Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Natuursteen b.v. & Van Leeuwen Natuursteen Design b.v. gevestigd te Meerkerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Natuursteen b.v. & Van Leeuwen Natuursteen Design b.v. gevestigd te Meerkerk"

Transcriptie

1 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Van Leeuwen Natuursteen b.v. & Van Leeuwen Natuursteen Design b.v. gevestigd te Meerkerk Artikel 1: Gebondenheid Onderstaande Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Leeuwen Natuursteen bv & Van Leeuwen Natuursteen Design bv, hierna te noemen leverancier, gevestigd te Meerkerk en haar afnemers. Deze handelsvoorwaarden zijn in de eerste plaats toepasselijk op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop of aanneming m.b.t. natuursteenproducten doch ook op andersoortige overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reeds eerder gesloten of in de toekomst nog te sluiten overeenkomsten van dezelfde strekking. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk door leverancier bevestigd. Artikel 2: Overeenkomsten/Aanbiedingen Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens leverancier gedaan, alsmede alle van haar uitgaande prijslijsten, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeenkomst komt eerst tot stand - al dan niet na offerte - wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door leverancier is bevestigd, of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen, binden leverancier eerst nadat deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door leverancier zijn bevestigd. Tekeningen, berekeningen, schema s, systemen, methoden, monsters, specifieke gereedschappen en andere hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van leverancier en zullen niet door afnemer aan derden mogen worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van leverancier, op straffe van een aan leverancier te verbeuren boete van 5.000,00 per overtreding. Alle gegevens in publicatie-/reclamemateriaal van leverancier zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. leverancier staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan afnemer geen aanspraken ontlenen. Artikel 3: Levertermijnen Opgegeven c.q. overeengekomen levertijden zullen nimmer gelden als fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient afnemer leverancier schriftelijk ingebreke te stellen, onder het stellen van een redelijke nadere termijn. Mocht leverancier ook binnen die nadere termijn niet leveren, dan heeft afnemer het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Eventuele prijsverhogingen zullen binnen de nadere termijnstelling niet door leverancier worden doorgevoerd. Leverancier zal zich tot het uiterste inspannen om de levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats vanaf het bedrijfsterrein van leverancier. Overschrijding van de levertijd en/of ontbinding van de overeenkomst wegens termijnoverschrijding, geeft afnemer geen recht op schadevergoeding. Afnemer is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft afnemer na sommatie ingebreke met betaling, dan is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Indien afnemer een vooruitbetaling verschuldigd is of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie, tekeningen e.d. dient te verschaffen, dan gaat de leveringstermijn pas in, nadat de betaling geheel is ontvangen resp. de informatie, tekeningen e.d. volledig ter beschikking zijn gesteld, onverminderd het recht van leverancier om een andere leveringstermijn te verlangen ingeval van vertraagde betaling of informatie verstrekking.

2 Indien is overeengekomen dat de materialen door leverancier op het werk zullen worden afgeleverd, wijst afnemer de losplaats aan en staat hij ervoor in dat de losplaats onder alle omstandigheden voor de vrachtauto van leverancier of het door haar ingeschakelde transportbedrijf vanaf de openbare weg veilig en normaal bereikbaar is. Schade, toegebracht aan of door de vrachtauto en/of de bestuurder, aan de lading en/of aan derden, dan wel aan derden toebehorende zaken, tijdens de rit van en naar de openbare weg of het lossen van de lading, is voor rekening van afnemer, tenzij hij bewijst dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de bestuurder. Het oprijden, lossen en afrijden van het werkterrein, dient zo snel mogelijk te kunnen geschieden. Onredelijke vertraging is voor rekening van afnemer. Artikel 4. Prijs en betaling Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Leverancier is gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen van grondstoffen, materialen, arbeidsloon, belastingen e.d., die zich drie maanden na het sluiten van een overeenkomst met afnemer voordoen, aan afnemer door te berekenen. Betaling geschiedt à contant of op factuur en in dat geval uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door leverancier aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van afnemer. Indien afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling aan leverancier een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is afnemer verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten, vooraf te stellen op 15% van het uitstaande bedrag inclusief rente, zodra leverancier haar vordering aan haar advocaat uit handen heeft gegeven. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op incassokosten, rente en vervolgens de langst uitstaande vordering (factuur). Leverancier is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee afnemer ingebreke is gebleven met tijdige betaling. De vordering op afnemer zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door afnemer c.q. reeds ingetreden wanbetaling dan wel indien beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance door of faillissement van afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eventuele termijnafspraken. Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft leverancier steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft leverancier te allen tijde gerechtigd om alvorens tot nakoming over te gaan of met een reeds begonnen prestatie voort te gaan, van afnemer genoegzame zekerheidsstelling, verpanding van roerende zaken en vorderingen van afnemer op derden, of vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidstelling, verpanding of vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is leverancier gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud Onverminderd de verplichting van afnemer tot tijdige (deel)betaling, blijven alle niet volledig betaalde zaken, eigendom van leverancier. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over eventuele vorderingen, die leverancier jegens afnemer verkrijgt, hetzij wegens in het kader van de overeenkomst door leverancier uitgevoerde werkzaamheden, hetzij wegens tekortschieten van afnemer in één van zijn verplichtingen uit de betreffende

3 overeenkomst. Door afnemer aan leverancier betaalde zaken blijven eveneens eigendom van leverancier zolang leverancier enige vordering terzake gedane leveranties of uitgevoerde werkzaamheden op afnemer heeft, ook indien deze zaken door afnemer geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt. Zolang de eigendom van door leverancier geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan de betreffende afgeleverde zaken te vervreemden, bezwaren, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, behoudens aanwending binnen de normale bedrijfsvoering. Voorts is afnemer gehouden elke omstandigheid die de zaken nadelig beïnvloedt of kan beïnvloeden dadelijk bij leverancier te melden. Indien afnemer met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of er grond bestaat dat hij zal tekortschieten is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. In dat geval zal afnemer worden gecrediteerd voor de alsdan geldende gebruikswaarde, onder aftrek van wegens niet-nakoming en terugneming veroorzaakte kosten. Artikel 6: Klachten Afnemer is verplicht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden direct na ontvangst of uitvoering te - doen - inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, dan wel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient afnemer binnen 4 dagen na ontvangst schriftelijk - per post of - gedetailleerd aan leverancier kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer afnemer de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd. Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid zomede direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking, moeten terstond op enig (vervoers)document worden vermeld, bij gebreke waarvan afnemer geen enkele actie jegens leverancier kan instellen. Op afnemer rust de bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert, dezelfde zijn als welke door leverancier zijn geleverd. Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor afnemer vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van afnemer nimmer op. Het recht van reclamatie vervalt indien de producten door afnemer zijn verwerkt, gewijzigd of gerepareerd. Leverancier heeft de keus indien de klacht gegrond blijkt, om over te gaan tot herstel c.q. vervanging van het geleverde, dan wel de overeenkomst te ontbinden en gedane betalingen te restitueren. Afnemer kan alsdan geen aanspraak maken op vergoeding van welke schade dan ook. Het klachtrecht vervalt eveneens in geval van enige vorm van zelfwerkzaamheid door afnemer of een door hem ingeschakelde derde. Artikel 7: Garantie Leverancier staat, met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, en/of de door haar verrichte werkzaamheden. Eventuele gebreken in geleverde materialen of de werkzaamheden, die onder deze garantie vallen, dienen op straffe van verval binnen 12 maanden na aflevering van de materialen c.q. oplevering van de materialen c.q. oplevering van het werk, schriftelijk aan leverancier ter kennis te worden gebracht. Deze garantie strekt zich slechts uit tot gebreken die ten zijde van de aflevering c.q. oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale gebruiksomstandigheden van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk. Gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door afnemer, oneigenlijk gebruik, veranderingen aangebracht door afnemer of derden dan wel normale slijtage, vallen evenmin onder deze garantie. Indien een beroep op deze garantie door leverancier wordt geaccepteerd, zal ter uitsluitende keuze van leverancier, hetzij kosteloze her levering der materialen plaatsvinden, hetzij kosteloos herstel van het uitgevoerde werk, hetzij creditering van de tegenwaarde der gebrekkige materialen en/of het ondeugdelijk uitgevoerde (onderdeel van het)

4 werk. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van meer of anders geleden schade, hoe ook genoemd, die direct of indirect het gevolg is van de levering van een gebrekkig product of de ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden. Verschillen in kleur, structuur, tekening e.d. in de door ons geleverde natuursteenmaterialen, zijn toelaatbaar en vormen geen reden voor een beroep op garantie of non-conformiteit. Leverancier staat niet in voor de specifieke eigenschappen van een door haar geleverd of geadviseerd product, zoals o.a. poreusheid, kleurvorming, consistentie van het materiaal, absorptievermogen, vorm- en kleurvastheid en wat dies meer zij. Ieder beroep op garantie vervalt indien afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, betaling van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, jegens leverancier. Een beroep op garantie schort de nakoming van deze verplichtingen door afnemer niet op. Artikel 8: Overmacht Gedurende een situatie van overmacht - derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen - wordt ter keuze van leverancier de uitvoering van de overeenkomst opgeschort dan wel, door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die - verdere - uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door afnemer van de door leverancier werkelijk gemaakte kosten. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht situatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is leverancier gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Afnemer is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, natuurrampen, werkstakingen, transportbelemmeringen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden, daaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door een toeleverancier van zijn verplichtingen. Artikel 9: Aansprakelijkheid Behoudens bovengenoemde garantieverplichtingen is leverancier na levering van iedere aansprakelijkheid ontheven, voor welke gebreken of schade dan ook. Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden terzake van de geleverde zaken. Leverancier is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door leverancier van haar verplichtingen uit enige met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van leverancier. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van: onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; het niet waterdicht zijn van zaken en materialen; werking van de ondergrond of gebreken daarin; verontreiniging in of aan door derden aangebrachte materialen, ook als deze zijn aangebracht ter bescherming van geleverde materialen. De door of zijdens leverancier geleverde roerende zaken bieden die veiligheid die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder:

5 a. de presentatie van het product; b. het redelijkerwijs te verwachten gebruik; c. het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. De afnemer verbindt zich bedoelde producten te gebruiken overeenkomstig de wijze waarop deze producten normaliter en in redelijkheid behoren te worden gebruikt. De aansprakelijkheid van leverancier zal in elk geval komen te vervallen, indien de schade zal blijken te zijn veroorzaakt door schuld van afnemer c.q. de benadeelde. Eveneens vervalt aansprakelijkheid indien het product door afnemer niet overeenkomstig de voorgeschreven c.q. de meest geëigende wijze is gebruikt. In geval van dienstverlening of advisering door leverancier, dan wel ter beschikkingstelling van haar personeel, zal leverancier daarvoor nimmer aansprakelijk zijn. Afnemer vrijwaart ter zake leverancier en haar personeel ten aanzien van aanspraken van derden. Leverancier aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor welke indirecte (gevolg)schade ook, daarin begrepen immateriële schade en winstderving. Artikel 10: Rechts- en forumkeuze Op elke rechtsverhouding met leverancier is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten. Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van leverancier, alwaar tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen. Alle uit de rechtsverhouding tussen partijen voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Natuursteen in Nederland, tenzij leverancier er de voorkeur aangeeft om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. In dat geval is iedere Rechtbank te Nederland bevoegd. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert ingeval van tegenstrijdigheid of onduidelijkheden boven eventuele vertalingen daarvan. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn bij uitsluiting van toepassing onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 4/2015 welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Den Haag.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ETB De Noord Holding B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen TrustLube B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V.

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen op onder nummer 2001/92 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: BRAZILIAN COFFEE GUYS of BCG zijn de handelsnamen van Nedbras B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ADVIESBURO L. TH. POST B.V.

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ADVIESBURO L. TH. POST B.V. ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ADVIESBURO L. TH. POST B.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE MIJDRECHT. ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.A. GEURTS-JANSSEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 120 36637. ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1. Deze

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, alsmede de in die overeenkomst bedongen keuringen, taxaties, reparaties

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAURICE WILLEMS COMMERCIËLE SERVICES BV, TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM NOVOLINO, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE STEIJL (GEMEENTE VENLO), INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie