BIJLAGE C 2. Betreft: Voorstel voor Werkplan Ongewenste omgangsvormen voor KNRB en Lidverenigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE C 2. Betreft: Voorstel voor Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011-2013 voor KNRB en Lidverenigingen"

Transcriptie

1 . BIJLAGE C 2 Aan: Algemene vergadering KNRB, 26 juli 2011 Van: KNRB Bestuur Datum: 13 juli 2011 Betreft: Voorstel voor voor KNRB en Lidverenigingen Leeswijzer: De tekst van dit vergaderstuk is gelijk aan de tekst van het werkplan ongewenste omgangvormen, zoals die ten behoeve van de Algemene Vergadering van 1 juli 2011 aan de Lidverenigingen is voorgelegd, behoudens de correctie op onderdeel A, punt 2, omdat in die tekst abusievelijk een onjuiste omschrijving van het begrip ongewenste omgangsvormen was opgenomen. 1

2 Werkplan Ongewenste omgangsvormen voor KNRB en verenigingen 1. Te nemen besluiten: De Algemene vergadering, bijeen op 1 juli 2011, heeft het besluit genomen gericht op het opnemen van een generieke tekst over seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen in het Tuchtreglement van de KNRB. Lidverenigingen worden door de Algemene vergadering verplicht zich te onderwerpen aan het beleid voor ongewenste omgangsvormen. Dit beleid geldt ook voor de KNRB zelf, gericht op KNRB activiteiten en de KNRB als werkgever (personeel, leden van de equipe). 2. Hoofdlijnen van het werkplan De Algemene vergadering vindt het van belang dat de in 2010 en 2011 ingezette discussie over het regelen van zaken betreffende het verwezenlijken en behouden van een schone sportomgeving binnen de Nederlandse roeigemeenschap wordt voortgezet. Tijdens de Algemene vergadering van 5 maart 2011 is het Beleidsdocument Ongewenste omgangsvormen besproken, waarna aan de informele Algemene vergadering van 23 april 2011 een Notitie met discussiepunten betreffende Ongewenste omgangsvormen is voorgelegd, onder andere gericht op het opstellen van een werkplan Ongewenste omgangsvormen , gericht op vaststelling door de Algemene vergadering van 1 juli Dit werkplan is in dit document aangepast en verder verwoord. 2.1 Code Ongewenste Omgangsvormen Voor het integraal regelen van alle zaken die binnen het thema ongewenste omgangsvormen kunnen worden verstaan is het noodzakelijk dat voor alle Lidverenigingen voorzien is in een regeling voor het tegengaan van en omgaan met ongewenste omgangsvormen. Zo een regeling is in beginsel vormvrij. De Algemene vergadering van de KNRB heeft een Code Ongewenste Omgangsvormen vastgesteld, die het karakter heeft van een modelcode. Als de regelingen doeltreffend willen zijn, dienen de volgende punten erin te zijn opgenomen: a. Beginselverklaring over een veilige en gezonde sportomgeving binnen de vereniging; b. Definitie van ongewenste omgangsvormen; c. Beleidsverklaring van het bestuur; d. Rol en taken van de vertrouwenspersoon; e. Positie van klager en aangeklaagde; f. Sancties en beroepsmogelijkheid; g. Verantwoording naar bestuur en Algemene vergadering. In bijlage 1 bij dit werkplan is de concept- Code Ongewenste Omgangsvormen bijgevoegd. Het bestuur van de KNRB is bereid om met verenigingen over hun concepttekst te overleggen om de beoogde kwaliteit van de regeling en van de te regelen zaken te bereiken. De Code Ongewenste Omgangsvormen bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel A is niet van toepassing op een Lidvereniging indien de desbetreffende Lidvereniging voor of na 1 januari 2013 een eigen Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen (eveneens zoals bedoeld in Artikel 1 lid 2 sub (iv) van het KNRB Tuchtreglement) heeft vastgesteld waarin de in Onderdeel A opgenomen onderdelen zijn geregeld en welk Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen aan de KNRB is toegestuurd. Onderdeel B is een sterke aanbeveling van de Algemene vergadering en het bestuur van de KNRB aan de Lidverenigingen in die zin, dat wordt aanbevolen om ook de daarin opgenomen punten te regelen in een Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen. Indien een Lidvereniging niet voor 1 januari 2013 een Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen heeft vastgesteld en toegestuurd aan de KNRB is onderdeel A van de Code Ongewenste Omgangsvormen van toepassing voor die Lidvereniging en leidt een handeling in strijd daarmee tot een mogelijke overtreding zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 2 (iii) van het KNRB Tuchtreglement (zulks totdat de lidvereniging alsnog ná 1 januari 2013 een Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen heeft vastgesteld en toegezonden aan de KNRB). Ter verduidelijking geldt voor nieuwe Lidverenigingen, dat zij binnen 2 jaar na toetreding tot de KNRB bovengenoemde bepalingen in hun verenigingsrecht en regelingen moeten hebben opgenomen. 2

3 2.2. Hoofdlijnen van het werkplan Inleiding Tijdens de Algemene Vergadering van 5 maart 2011 is het Beleidsdocument Ongewenste Omgangsvormen besproken. Dit document is opgesteld door een ad-hoc commissie die door het KNRB-bestuur in samenspraak met de Algemene Vergadering van november 2010 is gevormd. In het Beleidsdocument is allereerst de aanleiding tot het opstellen van dit document uitgelegd (maatschappelijk relevant onderwerp en verplichtingen vanuit NOC*NSF), zijn de ontwikkelingen binnen het thema in de afgelopen jaren beschreven, is een nadere omschrijving van de begrippen die tot het thema behoren verwoord, is de nadruk op preventie uitgelegd, en tot slot zijn er beleidsuitgangspunten geformuleerd en is op de uitvoering van het komende beleid ingegaan. De aanwezigen op de Algemene Vergadering onderschreven het belang van het formuleren van beleid en het vormgeven van uitvoeringsregels om te bereiken dat binnen de roeiwereld een sociaal veilige sportomgeving aanwezig is en blijft. In het document is onderscheid gemaakt in beleid van en uitvoering binnen verenigingen én beleid van en uitvoering binnen de KNRB. Voor de KNRB is dit beleidsdocument het vertrekpunt voor het formuleren van uitvoeringstaken binnen verengingen en binnen de bond. In dit werkplan komen achtereenvolgens aan bod: De uitgangspunten voor het beleid (zie ook Beleidsdocument Ongewenste omgangsvormen, maart 2011); Inhoudelijke thema s voor invulling van het beleid bij verenigingen en KNRB, met toelichting. A. Uitgangspunten De bond vindt een doeltreffende regelgeving voor ongewenste omgangsvormen, in het bijzonder seksuele intimidatie, een absolute voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van alle deelnemers in de roeigemeenschap in Nederland. Het is belangrijk dat alle leden van de Lidverenigingen van de roeibond, inclusief vrijwilligers en personeel, zijn/haar activiteiten in het roeien in een fysiek en mentaal veilige omgeving kunnen uitoefenen. De bond verwacht door duidelijk verantwoordelijkheid voor dit onderwerp te nemen dat het onderwerp in de roeigemeenschap naar een hoger niveau van belangstelling, bestuurlijke aandacht en collectief besef wordt gebracht. Seksuele intimidatie is dus een onderwerp dat in Onderdeel A van Code Ongewenste Omgangsvormen is opgenomen. Niet alle (kleine) verenigingen binnen de KNRB hebben zelf de capaciteit om het eigen beleid handen en voeten te geven. De KNRB-organisatie kan, indien gewenst, uitvoeringstaken van deze verenigingen overnemen, maar alleen dan als deze verenigingen zelf een Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen hebben vastgesteld (zie hierboven). Het KNRB-bestuur zal in overleg met enkele (kleine) verenigingen nagaan of door hen van de KNRB-vertrouwenspersoon, van het Tuchtreglement en de KNRB-tuchtcommissie gebruik kan worden gemaakt. B. Invulling van beleid bij verenigingen en KNRB B.1. Verantwoordelijkheden van de verenigingen Het overgrote deel van de roei- en sociale activiteiten van roeiers vindt plaats op de Lidverenigingen. De Algemene Vergadering van de KNRB vindt dan ook, dat waar het om het creëren en continueren van een fysiek en mentaal veilige omgeving gaat, de verantwoordelijkheid primair bij de Lidverenigingen moet blijven liggen. Dat betekent echter wel dat de KNBR van de verenigingen verwacht, dat op het gebied van ongewenste omgangsvormen, het beleid en de beleidsuitvoering effectief worden ingericht. Immers, de KNRB is jegens NOC*NSF en andere instanties aanspreekbaar op deze kwestie. Hiervoor is een Code Ongewenste Omgangsvormen, moeten er heldere gedragsregels worden geformuleerd en wordt dus van verenigingen verwacht dat zij één of bij voorkeur twee vertrouwenspersonen zullen aanstellen. Ook is het noodzakelijk dat personen die regelmatig binnen de vereniging actief zijn, maar geen lid van de betreffende Lidvereniging zijn een vrijwilligersovereenkomst tekenen om te verzekeren dat deze personen onderworpen zijn aan de regelingen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. De KNRB zal de Lidverenigingen hierbij ondersteunen, onder meer door het formuleren en laten vaststellen van een modelcode: de Code Ongewenste Omgangsvormen, het zoeken en ondersteunen van eigen vertrouwenspersonen (bijlage 3 en 4), een concept vrijwilligersverklaring 3

4 (bijlage 5), het overbrengen van ervaring, het meedenken over het invullen van dit thema in interne instructiedocumenten etc. Veel informatie over deze en andere thema s is te vinden de Toolkit In veilige handen (bijlage 6), zie B.2. Verantwoordelijkheden van de KNRB als overkoepelende organisatie en als werkgever Naast de ondersteunende taak voor verenigingen zal de KNRB zijn eigen beleid verwoorden, gericht op het aanstellen van vertrouwenspersonen voor medewerkers en equiperoeiers, het organiseren van een netwerk van vertrouwenspersonen van verenigingen en de KNRB, het vormgeven van lesblokken in de KNRB-opleidingen, het uitbreiden van de gedragsregels binnen de topsportovereenkomst, het zorgen voor capaciteit binnen het bondsbureau en het aanwijzen van een verantwoordelijk bestuurslid. Deze activiteiten zullen in de jaren , in overleg met de verenigingen, worden ingevuld. Mogelijk is het instellen van een bestuurscommissie Ongewenste omgangsvormen een goed instrument om de lijnen tussen verenigingen en de KNRB-organisatie (bestuur en bureau) kort te houden. B.3. Tuchtcommissie KNRB Voor alle tuchtzaken die binnen de KNRB spelen is in het Tuchtreglement vastgelegd welke zaken aan de KNRB- tuchtcommissie kunnen worden voorgelegd. Voor het onderwerp ongewenste omgangsvormen behandelt de tuchtcommissie alleen klachten van medewerkers, equipeleden en vrijwilligers die actief zijn in het kader van KNRB activiteiten, in zoverre deze niet binnen de Lidverenigingen kunnen worden opgepakt. Ook geschillen tussen Lidverenigingen kunnen bij de tuchtcommissie van de KNRB terecht komen. De tuchtcommissie van de KNRB kan niet door individuele leden van verenigingen ingeschakeld worden en fungeert niet als een mogelijkheid voor een tweede beoordeling als een klacht binnen een vereniging volgens de aldaar geldende procedures is afgerond. Als een lid van een vereniging een klacht heeft kan hij/zij zich in beginsel wenden tot de vertrouwenspersoon van de Lidvereniging en het verenigingsbestuur, of indien passend de politie. De Lidvereniging heeft een eigen Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen en klachten- en/of tuchtregeling en legt zelf eventuele sancties ten aanzien van haar leden op. Het bestuur kan besluiten op het gebied van ongewenste omgangsvormen een aparte klachtencommissie en/of een aparte tuchtcommissie in te stellen. Als in bijzondere situaties de vertrouwenspersoon voor de klager niet de persoon is waaraan men zijn klacht kan voorleggen, dan wel de procedure voor de klager niet voldoet aan de beginselen van behoorlijk procesrecht, kan de vertrouwenspersoon van de KNRB worden ingeschakeld. Dit kan ook bij kleine verengingen, als zij (nog) geen vertrouwenspersoon hebben. Voorts wordt voor (kleine) verenigingen bezien of een andere toegang tot de KNRB-tuchtcommissie in de rede ligt (zie hierboven bij Uitgangspunten). Bijlagen Bijlage 1: Code Ongewenste Omgangsvormen (nu bijgevoegd). En ter informatie te raadplegen: Bijlage 2: NOC*NSF, Gedragsreglement Seksuele intimidatie, Bunnik Bijlage 3: Anoniem, Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving ten behoeve van Seksuele Intimidatie; (Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Sportvereniging en Sportbond), zonder jaartal. Bijlage 4: NOC*NSF, Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP), Bijlage 5: Anoniem, Vrijwilligersverklaring, zonder jaartal. Bijlage 6: Vereniging NOV, in samenwerking met NOC*NSF, Toolkit In veilige handen, juli

5 Concept-Code Ongewenste omgangsvormen Onderdeel A 1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen Roeivereniging Anoniem rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken. Nota bene: leden van verenigingen nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis. Een belangrijk aspect daarvan is het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, meer in het bijzonder seksuele intimidatie. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP). 2. Ongewenste omgangsvormen Onder ongewenste omgangsvormen wordt in dit Onderdeel B van de Code Ongewenste Omgangsvormen verstaan seksuele intimidatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen, dan wel geven hieraan een nadrukkelijke stimulans. 3. Beleidsverklaring bestuur Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging Anoniem waarin seksuele intimidatie niet voorkomt. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur direct aangifte bij de politie. 4. Vertrouwenspersoon De Vertrouwenspersoon (VP) ongewenste omgangsvormen, zo mogelijk een arts, kan door elk lid dat hiermee te maken krijgt worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur wordt zijn/haar naam bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van vereniging Anoniem. De VP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben ongewenste omgangsvormen. De VP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De VP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om. De taken van de VP zijn: - Hulpverlening aan de klager/klaagster; - Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is; - Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling; - Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur; - Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden; - Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening; - Nazorg geven. Als vertrouwenspersonen voor de vereniging treden op (namen invullen). Hun contactgegevens worden binnen de vereniging Anoniem bekend gemaakt via het mededelingenbord, het verenigingstijdschrift en de (interne) website. Deze personen hebben kennis genomen van het binnen de vereniging vastgestelde Verenigingsreglement Ongewenste Omgangsvormen en overige relevante regelingen en zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol beschikbaar voor leden. De voorzitter van de vereniging Anoniem treedt op als hun directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging Anoniem en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. 5. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. Vereniging Anoniem hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig 5

6 wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende disciplinaire maatregelen. 6. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging Anoniem overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de Vereniging Anoniem en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene vergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. De Algemene vergadering bepaalt welke soort besluiten zij wenst te nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren. Plaats en datum Ondertekening van het bestuur, dan wel algemene vergadering van Vereniging Anoniem Onderdeel B (uitbreiding op onderdeel A) 1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen Roeivereniging Anoniem rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken. Nota bene: leden van verenigingen nemen op eigen gezag en risico deel aan het bevaren van de vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis. Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden samen, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP). 2. Ongewenste omgangsvormen Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen, dan wel geven hieraan een nadrukkelijke stimulans. 3. Beleidsverklaring bestuur Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur direct aangifte bij de politie. 4. Vertrouwenspersoon De Vertrouwenspersoon (VP) ongewenste omgangsvormen, zo mogelijk een arts, kan door elk lid dat hiermee te maken krijgt worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur wordt zijn/haar naam bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van vereniging Anoniem. De VP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben ongewenste omgangsvormen. De VP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De VP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om. De taken van de VP zijn: - Hulpverlening aan de klager/klaagster; - Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is; - Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling; - Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur; - Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden; - Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening; - Nazorg geven. 6

7 Als vertrouwenspersonen voor de vereniging treden op (namen invullen). Hun contactgegevens worden binnen de vereniging bekend gemaakt via het mededelingenbord, het verenigingstijdschrift en de (interne) website. Deze personen hebben kennis genomen van de binnen de vereniging vastgestelde Gedragscode en overige relevante regelingen en zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol beschikbaar voor leden. De voorzitter van de vereniging treedt op als hun directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. 5. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. Vereniging Anoniem hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval royement. 6. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenspersoon/personen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene vergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. De Algemene vergadering bepaalt welke soort besluiten zij wenst te nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren. Plaats en datum Ondertekening van het bestuur, dan wel algemene vergadering van vereniging Anoniem. 7

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI)

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Naar een veiliger sportklimaat Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Opdracht ministerie VWS Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag Actieplan NOC*NSF: naar een veiliger sportklimaat Verplichting

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Ongewenste omgangsvormen

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Ongewenste omgangsvormen . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Ongewenste omgangsvormen BELEIDSDOCUMENT ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Aanleiding Het onderwerp ongewenste omgangsvormen,

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO

Klachtenregeling PO/VO Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland DEFINITIEF BESLUIT 2 juni 2015 Auteurs: Hans Stolk Gijs Langeslag André Last 0 Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord-

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Versie 15 augustus 2010 Waar is dit protocol voor? In dit protocol wordt gedefinieerd wat ongewenst gedrag is, hoe een klager daar

Nadere informatie

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling K&V 1.1 Voorwoord NOC*NSF / KNGU heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS. Regeling Vertrouwenspersoon Korfbalvereniging IJsselvogels Moordrecht

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS. Regeling Vertrouwenspersoon Korfbalvereniging IJsselvogels Moordrecht KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS Regeling Vertrouwenspersoon Korfbalvereniging IJsselvogels Moordrecht Goedgekeurd in de Algemene vergadering van 27 oktober 2004 en gewijzigd op 26 oktober 2005 2 Algemeen:

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Klachtenregeling Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Oktober 2012 Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen Pagina s 1.0 Oktober 2012 Eerste versie

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. (tevens reglement inzake discriminatie en racisme) NEDERLANDSE BRIDGE BOND

KLACHTENREGLEMENT. (tevens reglement inzake discriminatie en racisme) NEDERLANDSE BRIDGE BOND KLACHTENREGLEMENT (tevens reglement inzake discriminatie en racisme) NEDERLANDSE BRIDGE BOND Dit reglement is door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond vastgesteld op 24 november 2010 en treedt in

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Volleybal - Vereniging TAURUS

Volleybal - Vereniging TAURUS Volleybal - Vereniging TAURUS Auteur: Tonneke de Rooij en Ton van der Spek (vertrouwenscontactpersoon Taurus) Titel: Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gedragsregels van NOC*NSF 3. Gedrag binnen

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen Protocol Ongewenste Omgangsvormen 1 Inhoudsopgave Uitgangspunten... 3 Intentieverklaring... 3 Toepassingsgebied ongewenste omgangsvormen... 3 Geheimhouding en bescherming... 3 Definities... 4 Preventie...

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal 3a. Standaard jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon van over het jaar . In dit jaarverslag

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Klachtenregeling ARCHIPEL

Klachtenregeling ARCHIPEL Klachtenregeling ARCHIPEL Klachten regeling voor het openbaar primair en speciaal onderwijs van Stichting Archipel Het bevoegd gezag (bevoegd gezag) van het openbaar basis- en speciaal onderwijs van Stichting

Nadere informatie

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK 1. INLEIDING Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation

Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation KLACHTENREGELING De Raad van Bestuur van Stichting Windroos Foundation, met locaties in Amstelveen en Leiden, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Je bent over iets binnen Arena Atletiek ontevreden? Arena Atletiek staat open voor al je ideeën, suggesties en klachten. Wij stimuleren dat je

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Regeling ongewenst gedrag

Regeling ongewenst gedrag Uitgangspunten Van iedere bezoeker van de accommodaties van Turnlust Budel, lid, vrijwilliger en gast, wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt volgens de huisregels en de algemeen aanvaarde fatsoensnormen.

Nadere informatie

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG H.E.M.A.-bond Nederland Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond wordt

Nadere informatie

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Agendapunt 7.1 Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Aanleiding Per 1 januari 2013 moeten de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, om voor Lottofinanciering in aanmerking te komen, voldoen aan de zogenaamde

Nadere informatie

Klachtenregeling Van Lodenstein College

Klachtenregeling Van Lodenstein College Klachtenregeling Van Lodenstein College Het bevoegd gezag van het Van Lodenstein College, gehoord de medezeggenschapsraad, stelt de volgende klachtenregeling vast. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Intentie ATTC EVO-Repro is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs GMRVO/11/046B Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Algemeen Tempo Atletiek Vereniging streeft er in zijn verenigingsbeleid naar een goed en veilig klimaat te scheppen binnen onze vereniging. Daarbij

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Dit reglement bestaat uit: - De definities en gedragsregels - Het aannamebeleid vrijwilligers - De vertrouwenspersoon en te volgen procedure

Dit reglement bestaat uit: - De definities en gedragsregels - Het aannamebeleid vrijwilligers - De vertrouwenspersoon en te volgen procedure Reglement Seksuele intimidatie Groen Geel Dit reglement bestaat uit: De definities en gedragsregels Het aannamebeleid vrijwilligers De vertrouwenspersoon en te volgen procedure I. Definities en gedragsregels

Nadere informatie

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7 Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 Voorlichtingsbrochure over de wettelijke richtlijnen voor bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (wetswijziging 28 juli 1999 - Staatsblad 313). Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Beleid ongewenst gedrag Atletiekvereniging Attila Tilburg

Beleid ongewenst gedrag Atletiekvereniging Attila Tilburg Beleid ongewenst gedrag Atletiekvereniging Attila Tilburg Waarom beleid ongewenst gedrag? Op de website van Attila staan de volgende regels: Attila wil een club zijn waar leden alle onderdelen van de atletiek

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel

Nadere informatie