Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Datum: 17 maart 2014

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende AOW-uitkeringen (zes of twaalf maanden) van het betreffende jaar, welke afkomstig zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 2

3 Beschikbare bestanden: AOW_uitkeringen 2007V1; AOW-uitkeringen 2008V1; AOW-uitkeringen 2009V1; AOW-uitkeringen 2010V1; AOW-uitkeringen 2011V1; AOW_uitkeringen 2012V1; AOW_uitkeringen 2013V1. Versiegeschiedenis bestanden In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met de volgende: In hoofdstuk 3 (paragraaf Bestandsopbouw van het microdatabestand ) wordt op het niveau van de variabele een indicatie van de kwaliteit gegeven. De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps voor de Remote Access en On-site gebruikers te vinden in de map \8_Utilities\Tools\. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS R of S identificeert een persoon. In het bestand over 2010 is het bedrag dat aan bijstand is verstrekt bovenop een onvolledige AOW-uitkering per abuis opgenomen in het veld met het uitgekeerd bedrag aan AOW-uitkering. Deze fout komt alleen voor in 2010 en is helaas niet meer te herstellen door de Sociale VerzekeringsBank. Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS zie Dataverzameling. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Beschikbare bestanden: Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Microdatabestand... 8 Populatieafbakening... 8 Kring der verzekerden... 8 Verzekerde periode... 8 Recht op uitkering... 8 Hoogte van de uitkering... 8 Toeslag... 9 Overgangsregeling... 9 Kwaliteit... 9 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Kwaliteitsaanduiding Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON TP_DAT_GEB en TP_DAT_GEB_P CODE_NAT_ LAND_CODE INK_AFH GEMCODE RBAGEBIED Voorkomende waarden van de variabelen Versiegeschiedenis

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Algemene ouderdomswet uitkeringen. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit rapport is per bestand tot en met 2012 een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Een record in het microdatabestand is een uitkering aan een persoon in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Een persoon kan maximaal zes of twaalf maandrecords, bij een halfjaarbestand zes en bij een jaarbestand twaalf, in het microdatabestand hebben. Een record wordt geïdentificeerd door de combinatie van RINPERSOONS, RINPERSOON en VERSLAGMAAND. Populatieafbakening De AOW (Algemene Ouderdomswet) heeft als doel de hele bevolking van Nederland een verzekering te geven tegen de financiële gevolgen van ouderdom. Een uitkering kan binnen het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen (wet BEU) naar het buitenland worden overgemaakt. Zie ook informatie over de dataverzameling: AOWuitkeringen Kring der verzekerden Verzekerd is degene die nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en ingezetene is of geen ingezetene doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur kan, in afwijking van het hiervoor gestelde, uitbreiding of beperking worden gegeven aan de kring der verzekerden. De wetgever heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt met het besluit 'uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989'. Verzekerde periode De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de totale periode dat hij of zij tussen de 15e en 65e verjaardag behoort/behoorde tot de kring der verzekerden, krachtens de AOW. Recht op uitkering Wie tussen het 15e jaar en het 65ste jaar verzekerd is geweest, krijgt een AOW-uitkering. De jaren tussen het 15e en 65ste jaar waarin niet in Nederland is gewoond en/of de premie AOW niet is betaald, leiden tot een korting op de uitkering van 2% per jaar. Hoogte van de uitkering De AOW-uitkeringen worden afgeleid van het netto-minimumloon. Voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden gelden verschillende bedragen. 8

9 Toeslag Documentatierapport AOW-uitkeringen Voor een echtgenoot/partner die nog geen 65 jaar is, heeft een uitkeringsgerechtigde mogelijk recht op een toeslag, maar het inkomen van de partner is van invloed op de hoogte van de toeslag. Met ingang van 2015 wordt deze AOW-toeslag overigens afgeschaft. Overgangsregeling Personen die zijn geboren vóór 1942 kunnen, op basis van een overgangsregeling, voor de periode tussen de 15e verjaardag en 1 januari 1957 extra verzekerde jaren toegekend krijgen. Van toekenning van extra pensioenjaren is sprake wanneer de betreffende persoon - al dan niet onafgebroken - gedurende 6 jaar na voleindiging van zijn of haar 59 e Levensjaar in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba heeft gewoond. Kwaliteit De registratie bestrijkt de hele populatie (integraal bestand). Er zijn geen fouten of onnauwkeurigheden bekend. Wel is de vulling bij enkele variabelen niet volledig. Er wordt gecontroleerd op valide en invalide waarden. Invalide waarden worden indien nodig ongecodeerd naar een waarde voor onbekend/fout. De inhoud van de bestanden wordt ook vergeleken met vorige leveringen. Gegevens op Statline De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: AOW-uitkeringen 9

10 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. Kwaliteitsaanduiding De kolom Kw geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment waarop dit documentatierapport is opgesteld: - kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen 1. variabele is gebruikt in publicaties ; 2. variabele is plausibel en is niet gebruikt in publicaties ; 3. naar de variabele is nog niet gekeken. Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS. Nr Variabele & label Kw Form. 1 RINPERSOONS - A1 Soort identificatiecode 2 RINPERSOON - A9 Identificatienummer 3 RINPERSOONS_P - A1 Soort identificatiecode partner 4 RINPERSOON_P - A9 Identificatienummer partner 5 VERSLAGJAAR 1 A4 Verslagjaar 6 VERSLAGMAAND 1 A2 Verslagmaand 7 GESL 1 A1 Geslacht 8 DAT_GEBJR 1 A4 Geboortejaar 9 DAT_GEBMND 1 A2 Geboortemaand 10 TP_DAT_GEB 2 A1 Geboortedatum-type 11 CODE_NAT_1 2 A4 Nationaliteitscode 12 LAND_CODE 1 A4 Code woonland 13 SRT_PENS 1 F1 Soort pensioen 10

11 Nr Variabele & label Kw Form. 14 ING_DAT 2 F8 Ingangsdatum pensioen (jjjjmmdd) 15 BEDR_UITK 2 F14.2 Uitgekeerde bedrag 16 BER_WIJZE 2 A2 Berekeningswijze 17 SRT1 3 A2 Soort inkomen1 18 INK1 3 F13.2 Hoogte van inkomen1 19 SRT2 3 A2 Soort inkomen2 (bv pensioen of uitkering) 20 INK2 3 F13.2 Hoogte van inkomen2 21 SRT_PENS2 3 A2 Nadere indeling binnen AOW-rechten 22 PERC_KORT 1 F7.2 Percentage korting AOW-pensioen 23 PERC_KORT_TSL 3 F7.2 Percentage korting AOW-toeslag 24 PC_NML_T 3 F4 Percentage minimumloon toeslag 25 INK_AFH 3 A1 Inkomensafhankelijkheid 26 GESL_P 3 A1 Geslacht partner 27 TP_DAT_GEB_P 3 A1 Geboortedatumtype partner 28 LEEFTIJD 1 F3 Leeftijd gerechtigde in jaren 29 GEMCODE 1 A4 Code woongemeente 30 GEMEENTEGK 1 A1 Gemeentegrootteklassen 31 LANDSDEEL 1 A1 Landsdeel 32 PROVINCIE 1 A2 Provincie 33 COROP 1 A2 Corop 34 RBAGEBIED 3 A2 Regionale besturen voor de arbeidsvoorziening 35 STAGGL 1 A2 Stedelijke agglomeratie 36 GEWEST 1 A2 Stadsgewesten 37 RPA 1 A2 Regionale platfoms voor de arbeidsmarkt 11

12 Toelichting op de variabelen Documentatierapport AOW-uitkeringen RINPERSOONS en RINPERSOON Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het Burgerservicenummer. Het Burgerservicenummer wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer. Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het Burgerservicenummer vervangen. Records met een Burgerservicenummer dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde R op RINPERSOONS gekregen. De overige records bevatten een Burgerservicenummer dat niet is teruggevonden in de GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de waarde F of S op RINPERSOONS gekregen. Indien het Burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 11-toets, dan wordt het Burgerservicenummers onveranderd overgenomen in het veld RINPERSOON en krijgt RINPERSOONS de waarde F. Vooral de waarden 0 en komen vaak voor als ongeldig Burgerservicenummer. Indien het Burgerservicenummer geldig is maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het Burgerservicenummer versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de waarde S. De combinatie van RINPERSOONS R en RINPERSOON identificeert een persoon. Evenzo kan worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS S een unieke waarde op RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo n persoon wel een geldig Burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont. Door immigratie kan een persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. Records met RINPERSOONS F duiden op een ongeldig Burgerservicenummer; met deze records zijn geen personen te identificeren. Records met RINPERSOONS F zijn daarom niet geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoon niveau. Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor RINPERSOONS R en RINPERSOONS S worden aangenomen dat records met eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen probleem om records met RINPERSOONS R of S te aggregeren op persoonsniveau. Records met RINPERSOONS R of S kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander microdatabestand met dezelfde waarden op RINPERSOONS en RIN: deze records hebben betrekking op dezelfde persoon. Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde R op RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde S, en vice versa. Deze situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA 12

13 stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen. TP_DAT_GEB en TP_DAT_GEB_P Geboortedatum-type. De geboortedag komt niet in het bestand voor omdat deze te identificerend is. CODE_NAT_1 Voor Remote Access en On-site gebruikers is de nationaliteitenlijst te vinden op: \8_Utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes\nationaliteits.sps. LAND_CODE Voor Remote Access en On-site gebruikers is de landenlijst te vinden op: \8_Utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes\land.sps. INK_AFH Aanduiding of de hoogte van de toeslag afhankelijk is van het aantal jaren dat de jongere partner verzekerd is geweest en inkomensafhankelijk is. GEMCODE De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\. Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het GIN (Gebieden in Nederland) bestand van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt de GIN bestanden vinden op de Onsite/remote access omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. RBAGEBIED De indeling in werkgebieden van de Regionale besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA) berust op de Arbeidsvoorzieningswet van 28 juni De indeling is op 1 januari 1996 herzien en telt vanaf die datum achttien gebieden. De indeling wordt gehanteerd tot en met

14 Voorkomende waarden van de variabelen In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 1 RINPERSOONS Soort identificatiecode F G R S Origineel foutief Burgerservicenummer Niet gekoppeld, bij koppeling anders dan op Burgerservicenummer RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) Versleuteld Burgerservicenummer 2 RINPERSOON Identificatienummer 3 RINPERSOONS_P Soort identificatiecode partner F G R S Origineel foutief Burgerservicenummer Niet gekoppeld, bij koppeling anders dan op Burgerservicenummer RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) Versleuteld Burgerservicenummer 4 RINPERSOON_P Identificatienummer partner 5 VERSLAGJAAR Verslagjaar 6 VERSLAGMAAND Verslagmaand 01 Januari 02 Februari 03 Maart 04 April 05 Mei 06 Juni 07 Juli 08 Augustus 09 September 10 Oktober 11 November 12 December 7 GESL Geslacht Ongeldige score 0 Ongeldige score 1 Man 14

15 7 GESL (vervolg) Geslacht 2 Vrouw 9 Onbekend 8 DAT_GEBJR Geboortejaar 9 DAT_GEBMND Geboortemaand 01 Januari 02 Februari 03 Maart 04 April 05 Mei 06 Juni 07 Juli 08 Augustus 09 September 10 Oktober 11 November 12 December 10 TP_DAT_GEB Geboortedatum-type Ongeldige score 0 Volledig juiste datum 1 Dag is fictief 2 Maand is fictief 3 Dag en maand zijn fictief 4 Jaar is fictief 5 Dag en jaar zijn fictief 6 Maand en jaar zijn fictief 7 Dag, maand en jaar zijn fictief 8 Onbekend welke datumdelen fictief zijn 11 CODE_NAT_1 Nationaliteitscode 12 LAND_CODE Code woonland 13 SRT_PENS Soort pensioen 1 Eenouder 2 Gehuwd met toelage 3 Gehuwd zonder toelage 4 Ongehuwd 5 Samenwonend met toelage 6 Samenwonend zonder toelage 15

16 14 ING_DAT Ingangsdatum pensioen (jjjjmmdd) 15 BEDR_UITK Uitgekeerde bedrag 16 BER_WIJZE Berekeningswijze Niet van toepassing 01 Bruto verrekening 02 Netto verrekening 17 SRT1 Soort inkomen1 Documentatierapport AOW-uitkeringen Niet van toepassing 01 Partner inkomen uit arbeid 18 INK1 Hoogte van inkomen1 0 Geen inkomen 99999,99 Inkomen onbekend of te hoog ,00 Inkomen onbekend of te hoog ,99 Inkomen onbekend of te hoog ,00 Inkomen onbekend of te hoog ,99 Inkomen onbekend of te hoog 19 SRT2 Soort inkomen2 (bv pensioen of uitkering) Niet van toepassing 02 Partner inkomen in verband met arbeid 20 INK2 Hoogte van inkomen2 0 Geen inkomen 99999,99 Inkomen onbekend of te hoog ,00 Inkomen onbekend of te hoog ,99 Inkomen onbekend of te hoog ,00 Inkomen onbekend of te hoog ,99 Inkomen onbekend of te hoog 21 SRT_PENS2 Nadere indeling binnen AOW-rechten 01 Gehuwdenpensioen 02 Alleenstaandenpensioen 03 Eenouderpensioen 16

17 22 PERC_KORT Percentage korting AOW-pensioen 23 PERC_KORT_TSL Percentage korting AOW-toeslag 24 PC_NML_T Percentage minimumloon toeslag 25 INK_AFH Inkomensafhankelijkheid Documentatierapport AOW-uitkeringen J N Niet van toepassing Ja Nee 26 GESL_P Geslacht partner Niet van toepassing 0 Ongeldige score 1 Man 2 Vrouw 9 Onbekend 27 TP_DAT_GEB_P Geboortedatumtype partner Niet van toepassing/geen partner 0 Volledig juiste datum 1 Dag is fictief 2 Maand is fictief 3 Dag en maand zijn fictief 4 Jaar is fictief 5 Dag en jaar zijn fictief 6 Maand en jaar zijn fictief 7 Dag, maand en jaar zijn fictief 8 Onbekend welke datumdelen fictief zijn 28 LEEFTIJD Leeftijd gerechtigde in jaren 29 GEMCODE Code woongemeente 30 GEMEENTEGK Gemeentegrootteklassen Ongeldige score 0 Buitenland 1 Minder dan inwoners < inwoners < inwoners < inwoners 17

18 30 GEMEENTEGK (vervolg) Gemeentegrootteklassen Documentatierapport AOW-uitkeringen < inwoners < inwoners < inwoners inwoners of meer 31 LANDSDEEL Landsdeel Ongeldige score 1 Noord-Nederland 2 Oost-Nederland 3 West-Nederland 4 Zuid-Nederland 8 Buitenland 32 PROVINCIE Provincie Ongeldige score 20 Groningen 21 Friesland 22 Drenthe 23 Overijssel 24 Flevoland 25 Gelderland 26 Utrecht 27 Noord-Holland 28 Zuid-Holland 29 Zeeland 30 Noord-Brabant 31 Limburg 98 Buitenland 99 Onbekend/fout 33 COROP Corop Ongeldige score 01 Oost-Groningen 02 Delfzijl en omgeving 03 Overig Groningen 04 Noord-Friesland 05 Zuidwest-Friesland 06 Zuidoost-Friesland 07 Noord-Drenthe 08 Zuidoost-Drenthe 09 Zuidwest-Drenthe 10 Noord-Overijssel 11 Zuidwest-Overijssel 12 Twente 13 Veluwe 18

19 33 COROP (vervolg) Corop 14 Achterhoek 15 Arnhem / Nijmegen 16 Zuidwest-Gelderland 17 Utrecht 18 Kop van Noord-Holland 19 Alkmaar en omgeving 20 IJmond 21 Agglomeratie Haarlem 22 Zaanstreek 23 Groot Amsterdam 24 Het Gooi en Vechtstreek 25 Aggl. Leiden en Bollenstreek 26 Agglomeratie 's-gravenhage 27 Delft en Westland 28 Oost-Zuid-Holland 29 Groot Rijnmond 30 Zuidoost-Zuid-Holland 31 Zeeuwsch-Vlaanderen 32 Overig Zeeland 33 West-Noord-Brabant 34 Midden-Noord-Brabant 35 Noordoost-Noord-Brabant 36 Zuidoost-Noord-Brabant 37 Noord-Limburg 38 Midden-Limburg 39 Zuid-Limburg 40 Flevoland 98 Buitenland 99 Onbekend/fout 34 RBAGEBIED Regionale besturen voor de arbeidsvoorziening Niet van toepassing 01 Groningen 02 Friesland 03 Drenthe 04 IJssel-Vecht/Twente 05 IJssel/Veluwe 06 A'hem-Oost Gld./N'megen Rivlnd 07 Flevoland 08 Midden-Nederland 09 Noord-Holland Noord 10 Zuidelijk Noord-Holland 11 Rijnstreek 12 Haaglanden 13 Rijnmond 14 Zeeland 15 Midden- en West-Brabant 16 Noordoost-Brabant 17 Zuidoost-Brabant 19

20 34 RBAGEBIED (vervolg) Regionale besturen voor de arbeidsvoorziening 18 Limburg 98 Buitenland 99 Onbekend/fout 35 STAGGL Stedelijke agglomeratie Ongeldige score 00 Geen grootstedelijke agglomeratie 01 Groningen 02 Leeuwarden 03 Zwolle 04 Enschede 05 Apeldoorn 06 Arnhem 07 Nijmegen 08 Amersfoort 09 Utrecht 10 Amsterdam 11 Haarlem 12 Leiden 13 's-gravenhage 14 Rotterdam 15 Dordrecht 16 Breda 17 Tilburg 18 's-hertogenbosch 19 Eindhoven 20 Geleen/Sittard 21 Heerlen 22 Maastricht 98 Buitenland 99 Onbekend/fout 36 GEWEST Stadsgewesten Ongeldige score 00 Geen stadsgewest 01 Groningen) 02 Zwolle) 03 Leeuwarden) 04 Enschede) 05 Apeldoorn) 06 Arnhem) 07 Nijmegen) 08 Amersfoort (stadgewest) 09 Utrecht) 10 Amsterdam) 11 Haarlem) 12 Leiden) 20

21 36 GEWEST (vervolg) Stadsgewesten 13 's-gravenhage) 14 Rotterdam) 15 Dordrecht) 16 Breda) 17 Tilburg (stadgewest) 18 's-hertogenbosch) 19 Eindhoven) 20 Geleen / Sittard) 21 Maastricht) 22 Heerlen) 98 Buitenland 99 Onbekend/fout Documentatierapport AOW-uitkeringen 37 RPA Regionale platfoms voor de arbeidsmarkt Ongeldige score 01 NoordGroningen 02 OostGroningen 03 CentraalGroningen 04 Friesland 05 ZuidDrenthe 06 IjsselVecht 07 Twente 08 NoordwestVeluwe 09 Stedendriehoek 10 Valleiregio 11 Arnhem 12 Achterhoek 13 Nijmegen 14 Rivierenland 15 Flevoland 16 Gooi&Vechtstreek 17 Eemland 18 WestUtrecht 19 Noord-HollandNoord 20 ZuidelijkNoord-Holland 21 Rijnstreek 22 Haaglanden 23 Rijnmond 24 Zeeland 25 WestBrabant 26 MiddenBrabant 27 NoordoostBrabant 28 ZuidoostBrabant 29 NoordLimburg 30 Weert 31 Roermond 32 WestelijkeMijnstreek 33 ParkstadLimburg 34 MaastrichtMergelland 98 Buitenland 99 Onbekend/fout 21

22 Versiegeschiedenis Bestandsnaam Reden AOW_uitkeringen V1 Eerste plaatsing AOW_uitkeringen V1 Eerste plaatsing AOW-uitkeringen 2008V1 Eerste plaatsing AOW-uitkeringen 2009V1 Eerste plaatsing AOW-uitkeringen 2010V1 Eerste plaatsing AOW_uitkeringen 2007V1 Samenvoeging maand en halfjaarbestanden AOW-uitkeringen 2011V1 Eerste plaatsing AOW_uitkeringen V1 Eerste plaatsing AOW_uitkeringen 2012V1 Eerste plaatsing, vervangt AOW_uitkeringen V1 Eerste plaatsing AOW_uitkeringen 2013V1 Eerste plaatsing, vervangt

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen (AOW_uitkeringen) Datum: 17 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1

Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) 2012V1 Datum: 10 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Verzekerde Personen en Dienstverbanden Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale verzekeringswetten,

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Algemene Nabestaandenwet (ANW) 2013V1

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Algemene Nabestaandenwet (ANW) 2013V1 Documentatierapport Algemene Nabestaandenwet (ANW) 2013V1 Datum: 25 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Pensioenaanspraken Datum:4 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene

Documentatierapport Personen met een Algemene Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet uitkering (AOWPERSOONBUS) Datum: 1 april 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioendeelnemingen

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioendeelnemingen Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Pensioendeelnemingen Datum: 4 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB)

Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (KOPPELBAANSLEUTELSTAB) Datum: 18 februari 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS)

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Datum: 3 maart 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB)

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Datum: 29 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Datum: 15 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kenmerken van AOW-uitkeringen (AOWUITKERING1ATAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kenmerken van AOW-uitkeringen (AOWUITKERING1ATAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van AOW-uitkeringen (AOWUITKERING1ATAB) Datum:20 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Datum: 12 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Deelnemers Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2011V1

Documentatierapport Deelnemers Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2011V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Deelnemers Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2011V1 Datum: 22 augustus 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een of

Documentatierapport Personen met een of Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een of meerdere uitkeringen (UITKDUURTAB) Datum: 08 december 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Documentatierapport Energieverbruik

Documentatierapport Energieverbruik Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Energieverbruik Datum: 17 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen niet-gecoördineerd (VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS) Datum:30 mei 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AOTOTPERSOONBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Datum: 21 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Datum:10 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS)

Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Kwantitatieve gegevens van banen (POLISIKOBUS) Datum: 25 februari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie