ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ETB De Noord Holding B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V. Artikel 1: Gebondenheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschappen ETB De Noord Holding B.V., Electrotechnisch Bureau de Noord B.V., Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V., Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. alsmede al de aan deze vennootschappen gelieerde of door hen aan te wijzen natuurlijke personen, bestuurders e.d. zomede al de aan deze vennootschappen gelieerde rechtspersonen (hierna gezamenlijk alsook afzonderlijk: ETB ) en de opdrachtgever (hierna: opdrachtgever ) Onder gelieerde rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1.1 wordt verstaan: iedere houdstervennootschap of dochtervennootschap, ongeacht of deze rechtstreeks danwel middellijk deelneemt danwel wordt gehouden, iedere rechtspersoon waarin, middellijk danwel rechtstreeks, enig belang wordt gehouden, elke personenvennootschap waarin, middellijk danwel rechtstreeks, wordt geparticipeerd en voor het overige iedere rechtspersoon die in het kader van deze algemene voorwaarden onder gelieerde vennootschap valt te verstaan Deze condities zijn in de eerste plaats van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en eenzijdige opdrachten tot levering en installatiewerkzaamheden, doch ook op alle overige dienstverlening van ETB Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien deze door ETB schriftelijk bevestigd zijn aan de opdrachtgever. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2: Overeenkomsten / Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens ETB gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. De overeenkomst komst eerst tot stand al dan niet na offerte - wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door ETB is bevestigd aan de opdrachtgever, of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht door ETB Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat ETB een en ander schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever Mondelinge afspraken en bedingen, binden ETB eerst nadat deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk namens ETB zijn bevestigd Tekeningen, berekeningen, schema s, computersystemen, methoden, monsters, specifieke gereedschappen en andere hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van ETB en zullen niet door opdrachtgever aan derden mogen worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ETB, op straffe van een door opdrachtgever aan ETB direct en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, te verbeuren boete van ,00 per overtreding. Voornoemde boete laat de eventuele rechten van ETB op schadevergoeding onverlet Alle gegevens in publicatie- / reclamemateriaal van ETB zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. ETB staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Pagina 1 van 6

2 Artikel 3: Levering 3.1. Een door ETB opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal de opdrachtgever ETB schriftelijk een nadere redelijke termijn dienen te stellen om alsnog te leveren. ETB zal terzake nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn. ETB heeft het recht de order in gedeelten te leveren Opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie - mondeling of schriftelijk in gebreke daarmee, dan is ETB bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever. Eén en ander laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de koopsom van niet afgenomen zaken aan ETB onverlet. De door opdrachtgever gekochte zaken worden geacht door de opdrachtgever na verloop van de voor afname overeengekomen tijd bij de fabriek te zijn afgenomen, waarna zij dus voor rekening en risico van opdrachtgever zijn en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening en risico van opdrachtgever worden opgeslagen door ETB Overigens zal steeds gelden dat wordt geleverd vanaf fabriek. Onverminderd het voorgaande loopt de leveringstermijn vanaf de laatste vanaf onderstaande tijdsmomenten: * de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging van ETB. * de datum van ontvangst van de bij opdracht verschuldigde betalingstermijn. * de datum van de door opdrachtgever aan ETB te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden Bij verkoop omvat de koopprijs mede het transport en de plaatsing, tenzij partijen daaromtrent anders overeenkomen. Bij verhuur zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever De plaats waar opdrachtgever de betreffende zaken wenst te zien opgesteld dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door ETB te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van ETB. Artikel 4: Prijs en betaling 4.1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. ETB is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle verhogingen van de prijs ter zake bijkomende heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal ETB eveneens steeds mogen doorbereken aan de opdrachtgever Betalingen geschieden à contant of op factuur. Betaling op factuur dient binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum plaats te hebben. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich, op grond waarvan dan ook, te beroepen op opschorting en/of verrekening van haar (betaal)verplichtingen jegens ETB. Betalingen op factuur worden verricht op het door ETB aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever Indien opdrachtgever het door haar verschuldigde bedrag niet of niet tijdig voldoet komt zij jegens ETB in verzuim te verkeren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en is zij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, aan ETB een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de dag van algehele betaling, met dien verstande dat een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand. Naast het voorgaande is opdrachtgever bij niet of niet tijdige betaling aan ETB en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist gehouden aan ETB een vergoeding te betalen voor alle bijkomende door ETB te maken daadwerkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, welke vergoeding tenminste 15% van de totale vordering van ETB zal belopen, overigens met een minimum van 500,- per gebeurtenis Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op vervallen rente en incassokosten zoals bedoeld in artikel 4.3 en vervolgens op de langst uitstaande vordering (factuur). ETB is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, één en ander met inbegrip van (vervallen) rente, incassokosten zoals bedoeld in artikel 4.3 en ook eventueel nog niet opeisbare facturen, en opdrachtgever wordt geacht direct in verzuim te verkeren jegens ETB ingeval van: - enige toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever jegens ETB; - beslaglegging op goederen die in eigendom aan opdrachtgever toebehoren of beslaglegging door de fiscus op bodemzaken ten laste van opdrachtgever; - aanvrage van surséance van betaling of het faillissement van opdrachtgever; Pagina 2 van 6

3 4.6. Ingeval van niet of niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft ETB, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is en zonder dat ETB daardoor tot enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden zal zijn, steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft ETB te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of aanbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is ETB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder dat ETB jegens opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden zal zijn Indien de gevraagde zekerheidsstelling niet binnen de door ETB gestelde termijn wordt verstrekt, is ETB gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder dat ETB jegens opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden zal zijn. Besluit ETB van het voornoemde recht tot ontbinding van de overeenkomst gebruik te maken, dan zal zij de opdrachtgever van dat voornemen schriftelijk in kennis te stellen en deze daarbij alsnog de gelegenheid te geven de gevraagde zekerheidsstelling binnen bekwame tijd (te bepalen door ETB) te verstrekken. Artikel 5: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentie 5.1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde zaken op opdrachtgever over op het moment van (af)levering. Voorts gelden met name in geval van koop en levering, de volgende condities Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur - eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten - heeft voldaan blijven de (af)geleverde zaken eigendom van ETB De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever zal niet de bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven zaken aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van ETB wegens tekortschieten van opdrachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor - het behoud van - de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te verpanden of enig ander (beperkt) recht op die zaak te vestigen. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan ETB te melden Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten, is ETB gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen, onder eventuele creditering van de koopprijs. ETB heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken, waar die zich ook mogen bevinden Indien de door ETB geleverde zaken voor integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren zijn, zal opdrachtgever ten behoeve van ETB op diens eerst verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige zaken en de nieuw gevormde zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van ETB op opdrachtgever uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal opdrachtgever op eerste verzoek meewerken aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan opdrachtgever toebehorende onbezwaarde zaken Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te zullen werken aan alle formaliteiten die nodig zijn voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voorzover nodig en mogelijk verleent opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloze pandrechten aan ETB een onherroepelijke volmacht ETB is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen opdracht betrekking heeft zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn (financiële) verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door ETB verrichte werkzaamheden. Het recht van terughouding omvat tevens documenten en/of remboursgelden Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening van het door opdrachtgever aan ETB verschuldigd, dan zal ETB gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus. Pagina 3 van 6

4 Artikel 6: Intellectuele eigendom 6.1. Behoudens in het geval partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen, blijven aan ETB toekomende intellectuele eigendomsrechten op de door ETB te leveren zaken aan ETB toebehoren. (Af)levering van zaken door ETB aan opdrachtgever impliceert geenszins enige overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten van ETB Opdrachtgever vrijwaart ETB tegen alle aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreuken op rechten van intellectuele eigendom Opdrachtgever verklaart op geen enkele wijze direct of indirect inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendom van ETB verbandhoudende met de door ETB geleverde zaken. Artikel 7: Klachten 7.1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te doen - inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en /of beschadigingen dient opdrachtgever binnen 8 dagen na op/aflevering schriftelijk - per post, telefax of - gemotiveerd aan ETB kenbaar te maken. Na verloop van de genoemde termijn van 8 dagen worden de door ETB geleverde zaken geacht de eigenschappen te bezitten die daaraan blijkens de tussen partijen gesloten overeenkomst verwacht mogen worden. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden doorgeleverd Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid zomede direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking moeten terstond op enige vervoersdocument worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkele actie jegens ETB kan instellen. Op opdrachtgever rust de bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert, dezelfde zij als welke door ETB zijn geleverd Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor opdrachtgever vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever nimmer op. Het recht van reclamatie vervalt indien de producten door opdrachtgever zijn gewijzigd of gerepareerd ETB heeft de keus om, indien een klacht van opdrachtgever gegrond blijkt, alsnog het overeengekomene te leveren, danwel betreffende zaken terug te nemen en te vervangen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en gedane betalingen aan opdrachtgever terug te boeken Het recht van reclame vervalt eveneens ingeval van enige vorm van zelfwerkzaamheid door opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde. Evenmin zal ETB aansprakelijk zijn voor gevolgschade, hoe ook genaamd. Artikel 8: Garantie 8.1. ETB verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van goede kwaliteit, conform toepasselijke normen volgens NEN 1010; aansluitvoorwaarden en bouwverordening in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal ETB er alles aan doen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid De garantie op de (af)geleverde zaken, strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van ETB verstrekte garantie, indien aanwezig. ETB verwijst naar eventueel bijgeleverde garantiecertificaten Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie ETB aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in geval van werkzaamheden in onderaanneming, zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede niet door ETB uitgevoerde (dé)montagewerkzaamheden of verplaatsing. Artikel 9: Overmachtsituatie 9.1. Gedurende een situatie van overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen, is uitsluitend ETB gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel, door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onder opgave van de omstandigheid, die verdere uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding Pagina 4 van 6

5 bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door ETB werkelijke gemaakte kosten en geleden schade vanwege de ontstane overmachtsituatie Indien ETB bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is ETB gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht Van een situatie van overmacht zal ondermeer sprake zijn, indien de correcte uitvoering van de overeenkomst wordt belet of vertraagd door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriën, storingen in de levering van energie danwel toelevering van en materialen en/of het verrichten van diensten door derden. Van overmacht zal evenzeer sprake zijn wanneer één van de hiervoor genoemde omstandigheden zich bij een door één der partijen ingeschakelde hulppersoon voordoen. Artikel 10: Aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten is de aansprakelijkheid van ETB voor schade op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond beperkt tot de in artikel 8 opgenomen garantieverplichtingen en in ieder geval tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval zal worden uitgekeerd. ETB heeft zich tegen aansprakelijkheid voor een branchegebruikelijke schadesom en onder branchegebruikelijke condities verzekerd en zal zich ook verzekerd houden. Keert de verzekeraar van ETB niets uit, dan is elke aansprakelijkheid van ETB, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen, uitgesloten Ingeval van enige onrechtmatige daad zijdens ETB of diens hulppersonen, is ETB, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Voornoemde aansprakelijkheid van ETB is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van ETB in voorkomend geval zal worden uitgekeerd. Keert de verzekeraar van ETB in voorkomend geval niets uit, dan is elke aansprakelijkheid van ETB, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten, uitgesloten Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ETB, haar organen en/of leidinggevende ondergeschikten is ETB niet aansprakelijk voor schade op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond, in verband met overschrijding van leveringstermijnen, ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen- en letselschade, ideële schade of vervolgschade, inclusief bedrijfsschade Opdrachtgever vrijwaart ETB tegen alle aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van ETB, verbandhoudende met of door haar vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties. Tevens vrijwaart opdrachtgever ETB voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding, op grond waarvan dan ook, waarvoor ETB ingevolge dit artikel 10 jegens opdrachtgever niet aansprakelijk is. Artikel 11: Annulering Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren, is opdrachtgever ter verkrijging van toestemming van ETB daartoe in elk geval verplicht aan ETB te vergoeden alle in het kader van de opdracht door ETB gedane uitgaven in verband met bestelde of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daardoor veroorzaakte schade aan ETB te vergoeden, welke op voorhand van alle rechten op verdere schadevergoeding Daarnaast zal opdrachtgever de uit de annulering voortspruitende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en ETB vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden als gevolg van die annulering. Artikel 12: Retourzendingen Door opdrachtgever kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van ETB worden geretourneerd. In dat geval zal ETB aan afnemer een retournummer verstrekken. Pagina 5 van 6

6 12.2. Bij gebreke van een retournummer, danwel een anderszins gebrekkige retourzending, heeft ETB het recht de betreffende zending te weigeren Alle kosten verbandhoudende met een retourzending zijn en blijven voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 13: Meer- en minderwerk ETB heeft tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die modificaties / wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor opdrachtgever In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend. Artikel 14: Hoofdelijke verbondenheid In geval van overeenkomsten tussen ETB en twee of meerdere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende (financiële) verplichtingen jegens ETB. Artikel 15: Rechts- en forumkeuze Op alle offertes van en overeenkomsten met ETB is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen - voor zover al van toepassing - van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van ETB te Alblasserdam, alwaar tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, zullen in beginsel en bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, danwel indien ETB daaraan de voorkeur geeft de rechter waaronder opdrachtgever ressorteert. Eén en ander laat het recht van partijen om maatregelen te nemen in kortgeding of andere spoedvoorzieningen ten overstaan van andere Rechtbanken onverlet. Deze algemene voorwaarden liggen bij ETB ter inzage en zullen op verzoek, op kosten van ETB, worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van ETB. Via de volgende link kunnen deze algemene voorwaarden worden gedownload en opgeslagen zodat deze toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming: Op verzoek zullen deze algemene voorwaarden, op kosten van ETB, via elektronische weg of op andere wijze kunnen worden toegezonden. Pagina 6 van 6

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Natuursteen b.v. & Van Leeuwen Natuursteen Design b.v. gevestigd te Meerkerk

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Natuursteen b.v. & Van Leeuwen Natuursteen Design b.v. gevestigd te Meerkerk Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Natuursteen b.v. & Van Leeuwen Natuursteen Design b.v. gevestigd te Meerkerk Artikel 1: Gebondenheid Onderstaande Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: BUKO Infrasupport B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: BUKO Infrasupport B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: BUKO Infrasupport B.V. I. ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden zal worden verstaan onder: - Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer;

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van JTM Installatietechniek

Algemene Voorwaarden van JTM Installatietechniek Algemene Voorwaarden van JTM Installatietechniek Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van C.K. Beijer Holding, Calculatie en Adviesbureau BV, in deze voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer, statutair gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ILEXYS BV, gevestigd te Beerta (verder ILEXYS genoemd),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "MBshop": MightyBrightyShop, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008) (artikel 1 tot en met 16)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008) (artikel 1 tot en met 16) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008) Artikel 1 Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: M2Media Opdrachtgever Algemene Voorwaarden : M2Media &

Nadere informatie

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder nummer 12066049 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S.

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S. Algemene voorwaarden Artikel 1. OFFERTES Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en bestellingen zijn eerst definitief wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Artikel 2. PRIJSVERHOGINGEN

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Alarmbandjes.com. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Alarmbandjes.com. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Alarmbandjes.com. Artikel 1 Definities 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Alarmbandjes.com, wordt bedoeld de eenmanszaak

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden East

Algemene Voorwaarden East Algemene Voorwaarden East Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: EAST: de gebruiker van deze algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 sub b BW. OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van Handelsonderneming C. van der Meeren BV h.o.d.n. Digitron Industrial Systems Nederland gevestigd te Uden, gedeponeerd ter griffie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rivierenland te Tiel onder nummer: 11031688 1. Definities en algemene bepalingen 1.1. Deze voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie