FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 15 maart 2011 Curator : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp R-C : mr. C.W.D. Bom Activiteiten onderneming : De import van en de groothandel in, alsmede de montage van lichtkoepels, lichtstraten en lichtpanelen ten behoeve van de woning- en utiliteitsbouw Omzetgegevens : 2010: , : , : , : ,-- Personeel gemiddeld aantal : 3 Verslagperiode : 20 maart 2012 tot en met 12 september 2012 Bestede uren in verslagperiode : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp 3,50 uur mr. G.T. van der Meiden 15,90 uur insolventieafdeling 6,45 uur Bestede uren totaal : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp 47,20 uur mr. F.J.H. Somers 0,50 uur mr. G.T. van der Meiden 91,60 uur mr. C. van Meines 0,17 uur insolventieafdeling 19,20 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De gefailleerde vennootschap is opgericht op 18 augustus 1987, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn. De gefailleerde vennootschap was tot 18 januari 2002 genaamd B. & F. Daglichtconstructies B.V.. Vanaf datum oprichting tot 5 december 2001 was de besloten vennootschap Verenigde Bedrijven J. Kooi B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, enig aandeelhoudster en statutair bestuurster van gefailleerde. Per 5 december 2001 heeft laatstgenoemde vennootschap haar aandelen overgedragen aan de heer L.J.P. Strack van Schijndel, die vanaf dat moment enig aandeelhouder en statutair bestuurder is van gefailleerde. Bij statutenwijziging van 18 januari 2002 is de statutaire naam van gefailleerde gewijzigd in: Strack Lichtstraten Alphen B.V.. Het maatschappelijk kapitaal van de gefailleerde vennootschap beloopt ,82; het geplaatste en gestorte kapitaal beloopt ,99. De activiteiten van gefailleerde bestonden uit de verkoop en montage van daglichtconstructies vervaardigd uit aluminiumprofielen in combinatie met lichtdoorlatende kunststoffen (zogenaamde lichtstraten). De lichtstraten werden, in opdracht van gefailleerde, geproduceerd en geleverd door een extern bedrijf, Teka- Plast v.o.f., en gefailleerde zorgde voor de verkoop en montage daarvan bij haar opdrachtgevers. 1.2 Winst en verlies Volgens de administratie en jaarrekeningen van gefailleerde werden de volgende resultaten behaald: - boekjaar 2010: ,-- verlies; - boekjaar 2009: ,-- verlies; - boekjaar 2008: ,-- verlies; - boekjaar 2007: ,-- verlies; - boekjaar 2006: ,-- verlies. 1.3 Balanstotaal Uit de jaarrekeningen van gefailleerde kunnen de volgende gegevens worden afgeleid: - ultimo 2009: ,--; eigen vermogen ,-- negatief; - ultimo 2008: ,--; eigen vermogen ,-- negatief; - ultimo 2007: ,--; eigen vermogen ,-- negatief; - ultimo 2006: ,--; eigen vermogen ,-- negatief. 1.4 Lopende procedures Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van één lopende procedure bij de kantonrechter te Alphen aan den Rijn, waarin gefailleerde de gedaagde partij was. Deze procedure is op grond van art. 29 Fw van rechtswege geschorst om alleen dan te worden voortgezet indien de verificatie der vordering wordt betwist. De curator heeft de betreffende vordering (ad 2.590,37) inmiddels geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen. 1.5 Verzekeringen

3 3 Volgens de directie van gefailleerde was daarvan ten tijde van de faillietverklaring geen sprake (meer). De curator heeft bij de verzekeraar nadere informatie opgevraagd en daarbij tevens aanspraak gemaakt op eventuele restituties. De verzekeraar van gefailleerde heeft een restitutiepremie ad 771,31 overgemaakt op de bankrekening van gefailleerde. Dit bedrag is op verzoek van de curator door de bank overgemaakt op de faillissementsrekening. 1.6 Huur Volgens de bestuurder van gefailleerde was sprake van diverse huurovereenkomsten, te weten een huurovereenkomst met betrekking tot de kantoorruimte in de woning van de bestuurder van gefailleerde, alsmede overeenkomsten met betrekking tot door gefailleerde verschuldigde bijdragen in de huur van de bedrijfsruimte, de machines en inventaris en de accountantskosten en administratiekosten bij Teka-Plast, de leverancier/ fabrikant van de lichtstraten. De curator heeft geen huurovereenkomsten ontvangen; die zouden volgens de directie van gefailleerde ook nimmer op schrift zijn gesteld. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de betreffende overeenkomsten, indien en voor zover deze (nog) zouden bestaan, de facto zijn beëindigd als gevolg van het staken van de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring heeft de curator een bespreking gevoerd met de bestuurder van gefailleerde, de heer Strack van Schijndel. Uit de jaarrekeningen van gefailleerde blijkt dat al jaren sprake is van een verliessituatie. De bestuurder heeft aangegeven dat als gevolg van de crisis in 2010 tot augustus er slecht is verkocht, maar dat daarna de verkoop weer aantrok; in de maanden oktober 2010 tot en met januari 2011 was de omzet goed. Eind januari 2011 ontstond er een conflict met Teka-Plast. De bestuurder zag zich daardoor genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde per direct (28 januari 2011) te staken. Uiteindelijk heeft Teka-Plast vervolgens het faillissement aangevraagd. De curator heeft nader onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement en heeft geconcludeerd dat het faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door het geëscaleerde conflict met Teka-Plast; na escalatie van voornoemd conflict met Teka- Plast heeft de bestuurder van gefailleerde de onderneming feitelijk stilgelegd en het faillissement vervolgens afgewacht. Verwezen wordt ook naar het hierna onder 7.5 vermelde. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement waren formeel nog 2 werknemers in dienst bij gefailleerde (naast de bestuurder van gefailleerde). 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Volgens de bestuurder van gefailleerde waren voorheen 5 werknemers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 17 maart 2011 de werknemers, voor zover rechtens nog vereist, ontslag aangezegd en het UWV verzocht om de loonverplichtingen c.a. over te nemen; de salarissen zijn door gefailleerde vanaf 1 februari 2011 niet meer betaald.

4 4 Er heeft met de werknemers een intakegesprek door UWV plaatsgevonden op 23 maart 2011 op het kantoor van de curator. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers - overleg met UWV - ontslagaanzegging werknemers - intake UWV 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Volgens de bestuurder van gefailleerde is niet of nauwelijks sprake van bedrijfsmiddelen. De curator heeft geconstateerd dat in de jaarrekening 2009 wel een beperkte (kantoor)inventaris is opgenomen. De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie en, indien hij de kantoorinventaris wenst te behouden, daar een redelijk bod op te doen. Ook zou nog sprake moeten zijn van gereedschappen en aanhangwagens. De curator heeft de werknemers verzocht de eigendommen van gefailleerde in te leveren; de aanhangwagens bevinden zich volgens zeggen van de leverancier van gefailleerde bij haar (die deze in het kader van haar pandrecht onder zich houdt). De curator stelt zich echter op het standpunt dat genoemd pandrecht niet rechtsgeldig is gevestigd en heeft de aanhangwagens opgeëist. Tot enkele weken vóór de faillietverklaring had gefailleerde nog een auto in eigendom, welke door de bestuurder werd bereden. De bestuurder heeft in de bespreking kort na de faillietverklaring aangegeven dat hij deze naar hem privé had laten overschrijven. De curator heeft de auto teruggevorderd; de auto is inmiddels bij de curator ingeleverd. De curator overlegt nog met de financier, die stelt een pandrecht op de auto te hebben, over de verkoop van de auto is met machtiging van de rechter-commissaris en met instemming van Teka-Plast, die stelt daarop een pandrecht te hebben via een internetveiling verkocht. De netto-opbrengst waarop Teka-Plast als vermeend pandhoudster aanspraak heeft gemaakt is op de derdenrekening van het kantoor van de curator overgemaakt. In het kader van de hierna genoemde regeling met Teka-Plast (zie hierna sub 5.3) is de opbrengst inmiddels overgeboekt naar de boedelrekening. Ondanks sommatie tot afgifte zijn diverse bedrijfsmiddelen van gefailleerde nog niet afgegeven aan de curator. Het betreft gereedschappen, beperkte (kantoor)inventaris en gsm-toestellen. Naar aanleiding van de sommaties heeft een van de voormalige werknemers van gefailleerde bij de curator een aantal zaken ingeleverd. De bestuurder heeft toegezegd op een deel van deze zaken een bod te zullen doen. Voor de overige zaken heeft de bestuurder aangegeven dat een deel daarvan niet

5 5 meer aanwezig is (gestolen) en dat de gereedschappen bij Teka-Plast zouden zijn opgeslagen; dit wordt evenwel door Teka-Plast betwist. Inmiddels heeft ook de bestuurder enkele eigendommen van gefailleerde ingeleverd. Van diverse eigendommen van gefailleerde is niet duidelijk wat daarmee is gebeurd c.q. waar deze zich thans bevinden. Teka-Plast, de bestuurder en één van de werknemers van gefailleerde hebben daarover tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Indien daarover niet op korte termijn duidelijkheid komt, is de curator voornemens bij de politie aangifte te doen van diefstal c.q. verduistering van deze zaken. De curator heeft inmiddels melding gemaakt van diefstal c.q. verduistering. De curator stelt zich op het standpunt dat geen van de ten tijde van faillietverklaring aan gefailleerde in eigendom toebehorende zaken rechtsgeldig zijn verpand aan Teka-Plast. Verwezen wordt naar het gestelde onder 5.3. De curator heeft Teka-Plast een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Teka-Plast is akkoord gegaan met het voorstel van de curator. Zie het hierna vermelde sub Verkoopopbrengst De netto-opbrengst van de auto beloopt 1.438,71 inclusief BTW en is ontvangen op de boedelrekening. 3.8 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Nu de fiscus in dit faillissement is betrokken met een vordering ter zake omzetbelasting (zie hierna onder 8.2) is zij bevoorrecht op de opbrengst van eventuele bodemzaken Werkzaamheden - inventarisatie bedrijfsmiddelen - onderzoek auto - laten veilen auto - onderzoek zekerheden - voorstel minnelijke regeling - contact met bestuurder - contact met werknemers - afwikkeling minnelijke regeling met Teka-Plast - maken melding diefstal c.q. verduistering bij het Openbaar Ministerie Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Volgens de bestuurder van gefailleerde is geen sprake van voorraad; de lichtstraten werden in opdracht gefabriceerd door de financier van de vennootschap en daar opgeslagen totdat zij ter montage op de werken werden afgehaald door de werknemers van gefailleerde. Ook volgens de administratie van gefailleerde is daarvan geen sprake. Voor wat betreft onderhanden werk heeft de bestuurder van gefailleerde aangegeven dat daarvan ten tijde van de faillietverklaring ook geen sprake (meer) zou (kunnen) zijn als gevolg van het staken van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde per 28 januari De curator verricht nader onderzoek.

6 6 De curator heeft haar onderzoek terzake afgerond en geen bewijs gevonden voor het bestaan van voorraden of onderhanden werk.

7 Verkoopopbrengst Niet van toepassing Boedelbijdrage Niet van toepassing Werkzaamheden - onderzoek voorraad en onderhanden werk Andere activa 3.15 Beschrijving Gefailleerde bleek recht te hebben op een belastingrestitutie na verrekening met openstaande aanslagen ad 8.253,83. De curator heeft, in overleg met de financier die stelt een pandrecht op de betreffende teruggave te hebben, de Belastingdienst aangeschreven met het verzoek dit bedrag over te maken op de faillissementsrekening, hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden. De curator stelt zich op het standpunt dat de door haar geïncasseerde vordering uit hoofde van een belastingrestitutie niet rechtsgeldig is verpand en derhalve in de boedel valt. De curator heeft de vermeende pandhouder een minnelijke regeling aangeboden en is ter zake in afwachting van een reactie. De pandhouder heeft haar aanspraken op vermeende pandrechten laten vallen als onderdeel van de met haar gesloten minnelijke regeling; zie hierna onder 5.3. Op verzoek van de curator heeft Shell een waarborgsom gerestitueerd Verkoopopbrengst Zie hiervoor onder Belastingrestitutie: 8.253,83 - Restitutie Shell: 107, Werkzaamheden - correspondentie met belastingdienst - onderzoek rechtsgeldigheid verpanding - aanschrijven Shell - totstandkoming regeling Teka-Plast 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Ten tijde van de faillietverklaring beschikte gefailleerde nog over een debiteurenportefeuille, bestaande uit 11 debiteuren ad in totaal , Opbrengst Tot op heden is ,11 geïncasseerd. Zes debiteuren hebben de vorderingen voldaan op de faillissementsrekening (totaal ,11, waarbij één debiteur 300,-- niet heeft voldaan in het kader van garantieaanspraken). Twee debiteuren ten bedrage van in totaal 4.147,15 hebben aangetoond dat de vorderingen reeds vóór datum faillietverklaring op de rekening van de gefailleerde vennootschap zijn betaald. Drie debiteuren ten belope ad in totaal ,65 zijn in staat van faillissement verklaard c.q. is de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. De vorderingen zijn ingediend bij de curatoren resp. bewindvoerder.

8 8 Een van deze debiteuren heeft een akkoord aangeboden aan zijn schuldeisers. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris dit (spaar)akkoord geaccepteerd. Volgens dit akkoord zal betaling van een gering percentage van de vordering in tranches gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling plaatsvinden. Terzake werd een 127,21 op de faillissementsrekening ontvangen. Behoudens dit (spaar)akkoord is de incasso van de debiteuren afgerond. 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft met de pandhoudster afgesproken dat de curator zal trachten de debiteuren te incasseren en dat, indien en voor zover het pandrecht van de financier rechtsgeldig blijkt te zijn, aan de boedel een boedelbijdrage van 10% van de geïncasseerde bedragen toekomt. De curator heeft zich na onderzoek jegens de financier van gefailleerde op het standpunt gesteld dat de openstaande debiteuren ten tijde van de faillietverklaring niet (rechtsgeldig) aan de financier zijn verpand en dat de opbrengst daarvan mitsdien in de boedel valt. De curator heeft de vermeende pandhouder een voorstel voor een minnelijke regeling in deze aangeboden en is ter zake in afwachting van een reactie. De pandhouder heeft de aanspraken op haar vermeende pandrechten laten vallen als onderdeel van de met haar gesloten minnelijke regeling. Verwezen wordt naar het hierna sub 5.3 vermelde. 4.4 Werkzaamheden - inventarisatie + aanschrijven debiteuren, - onderzoek pandrechten - totstandkoming regeling Teka-Plast - onderzoek + instemming (spaar)akkoord debiteur 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ABN AMRO Bank heeft via Solveon Incasso B.V. bij brief van 22 maart 2011 een vordering van 5.029,11 ingediend. 5.2 Leasecontracten Volgens de directie van gefailleerde was ten tijde van de faillietverklaring daarvan geen sprake meer. Door gefailleerde werd een Mercedes Vito geleased. Deze is vóór datum faillietverklaring bij de leasemaatschappij ingeleverd. 5.3 Beschrijving zekerheden De leverancier van gefailleerde, Teka-Plast v.o.f., heeft aan de curator aangegeven dat zij een pandrecht heeft op de bedrijfsmiddelen, de voorraad en het onderhanden werk, alsmede de debiteuren van gefailleerde. De curator heeft dit nog in onderzoek. De curator heeft zich na onderzoek jegens Tekaplast v.o.f. op het standpunt gesteld dat geen van de ten tijde van faillietverklaring aan gefailleerde toebehorende goederen rechtsgeldig zijn verpand. Op verzoek van Teka-Plast heeft de curator een bespreking gevoerd met Teka-Plast en diens advocaat. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris Teka-Plast een aanbod gedaan voor een minnelijke regeling. De curator is in afwachting van een reactie van Teka-Plast. Teka-Plast is akkoord gegaan met het aanbod van de curator. Deze minnelijke

9 9 regeling houdt samengevat in dat de bedrijfsmiddelen van gefailleerde, minus de auto, zullen toekomen aan Teka-Plast. Daar staat tegenover dat Teka-Plast de aanspraken op haar vermeende pandrechten laat vallen en daardoor de opbrengst van de auto en de debiteuren definitief in de boedel valt. 5.4 Separatistenpositie Aangezien de fiscus in dit faillissement betrokken is met een vordering, zal de curator de opbrengst van eventuele bodemzaken opeisen ex art. 57 lid 3 Fw. Voorts wordt verwezen naar het hiervoor gestelde onder Boedelbijdragen Daarvan is geen sprake gezien de onder 5.3 beschreven minnelijke regeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Daarvan is geen sprake. 5.7 Reclamerechten Daarvan is geen sprake. 5.8 Retentierechten Daarvan is niet gebleken. 5.9 Werkzaamheden - onderzoek zekerheden - correspondentie met banken en notaris - overleg en correspondentie met Teka-Plast - bespreking met Teka-Plast - sluiten minnelijke regeling 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Daarvan is geen sprake, aangezien de werkzaamheden van gefailleerde feitelijk per 28 januari 2011 zijn gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 6.3 Werkzaamheden Niet van toepassing. Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde onder 6.1.

10 10 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator zal onderzoeken of de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. Dit onderzoek wordt voortgezet in combinatie met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. De curator is van oordeel dat de boekhouding niet voldoet aan de wettelijke eisen. Verwezen wordt naar het hierna sub 7.5 vermelde. 7.2 Depot jaarrekeningen Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken de navolgende gegevens: - boekjaar 2009: niet gedeponeerd; - boekjaar 2008: gedeponeerd op 22 december 2010, mitsdien te laat; - boekjaar 2007: gedeponeerd op 15 mei 2009, mitsdien te laat. 7.3 Accountantsverklaring Gefailleerde is op grond van art. 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. In de jaarrekeningen van gefailleerde is opgenomen dat op grond daarvan geen opdracht tot accountantscontrole is verstrekt en derhalve een accountantsverklaring ontbreekt. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit zal nog worden onderzocht. Gefailleerde is opgericht op 18 augustus 1987, zodat een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, zal zijn verjaard. Om deze reden zal de curator deze verplichting niet verder onderzoeken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit zal nog worden onderzocht. Dit onderzoek wordt voortgezet in combinatie met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, boekhoudplicht en paulianeus handelen. Gelet op het feit dat in de visie van de curator, zoals hiervoor sub 7.1 en 7.2 is opgenomen, sprake is geweest van niet-nakoming van de zgn. boekhoudplicht en/of de deponeringsplicht, alsmede paulianeus handelen (zie hierna onder 7.6), heeft de curator zich jegens de bestuurder op het standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is om een schriftelijke reactie verzocht. De bestuurder heeft via zijn advocaat het standpunt van de curator betwist. Het verweer van de bestuurder overtuigt de curator niet. De curator is van oordeel dat de bestuurder op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk is voor het boedeltekort in het faillissement. De bestuurder heeft voorts aangegeven dat hij geen verhaal biedt. De curator heeft dit nog in onderzoek en zal vervolgens in overleg met de rechtercommissaris besluiten of het in het belang van de boedel is om terzake een procedure op te starten.

11 Paulianeus handelen Dit zal nog worden onderzocht. Ter zake wordt ook verwezen naar het hiervoor sub 3.6. vermelde met betrekking tot de auto. Dit onderzoek wordt voortgezet in combinatie met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. De curator heeft jegens de bestuurder van gefailleerde de vernietiging ingeroepen van betalingen (pinopnamen) van de bankrekening van gefailleerde ad in totaal ,--, welke kort vóór datum faillietverklaring zijn verricht aan/door de bestuurder, en de bestuurder gesommeerd dit bedrag aan de boedel terug te betalen. De bestuurder voert ter zake verweer. Deze vordering is voorts meegenomen in de onderbouwing van de aansprakelijkstelling ex art. 2:248 BW. Ook deze vordering wordt door de bestuurder betwist. Kort na het hiervoor onder 1.7 genoemde conflict tussen de bestuurder van gefailleerde en Teka-Plast heeft een substantiële betaling plaatsgevonden aan Teka- Plast. Gebleken is dat deze betaling is uitgevoerd door Teka-Plast zelf, die zoals onder 1.6 is opgemerkt toen de administratie van gefailleerde verzorgde. De curator onderzoekt of deze betaling paulianeus dan wel onrechtmatig is en heeft terzake de bestuurder gevraagd om nadere informatie omtrent de gang van zaken. 7.7 Werkzaamheden - onderzoek depot jaarrekeningen - onderzoek accountantsverklaring - onderzoek paulianeus handelen - onderzoek boekhoudplicht - onderzoek onbehoorlijk bestuur - correspondentie met (advocaat van) bestuurder - onderzoek betaling Teka-Plast 8. Crediteuren Op basis van een opgave van gefailleerde zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven op 21 maart Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - salaris en kosten curator: PM - UWV ter zake loon c.s. opzegtermijn werknemers: , Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ter verificatie ingediend: - omzetbelasting 4.716,00 - loonbelasting 3.735,00 - vennootschapsbelasting ,00 De curator zal nog nadere informatie bij de fiscus ter zake inwinnen gelet op het feit dat enkele vorderingen zijn verrekend met de belastingrestitutie (zie hiervoor sub 3.15). Na onderzoek is gebleken dat de fiscus voornoemde vorderingen inderdaad niet had verrekend.

12 Preferente vordering van het UWV UWV heeft de navolgende vorderingen ter verificatie ingediend: - Ex artikel 66 lid 1 WW (3:288 e BW) ,21 - Ex artikel 66 lid 3 WW 2.247, Andere preferente crediteuren Door MN Services is een vordering ex artikel 3:288 sub c BW ingediend ten bedrage van 1.155, Aantal concurrente crediteuren De crediteuren zijn door de curator op 21 maart 2011 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot nog toe hebben 24 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt heden , Verwachte wijze van afwikkeling Naar verwachting zal geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. 8.8 Werkzaamheden Inventariseren vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van één lopende procedure, waarbij gefailleerde de gedaagde partij is. Deze procedure is op grond van art. 29 Fw van rechtswege geschorst. De curator heeft de kantonrechter alsmede de advocaat van de eisende partij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Gedurende het faillissement zijn vooralsnog geen procedures door of tegen de curator aanhangig gemaakt. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan Plan van aanpak De curator zal de volgende werkzaamheden oppakken c.q. voortzetten: - afwikkeling onbehoorlijk bestuur/paulianeuze transactie - inventarisatie schuldvorderingen 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op 15 maart 2013.

13 Werkzaamheden Zie hiervoor onder Alphen aan den Rijn, 13 september 2012 M.P. van Eeden-van Harskamp curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie