Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB)"

Transcriptie

1 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Datum:23 juni 2015

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie Dat wordt als volgt geformuleerd: Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Kenmerken van deelnemers in het onderwijs. Engelse versie Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] using nonpublic microdata from Statistics Netherlands. Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: 2

3 Beschikbare bestanden: ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2000V1 t/m 2010V1; ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2011V2; ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2012V3; ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2013V3; ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2014V2. In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: Reden 2012 versie 3, aanpassing van de opleidingsnummers (variabele OPLNRHOOFDINSCHR) van een beperkt aantal mbo-inschrijvingen (1,5%). De variabele MBOAANTALJARENNIV wordt sinds 2012 niet meer gevuld. De variabele HOAANTALJARENTYPE is vanaf 2013V2 toegevoegd. Voor meer informatie over het gebruik van de onderwijsbestanden zie Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie uit het SSB. Voor Remote Access en Onsite gebruikers is deze handleiding te vinden onder \8_Utilities\Toelichtingen\SSB. Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidsstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Beschikbare bestanden: Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 7 Onderwerp microdatabestand... 7 Beschrijving... 7 Beschrijving van de populatie... 8 Methodologie Bestandsopbouw en toelichting... 9 Bestandsopbouw... 9 Toelichting op de variabelen RINPERSOONS: Soort rinpersoon RINPERSOON: Samen met rinpersoons is dit de persoon BRINHOOFDINSCHR_versl: Versleutelde brin-code (code instelling), administratienummer owi OPLNRHOOFDINSCHR: Opleidingsnummer van de hoofdinschrijving MBOVOOROPL: Hoogste vooropleiding vóór de actuele inschrijving in het middelbaar beroepsonderwijs MBOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het middelbaar beroepsonderwijs MBOAANTALJARENNIV: Het aantal inschrijvingsjaren in een niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs HOVOOROPLVOORHO: Hoogste vooropleiding op het moment dat de persoon startte in het hoger onderwijs HOVOOROPL: Hoogste vooropleiding vóór de actuele inschrijving in het hoger onderwijs HOVOOROPLVOORHODIPL: Diplomajaar van de hoogste vooropleiding op het moment dat de persoon startte in het hoger onderwijs HOVOOROPLDIPLOMA: Diplomajaar van de hoogste vooropleiding vóór de actuele inschrijving in het hoger onderwijs HOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het hoger onderwijs HOEJAAR: Is de hoofdinschrijving in het hoger onderwijs de eerste inschrijving in het hoger onderwijs? HBOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het hoger beroepsonderwijs HBOEJAAR: Is de hoofdinschrijving in het hoger beroepsonderwijs de eerste inschrijving in het hoger onderwijs? WOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het wetenschappelijk onderwijs WOEJAAR: Is de hoofdinschrijving in het wetenschappelijk onderwijs de eerste inschrijving in het hoger onderwijs? HOAANTALJARENTYPE: Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijstype in het hoger onderwijs Versiegeschiedenis

6 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en/of adresniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur over het onderwerp Kenmerken van deelnemers in het onderwijs. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 6

7 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Onderwerp microdatabestand Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Beschrijving Dit bestand bevat de hoofdinschrijving (al dan niet op 1 oktober) van leerlingen en studenten over de onderwijssoorten heen in het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoger onderwijs (HO), waaronder het hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO), en de volwasseneneducatie (VE) in het betreffende school- dan wel studiejaar. Daarnaast zijn een aantal kenmerken van de deelnemer met betrekking tot diens eventuele MBO- en/of HO-(hoofd)inschrijvingen opgenomen. In het bestand met Onderwijsinschrijvingen (ONDERWIJSINSCHR) zijn juist alle inschrijvingen van een persoon met aanvullende informatie over deze inschrijvingen opgenomen. Niet alle genoemde onderwijssoorten zijn vanaf studiejaar 2000/'01 opgenomen. De onderwijssoorten waarvan inschrijvingen zijn opgenomen zijn: - HBO en WO (HO) vanaf 2000/'01; - VO (uitgezonderd het praktijkonderwijs en de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra (AOC's)) vanaf 2003/'04; - MBO vanaf 2004/'05 (In dat studiejaar 91% van de inschrijvingen, daarna volledig); - VO-inschrijvingen bij vmbo-afdelingen van de AOC's vanaf 2005/'06; - VE vanaf 2005/'06 (de gegevens betreffende Educatie zijn mogelijk niet volledig, die betreffende het Voortgezet Algemeen Volwasenenonderwijs (VAVO) wel); - VO-Praktijkonderwijs vanaf 2007/'08; - MBO experimentele leergang VMBO-MBO2 vanaf 2010/'11. De volgende inschrijvingen zijn niet meegenomen in het bestand: - inschrijvingen in het (speciaal) basisonderwijs; - inschrijvingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs; - inschrijvingen in het particulier, niet-bekostigd onderwijs; - VO-inschrijvingen van leerlingen die een jaar eerder zijn geslaagd voor dezelfde onderwijssoort (vanaf schooljaar 2006/'07 bekend); - VE-inschrijvingen buiten de Regionale Opleidingscentra (ROC's); - HO-inschrijvingen aan de open universiteit; - HO-inschrijvingen aan aangewezen instellingen zijn maar heel beperkt opgenomen. Inschrijvingen van MBO-extraneí zijn wel opgenomen in de component. 7

