Vergadering bestuur vereniging IPO op 16 april 2015 Agendapunt 4c, bijlage 3. Jaarrekening 2014, definitief 25 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering bestuur vereniging IPO op 16 april 2015 Agendapunt 4c, bijlage 3. Jaarrekening 2014, definitief 25 maart 2015"

Transcriptie

1 Vergadering bestuur vereniging IPO op 16 april 2015 Agendapunt 4c, bijlage 3 Jaarrekening 2014, definitief 25 maart 2015

2 Jaarstukken 2014 Directieverslag Op 9 oktober 2013 is besloten tot oprichting van een Gemeenschappelijke Werkorganisatie (GWO) waarin uitvoerende taken van de provincies zijn ondergebracht. Als rechtsvorm is vooralsnog gekozen voor de IPO-schil : formeel is de organisatie ondergebracht bij het IPO, maar materieel is het op afstand van het IPO geplaatst. Vanaf 1 januari 2014 is deze werkorganisatie operationeel onder de naam BIJ12. In 2014 is ingezet op de ontwikkeling van de organisatie. De financiële beheersing van de uitvoerende activiteiten was daarbij een belangrijk onderdeel. De administratieve organisatie is beschreven, de financiële administratie van BIJ12 in Exact Globe is in de eigen ICT-omgeving ingericht en er is een module ontwikkeld voor de managementrapportages. De BIJ12-raad is in dit traject periodiek geïnformeerd over de uitputting van de begroting. De afstemming met de provincies op financieel gebied is tevens vormgegeven door de instelling van een Financiële werkgroep BIJ12 waarin controllers uit diverse provincies participeren. Voorts is er periodiek overleg over de uitvoering van de activiteiten en projecten met de ambtelijke portefeuillehouders en worden voorstellen besproken in de diverse provinciale adviescommissies. Het resultaat van 2014 betreft een onderuitputting op de totale begroting 2014 van ruim 4,2 miljoen. Deze is voor het merendeel toe te rekenen aan het onderdeel Natuurinformatie. Van het totale bedrag van ruim 4,2 miljoen gaat terug naar de provincies op basis van de overeengekomen verdeelsleutels. Bij de Resultaatbestemming wordt dit nader toegelicht. De jaarrekening van BIJ12 maakt onderdeel uit van de geconsolideerde jaarrekening van de vereniging IPO. Om inzicht te bieden in het financiële resultaat van BIJ12 is ter aanvulling op de geconsolideerde jaarrekening voorliggende jaarrekening BIJ12 opgesteld. De jaarrekening bevat een toelichting op de algemene uitgangspunten voor het financiële handelen van BIJ12 in 2014 en de grondslagen voor de jaarrekening. De staat van baten en lasten wordt nader toegelicht, waarbij deze exclusief en inclusief btw wordt gepresenteerd om de vergelijking met de vastgestelde gewijzigde begroting 2014 te kunnen maken. De NDFF, waarvoor de verantwoordelijkheid van de uitvoering bij BIJ12 is ondergebracht, maakt onderdeel uit van de jaarrekening BIJ12. Omdat voor de NDFF een aparte begroting door de consortiumpartijen van de NDFF is vastgesteld, wordt het resultaat van de NDFF met een aparte staat van baten en lasten toegelicht. Het Faunafonds maakt geen integraal onderdeel uit van de jaarrekening BIJ12. Het bestuur van het Faunafonds legt verantwoording af over het resultaat In deze jaarrekening zijn enkel de bedragen opgenomen die aan het eind van 2014 nog door BIJ12 met het Faunafonds te verrekenen zijn. Deze bedragen worden in 2015 bij het Faunafonds in rekening gebracht. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten. Algemene uitgangspunten Dekking overhead en kosten interne organisatie De voor de organisatie benodigde personele overhead (directievoering en ondersteuning) wordt geheel gedekt door de uitvoerende organisatieonderdelen. In de deelbegrotingen van de verschillende organisatieonderdelen is rekening gehouden met een opslag voor de overhead van de personeelskosten en voor de overige kosten van de overhead, zoals ICT en huisvesting. De doorbelasting is conform de vastgestelde gewijzigde begroting 2014 toegepast. Personele kosten De personeelskosten zijn voor de personeelsbegroting berekend op basis van de midden sommen voor de betreffende salarisschalen. In 2014 was deels sprake van een vaste formatie met daarnaast een groot aantal detacheringen. De salariskosten en detacheringen zijn binnen de personeelsbegroting opgevangen. Btw De vergoeding die BIJ12 ontvangt voor de geleverde diensten aan haar leden (de provincies) is vrijgesteld van omzetbelasting tenzij de geleverde diensten vallen onder artikel 9 lid 1f Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 en artikel 9a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting Indien de geleverde diensten vallen onder deze wetsartikelen is wél btw verschuldigd en kan de omzetbelasting die BIJ12 in rekening heeft gekregen en samenhangt met deze diensten, in aftrek gebracht worden.

3 Begin 2014 is na overleg met de belastinginspecteur uitgegaan van belaste activiteiten van de onderdelen PAS-bureau, Natuurinformatie, Natuurbeheer, NDFF en GBO provincies. De bijdragen 2014 van de provincies zijn daarom inclusief btw in rekening gebracht. Voor het Faunafonds vormt de btw een kostenpost in verband met de status van ZBO en is geen btw vermeld op de totale bevoorschotting. In de loop van 2014 heeft nadere afstemming met de belastinginspecteur plaatsgevonden over de aard van de activiteiten. Dit heeft pas begin 2015 geresulteerd in de uitspraak van de belastinginspecteur dat de activiteiten van de onderdelen PAS-bureau en Natuurinformatie en Natuurbeheer toch onder de vrijstellingsregeling van het IPO vallen en de NDFF voor een deel. BIJ12 mag voor deze activiteiten de btw doorschuiven naar de provincies, die de btw kunnen declareren bij het btw-compensatiefonds. Op grond van de uitspraak dient BIJ12 een suppletie-aanvraag in bij de belastingdienst voor de afgedragen omzetbelasting. De teruggave die hieruit volgt, wordt door BIJ12 teruggestort naar de provincies. Reserves en voorzieningen Bij de vaststelling van de gewijzigde begroting 2014 is besloten om een Bestemmingsreserve Vegetatie Karteringen (ad ) voor de ontwikkeling van een uniforme systematiek voor de vegetatiekarteringen te vormen. Daarnaast heeft de accountant bij de interimcontrole van afgelopen najaar geadviseerd om een Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Leidseveer (ad ) ter dekking van de afschrijvingslasten te vormen. Wij stellen daarom voor hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Voor NDFF wordt geadviseerd in plaats van een bestemmingsreserve een bestemmingsfonds te vormen voor ,-. Dit omdat de besluitvorming over de resultaatsbestemming NDFF in handen ligt van de consortiumpartijen van NDFF en niet bij de provincies. Voorts wordt bij de resultaatsbestemming geadviseerd een bestemmingsreserve voor zowel Natuurinformatie, PAS als Bedrijfsvoering toe te voegen voor in totaal Dit wordt nader toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

4 Jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling De jaarrekening 2014 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Bij het opstellen van de jaarrekening is afgeweken van het besluit modellen jaarrekening om zo de integrale aansluiting met de begroting te behouden. Dit is na overeenstemming met de provincies en vindt plaats door het bijzondere karakter van de organisatie. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving berekend op basis van de verwachte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingspercentages zijn vermeld in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (materieel). Op nieuwe investeringen wordt afgeschreven met ingang van de maand volgend op de maand van aanschaf. Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden nominaal opgenomen. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van vorderingen worden in mindering gebracht op de vorderingen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij het niet vrij opvraagbare deel afzonderlijk wordt toegelicht. Subsidies De jaarrekening bevat subsidiegelden (projectsubsidies). Subsidiegelden worden verantwoord als baten voor zover ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn gerealiseerd. Deze lasten betreffen zowel de direct toe te rekenen (personeels)lasten als de overheadkosten, voor zover toegestaan in de toekenning. Het nog te bestede deel van de ontvangen aanvullende subsidiegelden wordt verantwoord onder de kortlopende schulden. Subsidievorderingen worden opgenomen indien ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn gerealiseerd, maar nog geen aanvullende subsidiegelden zijn ontvangen. De overschotten op de projecten worden vooruitlopend op een bestuursbesluit daartoe gepresenteerd als vooruit ontvangen bijdragen onder de overlopende passiva. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen worden de lopende verplichtingen opgenomen waarvoor BIJ12 zich per jaareinde heeft vastgelegd. De verplichtingenadministratie wordt voor de gehele BIJ12-organisatie gevoerd, met uitzondering van het Faunafonds. Voor het Faunafonds wordt over 2014 nog op basis van het kasstelsel door het Faunafondsbestuur verantwoording afgelegd. In de administratie van het Faunafonds die in 2014 nog in Exact online is gevoerd, zijn derhalve geen verplichtingen vastgelegd. In 2015 wordt de Faunafonds-administratie geïntegreerd in de Exact Globe administratie van BIJ12 waarin wel verplichtingen worden vastgelegd. Grondslagen voor de resultaatbepaling Kosten en opbrengsten De lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

5 Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de jaarstukken bekend zijn geworden. Baten provincie en andere overheden De reguliere provinciale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting. De bijdrage per provincie voor GBO provincies is toegepast conform de verdeelsleutel uit de vastgestelde GBO begroting waarbij rekening is gehouden met de deelname per applicatie. De bijdragen voor de overige organisatieonderdelen zijn verdeeld conform de Commissie Jansen.

6 Staat van baten en lasten Lasten Werkelijke Werkelijke Gewijzigde uitgaven uitgaven begroting (excl.) (incl.) (incl.) Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten Interne organisatie Personele kosten Vergoeding woon/werkverkeer Overige personeelskosten Vorming en opleiding Reis- en verblijfskosten Tijdelijk personeel Totaal personele kosten Huisvesting Kantoor/werkplekken ICT Btw-risico op invest. en beheerkosten huisvesting en ICT Bijdrage IPO voor werkplekken en vergadercentrum Bijdrage vanuit NDff voor financiële administratie Bijdrage bestemmingsreserve Overige opbrengsten Totaal huisvesting en ICT Vervolg Interne Organisatie Diverse kosten Accountantskosten en (salaris)administratie Documentatie Representatie Communicatie en publicaties Vergaderkosten Overige kantoorkosten Overige kosten Totaal diversen Totaal overhead en interne organisatie Doorbelasting overhead en interne organisatie naar organisatieonderdelen

7 Specifieke organisatieonderdelen Lasten Werkelijke Werkelijke Gewijzigde uitgaven uitgaven begroting (excl.) (incl.) PAS-bureau Salarissen, sociale lasten en detacheringen Kosten beheer Aerius Onderzoek Overige kosten Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal PAS-bureau Gegevens- en informatievoorziening Coördinatie monitoring Salarissen, sociale lasten en detacheringen Uitvoeringskosten Informatievoorziening en monitoring Uitvoeringskosten NDFF Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Aanvullende dekking overhead en interne organisatie Totaal Gegevens- en informatievoorziening Natuurbeheer (voorheen SNL) Salarissen, sociale lasten en detacheringen Overige kosten Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal SNL Faunafonds* Salarissen, sociale lasten en detacheringen Uitvoeringskosten Schadeuitkeringen Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Doorberekening salariskosten en overhead Totaal Faunafonds GBO Salarissen, sociale lasten en detacheringen uitvoeringskosten Doorbelasting overhead personeelskosten Doorbelasting overhead overige kosten Totaal GBO Onvoorziene kosten Totaal lasten Baten Werkelijke Werkelijke Gewijzigde uitgaven uitgaven begroting (excl.) (incl.) Baten Bijdragen provincies Bijdragen andere overheden/consortiumpartijen en abonn NDFF Bijdragen totaal inclusief btw Rente Totaal baten Totale lasten Totale baten Resultaat * Faunafonds maakt geen deel uit van de jaarrekening van BIJ12, het Faunafonds heeft een eigen jaarrekening waarin de uitgaven worden verantwoord. In de jaarrekening van BIJ12 zijn alleen de met het Faunafonds te verrekenen kosten inzichtelijk gemaakt.

8 NDFF Werkelijke Werkelijke Begroting kosten (excl. Btw) kosten (incl. Btw) 2014 (incl. btw) Structurele lasten Management en bedrijfsvoering Gebruikersondersteuning, beheer en onderhoud Ontwikkeling Kwaliteit en validatie (voor Btw vrijgesteld) Abonnementen en leveringen Programma Werving en Binding Waarnemers (Btw vrijgesteld) Reservering Natuurbank Nederland Totale lasten Structurele baten* Bijdragen partijen (incl provincies) Abonnementen Totale baten Saldo Incidentele lasten Ontwikkeling Transitiekosten Totaal Incidentele baten* Bijdragen partijen (incl provincies) Saldo Schilactiviteiten Totale lasten Totale baten Saldo Totaal resultaat * In de administratie van BIJ12 zijn de structurele baten geboekt op één post. Dit bemoeilijkt de vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting. In de administratie zal dit in 2015 op afzonderlijke posten worden verantwoord.

9 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Lasten Per 31 december 2014 was de bezetting van de formatie 56,56 fte (inclusief Faunafonds). De formatie bestaat deels uit vast personeel, deels wordt deze ingevuld met detacheringen. De totale lasten over 2014 voor salarissen inclusief sociale lasten en de detacheringen bedraagt Overhead en Interne organisatie In 2014 heeft BIJ12 in het kader van de implementatie van de organisatie extra moeten inzetten op personeel op Bedrijfsvoering waardoor er een overschrijding is op deze post. Onder de personele kosten komt dit ook tot uitdrukking op de post tijdelijk personeel. Hier staat tegenover dat er vanwege de functie van BIJ12 als ontmoetingsplaats voor provincies er minder kosten zijn gemaakt voor reis- en verblijfkosten (vergaderingen en bijeenkomsten vinden veelal op de BIJ12-locatie plaats). De vergoeding voor woon/werkverkeer is lager uitgevallen dan begroot, deze post was begroot op basis van vervoersabonnementen voor de totale formatie terwijl maar voor een deel een abonnement aangeschaft diende te worden. Op overige personeelskosten zijn vrijwel geen uitgaven gedaan. Ten aanzien van de huisvesting is naast de structurele lasten geïnvesteerd in de verbouwing en inrichting van het BIJ12-kantoor aan de Leidseveer 2 in Utrecht. Ook op het gebied van ICT heeft BIJ12 moeten investeren in de inrichting van de ICT-infrastructuur. Naast de basisinrichting van de ICT-omgeving is in de loop van 2014 geïnvesteerd in de inrichting van Exact ten behoeve van de financiële administratie. In de begroting was een post opgenomen voor het btw-risico op de investeringen vanwege de in 2014 nog onduidelijke fiscale positie van de werkzaamheden van BIJ12. In het traject van afstemming met de belastingdienst bleek het niet nodig om deze post aan te spreken. Daarnaast zijn er extra inkomsten die voortvloeien uit de afspraken die met het ministerie van EZ zijn gemaakt in het kader van de transitie van het personeel van het Faunafonds. De overschrijding op de diverse kosten wordt met name veroorzaakt door de post overige kosten, dit betreft de afrekening van de implementatiekosten GWO tussen IPO en BIJ12. De implementatiekosten betreffen kosten op het gebied van communicatie, ICT-kosten (geen hardware) en advies en begeleiding die in 2013 zijn gemaakt en die niet binnen het budget van het Projectbureau Vitaal Platteland konden worden opgevangen. Op de overige posten zoals documentatie, representatie en communicatie is door sturing op de uitgaven een aanzienlijke onderuitputting van het budget gerealiseerd. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld een Bestemmingsreserve Leidseveer van te vormen ter dekking van de afschrijvingslasten van Leidseveer. In 2013 is door het IPO een bedrag ontvangen van de verhuurder van het pand Leidseveer. Deze tegemoetkoming wordt gebruikt voor de dekking van de afschrijvingslasten. Daarnaast heeft de BIJ12-raad in haar vergadering van 4 december 2014 geadviseerd beschikbaar te houden voor verdere implementatie van de organisatie (met name voor de digitalisering van werkprocessen en verdere inrichting van de financiële administratie). Voorgesteld wordt daartoe een bestemmingsreserve implementatie organisatie toe te voegen Uitvoerende units PAS-bureau Bij de wijziging van de begroting 2014 is de raming van de uitgaven naar beneden bijgesteld tot De bevoorschotting heeft nog plaatsgevonden op basis van de oorspronkelijke GWObegroting 2014, zijnde Het Programma Aanpak Stikstof is in 2014 nog niet vastgesteld. Dit is van invloed geweest op de taken die het PAS-bureau heeft kunnen uitvoeren. In 2014 is geïnvesteerd in het beschrijven van de verantwoordelijkheden van het PAS-bureau en de PAS-partijen en deze vast te leggen in werkprocessen. Daarnaast is geïnvesteerd in de opbouw van kennis en heeft het PAS-bureau haar expertise ingezet om de PAS-partijen te ondersteunen bij de implementatie van het programma. De uitvoering van deze activiteiten heeft binnen het beschikbare budget van de gewijzigde begroting 2014 plaatsgevonden, waarbinnen ook de btw op de beheerkosten Aerius is opgevangen. Het overschot is het gevolg van de bevoorschotting conform de oorspronkelijke begroting en betreft een deel van het incidentele PAS-budget. Deze incidentele middelen dienen beschikbaar te blijven voor de verdere implementatie van het PAS-bureau. Het gaat om een bedrag van

10 , waarvan wordt voorgesteld een bestemmingsreserve PAS toe te voegen. Dit betreft uitgaven voor projecten waarvan de prestaties om hierboven genoemde redenen niet in 2014 zijn geleverd maar in 2015 wel tot uitvoer komen (met name beheer Aerius en opzet van de website PAS). Natuurinformatie (Gegevens- en informatievoorziening) De implementatie van de natuurmonitoring is in 2014 flink op gang gekomen, met een grote diversiteit aan werkzaamheden. In financieel opzicht is er desondanks sprake van onderuitputting. Deze wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de mogelijkheid die BIJ12 heeft gekregen om gebruik te maken van inzet van DLG-medewerkers via de zogenaamde A-uren en door diverse geplande onderzoeken uit te laten voeren in het kader van het Beleidsondersteunend Onderzoek van het ministerie van EZ. Het gevolg hiervan is dat voor de ontwikkeling van de monitoringsystematiek circa minder nodig was dan begroot. In het najaar van 2013 was de verwachting dat in 2014 gestart kon worden met de bouw van diverse modules voor de informatievoorziening Natuur. Deze verwachting is niet uitgekomen, behoudens de module Verwerving en Inrichting (nieuwe aanpak Voortgangsrapportage Natuur). Dit heeft diverse oorzaken, maar heeft in hoofdlijn te maken met de verbetering van de kwaliteit van de informatieanalyses, heroriëntatie op en verhelderen van beleidsopgaven, nieuwe inzichten en aanpassingen in de aanpak. Een en ander leidde tot vertraging om tot de bouw van de informatievoorzieningen te komen. Zo liep de ontwikkeling van de applicatie voor de berekening van de natuurkwaliteit vertraging op. Enerzijds door verbeteringen die in de werkwijze zijn doorgevoerd en anderzijds door het beschikbaar krijgen van voldoende capaciteit. De ontwikkeling van applicaties voor de (berekening van) natuurkwaliteit van het agrarisch natuurbeheer is afhankelijk van een helder (beleids)kader voor de ontwikkeling van een adequate monitoringsystematiek. Het betreffende (beleids)kader kwam in een laat stadium gereed. Het uitstel van de ontwikkeling van applicaties leidde ertoe dat ruim onbenut is gebleven. Het uitstel van de besluitvorming van het PAS-programma leidde ertoe dat ook de verdere uitwerking van het PAS-monitoringsplan is vertraagd. De ontwikkeling van mogelijke informatievoorziening(en) ten behoeve de levering van gegevens over natuurkwaliteit voor de PASrapportages is afhankelijk van nader te stellen eisen en wensen. De gereserveerde middelen van zijn om die reden niet aangewend. In de begroting is voor de ontwikkeling van een uniforme systematiek voor de vegetatiekarteringen een reserve opgenomen van Voor deze ontwikkeling is bij de vaststelling van de gewijzigde begroting 2014 een bestemmingsreserve ingesteld. Daarnaast is in de resultaatbestemming een bedrag van opgenomen voor een doorlopende verplichting in Dit betreft uitgaven voor een project waarvan de prestatie niet in 2014 is geleverd maar in 2015 wel tot uitvoer komt. Van dit bedrag wordt voorgesteld een bestemmingsreserve Natuurinformatie toe te voegen. Per saldo wordt van het resultaat binnen Natuurinformatie terugbetaald aan de provincies op basis van de vastgestelde verdeelsleutels. NDFF Voor de uitvoering van de NDFF werken de provincies, het rijk en de terreinbeherende organisaties samen in een consortium. In de begroting van de NDFF is, naar analogie van de door het consortium bedachte indeling, een drietal onderdelen onderscheiden. De structurele activiteiten worden bekostigd door de consortiumpartijen, abonnementen en leveringen. De incidentele activiteiten (transitie gerelateerde kosten en de ontwikkeling van een API) enkel door het consortium. De schilactiviteiten (invoer, validatie, opslag en uitvoer) zijn geen kernactiviteiten en worden door derden bekostigd. De activiteiten van NDFF hebben in 2014 in het teken gestaan van implementatie van de NDFF binnen de setting van BIJ12 en van ontwikkeling, een proces dat doorloopt in 2015 en waardoor in 2014 minder uitgaven zijn gedaan dan begroot. Op basis van de verdeling van de bijdragen zoals deze door de consortiumpartijen is afgesproken, is het positieve resultaat op de incidentele werkzaamheden (exclusief btw) en (exclusief btw) op de structurele kosten. Daarnaast is er een positief resultaat op de schilactiviteiten van (exclusief btw). Het totale resultaat van het NDFF-budget van (exclusief btw) wordt in 2015 in overeenstemming met de consortiumpartijen ingezet voor de doorontwikkeling van de API (incidenteel) en de structurele exploitatie van de NDFF. Voor NDFF is een aparte staat van baten en lasten opgenomen. De consortiumpartijen beslissen over de bestemming van het resultaat. In de jaarrekening is dit bedrag opgenomen als een storting in een Bestemmingsfonds, daar BIJ12 niet over de middelen mag beslissen.

11 Natuurbeheer De reguliere uitvoering van het SNL is voortvarend opgepakt, waarbij de uitwerking van werkprocessen, de integrale herziening van de SVNL en de communicatie rondom het stelsel belangrijke accenten waren. Desondanks is het beschikbare budget niet volledig benut. Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt door de mogelijkheid die BIJ12 heeft gekregen om nog gebruik te maken van inzet van DLG-medewerkers via de zogenaamde A-uren. Daarmee zijn de personele kosten lager dan voorzien. Een andere belangrijke onderuitputting wordt veroorzaakt doordat de provincies zelf de actualisering van de normkosten van de Index Natuur en Landschap voor een bedrag van hebben gefinancierd. Tevens zijn in navolging op de actualisatie van de Toolkit SNL+ van vorig jaar, alleen de meest noodzakelijke aanpassingen voor het komende beheerjaar doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een lagere uitgave. Ook de uitgaven van de Certificeringscommissie SNL waren lager dan begroot omdat het overgrote deel van de beheerders inmiddels is gecertificeerd. Per saldo wordt van het resultaat binnen Natuurbeheer terugbetaald aan de provincies op basis van de vastgestelde verdeelsleutels. GBO provincies In 2014 is GBO provincies geïntegreerd in BIJ12 en heeft de transitie van alle applicaties naar de nieuwe leverancier ATOS plaatsgevonden. Deze transitie is, op de risicokaart na, goed verlopen. Voor de risicokaart zijn aanvullende maatregelen genomen. Het landelijk Grondwater Register (LGR) is eind 2013 vernieuwd en begin 2014 overgedragen naar beheer. Daarnaast is een aantal problemen van LGR opgelost. De hogere uitvoeringskosten zijn het gevolg van opdrachten voor derden welke gecompenseerd worden door aanvullende baten. Deze medefinancieringen waren niet in de begroting opgenomen. Bij de gewijzigde begroting 2014 is ten behoeve van de doorbelasting overhead een taakstellend bedrag opgenomen van Deze doorbelasting is ook in rekening gebracht bij GBO provincies. Achteraf was deze taakstelling te hoog, wat resulteert in een overschrijding van ten opzichte van de gewijzigde begroting 2014 inclusief btw. De overschrijding wordt overgeheveld naar 2015 en wordt binnen de begroting 2015 opgevangen. Faunafonds De jaarrekening van het Faunafonds maakt geen integraal onderdeel uit van de jaarrekening van BIJ12. Het bestuur van het Faunafonds legt verantwoording af aan de provincies over de realisatie over Het Faunafonds heeft momenteel nog de status van ZBO. De jaarrekening van het Faunafondsbestuur is derhalve op basis van het kasstelsel. In de staat van baten en lasten van BIJ12 zijn door BIJ12 met het Faunafonds nog te verrekenen kosten opgenomen. De verwachting is dat bij deze verrekening de kosten van het Faunafonds voor 2014 binnen de 22 miljoen van de vastgestelde begroting blijven. De te verrekenen kosten betreffen de detacheringskosten van het Faunafondspersoneel vanuit EZ en de doorbelasting van de overhead conform de begroting. Aanvullend op de jaarrekening volgens het kasstelsel heeft BIJ12 de accountant van het Faunafonds verzocht een jaarrekening op de stellen volgens het baten-lastenstelsel om zo een goede uitgangspositie te verkrijgen voor het moment dat de status van ZBO vervalt. In de jaarrekening volgens baten-lastenstelsel, die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening BIJ12 nog in bewerking was, zullen bovenstaande posten wel tot uitdrukking komen. Baten Verdeelsleutels en bijdragen provincies Voor GBO provincies is de exacte bijdrage per provincie afhankelijk van de deelname per applicatie. De bijdragen voor de overige organisatieonderdelen zijn verdeeld conform de Commissie Jansen. Hierbij wordt opgemerkt dat voor de verdeelsleutel van de structurele bijdrage voor het PASbureau de verdeelsleutel van de totale PAS-opgave is gehanteerd, zoals die door Jansen is vastgesteld. De incidentele bijdrage voor het PAS-bureau is conform de daarvoor afgesproken verdeelsleutel berekend. Naast de provinciale bijdragen heeft BIJ12 baten uit subsidies, bijdragen van samenwerkingspartners en vanuit leveringen en diensten voor derden. Dit betreft voor de NDFF een bedrag van en voor GBO-provincies een bedrag van Het totaalbedrag betreft de inkomsten andere overheden/consortiumpartijen en abonnementen NDFF genoemd in de staat van baten en lasten.

12 Resultaatbestemming Restitueren omdat de activiteit is beëindigd c.q. er geen openstaande verplichtingen tegenover staan ,- Restitueren omdat de activiteit is beëindigd c.q. er geen openstaande verplichtingen tegenover staan ,- Vegetatie Karteringen toevoegen aan de bestemmingsreserve Vegetatie Karteringen conform de gewijzigde begroting ,- Bedrijfsvoering: toevoegen aan de bestemmingsreserve Leidseveer ter dekking van de afschrijvingslasten Leidseveer ,- NDFF: 448,656 toevoegen aan bestemmingsfonds NDFF in verband met een onderbesteding in Besluitvorming over de besteding daarvan door de consortiumpartijen vindt nog plaats in ,- PAS: toevoegen aan bestemmingsreserve PAS ten behoeve Van geplande activiteiten ,- Natuurinformatie toevoegen aan bestemmingsreserve Natuurinformatie vanwege doorlopende verplichtingen ,- Bedrijfsvoering: toevoegen aan bestemmingsreserve Implementatie organisatie ter dekking van doorontwikkeling organisatie (conform besluit BIJ12-raad december 2014) ,- Totaal ,-

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Vereniging FNV Jong

Vereniging FNV Jong Vereniging FNV Jong 2014 9 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016 Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting BALANS PER

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Toelichting 5 OVERIGE GEGEVENS 7 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE

JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE s-hertogenbosch, 30 juni 2016 Stichting Kenniscentrum Filantropie Walpoort 12 Postbus 1217 5200 BG s-hertogenbosch Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie