Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs: Schoolkeuze Lager Voortgezet Onderwijs (SLVO) 1982V1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs: Schoolkeuze Lager Voortgezet Onderwijs (SLVO) 1982V1"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs: Schoolkeuze Lager Voortgezet Onderwijs (SLVO) 1982V1 Datum: 24 juni 2010

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende schoolloopbanen van leerlingen in

3 Versiegeschiedenis Versie SLVO 1982V GBA-selectiebestand SLVO 1982V1 De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do s & don ts: Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM G of R identificeert een persoon. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving. Alle BRIN-nummers (BRIN88 t.m. BRIN98) zijn versleuteld. De variabelen SRTMODNR en CRPTMODNR zijn verwijderd. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding...2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden...8 Microdatabestand... 8 Recordbeschrijving... 8 Populatieafbakening... 8 Uitval... 8 GBA-selectiebestand... 8 Toelichting op de variabelen... 9 SRTNUM en RIN... 9 GEMCODE Bestandsopbouw en toelichting...10 Bestandsopbouw van het microdatabestand Kwaliteitsaanduiding Voorkomende waarden van de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe onderzoekers. Van alle personen die in het hier beschreven microdatabestand voorkomen, zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd. Deze selectie wordt het GBA-selectiebestand genoemd. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het microdatabestand SLVO 1982V1. Het complete GBA-bestand wordt in een apart documentatierapport beschreven. Hoofdstuk 1 beschrijft de microdatabestanden zoals populatieafbakening en uitval van leerlingen. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling van het microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Indien gewenst, kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van de categoriale variabelen: Bijlage 1 Frequentietellingen SLVO 1982V1. In deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. In Bijlage 2 SLVO82_alles over veldwerk_paper ORD_1983 wordt het schooloopbaanonderzoek VO 1982 toegelicht. Ten slotte wordt in Bijlage 3 vergelijking steekproef SMVO77_SLVO82 en Bijlage 4 SLVO82_steekproefadvies verdere informatie verstrekt over de steekproef van zowel het SLVO als het SMVO. 7

8 1. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Recordbeschrijving Een record in het microdatabestand bevat informatie over de schoolloopbaan van een leerling. Een persoon kan niet meerdere records in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat SRTNUM, RIN als sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Populatieafbakening De populatie van het schoolloopbaanonderzoek SLVO1982 bestaat uit alle leerlingen die in 1982 in de zesde klas van het Lager Onderwijs zitten. Uitval De jaarlijkse onderwijspositie is opgevraagd bij de scholen. Indien een leerling verhuisde is weliswaar gevraagd of de scholen het nieuwe adres van de leerling kenden, maar niet elke leerling kon in de nieuwe woonplaats gevolgd worden. Deze leerling werd als vertrokken gekenmerkt, maar is dus eigenlijk nonrespons. In dezelfde categorie vertrokken kwamen ook de schoolverlaters (opleiding beëindigd) terecht. GBA-selectiebestand Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle personen die in het microdatabestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA. De persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot en met 1 januari De huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In het GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met Zowel het microdatabestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op respectievelijk SRTNUM en RIN. Met behulp van deze twee variabelen als koppelsleutel kan de gebruiker persoons- en huishoudensgegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan het microdatabestand, zodat deze gegevens in het onderzoek meegenomen kunnen worden. Om RIN-nummers toe te kennen aan het microdatabestand is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de GBA. Hierin is slechts een beperkt aantal variabelen aanwezig, daarom wordt dit bestand niet gebruikt voor het GBA-selectiebestand. Het GBA-selectiebestand maakt gebruik van gegevens tot en met 1 januari Hierdoor kunnen personen die na 1 januari 2008 naar Nederland zijn geïmmigreerd, niet worden teruggevonden in het GBA-selectiebestand. 8

9 Toelichting op de variabelen Documentatierapport SLVO 1982V1 SRTNUM en RIN Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer. Met dit RIN-nummer kan het bestand worden gekoppeld aan andere bestanden bij het CBS. Het bronbestand van dit microdatabestand bevatte geen burgerservicenummer. Via andere identificerende gegevens dan het burgerservicenummer kon het RIN-nummer ook aan dit bestand worden toegevoegd. Dit is gebeurd door van ieder record in het bronbestand de MODNUMMERS op te zoeken. Het microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (SRTNUM) en identificatienummer (RIN). Records in het microdatabestand die konden worden voorzien van een RIN-nummer hebben de waarde R op SRTNUM gekregen. De overige records zijn niet teruggevonden in de GBA. Deze records hebben de waarde G op SRTNUM gekregen, met een lege score in het veld RIN. Uitsluitend de combinatie van SRTNUM R en RIN identificeert een uniek persoon. Koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau moet daarom alleen worden uitgevoerd op records met SRTNUM R. Met behulp van SRTNUM en RIN kan de gebruiker gegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan de records in het microdatabestand met SRTNUM R. GEMCODE De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden. Onsite/remote access omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\ 9

10 2. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. Kwaliteitsaanduiding De kolom Kw geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment waarop dit documentatierapport is opgesteld: - kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen 1. variabele is plausibel, gebruikt in publicaties ; 2. variabele is plausibel en is niet gebruikt in publicaties 3. onbekend, naar de variabele is nog niet gekeken. Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS. Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 1 SRTNUM - Tekst 1 0 Soort identificatiecode 2 RIN - Getal 9 0 Identificatienummer 3 HKLBAS 2 Getal 1 0 Aantal deelnemrs hkl per basisschool 4 CSTAAL 1 Getal 2 0 Cito score taal 5 CSTAAL5 1 Getal 1 0 Cito score taal 5 klassen 6 CSREK 1 Getal 2 0 Cito score rekenen 7 CSREK5 1 Getal 1 0 Cito score rekenen 5 klassen 8 CSINF 1 Getal 2 0 Cito score informatie 9 CSINF5 1 Getal 1 0 Cito score informatie 5 klassen 10 CSTOT 1 Getal 2 0 Cito score totaal 11 CSTOT5 1 Getal 1 0 Cito score totaal 5 klassen 12 THUISW 2 Getal 1 0 Thuiswonend ov3 13 ENIGK 2 Getal 1 0 Enig kind ov4 14 AANTJ 2 Getal 2 0 Aantal jongens in gezin ov5 10

11 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 15 AANTM 2 Getal 2 0 Aantal meisjes in gezin ov5 16 AANTOK 2 Getal 2 0 Aantal oudere kinderen in gezin ov6 17 MNDTOEL 3 Getal 2 0 Maand van toelating l.o. ov7 18 JRTOEL 3 Getal 4 0 Jaar van toelating l.o. ov7 19 WENSOND 1 Getal 1 0 Wenselijk soort onderwijs ov8 20 STUD 3 Getal 1 0 Studeren tot..jaar ov9 21 BELPRES 1 Getal 1 0 Belang presteren ov10 22 CONTR 1 Getal 1 0 Controleren huiswerk ov11 23 HELPEN 1 Getal 1 0 Helpen met problemen op school ov12 24 PRATEN 1 Getal 1 0 Praten over school ov13 25 CONTSCH 1 Getal 1 0 Contact met de school ov14 26 ONDERW 1 Getal 1 0 Belang van onderwijs ov15 27 ACTIV 1 Getal 2 0 Activiteiten ov16 28 ANDACT 1 Getal 2 0 Andere activiteiten ov16 29 TYDACT 1 Getal 1 0 Tyd activiteiten ov17 30 TVTYD 1 Getal 1 0 Tv tyd per dag ov18 31 LIDBIB 1 Getal 1 0 Lid van een bibliotheek? ov19 32 LEESTYD 1 Getal 1 0 Leestyd per week ov20 33 INV 1 Getal 1 0 Invuller vragenlijst ov21 34 PARTNER 1 Getal 1 0 Vragenlijst partner ov43 35 LEERLNED 1 Getal 1 0 Leerling ned. nationaliteit? ov65 36 NATLEERL 1 Getal 1 0 Nationaliteit leerling ov65 37 VERNED 1 Getal 2 0 Verblijf in ned. ov66 38 SOCMILH 1 Getal 1 0 Sociale milieu huishouden 39 OPLMAN 2 Getal 1 0 Opleiding man 40 BERKLMAN 1 Getal 1 0 Beroepsklasse man 41 LEEFTM 1 Getal 1 0 Leeftijd man 11

12 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 42 OPLVR 2 Getal 1 0 Opleiding vrouw 43 BERKLVR 1 Getal 1 0 Beroepsklasse vrouw 44 LEEFTVR 1 Getal 1 0 Leeftijd vrouw 45 ADVIES1 1 Getal 3 0 Advies-1- hfd der sch ADVIES2 1 Getal 3 0 Advies-2- hfd der sch ADVIES 1 Getal 1 0 Advies hoofd der school 48 HOOGADV 1 Getal 1 0 Hoogste advies 49 BERGRHK 1 Getal 2 0 Beroepsklasse hoofdkostwinner 50 GEMC 1 Getal 3 0 Gemeentecode 51 PROVC 1 Getal 2 0 Provinciecode 52 NOD80 1 Getal 2 0 Nodaal gebied GEMGR80 1 Getal 1 0 Gemeentegrootte naar inw PSB3TOT 1 Getal 6 0 Psb3-1- rasch homogene scores 55 PSB8TOT 1 Getal 6 0 Psb8-1- rasch homogene scores 56 PSB3K2 1 Getal 1 0 Psb3-toets 2 klassen 57 PSB8K2 1 Getal 1 0 Psb8-toets 2 klassen 58 PSB3K5 1 Getal 1 0 Psb3-toets 5 klassen 59 PSB8K5 1 Getal 1 0 Psb8-toets 5 klassen 60 GEBMND 1 Getal 2 0 Geboortemaand 61 GEBJR 1 Getal 4 0 Geboortejaar 62 GESL 1 Getal 1 0 Geslacht 63 ONDEL83 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1983-'84 64 KLAS83 2 Getal 1 0 Klas 1983-'84 65 OELJA83 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1983-'84 66 ONDEL84 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1984-'85 67 KLAS84 2 Getal 1 0 Klas 1984-'85 68 OELJA84 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1984-'85 69 ONDEL85 1 Getal

13 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen Onderwijselement 1985-'86 70 KLAS85 2 Getal 1 0 Klas 1985-'86 71 OELJA85 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1985-'86 72 RI83 1 Getal 1 0 Richting van de school 1983-'84 73 RI84 1 Getal 1 0 Richting van de school 1984-'85 74 RI85 1 Getal 1 0 Richting van de school 1985-'86 75 RI86 1 Getal 1 0 Richting van de school 1986-'87 76 ONDEL86 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1986-'87 77 KLAS86 2 Getal 1 0 Klas 1986-'87 78 OELJA86 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1986-'87 79 ONDEL87 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1987-'88 80 KLAS87 2 Getal 1 0 Klas 1987-'88 81 OELJA87 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1987-'88 82 EXRES86 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1986-'87 83 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1982-'83 84 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1983-'84 85 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1984-'85 86 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1985-'86 87 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1986-'87 88 EXRES85 1 Getal 1 0 Examenresultaat RI87 1 Getal 1 0 Richting van de school 1987-'88 90 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1987-'88 91 EXRES87 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1987-'88 92 RI88 1 Getal 1 0 Richting van de school 1988-'89 93 BRIN88_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 94 ONDEL88 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1988-'89 95 KLAS88 2 Getal 1 0 Klas 1988-'89 96 OELJA88 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1988-'89 13

14 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 97 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1988-'89 98 EXRES88 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1988-'89 99 BRIN89_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 100 ONDEL89 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1989-' KLAS89 2 Getal 1 0 Klas 1989-' OELJA89 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1989-' BRIN90_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 104 ONDEL90 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1990-' KLAS90 2 Getal 1 0 Klas 1990-' OELJA90 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1990-' VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1989-' EXRES89 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1989-' RI82 1 Getal 1 0 Richting van de school 1982-' RI89 1 Getal 1 0 Richting van de school 1989-' RI90 1 Getal 1 0 Richting van de school 1990-' BRIN91_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 113 ONDEL91 1 Getal 5 0 Onderwijselement '92(uitgebreid) 114 KLAS91 2 Getal 1 0 Klas 1991-' OELJA91 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1991-' VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1990-' EXRES90 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1990-' ONDEL91K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1991-'92 (kort) 119 RI91 1 Getal 1 0 Richting van de school 1991-' BRIN92_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 121 ONDEL92 1 Getal 5 0 Onderwijselement '93(uitgebreid) 122 KLAS92 2 Getal 1 0 Klas 1992-' OELJA92 1 Getal

15 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen Onderwijselementjaar 1992-' ONDEL92K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1992-'93 (kort) 125 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1991-' EXRES91 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1991-' RI92 1 Getal 1 0 Richting van de school 1992-' BRIN93_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 129 KLAS93 2 Getal 1 0 Klas 1993-' ONDEL93 1 Getal 5 0 Onderwijselement '94(uitgebreid) 131 OELJA93 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1993-' ONDEL93K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1993-'94 (kort) 133 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1992-' EXRES92 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1992-' RI93 1 Getal 1 0 Richting van de school 1993-' BRIN94_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 137 KLAS94 2 Getal 1 0 Klas 1994-' ONDEL94 1 Getal 5 0 Onderwijselement '95(uitgebreid) 139 OELJA94 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1994-' ONDEL94K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1994-'95 (kort) 141 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1993-' EXRES93 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1993-' RI94 1 Getal 1 0 Richting van de school 1994-' BRIN95_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 145 KLAS95 2 Getal 1 0 Klas 1995-' ONDEL95 1 Getal 5 0 Onderwijselement '96(uitgebreid) 147 OELJA95 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1995-' ONDEL95K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1995-'96 (kort) 149 VERC Getal

16 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen Vertrekcode 1994-' EXRES94 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1994-' RI95 1 Getal 1 0 Richting van de school 1995-' BRIN96_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 153 KLAS96 2 Getal 1 0 Klas 1996-' ONDEL96 1 Getal 5 0 Onderwijselement '97(uitgebreid) 155 OELJA96 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1996-' ONDEL96K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1996-'97 (kort) 157 VERC Getal 2 0 Vertrekcode 1995-' EXRES95 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1995-' RI96V 1 Getal 1 0 Richting van de school 1996-' BRIN97_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 161 KLAS97 2 Getal 1 0 Klas 1997-' ONDEL97 1 Getal 5 0 Onderwijselement '98(uitgebreid) 163 OELJA97 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1997-' ONDEL97K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1997-'98 (kort) 165 VERC Getal 2 0 Vertrekcode 1996-' EXRES96 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1996-' BRIN98_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 168 KLAS98 2 Getal 1 0 Klas 1998-' ONDEL98 1 Getal 5 0 Onderwijselement '99(uitgebreid) 170 OELJA98 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1998-' ONDEL98K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1998-'99 (kort) 172 VERC Getal 2 0 Vertrekcode 1997-' EXRES97 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1997-' VERJAAR 3 Getal 4 0 Jaar van vertrek 16

17 Voorkomende waarden van de variabelen In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. SRTNUM Soort identificatiecode R RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) 2 RIN Identificatienummer 3 HKLBAS Aantal deelnemrs hkl per basisschool 4 CSTAAL Cito score taal 5 CSTAAL5 Cito score taal 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 6 CSREK Cito score rekenen 7 CSREK5 Cito score rekenen 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 8 CSINF Cito score informatie 9 CSINF5 Cito score informatie 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 17

18 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 10 CSTOT Cito score totaal 11 CSTOT5 Cito score totaal 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 12 THUISW Thuiswonend ov3 1 thuis 2 internaat 9 onbekend 13 ENIGK Enig kind ov4 1 enig kind 2 meer kinderen 9 onbekend 14 AANTJ Aantal jongens in gezin ov5 Documentatierapport SLVO 1982V1 15 AANTM Aantal meisjes in gezin ov5 16 AANTOK Aantal oudere kinderen in gezin ov6 17 MNDTOEL Maand van toelating l.o. ov7 99 onbekend 18 JRTOEL Jaar van toelating l.o. ov onbekend 19 WENSOND Wenselijk soort onderwijs ov8 1 lbo 2 mavo 18

19 3 havo 4 vwo 6 individueel ond 7 middenschool 8 meer dan 1 antw 9 onbekend 20 STUD Studeren tot..jaar ov jaar 2 18 jaar 3 20 jaar 4 22 jaar 5 24 jaar 6 26 jaar 8 meer dan 1 antw 9 onbekend 21 BELPRES Belang presteren ov10 1 zeer belangrijk 2 belangrijk 3 weet niet- g.mening 4 onbelangrijk 5 zeer onbelangrijk 9 onbekend 22 CONTR Controleren huiswerk ov11 1 elke dag 2 regelmatig 3 wel eens 4 soms 5 nooit 9 onbekend Documentatierapport SLVO 1982V1 23 HELPEN Helpen met problemen op school ov12 1 elke dag 2 regelmatig 3 wel eens 4 soms 5 nooit 9 onbekend 24 PRATEN Praten over school ov13 1 elke dag 2 regelmatig 3 wel eens 19

20 4 soms 5 nooit 9 onbekend 25 CONTSCH Contact met de school ov keer p.week 2 1 keer p maand 3 zo nu en dan 4 nooit 9 onbekend 26 ONDERW Belang van onderwijs ov15 1 zeer belangrijk 2 belangrijk 3 weet niet- g.mening 4 onbelangrijk 5 zeer onbelangrijk 9 onbekend 27 ACTIV Activiteiten ov16 1 sport 2 toneel,muziek,ballet 3 sport, toneel 4 buurt-en clubhuiswer 5 sport, clubhuiswerk 6 toneel, clubhuiswerk 7 sport, toneel, clubh 8 overige activiteiten 9 sport, overig 10 toneel, overig 11 sport, toneel,overig 12 clubhuis, overig 13 sport,clubh,overig 14 toneel,clubh,overig 15 sport,ton,clubh,over 99 onbekend 28 ANDACT Andere activiteiten ov16 1 spelen 2 knutselen 3 natuur 4 padvinderij 5 lezen 6 t.v 7 fietsen 8 handwerken 9 bromfiets Documentatierapport SLVO 1982V1 20

21 10 volksdansen 11 godsdienst 12 handenarbeid 13 puzzelen 14 hobby 15 tekenen 16 postzegels 17 tuinieren 18 misdienaar 19 ehbo 20 geologie 21 circus 22 munten 23 pottenbakken 24 zeeverkenner 25 electrotechniek 26 thuis helpen 27 typen 28 zangkoor 29 wandelclub 30 fotoclub 31 goochelen 32 jonge onderzoekers 33 jong nederland 34 modelbouw 35 kinderoppas 36 ruimtevaart 37 koken 99 onbekend 29 TYDACT Tyd activiteiten ov uren uren uren 4 meer dan 8 uur 9 onbekend 30 TVTYD Tv tyd per dag ov18 1 bijna nooit 2 minder dan 1 uur uren 4 meer dan 2 uren 9 onbekend 31 LIDBIB Lid van een bibliotheek? ov19 1 ja 2 nee 9 onbekend Documentatierapport SLVO 1982V1 21

22 32 LEESTYD Leestyd per week ov20 1 bijna nooit 2 minder dan 2 uur uren uren 5 meer dan 10 uren 9 onbekend 33 INV Invuller vragenlijst ov21 1 vader 2 moeder 3 verzorger 4 verzorgster 9 onbekend 34 PARTNER Vragenlijst partner ov43 1 vader 2 moeder 3 verzorger 4 verzorgster 9 onbekend 35 LEERLNED Leerling ned. nationaliteit? ov65 1 nederlandse 9 onbekend 36 NATLEERL Nationaliteit leerling ov65 9 onbekend+nederl 37 VERNED Verblijf in ned. ov66 99 onbekend 38 SOCMILH Sociale milieu huishouden 1 arbeider 2 zelfst zonder pers 3 zelfst met pers 4 lager employe 5 middelbaar employe 6 hoger employe 7 overig 9 niet ingevuld Documentatierapport SLVO 1982V1 22

23 39 OPLMAN Opleiding man 1 l.o 2 lbo 3 avo 1 4 mbo 5 avo 2 6 hbo 7 univ.kand 8 univ.doct 9 onbekend 40 BERKLMAN Beroepsklasse man 1 arbeider 2 zelfst zonder pers 3 zelfst met pers 4 lager employe 5 middelbaar employe 6 hoger employe 7 overig 9 niet ingevuld 41 LEEFTM Leeftijd man 1 < 35 jaar jaar jaar jaar 5 50 jaar en ouder 9 onbekend 42 OPLVR Opleiding vrouw 1 l.o 2 lbo 3 avo 1 4 mbo 5 avo 2 6 hbo 7 univ.kand 8 univ.doct 9 onbekend 43 BERKLVR Beroepsklasse vrouw 1 arbeider 2 zelfst zonder pers 3 zelfst met pers 23

24 4 lager employe 5 middelbaar employe 6 hoger employe 7 overig 9 niet ingevuld 44 LEEFTVR Leeftijd vrouw 1 < 35 jaar jaar jaar jaar 5 50 jaar en ouder 9 onbekend 45 ADVIES1 Advies-1- hfd der sch vwo 2 havo 4 mavo 8 lbo 16 lto 32 lno 64 lao 999 onbekend 46 ADVIES2 Advies-2- hfd der sch lhno 2 leao 4 lmo 8 lavo 16 ibo 32 middenschool 64 overig 128 ivo-mavo 256 buitengew.vo 512 lagere school 999 onbekend 47 ADVIES Advies hoofd der school 0 geen advies 1 buo 2 lagere school 3 lbo 4 mavo-middenschool 5 havo 6 vwo 48 HOOGADV Documentatierapport SLVO 1982V1 24

25 Hoogste advies 1 vwo 2 havo 3 mavo 4 lbo 5 overig 49 BERGRHK Beroepsklasse hoofdkostwinner 1 wetensch vrij beroep 2 overig vrij beroep 3 zelf.landb met pers 4 zelf.landb z pers 5 zelf.landb pers onb 6 ov zelfst +10 pers 7 ov zelfst 1-9 pers 8 ov zelfst geen pers 9 ov zelfst pers onb 10 hoger employe 11 middelbaar employe 12 lager employe 13 arbeider 14 medew in de landb 15 medew buiten de landb 16 overig werkzaam 17 werkzoek-werkloos 18 pensioen 19 werkz in eig huish 20 scholier of student 21 arb.ongeschikt 22 ov.niet werkzaam 23 niet werkza;bez. onb 99 onbekend 50 GEMC Gemeentecode 51 PROVC Provinciecode 1 Groningen 2 Friesland 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord Holland 8 Zuid Holland 9 Zeeland 10 Noord Brabant 11 Limburg \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\gemcodes1982.sps 25

26 12 Zuidelijk IJsselm.p 13 Centraal Pers.reg 14 buitenland 52 NOD80 Nodaal gebied GEMGR80 Gemeentegrootte naar inw Documentatierapport SLVO 1982V1 \8_Utilities\Code_Listings\regionale indelingen\ NodaleGebieden sps en meer < < < < < buitenland 8 O.l Zuid. IJsselm.p 9 Centr.pers reg+onb 54 PSB3TOT Psb3-1- rasch homogene scores 0 MIN(0 items corr beantw) item correct beantw items correct beantw items correct beantw MAX(40 items corr beantw) toets niet gemaakt 55 PSB8TOT Psb8-1- rasch homogene scores 0 MIN(0 items corr beantw) item correct beantw items correct beantw items correct beantw MAX(40 items corr beantw) toets niet gemaakt 56 PSB3K2 Psb3-toets 2 klassen 0 minder dan of meer 57 PSB8K2 Psb8-toets 2 klassen 0 minder dan of meer 26

27 58 PSB3K5 Psb3-toets 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 test niet gemaakt 59 PSB8K5 Psb8-toets 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 test niet gemaakt 60 GEBMND Geboortemaand 61 GEBJR Geboortejaar 62 GESL Geslacht 1 man 2 vrouw 63 ONDEL83 Onderwijselement 1983-'84 1 vwo 2 havo 4 mavo 5 lavo 6 lto 7 ito 8 lno 10 mno 11 hto 12 lhno 13 ihno 15 hgo 16 lao 17 ilo 18 lmo 19 mmo 20 leao 21 meao 27

28 23 hpo 24 hao 25 mdgo 26 middenschool 27 vbo 28 mao 29 kmao 30 vwo+havo 31 vwo+mavo 32 vwo+havo+mavo 33 vwo+havo+mavo+lbo 34 havo+mavo 35 havo+mavo+lbo 36 mavo+lbo 37 lto+lhno 38 lto+lhno+leao 39 lto+lhno+lavo 40 lto+lhno+lao 41 lto+leao 42 lto+lavo 43 lto+lao 44 ito+ihno 45 lhno+leao 46 lhno+lavo 47 lhno+lao 48 lhno+leao+lao 49 leao+lmo 50 leao+lmo+lhno 51 an com avo en of lbo 52 ito+ilo 53 lto+leao+lao 54 leao+lavo 55 leao+lmo+lavo 56 meao+mmo 59 havo-mbo 60 wo-godgeleerdh 61 wo-lettern 62 wo-wijsbegeerte 63 wo-geneeskunde 64 wo-tandheelk 65 wo-diergeneesk 66 wo-wisk+natuurk 67 wo-tech wetensch 68 wo-landb wetensch 69 wo-rechtsgeleerdh 70 wo-economisch ws 71 wo-actuariele ws 72 wo-sociale ws 73 wo-aardrijksk+preh 74 wo-interf bedrk 75 wo-bestuurk 76 wo-lich opvoeding 77 wo-mo opl 78 mts 79 mid.lab.ond 80 vrije school Documentatierapport SLVO 1982V1 28

29 81 kort.mid.lab.ond 86 heo 87 hsao 88 hko 95 tbo 97 kmbo 98 basis onderwijs 64 KLAS83 Klas 1983-'84 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 65 OELJA83 Onderwijselementjaar 1983-'84 11 lbo1 12 lbo2 13 lbo3 14 lbo4 21 mavo1 22 mavo2 23 mavo3 24 mavo4 31 bk+mavo1 32 bk+mavo2 33 bk+mavo3 34 bk+mavo4 41 middenschool1 42 middenschool2 43 middenschool3 44 middenschool4 51 havo1 52 havo2 53 havo3 54 havo4 55 havo5 61 bk-mavo1 62 bk-mavo2 63 bk-mavo3 64 bk-mavo4 71 vwo1 72 vwo2 73 vwo3 74 vwo4 75 vwo5 76 vwo6 81 mbo1 Documentatierapport SLVO 1982V1 29

30 82 mbo2 83 mbo3 84 mbo4 91 kmbo1 92 kmbo2 93 kmbo3 94 kmbo4 101 vso1 102 vso2 103 vso3 104 vso4 105 vso5 111 hbo1 112 hbo2 113 hbo3 114 hbo4 121 wo1 122 wo2 206 basisonderwijs 66 ONDEL84 Onderwijselement 1984-'85 67 KLAS84 Klas 1984-'85 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 68 OELJA84 Onderwijselementjaar 1984-'85 Documentatierapport SLVO 1982V1 zie oelja83 69 ONDEL85 Onderwijselement 1985-'86 70 KLAS85 Klas 1985-'86 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 30

31 6 zesde klas 71 OELJA85 Onderwijselementjaar 1985-'86 Documentatierapport SLVO 1982V1 zie oelja83 72 RI83 Richting van de school 1983-'84 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 73 RI84 Richting van de school 1984-'85 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 74 RI85 Richting van de school 1985-'86 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 75 RI86 Richting van de school 1986-'87 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 76 ONDEL86 Onderwijselement 1986-'87 77 KLAS86 Klas 1986-'87 zie ondel83 31

32 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 78 OELJA86 Onderwijselementjaar 1986-'87 zie oelja83 79 ONDEL87 Onderwijselement 1987-'88 80 KLAS87 Klas 1987-'88 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 81 OELJA87 Onderwijselementjaar 1987-'88 zie oelja83 82 EXRES86 Examenresultaat 1986-'87 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 83 VERC8283 Vertrekcode 1982-'83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 84 VERC

33 Vertrekcode 1983-'84 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 85 VERC8485 Vertrekcode 1984-'85 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 86 VERC8586 Vertrekcode 1985-'86 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 87 VERC8687 Vertrekcode 1986-'87 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 88 EXRES85 Examenresultaat geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 89 RI87 33

34 Richting van de school 1987-'88 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 90 VERC8788 Vertrekcode 1987-'88 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 91 EXRES87 Examenresultaat 1987-'88 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 92 RI88 Richting van de school 1988-'89 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 93 BRIN88_VERSL Versleuteld brinnummer Documentatierapport SLVO 1982V1 94 ONDEL88 Onderwijselement 1988-'89 95 KLAS88 Klas 1988-'89 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 34

35 5 vijfde klas 6 zesde klas 96 OELJA88 Onderwijselementjaar 1988-'89 Documentatierapport SLVO 1982V1 97 VERC8889 Vertrekcode 1988-'89 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 98 EXRES88 Examenresultaat 1988-'89 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 99 BRIN89_VERSL Versleuteld brinnummer 100 ONDEL89 Onderwijselement 1989-' KLAS89 Klas 1989-'90 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 102 OELJA89 Onderwijselementjaar 1989-' BRIN90_VERSL Versleuteld brinnummer 104 ONDEL90 Onderwijselement 1990-'91 35

36 105 KLAS90 Klas 1990-'91 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 106 OELJA90 Onderwijselementjaar 1990-' VERC8990 Vertrekcode 1989-'90 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 108 EXRES89 Examenresultaat 1989-'90 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 109 RI82 Richting van de school 1982-'83 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 110 RI89 Richting van de school 1989-'90 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 36

37 111 RI90 Richting van de school 1990-'91 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 112 BRIN91_VERSL Versleuteld brinnummer 113 ONDEL91 Onderwijselement 1991-'92(uitgebreid) 114 KLAS91 Klas 1991-'92 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 115 OELJA91 Onderwijselementjaar 1991-' VERC9091 Vertrekcode 1990-'91 zie oelja83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 117 EXRES90 Examenresultaat 1990-'91 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 37

38 118 ONDEL91K Onderwijselement 1991-'92 (kort) Documentatierapport SLVO 1982V1 119 RI91 Richting van de school 1991-'92 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 120 BRIN92_VERSL Versleuteld brinnummer 121 ONDEL92 Onderwijselement 1992-'93(uitgebreid) 122 KLAS92 Klas 1992-'93 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 123 OELJA92 Onderwijselementjaar 1992-'93 zie oelja ONDEL92K Onderwijselement 1992-'93 (kort) 125 VERC9192 Vertrekcode 1991-'92 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 38

39 126 EXRES91 Examenresultaat 1991-'92 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 127 RI92 Richting van de school 1992-'93 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 128 BRIN93_VERSL Versleuteld brinnummer 129 KLAS93 Klas 1993-'94 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 130 ONDEL93 Onderwijselement 1993-'94(uitgebreid) zie ondel OELJA93 Onderwijselementjaar 1993-'94 zie oelja ONDEL93K Onderwijselement 1993-'94 (kort) 133 VERC9293 Vertrekcode 1992-'93 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 39

40 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 134 EXRES92 Examenresultaat 1992-'93 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 135 RI93 Richting van de school 1993-'94 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 136 BRIN94_VERSL Versleuteld brinnummer 137 KLAS94 Klas 1994-'95 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas Documentatierapport SLVO 1982V1 138 ONDEL94 Onderwijselement 1994-'95(uitgebreid) zie ondel OELJA94 Onderwijselementjaar 1994-'95 zie oelja ONDEL94K Onderwijselement 1994-'95 (kort) 141 VERC9394 Vertrekcode 1993-'94 zie ondel83 40

41 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 142 EXRES93 Examenresultaat 1993-'94 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 143 RI94 Richting van de school 1994-'95 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 144 BRIN95_VERSL Versleuteld brinnummer 145 KLAS95 Klas 1995-'96 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 146 ONDEL95 Onderwijselement 1995-'96(uitgebreid) zie ondel OELJA95 Onderwijselementjaar 1995-'96 41

42 zie oelja ONDEL95K Onderwijselement 1995-'96 (kort) Documentatierapport SLVO 1982V1 149 VERC9495 Vertrekcode 1994-'95 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 150 EXRES94 Examenresultaat 1994-'95 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 151 RI95 Richting van de school 1995-'96 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 152 BRIN96_VERSL Versleuteld brinnummer 153 KLAS96 Klas 1996-'97 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 42

43 6 zesde klas Documentatierapport SLVO 1982V1 154 ONDEL96 Onderwijselement 1996-'97(uitgebreid) zie ondel OELJA96 Onderwijselementjaar 1996-'97 zie oelja ONDEL96K Onderwijselement 1996-'97 (kort) 157 VERC9596 Vertrekcode 1995-'96 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 158 EXRES95 Examenresultaat 1995-'96 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 159 RI96V Richting van de school 1996-'97 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 160 BRIN97_VERSL Versleuteld brinnummer 43

44 161 KLAS97 Klas 1997-'98 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 162 ONDEL97 Onderwijselement 1997-'98(uitgebreid) zie ondel OELJA97 Onderwijselementjaar 1997-'98 zie oelja ONDEL97K Onderwijselement 1997-'98 (kort) 165 VERC9697 Vertrekcode 1996-'97 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 166 EXRES96 Examenresultaat 1996-'97 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 167 BRIN98_VERSL Versleuteld brinnummer 44

45 168 KLAS98 Klas 1998-'99 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 169 ONDEL98 Onderwijselement 1998-'99(uitgebreid) zie ondel OELJA98 Onderwijselementjaar 1998-'99 zie oelja ONDEL98K Onderwijselement 1998-'99 (kort) 172 VERC9798 Vertrekcode 1997-'98 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 173 EXRES97 Examenresultaat 1997-'98 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 174 VERJAAR Jaar van vertrek 0 niet vertrokken 45

46 Documentatierapport SLVO 1982V1 46

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Datum: 10 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Datum: 17 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Energieverbruik

Documentatierapport Energieverbruik Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Energieverbruik Datum: 17 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Hoogste actuele opleiding

Documentatierapport Hoogste actuele opleiding Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hoogste actuele opleiding van scholieren en studenten (STUDERENDENBUS) Datum: 28 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 201001-06V1

Documentatierapport Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 201001-06V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 201001-06V1 Datum: 29 december 2010 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB)

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Datum: 10 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen)

Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Datum: 17 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB)

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Productiestatistiek Praktijken van zorgverleners (PS_Zorgpraktijken)

Documentatierapport Productiestatistiek Praktijken van zorgverleners (PS_Zorgpraktijken) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Productiestatistiek Praktijken van zorgverleners (PS_Zorgpraktijken) Datum:11november 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar (HALTTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar (HALTTAB) Documentatierapport Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar (HALTTAB) Datum:3 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS)

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Datum: 25 februari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Deelnemers Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2011V1

Documentatierapport Deelnemers Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2011V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Deelnemers Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2011V1 Datum: 22 augustus 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (BAGplus)

Documentatierapport Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (BAGplus) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (BAGplus) Datum: 23 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB)

Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Leerlingen Voortgezet Onderwijs (LeerlingenVO) 2011V1

Documentatierapport Leerlingen Voortgezet Onderwijs (LeerlingenVO) 2011V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Leerlingen Voortgezet Onderwijs (LeerlingenVO) 2011V1 Datum: 5 juli 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM)

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Datum: 20 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Datum:14 januari 2016 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Perinatale Registratie Nederland (PRN)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Perinatale Registratie Nederland (PRN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perinatale Registratie Nederland (PRN) Datum: 20 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Achternaam leerling(e): Geslacht 1 : M / V. Volledige voorna(a)m(en): Adres:

Achternaam leerling(e): Geslacht 1 : M / V. Volledige voorna(a)m(en): Adres: INSCHRIJFFORMULIER (BRIN: 11UO) Achternaam leerling(e): Geslacht 1 : M / V Volledige voorna(a)m(en): Roepnaam: Burgerservicenummer 2 : Adres: Postcode: Telefoon: Geboortedatum: Geboortegemeente: Nationaliteit:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Scholieren en studenten in een kalenderjaar (STUDERENDENBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Scholieren en studenten in een kalenderjaar (STUDERENDENBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scholieren en studenten in een kalenderjaar (STUDERENDENBUS) Datum: 27 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Hoogst behaalde en hoogst

Documentatierapport Hoogst behaalde en hoogst Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hoogst behaalde en hoogst gevolgde opleiding (HOOGSTEOPLTAB) Datum: 20 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Examenkandidaten Voortgezet Onderwijs (ExamenkandVO) 2010V1

Documentatierapport Examenkandidaten Voortgezet Onderwijs (ExamenkandVO) 2010V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Examenkandidaten Voortgezet Onderwijs (ExamenkandVO) 2010V1 Datum: 4 juli 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB)

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Datum: 15 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen die een basisverzekering hebben. (ZVWKOSTENTAB)

Documentatierapport Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen die een basisverzekering hebben. (ZVWKOSTENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen die een basisverzekering hebben. (ZVWKOSTENTAB) Datum:16 september 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting.

Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao. Bijzonderheden. t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs. Toelichting. Opleidingentabel vo voor gewichtenregeling bao t.b.v. de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Toelichting Vanaf de jaren 50 kent het Nederlandse onderwijssysteem na de lagere school (later basisonderwijs

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting (BTW)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting (BTW) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Aangifte Omzetbelasting (BTW) Datum: 6 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSINSCHRTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSINSCHRTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSINSCHRTAB) Datum: 17 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Inschrijfformulier B.S. De Schakel en St. Lambertus

Inschrijfformulier B.S. De Schakel en St. Lambertus Inschrijfformulier B.S. De Schakel en St. Lambertus NIET INVULLEN A.U.B. De leerling wordt definitief geplaatst in groep: met ingang van: bij groepsleerkracht: met als wegingsfactor: Algemene gegevens

Nadere informatie

Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB)

Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB) Datum:23 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Inschrijfformulier KinderCampus Basisschool en Buitenschoolse opvang

Inschrijfformulier KinderCampus Basisschool en Buitenschoolse opvang Inschrijfformulier KinderCampus Basisschool en Buitenschoolse opvang Opsturen naar: Willem Bontekoestraat 34, 1212 CB Hilversum * Let op, de items met een sterretje zijn verplichte gegevens. Zonder deze

Nadere informatie

Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB)

Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (ZORGMVTAB) Datum:29 april 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Huisnummer. Adres geheim /onbekend

Huisnummer. Adres geheim /onbekend Inschrijfformulier Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei Schoolnaam en adresgegevens l Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam Geslacht Adres Postcode

Nadere informatie

Inschrijfformulier 2009/2010

Inschrijfformulier 2009/2010 Inschrijfformulier 2009/2010 Basisschool De Kleine Wereld Marie Curiestraat 9 6533 HV Nijmegen Tel. 024-3553159 Website: www.dekleinewereldnijmegen.nl E-mail: school@dekleinewereldnijmegen.nl Naam van

Nadere informatie

Dit voor-aanmeldingsformulier vragen wij u in te vullen om de benodigde gegevens van uw kind te verkrijgen.

Dit voor-aanmeldingsformulier vragen wij u in te vullen om de benodigde gegevens van uw kind te verkrijgen. Obs de Rietendakschool Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht tel (030) 244 86 57 directie@bsrietendak.nl TOELICHTING OP HET VOOR-AANMELDINGSFORMULIER Dit voor-aanmeldingsformulier vragen wij u in te

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS De Springplank

Aanmeldformulier OBS De Springplank Aanmeldformulier OBS De Springplank Leerling gegevens Achternaam kind Voornamen Huisnummer BSN-nummer Nationaliteit 1 nummer Nationaliteit 2 Geheimnummer (j/n) In Nederland sinds Geloof Geheim (j/n) Extra

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs (INSCHRWECTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs (INSCHRWECTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs (INSCHRWECTAB) Datum: 30 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Achternaam: Nationaliteit: Roepnaam: Kerkelijk gezindte: Geslacht: 0 jongen 0 meisje BSN: geboortedatum: geboorteplaats:

Inschrijfformulier. Achternaam: Nationaliteit: Roepnaam: Kerkelijk gezindte: Geslacht: 0 jongen 0 meisje BSN: geboortedatum: geboorteplaats: Inschrijfformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: Nationaliteit: Roepnaam: Kerkelijk gezindte: Voornamen: Geslacht: 0 jongen 0 meisje BSN: _ (BSN = BurgerServiceNummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen)

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen) Inschrijfformulier W IJ VINDEN HET FIJN DAT U UW KIND WILT INSCHRIJVEN ALS LEERLING VAN ONZE SCHOOL. M OCHTEN ER NAAR AANLEIDING VAN DIT FORMULIER VRAGEN ZIJN, AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. Gegevens

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Leerlinggegevens

Inschrijfformulier. Leerlinggegevens Inschrijfformulier Leerlinggegevens Familienaam : Broertjes / Zusjes /Geb.dat. Voornamen : / / Roepnaam : Geslacht : jongen meisje _ Geboortedatum : Geboorteplaats : Geboorteland : Nationaliteit : : Postcode

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

aanmeldingsformulier voor OBS De Lijster

aanmeldingsformulier voor OBS De Lijster dit vak niet invullen, bestemd voor de school Leerlinggegevens naam geboortedatum Status ESIS: 0 ingevoerd 0 ingeschreven 0 ingedeeld Voorschool VIPpas Kopie BSN Entreelijst Handtekening beide ouders?

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Inschrijven nieuwe leerling

Inschrijven nieuwe leerling 1/2 Inschrijven nieuwe leerling Alleen in te vullen door de school Inschrijfdatum Eerste schooldag Leerjaar (groep) Wegingsfactor Gegevens van het kind Familienaam Straat Voorna(a)m(en) Huisnummer Roepnaam

Nadere informatie

Documentatierapport ICT bij huishoudens en personen (ICThhpers) 2013V1

Documentatierapport ICT bij huishoudens en personen (ICThhpers) 2013V1 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ICT bij huishoudens en personen (ICThhpers) 2013V1 Datum:26 maart 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Door school in te vullen: Administratienummer Ll. Gewicht:

INSCHRIJFFORMULIER. Door school in te vullen: Administratienummer Ll. Gewicht: Toermalijn Geachte ouder(s) / verzorger(s), INSCHRIJFFORMULIER Welkom op obs Toermalijn. Wij zijn blij met uw inschrijving en zullen er alles aan doen om uw kind een fijne schooltijd te laten hebben. In

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies)

Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Financiën provincies (FIN_Provincies) Datum: 12 augustus2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Documentatierapport LSO 2002V1

Documentatierapport LSO 2002V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport LSO 2002V1 Mathilda Copinga VIDIV-nummer: 2007-101-MCB Datum: 19 april 2007 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport AO 200601-06V1

Documentatierapport AO 200601-06V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport AO 200601-06V1 Maaike Hersevoort VIDIV-nummer: 2007-11-MCB Datum: 13 december 2006 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Centraal aanmeldformulier basisschool

Centraal aanmeldformulier basisschool Centraal aanmeldformulier basisschool De ouder(s) / verzorger(s) van vragen toelating tot basisschool.. Invuldatum Ontvangstdatum (In te vullen door school) Toelichting Met het invullen van dit centraal

Nadere informatie

Documentatierapport POLSmodERVI 2004V1 (Rechtshulp instanties 2004) POLSmodERVA 2004V1 (Rechtshulp problemen 2004)

Documentatierapport POLSmodERVI 2004V1 (Rechtshulp instanties 2004) POLSmodERVA 2004V1 (Rechtshulp problemen 2004) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport POLSmodERVI 2004V1 (Rechtshulp instanties 2004) POLSmodERVA 2004V1 (Rechtshulp problemen 2004) Daniel Scholten en Ronald

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Centraal aanmeldformulier basisschool

Centraal aanmeldformulier basisschool Centraal aanmeldformulier basisschool De ouder(s) / verzorger(s) van vragen toelating tot basisschool.. Invuldatum Ontvangstdatum (In te vullen door school) Toelichting Met het invullen van dit centraal

Nadere informatie