8 Het school- dan wel studiejaar loopt voor wat betreft het: - VO, MBO en VE van 1 augustus t/m 31 juli; - HO van 1 september t/m 31 augustus. De onderwijsinstellingen in het VO, MBO, HBO en WO worden bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) of het ministerie van Economische Zaken (EZ). De VE-inschrijvingen aan een ROC worden indirect bekostigd door OCW. De gemeenten krijgen geld van OCW voor onderwijs aan volwassenen. De gemeenten sluiten overeenkomsten met de ROC s. Beschrijving van de populatie Elk record is de hoofdinschrijving van een deelnemer bij een onderwijsinstelling over de onderwijssoorten heen. Methodologie Voor de vaststelling van de hoofdinschrijving over de onderwijssoorten heen is de volgende prioritering aangehouden (01 gaat voor 02 etc.): 01 hoofdinschrijving op 1 oktober in HO 02 hoofdinschrijving op 1 oktober in MBO, niet als extraneus 03 hoofdinschrijving op 1 oktober in VO 04 hoofdinschrijving op 1 oktober in VE, niet als extraneus 05 hoofdinschrijving op 1 oktober in MBO als extraneus 06 hoofdinschrijving op 1 oktober in VE als extraneus 07 hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in HO 08 hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in MBO, niet als extraneus 09 hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in V0 10 hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in VE, niet als extraneus 11 hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in MBO, als extraneus 12 hoofdinschrijving, niet op 1 oktober in VE, als extraneus 8

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden. VolgNr Naam Formaat 1 RINPERSOONS A1 2 RINPERSOON A9 3 BRINHOOFDINSCHR_versl A4 4 OPLNRHOOFDINSCHR A6 5 MBOVOOROPL A2 6 MBOAANTALJAREN F2 7 MBOAANTALJARENNIV A2 8 HOVOOROPLVOORHO A5 9 HOVOOROPL A5 10 HOVOOROPLVOORHODIPL A4 11 HOVOOROPLDIPLOMA A4 12 HOAANTALJAREN F2 13 HOEJAAR A1 14 HBOAANTALJAREN F2 15 HBOEJAAR A1 16 WOAANTALJAREN F2 17 WOEJAAR A1 18 HOAANTALJARENTYPE F2 9

10 Toelichting op de variabelen Documentatierapport ONDERWIJSDEELNEMERSTAB In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven. 1. RINPERSOONS: Soort rinpersoon Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id het gemeentelijk bevolkingsregister Toelichting bij het gebruik Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon Codelijst Waarde O R S Label RINPERSOON NIET IN GBA, versleuteld oononderwijsnummer RINPERSOON WEL IN GBA RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 2. RINPERSOON: Samen met rinpersoons is dit de persoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit het gemeentelijk bevolkingsregister. Toelichting bij het gebruik Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 3. BRINHOOFDINSCHR_versl: Versleutelde brin-code (code instelling), administratienummer owi Dit nummer identificeert de onderwijsinstelling. Het Basis Registratie Instellingen-Nummer (BRIN) betreft een 4 tekens lange identificerende codering, bestaande uit 2 letters en 2 cijfers. In het BRIN register zijn alle Nederlandse onderwijsinstellingen opgenomen. 10

11 4. OPLNRHOOFDINSCHR: Opleidingsnummer van de hoofdinschrijving Dit nummer identificeert de opleiding(sbenaming). Het opleidingsnummer is met uitzondering van de eerste digit niet-hiërarchisch van opzet en wordt intern vastgesteld binnen het CBS. Het opleidingsnummer is in feite te beschouwen als het identificatienummer van een afzonderlijke opleiding of van een groepje vrijwel gelijke opleidingen. Als een opleiding in de tijd komt te vervallen vervalt daarmee niet het opleidingsnummer. Als er een nieuwe opleidingssoort voor in de plaats komt krijgt deze een nieuw opleidingsnummer. 5. MBOVOOROPL: Hoogste vooropleiding vóór de actuele inschrijving in het middelbaar beroepsonderwijs Hoogste vooropleiding volgens de instelling. Dit kan ook een opleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs zelf zijn. Codelijst Waarde Label -- niet van toepassing 01 geen of niet voltooid basisonderwijs (ook functioneel analfabeet) 02 voltooid basisonderwijs (geen analfabeet) 03 basisvorming (algemene leerjaren AVO/VBO, VMBO) 04 VMBO exclusief theoretische leerweg (VBO) 05 theoretische leerweg VMBO (MAVO) 06 HAVO 07 VWO 08 MBO niveau MBO niveau propedeuse HBO 11 HBO 12 colloquium doctum 13 beschikking toelating WO 14 propedeuse WO 15 bachelor WO 16 master WO 17 VMBO-deel van exp. leergang VMBO-MBO2 11

12 6. MBOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijssoort. Alleen jaren waarin de student een inschrijving in het middelbaar beroepsonderwijs had op 1 oktober tot met het betreffende inschrijvingsjaar tellen mee. 7. MBOAANTALJARENNIV: Het aantal inschrijvingsjaren in een niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Het aantal inschrijvingsjaren in een niveau binnen een onderwijssoort. 8. HOVOOROPLVOORHO: Hoogste vooropleiding op het moment dat de persoon startte in het hoger onderwijs Hoogste vooropleiding volgens de instelling. Dit kan nooit een opleiding binnen het hoger onderwijs zelf zijn. 9. HOVOOROPL: Hoogste vooropleiding vóór de actuele inschrijving in het hoger onderwijs Hoogste vooropleiding volgens de instelling. Dit kan ook een opleiding binnen het hoger onderwijs zelf zijn. 10. HOVOOROPLVOORHODIPL: Diplomajaar van de hoogste vooropleiding op het moment dat de persoon startte in het hoger onderwijs Diplomajaar van de hoogste vooropleiding volgens de instelling. 11. HOVOOROPLDIPLOMA: Diplomajaar van de hoogste vooropleiding vóór de actuele inschrijving in het hoger onderwijs Diplomajaar van de hoogste vooropleiding volgens de instelling. 12

13 12. HOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het hoger onderwijs. Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijssoort. Alleen jaren waarin de student een inschrijving in het hoger onderwijs had op 1 oktober tot met het betreffende inschrijvingsjaar tellen mee. Vanwege de incompleetheid van de inschrijvingsgegevens vóór 1990 is het 'gecorrigeerd eerste jaar aan deze instelling' gebruikt om verblijfsjaren vóór 1990 te schatten. 13. HOEJAAR: Is de hoofdinschrijving in het hoger onderwijs de eerste inschrijving in het hoger onderwijs? Indicatie of een student in het hoger onderwijs voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs heeft. En als dit niet het geval is, of het dan om het eerste jaar aan de soort (HBO of WO) gaat of dat het alleen het eerste jaar aan de instelling betreft. Voldoen de gegevens van een student niet aan bovenstaande voorwaarden dan is de student geen eerstejaars. De inschrijving kan ook een na-inschrijving betreffen. Dit betekent dat het jaar waarin een student voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs heeft, niet overeen hoeft te komen met het jaar waarin hij/zij eerstejaars hoger onderwijs is. Vanaf 2008/'09 zijn code 3 (eerste jaar aan de soort) en 4 (eerste jaar aan de instelling) toegevoegd; inschrijvingen die onder deze codes vallen, vielen voor 2008/'09 onder code 2 (geen eerstejaars). De variabele is alleen van toepassing op de hoofdinschrijving in het hoger onderwijs en dus niet op eventuele neveninschrijvingen van een persoon in het hoger onderwijs. Codelijst Waarde Label 1 eerste jaar HO 2 geen eerstejaars 3 eerste jaar aan de soort 4 eerste jaar aan de instelling - niet van toepassing 14. HBOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het hoger beroepsonderwijs. Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijssoort. Alleen jaren waarin de student een inschrijving in het hoger beroepsonderwijs had op 1 oktober tot met het betreffende inschrijvingsjaar tellen mee. Vanwege de incompleetheid van de inschrijvingsgegevens vóór 1990 is het 'gecorrigeerd eerste jaar aan deze instelling' gebruikt om verblijfsjaren vóór 1990 te schatten. 13

14 15. HBOEJAAR: Is de hoofdinschrijving in het hoger beroepsonderwijs de eerste inschrijving in het hoger onderwijs? Indicatie of een student in het hoger onderwijs voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs heeft. En als dit niet het geval is, of het dan om het eerste jaar aan de soort (HBO of WO) gaat of dat het alleen het eerste jaar aan de instelling betreft. Voldoen de gegevens van een student niet aan bovenstaande voorwaarden dan is de student geen eerstejaars. De inschrijving kan ook een na-inschrijving betreffen. Dit betekent dat het jaar waarin een student voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs heeft, niet overeen hoeft te komen met het jaar waarin hij/zij eerstejaars hoger onderwijs is. Vanaf 2008/'09 is code 4 (eerste jaar aan de instelling) toegevoegd; inschrijvingen die onder deze code vallen, vielen voor 2008/'09 onder code 2 (geen eerstejaars). De variabele is alleen van toepassing op de hoofdinschrijving in het hoger beroepsonderwijs en dus niet op eventuele neveninschrijvingen van een persoon in het hoger beroepsonderwijs. Codelijst Waarde Label 1 eerste jaar HO 2 eerste jaar HBO 3 geen eerstejaars 4 eerste jaar aan de instelling - niet van toepassing 16. WOAANTALJAREN: Het aantal inschrijvingsjaren in het wetenschappelijk onderwijs. Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijssoort. Alleen jaren waarin de student een inschrijving in het wetenschappelijk onderwijs had op 1 oktober tot met het betreffende inschrijvingsjaar tellen mee. Vanwege de incompleetheid van de inschrijvingsgegevens vóór 1990 is het 'gecorrigeerd eerste jaar aan deze instelling' gebruikt om verblijfsjaren vóór 1990 te schatten. 14

15 17. WOEJAAR: Is de hoofdinschrijving in het wetenschappelijk onderwijs de eerste inschrijving in het hoger onderwijs? Indicatie of een student in het hoger onderwijs voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs heeft. En als dit niet het geval is, of het dan om het eerste jaar aan de soort (HBO of WO) gaat of dat het alleen het eerste jaar aan de instelling betreft. Voldoen de gegevens van een student niet aan bovenstaande voorwaarden dan is de student geen eerstejaars. De inschrijving kan ook een na-inschrijving betreffen. Dit betekent dat het jaar waarin een student voor het eerst een inschrijving in het hoger onderwijs heeft, niet overeen hoeft te komen met het jaar waarin hij/zij eerstejaars hoger onderwijs is. Vanaf 2008/'09 is code 4 (eerste jaar aan de instelling) toegevoegd; inschrijvingen die onder deze code vallen, vielen voor 2008/'09 onder code 2 (geen eerstejaars). De variabele is alleen van toepassing op de hoofdinschrijving in het wetenschappelijk onderwijs en dus niet op eventuele neveninschrijvingen van een persoon in het wetenschappelijk onderwijs. Codelijst Waarde Label 1 eerste jaar HO 2 eerste jaar WO 3 geen eerstejaars 4 eerste jaar aan de instelling - niet van toepassing 18. HOAANTALJARENTYPE: Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijstype in het hoger onderwijs. Het aantal inschrijvingsjaren in een onderwijstype in het hoger onderwijs. Onderwijstype betreft de studiefase (bijv. bachelor, master) waarin de studeert zich bevindt. Alleen jaren waarin de student een inschrijving in het hoger onderwijs had op 1 oktober tot met het betreffende inschrijvingsjaar tellen mee. Vanwege de incompleetheid van de inschrijvingsgegevens vóór 1990 is het 'gecorrigeerd eerste jaar aan deze instelling' gebruikt om verblijfsjaren vóór 1990 te schatten. Toelichting bij het gebruik Door koppeling van het opleidingsnummerreferentieboek aan het opleidingsnummer is de studiefase te achterhalen. 15

16 Versiegeschiedenis Bestandsnaam Reden ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2000 t/m 2010V1 Eerste plaatsing ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2011V1 Voorlopige cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2011V2 ve cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2012V1 Voorlopige cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2012V2 ve cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2013V1 Voorlopige cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2012V3 Aangepaste cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2013V2 ve cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2014V1 Voorlopige cijfers ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2013V3 Verbeterde definitieve cijfers, 7700 records toegevoegd, vnl. deelnemers in het WO ONDERWIJSDEELNEMERSTAB 2014V2 Verbeterde voorlopige cijfers, 2000 records toegevoegd, vnl. deelnemers in het WO 16

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Datum:20 april 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSAB)

Microdata Services. Documentatie Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSAB) Documentatie Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSAB) Datum:7 mei 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelnemers in het onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Datum:11 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers).

startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers). Documentatierapport Voortijdig schoolverlaters versus schoolverlaters met een startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers) (VSVTAB) Datum:28 juni 2017 Bronvermelding

Nadere informatie

startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers).

startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers). Documentatie Voortijdig schoolverlaters versus schoolverlaters met een startkwalificatie en personen die in het onderwijs blijven (definitieve cijfers) (VSVTAB) Datum: 26 juni 2018 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Eerst behaalde einddiploma in het hoger onderwijs (EERSTEDIPLOMAHOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Eerst behaalde einddiploma in het hoger onderwijs (EERSTEDIPLOMAHOTAB) Documentatierapport Eerst behaalde einddiploma in het hoger onderwijs (EERSTEDIPLOMAHOTAB) Datum:17 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

(GBASTANDBEVOLKINGTAB)

(GBASTANDBEVOLKINGTAB) Documentatierapport Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar (GBASTANDBEVOLKINGTAB) Datum:21 april 2016 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Datum:18 april 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Datum: 2 september 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum:18 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

(GBASTANDBEVOLKINGTAB)

(GBASTANDBEVOLKINGTAB) Documentatierapport Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar (GBASTANDBEVOLKINGTAB) Datum:20 april 2017 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB)

Microdata Services. Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB) Documentatie Bedrijven van ondernemers (revisie 2017) (INPBEIDTAB) Datum: 23 oktober 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOTAB) Documentatierapport Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOTAB) Datum:7 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Datum:24 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3 oktober 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

(GBAVERWEDUWDENMASSABUS)

(GBAVERWEDUWDENMASSABUS) Documentatierapport Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (GBAVERWEDUWDENMASSABUS) Datum:4

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum:6 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met studiebeurs in de verslagmaand (SECMBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:19 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Microdata Services. Documentatie Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Documentatie Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum:8 mei 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd.

Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Geboortegemeente van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, niet gecoördineerd (VRLGBAGEBOORTEGEMEENTETAB) Datum:24 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

(NIETGBANATIONALITEITBUS)

(NIETGBANATIONALITEITBUS) Documentatierapport Nationaliteit van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBANATIONALITEITBUS) Datum:6 oktober 2016 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:14 augustus 2017 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB)

Microdata Services. Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB) Documentatierapport Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden (EBBFAMILIETAB) Datum:3 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

(GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB)

(GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB) Documentatie Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) (VRLGBAOVERLIJDENTAB) Datum: 12 november2018 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatie Nationaliteit van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBANATIONALITEITBUS)

Documentatie Nationaliteit van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBANATIONALITEITBUS) Documentatie Nationaliteit van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBANATIONALITEITBUS) Datum:5 september 2017 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum:23 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met loon in de verslagmaand (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS) Datum:18 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Documentatie Periode en verblijfslocatie van personen die niet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (NIETGBAVERBLIJFBUS) Datum:17 januari 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDJAARBEDRAGTAB) Datum:13 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met winst in de verslagmaand (SECMZLFMNDBEDRAGBUS) Datum: 8 januari 2019 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Kenmerken van trajectperiodes van personen met. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (SIRAGPERSOONBUS)

Microdata Services. Documentatie Kenmerken van trajectperiodes van personen met. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (SIRAGPERSOONBUS) Documentatie Kenmerken van trajectperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) reintegratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (SIRAGPERSOONBUS)

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatie Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:21 februari 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn.

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn. Documentatierapport Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn (SECMSBIBUS) Datum:11 mei 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum: 19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

(GBAVERBINTENISSENMASSATAB)

(GBAVERBINTENISSENMASSATAB) Documentatie Verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering (ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS)

Microdata Services. Documentatie Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering (ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS) Documentatie Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering (ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS) Datum:19 december 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatie Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Documentatie Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum: 9 november 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum: 4 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOVAKTAB)

Microdata Services. Documentatie Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOVAKTAB) Documentatie Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs (EXAMVOVAKTAB) Datum: 4 oktober 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Datum:24 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie