Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs: Schoolkeuze Lager Voortgezet Onderwijs (SLVO) 1982V1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs: Schoolkeuze Lager Voortgezet Onderwijs (SLVO) 1982V1"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs: Schoolkeuze Lager Voortgezet Onderwijs (SLVO) 1982V1 Datum: 24 juni 2010

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende schoolloopbanen van leerlingen in

3 Versiegeschiedenis Versie SLVO 1982V GBA-selectiebestand SLVO 1982V1 De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do s & don ts: Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM G of R identificeert een persoon. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving. Alle BRIN-nummers (BRIN88 t.m. BRIN98) zijn versleuteld. De variabelen SRTMODNR en CRPTMODNR zijn verwijderd. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding...2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden...8 Microdatabestand... 8 Recordbeschrijving... 8 Populatieafbakening... 8 Uitval... 8 GBA-selectiebestand... 8 Toelichting op de variabelen... 9 SRTNUM en RIN... 9 GEMCODE Bestandsopbouw en toelichting...10 Bestandsopbouw van het microdatabestand Kwaliteitsaanduiding Voorkomende waarden van de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe onderzoekers. Van alle personen die in het hier beschreven microdatabestand voorkomen, zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd. Deze selectie wordt het GBA-selectiebestand genoemd. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het microdatabestand SLVO 1982V1. Het complete GBA-bestand wordt in een apart documentatierapport beschreven. Hoofdstuk 1 beschrijft de microdatabestanden zoals populatieafbakening en uitval van leerlingen. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling van het microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Indien gewenst, kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van de categoriale variabelen: Bijlage 1 Frequentietellingen SLVO 1982V1. In deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. In Bijlage 2 SLVO82_alles over veldwerk_paper ORD_1983 wordt het schooloopbaanonderzoek VO 1982 toegelicht. Ten slotte wordt in Bijlage 3 vergelijking steekproef SMVO77_SLVO82 en Bijlage 4 SLVO82_steekproefadvies verdere informatie verstrekt over de steekproef van zowel het SLVO als het SMVO. 7

8 1. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Recordbeschrijving Een record in het microdatabestand bevat informatie over de schoolloopbaan van een leerling. Een persoon kan niet meerdere records in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat SRTNUM, RIN als sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Populatieafbakening De populatie van het schoolloopbaanonderzoek SLVO1982 bestaat uit alle leerlingen die in 1982 in de zesde klas van het Lager Onderwijs zitten. Uitval De jaarlijkse onderwijspositie is opgevraagd bij de scholen. Indien een leerling verhuisde is weliswaar gevraagd of de scholen het nieuwe adres van de leerling kenden, maar niet elke leerling kon in de nieuwe woonplaats gevolgd worden. Deze leerling werd als vertrokken gekenmerkt, maar is dus eigenlijk nonrespons. In dezelfde categorie vertrokken kwamen ook de schoolverlaters (opleiding beëindigd) terecht. GBA-selectiebestand Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle personen die in het microdatabestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA. De persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot en met 1 januari De huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In het GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met Zowel het microdatabestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op respectievelijk SRTNUM en RIN. Met behulp van deze twee variabelen als koppelsleutel kan de gebruiker persoons- en huishoudensgegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan het microdatabestand, zodat deze gegevens in het onderzoek meegenomen kunnen worden. Om RIN-nummers toe te kennen aan het microdatabestand is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de GBA. Hierin is slechts een beperkt aantal variabelen aanwezig, daarom wordt dit bestand niet gebruikt voor het GBA-selectiebestand. Het GBA-selectiebestand maakt gebruik van gegevens tot en met 1 januari Hierdoor kunnen personen die na 1 januari 2008 naar Nederland zijn geïmmigreerd, niet worden teruggevonden in het GBA-selectiebestand. 8

9 Toelichting op de variabelen Documentatierapport SLVO 1982V1 SRTNUM en RIN Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer. Met dit RIN-nummer kan het bestand worden gekoppeld aan andere bestanden bij het CBS. Het bronbestand van dit microdatabestand bevatte geen burgerservicenummer. Via andere identificerende gegevens dan het burgerservicenummer kon het RIN-nummer ook aan dit bestand worden toegevoegd. Dit is gebeurd door van ieder record in het bronbestand de MODNUMMERS op te zoeken. Het microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (SRTNUM) en identificatienummer (RIN). Records in het microdatabestand die konden worden voorzien van een RIN-nummer hebben de waarde R op SRTNUM gekregen. De overige records zijn niet teruggevonden in de GBA. Deze records hebben de waarde G op SRTNUM gekregen, met een lege score in het veld RIN. Uitsluitend de combinatie van SRTNUM R en RIN identificeert een uniek persoon. Koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau moet daarom alleen worden uitgevoerd op records met SRTNUM R. Met behulp van SRTNUM en RIN kan de gebruiker gegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan de records in het microdatabestand met SRTNUM R. GEMCODE De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden. Onsite/remote access omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\ 9

10 2. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. Kwaliteitsaanduiding De kolom Kw geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment waarop dit documentatierapport is opgesteld: - kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen 1. variabele is plausibel, gebruikt in publicaties ; 2. variabele is plausibel en is niet gebruikt in publicaties 3. onbekend, naar de variabele is nog niet gekeken. Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS. Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 1 SRTNUM - Tekst 1 0 Soort identificatiecode 2 RIN - Getal 9 0 Identificatienummer 3 HKLBAS 2 Getal 1 0 Aantal deelnemrs hkl per basisschool 4 CSTAAL 1 Getal 2 0 Cito score taal 5 CSTAAL5 1 Getal 1 0 Cito score taal 5 klassen 6 CSREK 1 Getal 2 0 Cito score rekenen 7 CSREK5 1 Getal 1 0 Cito score rekenen 5 klassen 8 CSINF 1 Getal 2 0 Cito score informatie 9 CSINF5 1 Getal 1 0 Cito score informatie 5 klassen 10 CSTOT 1 Getal 2 0 Cito score totaal 11 CSTOT5 1 Getal 1 0 Cito score totaal 5 klassen 12 THUISW 2 Getal 1 0 Thuiswonend ov3 13 ENIGK 2 Getal 1 0 Enig kind ov4 14 AANTJ 2 Getal 2 0 Aantal jongens in gezin ov5 10

11 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 15 AANTM 2 Getal 2 0 Aantal meisjes in gezin ov5 16 AANTOK 2 Getal 2 0 Aantal oudere kinderen in gezin ov6 17 MNDTOEL 3 Getal 2 0 Maand van toelating l.o. ov7 18 JRTOEL 3 Getal 4 0 Jaar van toelating l.o. ov7 19 WENSOND 1 Getal 1 0 Wenselijk soort onderwijs ov8 20 STUD 3 Getal 1 0 Studeren tot..jaar ov9 21 BELPRES 1 Getal 1 0 Belang presteren ov10 22 CONTR 1 Getal 1 0 Controleren huiswerk ov11 23 HELPEN 1 Getal 1 0 Helpen met problemen op school ov12 24 PRATEN 1 Getal 1 0 Praten over school ov13 25 CONTSCH 1 Getal 1 0 Contact met de school ov14 26 ONDERW 1 Getal 1 0 Belang van onderwijs ov15 27 ACTIV 1 Getal 2 0 Activiteiten ov16 28 ANDACT 1 Getal 2 0 Andere activiteiten ov16 29 TYDACT 1 Getal 1 0 Tyd activiteiten ov17 30 TVTYD 1 Getal 1 0 Tv tyd per dag ov18 31 LIDBIB 1 Getal 1 0 Lid van een bibliotheek? ov19 32 LEESTYD 1 Getal 1 0 Leestyd per week ov20 33 INV 1 Getal 1 0 Invuller vragenlijst ov21 34 PARTNER 1 Getal 1 0 Vragenlijst partner ov43 35 LEERLNED 1 Getal 1 0 Leerling ned. nationaliteit? ov65 36 NATLEERL 1 Getal 1 0 Nationaliteit leerling ov65 37 VERNED 1 Getal 2 0 Verblijf in ned. ov66 38 SOCMILH 1 Getal 1 0 Sociale milieu huishouden 39 OPLMAN 2 Getal 1 0 Opleiding man 40 BERKLMAN 1 Getal 1 0 Beroepsklasse man 41 LEEFTM 1 Getal 1 0 Leeftijd man 11

12 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 42 OPLVR 2 Getal 1 0 Opleiding vrouw 43 BERKLVR 1 Getal 1 0 Beroepsklasse vrouw 44 LEEFTVR 1 Getal 1 0 Leeftijd vrouw 45 ADVIES1 1 Getal 3 0 Advies-1- hfd der sch ADVIES2 1 Getal 3 0 Advies-2- hfd der sch ADVIES 1 Getal 1 0 Advies hoofd der school 48 HOOGADV 1 Getal 1 0 Hoogste advies 49 BERGRHK 1 Getal 2 0 Beroepsklasse hoofdkostwinner 50 GEMC 1 Getal 3 0 Gemeentecode 51 PROVC 1 Getal 2 0 Provinciecode 52 NOD80 1 Getal 2 0 Nodaal gebied GEMGR80 1 Getal 1 0 Gemeentegrootte naar inw PSB3TOT 1 Getal 6 0 Psb3-1- rasch homogene scores 55 PSB8TOT 1 Getal 6 0 Psb8-1- rasch homogene scores 56 PSB3K2 1 Getal 1 0 Psb3-toets 2 klassen 57 PSB8K2 1 Getal 1 0 Psb8-toets 2 klassen 58 PSB3K5 1 Getal 1 0 Psb3-toets 5 klassen 59 PSB8K5 1 Getal 1 0 Psb8-toets 5 klassen 60 GEBMND 1 Getal 2 0 Geboortemaand 61 GEBJR 1 Getal 4 0 Geboortejaar 62 GESL 1 Getal 1 0 Geslacht 63 ONDEL83 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1983-'84 64 KLAS83 2 Getal 1 0 Klas 1983-'84 65 OELJA83 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1983-'84 66 ONDEL84 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1984-'85 67 KLAS84 2 Getal 1 0 Klas 1984-'85 68 OELJA84 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1984-'85 69 ONDEL85 1 Getal

13 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen Onderwijselement 1985-'86 70 KLAS85 2 Getal 1 0 Klas 1985-'86 71 OELJA85 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1985-'86 72 RI83 1 Getal 1 0 Richting van de school 1983-'84 73 RI84 1 Getal 1 0 Richting van de school 1984-'85 74 RI85 1 Getal 1 0 Richting van de school 1985-'86 75 RI86 1 Getal 1 0 Richting van de school 1986-'87 76 ONDEL86 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1986-'87 77 KLAS86 2 Getal 1 0 Klas 1986-'87 78 OELJA86 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1986-'87 79 ONDEL87 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1987-'88 80 KLAS87 2 Getal 1 0 Klas 1987-'88 81 OELJA87 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1987-'88 82 EXRES86 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1986-'87 83 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1982-'83 84 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1983-'84 85 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1984-'85 86 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1985-'86 87 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1986-'87 88 EXRES85 1 Getal 1 0 Examenresultaat RI87 1 Getal 1 0 Richting van de school 1987-'88 90 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1987-'88 91 EXRES87 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1987-'88 92 RI88 1 Getal 1 0 Richting van de school 1988-'89 93 BRIN88_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 94 ONDEL88 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1988-'89 95 KLAS88 2 Getal 1 0 Klas 1988-'89 96 OELJA88 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1988-'89 13

14 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen 97 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1988-'89 98 EXRES88 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1988-'89 99 BRIN89_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 100 ONDEL89 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1989-' KLAS89 2 Getal 1 0 Klas 1989-' OELJA89 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1989-' BRIN90_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 104 ONDEL90 1 Getal 2 0 Onderwijselement 1990-' KLAS90 2 Getal 1 0 Klas 1990-' OELJA90 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1990-' VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1989-' EXRES89 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1989-' RI82 1 Getal 1 0 Richting van de school 1982-' RI89 1 Getal 1 0 Richting van de school 1989-' RI90 1 Getal 1 0 Richting van de school 1990-' BRIN91_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 113 ONDEL91 1 Getal 5 0 Onderwijselement '92(uitgebreid) 114 KLAS91 2 Getal 1 0 Klas 1991-' OELJA91 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1991-' VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1990-' EXRES90 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1990-' ONDEL91K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1991-'92 (kort) 119 RI91 1 Getal 1 0 Richting van de school 1991-' BRIN92_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 121 ONDEL92 1 Getal 5 0 Onderwijselement '93(uitgebreid) 122 KLAS92 2 Getal 1 0 Klas 1992-' OELJA92 1 Getal

15 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen Onderwijselementjaar 1992-' ONDEL92K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1992-'93 (kort) 125 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1991-' EXRES91 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1991-' RI92 1 Getal 1 0 Richting van de school 1992-' BRIN93_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 129 KLAS93 2 Getal 1 0 Klas 1993-' ONDEL93 1 Getal 5 0 Onderwijselement '94(uitgebreid) 131 OELJA93 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1993-' ONDEL93K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1993-'94 (kort) 133 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1992-' EXRES92 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1992-' RI93 1 Getal 1 0 Richting van de school 1993-' BRIN94_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 137 KLAS94 2 Getal 1 0 Klas 1994-' ONDEL94 1 Getal 5 0 Onderwijselement '95(uitgebreid) 139 OELJA94 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1994-' ONDEL94K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1994-'95 (kort) 141 VERC Getal 1 0 Vertrekcode 1993-' EXRES93 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1993-' RI94 1 Getal 1 0 Richting van de school 1994-' BRIN95_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 145 KLAS95 2 Getal 1 0 Klas 1995-' ONDEL95 1 Getal 5 0 Onderwijselement '96(uitgebreid) 147 OELJA95 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1995-' ONDEL95K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1995-'96 (kort) 149 VERC Getal

16 Nr Variabele & label Kw Format Lengte Decimalen Vertrekcode 1994-' EXRES94 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1994-' RI95 1 Getal 1 0 Richting van de school 1995-' BRIN96_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 153 KLAS96 2 Getal 1 0 Klas 1996-' ONDEL96 1 Getal 5 0 Onderwijselement '97(uitgebreid) 155 OELJA96 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1996-' ONDEL96K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1996-'97 (kort) 157 VERC Getal 2 0 Vertrekcode 1995-' EXRES95 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1995-' RI96V 1 Getal 1 0 Richting van de school 1996-' BRIN97_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 161 KLAS97 2 Getal 1 0 Klas 1997-' ONDEL97 1 Getal 5 0 Onderwijselement '98(uitgebreid) 163 OELJA97 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1997-' ONDEL97K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1997-'98 (kort) 165 VERC Getal 2 0 Vertrekcode 1996-' EXRES96 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1996-' BRIN98_VERSL 1 Tekst 4 0 Versleuteld brinnummer 168 KLAS98 2 Getal 1 0 Klas 1998-' ONDEL98 1 Getal 5 0 Onderwijselement '99(uitgebreid) 170 OELJA98 1 Getal 3 0 Onderwijselementjaar 1998-' ONDEL98K 1 Getal 3 0 Onderwijselement 1998-'99 (kort) 172 VERC Getal 2 0 Vertrekcode 1997-' EXRES97 1 Getal 1 0 Examenresultaat 1997-' VERJAAR 3 Getal 4 0 Jaar van vertrek 16

17 Voorkomende waarden van de variabelen In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. SRTNUM Soort identificatiecode R RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) 2 RIN Identificatienummer 3 HKLBAS Aantal deelnemrs hkl per basisschool 4 CSTAAL Cito score taal 5 CSTAAL5 Cito score taal 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 6 CSREK Cito score rekenen 7 CSREK5 Cito score rekenen 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 8 CSINF Cito score informatie 9 CSINF5 Cito score informatie 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 17

18 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 10 CSTOT Cito score totaal 11 CSTOT5 Cito score totaal 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 toets niet gemaakt 12 THUISW Thuiswonend ov3 1 thuis 2 internaat 9 onbekend 13 ENIGK Enig kind ov4 1 enig kind 2 meer kinderen 9 onbekend 14 AANTJ Aantal jongens in gezin ov5 Documentatierapport SLVO 1982V1 15 AANTM Aantal meisjes in gezin ov5 16 AANTOK Aantal oudere kinderen in gezin ov6 17 MNDTOEL Maand van toelating l.o. ov7 99 onbekend 18 JRTOEL Jaar van toelating l.o. ov onbekend 19 WENSOND Wenselijk soort onderwijs ov8 1 lbo 2 mavo 18

19 3 havo 4 vwo 6 individueel ond 7 middenschool 8 meer dan 1 antw 9 onbekend 20 STUD Studeren tot..jaar ov jaar 2 18 jaar 3 20 jaar 4 22 jaar 5 24 jaar 6 26 jaar 8 meer dan 1 antw 9 onbekend 21 BELPRES Belang presteren ov10 1 zeer belangrijk 2 belangrijk 3 weet niet- g.mening 4 onbelangrijk 5 zeer onbelangrijk 9 onbekend 22 CONTR Controleren huiswerk ov11 1 elke dag 2 regelmatig 3 wel eens 4 soms 5 nooit 9 onbekend Documentatierapport SLVO 1982V1 23 HELPEN Helpen met problemen op school ov12 1 elke dag 2 regelmatig 3 wel eens 4 soms 5 nooit 9 onbekend 24 PRATEN Praten over school ov13 1 elke dag 2 regelmatig 3 wel eens 19

20 4 soms 5 nooit 9 onbekend 25 CONTSCH Contact met de school ov keer p.week 2 1 keer p maand 3 zo nu en dan 4 nooit 9 onbekend 26 ONDERW Belang van onderwijs ov15 1 zeer belangrijk 2 belangrijk 3 weet niet- g.mening 4 onbelangrijk 5 zeer onbelangrijk 9 onbekend 27 ACTIV Activiteiten ov16 1 sport 2 toneel,muziek,ballet 3 sport, toneel 4 buurt-en clubhuiswer 5 sport, clubhuiswerk 6 toneel, clubhuiswerk 7 sport, toneel, clubh 8 overige activiteiten 9 sport, overig 10 toneel, overig 11 sport, toneel,overig 12 clubhuis, overig 13 sport,clubh,overig 14 toneel,clubh,overig 15 sport,ton,clubh,over 99 onbekend 28 ANDACT Andere activiteiten ov16 1 spelen 2 knutselen 3 natuur 4 padvinderij 5 lezen 6 t.v 7 fietsen 8 handwerken 9 bromfiets Documentatierapport SLVO 1982V1 20

21 10 volksdansen 11 godsdienst 12 handenarbeid 13 puzzelen 14 hobby 15 tekenen 16 postzegels 17 tuinieren 18 misdienaar 19 ehbo 20 geologie 21 circus 22 munten 23 pottenbakken 24 zeeverkenner 25 electrotechniek 26 thuis helpen 27 typen 28 zangkoor 29 wandelclub 30 fotoclub 31 goochelen 32 jonge onderzoekers 33 jong nederland 34 modelbouw 35 kinderoppas 36 ruimtevaart 37 koken 99 onbekend 29 TYDACT Tyd activiteiten ov uren uren uren 4 meer dan 8 uur 9 onbekend 30 TVTYD Tv tyd per dag ov18 1 bijna nooit 2 minder dan 1 uur uren 4 meer dan 2 uren 9 onbekend 31 LIDBIB Lid van een bibliotheek? ov19 1 ja 2 nee 9 onbekend Documentatierapport SLVO 1982V1 21

22 32 LEESTYD Leestyd per week ov20 1 bijna nooit 2 minder dan 2 uur uren uren 5 meer dan 10 uren 9 onbekend 33 INV Invuller vragenlijst ov21 1 vader 2 moeder 3 verzorger 4 verzorgster 9 onbekend 34 PARTNER Vragenlijst partner ov43 1 vader 2 moeder 3 verzorger 4 verzorgster 9 onbekend 35 LEERLNED Leerling ned. nationaliteit? ov65 1 nederlandse 9 onbekend 36 NATLEERL Nationaliteit leerling ov65 9 onbekend+nederl 37 VERNED Verblijf in ned. ov66 99 onbekend 38 SOCMILH Sociale milieu huishouden 1 arbeider 2 zelfst zonder pers 3 zelfst met pers 4 lager employe 5 middelbaar employe 6 hoger employe 7 overig 9 niet ingevuld Documentatierapport SLVO 1982V1 22

23 39 OPLMAN Opleiding man 1 l.o 2 lbo 3 avo 1 4 mbo 5 avo 2 6 hbo 7 univ.kand 8 univ.doct 9 onbekend 40 BERKLMAN Beroepsklasse man 1 arbeider 2 zelfst zonder pers 3 zelfst met pers 4 lager employe 5 middelbaar employe 6 hoger employe 7 overig 9 niet ingevuld 41 LEEFTM Leeftijd man 1 < 35 jaar jaar jaar jaar 5 50 jaar en ouder 9 onbekend 42 OPLVR Opleiding vrouw 1 l.o 2 lbo 3 avo 1 4 mbo 5 avo 2 6 hbo 7 univ.kand 8 univ.doct 9 onbekend 43 BERKLVR Beroepsklasse vrouw 1 arbeider 2 zelfst zonder pers 3 zelfst met pers 23

24 4 lager employe 5 middelbaar employe 6 hoger employe 7 overig 9 niet ingevuld 44 LEEFTVR Leeftijd vrouw 1 < 35 jaar jaar jaar jaar 5 50 jaar en ouder 9 onbekend 45 ADVIES1 Advies-1- hfd der sch vwo 2 havo 4 mavo 8 lbo 16 lto 32 lno 64 lao 999 onbekend 46 ADVIES2 Advies-2- hfd der sch lhno 2 leao 4 lmo 8 lavo 16 ibo 32 middenschool 64 overig 128 ivo-mavo 256 buitengew.vo 512 lagere school 999 onbekend 47 ADVIES Advies hoofd der school 0 geen advies 1 buo 2 lagere school 3 lbo 4 mavo-middenschool 5 havo 6 vwo 48 HOOGADV Documentatierapport SLVO 1982V1 24

25 Hoogste advies 1 vwo 2 havo 3 mavo 4 lbo 5 overig 49 BERGRHK Beroepsklasse hoofdkostwinner 1 wetensch vrij beroep 2 overig vrij beroep 3 zelf.landb met pers 4 zelf.landb z pers 5 zelf.landb pers onb 6 ov zelfst +10 pers 7 ov zelfst 1-9 pers 8 ov zelfst geen pers 9 ov zelfst pers onb 10 hoger employe 11 middelbaar employe 12 lager employe 13 arbeider 14 medew in de landb 15 medew buiten de landb 16 overig werkzaam 17 werkzoek-werkloos 18 pensioen 19 werkz in eig huish 20 scholier of student 21 arb.ongeschikt 22 ov.niet werkzaam 23 niet werkza;bez. onb 99 onbekend 50 GEMC Gemeentecode 51 PROVC Provinciecode 1 Groningen 2 Friesland 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord Holland 8 Zuid Holland 9 Zeeland 10 Noord Brabant 11 Limburg \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\gemcodes1982.sps 25

26 12 Zuidelijk IJsselm.p 13 Centraal Pers.reg 14 buitenland 52 NOD80 Nodaal gebied GEMGR80 Gemeentegrootte naar inw Documentatierapport SLVO 1982V1 \8_Utilities\Code_Listings\regionale indelingen\ NodaleGebieden sps en meer < < < < < buitenland 8 O.l Zuid. IJsselm.p 9 Centr.pers reg+onb 54 PSB3TOT Psb3-1- rasch homogene scores 0 MIN(0 items corr beantw) item correct beantw items correct beantw items correct beantw MAX(40 items corr beantw) toets niet gemaakt 55 PSB8TOT Psb8-1- rasch homogene scores 0 MIN(0 items corr beantw) item correct beantw items correct beantw items correct beantw MAX(40 items corr beantw) toets niet gemaakt 56 PSB3K2 Psb3-toets 2 klassen 0 minder dan of meer 57 PSB8K2 Psb8-toets 2 klassen 0 minder dan of meer 26

27 58 PSB3K5 Psb3-toets 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 test niet gemaakt 59 PSB8K5 Psb8-toets 5 klassen 1 zeer laag 2 laag 3 gemiddeld 4 hoog 5 zeer hoog 9 test niet gemaakt 60 GEBMND Geboortemaand 61 GEBJR Geboortejaar 62 GESL Geslacht 1 man 2 vrouw 63 ONDEL83 Onderwijselement 1983-'84 1 vwo 2 havo 4 mavo 5 lavo 6 lto 7 ito 8 lno 10 mno 11 hto 12 lhno 13 ihno 15 hgo 16 lao 17 ilo 18 lmo 19 mmo 20 leao 21 meao 27

28 23 hpo 24 hao 25 mdgo 26 middenschool 27 vbo 28 mao 29 kmao 30 vwo+havo 31 vwo+mavo 32 vwo+havo+mavo 33 vwo+havo+mavo+lbo 34 havo+mavo 35 havo+mavo+lbo 36 mavo+lbo 37 lto+lhno 38 lto+lhno+leao 39 lto+lhno+lavo 40 lto+lhno+lao 41 lto+leao 42 lto+lavo 43 lto+lao 44 ito+ihno 45 lhno+leao 46 lhno+lavo 47 lhno+lao 48 lhno+leao+lao 49 leao+lmo 50 leao+lmo+lhno 51 an com avo en of lbo 52 ito+ilo 53 lto+leao+lao 54 leao+lavo 55 leao+lmo+lavo 56 meao+mmo 59 havo-mbo 60 wo-godgeleerdh 61 wo-lettern 62 wo-wijsbegeerte 63 wo-geneeskunde 64 wo-tandheelk 65 wo-diergeneesk 66 wo-wisk+natuurk 67 wo-tech wetensch 68 wo-landb wetensch 69 wo-rechtsgeleerdh 70 wo-economisch ws 71 wo-actuariele ws 72 wo-sociale ws 73 wo-aardrijksk+preh 74 wo-interf bedrk 75 wo-bestuurk 76 wo-lich opvoeding 77 wo-mo opl 78 mts 79 mid.lab.ond 80 vrije school Documentatierapport SLVO 1982V1 28

29 81 kort.mid.lab.ond 86 heo 87 hsao 88 hko 95 tbo 97 kmbo 98 basis onderwijs 64 KLAS83 Klas 1983-'84 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 65 OELJA83 Onderwijselementjaar 1983-'84 11 lbo1 12 lbo2 13 lbo3 14 lbo4 21 mavo1 22 mavo2 23 mavo3 24 mavo4 31 bk+mavo1 32 bk+mavo2 33 bk+mavo3 34 bk+mavo4 41 middenschool1 42 middenschool2 43 middenschool3 44 middenschool4 51 havo1 52 havo2 53 havo3 54 havo4 55 havo5 61 bk-mavo1 62 bk-mavo2 63 bk-mavo3 64 bk-mavo4 71 vwo1 72 vwo2 73 vwo3 74 vwo4 75 vwo5 76 vwo6 81 mbo1 Documentatierapport SLVO 1982V1 29

30 82 mbo2 83 mbo3 84 mbo4 91 kmbo1 92 kmbo2 93 kmbo3 94 kmbo4 101 vso1 102 vso2 103 vso3 104 vso4 105 vso5 111 hbo1 112 hbo2 113 hbo3 114 hbo4 121 wo1 122 wo2 206 basisonderwijs 66 ONDEL84 Onderwijselement 1984-'85 67 KLAS84 Klas 1984-'85 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 68 OELJA84 Onderwijselementjaar 1984-'85 Documentatierapport SLVO 1982V1 zie oelja83 69 ONDEL85 Onderwijselement 1985-'86 70 KLAS85 Klas 1985-'86 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 30

31 6 zesde klas 71 OELJA85 Onderwijselementjaar 1985-'86 Documentatierapport SLVO 1982V1 zie oelja83 72 RI83 Richting van de school 1983-'84 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 73 RI84 Richting van de school 1984-'85 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 74 RI85 Richting van de school 1985-'86 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 75 RI86 Richting van de school 1986-'87 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 76 ONDEL86 Onderwijselement 1986-'87 77 KLAS86 Klas 1986-'87 zie ondel83 31

32 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 78 OELJA86 Onderwijselementjaar 1986-'87 zie oelja83 79 ONDEL87 Onderwijselement 1987-'88 80 KLAS87 Klas 1987-'88 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 81 OELJA87 Onderwijselementjaar 1987-'88 zie oelja83 82 EXRES86 Examenresultaat 1986-'87 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 83 VERC8283 Vertrekcode 1982-'83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 84 VERC

33 Vertrekcode 1983-'84 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 85 VERC8485 Vertrekcode 1984-'85 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 86 VERC8586 Vertrekcode 1985-'86 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 87 VERC8687 Vertrekcode 1986-'87 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 88 EXRES85 Examenresultaat geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 89 RI87 33

34 Richting van de school 1987-'88 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 90 VERC8788 Vertrekcode 1987-'88 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 91 EXRES87 Examenresultaat 1987-'88 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 92 RI88 Richting van de school 1988-'89 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 93 BRIN88_VERSL Versleuteld brinnummer Documentatierapport SLVO 1982V1 94 ONDEL88 Onderwijselement 1988-'89 95 KLAS88 Klas 1988-'89 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 34

35 5 vijfde klas 6 zesde klas 96 OELJA88 Onderwijselementjaar 1988-'89 Documentatierapport SLVO 1982V1 97 VERC8889 Vertrekcode 1988-'89 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 98 EXRES88 Examenresultaat 1988-'89 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 99 BRIN89_VERSL Versleuteld brinnummer 100 ONDEL89 Onderwijselement 1989-' KLAS89 Klas 1989-'90 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 102 OELJA89 Onderwijselementjaar 1989-' BRIN90_VERSL Versleuteld brinnummer 104 ONDEL90 Onderwijselement 1990-'91 35

36 105 KLAS90 Klas 1990-'91 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 106 OELJA90 Onderwijselementjaar 1990-' VERC8990 Vertrekcode 1989-'90 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 108 EXRES89 Examenresultaat 1989-'90 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 109 RI82 Richting van de school 1982-'83 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 110 RI89 Richting van de school 1989-'90 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 36

37 111 RI90 Richting van de school 1990-'91 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 112 BRIN91_VERSL Versleuteld brinnummer 113 ONDEL91 Onderwijselement 1991-'92(uitgebreid) 114 KLAS91 Klas 1991-'92 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 115 OELJA91 Onderwijselementjaar 1991-' VERC9091 Vertrekcode 1990-'91 zie oelja83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 117 EXRES90 Examenresultaat 1990-'91 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 37

38 118 ONDEL91K Onderwijselement 1991-'92 (kort) Documentatierapport SLVO 1982V1 119 RI91 Richting van de school 1991-'92 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 120 BRIN92_VERSL Versleuteld brinnummer 121 ONDEL92 Onderwijselement 1992-'93(uitgebreid) 122 KLAS92 Klas 1992-'93 zie ondel83 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 123 OELJA92 Onderwijselementjaar 1992-'93 zie oelja ONDEL92K Onderwijselement 1992-'93 (kort) 125 VERC9192 Vertrekcode 1991-'92 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 38

39 126 EXRES91 Examenresultaat 1991-'92 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 127 RI92 Richting van de school 1992-'93 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 128 BRIN93_VERSL Versleuteld brinnummer 129 KLAS93 Klas 1993-'94 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 130 ONDEL93 Onderwijselement 1993-'94(uitgebreid) zie ondel OELJA93 Onderwijselementjaar 1993-'94 zie oelja ONDEL93K Onderwijselement 1993-'94 (kort) 133 VERC9293 Vertrekcode 1992-'93 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 dood,ziek,buitenland 3 werken 39

40 4 werkzoekende 5 onbekend 6 andere reden 9 weigeraar 134 EXRES92 Examenresultaat 1992-'93 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 135 RI93 Richting van de school 1993-'94 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 136 BRIN94_VERSL Versleuteld brinnummer 137 KLAS94 Klas 1994-'95 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas Documentatierapport SLVO 1982V1 138 ONDEL94 Onderwijselement 1994-'95(uitgebreid) zie ondel OELJA94 Onderwijselementjaar 1994-'95 zie oelja ONDEL94K Onderwijselement 1994-'95 (kort) 141 VERC9394 Vertrekcode 1993-'94 zie ondel83 40

41 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 142 EXRES93 Examenresultaat 1993-'94 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 143 RI94 Richting van de school 1994-'95 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 144 BRIN95_VERSL Versleuteld brinnummer 145 KLAS95 Klas 1995-'96 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 146 ONDEL95 Onderwijselement 1995-'96(uitgebreid) zie ondel OELJA95 Onderwijselementjaar 1995-'96 41

42 zie oelja ONDEL95K Onderwijselement 1995-'96 (kort) Documentatierapport SLVO 1982V1 149 VERC9495 Vertrekcode 1994-'95 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 150 EXRES94 Examenresultaat 1994-'95 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 151 RI95 Richting van de school 1995-'96 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 152 BRIN96_VERSL Versleuteld brinnummer 153 KLAS96 Klas 1996-'97 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 42

43 6 zesde klas Documentatierapport SLVO 1982V1 154 ONDEL96 Onderwijselement 1996-'97(uitgebreid) zie ondel OELJA96 Onderwijselementjaar 1996-'97 zie oelja ONDEL96K Onderwijselement 1996-'97 (kort) 157 VERC9596 Vertrekcode 1995-'96 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 158 EXRES95 Examenresultaat 1995-'96 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 159 RI96V Richting van de school 1996-'97 1 rijks 2 gemeentelijk 3 rooms-kath 4 prot.chr 5 overig bijz 9 nvt.basisond 160 BRIN97_VERSL Versleuteld brinnummer 43

44 161 KLAS97 Klas 1997-'98 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 162 ONDEL97 Onderwijselement 1997-'98(uitgebreid) zie ondel OELJA97 Onderwijselementjaar 1997-'98 zie oelja ONDEL97K Onderwijselement 1997-'98 (kort) 165 VERC9697 Vertrekcode 1996-'97 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 166 EXRES96 Examenresultaat 1996-'97 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 167 BRIN98_VERSL Versleuteld brinnummer 44

45 168 KLAS98 Klas 1998-'99 1 eerste klas 2 tweede klas 3 derde klas 4 vierde klas 5 vijfde klas 6 zesde klas 169 ONDEL98 Onderwijselement 1998-'99(uitgebreid) zie ondel OELJA98 Onderwijselementjaar 1998-'99 zie oelja ONDEL98K Onderwijselement 1998-'99 (kort) 172 VERC9798 Vertrekcode 1997-'98 zie ondel83 0 niet vertrokken 1 eerder vertrokken 2 vert.buitl ivm stud 3 werken/werkzoekende 4 langd ziek 5 overleden 6 leerlw/bedrijfsopl 7 anders te weten 8 onbekend 9 weigeraar 10 militaire dienst 11 verhuisd buitenl 12 verhuisd binnenl 13 geen interesse te leren 173 EXRES97 Examenresultaat 1997-'98 0 geen examen gedaan 1 geslaagd 2 niet geslaagd 174 VERJAAR Jaar van vertrek 0 niet vertrokken 45

46 Documentatierapport SLVO 1982V1 46

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Verzekerde Personen en Dienstverbanden Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale verzekeringswetten,

Nadere informatie

Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen bij het Voortgezet Onderwijs: Sociaal Milieu Voorgezet Onderwijs (SMVO) 1977V1

Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen bij het Voortgezet Onderwijs: Sociaal Milieu Voorgezet Onderwijs (SMVO) 1977V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen bij het Voortgezet Onderwijs: Sociaal Milieu Voorgezet Onderwijs (SMVO) 1977V1

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Datum: 10 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Datum: 21 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Datum: 17 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een of

Documentatierapport Personen met een of Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een of meerdere uitkeringen (UITKDUURTAB) Datum: 08 december 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Documentatierapport Energieverbruik

Documentatierapport Energieverbruik Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Energieverbruik Datum: 17 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Hoogste actuele opleiding

Documentatierapport Hoogste actuele opleiding Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hoogste actuele opleiding van scholieren en studenten (STUDERENDENBUS) Datum: 28 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 201001-06V1

Documentatierapport Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 201001-06V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 201001-06V1 Datum: 29 december 2010 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB)

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Datum: 18 juni 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum:18 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum: 1 december

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB)

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Datum: 10 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB)

Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Datum:23 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport mutaties in de

Documentatierapport mutaties in de Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport mutaties in de woningvoorraad (VRLOBJECTWOONMUTTAB) 1999-2011 Datum: 26 september 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS)

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Datum: 3 maart 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:10 augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Datum:18 april 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen)

Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Datum: 17 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Datum: 2 september 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene

Documentatierapport Personen met een Algemene Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet uitkering (AOWPERSOONBUS) Datum: 1 april 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet (SRGVOORZIENINGPWETTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet (SRGVOORZIENINGPWETTAB) Documentatierapport Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet (SRGVOORZIENINGPWETTAB) Datum:6 september 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOTAB) Documentatierapport Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOTAB) Datum:7 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Datum: 12 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Datum: 15 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Pensioenaanspraken Datum:4 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen niet-gecoördineerd (VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS) Datum:30 mei 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB)

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Datum: 29 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie