ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ETB De Noord Holding B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V. Artikel 1: Gebondenheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschappen ETB De Noord Holding B.V., Electrotechnisch Bureau de Noord B.V., Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V., Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. alsmede al de aan deze vennootschappen gelieerde of door hen aan te wijzen natuurlijke personen, bestuurders e.d. zomede al de aan deze vennootschappen gelieerde rechtspersonen (hierna gezamenlijk alsook afzonderlijk: ETB ) en de opdrachtgever (hierna: opdrachtgever ) Onder gelieerde rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1.1 wordt verstaan: iedere houdstervennootschap of dochtervennootschap, ongeacht of deze rechtstreeks danwel middellijk deelneemt danwel wordt gehouden, iedere rechtspersoon waarin, middellijk danwel rechtstreeks, enig belang wordt gehouden, elke personenvennootschap waarin, middellijk danwel rechtstreeks, wordt geparticipeerd en voor het overige iedere rechtspersoon die in het kader van deze algemene voorwaarden onder gelieerde vennootschap valt te verstaan Deze condities zijn in de eerste plaats van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en eenzijdige opdrachten tot levering en installatiewerkzaamheden, doch ook op alle overige dienstverlening van ETB Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien deze door ETB schriftelijk bevestigd zijn aan de opdrachtgever. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2: Overeenkomsten / Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens ETB gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. De overeenkomst komst eerst tot stand al dan niet na offerte - wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door ETB is bevestigd aan de opdrachtgever, of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht door ETB Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat ETB een en ander schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever Mondelinge afspraken en bedingen, binden ETB eerst nadat deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk namens ETB zijn bevestigd Tekeningen, berekeningen, schema s, computersystemen, methoden, monsters, specifieke gereedschappen en andere hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van ETB en zullen niet door opdrachtgever aan derden mogen worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ETB, op straffe van een door opdrachtgever aan ETB direct en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, te verbeuren boete van ,00 per overtreding. Voornoemde boete laat de eventuele rechten van ETB op schadevergoeding onverlet Alle gegevens in publicatie- / reclamemateriaal van ETB zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. ETB staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Pagina 1 van 6

2 Artikel 3: Levering 3.1. Een door ETB opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal de opdrachtgever ETB schriftelijk een nadere redelijke termijn dienen te stellen om alsnog te leveren. ETB zal terzake nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn. ETB heeft het recht de order in gedeelten te leveren Opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie - mondeling of schriftelijk in gebreke daarmee, dan is ETB bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever. Eén en ander laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de koopsom van niet afgenomen zaken aan ETB onverlet. De door opdrachtgever gekochte zaken worden geacht door de opdrachtgever na verloop van de voor afname overeengekomen tijd bij de fabriek te zijn afgenomen, waarna zij dus voor rekening en risico van opdrachtgever zijn en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening en risico van opdrachtgever worden opgeslagen door ETB Overigens zal steeds gelden dat wordt geleverd vanaf fabriek. Onverminderd het voorgaande loopt de leveringstermijn vanaf de laatste vanaf onderstaande tijdsmomenten: * de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging van ETB. * de datum van ontvangst van de bij opdracht verschuldigde betalingstermijn. * de datum van de door opdrachtgever aan ETB te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden Bij verkoop omvat de koopprijs mede het transport en de plaatsing, tenzij partijen daaromtrent anders overeenkomen. Bij verhuur zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever De plaats waar opdrachtgever de betreffende zaken wenst te zien opgesteld dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door ETB te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van ETB. Artikel 4: Prijs en betaling 4.1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. ETB is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle verhogingen van de prijs ter zake bijkomende heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal ETB eveneens steeds mogen doorbereken aan de opdrachtgever Betalingen geschieden à contant of op factuur. Betaling op factuur dient binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum plaats te hebben. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich, op grond waarvan dan ook, te beroepen op opschorting en/of verrekening van haar (betaal)verplichtingen jegens ETB. Betalingen op factuur worden verricht op het door ETB aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever Indien opdrachtgever het door haar verschuldigde bedrag niet of niet tijdig voldoet komt zij jegens ETB in verzuim te verkeren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en is zij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, aan ETB een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de dag van algehele betaling, met dien verstande dat een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand. Naast het voorgaande is opdrachtgever bij niet of niet tijdige betaling aan ETB en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist gehouden aan ETB een vergoeding te betalen voor alle bijkomende door ETB te maken daadwerkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, welke vergoeding tenminste 15% van de totale vordering van ETB zal belopen, overigens met een minimum van 500,- per gebeurtenis Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op vervallen rente en incassokosten zoals bedoeld in artikel 4.3 en vervolgens op de langst uitstaande vordering (factuur). ETB is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, één en ander met inbegrip van (vervallen) rente, incassokosten zoals bedoeld in artikel 4.3 en ook eventueel nog niet opeisbare facturen, en opdrachtgever wordt geacht direct in verzuim te verkeren jegens ETB ingeval van: - enige toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever jegens ETB; - beslaglegging op goederen die in eigendom aan opdrachtgever toebehoren of beslaglegging door de fiscus op bodemzaken ten laste van opdrachtgever; - aanvrage van surséance van betaling of het faillissement van opdrachtgever; Pagina 2 van 6

3 4.6. Ingeval van niet of niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft ETB, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is en zonder dat ETB daardoor tot enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden zal zijn, steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft ETB te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of aanbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is ETB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder dat ETB jegens opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden zal zijn Indien de gevraagde zekerheidsstelling niet binnen de door ETB gestelde termijn wordt verstrekt, is ETB gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder dat ETB jegens opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden zal zijn. Besluit ETB van het voornoemde recht tot ontbinding van de overeenkomst gebruik te maken, dan zal zij de opdrachtgever van dat voornemen schriftelijk in kennis te stellen en deze daarbij alsnog de gelegenheid te geven de gevraagde zekerheidsstelling binnen bekwame tijd (te bepalen door ETB) te verstrekken. Artikel 5: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentie 5.1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde zaken op opdrachtgever over op het moment van (af)levering. Voorts gelden met name in geval van koop en levering, de volgende condities Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur - eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten - heeft voldaan blijven de (af)geleverde zaken eigendom van ETB De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever zal niet de bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven zaken aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van ETB wegens tekortschieten van opdrachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor - het behoud van - de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te verpanden of enig ander (beperkt) recht op die zaak te vestigen. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan ETB te melden Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten, is ETB gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen, onder eventuele creditering van de koopprijs. ETB heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken, waar die zich ook mogen bevinden Indien de door ETB geleverde zaken voor integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren zijn, zal opdrachtgever ten behoeve van ETB op diens eerst verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige zaken en de nieuw gevormde zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van ETB op opdrachtgever uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal opdrachtgever op eerste verzoek meewerken aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan opdrachtgever toebehorende onbezwaarde zaken Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te zullen werken aan alle formaliteiten die nodig zijn voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voorzover nodig en mogelijk verleent opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloze pandrechten aan ETB een onherroepelijke volmacht ETB is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen opdracht betrekking heeft zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn (financiële) verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door ETB verrichte werkzaamheden. Het recht van terughouding omvat tevens documenten en/of remboursgelden Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening van het door opdrachtgever aan ETB verschuldigd, dan zal ETB gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus. Pagina 3 van 6

4 Artikel 6: Intellectuele eigendom 6.1. Behoudens in het geval partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen, blijven aan ETB toekomende intellectuele eigendomsrechten op de door ETB te leveren zaken aan ETB toebehoren. (Af)levering van zaken door ETB aan opdrachtgever impliceert geenszins enige overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten van ETB Opdrachtgever vrijwaart ETB tegen alle aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreuken op rechten van intellectuele eigendom Opdrachtgever verklaart op geen enkele wijze direct of indirect inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendom van ETB verbandhoudende met de door ETB geleverde zaken. Artikel 7: Klachten 7.1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te doen - inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en /of beschadigingen dient opdrachtgever binnen 8 dagen na op/aflevering schriftelijk - per post, telefax of - gemotiveerd aan ETB kenbaar te maken. Na verloop van de genoemde termijn van 8 dagen worden de door ETB geleverde zaken geacht de eigenschappen te bezitten die daaraan blijkens de tussen partijen gesloten overeenkomst verwacht mogen worden. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden doorgeleverd Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid zomede direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking moeten terstond op enige vervoersdocument worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkele actie jegens ETB kan instellen. Op opdrachtgever rust de bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert, dezelfde zij als welke door ETB zijn geleverd Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor opdrachtgever vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever nimmer op. Het recht van reclamatie vervalt indien de producten door opdrachtgever zijn gewijzigd of gerepareerd ETB heeft de keus om, indien een klacht van opdrachtgever gegrond blijkt, alsnog het overeengekomene te leveren, danwel betreffende zaken terug te nemen en te vervangen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en gedane betalingen aan opdrachtgever terug te boeken Het recht van reclame vervalt eveneens ingeval van enige vorm van zelfwerkzaamheid door opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde. Evenmin zal ETB aansprakelijk zijn voor gevolgschade, hoe ook genaamd. Artikel 8: Garantie 8.1. ETB verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van goede kwaliteit, conform toepasselijke normen volgens NEN 1010; aansluitvoorwaarden en bouwverordening in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal ETB er alles aan doen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid De garantie op de (af)geleverde zaken, strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van ETB verstrekte garantie, indien aanwezig. ETB verwijst naar eventueel bijgeleverde garantiecertificaten Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie ETB aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in geval van werkzaamheden in onderaanneming, zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede niet door ETB uitgevoerde (dé)montagewerkzaamheden of verplaatsing. Artikel 9: Overmachtsituatie 9.1. Gedurende een situatie van overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen, is uitsluitend ETB gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel, door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onder opgave van de omstandigheid, die verdere uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding Pagina 4 van 6

5 bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door ETB werkelijke gemaakte kosten en geleden schade vanwege de ontstane overmachtsituatie Indien ETB bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is ETB gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht Van een situatie van overmacht zal ondermeer sprake zijn, indien de correcte uitvoering van de overeenkomst wordt belet of vertraagd door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriën, storingen in de levering van energie danwel toelevering van en materialen en/of het verrichten van diensten door derden. Van overmacht zal evenzeer sprake zijn wanneer één van de hiervoor genoemde omstandigheden zich bij een door één der partijen ingeschakelde hulppersoon voordoen. Artikel 10: Aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten is de aansprakelijkheid van ETB voor schade op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond beperkt tot de in artikel 8 opgenomen garantieverplichtingen en in ieder geval tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval zal worden uitgekeerd. ETB heeft zich tegen aansprakelijkheid voor een branchegebruikelijke schadesom en onder branchegebruikelijke condities verzekerd en zal zich ook verzekerd houden. Keert de verzekeraar van ETB niets uit, dan is elke aansprakelijkheid van ETB, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen, uitgesloten Ingeval van enige onrechtmatige daad zijdens ETB of diens hulppersonen, is ETB, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Voornoemde aansprakelijkheid van ETB is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van ETB in voorkomend geval zal worden uitgekeerd. Keert de verzekeraar van ETB in voorkomend geval niets uit, dan is elke aansprakelijkheid van ETB, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten, uitgesloten Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten is ETB niet aansprakelijk voor schade op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond, in verband met overschrijding van leveringstermijnen, ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen- en letselschade, ideële schade of vervolgschade, inclusief bedrijfsschade Opdrachtgever vrijwaart ETB tegen alle aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van ETB, verbandhoudende met of door haar vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties. Tevens vrijwaart opdrachtgever ETB voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding, op grond waarvan dan ook, waarvoor ETB ingevolge dit artikel 10 jegens opdrachtgever niet aansprakelijk is. Artikel 11: Annulering Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren, is opdrachtgever ter verkrijging van toestemming van ETB daartoe in elk geval verplicht aan ETB te vergoeden alle in het kader van de opdracht door ETB gedane uitgaven in verband met bestelde of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daardoor veroorzaakte schade aan ETB te vergoeden, welke op voorhand van alle rechten op verdere schadevergoeding Daarnaast zal opdrachtgever de uit de annulering voortspruitende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en ETB vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden als gevolg van die annulering. Artikel 12: Retourzendingen Door opdrachtgever kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van ETB worden geretourneerd. In dat geval zal ETB aan afnemer een retournummer verstrekken. Pagina 5 van 6

6 12.2. Bij gebreke van een retournummer, danwel een anderszins gebrekkige retourzending, heeft ETB het recht de betreffende zending te weigeren Alle kosten verbandhoudende met een retourzending zijn en blijven voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 13: Meer- en minderwerk ETB heeft tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die modificaties / wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor opdrachtgever In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend. Artikel 14: Hoofdelijke verbondenheid In geval van overeenkomsten tussen ETB en twee of meerdere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende (financiële) verplichtingen jegens ETB. Artikel 15: Rechts- en forumkeuze Op alle offertes van en overeenkomsten met ETB is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen - voor zover al van toepassing - van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van ETB te Alblasserdam, alwaar tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, zullen in beginsel en bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, danwel indien ETB daaraan de voorkeur geeft de rechter waaronder opdrachtgever ressorteert. Eén en ander laat het recht van partijen om maatregelen te nemen in kortgeding of andere spoedvoorzieningen ten overstaan van andere Rechtbanken onverlet. Deze algemene voorwaarden liggen bij ETB ter inzage en zullen op verzoek, op kosten van ETB, worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van ETB. Via de volgende link kunnen deze algemene voorwaarden worden gedownload en opgeslagen zodat deze toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming: Op verzoek zullen deze algemene voorwaarden, op kosten van ETB, via elektronische weg of op andere wijze kunnen worden toegezonden. Pagina 6 van 6

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Den Haag

Algemene voorwaarden. Den Haag Den Haag Artikel1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door OPGEWEKT b.v. aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie