IKB-schema van een certificaathouder welke worden doorlopen met betrekking tot het beoordelen en het wel of niet SKH-merken van de houtbewerkingsmachine. Houtbewerkingsmachine: een arbeidsmiddel of combinatie van arbeidsmiddelen, waarmee machinale bewerkingen worden uitgevoerd aan hout en materialen met vergelijkbare fysieke kenmerken. Aan- en afvoersystemen voor het transport in en uit een HBM vallen binnen de scope van deze BRL voor zover zij elektrisch en/of mechanisch gekoppeld zijn aan een houtbewerkingsmachine c.q. een houtbewerkingsinstallatie. Hijs- en hefgereedschappen vallen onder het toepassingsgebied van deze BRL als zij deel uit maken van een houtbewerkingsmachine. Hijs- en hefgereedschappen waarvoor wettelijk verplichte keuringen gelden zijn van het toepassingsgebied uitgesloten. HBM: Voor alle hierboven beschreven arbeidsmiddelen wordt in deze BRL de term HBM gebruikt.

6 Pagina 6 van PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PROCESCERTIFICAAT 3.1 Start De aanvrager verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van het procescertificaat. Hij geeft aan welke uitspraken in het procescertificaat moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 3.2 Toelatingsonderzoek Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn. Bij het toelatingsonderzoek vindt ook een toetsing van het beoordelingsproces van de aanvrager plaatst a.d.h.v. een door aanvrager beoordeelde HBM. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het SKHprocescertificaat al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. De certificatie-instelling onderzoekt of de in het procescertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met de eisen zoals vermeld in hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze BRL. 3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met hoofdstuk Afgifte van het procescertificaat Het procescertificaat wordt afgegeven conform het Reglement voor Certificatie van de wanneer het toelatingsonderzoek (3.2) en de beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager (3.3) in positieve zin zijn afgerond. 3.5 Externe kwaliteitscontrole Na afgifte van het procescertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 7.

7 Pagina 7 van PROCESEISEN 4.1 Algemeen Het beoordelingsproces van certificaathouder moet er toe leiden dat de SKH gekenmerkte HBM tenminste voldoet aan de regels van de vigerende Arbo-wetgeving zo dat er veilig en gezond mee gewerkt kan worden. 4.2 Grondslag(-en) De grondslag(-en) voor de te stellen eisen waaraan de HBM moet voldoen wordt gevormd door regels van de Arbo-wetgeving. De regels van de Arbo-wetgeving m.b.t. arbeidsmiddelen zijn opgesteld op basis van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG, die de minimumvoorschriften definieert inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats, welke zijn opgenomen in bijlage I van deze BRL. De Richtlijn arbeidsmiddelen heeft een duidelijke relatie met de Europese Machinerichtlijn, 2006/42/EG, die fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen aan nieuwe machines stelt. In onze nationale wetgeving is de strekking van de Richtlijn Arbeidsmiddelen opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en in de Arbeidsomstandighedenregeling. De overeenstemming tussen voornoemde wetgeving is aangegeven in een concordantietabel, zie bijlage II. 4.3 Referenties Als referentie voor de uitwerking van producteisen (lees veiligheids- en gezondheidseisen) voor HBM zijn inspectielijsten met beoordelingscriteria van toepassing. Deze inspectielijsten zijn opgesteld op basis van de in deze BRL genoemde Europese richtlijnen en Arbowetgeving en dienen toegepast te worden naar de stand der techniek. De minimumvoorschriften van genoemde wetgeving dienen tenminste aangehouden te worden en zijn verwoord in deze inspectielijsten. De inspectielijsten worden met regelmaat geactualiseerd. Per actualiseringsronde zal door certificatie-instelling aan certificaathouder worden aangegeven vanaf wanneer de geactualiseerde lijsten gebruikt dienen te worden. 4.4 Vakbekwaamheid Beoordelaars van HBM dienen over een technische werktuigbouwkundige en elektrotechnische opleiding c.q. ervaring te beschikken en aantoonbare kennis op het gebied van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Beoordelaars dienen inhoudelijk kennis te hebben van de inspectielijsten en dienen zich op de hoogte te houden van wijzigingen daarvan. Beoordelaars dienen bij hun beoordeling altijd gebruik te maken van actuele inspectielijsten. 4.5 Beoordelen van machines Certificaathouder dient bij het beoordelen van een HBM gebruik te maken van de juiste inspectielijst. Aan de hand van het soort machine bepaalt certificaathouder welke specifieke inspectielijst te gebruiken bij de beoordeling. Indien er voor de desbetreffende machine geen specifieke inspectielijst voorhanden is, kan deze machine niet conform deze BRL beoordeeld worden. Daarbij is deze BRL alleen van toepassing op HBM die bedoeld zijn om machinale bewerkingen uit te voeren aan hout en materialen met vergelijkbare fysieke kenmerken. 4.6 Rapportage van beoordeling Certificaathouder legt de bevindingen van de beoordeling vast op de inspectielijst van de te beoordelen machine. Indien er in de inspectielijst gevraagd wordt naar meetwaarden, dienen de resultaten van deze metingen op de inspectielijst geregistreerd te worden. Certificaathouder rapporteert aan opdrachtgever door middel van de ingevulde inspectielijsten. Daarbij dient ten minste duidelijk te zijn met welke beoordelingscriteria van de inspectielijst de desbetreffende machine in overeenstemming is en met welke beoordelingscriteria niet. Afwijkingen op beoordelingscriteria dienen toegelicht te worden.

8 Pagina 8 van Merken van machines Een machine die in overeenstemming is met alle beoordelingscriteria van de desbetreffende inspectielijst moet van het SKH-certificatiemerk worden voorzien. Certificaathouder stelt voor iedere machine die hij voorziet van het SKH-certificatiemerk een onderhoudsboek (logboek) op of gebruikt het aanwezige onderhoudsboek en vermeldt daarin de door hem uitgevoerde beoordeling en onderhoud. 4.8 Melding van afgifte SKH-certificatiemerk Certificaathouder meldt iedere HBM welke onder procescertificaat is voorzien van het SKHcertificatiemerk binnen vijf dagen na het aanbrengen van het SKH-certificatiemerk schriftelijk aan bij de certificatie-instelling. Op deze schriftelijke aanmelding dienen de bedrijfsgegevens van machine-eigenaar, een omschrijving van de goedgekeurde HBM (machine-identificatie met serienummer), het registratienummer en de gegevens van opdrachtgever vermeld te zijn.

9 Pagina 9 van EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van certificaathouder moet voldoen. 5.2 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid van het totale proces met betrekking tot het beoordelen en SKHmerken van HBM en voor de interne kwaliteitsbewaking ligt bij certificaathouder. 5.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem Binnen de organisatiestructuur van certificaathouder moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem van certificaathouder. 5.4 Kwaliteitssysteem Beheersing van documenten De schriftelijk vastgelegde procedures binnen het IKB-systeem moeten door daartoe bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op geschiktheid en doelmatigheid. Het beheer van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige documenten bij de beoordeling beschikbaar zijn Beoordeling Interne Kwaliteitsbewaking Certificaathouder dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de onderdelen die van toepassing zijn op het beoordelingsproces opgenomen en schriftelijk vastgelegd te zijn: - een ingangscontrole op machineonderdelen en veiligheidscomponenten, - het beoordelingsproces, - de controle op de meetapparatuur, - klachtenregistratie en behandeling, - registratie van kwalificatie beoordelaars HBM Registratie Van de beoordelingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard Kalibratie Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beoordelingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden Toelevering Machineonderdelen en veiligheidscomponenten welke worden gebruikt bij aanpassing van een beoordeelde HBM dienen bij bestelling en bij binnenkomst gecontroleerd te worden op het in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen en uitvoering (b.v. markering) welke er vanuit de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG, en/of Arbowet aan kunnen zijn gesteld. Ontvangen goederen moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden Meetmiddelen Om te beoordelen of de HBM voldoet aan de eisen welke zijn opgenomen in de inspectielijsten, zijn keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur noodzakelijk.

10 Pagina 10 van 20 Certificaathouder dient te beschikken over de volgende meetmiddelen, deze meetmiddelen moeten ten minste een meetnauwkeurigheid hebben volgens onderstaande tabel; Meetgereedschap Schuifmaat Schroefmaat Machineraamwaterpas Geluidsmeter Meetnauwkeurigheid 0,02 mm 0,01 mm 2 schaaldelen 1 db(a) Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beoordelingsapparatuur dienen in hun originele verpakking getransporteerd te worden. Transport mag niet kunnen leiden tot afwijkingen aan meetmiddelen Klachtenbehandeling Certificaathouder dient aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot de onder het procescertificaat, beoordeelde, aangepaste, en/of SKH-gemerkte HBM. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende maatregelen.

11 Pagina 11 van MERKEN 6.1 Certificatiemerk De door certificaathouder onder procescertificaat positief beoordeelde (eventueel na aanpassing) HBM dient duidelijk gemerkt te zijn met het SKH-certificatiemerk volgens onderstaande afbeelding. Het certificatiemerk dient verder vergezeld te gaan van: het procescertificaatnummer van de certificaathouder, een machine-identificatie in de vorm van een serienummer of anderszins, de datum (dag, maand en jaar) waarop de machine van het SKH-certificatiemerk is voorzien. Overige informatie dient in vormgeving en maatvoering ondergeschikt te zijn aan de voornoemde aanduidingen. Het model certificatiemerk moet vóór ingebruikname ter goedkeuring worden aangeboden aan de certificatie-instelling. SKH-certificatiemerk 6.2 Plaats van het certificatiemerk Het certificatiemerk moet aangebracht worden op een duidelijk zichtbare plaats aan die zijde van de machine waar de bediening plaats vindt.

12 Pagina 12 van EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE 7.1 Algemeen De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het certificatiereglement van de certificatie-instelling. 7.2 Toelatingsonderzoek Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of aanvrager voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het SKHprocescertificaat al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. 7.3 Jaarlijkse controle De certificaathouder dient medewerking te verlenen aan de door of namens de certificatieinstelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot het bedrijf te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. De certificatie-instelling controleert, indien mogelijk, onaangekondigd 1 maal per jaar of het beoordelingsproces in overeenstemming is met de door certificaathouder vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het interne kwaliteitsbewakingssysteem van certificaathouder aan de in hoofdstuk 5 vastgelegde eisen voldoet. Naast de jaarlijkse bedrijfscontrole voert de certificatie-instelling per jaar 3 steekproeven uit t.b.v. de controle van de onder procescertificaat beoordeelde en SKH-gemerkte HBM. Indien de scope beperkt is kan de controlefrequentie door de certificatie-instelling worden aangepast tot 2 maal per jaar, dit ter beoordeling door de certificatie-instelling. Van de jaarlijkse controle en steekproeven wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College van Deskundigen, kunnen bovengenoemde controlefrequenties op grond van argumenten bijgesteld worden.

13 Pagina 13 van EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 8.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voldoen aan de in NEN-EN-ISOIEC gestelde eisen. Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of gestart zijn met de aanvraag procedure. De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: - De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag, - De uitvoering van het onderzoek, - De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten, De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen, De regels bij beëindiging van een certificaat, De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling. 8.2 Certificatiepersoneel Het bij het certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: - Controleur: belast met de uitvoering van de externe controles, - Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, - Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslist over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen, - Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles. 8.3 Kwalificatie-eisen Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de volgende kwalificatie-eisen: Certificatie personeel - Controleur - Uitvoerder vooronderzoek Opleiding MBOniveau - Beoordelaar HBOniveau - Beslisser HBOniveau Kennis en ervaring - Werktuigbouwkundige of Elektrotechniek opleiding of gelijkwaardig. - Opleiding auditor ISO Onderhoud, ontwerp en/of constructie van machines. - Aantoonbare kennis van veiligheidsaspecten en regelgeving genoemd in deze BRL. - Werktuigbouwkundige of Elektrotechniek opleiding of gelijkwaardig. - Ontwerp en/of constructie van machines - Aantoonbare kennis van veiligheidsaspecten en regelgeving genoemd in deze BRL. - Managementervaring of gelijkwaardig - Certificatie of gelijkwaardig - Accreditatiecriteria of gelijkwaardig - Kennis van relevante certificatiesystematiek

14 Pagina 14 van 20 Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 8.4 Rapportage aan College van Deskundigen De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; Resultaten van de controles;

15 Pagina 15 van TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 en Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatieinstellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten Machinerichtlijn 2006/42/EG Richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG SKH INSPECTIELIJSTEN (de actuele versie van de inspectielijsten is te vinden op

16 Pagina 16 van 20 BIJLAGE I Bijlage 1 van de Richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG (vrij vertaald naar de tekst uit het Publicatieblad van Europese Gemeenschappen, nr L260/5) 1 Veiligheidsverplichtingen a genoemde verplichtingen zijn van toepassing met inachtneming van de richtlijn en als het overeenkomstige gevaar voor het betrokken arbeidsmiddel bestaat, b noodzakelijkerwijs zijn niet dezelfde maatregelen van toepassing als die volgens de essentiële eisen voor nieuwe machines Bedieningssystemen a duidelijk zichtbaar en herkenbaar en zonodig passend gemerkt, b buiten gevaarlijke zones geplaatst (tenzij het niet anders kan), - bediening en onopzettelijke handelingen mogen geen extra gevaar opleveren, c zicht op personen die zich in gevaarlijke zones bevinden, - zonodig licht- en/of geluidsignalen t.b.v. blootgestelde personen, - zonodig vertragingen zodat blootgestelde personen gevaren kunnen ontlopen, d veilig bij te verwachten gebruik, ook in geval van storingen, defecten en belastingen. 2.2 Starten arbeidsmiddel alleen in werking stellen door een bewuste handeling aan een bestemd bedieningssysteem: - dit geldt ook voor het opnieuw in werking stellen na stilstand en voor het bewerkstelligen van een belangrijke wijziging van de werking van het arbeidsmiddel (snelheid, druk, enz.), behalve als er geen risico voor de blootgestelde personen is, - dit geldt niet indien genoemde acties plaats vinden binnen een automatische cyclus. 2.3 Stoppen a elk arbeidsmiddel moet (afhankelijk van het gevaarsrisico) voorzien zijn van een systeem t.b.v. volledige en veilige stopzetting, b elke werkplek moet voorzien zijn van een bedieningssysteem t.b.v. stil leggen van het gehele arbeidsmiddel of een deel daarvan (afh. van het risico), c stop gaat voor start, d afhankelijk van het gevaarsrisico moet na stilstand de energievoorziening zijn onderbroken. 2.4 Noodstopinrichting afhankelijk van de gevaren voor de gezondheid en de normale uitschakeltijd moet een noodstopinrichting aanwezig zijn. 2.5 a Terugslagbeveiliging bij gevaar van vallende of wegschietende voorwerpen moet de het arbeidsmiddel zo gekozen worden dat dit voorkomen wordt; daarbij moet het arbeidsmiddel van een passende veiligheidsinrichting voorzien zijn. b Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof bij gevaar van gas, damp, stof of vloeistof moet in geschikte opvang en afvoer nabij de bron voorzien zijn. 2.6 Stabiliteit indien noodzakelijk voor de veiligheid van personen moet het arbeidsmiddel door bevestiging of anders gestabiliseerd zijn

17 Pagina 17 van Breuk van bewegende delen indien (delen van) een arbeidsmiddel kunnen breken of uiteenspringen moeten passende beveiligingsmaatregelen worden genomen. 2.8 Afscherming bewegende delen indien het risico bestaat van mechanisch contact met bewegende delen moet het arbeidsmiddel zijn uitgerust met afschermingen; de afschermingen moeten: a stevig uitgevoerd zijn, b geen bijkomende gevaren veroorzaken, c niet eenvoudig te omzeilen of buiten werking te stellen zijn, d voldoende ver van de gevaarlijke zone verwijderd zijn, e zicht op het werk zo min mogelijk belemmeren (als zicht op het werk noodzakelijk is), f eenvoudig zijn te hanteren. 2.9 Verlichting werk- en onderhoudspunten voldoende verlicht Temperatuur van oppervlakken beveiliging tegen hoge of zeer lage temperaturen Alarmsignalen alarmsignalen goed en gemakkelijk waarneembaar en begrijpbaar Oneigenlijk gebruik arbeidsmiddelen mogen niet oneigenlijk worden gebruikt Onderhoud - periodiek onderhoud moet kunnen bij uitgeschakeld arbeidsmiddel; indien dit niet mogelijk is dan passende beveiligingsmaatregelen nemen of onderhoud buiten de gevaarlijke zones uitvoeren, - onderhoudsboekjes moeten consequent bijgehouden worden (Ont-)koppeling krachtbronnen - voorzien van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het arbeidsmiddel van de krachtbron kan worden losgekoppeld, - zonder gevaar te koppelen Markeringen en signaleringen voorzien van waarschuwingen en signaleringen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van personen Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden onder voortdurend veilige omstandigheden te bereiken Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen bescherming tegen de gevaren van brand, verhitting, damp, stof, e.d Risico van ontploffing risico van ontploffing voorkomen Direct of indirect contact met elektriciteit bescherming tegen gevaar van rechtstreeks of indirect contact met elektriciteit

18 Pagina 18 van 20 BIJLAGE II Concordantietabel tussen wetgeving inzake veiligheids- en gezondheidseisen Concordantietabel tussen wetgeving inzake veiligheids- en gezondheidseisen Hoofdstuk 7 Arboregeling Bijlage I Richtlijn Bijlage I Machinerichtlijn Arbobesluit arbeidsmiddelen 7.1, Opm. vooraf, , 1.2.2, a b c d , , 1.2.6, a b (3.17) , (6.3) , (7.6) , 1.6.3, (8.4) 8.1, , , 1.1.3, , 1.5.2

19 Pagina 19 van 20 BIJLAGE III: Model procescertificaat CI procescertificaat Naam (CI) Adres: (CI) Telefoonnummer(CI) Faxnummer(CI) HOUTBEWERKINGSMACHINES Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Certificaathouder Fabriek te Importeur VERKLARING VAN CI Dit procescertificaat is op basis van BRL M/02, "Gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines" van dd , conform het SKH Reglement voor Certificatie afgegeven door <<CI>>. SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent beoordeelde, gemodificeerde en/of geleverde houtbewerkingsmachines aan de in dit procescertificaat vastgelegde veiligheids- en gezondheidseisen voldoen, mits deze voorzien zijn van het hieronder afgebeelde SKH-certificatiemerk op een wijze als aangegeven in dit procescertificaat. Voor <<CI>>, directeur Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om bij <<CI>> te informeren of dit document nog geldig is. Afbeelding van het SKH-certificatiemerk Dit procescertificaat bestaat uit 2 bladzijden.

20 Pagina 20 van 20 1 PROCESSPECIFICATIE 1.1 Technische specificatie De door de certificaathouder beoordeelde, gemodificeerde en/of geleverde houtbewerkingsmachines voldoen aan paragraaf 4 van BRL M/02, "Gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines". Dit houdt onder andere in dat zij voldoen aan: - Richtlijn Arbeidsmiddelen - Arbowet Indien aan de houtbewerkingsmachines modificaties worden uitgevoerd door de certificaathouder, dan dienen deze bewerkingen te worden uitgevoerd conform de desbetreffende beoordelingsrichtlijn onder SKH procescertificaat. Bovenbedoelde bewerkingen mogen ook door derden worden uitgevoerd. Bij elke onder dit certificaat afgeleverde houtbewerkingsmachine wordt een in de Nederlandse taal opgestelde gebruikershandleiding verstrekt. 1.2 Merken Iedere houtbewerkingsmachine wordt gemerkt met het SKH-certificatiemerk. De uitvoering van dit merk is als volgt: - SKH-certificatiemerk; - nr. «nummercertificaat»; - machine-identificatie (type, serienummer, etc.); - datum (maand en jaar) van afgifte. Plaats van het merk: aan die zijde van de machine waar de bediening plaatsvindt. 2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER (koper/eigenaar) 2.1 Bij levering van de houtbewerkingsmachines inspecteren of: - geleverd is wat is overeengekomen; - het merk en de wijze van merken juist zijn; dit eventueel na aanpassing of Indien op grond van het onder 2.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: «Naambedrijf» en zo nodig met: de certificatie instelling NAW gegeven <<CI>> 2.2 De certificaathouder is verplicht te zorgen dat de afnemer de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige procescertificaat. 2.3 Toepassing en gebruik Het procescertificaat is van toepassing op gebruikte en in gebruik zijnde houtbewerkingsmachines, transportmiddelen c.q. transportwerktuigen voor zover zij elektrisch en/of mechanisch gekoppeld zijn aan een houtbewerkingsmachine c.q. een houtbewerkingsinstallatie en hijs- en hefgereedschappen indien zij deel uitmaken van een machine of installatie voor houtbewerking of -verwerking. Eén en ander met betrekking tot veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers op de arbeidsplaats. N.B. Hijs- en hefwerktuigen waarvoor verplichte keuringen gelden zijn van het toepassingsgebied uitgesloten. 2.4 Geldigheidscontrole Controleer of het procescertificaat nog geldig is; raadpleeg de <<CI>> website:

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Bijlage IV Minimumvoorschriften bedoeld in artikel 53, 4, tweede lid 1. Voorafgaande

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese

8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese 8.1.1 Arbeidsmiddelen (K.B. 12/08/93, B.S. 28/09/93) - synthese Toepassingsgebied (art. 1) Op de werkgevers en werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen. Definitie van arbeidsmiddelen (art. 2.1)

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR. NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 0821 11-07-2012 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR NIET- en SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-04 -2012 Aanvaard door

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d.

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN. Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. BRL M/10 10-11-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PRODUCTCERTIFICAAT KINDERBEDDEN EN BOXEN Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel d.d. 10-11-2014 Uitgave: Certificatie-instelling SKH

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten 2006 Kiwa N.V. Alle

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat KOMO productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317)

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in :

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in : Betreft: Machinerichtlijn (verkorte uiteenzetting) 1. Europese wetgeving De Machinerichtlijn is van kracht geworden op 1-1-1995. Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten en gaat boven de wetten

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Kiwa N.V Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL- K795 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste stalen buizen uit ongelegeerd staal Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen BRL 5025 Deel 01 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn K760/05 1-02-2012 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Koperen Buizen Voorwoord Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR BRL M/05 d.d. 2002-01-15 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET SKH PROCESCERTIFICAAT LAMINEREN; NIET-DRAGEND, INTERIEUR Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk verboden Lamineren; niet-dragend, interieur,

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie