door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel"

Transcriptie

1 wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

2

3 Inleiding Begin jaren negentig deed zich de mogelijkheid voor om vervroegd met werken te stoppen. Mijn werkgever, de Suikerunie wilde reorganiseren en iedereen ouder dan 58 jaar kreeg de kans om met een zeer gunstige regeling te gaan rentenieren. Ik was al wel op zeer beperkte schaal bezig met het uitzoeken van mijn stamboom, maar nu had ik voldoende tijd om uitgebreid archiefonderzoek te gaan doen. Toen ik ongeveer tot het jaar 1750 gekomen was, ontdekte ik in de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag het boek Geschiedenis van het geslacht Van der Marel, geschreven door Arie van der Marel ( ). Dit boek was een ware schatkamer van gegevens en ik schoot zo maar door naar het jaar Ik heb grote bewondering en waardering voor het langdurige en diepgaande onderzoek van deze Arie van der Marel, zeker wanneer we de tijd, waarin hij zijn onderzoekingen deed in aanmerking nemen. Een aantal citaten uit dit werk heb ik overgenomen in dit boekje. Op een gegeven moment komt een onderzoek zo ver, dat er in de archieven niet zo heel veel meer te vinden is, men is in de tegenwoordige tijd aangeland. Ik ben toen via telefoonboekadressen en later, je moet nu eenmaal met je tijd meegaan, via en internet, Marel s gaan aanschrijven. De vele reacties hierop gaven me weer volop werk om de boom te laten groeien. Gevraagd en ongevraagd heb ik de laatste jaren een aantal stamreeksen en afstammingen aan de verschillende naamgenoten verstuurd. Hierdoor kwam ik op het idee om een boekje samen te stellen over een relatief korte periode en van beperkte omvang nl. de laatste 200 jaar en de nazaten van mijn betovergrootvader Jan van der Marel ( ). Van Teuni Gerritsdr. uit Almen, om in stijl te blijven, die zeer enthousiast meegedacht en meegewerkt heeft, kreeg ik een groot aantal familie adressen. Met deze aanvulling en het reeds bestaande adressen bestand heb ik een verzoek om foto s en nadere inlichtingen rondgestuurd en die gegevens vormen de basis voor het boekwerkje. Een woord van dank voor alle bereidwilligheid wil ik dan ook zeker hierbij uitspreken. Ik ben mij er zeer wel van bewust, dat het boekje verre van compleet is, er zullen ook zeker fouten in voorkomen, voor beide feiten bied ik bij voorbaat mijn verontschuldiging aan, ik heb mijn best gedaan. Voor verbeteringen en aanvullingen houd ik mij zeer aanbevolen want, ook in de toekomst moet en zal het boompje verder groeien. Puttershoek, januari 2001, derde druk mei 2002, Aad van der Marel.

4

5 wegwijzer Hoe vind ik iets en iemand in dit boek? De stamvader van dit boekje is Jan van der Marel ( ), generatie X. De inhoud van het boek is ingedeeld in generaties, beginnend in ca. 1480, met generatie I. De eerste IX generaties zijn weergegeven in de vorm van een stamreeks van Jan van der Marel, dat is een reeks van vader naar vader, zonder weergave van de zijtakken, die door de overige kinderen worden gevormd. Bij generatie X verandert de weergave in een parenteel, dat is een afstammingsreeks in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Bij iedere afstammeling worden de persoonlijke gegevens vermeld en bij de eventuele kinderen staat aangegeven onder welk nummer zij in de volgende generatie opgenomen zijn. Wanneer je iemand hebt opgezocht via het namenregister, kun je de nakomelingen van die persoon opzoeken op de manier zoals boven omschreven dus met de generatieverwijzingen bij de kinderen. Terugzoeken naar de voorouders van iemand is ook eenvoudig, je onthoudt het volgnummer van de betreffende persoon, je bladert één generatie terug en zoekt dat volgnummer op bij de generatieverwijzingen van de kinderen die daar worden vermeld. Je hebt dan de ouders gevonden. veel succes!

6

7 Generatie I Pouwels van Marel, geboren ongeveer Tr. Onbekende vrouw. 1. Roeland Pouwelsz, volgt II. Het oudste gegeven dateert van 1545, het register van de 10de penning van Wateringen, berustend in het Algemeen Rijksarchief te s Gravenhage, waarin voorkomt Roeland Pouwelsz., die 11 morgen land in "bruyckwaer" (d.i. huur) had. Zijn vader heette dus Pouwels of zoals wij thans schrijven Paul of Paulus. (Het is wel merkwaardig, dat deze voornaam in die tijd ook voorkwam bij de Brielse Merula's of Van Maerle's). In de registers van de 10de penning wordt alleen het huurland (geen eigen land) vermeld. De 16de eeuwse Roeland Pouwelsz. was dus landbouwer in Wateringen en had 11 morgen land in huur. Hij moet omstreeks 1510 geboren zijn en zijn vader heette Paulus, dat is alles wat wij van hem weten. De vader was dus vermoedelijk ca geboren. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) 1 morgen = 6 hont = 600 roeden = 8516 m 2 Generatie II Roeland Pouwelsz. van der Marel, geboren ongeveer 1510 te Wateringen, landbouwer. Tr. Wateringen 1534 Onbekende vrouw. 1. Pouwels Roelandsz, volgt III. 2. Pieter Roelandsz., geboren 1540 te Wateringen, overleden 1618 te Wateringen op 78-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Pieter Roelandsz. wordt beschouwd als de stamvader van de katholieke tak van de van der Marels later meestal met twee a s geschreven. Generatie III Pouwels Roelandsz. van der Marel, geboren 1535 te Wateringen, landbouwer, overleden 1594 te Wateringen op 59-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Tr. Wateringen 1559 Jannetgen Janssdr, geboren ongeveer 1540 te Wateringen, huisvrouw, overleden ongeveer 1615 te Wateringen, begraven te Wateringen, 1. Cornelis Pouwelsz, volgt IV. 2. Anna Pouwelsdr. Geboren ongeveer 1562 te Wateringen, overleden te Wateringen, begraven te Wateringen. Tr. Maerten Cornelis Raff. Van zijn zoon Pouwels Roele, of in ons spraakgebruik Paulus Roelandszoon, weten wij iets meer. Vermoedelijk is hij omstreeks 1535 geboren en gestorven in Hij wordt genoemd in het register van de 10de penning van Wateringen van 1562 en had volgens deze bron in huur, behalve de bovenvermelde 11 morgen nog 4 morgen en 2 hont land "daervan een helft is teellandt en de andere helft weylandt". 1

8 Volgens een stuk uit het oud-archief van de Ned. Herv. Kerk te Wateringen was Paulus Roelandszoon in 1576 en in 1579 armmeester van Wateringen. Vermoedelijk heette zijn vrouw Jannetgen Jansdr. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Generatie IV Cornelis Pouwelsz. van der Marel, geboren ongeveer 1560 te Wateringen, bouwman, overleden ongeveer 1641 te Wateringen, begraven te Wateringen. Tr. Eva Aelbrechtsdr. van Schoonhoven, overleden voor Jan Cornelisz. van der Marel. Geboren ongeveer 1584 te Wateringen. Jan Cornelis is ongeveer 23 jaar Schepen van Wateringen geweest. Hij voerde het familiewapen o.a. als lakstempel. Bouwman, (landbouwer) overleden ongeveer 1662 te Wateringen, begraven te Wateringen. Tr. Annetje Pietersdr. van der Valck, overleden ongeveer 1650 te Wateringen. 2. Pouwels Cornelisz, volgt V. 3. Maritge Cornelisse. Geboren 1587 te Wateringen, overleden voor 1641 te Wateringen. Tr.(1) Gerrit Adriaensz. Scheur. Tr.(2) Jacob Leenderts de Jong. 4. Aechje Cornelisse, geboren 1589 te Wateringen, overleden 1675 te Wateringen op 86-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Tr. Franck Michielsz. Juda, overleden ongeveer 1656 lk zei hierboven reeds, dat er van Cornelis Pauluszoon van der Marel (ca ) zoveel meer bekend is dan van zijn vader en grootvader. Dat danken wij voornamelijk aan zijn testament, dat bewaard is gebleven en dat aldus aanvangt: "In den jare ons Heere op den 15 Juni 16 eenenveertig compareerde voor mij Johan Timmers openbaar notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteerd in s Gravenhage residerende ende de getuygen onder genomineert d 'eerzame Cornelis Pouwelse van der Marel weduwnaar van zal. Eva Aelbrechts wonende binnen het dorpe van Wateringen mij notaris wel bekent, sieckelijck zijnde doch zijn verstant ende memorie wel hebbende en met volcomen uytspraecke gebruycks glijck wenselijck bleecq ende gemerck hebbe, enz." In dit testament worden zijn vier kinderen met name genoemd nl: Jan Cornelisz. van der Marel Pouwels Cornelisz. van der Marel Aechgie Cornelisse van der Marel, gehuwd met Franck Michielse en zijn reeds overleden dochter Maritge Cornelisse van der Marel, gehuwd met Jacob Leendertsz. 't Jongh. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Generatie V Pouwels Cornelisz. van der Marel, geboren ongeveer 1587 te Wateringen, bouwman, overleden ongeveer 1652 te Wateringen, begraven te Wateringen. Tr. (1) Hazerswoude 1622 Geertje Jansdr. van Warremondt, geboren ongeveer 1600 te Hazerswoude, huisvrouw, overleden ongeveer 1643 te Wateringen, begraven te Wateringen. 2

9 1. Pietertje van der Marel. Geboren ongeveer 1623 te Wateringen. Tr. Pieter Jansz. van den Acker, overleden voor Maartje van der Marel. Geboren ongeveer 1625 te Wateringen. Tr. ongeveer 1654 te Wateringen Jan Evertsz. van Hensbrouck, overleden ongeveer 1713 te Wateringen. 3. Roeland Pouwelsz. van der Marel. Geboren ongeveer 1630 te Wateringen, bouwman, overleden ongeveer 1677 te Rijswijk, begraven te Rijswijk ZH. Tr.(1) 1655 te Naaldwijk Machteld Jacobsdr. van Dijk, geboren te Naaldwijk, overleden 1672 te Wateringen. Tr (2) 1674 Trijntje Willems t Hoen. 4. Jan Pouwelsz, volgt VI. Tr. (2) Engeltje Jansdr, huisvrouw Hoe kom ik aan die geboortejaren, terwijl er uit die tijd geen doopboeken van Wateringen bestaan? Dit danken wij aan een bewaard gebleven acte uit het gerechtelijk archief van Wateringen (A.R.) van 13 jan. 1644, die verband hield met het feit dat in 1643 de lste vrouw van Pouwels, Geertje Jansdr. van Warremondt, was overleden. Deze acte luidt als volgt: "Wij Jan Dircksz. Vercroft ende Daniël Daniëlse van Schoonhoven, schepenen binnen de heerlijckheyt ende ambachte van Wateringen oirconden ende kennen dat voor ons persoonlijcken gekomen ende verschenen is Pouwels Corneliszoon van der Marel onze buyrman dewelcke bekende met approbatie van schout ende schepenen van Wateringhe voorsz. Op den vijfde September 1643 met Dirck Jansz. woonende tot Hazerswoude, ende Pieter Engelsz. van Leeuwen wonende tot Nootdorp als oomen ende bloetvoogden van 's moeders zijde van Pietertgen Pouwelsz. out Mey voorleeden twintich jaren, Maritgen Pouwelsz. out Januari voorleeden achttien, Roelant Pouwelsz. oud Mey voorleeden dertien jare ende Jan Pouwelsz. oud thien jaere alle te samen kinderen van devoorsz. Pouwels Cornelisz. verweckt bij zijn overleden huysvrouwe Geertje Jansdr. za r. wel ende wetttelijcke uytgekoft te hebben volgende den inventaris van boedel ende goederen bij de voorn. Geertje Jansdr. metten doot geruymt ende naergelaten, berustende onder de Gerechte van Wateringhe voorsz. van den voorrn. kinderen moederlijcke erffenisse ende besterffenisse te weten dat hij comparant zal blijven behouden voor sijn vrij eygen goet den geheelen boedel met inschult ende uyt schult bekent ofte onbekent uytgesondert dat de penningen die van Haserswoude souden mogen komen inde inventaris gestellt fol. 11 verso bedragen de zeeven hondert guldens spruytende ter saecke van verkoopinge van een huys ons schepenen vertoont ende voorgelezen zullen blijven ingedeelt ende waervan voorn. kinderen is competeerende de helfte ende de comparant de wederhelfte. daerenboven sal den comparant betalen voor der voorn. kinderen moederlijck bewijs alsvooren elx een somme van thien hondert gulden te veertich grooten vlaems den gulden te betalen zoo wanneer d' selve zullen gekomen zijn tot hare twintich jaeren zoo wel de meysjens als de knechtgens ofte zoo wanneer de zelve binnen den voorn. tijt van 't wintich jare komen te huwelijcken mits dat de comparant zijn voorn. kinderen tot ten voorsz. tijt van haere twintich jaren sal onderhouden ende alimenteeren in kleedinghe, spijs ende dranck, de selve te laten leeren leesen, schrijven ende anders zulcks een eerbaer vader toestaet tot shekerheyt vant geenevoorsz. is was hij comparant verbindende ende daer voors speecialijcke hypotequeerende de helfte van drie morgen lants gelegen in de nieuwwateringhveltse polder inde ambachte van Wateringh voorsz. belent int geheel ten oosten juffrouw Wilinma Borts ten westen seecker lant gekomen van des comparants vader Cornelis Pouwels ten zuyden ende noorden de weduwe van Vranck Adriaensz. van der Burg, noch de helfte van 6 morgen lants gelegen int geheel inde ouwateringveltsche polder in onse ambachte van Wateringhe belent ten noorden den commys Verhaer ten westen Graswinckel ten 3

10 oosten Dirck Janne Houttuyn ende ten zuyden d' voorsz.graswinckel, voorts zijn persoon ende generalijcks alle zijne jegenwoordige ende toekomende roerende ende onroerende goederen, stellende de selve ende de keure vandien subject den verbande ende bedwange van alle heeren, hoven, rechten ende rechteren mette kosten, schaden ende interessen daerommen te doen alsoo wij schepenen voorn t zelfs geen zegel ende gebruycken hebben dees onderteyckent ende gebieden den H. Symon van Cathuysen onsen schout dat hij d' selve neffens zijn mede onderteyckeninge over ons besegelt heeft opten derthienden January XVI C vierenveertich." Bovengestelde acte is zo belangrijk in vele opzichten, dat wij haar in haar geheel hebben overgenomen met alle gebruikelijke omhaal van woorden en juridische termen, die toen tot de terminologie van het schepengerecht behoorde. Elk der 4 kinderen krijgt dus als moederlijk erfdeel ƒ 1000,-, welk bedrag nog vermeerderd zal worden met hun aandeel in de penningen, die van Hazerswoude zouden mogen komen (misschien wordt hier gedoeld op de erfenis van zijn schoonouders aldaar) ter zake van hun aandeel in een huis dat voor ƒ 700,- verkocht was. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Generatie VI Jan Pouwelsz. van der Marel, geboren 1632 te Wateringen, bouwman, overleden 29 juni 1719 te Rijswijk ZH op 87-jarige leeftijd, begraven 30 juni 1719 te Rijswijk ZH. Tr. (1) Rijswijk 1659 Hillegonde Jansdr. van Dalenburch, geboren ongeveer 1640 te Rijswijk ZH, huisvrouw, overleden ongeveer 1667 te Rijswijk ZH, begraven te Rijswijk ZH, 1. Jan, geboren te Wateringen, gedoopt (Ndg) 15 augustus 1660 te Wateringen, overleden 26 mei 1733 te Wateringen op 72-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. 2. Anna, geboren 24 januari 1664 te Rijswijk ZH, overleden te Rijswijk ZH op 70-jarige leeftijd, begraven 8 juni 1734 te Rijswijk ZH. 3. Pouwels Jans, geboren te Rijswijk ZH, gedoopt 22 november 1665 te Rijswijk ZH, landbouwer, overleden 25 mei 1756 te Pijnacker (Kercklaan) op 90-jarige leeftijd, begraven 2 juni 1756 te Pijnacker. Tr te Pijnacker Maria Jacobs Roggeveen. 4. Geertruida, geboren te Rijswijk ZH, gedoopt 9 oktober 1667 te Rijswijk ZH, overleden 3 juli 1749 te Rijswijk ZH op 81-jarige leeftijd, begraven 4 juli 1749 te Rijswijk ZH. Tr. (2) Pijnacker 10 juli 1672 Hilletje Arendsdr. van der Zijl, geboren ongeveer 1640 te Pijnacker, huisvrouw, overleden 27 januari 1717 te Rijswijk ZH, begraven te Rijswijk ZH. 1. Arent Jansz., geboren 1 januari 1673 te Rijswijk ZH, overleden 29 augustus 1764 te Monster op 91- jarige leeftijd, begraven te Monster. Tr te Monster Cornelia Joosten van Adrichem, overleden te Delft. 2. Pieter, geboren 1675 te Rijswijk ZH, bouwman/handelaar, overleden 11 juni 1736 te Rijswijk ZH op 61-jarige leeftijd, begraven 15 juni 1736 te Rijswijk ZH. 2. Cornelis Jansz., volgt VII. 4. Roeland Jansz., geboren 1680 te Rijswijk ZH, tuinder, overleden op 42-jarige leeftijd, begraven 26 augustus 1722 te Rijswijk ZH. Tr te Delft Gerritje Dirksdr. van der Eijk, dochter van Dirk Izaaksz. van Eijk en Gerritje Gerbrands van der Velde, gedoopt te 's Gravenzande. 4

11 5. Maria, gedoopt 21 januari 1685 te Rijswijk ZH. Getuigen: Dirk Daniëlsz Suiderhoeck en Geertje van Alphen, overleden 28 oktober 1763 te Rijswijk ZH op 78-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk ZH. Een acte van 4 nov. 1686, verleden voor notaris Gooswijn van der Hal te s Gravenhage, waarin een zekere Wouter Jansz. van der Bijl te Rijswijk een actie tot schadevergoeding instelt tegen Jan Pouwelsz. van der Marel en Jan Janse van der Marel "woonende onder de Ambachte van Rijswijck en Rijswijckeroort", wegens het overrijden van zijn kind. Deze acte is slecht bewaard gebleven er zijn door vochtvlekken hele stukken onleesbaar geworden. Desalniettemin is uit het leesbare gedeelte duidelijk op te maken, hoe het één en ander zich had toegedragen. "Op 28 October 1686 op Maendagh na de middach de clocke tusschen 4 en 5 uyren is Jan Jansz. van der Marel met zijn wagen uyt de Haegh comen rijden daer de voorn. Jan Pouwelse van der Marel sijn vader opsat en syn soon Jan Jansz van de Marel voornoemd als voerman de wagen mende. En is daer mede comen rijden door Rijswijck op den hoecke van "de 3 ruytjens" in de Kerckelaen op een harde draff naer huys toe rijdende, comende voor de deur van de voorn. Wouter Janse van der Bijl heeft de voorsz. Jan Janse van der Marel met sijn wagen daer sijn vader opsat en het aensagen, het kint van voorn. Van der Bijl heeft overreden, daer de Kerckelaen soo wijt en breet is, dat aldaer 3 wagens beynamens conden rijden en oversulcks wonder was, dat hij het kint aldaer met sijn wagen en paerden quam te overrijden alsoo plaets en ruymte...ter sijde genoch was soo dat de voorsz. Jan Pauwelse van der Marel en sijn soon, enz." Wij worden hier dus geconfronteerd met een 17de eeuws verkeersongeluk en daar de acte al even deerlijk verminkt is als het slachtoffer, de jonge Van der Bijl, moet ik er hier en daar het één en ander bijdenken, niet fantaseren, want dat is niet nodig. In de consternatie, die na het ongeluk volgde, heeft Van der Bijl met spoed een boodschap gestuurd naar de chirurgijn Mr. Willem van Bourgonsch in Den Haag. Intussen hadden de Van der Marel's sr. en jr. ook niet stilgezeten, want... "onderwijlen dat de wagen naer de Haeg was (om Mr. Van Bourgonsch te halen, v.d.m.) soo heeft de voorn. Jan Pauwelse van der Marel met sijn soon Jan Janse van der Marel terstond gesonden om Mr. Barent Cock Chirurgijn tot Rijswijck voornt. en gestiert naer het huys van voorn.van der Bijl dat hij naer 't voorsz. kint soude kijcken gelijck oock gecomen, ende gedaen heeft soo dat sij drie met chirurgijn voorn. te samen het voorsz. overgerede kint hebbende gevisiteert en bevonden dat het linker beentje van voorsz. kint aen stucke was boven de knie int dickste vant kint sijn been, daer de aldermeeste peryckel van te verwachten is van sijn gesontheyt te verliesen dat Godt wil behoeden, soo hebbende de voorsz. 3 chirurgijnen te samen 't voorsz. kint sijn been geset en gespannen waerop de voorsz. Jan Pouwelse van der Marel met sijn soon soo lange int dorp bleven, tot dat het voorsz. kint sijn been alsoo geset ende gespannen was en toen naer huys reden, waernaer de voorsz. Mr. Van Bourgonsch weder met de wagen naer den Haeg is gebracht, dat verders het voorsz. kint noch leyt in smert en pijn in het eerste verbant, en soo wanneer sij chirurgijne met haer 3 't voorsz. kints been gespalckt hadden den voorsz. Van der Bijl aen Mr. Cock - daer de voorsz. Jan Pauwels van der Marel en sijn soon Jan Janse van der Marel naar huys waren gereden - geseyt heeft ofte den voorsz. Jan Pauwels van der Marel ofte sijn soon Jan Janse van der Marel tot hem soude comen waerop de voorsz. Mr. Cocke antwoorde de vader..."en dan wordt de tekst weer onleesbaar. Wouter Janse van der Bijl wilde zich blijkbaar veilig stellen voor de kosten aan het ongeval verbonden en liet alles notariëel vastleggen voor het geval de familie Van der Marel niet genegen zou zijn alle schade te vergoeden. Hij had de oude Jan tot zijn zoon horen zeggen: "Dat sal mij een cluiv costen" en liet ook deze woorden in de acte opnemen. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) 5

12 Generatie VII Cornelis Jansz. van der Marel, geboren 1678 te Rijswijk ZH, bouwman, overleden 9 september 1728 te Rijswijk ZH op 50-jarige leeftijd, begraven 11 september 1728 te Rijswijk ZH. Tr. Vlaardingerambacht 19 april 1705 Lysbeth Leendertsdr. Middelhuysen, geboren te Vlaardingerambacht, gedoopt 16 juli 1681 te Vlaardingerambacht, huisvrouw, dochter van Leendert Schrevelsz. Middelhuysen en Maartje Ariëns Breghman, overleden te Wateringen op 97-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. 1. Hillegond Cornelisse, geboren 28 maart 1706 te Rijswijk ZH, overleden op 77-jarige leeftijd, begraven 4 januari 1784 te Maasland. De impost op begraven was ƒ 30,- (welgesteld). Tr.(1) te Pijnacker Pieter Jorisz. Breghman, geboren te Maasland, zoon van Joris Ariens Breghman en Geertje Roele van der Marel, gedoopt , overleden te Maasland op 65-jarige leeftijd, begraven te Maasland Tr.(2) te Maasland Jacobus van de Arend. Jacobus van de Arend was weduwnaar van Marijtje Franksdr.van Swet. 2. Maria, geboren 25 september 1707 te Vlaardingerambacht, overleden te Wateringen op 53-jarige leeftijd, begraven 19 november 1760 te Wateringen. Tr.(1) te Wateringen Pieter Philipsz. Heemskerck, geboren te Wateringen, zoon van Philips Ysbrantsdz. Heemskerck en Gerritje Pieterse van Ockenburch, gedoopt te Wateringen, bouwman, overleden 1747 te Wateringen op 64-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Tr.(2) te Wateringen Hendrik Knoll. Hendrik Knol was weduwnaar van Jane Hendrina van der Velden. Overleden 1771 te Wateringen. 3. Hillegond, geboren te Wateringen, gedoopt (Ndg) 13 januari 1709 te Wateringen. Getuigen: Arent van der Marel en Cornelia Joosten van Adrichem, overleden 29 december 1783 te Maasland op 74-jarige leeftijd. Tr te Delft Jacob Leendertsz. Dijkshoorn. 4. Jan Cornelisz., volgt VIII. 5. Helena, geboren te Wateringen, gedoopt (Ndg) 17 april 1712 te Wateringen. 6. Pieternella Cornelis, geboren te Wateringen, gedoopt (Ndg) 25 maart 1714 te Wateringen. Getuigen: Pieter en Maria Jans van der Marel. Tr.(1) te Wateringen Maerten Jansz. Grisnigt Tr.(2) te 't Wout Jacobus Dircksz. van der Lee. Cornelis Janszoon van der Marel was het 7de kind van Jan Pouwelszoon van der Marel en het 3de kind uit zijn 2de huwelijk met Hilletje Arentsdr. van der Zijl. Zoals reeds eerder gezegd, is wegens het ontbreken van het betreffende tijdvak in de doopboeken van Rijswijk Z.H. jaar en datum van de geboorte van 3 kinderen uit dit 2de huwelijk onbekend, hoewel wij dankzij de leenacte van Pieter met zekerheid weten, dat hij in 1675 of 1676 geboren moet zijn. Het laatste kind, Maria, was van 21 jan. 1685, zodat Cornelis en Roelof geboren moeten zijn in het tijdvak 1677 tot en met Wanneer ik zijn geboortejaar schat op ca. 1678, geloof ik aan de veilige kant te zijn. Daar hij reeds op 11 sept te Rijswijk begraven is, is hij dus slechts ca. 50 jaren oud geworden en nog in de bloei van zijn leven weggenomen. Zijn vrouw, Lysbeth Leendertsdr. Middelhuysen, een boerendochter uit Vlaardingerambacht, stierf eerst in 1778 en is dus 50 jaren weduwe geweest. Maar zij bereikte dan ook de zeldzaam hoge leeftijd van ruim 97 jaren. Zij waren getrouwd in Vlaardingerambacht op 19 april Trouwboek Vlaardingen. Ondertrouwd; 19 april Cornelis Jansse van der Marel, j.m. en Lysbeth Leenderts Middelhuysen, beiden wonende te Vlaardinger Ambacht. (Blijkbaar woonde Cornelis toen dus aldaar). Zij was een dochter van Leendert Schrevelsz. Middelhuysen en Maartje Ariëns Breghman, een naam die wij reeds bij de Maaslandse Van der Marel's ontmoet hebben. 6

13 De familie Middelhuysen heeft eeuwen lang in Vlaardingerambacht gewoond en er bestaat aldaar nog een boerenhoeve van die naam. De voornaam Schrevel, in dit geslacht voorkomend, is zeer zeldzaam en voor een Fransman onuitspreekbaar. Toegegeven moet worden dat deze naam allesbehalve welluidend klinkt. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Het onderstaande citaat toont aan,dat ook in die jaren niet alles rozegeur en maneschijn was. Dan volgt Maertje of Maria Cornelisdr. van der Marel, die een veelbewogen leven heeft geleid, zoals U uit haar levensbericht zult bemerken. Zij werd gedoopt in Vlaardingerambacht op 25 sept en huwde te Wateringen op 2 maart 1727 met Pieter Philipsz. Heemskerck, gedoopt ald. 10 mei 1682, als zoon van Philips Ysbrantsz. Heemskerck en Gerritje Pietersdr. van Ockenburch. Gaardersarchief Rijswijk Z.H.: 14 febr aangetekent de huw. geboden van Pieter Philipsz. Heemskerck, J.M. wonende tot Wateringen met Mary Cornelisdr. van der Marel, j.d. wonende alhier, gehorende onder de eerste classis, dus van de bruijt ontvangen ƒ 30,-. Blijkbaar werd bij de bepaling van deze classis uitgegaan van de toekomstige status der bruid als vrouw van de rijke Heemskerck, want Cornelis van der Marel behoorde niet tot de lste classis. Deze Heemskerck was schepen in Wateringen, lid van het kerkbestuur, welgeboren man en een zeer vermogend landbouwer, maar hij was 25 jaren ouder dan zijn 20 jarige bruid in 1727 en misschien is dit wel de oorzaak geweest van dit zeer ongelukkige huwelijk, dat een tragedie geworden is, geschikt als stof voor een roman. Deze stof is te raadplegen in deel 2565 van de Haagse notariële protocollen, notaris Jacobus Wijnants, datum 9 nov Ik tekende hieruit het volgende op: Maria Cornelisse van der Marel, huisvrouw van Pieter Philipsz. Heemskerk, zit in het "beeterhuijs" (Blaauwhuys) te Schiedam wegens dronkenschap. Men getuigt echter, dat deze Pieter Heemskerk zelf een dronkaard is, meermalen beschonken en vloekend. Wanneer zijn vrouw tot haar verkwikking een kopje thee wilde drinken, zei hij: "Suypt wijn, brandewijn of oud bier, daar heb je hart van". Van de andere kant getuigt Gijsbert van der Voort, bouwman te Wateringen, oud 72 jaren, dat hij "eerlijk, nugter en bequaam was en die seer wel op sijn saken paste". Van haar, die in april 1741 door haar man was "vastgeset" wordt gezegd, dat zij een brave vrouw was, die haar huishouden goed verzorgde. In deel 2514 komen nog een drietal acten voor over deze zaak, verleden voor notaris De Fay te 's-gravenhage, d.d. 1 april Pieter Bregman, gehuwd met Maria's zuster Hillegond Cornelisse van der Marel te Maasland en Jacob Dikshoorn te Vlaardingen, gehuwd met een andere zuster Hilletje Cornelisse van der Marel, leggen gunstige verklaringen over haar af, naar aanleiding van een bezoek aan haar gebracht in het Blaauwhuys te Schiedam, waar zij zich - ook volgens verklaring van de vader en moeder van dat huis - steeds gunstig heeft gedragen. Ook een paar mede-verpleegden verklaarden zulks over haar. Zij had groot berouw betoond over haar misbruik van drank, doch getuigde tevens, dat haar man van alles de schuld was en haar tot het misbruik aangezet had. Ook haar broeder Jan van der Marel te Wateringen legt een gunstige verklaring af ten opzichte van haar en een ongunstige over P. Heemskerk, die echter door Van der Voort weersproken wordt. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Generatie VIII Jan Cornelisz. van der Marel, geboren te Wateringen. Gedoopt (Ndg) 27 april 1710 te Wateringen. Getuigen: Pieter van der Marel en Annetje Jans van der Marel, overleden te Wateringen op 64-jarige leeftijd, begraven 31 maart 1775 te Wateringen, Jan Cornelis had een gemengd bedrijf : hoeve Eikelenburg te Rijswijk.Tr. Zoetermeer 26 augustus 1759 Catharina Simonsdr. van der Lee, geboren 15 augustus 1727 te Zoetermeer, gedoopt 17 augustus 1727 te Zoetermeer, dochter van Simon Jacobsz van der Lee en Hillegont Langelaan, huisvrouw, overleden te Wateringen op 82-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. 7

14 1. Cornelis, geboren 17 augustus 1760 te Rijswijk ZH. Doopgetuige: Hillegond Cornelisdr. van der Marel, overleden 21 februari 1791 te Wateringen op 30-jarige leeftijd, begraven 23 februari 1791 te Wateringen. 2. Simon Jansz, volgt IX. 3. Leendert, geboren 5 november 1762 te Rijswijk ZH, gedoopt 7 november 1762 te Rijswjk. Getuigen: Elisabeth Leendertsdr. Middelhuijsen, bouwman, overleden 21 september 1826 te Naaldwijk op 63- jarige leeftijd, begraven 26 september 1826 te Naaldwijk. Tr te Naaldwijk Maartje Jansdr, Oosterlee, dochter van Jan Jacobs Oosterlee en Jorisje Willemsdr. van Velden. 4. Ary Jansz., geboren te Rijswijk ZH. Gedoopt 5 augustus 1764 te Rijswijk ZH. Getuigen: Hilletje Langelaan, bouwman, overleden 5 mei 1853 te Veur (Leidsendam) op 88-jarige leeftijd. Tr.(1) te Wateringen Maria Verhoorn, dochter van Pieter Abramsz. Verhoorn en Maria Jansse (Marijtje) van der Marel, gedoopt (Ndg) te Wateringen, overleden te Wateringen op 32-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Tr.(2) te Loosduinen Maartje Valkenis, geboren te De Lier, dochter van Willem Valkenis en Geertje Vreugdenhil, huisvrouw, overleden te Stompwijk op 71-jarige leeftijd, begraven te Stompwijk. Jan Cornelisz. van der Marel, mijn bet-overgrootvader (van Arie van der Marel), werd gedoopt te Wateringen op 27 april 1710 en werd begraven ald. 31 maart Hij bereikte dus de leeftijd van bijna 65 jaren. Hij is lang ongehuwd gebleven, nl. tot zijn 49ste jaar, zodat het voortbestaan van de tak Jan Pouwelszoon van der Marel lange tijd aan een zijden draad heeft gehangen. Gelukkig maar dat de 32 jarige Catharina van der Lee uit Zoetermeer in hem behagen schepte en in aug aldaar met hem in het huwelijk trad. Uittreksel trouwboek Rijswijk Z.H.: Den 4den aug Attestatie gekomen van Zoetermeer, verzoekende de Huwelijks Proclamatien van Jan Cornelisz. van der Marel, J.M., gebooren te Wateringen en woonende alhier, met Catharina Symonsdr.van der Lee, J.D. gebooren en woonende onder Zoetermeer. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Dit is waarschijnlijk de familieboerderij foto beschikbaar gesteld door werkgroep oud Wateringen 8

15 Generatie IX Simon Jansz. van der Marel, gedoopt 11 oktober 1761 te Rijswijk ZH. Getuige: Hillegond Arijsdr Langelaan, bouwman, overleden 28 maart 1819 te Wateringen op 57-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Tr. Monster 19 oktober 1806 Trijntje Broekhoven, geboren 12 december Gedoopt 14 december 1783 te Naaldwijk, dochter van Anthony Hendriksz. Broekhoven en Jannetje de Mor, huisvrouw, overleden 19 januari 1871 te Voorschoten op 87-jarige leeftijd, begraven te Voorschoten. Na het overlijden van Trijntje Broekhoven werd haar boedel verkocht bij openbare veiling door notaris Hendrik Willem Metman te Wateringen. De veiling vond plaats op 26 juli 1871 en de verkoop op 2 augustus De opbrengst werd verdeeld onder de erfgenamen. De boedel bestond uit een boerenwoning met stallen, dorsvloer, vier hooi of korenbergen, schuren, tuin, boomgaard, wei-en hooiland, samen 13 bunder 54 roeden en 60 ellen, gelegen aan de Noordzijde van de Lange Noordweg in de Wippolder, belend ten westen aan de Leijweg, ten noorden aan de west-eskamppolder en ten oosten aan Pieter Olsthoorn. Daarbij kwamen nog 12 verdere stukken land o.a. aan de Leijweg en in de Wippolder langs de Strijp, samen meer dan 40 bunder. 1. Katrijntje,volgt X.1 2. Jan volgt X.2 3. Anthony Simonsz., geboren 14 december 1812 te Wateringen, landbouwer, overleden 23 mei 1890 te Delft op 77-jarige leeftijd, begraven te Delft. Tr te Maasland Cornelia van der Waal, geboren te Maasland, dochter van Pieter van der Waal en Neeltje van Santen, overleden te Delft op 74-jarige leeftijd. 4. Cornelis, geboren 16 november 1815 te Wateringen, overleden 20 december 1816 te Wateringen op 1-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. 5. ongedoopt kind, begraven 27 februari 1807 te Wateringen. trouwacte van Simon en Trijntje 9

16 Symon Jansz. van der Marel, de 2de zoon uit het huwelijk van Jan Cornelisz. van der Marel en Catharina van der Lee, werd gedoopt Rijswijk Z.H. 11 okt en overleed te Wateringen op 28 maart 1819 en is dus 57 jaren oud geworden, geen hoge leeftijd dus voor een Van der Marel, die over het algemeen vrij oud werden. (De gemiddelde leeftijd van de 9 kinderen van Jan Pouwelsz. van der Marel bedroeg 70 jaren, ondanks de omstandigheid, dat Cornelis slechts 51 jaar oud werd en Roeland 42 j. ). Hij is gehuwd geweest (19 okt 1806) met Trijntje Broekhoven, ged. Naaldwijk 14 dec en overl. Voorschoten 19 jan. 1871, als dochter van Anthony Broekhoven en Jannetje de Mor. Toen Simon in 1819 stierf, was Trijntje dus slechts 35 jaren oud. Daar zij achterbleef met 3 nog zeer jonge kinderen, is het niet te verwonderen, dat zij spoedig daarop hertrouwde en wel met Pieter Beekenkamp, die op 51 jarige leeftijd in 1839 overleed, dus na een huwelijk van ongeveer 20 jaren. Haar lste huwelijk duurde slechts 13 jaren, maar Simon was ook al 47 jaren oud, aleer hij trouwde. In dit opzicht volgde hij dus het voorbeeld van zijn vader, die 49 jaar was, toen hij met zijn Catharina trouwde. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Trijntje Broekhoven hertrouwde op met Pieter Beekenkamp. Uit haar huwelijk met Pieter Beekenkamp heeft Trijntje 4 kinderen gehad, t.w.: 1. Pieter Beekenkamp, * Wateringen 2 juli Cornelis " * " 7 nov Jannetje " * " 26 okt Cornelis " * " 26 juli Omtrent de maatschappelijke positie van Symon van der Marel weten wij, dat hij de boerderij aan de Noordweg van zijn moeder erfde met 43 m 2 h 25 r eigen land en dat hij aan zijn 2 broers ƒ 3000,- moest uitkeren. Weliswaar stond er een hypotheek op dit bezit van ƒ 9500,-, doch men krijgt niettemin de overtuiging, dat Symon voor zijn tijd een goed gesitueerd man was en dat Catharina van der Lee gefortuneerd was. Voorts bezat zij nog 2,5 m land in Zoetermeer. Blijkens de quohierenuittreksels heeft hij zijn bezit nog uitgebreid, want in 1818 had hij 48 m 1 h 40 r en zijn weduwe in de volgende jaren eveneens. Generatie X X.1 Katrijntje van der Marel. Geboren te Wateringen, gedoopt (Ndg) te Wateringen, bouwvrouw, overleden te Voorschoten op 66-jarige leeftijd. Tr.(1) te Wateringen Cornelis Leeflang, geboren te Vlaardingerambacht, zoon van Abraham Leeflang en Jantje van Dijk, gedoopt te Vlaardingen, bouwman, overleden te Voorschoten op 43-jarige leeftijd. Tr.(2) te Voorschoten. Johann Heinrich Dichmeyer, geboren te Grosz Vorden Hannover(BRD). Bij het aangeven van het overlijden van Trijntje Broekhoven, moeder van Katrijntje van der Marel, vermeld als schoonzoon genaamd Dirk Meyer. Johann Heinrich Dichmeyer noemde zich bij het huweljk Dirk Meyer. Hij tekende ook als J.H.Dichmeyer, genaamd Dirk Meyer. 10

17 Katrijntje van der Marel foto beschikbaar gesteld door: Dhr van der Vegt, uit Vlaardingen X. 2 Jan van der Marel. Geboren te Wateringen, gedoopt (Ndg) te Wateringen, bouwman, overleden te Wateringen op 54-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. 11

18 Tr.(1) te Vlaardingerambacht Maria Dijkshoorn, geboren te Delft, dochter van Willem Pieterszn. Dijkshoorn en Adriana van der Spek, huisvrouw. Overleden, na de geboorte van een tweeling, op te Wateringen op 34-jarige leeftijd. Begraven te Wateringen. Het huwelijk werd gesloten in Zouteveen, nu Vlaardingerambacht. Eén van de getuigen bij het huwelijk was Pieter Willemszn. Dijkshoorn * , de grootvader van Maria. Hij was bouwman op de Kooiwoning in de Broekpolder en eerste assessor (schepen) van Vlaardinger Ambacht. Bij het zoeken naar de juiste trouwdatum van Jan en Maria Dijkshoorn ging ik in eerste instantie uit van de in de overlijdensacte aangegeven geboorteplaats van Maria, Abtsregt, ik nam aan, dat zij daar ook getrouwd zou zijn. Helaas was daar geen geboorte of trouwacte te vinden ook in de aangrenzende gemeenten vond ik niets. Toen ik echter in hun eerste woonplaats Kethel de attestatieboeken van de kerk raadpleegde vond ik dat Maria uit Zouteveen afkomstig was en daar, in het archief van Vlaardingen, vond ik de lang gezochte trouwacte, van daar naar haar geboorteacte was minder werk zij is in 1812 geboren, in de Franse tijd na de periode van het koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon Bonaparte, de acte is daarom in de Franse taal opgesteld zie verder. 1. Trijntje, volgt XI.1 5. Adriana, volgt XI.5 2. Willem, volgt XI.2 6. Catharina, volgt XI.6 3. Simon, volgt XI.3 7. Jan, volgt XI.7 4. Adrianus, volgt XI.4 8. Maria, volgt XI.8 Tr.(2) te Maasland Maria van Woerden, geboren te Maasland, huisvrouw, overleden te Wateringen op 46-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. Na het overlijden van Maria van Woerden heeft haar broer Pleun van Woerden, als voogd over alle nog minderjarige kinderen, de zaken op de boederij in goede banen geleid. Bij twee openbare verkopingen respectievelijk op 4 april en op 3 mei 1872, ten overstaan van notaris Metman, werden de roerende goederen verkocht. De opbrengsten waren: ƒ 7433,15 en ƒ 794,10 1. Jannetje, volgt XI.9 6. Pieter, volgt XI Pieter, volgt XI Cornelis, volgt XI Pieter, volgt XI Maria, volgt XI Antonie, volgt XI Pleun, volgt XI IJsbrand, volgt XI.13 Als we de memorie van aangifte (een opsomming van het bezit van de overledene t.b.v. de belastingen) van Jan van der Marel bekijken zien we dat er nog al wat land in zijn bezit was. Van een aantal percelen wordt vermeld dat hij daarvan het tiendrecht bezat, dat wil zeggen, dat een tiende gedeelte van de opbrengsten voor hem bestemd waren. Alles bij elkaar genomen was Jan van der Marel een redelijk welvarende boer in het Westlandse Wateringen. Om enig inzicht in de nakomelingen van Jan van der Marel te krijgen volgen er na de in het Frans gestelde geboorteacte van Maria Dijkshoorn een aantal schema s van al zijn kinderen, waarvan ik nakroost heb kunnen vinden. 12

19 geboorteacte van Maria Dijkshoorn 13

20 Schema 1 Generaties X en XI (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Jan van der Marel Maria Dijkshoorn Maria van Woerden Willem Simon Jan Jannetje Pieter IJsbrand Pieter Pleun zie zie zie zie zie zie zie zie schema 2 schema 3 schema 4 schema 5 schema 6 schema 7 schema 8 schema 9a-9b De andere kinderen van Jan van der Marel en zijn twee echtgenoten Maria Dijkshoorn en Maria van Woerden waren: Trijntje Pieter X Gerrit van der Mast Adrianus Antonie X X Catharina Groeneveld Maria Zonneveld Adriana Cornelis X Filippus van der Eijk Catharina Maria X 1) Cornelis den Toom ) Hendrik(Hein) de Bruin Maria

21 Schema 2 Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Willem van der Marel Cornelia van Staalduinen Jan Gerrit Neeltje Simon Magdalena Anna Helena de Roo Clazina Petronella Kempenaar Arie van Geest Neeltje van Geest Dirk Kempenaar Abraham 1893 Cornelia Arend Willem 1912 Johannes X X Meintje Arendje de Bruin 1)Cornelia Trouwee 2)Emilie Heirman Cornelia 1895 Cornelia Gerrit Wilhelmina Clasina Petronella Lena De andere kinderen van Willem van der Marel en Cornelia van Staalduinen waren: Maria Willem X Leendert van Staalduinen Arend Cornelia X Neeltje Boonstoppel Marrigje X Jan van Schie

22 Schema 3 Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Simon van der Marel Pietertje Moerman Jan Arend Marinus Maria Maria v.d.ende Saartje v Mannekes )Wilhelmina Boon Jacob v Balen ) Lena van Vliet Jannetje 1891 Simon 1895 Simon 1889 Klazina van Balen X X X Arie Schäfer 1891 Hilletje Verheij 1897 Johanna v Oudenaarden 1890 Leendert 1899 Saartje 1896 Dirk 1891 Simon van Balen X X X Jacoba Dijkshoorn 1899 Johannes Grüteke 1896 Berdina Aplonia Martijn 1892 Pietertje 1901 Pieter 1898 Pietertje 1892 Nicolaas van Balen X X X Govert J. Beekenkamp 1895 Elizabeth Hagens 1898 Jacob Post 1889 Maarten 1901 Neeltje Cornelia 1900 Jan 1895 Jan van Balen X X X Lena Schotte 1903 Paulus Both 1897 Gerrigje Nicolaas 1899 Jan 1905 Arend 1904 Marinus 1902 X X X Neeltje E. Steenhoek 1907 Neeltje van Valderen 1909 Anna Vos 1906 Pietertje 1912 X Pieter A.Hes 1910 De andere kinderen van Simon van der Marel en Pietertje Moerman waren: Maria Maria Willem Simon

23 Schema 4 Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Jan van der Marel Sientje van der Eijk----Sofia van Gaalen 1857-ca Jan Willem Arie Leentje Adrianus Willemijntje C. Langelaan Maria Doelman Pieter Verboon Zoetje v.d.hoek 1878 Petronella v.d.eijck Jan 1909 Jan ca.1908 Jan 1917 Jannie Verboon 1917 Sophia 1921 X X X X Johanna Maria Blok 1916 Aartje Nap Annie ten Hove 1921 Harm Horlings Aart 1910 Jacob ca.1911 Arentje 1920 Jan Verboon ca Johanna X X X Aaltje van Dam 1911 Maartje de Wilde Arie Barendrecht 1915 Willem 1914 Clasina ca.1912 Arend 1924 Sophie Verboon 1925 Antje Jacoba 1928 X X X X W.J.van Tilburg Wim de Jong Margaretha v.d.wind 1927 J.T. Neeskens Maartje ca Sophia Maria Leentje 1929 Adrianus Willem Jan 1936 X X X Jan H.Granneman Jan Rodenburg 1928 Myriam Hélène Antoinette Lijnkamp 1939 Willem ca.1923 Maria Arina 1935 X X Gerda Koudijs Klaas Marie Groeneveld 1928 De andere kinderen van Jan van der Marel en zijn twee echtgenoten Sientje van der Eijk en Sophia van Gaalen waren: Arentje ca X Arie de Jong Maria Simon X Clasina Adriana van Dorp

24 Schema 5 Generaties XI-XII-XIII Jannetje van der Marel Daniël van den Berg 1841 Helena v.d.berg Johannes v.d.berg Maria v.d.berg Jannetje v.d.berg X Johan Christiaan v.d.kooij

25 Schema 6 Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Pieter van der Marel Antje Bregman Jan Johannes Gerrit Willem Pieter Antje Maria Helena Rupert Francijntje den Toom Cornelia Sonneveld Dirkje Doelman 1)Jan v.d.hoek )Helena H.Hoogerbrugge ) Arie den Boer 2) Geertruida Maria Retra 1891 J.J.v.d.Marel Pieter Hendrik 1911 Piet Jacoba H. v.d. Marel 1916 Pieter Cornelis 1916 X X X X J.Dorst Wilhelmina Bos 1920 G.A. Hungerink Jannetje Hoogenboezem 1916 H.W. v.d.marel Francijntje Antje 1913 Annie Annie Nelly 1916 Jan 1918 X X X X X G.J.Kempff Adrianus Ph.v.d.Breggen 1911 Weerheim Gerrit W. Kwant 1913 Maartje L. de Reus 1915 J.W.v.d. Marel Antje Adriana 1914 Jan Cornelis 1924 X X X Cornelis M. Vermeer 1909 Tine Herk T.P. de Koster Johanna 1918 X Arie Johannes 1924 Meinte Meinsma 1914 X Maria Antje Dijkshoorn 1929 Antje Adriana v.d.hoek 1922 X Isaäc Jongerius Gerrit Jan v.d.hoek 1923 X Jannie C. van den Burg 1925 Truus Wouter Arie den Boer 1933 De andere kinderen van Pieter van der Marel en Antje Bregman waren: X Adriana X Jacob van Leeuwen Klazina de Waardt 1933 Pieter Antje Maria

26 Schema 7 Generaties XI-XII-XIII IJsbrand van der Marel Leentje Keizer Jan Pieter 1879 Margaretha Maria 1881 X X 1)Annie Adriana Overvliet 1887 Simon Jacobus van Vliet )Maria Mathilda van der Hoven van Genderen 1917 Marianne Helena Elizabeth 1943 Maartje van Vliet 1904 X Hans van den Hoek IJsbrand Willem 1944 Simon Jacobus van Vliet 1912 X Clasina Berendina de Jonge 1948 Elise 1945 Lena van Vliet 1916 X Lodewijk Johannes Martinus Tonio 1944 Sonja Mathilde 1948 X Jan Reginald Aberkrom 1936 Anna Marie 1952 X 1) Adrianus Jacobus Leopold Rietveld ) Cees van der Schaft

27 Schema 8 Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Pieter van der Marel ) Elisabeth de Heer ) Petronella van der Kooy Arie 1884 Elisabeth Maria 1893 Pieter 1896 X X X 1)Antje Verduyn Hendrik Kranenburg 1895 Hendrika Antonia Schenkelveld )Neeltje Qualm 1885 Pieter 1920 Elisabeth 1923 Pieter Maarten 1933 X X Anna Sara Berkhuizen 1924 Cees Dorsman Paulus 1924 Adrianus 1925 Margreet 1937 X Jannie Schep 1926 Jacoba 1928 Maarten Pieter 1938 X X Jaap Nagtegaal Christel Wieseman 1934 Pieter 1929 Elisabeth 1939 X Marrie Qwartel Petronella 1932 Maria 1942 X X Wim Nagtegaal Jacob Kanis 1941 Adriana 1932 Hendrik Adriaan 1935 X Corrie Boelee Gonda 1939 X Gijs Bergman andere kinderen van Pieter van der Marel en Elisabeth de Heer waren: Jan X Hendrika Verploegh

28 Schema 9-a Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Pleun van der Marel Teuntje van Santen Jacob 1888 Arie 1890 Marinus 1891 Gerrit 1893 Adrianus1895 Maria 1896 X X X X X X Martiena A. de Graaf Hendrika Bos Neeltje v. Egmond Annie Wiedemeijer Margje Vreugdenhil Abraham Hoogerbrugge Teuna 1914 Teuntje Maria 1929 Pleun 1924 X Pleun 1923 X Teuni 1927 X Johanna 1921 L.H. Wilbers X Gerard Twigt 1926 Gretha Buitelaar 1926 X Margje M. Hoogendoorn 1930 Cornelis Boekel 1918 Adriana 1916 Maria Johanna 1930 Arend 1925 X Neeltje 1924 X Jacob 1928 X Pleun 1922 Hendrik H. v.d. Heden 1907 X Johannes J. v. Leeuwen 1928 X Hennie v. Eijk 1923 X Dirk Koole 1918 Betty Squires 1932 Grietje Snijders 1925 Pleun 1917 Tine 1932 X Hendrik 1926 X Teuntje 1924 Clasina P. Kempenaar 1918 X Pleun )Dirk W. d. Drijver 1929 X Jannetje L. Groenendijk 1937 X 2)Harm Dölling 1938 David G. de Leeuw 1924 Martiena 1919 Elly v. Zijverden 1934 X Teuni 1927 Arina 1925 Frans Melein 1919 X X Gerrit Roos 1930 Nic. Hoogendoorn 1924 Jacob 1921 X Arie 1930 Maria 1925 Jannetje Zonneveld 1927 X X Maartje Bos 1935 Jan Brinkman 1923 Maartje L X Jannie 1927 Sjoerd Overeinder 1920 X Cornelis A. Korver 1925 Arie 1931 X Johanna R. Haverkamp 1932 Abraham 1931 X Annigje Samson 1936 Pieter Johannes 1938 Nelly Johanna 1942 X Aart Foeth

29 Schema 9-b Generaties XI-XII-XIII (alleen de kinderen waarvan nakomelingen bekend zijn worden vermeld) Pleun van der Marel Teuntje van Santen Johanna 1898 Maartje 1900 Pieter 1901 Nicolaas 1903 Teunis 1908 X X X X X Cornelis v.d. Eijk Cornelis Nell Elizabeth Kool Margaretha Verboon Alberta van Egmond Margje 1923 Jan Johannes 1927 Pleun 1933 Pleun 1929 Tineke 1938 X X Neeltje Kriege 1936 Wil van der Berg 1932 Teuntje 1923 Teuntje 1929 Jan Anthonis 1935 Jan 1934 Wim 1947 X X Cornelia v.d. Ende 1939 Leentje Kastelein 1934 Jacobus 1925 Cornelia 1930 Elizabeth 1935 Nicolaas 1938 X X P.Visser )M.M. Keukenmeester 2)Adriana E. v.d. Plas 1960 Cornelis Pleun 1939 Pleun 1932 Teuni 1946 Maartje 1935 Adere kinderen van Pleun van der Marel en Teuntje van Santen Jan van der Marel 1887 X Neeltje Bos

30 Generatie XI XI.1. Trijntje van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland, overleden te Schiedam op 55-jarige leeftijd. Tr te Wateringen Gerrit van der Most, geboren te Schiedam, zoon van Gerrit van der Most en Elisabeth van Mannekes, veehouder, overleden op 59-jarige leeftijd te Schiedam. XI.2. Willem van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland, bouwman, overleden te Hof van Delft op 66-jarige leeftijd. Tr Cornelia van Staalduinen, geboren te Loosduinen, dochter van Arend van Staalduinen en Marrigje in 't Hol, overleden te Hof van Delft op 62-jarige leeftijd. Willem geeft in Benthuizen een levenloos geboren kind aan van het vrouwelijk geslacht geboren Als moeder wordt vermeld Catharina van der Marel, dienstbode, ongehuwd. Wellicht is dit zijn zuster Catharina geboren In bovenstaande aangifte wordt als woonplaats van Catharina Benthuizen aangegeven. 1. Maria, volgt XII.1 2. Arend, volgt XII.2 3. Marrigje, volgt XII.3 4. Jan, volgt XII.4 5. Gerrit, volgt XII.5 6. Willem, volgt XII.6 7. Cornelia, volgt XII.7 8. Neeltje, volgt XII.8 9. Simon, volgt XII Magdalena, volgt XII.10 XI.3. Simon van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland, bouwman, veehouder, overleden te Schiedam op 43-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. Tr te Maasland Pietertje Moerman, geboren te Maasland, dochter van Arend Moerman en Maria van der Kooij landbouwster, overleden te Schiedam op 51-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. Erg honkvast is dit echtpaar niet geweest, zij begonnen na hun huwelijk in Zevenhuizen trokken na ongeveer 6 jaar naar Kethel, van daar naar de stad Schiedam, een half jaar later naar Hof van Delft, om na enige tijd weer terug te keren naar Schiedam (boerderij), waar zij beiden betrekkelijk jong zijn overleden. De voornaam Arend, (o.a. de mijne) die bij de nakomelingen van Simon en Pietertje veelvuldig voorkomt vindt ongetwijfeld zijn oorsprong bij Arend Moerman. Simon was mijn overgrootvader. Toen hij in 1880 overleed werd er een memorie van aangifte opgemaakt. Hierin lezen we dat zijn vrouw Pietertje als Pieternella wordt aangeduid, misschien de invloed van haar korte verblijf in de stad Schiedam. De recapitulatie van baten en lasten geeft een voordelig saldo aan van ƒ626,52. Als vijf jaar later zijn vrouw Pietertje overlijdt is er een nadelig saldo van ƒ 1730,42 (zie recapitulatie). Het heeft haar de laatste jaren bepaald niet meegezeten. Op trouwt in Vlaardingerambacht Andries Moerman, een broer van Pietertje, met Antje Dijkshoorn. Deze Antje is een dochter van Willem Pieterszoon Dijkshoorn en een jongere zuster van Maria Dijkshoorn, de moeder van Simon van der Marel. Zij is dus tante en schoonzus. 24

31 1. Jan, volgt XII Maria, volgt XII Arend, volgt XII Maria, volgt XII Marinus, volgt XII Maria, volgt XII Willem, volgt XII Simon, volgt XII.18 recapitulatie van de memorie van aangifte van Pietertje Moerman XI.4. Adrianus van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland, overleden te Oegstgeest op 55-jarige leeftijd. Tr. Catharina Groeneveld XI.5. Adriana van der Marel. Geboren te Overschie, geboorteakte nr 90 tijd 7 uur. Overleden te Vlaardingen op 68-jarige leeftijd. Tr te Maasland Filippus van der Eyk 25

32 XI.6. Catharina van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Nieuwekerk aan de IJssel op 63-jarige leeftijd. Tr.(1) ca.1872 Cornelis den Toom, geboren ongeveer 1839, overleden op 36 jarige leeftijd Tr.(2) op Hendrik (Hein) de Bruin, geboren te Vlaardingerambacht zoon van Adrianus de Bruin en Meintje Verboom. Hein de Bruin was eerder getrouwd met Jannetje van den Dool. Het overlijden van een zoontje van Catharina en Cornelis den Toom, Gijsbert den Toom, wordt door Hendrik de Bruin op aangegeven. Het levenloos geboren kind, genoemd bij Willem van der Marel (XI-2) is waarschijnlijk een buitenechtelijk voorkind van Catharina geweest. XI.7. Jan van der Marel. Geboren te Wateringen. Gedoopt te Wateringen, veehouder, overleden november 1928 te Voorschoten op 81-jarige leeftijd. Geboorteakte nr 41 tijd 10 uur. Zijn tweelingzuster, XI.8. Maria, werd 's middags om 16 uur geboren, geboorteakte nr 42. Moeder en zuster zijn resp op 9 en 15 november 1847 overleden.tr.(1) Sientje van der Eijk, geboren te Hof van Delft. 1. Jan, volgt XII Arentje, volgt XII Willem, volgt XII Maria, volgt XII Simon, volgt XII.23 Jan van der Marel Sofia van Gaalen foto beschikbaar gesteld door:aad van der Marel XIII 69 26

33 Tr.(2) Sofia van Gaalen, geboren te Rozenburg. 1. Arie, volgt XII Leentje, volgt XII Adrianus, volgt XII.26 XI.8. Maria van der Marel. Geboren te Wateringen, overleden te Wateringen op 0-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. XI.9. Jannetje van der Marel. Geboren te Wateringen, overleden te Vrijenban op 26-jarige leeftijd. Tr te Vrijenban Daniël van den Berg, geboren te Abtregt, zoon van Arie van den Berg en Leentje van der Ende. 1. Helena, volgt XII Johannes, volgt XII Maria, volgt XII Jannetje, volgt XII.30 XI.10. Pieter van der Marel. Geboren te Wateringen, overleden te Wateringen op 0-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. XI.11. Pieter van der Marel. Geboren te Wateringen, fouragehandelaar, molenaar, overleden te Vrijenban op 60-jarige leeftijd, begraven te Vrijenban. Tr te Vrijeban Antje Bregman, geboren te Vrijenban, dochter van Johannes Bregman en Adriana Sonneveld, huisvrouw, overleden te Vrijenban op 58-jarige leeftijd, begraven te Vrijenban. 1. Jan, volgt XII Adriana, volgt XII Johannes, volgt XII Gerrit, volgt XII Willem, volgt XII Pieter, volgt XII Pieter, volgt XII Antje Maria, volgt XII Antje Maria, volgt XII.39 27

34 XI.12. Antonie van der Marel. Geboren te Wateringen, conducteur HTM, overleden te Den Haag op 62-jarige leeftijd, begraven te Den Haag. Tr. te Den Haag Maria Zonneveld, geboren , overleden te Leiden op 71-jarige leeftijd. XI.13. IJsbrand van der Marel. Geboren te Wateringen, landbouwer, overleden te Voorschoten op 72-jarige leeftijd, begraven te Voorschoten. Tr te Maasland Leentje Keizer, geboren te Maasland, overleden te Voorschoten op 89-jarige leeftijd. 1. Jan Pieter, volgt XII Margaretha, volgt XII.41 IJsbrand van der Marel Leentje Keizer foto s beschikbaargesteld door Sonja Mathilde van der Marel XI.14. Pieter van der Marel. Geboren te Wateringen, overleden te Koudekerk op 75-jarige leeftijd, begraven te Koudekerk. Tr.(1) Elisabeth de Heer, geboren te Zoeterwoude, overleden op 68-jarige leeftijd. Elisabeth was weduwe van Gerrit Kramer. 1. Jan, volgt XII Arie, volgt XII Elisabeth Maria (Bets), volgt XII Pieter, volgt XII.45 28

35 Tr.(2) te Voorschoten Petronella van der Kooy, dochter van Johannes van der Kooy en Leentje van der Vlugt. Petronella was eerder getrouwd met Ary van der Kooy. XI.15. Cornelis van der Marel. Geboren te Wateringen, overleden te Wateringen op 0-jarige leeftijd, begraven te Wateringen XI.16. Maria van der Marel. Geboren te Wateringen, overleden te Wateringen op 0-jarige leeftijd, begraven te Wateringen. XI.17. Pleun van der Marel. Geboren te Wateringen, landbouwer te Wassenaar, overleden te Wassenaar op 80-jarige leeftijd. Tr te Voorschoten Teuntje van Santen, geboren te Voorschoten, huisvrouw, overleden te Wassenaar op 54-jarige leeftijd. Pleun was na het overlijden van zijn ouders met zijn broer Jan meegekomen naar Voorschoten. 1. Jan, volgt XII Jacob, volgt XII Arie, volgt XII Marinus, volgt XII Gerrit, volgt XII Adrianus, volgt XII Maria (Marie), volgt XII Johanna (Jo), volgt XII Maartje, volgt XII Pieter, volgt XII Nicolaas, volgt XII Teunis, volgt XII.57 29

36 Teuntje van Santen Pleun van der Marel foto beschikbaar gesteld door Tine Twigt- van der Marel Generatie XII XII.1. Maria van der Marel. Geboren te Benthuizen, gedoopt te Benthuizen, overleden te Naaldwijk op 30-jarige leeftijd. Tr te Hof van Delft Leendert van Staalduinen, geboren 1862 te Naaldwijk, zoon van Leendert van Staalduinen en Izabella van der Lelie. XII.2. Arend van der Marel. Geboren te Benthuizen, gedoopt te Benthuizen, verffabrikant, overleden te Gouda op 81-jarige leeftijd. Tr Neeltje Boonstoppel, geboren te Wassenaar, overleden te Gouda op 72-jarige leeftijd. XII.3. Marrigje van der Marel. Geboren te Benthuizen, gedoopt te Benthuizen, overleden te Wassenaar op 83-jarige leeftijd. Tr te Hof van Delft Jan van Schie, geboren te Vlaardingerambacht, zoon van Cornelis van Schie en Adriana Hogervorst, landbouwer. XII.4. Jan van der Marel. Geboren te Benthuizen, gedoopt te Benthuizen, landbouwer, overleden (verdronken) te Hof van Delft op 28-jarige leeftijd. Tr te Hof van Delft Anna Helena de Roo, geboren te Hof van Delft, dochter van Abraham de Roo en Maria van der Kooij, overleden te Maasland op 41-jarige leeftijd. 30

37 1. Abraham, volgt XIII.1 2. Cornelia, volgt XIII.2 XII.5. Gerrit van der Marel. Geboren te Hof van Delft, landbouwer, overleden te Voorburg op 64-jarige leeftijd. Tr. maart 1903 Clazina Petronella Kempenaar, geboren te Stompwijk, dochter van Johannes Kempenaar en Gerritje van Geest, overleden te Voorburg op 73-jarige leeftijd, begraven te Voorburg. 1. Cornelia, volgt XIII.3 XII.6. Willem van der Marel. Geboren te Hof van Delft, landarbeider, overleden te de Lier op 62 jarige leeftijd. XII.7. Cornelia van der Marel. Geboren te Hof van Delft, overleden te Hof van Delft op 1-jarige leeftijd. XII.8. Neeltje van der Marel. Geboren te Hof van Delft, overleden te Delft op 90-jarige leeftijd. Tr te Hof van Delft Arie van Geest, geboren 1869 te Rijswijk ZH, zoon van Ary van Geest en Maria Boekestijn. 1. Arend, volgt XIII.4 XII.9. Simon van der Marel. Geboren te Hof van Delft, kaashandelaar, overleden te Den Haag op 79-jarige leeftijd. Tr Neeltje van Geest, geboren te Rijswijk ZH, overleden te Den Haag op 70-jarige leeftijd. 1. Willem, volgt XIII.5 XII.10. Magdalena van der Marel. Geboren te Hof van Delft, overleden te Wateringen op 65-jarige leeftijd. Tr. Dirk Kempenaar, geboren Dirk Kempenaar was tuinder in Wateringen. 1. Clasina Petronella (Sien), volgt XIII.6 2. Johannes, volgt XIII.7 3. Cornelia, volgt XIII.8 4. Gerrit, volgt XIII.9 5. Wilhelmina, volgt XIII Lena, volgt XIII.11 31

38 XII.11. Jan van der Marel. Geboren te Zevenhuizen, bouwman, overleden te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Maria van der Ende, geboren te Vlaardingen, dochter van Leendert van der Ende en Johanna Leeflang, huisvrouw, overleden te Vlaardingen op 57-jarige leeftijd. foto s beschikbaargesteld door Jan van der Marel Simon, volgt XIII Leendert, volgt XIII Jannetje, volgt XIII Maarten, volgt XIII Simon, volgt XIII Pietertje, volgt XIII Leendert, volgt XIII Maria, volgt XIII Leendert, volgt XIII Jan, volgt XIII Simon, volgt XIII Adriana(Adrie), volgt XIII.23 XII.12. Maria van der Marel.Geboren te Zevenhuizen, overleden te Zevenhuizen op 0-jarige leeftijd, begraven te Zevenhuizen XII.13. Arend van der Marel. Geboren te Zevenhuizen, veehouder, overleden te Overschie op 52-jarige leeftijd, begraven te Overschie. Tr te Overschie Saartje van Mannekes, geboren te Maasland, dochter van Abraham van Mannekes en Saartje van Santen. Gedoopt te Maasland, huisvrouw, overleden te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. 32

39 In het doopboek van de hervormde kerk in De Lier is Saartje ingeschreven als Saartje van Santen (onecht). Op de geboorteakte van Saartje (zie pagina 34) heb ik de volgende aantekening gevonden: "Het kind in de onderstaande acte bedoeld is erkend door Abraham van Mannekes als vader en door Saartje van Santen als moeder bij gelegenheid van hun huwelijk voor den ambtenaar van den Burgelijke Stand dezer gemeente op heden voltrokken, waarvan de acte onder no. 5 is opgenomen. Maasland 8 Mei Simon, volgt XIII Saartje, volgt XIII Abraham, volgt XIII Pieter, volgt XIII Neeltje Cornelia, volgt XIII Jan, volgt XIII Cornelia Josina, volgt XIII Arend, volgt XIII Abraham, volgt XIII Pietertje, volgt XIII Pietertje, volgt XIII.34 Arend van der Marel

40 geboorte acte van Saartje van Santen 34

41 trouwacte van Arend en Saartje. 35

42 Het woonhuis en de koeienstal van Granneman daarachter is in 2000 afgebroken voor de aanleg van de hoge snelheidslijn Amsterdam-Parijs. Het huis werd door twee gezinnen bewoond het gedeelte van de eerste twee ramen door het gezin van der Marel (9 kinderen, moeder en een invalide vader), achter de twee achterste ramen huisde de familie Granneman. Arend Sr.leed aan een spierziekte waardoor hij geleidelijk steeds meer verlammingsverschijnselen kreeg. In eerste instantie dachten de buren dat hij te veel alcohol gebruikte, omdat hij slingerend naast zijn hondenkar liep, waarmee hij zijn melk uitventte, en zij waarschuwden zijn vrouw Saartje voor dit vermeende misbruik. Het vervolg was een rolstoel, gedoemde werkeloosheid en verkoop van het vee. Daarna moest Saartje de kost verdienen en later, zodra dat mogelijk was, hun zoons. XII.14. Maria van der Marel. Geboren te Zevenhuizen, overleden te Kethel/Spaland op 0-jarige leeftijd XII.15. Marinus van der Marel. Geboren te Hof van Delft, melkverkoper, overleden te Overschie op 69-jarige leeftijd. Tr.(1) te Overschie Wihelmina Boon, geboren te Overschie, dochter van Dirk Boon en Antje Klapwijk, dienstbode, overleden op 62-jarige leeftijd. Getuigen bij het huwelijk waren o.a. de broers Jan en Arend van der Marel. 1. Simon, volgt XIII Dirk, volgt XIII Pietertje, volgt XIII Antje, volgt XIII Jan, volgt XIII Arie, volgt XIII Arend, volgt XIII.41 36

43 8. Corstiaan, volgt XIII Marinus, volgt XIII Elisabeth, volgt XIII Arend, volgt XIII.45 Tr.(2) te Rotterdam Lena van Vliet, geboren te Kralingen, overleden te Den Haag op 70-jarige leeftijd XII.16. Maria van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Bleiswijk op 42-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingerambacht Jacob van Balen, geboren 1868 te Rozenburg, zoon van Nicolaas van Balen en Arentje Lievaart, bouwknecht. 1. Klazina, volgt XIII Simon, volgt XIII Nicolaas, volgt XIII Jan, volgt XIII.49 XII.17. Willem van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 1-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. XII.18. Simon van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 0-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. XII.19. Jan van der Marel. Geboren te Voorschoten, overleden te Bodegraven op 84-jarige leeftijd. Tr Willemijntje Cornelia Langelaan, geboren te Reeuwijk, overleden te Bodegraven op 80-jarige leeftijd. Jan van der Marel was lid van de gemeenteraad van Bodegraven van 1914 tot Hij was wethouder van deze gemeente in de periode en , kunstmesthandelaar, veehouder, directeur. 1. Jan, volgt XIII Aart, volgt XIII Willem, volgt XIII.52 XII.20. Arentje van der Marel. Geboren ca te Voorschoten. Tr. Arie de Jong XII.21. Willem van der Marel.Geboren 1881, landbouwer, overleden te Hillegom op 82 jarige leeftijd, begraven te Hillegom. Tr. Petronella van der Eijck, geboren in 1884, overleden op 87-jarige leeftijd. 1. Jan, volgt XIII Jacob, volgt XIII Clasina (Sientje), volgt XIII Maartje, volgt XIII Willem, volgt XIII.57 37

44 XII.22. Maria van der Marel. Geboren te Voorschoten, overleden november 1966 op 83-jarige leeftijd. Maria woonde haar laatse levensjaren bij haar broer Arie. XII.23. Simon van der Marel. Geboren te Voorschoten, landbouwer, overleden te Zuidlaren op 60-jarige leeftijd. Tr te Zoetermeer Clasina Adriana van Dorp, geboren te Zoetermeer dochter van Willem Hendriks van Dorp en Klazina Adriana Bos. Clasina Adriana van Dorp trouwde na haar scheiding van Simon op met Jan Sonneveld. XII.24. Arie van der Marel. Geboren te Voorschoten, veehouder, overleden te Voorschoten op 78-jarige leeftijd. Tr te Maasland Maria Doelman, geboren te Maasland. 1. Jan, volgt XIII Arentje, volgt XIII Arend, volgt XIII Sophia Maria Leentje, volgt XIII Maria Arina, volgt XIII.62 van l.n.r. Maria Doelman en Arie van der Marel XII.24, Leentje van der Marel en Pieter Verboon XII.25, Zoetje van der Hoek en Adrianus van der Marel XII.26, Petronella van der Eijck en Willem van der Marel XII 21. foto beschikbaar gesteld door: Aad van der Marel XIII 69 XII.25. Leentje van der Marel. Geboren te Voorschoten, overleden te Leiden op 85 jarige leeftijd. Tr te Voorschoten Pieter Verboon, geboren te Voorschoten, veehouder. 1. Jannie, volgt XIII Jan, volgt XIII Sophie, volgt XIII.65 38

45 XII.26. Adrianus van der Marel. Geboren te Voorschoten, landbouwer, overleden te Haarlemmermeer op 64-jarige leeftijd. Tr te 's Gravendeel Zoetje van der Hoek, geboren te Strijen, dochter van Jacobus van der Hoek en Antje Molendijk, overleden te Haarlem op 98-jarige leeftijd. geboorte acte van Zoetje van der Hoek Zoetje van der Hoek kwam van uit de Hoeksewaard naar Voorschoten om bij de familie J.van der Marel - van Gaalen het vak van kaasmaken te leren. Met de kaasmakerij had de familie al veel prijzen gewonnen. Adrianus vond zijn bruid dus dicht bij huis. Hoewel Adrianus volgens de familietradities recht had op de boerderij van zijn vader, stond hij deze af aan zijn broer Arie omdat deze geen sterke gezondheid had. Hij huurde een boederij in Hillegom en later kocht hij er één in de Haarlemmermeer op de Spieringweg 975. Als hobby, naast het boerenbedrijf, handelde hij in boerderijen en huizen. Zoetje heeft ruim 27 jaar bij haar zoon Aad en zijn gezin ingewoond. 1. Sophia, volgt XIII Johanna, volgt XIII Antje Jacoba, volgt XIII Adrianus Willem Jan (Aad), volgt XIII.69 39

46 XII.27. Helena van den Berg. Geboren te Vrijenban, overleden te Pijnacker op 67-jarige leeftijd. Tr te Pijnacker Johan Christiaan van der Kooij, geboren te Pijnacker, zoon van Gerrit van der Kooij en Anna Klazina Snijders. XII.28. Johannes van den Berg. Geboren te Vrijenban, overleden te Vrijenban op 0-jarige leeftijd. XII.29. Maria van den Berg. Geboren te Vrijenban. XII.30. Jannetje van den Berg. Geboren te Vrijenban. XII.31. Jan van der Marel. Geboren te Vrijenban, overleden te Den Haag op 73-jarige leeftijd. Tr te Tjilekon (Ind) Helena Rupert, geboren te Sampit (Ind), dochter van Julius Wilhelm Karl Rupert, overleden te Den Haag op 85 jarige leeftijd. 1. J.J., volgt XIII H.W., volgt XIII J.W., volgt XIII.72 Deze Van der Marel heeft hoge ambten bekleed in Nederlands Oost-Indië, o.m. was hij Lid van de Raad van Ned. Indië, Oud-Resident van Soerakarta, Oud-Resident van Cheribon. Ook was hij Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de orde van Oranje-Nassau. Na zijn pensionering in 1929 heeft hij eerst aan de Rivièra gewoond en later te 's-gravenhage. uit:geschiedenis van het geslacht Van der Marel door Arie van der Marel ( ) Jan van der Marel foto beschikbaar gesteld door: Corry van der Marel-Sonneveld 41

47 een paar stukjes uit het stamboek van Jan van der Marel 42

48 XII.32. Adriana van der Marel. Geboren te Vrijenban, overleden op 38-jarige leeftijd. Tr te Pijnacker Jacob van Leeuwen, geboren te Pijnacker, zoon van Pieter van Leeuwen en Geertje Riem, landbouwer, overleden te Pijnacker op 84-jarige leeftijd. XII.33. Johannes van der Marel. Geboren te Vrijenban, landbouwer, molenaar, overleden te Zoetermeer op 70-jarige leeftijd. Tr. Francijntje den Toom, geboren te Zevenhuizen. 1. Pieter Hendrik, volgt XIII Francijntje Antje, volgt XIII Antje Adriana, volgt XIII Johanna, volgt XIII.76 Trouwfoto van Johannes en Francijntje foto beschikbaar gesteld door: Corry van der Marel-Sonneveld XII.34. Gerrit van der Marel. Geboren te Vrijenban, landbouwer. Tr te Pijnacker Cornelia (Neeltje) Sonneveld, geboren te Pijnacker, dochter van Pieter Sonneveld en Trijntje Sonneveld. 1. Piet, volgt XIII Annie, volgt XIII Jan, volgt XIII Arie Johannes, volgt XIII Gerrit, volgt XIII Truus, volgt XIII.82 XII.35. Willem van der Marel. Geboren te Vrijenban, commissaris van politie, overleden op 63-jarige leeftijd. Tr.(1) Helena Hendrica Hoogerbrugge, geboren te Vrijenban, dochter van Jacob Hoogerbrugge en Helena Zeelenberg, overleden te Gorinchem op 59 jarige leeftijd. 1. Annie Nelly, volgt XIII Jacoba Helena, volgt XIII.84 43

49 Tr.(2) te Gorinchem Geertruida Maria Retra, geboren te Amsterdam. XII.36. Pieter (Piet) van der Marel. Geboren te Vrijenban, overleden te Vrijenban op 0-jarige leeftijd. XII.37. Pieter van der Marel. Geboren te Vrijenban, fouragehandelaar, molenaar, overleden te Delft op 76-jarige leeftijd. Tr te Schiedam Dirkje Doelman, geboren te Schiedam, dochter van Cornelis Doelman en Dirkje Riem, overleden te Delft op 92-jarige leeftijd. 1. Pieter Cornelis, volgt XIII Jan, volgt XIII Cornelis, volgt XIII.87 XII.38. Antje Maria van der Marel. Geboren te Vrijenban. XII.39. Antje Maria van der Marel. Geboren te Pijnacker, overleden te Gouda op 40-jarige leeftijd. Tr.(1) te Zegwaart Jan van den Hoek, geboren te Zegwaart, zoon van Jan van den Hoek en Adriana Johanna Dogterom, landbouwer, overleden te Leiden op 38-jarige leeftijd. 1. Antje Adriana, volgt XIII Jan, volgt XIII 89 Tr.(2) te Gouda Arie den Boer, geboren te Waddinxveen, kaashandelaar, overleden te Siegburg (BRD) op 57-jarige leeftijd. Arie is in een Duits concentratiekamp overleden. 1. Wouter Arie, volgt XIII 90 XII.40. Jan Pieter van der Marel. Geboren te Voorschoten, houthandelaar, overleden te Katwijk op 91 jarige leeftijd. Tr.(1) te Alphen aan de Rijn Annie Adriana Overvliet, geboren te Woubrugge. Tr.(2) te Amsterdam Maria Mathilda van den Hoven van Genderen, geboren te Domburg, overleden te Leiden op 81-jarige leeftijd, begraven te Voorschoten. 1. Marianne Helena Elizabeth, volgt XIII IJsbrand Willem, volgt XIII Elise, volgt XIII Sonja Mathilde, volgt XIII Anna Marie, volgt XIII.95 Jan Pieter van der Marel foto beschikbaar gesteld door Sonja Mathilde van der Marel 44

50 Jan Pieter met zijn aanstaande bruid Maria Mathilde van der Hoven van Genderen foto beschikbaar gesteld door Sonja Mathilde van der Marel Leidseweg 40,Voorschoten woonhuis van Jan Pieter en zijn gezin foto beschikbaar gesteld door Sonja Mathilde van der Marel Het gezin van Jan Pieter van der Marel en Maria Mathilda en vier van de vijf kinderen: Elise, Marianne,IJsbrand, en Sonja. foto beschikbaar gesteld door Sonja Mathilde van der Marel 45

51 XII.41. Margaretha Maria van der Marel. Geboren te Voorschoten, overleden te Rotterdam op 77-jarige leeftijd. Tr te Voorschoten Simon Jacobus van Vliet, geboren te Rotterdam, overleden te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. 1. Maartje, volgt XIII Simon Jacobus, volgt XIII Lena, volgt XIII.98 XII.42. Jan van der Marel. Geboren te Leiderdorp, tuinder, veehouder, overleden te Ter Aar op 60-jarige leeftijd. Tr te Ter Aar Hendrika Verploegh, geboren te Woubrugge, dochter van Arie Verploegh en Antje van der Laan, overleden te Ter Aar op 79 jarige leeftijd. Op is Hendrika hertrouwd met Pieter van Leeuwen, geboren te Zaandam op XII.43. Arie van der Marel. Geboren , landbouwer, overleden te Voorschoten op 76 jarige leeftijd, begraven te Oegstgeest. Tr.(1) Antje Verduyn. 1. Pieter (Piet), volgt XIII Paulus (Paul), volgt XIII.100 Tr.(2) Neeltje Qualm, geboren , overleden te Voorschoten op 73 jarige leeftijd, begraven te Oegstgeest. XII.44. Elisabeth Maria (Bets) van der Marel. Geboren te Leiderdorp, overleden te Leiderdorp op 85-jarige leeftijd. Tr. Hendrik Kranenburg, geboren te Koudekerk aan de Rijn, zoon van Adrianus Kranenburg en Jakoba Vis, tuinder, overleden te Leiden op 78-jarige leeftijd. 1. Elisabeth, volgt XIII Petronella, volgt XIII Adrianus, volgt XIII Hendrik Adriaan, volgt XIII Jacoba, volgt XIII Gonda, volgt XIII Pieter, volgt XIII Adriana, volgt XIII.105 XII.45. Pieter van der Marel. Geboren te Leiderdorp, overleden te Groningen op 45-jarige leeftijd, predikant, 20 september 1925 beroepen in Krabbendam NH, 31 augustus 1930 beroepen in Driesum. Laatse preek gehouden op zondag 25 oktober 1942, over Hiskia's ziekte en genezing. Tr te Koudekerk Hendrika Antonia Schenkelveld, geboren te Koudekerk aan de Rijn, dochter van Maarten Schenkelveld en Margje Kranenburg, overleden te Leiderdorp op 80-jarige leeftijd. 1. Pieter Maarten (Piet), volgt XIII Margreet, volgt XIII Maarten Pieter (Maarten), volgt XIII Elisabeth (Bep), volgt XIII Maria (Marieke), volgt XIII

52 foto beschikbaar gesteld door:zowel Teuni als Henk van der Marel Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van de 25 jarige bruiloft van Pleun van der Marel en Teuntje van Santen in staande bovenste rij: Jacob, Arie, Marinus, Jan, Gerrit zittend middelste rij: Marie, Jo, vader Pleun, moeder Teuntje, Maartje, Adriaan jongste drie vooraan: Piet, Teunis, Niek. De kinderen van de foto volgen hieronder. XII.46. Jan van der Marel. Geboren te Wassenaar, landbouwer, overleden te Wassenaar op 82-jarige leeftijd. Tr te Wassenaar Neeltje Bos, geboren te Wassenaar, dochter van Hendrik Bos en Neeltje Nell, overleden te Zegveld op 69-jarige leeftijd. Jan van der Marel heeft, voor zo ver bij mij bekend is, geen kinderen nagelaten. XII.47. Jacob van der Marel. Geboren te Wassenaar, landbouwer, overleden op 64-jarige leeftijd. Tr Martiena Adriana de Graaf, geboren te Rijpwetering, dochter van Martinus de Graaf en Adriana Uyterlinde, overleden op 61-jarige leeftijd. 1. Teuna, volgt XIII Adriana, volgt XIII Pleun, volgt XIII Martiena, volgt XIII Jacob, volgt XIII Maartje Lidia, volgt XIII

53 XII.48. Arie van der Marel. Geboren te Wassenaar, veehouder, overleden te Nieuwkoop op 89-jarige leeftijd. Tr te Wassenaar Hendrika Bos, geboren te Wassenaar, dochter van Hendrik Bos en Neeltje Nell, overleden te Katwijk aan de Rijn op 92-jarige leeftijd. 1. Pleun, volgt XIII Neeltje, volgt XIII Hendrik, volgt XIII Teuni, volgt XIII Arie, volgt XIII.124 foto beschikbaar gesteld door: Henk van der Marel kinderen v.l.n.r.: Teuni-Pleun- Neeltje-Hendrik-Arie. vader Arie van der Marel moeder Hendrika Bos foto beschikbaar gesteld door: Henk van der Marel v.l.n.r. Neeltje(Nel)-moeder Hendrika met op schoot Teuni-Hendrik(Henk)- Pleun. XII.49. Marinus van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden te Wassenaar op 89-jarige leeftijd. Tr te Katwijk Neeltje van Egmond, geboren te Katwijk aan de Rijn, overleden te Wassenaar op 80-jarige leeftijd. 48

54 1. Teuntje Maria (Tine), volgt XIII Maria Johanna (Riet), volgt XIII.126 Marius van der Marel aan het ploegen op de Spinbaan, voormalig bollenland, nu woonwijk van Wassenaar. foto beschikbaar gesteld door Tine Twigt-van der Marel XII.50. Gerrit van der Marel. Geboren te Wassenaar, bloembollenkweker, overleden te Wassenaar op 91-jarige leeftijd. Tr te Hillegom Annie Wiedemeijer, geboren te Hillegom, overleden te Wassenaar op 93-jarige leeftijd. 1. Teuni, volgt XIII Jacob (Jaap), volgt XIII Pleun, volgt XIII.129 foto beschikbaar gesteld door:teuni van der Marel Teuni schrijft: In deze portierswoning, nabij de drie Papagaaien in Wassenaar hebben mijn ouders Gerrit en Annie van 1922 tot 1929 gewoond. Zij staan voor het huisje. Ik ben hier geboren evenals mijn broer Jaap. Zij stuurde mij ook het onderstaande krantenartikel, een vraaggesprek met vader Gerrit. 49

55 WIJ SPRAKEN MET Gerrit van der Marel oud-voorzitter landelijke rijvereniging "Koningin Emma". "WEET U ", zegt de heer Van der Marel peinzend, "er zijn zo van die tegenstellingen in onze samenleving, die moeten zoveel mogelijk worden overbrugd. Ik zal niet zeggen, dat we alleen dáárom onze Rijvereniging hebben opgericht, maar het was toch één van onze drijfveren. U weet: rijverenigingen (en de oudste hier te lande dateert van 1925) zijn boerenverenigingen. En ze bereiken een dubbel doel: onze boerenzoons leren wat orde, discipline, goeie manieren en keurigheid. En ten tweede zien de stedelingen eens, dat wij óók piekfijn voor de dag kunnen komen, dat een boer niet mag worden vereenzelvigd met al wat lomp is en onbehouwen. Onze landelijke rijvereniging "Koningin Emma" is opgericht in Omdat het kort was na de dood van de Koningin Moeder, die wij allen zo betreurden, hebben we onze vereniging naar haar genoemd. Onze eerste voorzitter was dr. H. L.M. van Schaik en ik was de secretaris. Vier jaar later ben ik zelf voorzitter geworden en nu ben ik afgetreden. Het werd me te druk en trouwens, er moet weer eens een jongere aan de beurt komen! Eigenlijk is het maar moeilijk te begrijpen, dat de 64-jarige Gerrit van der Marel iets te druk zal worden. Hij heeft in zijn leven héél wat gedaan en het g o e d gedaan ook. Zijn vader was de boer van de boerderij Erve Santhorst aan de Papelaan. Hij had negen zoons en dus konden die niet allen op de boerderij blijven. Gerrit voelde zich aangetrokken tot de tuinderij en de bollencultuur en zo werd hij bollenkweker. Nu zijn bollenkwekers in het algemeen geen lieden met een bijzondere voorliefde voor de hippische sport, maar de jonge Van der Marel koesterde die liefde wel. Hij zegt: "Altijd voelde ik mij aangetrokken tot paarden. Ik ben maar tot mijn dertiende op school gegaan, maar op mijn zestiende zat ik in Engeland om de taal te leren en toen kwam ik daar middenin de paardenwereld terecht. Zó ben ik een liefhebber geworden van de ruitersport." Het aardige van een rijvereniging is, dat het ontspanning en inspanning biedt. Ze wordt gevormd door boerenzoons met tuigpaarden, die een training van twee jaar nodig hebben om redelijk te kunnen meedoen. Er zijn drie wedstrijdgroepen (onderverdeeld in klassen): dressuurrijden, rijden in afdelingsverband (met viertal of achttal) en springen. Het is allemaal precisiewerk en het vraagt zelfbeheersing zowel van paard als van ruiter. Beiden moeten zich in het publiek zo goed mogelijk gedragen en de demonstraties in de steden effenen de tegenstellingen, zodat er over en weer begrip ontstaat." De heer Van der Marel toont een grote kast vol cups, medailles, lauwerkransen en andere zegetekenen. Helaas, de kast heeft in de vuurlinie gestaan en kogels hebben lelijk huisgehouden, maar de eer is er niet minder om. Ja, hij is een door en door sportieve figuur. Hij heeft geweldige afstanden per schaats afgelegd en een tochtje van 50 à 60 km onderneemt hij nog altijd graag. Hij rijdt nog geregeld paard, al is het niet langer in groepsverband. Het halve land trekt hij zo door in de zadel. "U weet niet," zegt hij, "hoeveel vriendschap en gezelligheid zo'n vereniging geeft. Op winteravonden worden toneelstukjes opgevoerd en ook dàt geeft ons jonge volk houvast en innerlijke zekerheid. Bij het huwelijk van één hunner vormen de anderen een ere-escorte. We hebben ook een trompetterscorps opgericht om bij feestelijke gelegenheden herauten te kunnen leveren, bijvoorbeeld toen Prinses Marijke werd geboren. En we doen altijd mee met de Leidse 3 oktober-vereniging." De heer Van der Marel is voorts lid van het hoofdbestuur der Kon. Alg. Vereniging voor bloembollencultuur, voorzitter van de Boerenleenbank te Wassenaar, vice-voorzitter van de kwekersvereniging De Hyacinth, hij is afgevaardigde der afdeling Bloembollen bij het Tuinbouwtechnische Instituut te Wageningen en hij is Blok- hoofd van de B.B. Misschien heeft hij het inderdaad te druk om ook nog voorzitter te blijven van de "Koningin Emma"

56 XII.51. Adrianus (Adriaan) van der Marel. Geboren te Wassenaar, slager, overleden te Venlo op 78-jarige leeftijd. Tr te Loosduinen Margje (Mas) Vreugdenhil, geboren te Loosduinen, overleden te Rijswijk op 94-jarige leeftijd. 1. Pleun, volgt XIII Arend (Aad), volgt XIII Tine, volgt XIII.132 XII.52. Maria (Marie) van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden te Zaandam op 84-jarige leeftijd. Tr te Wassenaar Abraham Hoogerbrugge, geboren te Overschie, landbouwer, veehouder, overleden te Zaandam op 85-jarige leeftijd. 1. Johanna (Jo), volgt XIII Pleun, volgt XIII Teuntje (Tine), volgt XIII Maria, volgt XIII Arina, volgt XIII Jannie, volgt XIII Abraham (Bram), volgt XIII Arie, volgt XIII Pieter Johannes, volgt XIII Nelly Johanna, volgt XIII.142 Jannie (Korver), schrijft het volgende over de ontmoeting van haar ouders, zij stuurde ook bijgaande foto van haar ouders Vader Abraham en moeder Marie hadden elkaar leren kennen bij een wederzijds familielid. Zij hadden afgesproken om met een heel stel, waarbij ook (oom) Cees van der Eijk, met Pinksteren uit te gaan. Cees van der Eijk wilde eigenlijk ook met Marie uit, maar werd voor deze gelegenheid aan tante Jo gekoppeld. Het is toen bij beide stellen dik aangekomen en vader ging iedere zondag op de fiets (als het slecht weer was met paard en wagen) van Overschie naar Wassenaar. Nu ondenkbaar en onvoorstelbaar. Op 21 april 1920 zijn ze getrouwd in Wassenaar en de volgende dag gingen ze met een boot vol koeien naar Assendelft. Daar kwamen ze bij een houten boerderij aan, waar binnen alles paars was geschilderd en vele bedsteden beschikbaar waren. Na tien maanden kwam de eerste baby en in de loop van de tijd hebben ze het tiental volgemaakt er waren twee tweelingen bij, twee meisjes en twee jongens, dat schoot lekker op. We kunnen met genoegen op die tijd terug zien.we hebben in de polder een hele gezellige en fijne jeugd gehad. 51

57 XII.53. Johanna (Jo) van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden op 79-jarige leeftijd. Tr te Wassenaar Cornelis (Kees) van der Eijk, geboren te Rijswijk ZH, zoon van Jacobus van der Eijk en Marrigje Vreugdenhil, landbouwer, overleden te Voorburg op 82-jarige leeftijd. 1. Teuntje, volgt XIII Margje, volgt XIII Jacobus, volgt XIII Cornelis Pleun (Kees), volgt XIII.146 foto beschikbaar gesteld door C.P. (Kees) van der Eijk. Op boerderij Westervoorde boerde Cornelis van der Eijk. De boerderij is in 1958 afgebroken in verband met de stadsuitbreiding van Den Haag.. XII.54. Maartje van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden op 98-jarige leeftijd. Tr Cornelis (Cor) Nell, geboren , overleden op 85-jarige leeftijd. 52

58 1. Jan Johannes, volgt XIII Teuntje, volgt XIII Cornelia, volgt XIII Pleun, volgt XIII Maartje, volgt XIII.151 van l.n.r. Maartje 1900, Marie 1896, Johanna 1898 van der Marel foto beschikbaagesteld door Maartje van der Grift-Nell XII.55. Pieter(Piet) van der Marel. Geboren te Wassenaar, landbouwer, overleden te Leiden op 89-jarige leeftijd. Tr Elizabeth (Bep) Kool, geboren te Wassenaar, overleden te Wassenaar op 83-jarige leeftijd. 1. Pleun, volgt XIII Elizabeth (Bep), volgt XIII Jan Anthonis, volgt XIII Teuni, volgt XIII.155 XII.56. Nicolaas van der Marel. Geboren te Wassenaar, koopman, overleden te Leiden op 88-jarige leeftijd. Tr te Rijswijk ZH Margaretha (Gré) Verboon, geboren te Rijswijk ZH, overleden te Wassenaar op 63-jarige leeftijd. 1. Pleun, volgt XIII Jan, volgt XIII Nicolaas, volgt XIII

59 XII.57. Teunis van der Marel. Geboren te Wassenaar, slager, overleden te Zoetermeer op 83-jarige leeftijd. Tr te Rijnsburg Albertha (Beb) van Egmond, geboren te Oegstgeest, overleden te Zoetermeer op 88-jarige leeftijd. 1. Tineke, volgt XIII Wim, volgt XIII.160 Generatie XIII XIII.1. Abraham van der Marel. Geboren te Hof van Delft, landbouwer, overleden te Maasland op 79-jarige leeftijd. Tr te Maasland Meintje Arendje Verboon, geboren , overleden te Maasland op 80-jarige leeftijd. 1. Geertruida, volgt XIV Anna Helena, volgt XIV Jannie, volgt XIV Willem, XIV. 4 XIII.2. Cornelia van der Marel. Geboren te Hof van Delft. XIII.3. Cornelia van der Marel. XIII.4. Arend van Geest. Geboren juni 1908 te Hof van Delft, overleden te Hof van Delft op 1-jarige leeftijd. XIII.5. Willem van der Marel. Geboren , wetenschappelijk hoofdmedewerker TH Delft. Tr.(1) 1943 Cornelia Trouwee, geboren , dochter van Johan Adam Trouwee en Cornelia Matje Rijnsburger, overleden op 73-jarige leeftijd. 1. Nellie (Nel), volgt XIV.5 2. Cornelis (Cees), XIV.6 3. Johannes (Hans), volgt XIV.7 Tr.(2) 1970 Emilie Heirman, geboren

60 verloving van Willem van der Marel en Cornelia Trouwee met wederzijdse ouders v.l.n.r: Johan Adam Trouwee, Cornelia Matje Rijnsburger, Simon van der Marel en Neeltje van Geest. foto beschikbaar gesteld door:cees van der Marel XIV.6 XIII.6. Clasina Petronella (Sien) Kempenaar. Geboren te Wateringen, overleden te Maasland op 78-jarige leeftijd. Tr te Wateringen Pleun van der Marel, geboren te Voorschoten, zoon van Jacob van der Marel en Martiena Adriana de Graaf, boer, loonwerker, overleden te Maasland op 67-jarige leeftijd. De opa van Pleun van der Marel, ook een Pleun (1864), was een half broer van de opa van Clasina Petronella Kempenaar dat was namelijk Willem van der Marel (1835). 1. Martina Adriana (Tinie), volgt XIV.8 2. Dirk, volgt XIV.9 3. Magdalena (Leny), volgt XIV Jacob (Jaap), volgt XIV Clasina Petronella (Ineke), volgt XIV.12 XIII.7. Johannes Kempenaar. XIII.8. Cornelia Kempenaar. XIII.9. Gerrit Kempenaar. XIII.10. Wilhelmina Kempenaar. XIII.11. Lena Kempenaar. XIII.12. Simon van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 0-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. 55

61 XIII.13. Jannetje van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 90-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Arie Schäfer, geboren te Overschie, zoon van Willem Frederik Schäfer en Maria van Leeuwen, loswerkman, overleden te Apeldoorn op 73-jarige leeftijd, begraven te Kethel. 1. Maria, volgt XIV Maria Jannetje, volgt XIV Willem Frederik, volgt XIV Pietertje, volgt XIV Jan, volgt XIV Koert Hendrik, volgt XIV Reier, volgt XIV.19 XIII.14. Simon van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 3-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. XIII.15. Leendert van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 0-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. XIII.16. Leendert van der Marel. Geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 0-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. XIII.17. Simon van der Marel. Geboren te Vlaardingen, melkhandelaar, overleden te Vlaardingen op 64-jarige leeftijd. Tr. Arendje de Bruyn, geboren te Schipluiden, overleden te Vlaardingen. XIII.18. Leendert van der Marel. Geboren te Vlaardingen, melkhandelaar, overleden te Rotterdam op 47-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Jacoba Dijkshoorn, geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op-83 jarige leeftijd. 1. Jan, volgt XIV Jacob, volgt XIV Maria, volgt XIV Katharina, volgt XIV.23 Deze foto is afkomstig van Maria de Graaff - van der Marel. Het is de melkwinkel van haar ouders, Leen van der Marel en Jacoba Dijkshoorn in de Tuinderstraat 38 a te Rotterdam in Het jongetje op de step is haar oudste broer Jan van der Marel. 56

62 XIII.19. Maarten van der Marel. Geboren te Vlaardingen, landbouwer, winkelier, overleden te Vlaardingen op 84-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Lena Schotte, geboren te Vlaardingerambacht, dochter van Frederik Schotte en Baldina Adriana Lalleman overleden te Vlaardingen op 85-jarige leeftijd. 1. Maria, volgt XIV Baldina Adriana, volgt XIV Jan, volgt XIV Jacoba, volgt XIV Frederik, volgt XIV Lenie, volgt XIV Jannie, volgt XIV.30 XIII.20. Pietertje van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 92-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Govert Johannes Beekenkamp, geboren te Schipluiden, zoon van Pieter Beekenkamp en Teuntje van der Kooij, timmerman, overleden te Vlaardingen op 66-jarige leeftijd, begraven te Kethel. 1. Maria, volgt XIV Teuntje, volgt XIV Pieter, volgt XIV Adriana, volgt XIV Jannetje, volgt XIV.35 XIII.21. Maria van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 62-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Arie Mooij, geboren te Vlaardingerambacht, zoon van Cornelis Mooij en Josina Glansdorp, buschauffeur, overleden te Vlaardingen op 92 jarige leeftijd. Arie hertrouwde op te Vlaardingen met Maartje Elisabeth Dijkshoorn, geboren te Vlaardingen. XIII.22. Jan van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 46-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Neeltje Elizabeth Steenhoek, geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 86-jarige leeftijd. 1. Jan, volgt XIV Johan, volgt XIV Simon, volgt XIV Mari, volgt XIV.39 XIII.23. Adriana (Adrie) van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden op 93 jarige leeftijd. Tr. Jan Vermeer, geboren te Maasland, winkelier, overleden te Maassluis op 72-jarige leeftijd. 57

63 XIII.24. Simon van der Marel. Geboren te Overschie, boerenarbeider, overleden te Schiedam op 90-jarige leeftijd, begraven te Kethel/Spaland. Tr te Vlaardingerambacht Hilletje Verheij, geboren te Vlaardingerambacht, dochter van Arie Verheij en Elisabeth Maria Molenaar, huisvrouw, overleden te Vlaardingen op 84-jarige leeftijd, begraven te Schiedam. 1. Elisabeth Maria, volgt XIV Simon, volgt XIV Arend, volgt XIV Hilletje, volgt XIV Saartje, volgt XIV Piet, volgt XIV Arie, volgt XIV Willempje, volgt XIV Cornelia Josina, volgt XIV Neeltje Cornelia, volgt XIV.49 foto beschikbaar gesteld door Aad Quartel 60 jarige bruiloft van Simon van der Marel en Hilletje Verheij, 1980, in het midden het bruidspaar links broer Piet van der Marel (1898) rechts broer Abraham van der Marel (1906). foto beschikbaar gesteld door Jolanda van der Reijden 58

64 XIII.25. Saartje van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Rotterdam op 85-jarige leeftijd. Tr te Overschie Johannes Grüteke, geboren te Hillegersberg, overleden te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. 1. Lijntje, volgt XIV Cornelia Josina, volgt XIV Arend, volgt XIV Jan, volgt XIV Adrianus, volgt XIV Gerardus, volgt XIV Saartje, volgt XIV.53 XIII.26. Abraham van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Overschie op 0-jarige leeftijd XIII.27. Pieter (Piet) van der Marel. Geboren te Overschie, opperman, consumptietentbeheerder, overleden te Rotterdam op 90-jarige leeftijd. Tr Elizabeth Hagens, geboren , overleden te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam, dochter van Antonie Hagens en Neeltje Bloos. Het beroep consumptietentbeheerder is één van de beroepen die oom Piet heeft gehad de meeste tijd heeft hij in de bouw doorgebracht, maar aan het koffie en koek keetje heb ik bijzondere herinneringen. Het stond in Overschie op de plaats waar men druk bezig was met de bouw van het Kleinpolderplein in de jaren vijftig en het werd druk bezocht door de chauffeurs van de zandwagens, die af en aan reden. Het was één grote zandwoestijn. Na schooltijd reed ik op de fiets wel eens langs bij ome Piet en kocht dan een gevulde koek. Het is meer dan eens voorgekomen dat hij wisselgeld terug gaf van een rijksdaalder in plaats van de gulden, die ik hem gegeven had, een zeer subtiele manier om mijn karige zakgeld wat aan te vullen. Na zo n wisseltruc durfde ik weken niet meer in de buurt te komen. foto beschikbaar gesteld door Aad Quartel 59

65 1. Arend, volgt XIV Neel, volgt XIV Saartje, volgt XIV Antonia, volgt XIV Pieter, volgt XIV.61 foto beschikbaar gesteld door: Jolanda van der Reijden Arend 2 ½ jaar en Neel 1 jaar 1925 Saar Piet Sr. Toni Neel Bets Piet Jr. foto beschikbaar gesteld door: Jolanda van der Reijden 60

66 XIII.28. Neeltje Cornelia van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Berkel en Rodenrijs op 77-jarige leeftijd. Tr. Paulus Both, geboren te Oud Beijerland, zoon van Adrianus Both en Neeltje Verbaas, overleden te Berkel en Rodenrijs op 80-jarige leeftijd. 1. Jorina Maaike, volgt XIV Saartje, volgt XIV Neeltje, volgt XIV Cornelia Josina, volgt XIV Adrianus, volgt XIV Pietertje, volgt XIV Arend, volgt XIV Euft, volgt XIV Paulus, volgt XIV Simon, volgt XIV.71 Neeltje Cornelia en Paulus foto beschikbaar gesteld door: Jorina Maaike XIII.29. Jan van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Rotterdam op 56-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. Tr te Rotterdam Elizabeth Buit, geboren te Rotterdam, dochter van Jan Buit en Cornelia Maria de Jong, overleden te Rotterdam op 79-jarige leeftijd. Elizabeth Buit was eerder getrouwd met Johannes van der Wel. Dit huwelijk werd op door scheiding ontbonden. XIII.30. Cornelia Josina van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Overschie op 16-jarige leeftijd. XIII.31. Arend van der Marel. Geboren te Overschie, opperman, overleden te Bremen (BRD) op 40-jarige leeftijd, begraven te Bremen (BRD). Tr te Rotterdam Neeltje van Valderen, geboren te Rotterdam, overleden te Rotterdam op 92-jarige leeftijd, begraven op begraafplaats Hofwijk te Overschie, dochter van Martinus Josephus van Valderen en Neeltje Stouten, huisvrouw. Arend en Neeltje 61

67 1. Nellie, volgt XIV Arend (Aad), volgt XIV Martin, volgt XIV.74 Arend (1904) trouwde in 1931 met zijn buurmeisje, Neeltje van Valderen, dit huwelijk werd matig positief door zijn moeder gewaardeerd, maar desondanks werd er getrouwd.tijdens de tweede wereldoorlog werd Arend gedwongen te werk gesteld in Duitsland. In die periode is onderstaande gezinsfoto gemaakt om naar hem op te sturen. Na enige overplaatsingen is Arend op 24 juni 1944 in Bremen bij een fosforbombardement omgekomen en in 1953 herbegraven op het Nederlands Ereveld te Bremen rij 1 grafnr. 4. Arend van der Marel ca. 16 jaar van l.n.r. Aad, moeder Neeltje, Martin, Nellie eigen foto s 62

68 Arend van der Marel Neeltje van Valderen XIII.32. Abraham van der Marel. Geboren te Overschie, stucadoor, overleden te Rotterdam op 87-jarige leeftijd. Tr te Rotterdam Johanna Hendrika Wilhelmina van Deursen, geboren , overleden te Capelle aan de IJssel op 67-jarige leeftijd. XIII.33. Pietertje van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Overschie op 0-jarige leeftijd. XIII.34. Pietertje van der Marel. Geboren te Overschie, huisvrouw, overleden te Rotterdam op 83-jarige leeftijd. Tr te Overschie Pieter Andries Hes, geboren te Kruiningen, zoon van Arie Hes en Geertruida Elizabeth Wigmore, overleden te Rotterdam op 56-jarige leeftijd. 1. Saartje Geertruida, volgt XIV Arie, volgt XIV Arend, volgt XIV.77 foto beschikbaar gesteld door Aad Quartel 63

69 XIII.35. Simon van der Marel. Geboren te Overschie, loswerkman, overleden op 62-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Johanna van Oudenaarden, geboren te Vlaardingen, dochter van Hermanus van Oudenaarden en Arendje van Deventer, overleden te Vlaardingen op 88-jarige leeftijd, begraven te Vlaardingen. 1. Marinus, volgt XIV Arendje, volgt XIV Dirk, volgt XIV Herman, volgt XIV Wilhelmina, volgt XIV Jan, volgt XIV Johanna, volgt XIV Simon, volgt XIV Neeltje, volgt XIV.86 XIII.36. Dirk van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Den Haag op 93-jarige leeftijd. Tr te Overschie Berdina Aplonia Martijn, geboren te Overschie, overleden te Rotterdam op 56-jarige leeftijd. 1. Marinus, volgt XIV Hermanus, volgt XIV Dirk, volgt XIV.89 XIII.37. Pietertje van der Marel. Geboren te Overschie, overleden op 79-jarige leeftijd. Tr te Overschie Jacob Post, geboren te Vrijenban, zoon van Pieter Post en Jannetje Snelle, havenarbeider, overleden te Rotterdam op 74-jarige leeftijd. 1. Pieter, volgt XIV Marinus, volgt XIV Jannetje, volgt XIV Wilhelmina, volgt XIV Hendrik, volgt XIV Marinus, volgt XIV Jacob, volgt XIV Elizabeth, volgt XIV Dirk, volgt XIV Simon, volgt XIV.99 XIII.38. Antje van der Marel. Geboren te Overschie, overleden op 33-jarige leeftijd. Tr. Johannes van de Berge, geboren te Noordgouwe, overleden te Rotterdam op 78 jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. 64

70 XIII.39. Jan van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Overschie op 44-jarige leeftijd. Tr. Gerrigje Nicolaas, geboren te Schiebroek, overleden op 65 jarige leeftijd. Jan van der Marel is in 1940 omgekomen tijdens oorlogshandelingen in Overschie. 1. Marinus (Rinus), volgt XIV Jacob (Jaap), volgt XIV Willem (Wim), volgt XIV Alida (Alie), volgt XIV Gretha, volgt XIV Wilhelmina, volgt XIV.105 foto beschikbaar gesteld door J.G van Gessel en Gretha van Gessel-van der Marel Het is het nog niet complete gezin van der Marel voor hun winkel aan de Burgemeester Bosstraat 57 a te Overschie. Van links naar rechts: Jan van der Marel-Gerrigje Nicolaas-Rinus- Jaap -Wim -Alie en het kindermeisje Pietje van Gent. XIII.40. Arie van der Marel. Geboren te Overschie, overleden op 81-jarige leeftijd. Tr. Hendrika de Korte, geboren te Jutphaas, dochter van Dirk de Korte en Gerarda Kampers, overleden te Utrecht op 46-jarige leeftijd, begraven te De Meern. 1. Marinus Theodorus, volgt XIV Gerarda (Grada), volgt XIV.107 XIII.41. Arend van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Overschie op 3-jarige leeftijd, begraven te Overschie. 65

71 XIII.42. Corstiaan van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Zierikzee op 89-jarige leeftijd. Tr Geertruida Jansen, geboren te Schiedam, dochter van Arie Jansen en Grietje Elisabeth de Zeeuw, overleden te Kloetinge op 78-jarige leeftijd, begraven te Middelharnis. 1. Marinus Corstiaan (Rinus), volgt XIV Grietje Elisabeth, volgt XIV Jan, volgt XIV Wilhelmina, volgt XIV.111 XIII.43. Marinus van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Rotterdam op 86-jarige leeftijd, begraven te IJsselmonde. Tr te Overschie Anna Vos, geboren te Hooge Zwaluwe, overleden te Rotterdam op 42-jarige leeftijd. 1. Wilhelmina, volgt XIV Gerrit, volgt XIV Maria Cornelia, volgt XIV.114 XIII.44. Elisabeth van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Alblasserdam op 90-jarige leeftijd. Tr. te Overschie Johannes Jacobus (Han) Poot, geboren te Overschie, zoon van Leendert Poot en Pietertje Febus. 1. Leendert Marinus, volgt V Wilhelmina Pietertje, volgt V Elisabeth, volgt V.117 XIII.45. Arend van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Overschie op 1-jarige leeftijd. XIII.46. Klazina van Balen. XIII.47. Simon van Balen, militair. XIII.48. Nicolaas van Balen, militair. XIII.49. Jan van Balen,timmerman. XIII.50. Jan van der Marel. Geboren te Zwammerdam, overleden te Smallingerland op 84 jarige leeftijd, landbouwkundig ingenieur, inspecteur Rijksdienst voor uitvoering werken. Tr te Amsterdam Johanna Maria Blok, geboren te Amsterdam, overleden te Groningen op 57 jarige leeftijd. XIII.51. Aart van der Marel. Geboren te Zwammerdam, zuivelbereider, zuivelhandelaar, overleden te Leiden op 52 jarige leeftijd. Tr te Bodegraven Aaltje van Dam, geboren te Bodegraven. 66

72 1. Jan, volgt XIV Willemijntje Cornelia, volgt XIV Aaltje, volgt XIV Gerda, volgt XIV Aart, volgt XIV Pieter Willem, volgt XIV.123 XIII.52. Willem van der Marel. Geboren te Bodegraven. Tr Willie J. van Tilburg. XIII.53. Jan van der Marel. Geboren te Hillegom. Tr. Aartje (Annie) Nap geboren XIII.54. Jacob van der Marel. Geboren ca te Hillegom. Tr. Maartje de Wilde. XIII.55. Clasina (Sientje) van der Marel. Geboren ca.1912 te Hillegom. Tr. Wim de Jong, boer. XIII.56. Maartje van der Marel. Geboren ca te Hillegom. Tr. Jan H. Granneman. XIII.57. Willem van der Marel. Geboren ca te Hillegom. Tr. Gerda Koudijs. XIII.58. Jan van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr. Annie ten Hove, geboren Bernard Arie Jan, volgt XIV.124 Jan van der Marel had nog een tweede zoon bij een relatie, waarmee hij niet getrouwd was. Hij heeft deze zoon, Edward van der Marel, bij zijn geboorte in 1969 erkend en geëcht. ZATERDAG 29 OKTOBER 1983 Krantenartikel door Jan Westerlaken. Verdwijning Van der Marel blijft mysterie Zijn leven leek bij voorbaat al uitgestippeld. Jan van der Marel zou boer worden. Vader had dat zo bepaald. Daar viel niet aan te tornen. Het oude Voorschotense familiebedrijf moest doordraaien. Jonge Jan knikte alleen maar. Tegenspraak duldde vader niet. Want zijn wil was wet. Vlot doorliep hij het klompenschooltje. Bij die opleiding bleef het. Voor landman was niet meer kennis nodig. Als je je knuisten kon gebruiken was het goed. Er moesten vijf mondjes worden gevuld. Elke hulp was daarbij welkom. Jan van der Marel zat tot kort na de Tweede Wereldoorlog inderdaad onder de koeien. Dreef op de boerderij een levendig handeltje in konijnen en kalkoenen. Tot volle tevredenheid van zijn ouders. Maar zelf was hij niet zo content. De verdiensten waren te gering naar zijn zin. Dat kwartje winst, vond hij, vergde te veel tijd. Het boerenbedrijf kabbelde voort. Jan deed zijn werk, maar maakte ondertussen zijn plan. Een leven lang hard werken was niet zo'n punt. Wel de minimale inkomsten. Direct na de woelige oorlogsjaren bracht hij daarin verandering. Hij zegde het boerenbedrijf vaarwel om zijn geluk op een ander terrein te gaan beproeven. Jan van der Marel rook geld in de handel, zo bleek al in de eerste jaren. Zijn ster steeg als een raket. Nauwelijks tien jaar later kende Nederland hem als het Wassenaarse wonderkind. 67

73 Taxi De eerste stap naar het succees zette Jan van der Marel in Wassenaar. Omdat er nog maar weinig auto's op de weg waren, besloot hij een karretje te kopen en een taxibedrijf te beginnen. Dat liep gesmeerd. Een groot vervoersbedrijf was zijn tweede wens. Maar dat kwam niet van de grond, omdat in hem meer de handelaar dan de transporteur stak. Kort erop brak het moment aan dat hem later landelijke bekendheid zou geven: Van der Marel ging een bescheiden handeltje in tweedehands auto's drijven. Zelf liep hij garages af om afgedankte wagens te kopen. Alleen aan het uiterlijk van de auto's deed van der Marel wat. Een poetsdoek erover, meer niet. Onder de motorkap keek hij niet. De zakenman hoopte dat er een goede motor onder lag. Al snel kwam hij erachter dat er met dit handeltje een behoorlijk centje te verdienen was. Het poetsen liet Van der Marel daarom al snel aan anderen over om zelf de handen vrij te hebben voor de inkoop van gebruikte wagens. De vraag naar tweedehands auto's groeide met de dag. Jan van der Marel opende in 1953 langs de rijksweg in Wassenaar zijn eerste zaak: vierkante meter showroom, een expositieterrein en een tuin vol occasions waar zachte muziek de kopers mild moest stemmen. Gescharrel, zo verkondigde hij, moest krachtig worden bestreden. "Ik zal ervoor vechten de smet weg te nemen die door zwendel ook op de naam van de bonafide handelaar is komen te liggen", zo riep hij meermalen uit. 15 miljoen De keten van Jan van der Marel groeide: nieuwe bedrijven werden geopend. In de jaren zestig had hij een gemiddelde jaar-omzet van vijftien miljoen gulden: de Wassenaarse onderneming was goed voor een jaarlijkse verkoop van 1500 auto's; de Leidse zaak verkocht zo n 800 wagens en de Arnhemse 500. Een aantal dat zou oplopen tot auto's. Nieuwe en vooral gebruikte wagens. Half april 1964 kwam de succesvolle zakenman voor het eerst negatief in het nieuws. De FIOD (Fiscale Opsporingsdienst) vermoedde dat Van der Marel de belasting voor tonnen had benadeeld. Hij zou wagens van uit het buitenland ver beneden de werkelijke waarde hebben ingevoerd. Een douane-beambte die hiervan afwist was al eerder aangehouden. De chassis-nummers werden weggevijld en andere, afkornstig van wrakken, weer aangebracht. Door een heftige interne ruzie kwam dit aan het licht. Er was méér aan de hand. Van der Marel zou ook auto's van diplomaten, waarop geen belasting hoefde te worden betaald hebben gekocht. Met die wagens reed men vervolgens naar Duitsland, sloeg er deuken in en een ruit kapot. Zo werd gesuggereerd dat de auto bij een ongeval betrokken was geweest. Met een valse Duitse nota en mooie verhalen werd de douane murw gepraat. Een paar dagen na het begin van het onderzoek werden er tientallen wagens opgespoord die ver beneden de waarde het land waren binnengebracht. Van der Marel, inmiddels miljonair, verklaarde een week voor de geruchtmakende zaak in een interview: "Bij de handel in tweedehands auto's komen veel slechte praktijken voor. Maar daar doe ik niet aan mee. Eerlijk is wel zo voordelig". Zakenreis Dagenlang was de Wassenaarse zakenman onvindbaar. Niks bijzonders, liet een woordvoerder van het bedrijf weten. Het gebeurde wel meer dat hij langer wegbleef dan was afsproken. De raadsman verklaarde dat Van der Marel op zakenreis was en zich zeker niet schuilhield. Na enkele dagen verscheen hij weer in het openbaar. Over de 'kleine fiscale moeilijkheden' maakte de man uit Wassenaar zich in het geheel geen zorgen. "Nou ja", voegde hij eraan toe, "geen koe is zo bont of er zit wel een vlekje aan". De onregelmatigheden waarvan hij werd beschuldigd, schoof hij af op de beheerder van een filiaal in Arnhem. Hier en nergens anders zou geknoeid zijn met EG-certificaten (een bewijs dat voor een in Nederland ingevoerde auto in een ander land van de Europese Gemeenschap alle rechten zijn betaald). Furieus haalde de beschuldigde filiaalhouder uit: "Ik moest ze laten inklaren door de douane op de autoweg bij Berg, omdat ik zo goed met mensen overweg kon. Tenslotte ben ik een heer, ik viel op tussen al die duistere wrakkenhandelaren. Ik kwam met nette wagens. 68

74 Aan fraude heb ik nooit gedacht. Wat Van der Marel wilde was verantwoord, dacht ik." Niet lang na het geruzie en het over en weer beschuldigen van elkaar werden de eerste resultaten van het onderzoek aan de officier van justitie, mr. E. van der Schans, aangeboden. Hij ging nog niet tot vervolging over omdat de processen-verbaal ontbraken. Twee dagen daarna werd de miljonair wel gearresteerd. Tegenstrijdige verklaringen leidden tot zijn aanhouding. Uit het onderzoek bleek onder meer dat Van der Marel waardevolle papieren had verbrand of daartoe opdracht had gegeven. Voor de rechtbank zei hij, dat hij uit paniek had gehandeld en zijn klanten niet in de affaire had willen betrekken. Voorarrest Na tien dagen zwaaide de deur van de voormalige Haagse gevangenis aan de Casuariestraat voor hem open. De zakenman was weer vrij man. Het Gerechtshof zag geen termen om hem nog langer vast te houden. Het werd voorlopig even rustig rond zijn persoon. Vier jaar en drie dagen verstreken. Toen moest Jan van der Marel andermaal voor de rechter verschijnen. Het dossier op de balie was honderden pagina's dik. Doorgewinterde experts verklaren hierin dat de miljonair op het gebied van belastingen dingen had gedaan waarvan zij nog nooit hadden gehoord. In die periode spande Van der Marel rechtzaken aan tegen Het Vrije Volk en Boulevard. Beide bladen schilderen hem, in zijn ogen, te negatief af. Van der Marel eiste tienduizend gulden schadevergoeding van elk als ze nog één letter over hem publiceerden. De Wassenaarse zakenman kreeg genoegdoening. De rechter vond ook dat de bladen te ver waren gegaan. De rechtszaak over de belastingontduiking zelf werd tot kleinere proporties teruggebracht. Had de autohandelaar de gemeenschap wel opzettelijk benadeeld, zo luidde de vraag waarop de rechter een antwoord moest geven. Opzettelijk vervalsen van de boekhouding werd uit de dagvaarding geschrapt. Van der Marel ontkende alles. Wel gaf hij toe dat hij vijf jaar lang een bedrag van f niet in de administratie had verantwoord. Goklust, waarvan een secretaresse hem beschuldigde, wees hij van de hand. Knoeier Twee zittingen had de rechtbank nodig om tot een oordeel te komen. De officier van justitie noemde Van der Marel een 'knoeier' en een 'oplichter'. Hij eiste twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk en een boete van f De advocaat van de autohandelaar vroeg om vrijspraak. "Wat is er van die sensatieberichten geworden? De berg heeft een muis gebaard. Er is onvoldoende materiaal om het bewijs van een strafbaar feit te leveren." Van der Marel, die als laatste het woord kreeg, was zwijgzaam. Zijn enige woorden die hij sissend uitsprak: "Mijn bloed kookte toen de officier mij een oplichter noemde". De rechter veroordeelde hem alleen tot een geldboete van f ; de geëiste celstraf liet hij vallen. Met de rust rond de omstreden miljonair was het weer gedaan. De zakenman kondigde aan grote supermarkten te willen stichten langs de in en uitvalswegen nabij de grote steden. Winkels van Sinkels, noemde hij ze. Inmiddels beheerde Van der Marel al vijftien bv's. Bijna vierhonderd man verdienden er een boterham. Autorama, een van die bv s, kreeg een proces aan haar broek omdat er merkartikelen onder de vastgestelde prijs werden verkocht. Weer won Van der Marel. Uitgebreid verscheen hij in de kranten toen twee Leidenaars en een Sassenheimer een poging deden om de kluis in zijn woning in Oegstgeest te kraken. Bewoners van de deftige Den Deijlweg in Wassenaar protesteerden toen Van der Marel een vestiging van Autorama in hun buurt begon. Het gekrakeel ging hoofdzakelijk om een asfaltpaadje van zes meter breed en twintig meter lang. De bewoners noemden de vestiging een 'Autodrama'. Rentenieren In de eerste helft van de jaren zeventig, besloot Jan van der Marel het wat rustiger aan te gaan doen. Alleen de in en verkoop van aandelen bleef hij zelf doen. De handel liet hij aan anderen over. Van der Marel ging, als goede vijftiger, van het leven genieten. Geliefde plekjes waren z'n jacht in het Zuidfranse Cannes en zijn villa op de Bahama's. 69

75 Een enkele keer dook hij in Nederland op en liet zich op de hoogte brengen van de bedrijfsresultaten. Rond half februari 1978 kreeg Willem van der Klugt, directeur van een autobedrijf in Rijnsburg dat hij samen met Van der Marel had opgericht, een verontrustend telefoontje van een geldmakelaar. De miljonair had al meer dan een week niets meer van zich laten horen. En dat was niets voor hem. De eerste berichten rond de verdwijning werden pas in de loop van mei 1978 gepubliceerd. Jan van der Marel was toen al meer dan drie maanden zoek.. Het laatste levensteken kwam van de Bahama' s. Een brief aan zijn tweede vrouw (van wie hij later is gescheiden?), de moeder van zijn nu dertienjarige zoon. Gepost op het eiland Nassau. Een geruchtenstroom kwam op gang. Was hij het slachtoffer van een ongeluk? Of was de miljonair in handen gevallen van criminelen? Niemand kon antwoord op die vragen geven. Ook Willem van der Klugt niet met wie hij nog geen maand eerder contact had. "We hadden juist over de ontvoering van Caransa zitten praten", vertelt deze. "Lachend riep Van der Marel, mij krijgen ze niet te pakken". Als hij had geweten dat er gevaar dreigde, was hij er zeker niet heen gegaan. Ik heb wel meteen de zaak afgegrendeld om te voorkomen dat vreemden aan het kapitaal konden komen."maar hoe langer het duurde, hoe groter de verontrustig werd. Van der Klugt deed aangifte van vermissing en werd zelf door justitie aangewezen als zaakwaarnemer. Interpol werd ingeschakeld om in het buitenland naar de vermiste Wassenaarse zakenman te speuren; Van der Klugt pompte tonnen in particuliere recherchebureaus. Maar Van der Marel was en bleef spoorloos. De Engelse detective Vincent Carratu, die in opdracht van Van der Klugt, wekenlang op de Bahama's zocht, schreef een rapport vol conclusies in de richting van moord. Aannemelijke conclusies, maar geen spatje bewijs. Huisbewaarder De rijkspolitie stuurde majoor Bordewijck naar de Bahama's om ter plekke een onderzoek in te stellen. Hij stelde vast dat de huisbewaarder bijna een miljoen gulden ongeoorloofd van Van der Marels bankrekening had gehaald. De man werd gearresteerd en later in Rotterdam veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf plus terugbetaling van het geld. Het zoeken naar van der Marel leverde Bordewijck niets op. "We hebben slechts een vermoeden hoe de vork in de steel zit", stelt hij nu, "maar de bewijzen ontbreken. Dus kunnen we niets beginnen. Als je het mij recht op de man af vraagt, denk ik, dat Van der Marel is vermoord en aan de haaien is gevoerd. 't Is een methode die in deze omgeving wel vaker wordt toegepast als men iemand wil liquideren. Ik heb geen verband kunnen leggen tussen de verdwijning van de miljonair en de diefstal van het geld." Dat heeft ook commissaris Blaauw van de Rotterdamse politie niet. Hij hield zich bezig met de diefstal van het miljoen. Of de Rotterdammer die voor dit feit werd veroordeeld de sleutel is om het mysterie rond Jan van der Marel op te lossen? "Daar doe ik geen uitspraak over. Dan speculeer ik en dat mag ik niet. Alleen de absolute feiten zijn voor mij van belang. Natuurlijk heb ik een theorie opgebouwd, maar die mag ik niet als feit naar buiten brengen." Toen de zoekacties geen succes hadden loofde de politie zelfs een beloning van tienduizend gulden uit voor een tip die naar de verblijfplaats van de zakenman zou leiden. Niet één reactie kwam erop. "Het is een enorm mysterie", zegt Blaauw, "ik zou willen dat ik de oplossing wist." Hoop Jan van der Marel. Gezocht wordt er niet meer naar hem. "Alleen", zegt zaakwaarnemer Van der Klugt, "als daar aanleiding toe is. Maar die is er niet. Hoop, al is dat niet veel, is er nog altijd. Nergens staat er een grafsteen: hier rust J. van der Marel. Hij was geen man om zo maar te verdwijnen. Financieel stond hij er goed voor en lichamelijk was hij gezond. Aan uitspattingen deed hij niet, hij leefde sober. Zo hoopte hij oud te worden". Ruim vijf jaar zijn er inmiddels verstreken. De familie kan nu de kantonrechter vragen om Jan van der Marel definitief dood te verklaren. Tekenen in die richting zijn er niet. "Dat brengt wel een rompslomp met zich mee", weet zaakwaarnemer Van der Klugt. "Je moet op de Bahama's advertenties plaatsen, een bepaalde periode wachten en weet ik het allemaal. Ik heb met die zaak niets te maken. 70

76 De familie zal het initiatief moeten nemen. Voor het concern dat Van der Marel heeft opgebouwd zal dit, denk ik, geen consequenties hebben. Ieder zal zijn deel krijgen, maar het blijft gewoon doordraaien." XIII.59. Arentje van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr Arie Barendregt, geboren , overleden op 60-jarige leeftijd. 1. Arie Ad, volgt XIV Floor, volgt XIV.126 XIII.60. Arend van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr te Zegveld Margaretha van de Wind, geboren XIII.61. Sophia Maria Leentje van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr te Voorschoten Jan Rodenburg, geboren te Wassenaar. 1. Paul Ronald, volgt XIV Arie Jan Eric, volgt XIV Anna Maria Sophia, volgt XIV Arend Jan Paul, volgt XIV.130 XIII.62. Maria Arina van der Marel. Geboren te Leiden. Tr te Voorschoten Klaas Marie Groeneveld, geboren , overleden op 51-jarige leeftijd. 1. Renke, volgt XIV Marina, volgt XIV.132 XIII.63. Jannie Verboon. Geboren XIII.64. Jan Verboon. Geboren ca XIII.65. Sophie Verboon. Geboren XIII.66. Sophia van der Marel. Geboren te Hillegom. Tr Harm Horlings, geboren , overleden op 74 jarige leeftijd. 1. Harry, volgt XIV Adriaan (Edwin), volgt XIV Rozetta, volgt XIV John, volgt XIV Miranda, volgt XIV

77 XIII.67. Johanna van der Marel. Geboren te Hillegom, overleden op 2 jarige leeftrijd. Sophia en Antje Jacoba van der Marel XIII 66 en 68 met vader Adrianus foto beschikbaar gesteld door:aad van der Marel XIII.69 XIII.68. Antje Jacoba van der Marel. Geboren te Haarlemmermeer. Tr te Heemstede Johannes Theodorus Neeskens, gescheiden in Johan Adriaan (Joad) van der Marel, volgt XIV Rozetta Elisabeth Sophia Jacoba (Sonja) van der Marel, volgt XIV Frank van der Marel, volgt XIV.140 De kinderen van Antje Jacoba van der Marel hebben hun naam gewijzigd in van der Marel. XIII.69. Adrianus Willem Jan (Aad) van der Marel. Geboren te Haarlemmermeer, antiquaar. Tr Myriam Hélène Antoinette Lijnkamp, geboren te Heemstede. Het antiquariaat van Aad van der Marel is gespecialiseerd in antieke topografische boeken en prenten van voor Adriaan Anthony, volgt XIV Ivar Anthony, volgt XIV Monique Jacobine Antoinette, volgt XIV.143 XIII.70. J.J. van der Marel. civiel ingenieur. Tr. J. Dorst. XIII.71. H.W. van der Marel, Dr. Ir. Tr. G.J. Kempff. 72

78 1. Heleentje, volgt XIV Gerrit, volgt XIV.145 XIII.72. J.W. van der Marel. XIII.73. Pieter Hendrik van der Marel. Geboren te Zoetermeer, landbouwer, dijkgraaf, overleden te Zoetermeer op 81-jarige leeftijd. Tr Wilhelmina Bos, geboren Pieter Hendrik werd koninklijk onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau in februari 1981 bij zijn afscheid als dijkgraaf. 1. Francijntje (Franny), volgt XIV Johannes (Joop), volgt XIV Johanna Pieternella, volgt XIV Wilhelmina, volgt XIV Rogiena (Rookje), volgt XIV.150 Pieter Hendrik van der Marel foto beschikbaar gesteld door:corry van der Marel Sonneveld krantenknipsel van Historisch Genootschap Oud Soetermeer 73

79 XIII.74. Francijntje Antje van der Marel. Geboren te Zoetermeer. Tr te Zoetermeer Adrianus Philippus van der Breggen, geboren te Waddinxveen, overleden te Zoetermeer op 60-jarige leeftijd. 1. Anna Elisabeth, volgt V Arie, volgt V Francijntje, volgt V Johannes, volgt V.154 XIII.75. Antje Adriana van der Marel. Geboren te Zoetermeer. Tr te Zoetermeer Cornelis Marinus Vermeer, geboren te Voorburg, zoon van Wouter Vermeer en Neeltje Molenaar, groentenhandelaar, overleden te Warmond op 66 jarige leeftijd. 1. Nelly Francijntje, volgt XIV Johanna Gerardina, volgt XIV Francijntje, volgt XIV Cornelia, volgt XIV Wouter, volgt XIV.159 XIII.76. Johanna van der Marel. Geboren te Zoetermeer. Tr. te Zoetermeer, Meinte Meinsma geboren te Zegwaart, zoon van Sjoerd Meinsma en Barthelomea de Vries, bedrijfleider, overleden te Zoetermeer op 67 jarige leeftijd. Ridder in de orde van Oranje Nassau. 1. Barthelomea, volgt XIV Sjoerd, volgt XIV Johannes, volgt XIV.162 XIII.77. Piet van der Marel. XIII.78. Annie van der Marel. Tr. NN. Weerheim. XIII.79. Jan van der Marel. Tr. Tine van Herk. XIII.80. Arie Johannes van der Marel. Geboren te Pijnacker, veehouder. Tr te Pijnacker Maria Antje Dijkshoorn, geboren te Berkel en Rodenrijs, dochter van Nicolaas Adrianus Dijkshoorn en Antje van der Ende. XIII.81. Gerrit van der Marel. XIII.82. Truus van der Marel. XIII.83. Annie Nelly van der Marel. Geboren te Hellevoetsluis, overleden te 's Gravenzande op 83-jarige leeftijd. Tr te Gorinchem Gerrit Willem Kwant, geboren te Leerdam, overleden te Den Haag op 60 jarige leeftijd. 74

80 1. Willem Outger (Wim), volgt XIV Berend Harm (Bert), volgt XIV Helena Hendrika (Heleen), volgt XIV Pieter Jacob (Piet), volgt XIV.166 Koninklijke onderscheiding voor mevrouw A.N. Kwant. s GRAVENZANDE De 81 jarige mevrouw A.N. Kwant-van der Marel is gisterenavond koninklijk onderscheiden. De versierselen behorende bij de graad van lid in de Orde van Oranje Nassau werden opgespeld door burgemeester J.H. Ekkers tijdens een bijeenkomst in De Brug. Mevrouw Kwant maakt zich al ruim veertig jaar op vrijwillige basis zeer verdienstelijk op diverse maatschappelijke terreinen. Zij was jarenlang lid van de bazarcommissie en van de financiële bebeerscommissie van De Brug. Verder richtte zij in 1957 de vrouwenvereniging 'De Boerenwoning op en werd daar presidente van, een functie, die zij inmiddels 40 jaar vervult. Sinds 1981 is zij vrijwilligster in De Kreek. Daarnaast houdt zij regelmatig dialezingen over haar buitenlandse reizen voor o.a. plattelandsvrouwenverenigingen, kerkenraden en bejaardensociëteiten in het Westland. uit de knipselvoorraad van het Centraal Bureau voor Genealogie XIII.84. Jacoba Helena van der Marel. Geboren te Hellevoetsluis. Tr G.A. Hungerink. XIII.85. Pieter Cornelis van der Marel. Geboren te Vrijenban. Tr te Pijnacker Jannetje Hoogenboezem, geboren te Krimpen aan de IJssel, dochter van Arie Hoogenboezem en Trijntje Maat. 1. Piet, volgt XIV Tom, volgt XIV Annemarie, volgt XIV.169 XIII.86. Jan van der Marel. Geboren te Pijnacker, predikant, overleden te Hardenberg op 46-jarige leeftijd. Tr. Maartje Lamberta de Reus, geboren te Dieren, overleden te Lochem op 74-jarige leeftijd. 1. Cornelis, volgt XIV Pieter, volgt XIV Dirk, volgt XIV Lambertus, volgt XIV.173 XIII.87. Cornelis van der Marel. Geboren te Pijnacker, arts. Tr. Teuntje Pieternella de Koster, geboren te Delft, dochter van Johannes Gerardus de Koster en Teuntje Pieternella Uittenboogaard. 75

81 1. Erika Maria, volgt XIV Rudolf Jan, volgt XIV Robert Nicolaas, volgt XIV Albert Johan, volgt XIV René Alexander, volgt XIV.178 XIII.88. Antje Adriana van den Hoek. Geboren te Zegwaart. Overleden te Rotterdam op 54-jarige leeftijd. Antje trouwde in Numansdorp met haar oom Isaäc Jongerius, die eerder getrouwd was met een zuster van haar vader n.l. Jacoba Adriana van den Hoek. 1. Marius Isaac Albert, volgt XIV.179 XIII.89. Jan van den Hoek. Geboren te Zegwaart, automonteur. Tr Jannie Cornelia van den Burg, geboren te Berkel en Rodenrijs. XIII.90. Wouter Arie den Boer. Geboren te Gouda.. Tr te Saskatoon Saskatchewan (Can) Klazina de Waardt, geboren te Waddinxveen. Wouter was al vroeg wees, moeder en vader overleden respectievelijk op zijn zevende en elfde jaar. Hij is toen opgegroeid in het gezin van Pieter Jacob van Leeuwen zoon van de eveneens jong gestorven Adriana van der Marel, een zuster van zijn moeder (zie XII-32). In 1951 emigreerde hij naar Canada. 1. Robbert James, volgt XIV Ewoud Arie, volgt XIV Jacco Antonio, volgt XIV.182 XIII.91. Marianne Helena Elizabeth van der Marel. Geboren te Oegstgeest, administratief medewerkster. Tr. te Voorschoten Hans van den Hoek. XIII.92. IJsbrand Willem van der Marel. Geboren te Voorschoten, bankemployé. Tr te Utrecht Clasina Berendina (Ineke) de Jonge, geboren te Utrecht, administratief medewerkster. 1. Bart Peter, volgt XIV Sjoerd Christiaan, volgt XIV.184 XIII.93. Elise van der Marel. Geboren te Leiden, sociaal verpleegkundige. Tr. te Voorschoten Lodewijk Johannes Martinus Tonio, geboren te Delft, jurist. XIII.94. Sonja Mathilde van der Marel. Geboren te Voorschoten, verpleegkundige. Tr te Hoorn Jan Reginald Aberkrom, geboren te Hoorn, overleden te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, begraven te Lelystad. 1. Sacha, volgt XIV Karin, volgt XIV

82 XIII.95. Anna Marie van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr.(1) te Bodegraven Adrianus Jacobus Leopold Rietveld, geboren te Bodegraven. 1. Jacobus Adrianus Leopold, volgt XIV.187 Tr.(2) te Mijdrecht Cees van der Schaft, geboren te Mijdrecht. XIII.96. Maartje van Vliet. Geboren te Rotterdam. XIII.97. Simon Jacobus van Vliet. Geboren te Rotterdam. XIII.98. Lena van Vliet. Geboren te Rotterdam. XIII.99. Pieter (Piet) van der Marel. Geboren te Stolwijk. Tr te Voorschoten Anna Sara Berkhuizen, geboren te Voorschoten, dochter van Willem Johan Berkhuizen en Jannetje van Egmond, overleden te Voorschoten op 63-jarige leeftijd. 1. Arina, volgt XIV Hans, volgt XIV.189 XIII.100. Paulus (Paul) van der Marel. Geboren Tr Jannie Schep, geboren Arie, volgt XIV Ernst Jan, volgt XIV Janne, volgt XIV Antje (Ans), volgt XIV.193 XIII.101. Elisabeth Kranenburg. Geboren te Leiden. Tr. Cees Dorsman. XIII.102. Adrianus Kranenburg. Geboren te Leiden, overleden te Leiden op 5-jarige leeftijd. XIII.103. Jacoba Kranenburg. Geboren te Leiden. Tr. Jaap Nagtegaal. XIII.104. Pieter Kranenburg. Geboren te Leiden. Tr. Marrie Qwartel. XIII.105. Adriana Kranenburg. Geboren te Leiden, overleden te Leiden op 0-jarige leeftijd. XIII.106. Petronella Kranenburg. Geboren te Leiden. Tr. Wim Nagtegaal. XIII.107. Hendrik Adriaan Kranenburg. Geboren te Leiden. Tr. Corrie Boelee. XIII.108. Gonda Kranenburg. Geboren te Leiden. Tr. Gijs Bergman. 77

83 XIII.109. Pieter Maarten (Piet) van der Marel. Geboren te Dantumadeel, overleden te Doetinchem op 59-jarige leeftijd. XIII.110. Margreet van der Marel. Geboren te Dantumadeel. XIII.111. Maarten Pieter (Maarten) van der Marel. Geboren te Dantumadeel. Tr te Koudekerk aan de Rijn Christel Wiesemann, geboren Pieter Kizito (Pieter), volgt XIV Johannes Christiaan (Jan), volgt XIV.195 XIII.112. Elisabeth (Bep) van der Marel. Geboren te Dantumadeel. XIII.113. Maria (Marieke) van der Marel. Geboren te Dantumadeel. Tr te Koudekerk aan de Rijn Jacob (Jaap) Kanis, geboren te Kampen, zoon van Albert Kanis en Margje Esenbrink. 1. Albert Pieter (Bart), volgt XIV Willem Rudolf (Ruud), volgt XIV Margaretha Elisabeth (Marlies), volgt XIV.198 XIII.114. Teuna van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr L.H. Wilbers, overleden XIII.115. Adriana van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr Hendrik Hermanus van der Heden, geboren , overleden op 63-jarige leeftijd. 1. Madeleine Lydia, volgt XIV Jacques, volgt XIV.200 XIII.116. Pleun van der Marel. Geboren boer, loonwerker, overleden te Maasland op 67-jarige leeftijd. Tr te Wateringen met Clasina Petronella (Sien) Kempenaar, geboren te Wateringen, dochter van Dirk Kempenaar en Magdalena van der Marel, overleden te Maasland op 78-jarige leeftijd. De opa van Pleun van der Marel, ook een Pleun (1864), was een halfbroer van de opa van Clasina Petronella Kempenaar dat was namelijk Willem van der Marel (1835). 1. Martina Adriana, (Tinie) volgt XIV.8 2. Dirk, volgt XIV.9 3. Magdalena,(Leny) volgt XIV Jacob (Jaap), volgt XIV Clasina Petronella (Ineke), volgt XIV.12 De generatieverwijzing van bovenstaande kinderen is afwijkend, omdat zij ook al vermeld zijn bij moeder Clasina Petronella Kempenaar. (zie XIII. 6.) 78

84 XIII.117. Martiena van der Marel. Geboren te Voorschoten Tr Frans Melein, geboren , overleden op 70-jarige leeftijd. 1. Ton, volgt XIV Inez, volgt XIV.202 XIII.118. Jacob van der Marel. Geboren te Voorschoten, overleden op 52-jarige leeftijd. Tr te Maasland Jannetje (Jannie) Zonneveld, geboren Jannie hertrouwde met Bart Trinks. 1. Martina Adriana, volgt XIV Maartje, volgt XIV Arij, volgt XIV Jannetje (Janneke), volgt XIV Jacob, volgt XIV.207 XIII.119. Maartje Lidia van der Marel. Geboren te Voorschoten. Tr Sjoerd Overeinder, geboren Henk, volgt XIV Jaap, volgt XIV Henneke, volgt XIV Tineke, volgt XIV Gerda, volgt XIV Sjoerd, volgt XIV.213 XIII.120. Pleun van der Marel. Geboren te Katwoude, veehouder, overleden te Leiden op 64-jarige leeftijd. Tr te Zwammerdam Margje Martijntje (Mar) Hoogendoorn, geboren te Zwammerdam, dochter van Dirk Hoogendoorn en Fijtje van Muiswinkel. 1. Arie, volgt XIV Fijtje (Fija), volgt XIV.215 XIII.121. Neeltje van der Marel. Geboren te Katwoude. Tr te Nieuwkoop Dirk Koole geboren te Nieuwkoop, veehouder. 1. Baatje Arina, volgt XIV Arie, volgt XIV Hendrika, volgt XIV Bastiaan, volgt XIV

85 XIII.122. Hendrik van der Marel. Geboren te Katwoude, slijter, levensmiddelenhandelaar. Tr te Nieuwkoop Jannetje Lena Groenendijk, geboren te Leiden, dochter van Jacob Groenendijk en Magdalena Snijders, inkoopster/mannager. 1. Helma Caroline, volgt XIV Hendrik Jan (Jan), volgt XIV Pouwel Cornelis, volgt XIV.222 XIII.123. Teuni van der Marel. Geboren te Katwoude, overleden te Breukelen op 71-jarige leeftijd. Tr te Nieuwkoop Gerrit (Ger) Roos, geboren te Haarlemmermeer, landbouwer, overleden te Breukelen op 56-jarige leeftijd. 1. Gerrit, volgt XIV Arie, volgt XIV.224 XIII.124. Arie van der Marel. Geboren te Nieuwkoop. Tr te Nieuwveen Maartje (Map) Bos, geboren te Nieuwveen, dochter van Cornelis Jan Bos en Maria Catharina Jacoba Verboom. 1. Arie, volgt XIV Maria Jacoba Catharina, volgt XIV Cornelis Jan, volgt XIV.227 XIII.125. Teuntje Maria (Tine) van der Marel. Geboren te Wassenaar. Tr te Wassenaar Gerard Twigt, geboren te Wassenaar, zoon van Jan Twigt en Antje de Geus, ambtenaar. XIII.126. Maria Johanna (Riet) van der Marel. Geboren te Wassenaar. Tr te Wassenaar Johannes Jacob (Jan) van Leeuwen, geboren te Valkenburg ZH, zoon van Gerrit van Leeuwen en Heiltje Martina Wolmerstett, veehouder. 1. Heiltje Martine, volgt XIV Marius Johannes, volgt XIV Nelly Maria, volgt XIV.230 XIII.127. Teuni van der Marel. Geboren te Wassenaar. XIII.128. Jacob (Jaap) van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden op te Wassenaar op 73 jarige leeftijd, bloembollenkweker. Tr te Cheshunt Herts (UK) Betty Squires, geboren te South Clifton (UK). 80

86 1. Peter Bernhard, volgt XIV Robert Andrew, volgt XIV Ingrid, volgt XIV.233 XIII.129. Pleun van der Marel. Geboren te Wassenaar, bloembollenkweker. Tr te Bennebroek Elly van Zijverden, geboren te Hillegom. 1. Hans, volgt XIV Carla, volgt XIV.235 XIII.130. Pleun van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden te Rijswijk ZH op 76-jarige leeftijd. Tr te Wassenaar Gretha (Gré) Buitelaar, geboren te Wassenaar. 1. Marja Anneke, volgt XIV.236 XIII.131. Arend (Aad) van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden op te Vlaardingen op 76 jarige leeftijd. Tr. Hendriena Anna Catharina (Hennie) van Eijk, geboren te Schiedam. (gescheiden) 1. Marga, volgt XIV Adriana, volgt XIV Adrianus Pleun, volgt XIV.239 XIII.132. Tine van der Marel. Geboren te Wassenaar Tr.(1) te Wassenaar Dirk Wilhelmus den Drijver, geboren te Poeldijk, zoon van Leendert Adrianus den Drijver en Dina Margareta van Breemen, tuinder, overleden 1991 te Walbech op 61-jarige leeftijd. Gescheiden in Leendert Adrianus, volgt XIV Dirk Wilhelmus, volgt XIV Martine Petra, volgt XIV Brigitte Adriana, volgt XIV.243 Tr.(2) te Hernhorn (BRD) Harm Dölling, geboren te Neuendorf (BRD), zoon van Victor Dölling en Margarethe Früchtenicht. XIII.133. Johanna (Jo) Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft. Tr te Assendelft Cornelis Boekel, geboren te Assendelft, veehouder. XIII.134. Pleun Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft, loonwerker, overleden te Krommenie op 55-jarige leeftijd. Tr te Krommenie Grietje Snijders, geboren te Krommenie, overleden te Wormerveer op 72-jarige leeftijd. 81

87 XIII.135. Teuntje (Tine) Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft. Tr te Assendelft David Gabriël de Leeuw, geboren te Zandvoort, accountant, overleden te Zandvoort op 66-jarige leeftijd. XIII.136. Maria Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft, overleden te Wormerveer op 72-jarige leeftijd. Tr te Assendelft Jan Brinkman, geboren te Assendelft, veehouder. XIII.137. Arina Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft. Tr te Assendelft Nicolaas Hoogendoorn, geboren te Monnikendam, winkelier. XIII.138. Jannie Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft. Tr te Zaandam Cornelis Arie Korver, geboren te Zaandam, bedrijfsleider, administrateur. XIII.139. Abraham (Bram) Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft, veehouder. Tr te Vinkeveen Annigje Samson, geboren te Vinkeveen. XIII.140. Arie Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft, loonwerker, overleden te Purmerend op 32-jarige leeftijd. Tr te Assendelft Johanna Renske Haverkamp, geboren te Krommenie. XIII.141. Pieter Johannes Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft, overleden te Assendelft op 4-jarige leeftijd. XIII.142. Nelly Johanna Hoogerbrugge. Geboren te Assendelft. Tr te Assendelft Aart Foeth, geboren te Zaandam, directeur machinehandel. XIII.143. Teuntje van der Eyk. Geboren te Rijswijk ZH, overleden te Zeist op 68-jarige leeftijd. XIII.144. Margje van der Eijk. Geboren te Rijswijk ZH, overleden te Rijswijk ZH op 0-jarige leeftijd. XIII.145. Jacobus (Koos) van der Eijk. Geboren te Rijswijk ZH, overleden op 39-jarige leeftijd. XIII.146. Cornelis Pleun (Kees) van der Eijk. Geboren te Delft. XIII.147. Jan Johannes Nell. Geboren XIII.148. Teuntje Nell. Geboren XIII.149. Cornelia Nell. Geboren XIII.150. Pleun Nell. Geboren XIII.151. Maartje Nell. Geboren XIII.152. Pleun van der Marel. Geboren te Wassenaar, agrarisch loonwerker. Tr te Wassenaar Neeltje (Nera) Kriege, geboren te Wassenaar, dochter van Jan Kriege en Geertruida Barnhoorn. 82

88 1. Geertruida Pieternella, volgt XIV Pieter Jan, volgt XIV.245 XIII.153. Elizabeth (Bep) van der Marel. Geboren te Leiden. Tr te Wassenaar Piet Visser, geboren te Wassenaar, brandstoffenhandelaar, brievenbesteller, overleden te Wassenaar op 56 jarige leeftijd. 1. Els, volgt XIV Gerda, volgt XIV Nelly, volgt XIV.248 XIII.154. Jan Anthonis van der Marel. Geboren te Leiden, veehouder. Tr te Wassenaar Cornelia (Corrie) van der Ende, geboren te Vlaardingen, dochter van Jacob van der Ende en Cornelia van Staalduinen. 1. Cornelia, volgt XIV Elisabeth, volgt XIV Pieter Jan, volgt XIV Jacob Cornelis, volgt XIV.252 Erve Santhorst aan de Papelaan te Wassenaar. Hier boerde Pleun van der Marel en zijn vrouw Teuntje van Santen. Nu bewoond door kleinzoon Jan Anthonis van der Marel en zijn vrouw Corrie van der Ende. foto ingestuurd door Beb Visser- van der Marel XIII.155. Teuni van der Marel. Geboren 1946, overleden op 14-jarige leeftijd. XIII.156. Pleun van der Marel. Geboren te Wassenaar. Tr te Wateringen Wil van der Berg, geboren te Wateringen. 83

89 1. Margaretha, volgt XIV Johanna Maria, volgt XIV Willem Nicolaas, volgt XIV.255 XIII.157. Jan van der Marel. Geboren te Wassenaar, winkelier. Tr te Sommelsdijk Leentje Kastelein, geboren te Sommelsdijk, dochter van Johannis Kastelein en Trijntje de Vries, winkelierster. 1. Nicolaas, volgt XIV Johannis, volgt XIV.257 XIII.158. Nicolaas van der Marel. Geboren , ambtenaar. Tr.(1) te Leidschendam M.M. Keukenmeester. 1. Nicolaas, volgt XIV Adriana Margaretha, volgt XIV Johannes Cornelis, volgt XIV.260 Tr.(2) Adriana Elisabeth van der Plas, geboren te Katwijk aan Zee, dochter van Jacob van der Plas en Adriana Schaap. 1. Nicolette Adriana, volgt XIV.261 XIII.159. Tineke van der Marel. Geboren XIII.160. Wim van der Marel. Geboren Generatie XIV XIV.1. Geertruida van der Marel. Geboren te Maasland. Tr te Maasland Arie Bergwerf, geboren , overleden op 50-jarige leeftijd. XIV.2. Anna Helena van der Marel. Geboren te Maasland. XIV.3. Jannie van der Marel. Geboren te Maasland. XIV.4. Willem van der Marel. Geboren te Maasland. Tr te Maasland Jozien van Zessen, geboren

90 1. Leonie, volgt XV.1 2. Alner, volgt XV.2 3. René, volgt XV.3 XIV.5. Nellie (Nel) van der Marel. Geboren te Den Haag, culinair voorlichter. Tr Ton Belterman, geboren XIV.6. Cornelis (Cees) van der Marel. Geboren te Den Haag, electrotechnisch ingenieur. Tr Tineke Veldhuijzen, geboren Menno, volgt XV.4 2. Jonneke, volgt XV.5 3. Marleen, volgt XV.6 4. Frederieke, volgt XV.7 XIV.7. Johannes (Hans) van der Marel. Geboren te Den Haag, electrotechnisch ingenieur. XIV.8. Martina Adriana (Tinie) van der Marel. Geboren te Delft. Tr. T. van der Lee. XIV.9. Dirk van der Marel. Geboren te Maasland. Tr. Barbera Vlielander, geboren Barbera, volgt XV.8 2. Jeffrey Pouwel, volgt XV.9 XIV.10. Magdalena (Leny) van der Marel. Geboren te Maasland. Tr. H. Wessling. XIV.11. Jacob (Jaap) van der Marel. Geboren te Maasland. Tr te Loosduinen Wilma Leerdam, geboren te Loosduinen. 1. Jaqueline, volgt XV John, volgt XV Perry, volgt XV.12 XIV.12. Clasina Petronella (Ineke) van der Marel. Geboren te Maasland. Tr. E. Arkesteijn. XIV.13. Maria Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland. Tr te Kethel/Spaland Pieter van Barneveld, geboren te Maasland, spoorwegwerker, overleden te Schiedam op 71-jarige leeftijd. XIV.14. Maria Jannetje Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland. Tr te Kethel/Spaland Paulus Dijkshoorn, geboren te Vlaardingerambacht, veehouder, zoon van Pieter Dijkshoorn en Neeltje Verboon. 85

91 XIV.15. Willem Frederik Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland, agrarisch medewerker. Tr te 's Gravenzande Tina Haaring, geboren te s Gravenzande. XIV.16. Pietertje Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland. Tr te Kethel/Spaland Cornelis Pieter Schippers, geboren te Maasdam, loonwerker. XIV.17. Jan Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland, gemeenteambtenaar. Tr te Schipluiden Jans Vreugdehil, geboren te Schipluiden. XIV.18. Koert Hendrik Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland, ambtenaar waterleidingbedrijf. Tr te Piershil Gerrie van Leenen, geboren te Piershil, overleden te Leiden op 64-jarige leeftijd. XIV.19. Reier Schäfer. Geboren te Kethel/Spaland, gemeenteopzichter. Tr te Kethel/Spaland Johanna Bijl, geboren te Kethel/Spaland. XIV.20. Jan van der Marel. Geboren te Rotterdam, operator, overleden te Vlaardingen op 73-jarige leeftijd. Tr te Schiedam Johanna Dimphena van de Watering, geboren te Amsterdam. 1. Leendert Jacobus,(Leo) volgt XV Jan Bernardus, volgt XV Maria Jacoba,(Margo) volgt XV.15 IN MEMORIAM Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze vriend JAN VAN DER MAREL. Jan was een bekend lid van onze commissie en heeft vele jaren een belangrijke rol daarin vervuld. Hij werd door een ernstige hartaanval getroffen en overleed na twee dagen aan de gevolgen daarvan op Donderdag 12 Maart Zijn overlijdensbericht ging als een zware schok door onze gelederen en zo zal dit bericht thans voor velen even verrassend zijn. Jan was "de-man-bij-de-poort" bij onze reünies. Die taak was bij de laatste reünie niet meer noodzakelijk en iedereen vroeg toen wat verontrust: "Waar is Jan?". Rustig deed hij zijn werk in de zaal! Zo heeft hij voor ons allen veel betekend. Als chauffeur in zijn diensttijd was hij al een gezien figuur. Jan had een sterk sociaal gevoel. Was jarenlang de man, die, een ernstig invalide vriend trouw iedere twee weken bezocht. Belde naar zieke vrienden en was zowel in goede als in slechte tijden, bij vrolijke en minder prettige gebeurtenissen, waar mogelijk, als afgevaardigde aanwezig. Had zijn inbreng bij de vergaderingen en reünies, alsmede bij onze jaarlijkse nieuwsbrief. Zoals U zich zult herinneren was hij de drijvende kracht bij de totstandkoming van de gedenksteen voor de in Indië omgekomenen in de gemeente Vlaardingen. Als dank heeft hij die samen met de burgemeester van de gemeente mogen onthullen. 86

92 Hij was niet alleen het middelpunt of ongewild het aanspreekpunt bij ons, maar bovenal in zijn gezin en later daarnaast bij zijn activiteiten in het buurthuis. Rust kende hij niet, altijd bedrijvig. Hij genoot van de contacten. Was immer bereidwillig. Wij zullen hem dan ook bijzonder missen. Met een deputatie van 41 dames en heren-veteranen namen wij bij een gezamenlijke dienst en daarna op de begraafplaats voorgoed afscheid van hem. Wij konden daarbij een dankwoord uitspreken. Voor Jan geldt zeker in onze kring "Old soldiers never die..." en zo leeft hij in onze gedachten voort. In zijn geest zullen wij doorgaan. Wij kijken met veel dankbaarheid terug op zijn inbreng. Bij het afscheid van Jan van der Marel hebben de overweldigende belangstelling, de vele prachtige bloemen, lieve kaarten en andere blijken van medeleven ons veel troost en steun gegeven. Bovendien heeft dit alles het tot een afscheid gemaakt zoals Jan dit vast had gewild. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar. Jo Leo en Carla Pim, Sofie Jan en Marita Margo en Edwin foto en tekst beschikbaar gesteld door zoon Leo en dochter Margo. XIV.21. Jacob van der Marel. Geboren te Rotterdam, melkhandelaar, overleden te Vlaardingen op 73-jarige leeftijd, begraven Tr te Barendrecht Lijntje Hagendoorn, geboren te Barendrecht. 1. Neeltje Jacoba Gerdina, volgt XV Nicolaas Leendert, volgt XV.17 XIV.22. Maria van der Marel. Geboren te Rotterdam. Tr te Rotterdam Dick de Graaff, geboren te Rotterdam, schilder. 1. Dirk Leendert, volgt XV Maria Jacoba (Marja), volgt XV.19 XIV.23. Katharina van der Marel. Geboren te Rotterdam. Tr te Rotterdam Willem Veenendaal, geboren te Rotterdam, werkvoorbereider. 87

93 XIV.24. Maria van der Marel. Geboren te Rotterdam. Tr te Vlaardingen Klaas Kwakernaak, geboren te Nieuw Lekkerland, overleden te Vlaardingen op 68-jarige leeftijd. XIV.25. Baldina Adriana van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Gosse Hendrik Borsje, geboren te Apeldoorn. XIV.26. Jan van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 71-jarige leeftijd, scheepsbeschieter. Tr te Vlaardingen Geertje Gijsbertje van Waas, geboren te Schiedam. 1. Marleen, volgt XV Maarten Jan, volgt XV Henny, volgt XV.22 XIV.27. Jacoba van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Johannes Meeldijk, geboren te Vlaardingen. XIV.28. Frederik van der Marel. Geboren te Vlaardingen, directeur. Tr te Vlaardingen Cornelia Soetekouw, geboren te Vlaardingen. 1. Inge, volgt XV Gert Jan, volgt XV Bart, volgt XV.25 XIV.29. Lenie van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Hans Bijl, geboren te Overschie. XIV.30. Jannie van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr Hans van der Windt, geboren te Vlaardingen. XIV.31. Maria Beekenkamp. Geboren te Vlaardingerambacht. Tr te Schiedam Johannes Jacobus Noordam, geboren te Pijnacker, overleden te Pijnacker op 80 jarige leeftijd. XIV.32. Teuntje Beekenkamp. Geboren te Vlaardingerambacht. Tr te Schiedam Arie Cornelis Schouten, geboren te Rotterdam, overleden te Schiedam op 67 jarige leeftijd. XIV.33. Pieter Beekenkamp. Geboren te Vlaardingerambacht, ondernemer. Tr. A. van der Vlugt, geboren ong XIV.34. Adriana Beekenkamp. Geboren te Vlaardingerambacht. Tr. J.P. van Gelder, geboren ong XIV.35. Jannetje Beekenkamp. Geboren te Vlaardingerambacht. Tr. A. van der Pijl, geboren ong

94 XIV.36. Jan van der Marel. Geboren te Vlaardingerambacht, scheepvaartinspecteur. Tr te Overschie Petronella Maria van Dijk, geboren te Maassluis. XIV.37. Johan (Hans) van der Marel. Geboren te Vlaardingen, chauffeur. Tr te Maassluis. Lenie (Lerne) van Dijk, geboren te Maassluis, huwelijk ontbonden door scheiding in september Lisette, volgt XV Leonne, volgt XV.27 XIV.38. Simon van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr. Jacoba Christina Moerman, geboren te Vlaardingen. XIV.39. Mari van der Marel. Geboren te Vlaardingen, werktuigbouwkundig ingenieur. Tr te Vlaardingen Nicolette Franken, geboren te Pankal-Pinang. 1. Heiko, volgt XV Ger Jan, volgt XV Robert, volgt XV.30 XIV.40. Elisabeth Maria van der Marel. Geboren te Overschie, overleden in Amerika op 60-jarige leeftijd, begraven te Kethel/Spaland. Tr te Kethel/Spaland Willem Bijl, geboren Leendert, volgt XV Simon, volgt XV Dick Willem, volgt XV Hillegonda, volgt XV Adrianus, volgt XV Elbert Marius, volgt XV.36 XIV.41. Arend van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. Tr Sophia van Barneveld, geboren Nellie, volgt XV Simon, volgt XV Hillie, volgt XV.39 XIV.42. Saartje van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. Tr te Kethel/Spaland Bernardus Marinus Oorschot, geboren , overleden op 67-jarige leeftijd. 89

95 1. Adrianus, volgt XV Bernardus Martinus, volgt XV.41 XIV.43. Arie van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland, overleden te Overschie op 59-jarige leeftijd, stucadoor. Tr.(1) te Rotterdam Jannetje Dirksje van der Spek, geboren te Overschie, overleden te Rotterdam op 34 jarige leeftijd, dochter van Pieter van der Spek en Cornelia Barbara Muit. 1. Robert Pieter, volgt XV Marja Cornelia, volgt XV Rudi Simon, volgt XV Eddie Heinrich, volgt XV.46 Tr.(2) Elisabeth van den Bos, geboren Elisabeth van den Bos had al een dochter nl. 5. Jannie van den Bos, volgt XV Elisabeth, volgt XV.47 XIV.44. Cornelia Josina van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. XIV.45. Simon van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. Tr te Nijkerk Rengertje van Bunschoten, geboren Hilletje, volgt XV Marja Susanna, volgt XV Jan, volgt XV Simone, volgt XV.51 XIV.46. Hilletje van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. Tr te Kethel/Spaland Adriaan Koenraad Quartel, geboren Peter Jacob, volgt XV Gerard Simon, volgt XV Adriana Magdalena, volgt XV Elisabeth Hillie, volgt XV Josina Cornelia, volgt XV.56 90

96 XIV.47. Piet van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. Tr Elisabeth (Els) Pegels, geboren Anne Maria, volgt XV Mirjam Petra, volgt XV Alfred Pieter, volgt XV.59 XIV.48. Willempje (Wilma) van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland. Tr in Australië Johannes (Joop) Hamerslag, geboren XIV.49. Neeltje Cornelia van der Marel. Geboren te Kethel/Spaland, verpleegkundige. Tr te Loosduinen Cornelis de Feijter, geboren te Zaamslag, verpleegkundige. 1. Boudewijn, volgt XV Ronald, volgt XV.61 XIV.50. Lijntje Grüteke. Geboren te Rotterdam, overleden te Rotterdam op 64-jarige leeftijd. Tr. te Rotterdam Willem Langhorst, geboren XIV.51. Arend Grüteke. Geboren te Rotterdam. Tr. Sjaan van Schaik. XIV.52. Adrianus Grüteke. Geboren te Rotterdam. XIV.53. Saartje Grüteke. Geboren te Rotterdam. Tr. te Rotterdam Chris van Oosten. XIV.54. Cornelia Josina Grüteke. Geboren te Rotterdam. Tr. te Rotterdam Dirk van der Torre. XIV.55. Jan Grüteke. Geboren te Rotterdam. Tr. Cornelia van de Kuyl. XIV.56. Gerardus Grüteke. Geboren te Rotterdam. Tr. Willemijntje Hendriks, geboren XIV.57. Arend van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Bergambacht op 51-jarige leeftijd, begraven te Bergambacht. Tr te Bergambacht Johanna de Bruyn, geboren te Bergambacht. 1. Jan Pieter, volgt XV Arend, volgt XV Pieter, volgt XV Johan, volgt XV Bertus, volgt XV Willem, volgt XV Hans, volgt XV.68 91

97 Arend van der Marel foto beschikbaar gesteld door Joop en Anneke van der Marel XIV.58. Neel van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Utrecht op 70-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. Tr te Rotterdam Adrianus Johannes van der Reijden, geboren te Rotterdam, overleden te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. zoon van Johannes Jacobus van der Reijden en Elizabeth Adriana Vuijk. Adrianus Johannes was weduwnaar van Maria Huizinga. Bij het huwelijk van Neel is haar zoon Pieter erkend en geëcht door Adrianus van der Reijden. 1. Pieter, volgt XV Elizabeth Adriana, volgt XV Adrianus Johan, volgt XV Neeltje Jolanda, volgt XV.72 XIV.59. Saartje van der Marel. Geboren te Overschie, overleden te Rotterdam op 62-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam. Tr.(1) te Rotterdam August Frederik Koedam, geboren te Hillegersberg. 1. August Frederik, volgt XV Elizabeth, volgt XV.74 Tr.(2) te Rotterdam Cornelis Dortmundt, geboren te Rotterdam, overleden te Rotterdam op 84 jarige leeftijd, zoon van Leonardus Johannes Dortmundt en Johanna van der Ploeg. 92

98 1. Hendrika, volgt XV.75 XIV.60. Antonia van der Marel. Geboren te Overschie. Tr te Rotterdam Jan Hotsche Wilstra, geboren te Rotterdam, overleden te Finsterwolde op 72-jarige leeftijd, begraven te Finsterwolde. 1. Ruud, volgt XV.76 XIV.61. Pieter van der Marel. Geboren te Overschie. Tr te Rotterdam Bernarda Cornelia van Delzen, geboren Leny Sylvia, volgt XV Harry Leo, volgt XV Richard René, volgt XV Yvonne Erica, volgt XV André Martien, volgt XV.81 XIV.62. Jorina Maaike Both. Geboren 11 april 1926 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 25 april 1951 te Berkel en Roderijs Willem (Wim) Jongste, geboren 17 december 1926 te Kethel/Spaland, zoon van Leendert Jongste en Carolina Sophia Pegels. 1. Leendert Abraham, volgt XV Paulus Adriaan, volgt XV Karel Anthonie, volgt XV Arend Simon, volgt XV Wilma Jorina, volgt XV.86 XIV.63. Saartje Both. Geboren 19 augustus 1927 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 26 maart 1954 te Berkel en Roderijs Mattheus Johannes (Joop) de Roos, geboren 30 november XIV.64. Neeltje (Nel) Both. Geboren 10 februari 1929 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 29 december 1959 te Berkel en Roderijs Johannes Groenenboom, geboren 11 mei XIV.65. Cornelia Josina Both. Geboren 24 februari 1931 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 17 september 1957 te Berkel en Roderijs Arie Huurman, geboren 3 augustus XIV.66. Adrianus Both. Geboren 3 augustus 1932 te Berkel en Rodenrijs. Op 25 september 1959 naar Australië vertrokken. Overleden 1998 te Australië op 65-jarige leeftijd. XIV.67. Pietertje Both. Geboren 8 januari 1934 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 22 april 1959 te Berkel en Roderijs Pieter Karel Voordendag, geboren 16 maart 1932 te Strijen. 93

99 XIV.68. Arend Both. Geboren 22 juni 1936 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 6 september 1967 te Berkel en Roderijs Adriana (Sjaan) Kindt, geboren XIV.69. Euft Both. Geboren 5 december 1937 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 20 november 1968 te Rotterdam Elisabeth Maartje Poot. Huwelijk door scheiding ontbonden. XIV.70. Paulus Both. Geboren 12 mei 1939 te Berkel en Rodenrijs. Op 25 april 1959 naar Brits Columbia vertrokken. XIV.71. Simon Both. Geboren 15 december 1941 te Berkel en Rodenrijs. Tr. 29 maart 1972 te Amsterdam Wilhelmina Hendrika Stier. XIV.72. Nellie van der Marel. Geboren te Overschie, huisvrouw. Tr te Rotterdam Theo Vliegenthart, geboren te Rotterdam, ambtenaar. 1. Laurina, volgt XV Nelleke, volgt XV Arend (Aad), volgt XV.89 XIV.73. Arend (Aad) van der Marel. Geboren te Overschie, bedrijfsleider. Tr te Rotterdam Lourentia Maria (Rens) de Bode, geboren te Krimpen aan de Lek, dochter van Cornelis de Bode en Arina Cornelia Verwaal, huisvrouw. 1. Monique, volgt XV Frank, volgt XV.91 XIV.74. Martin van der Marel. Geboren te Overschie, ambtenaar. Tr.(1) te Rotterdam Kitty van Welzen, geboren te Rotterdam, huisvrouw, overleden te Oegstgeest op 33-jarige leeftijd, begraven te Leiden Rhijnhof. 1. Karin, volgt XV Marjan, volgt XV.93 Tr.(2) te Oegstgeest Jacoba Alida Kalter, geboren te Rotterdam, huisvrouw. XIV.75. Saartje Geertruida Hes. Geboren te Leiden. Tr J.F. Luijten, geboren ong XIV.76. Arie Hes. Geboren te Alphen aan de Rijn. Tr H.C. Bosman, geboren ong XIV.77. Arend Hes. Geboren te Rotterdam. 94

100 XIV.78. Marinus van der Marel. Geboren te Vlaardingen, haringpakker, ijzerwerker, landarbeider, overleden te Vlaardingen op 53-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Trijntje Bouter, geboren te Vlaardingen.Trijntje Bouter is op hertrouwd met Petrus (Piet) Wolf. 1. Simon, volgt XV Cornelia, volgt XV Jan Johannes, volgt XV Johanna (Anneke), volgt XV Marinus, volgt XV Trijntje (Trudie), volgt XV.99 XIV.79. Arendje van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden op 62-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Thijs van Dorp, geboren XIV.80. Dirk van der Marel. Geboren te Vlaardingen, scheepsijzerwerker, overleden te Vlaardingen op 66-jarige leeftijd. Tr te Vlaardingen Elisabeth Tannetje Stout, geboren te Vlaardingen. 1. Simon, volgt XV Trijntje Cornelia, volgt XV Leendert, volgt XV Dirk, volgt XV Joke, volgt XV Albert, volgt XV Dittha, volgt XV.106 XIV.81. Herman van der Marel. Geboren te Vlaardingen, straatmaker, overleden te Vlaardingenop 69-jarige leeftijd. Tr Maria Eijkelenboom, geboren te Rotterdam. 1. Simon (Siem), volgt XV Hendrik, volgt XV Herman, volgt XV.109 XIV.82. Wilhelmina van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 78 jarige leeftijd. Tr Arie Brobbel, geboren te Vlaardingen. XIV.83. Jan van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 0-jarige leeftijd. XIV.84. Johanna van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr Sjaak Brussaard. XIV.85. Simon van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr Wilhelmina Cornelia Vink, geboren 1932, overleden te Vlaardingen op 68 jarige leeftijd. 95

101 XIV.86. Neeltje van der Marel. Geboren ca.1930, overleden te Vlaardingen. XIV.87. Marinus van der Marel. Geboren te Overschie, militair, sergeant Artillerie, overleden te Leidschendam op 77-jarige leeftijd. Tr te Loosduinen Angenieta Theodora (Annie) Wijnmalen, geboren te Den Haag. 1. Berdina Aplonia (Dini), volgt XV Marinus Jochem, volgt XV Arend Dirk, volgt XV Dirk Jan, volgt XV Angenita Theodora (Anneke), volgt XV.114 XIV.88. Hermanus van der Marel. Geboren te Overschie, militair, overleden te Rijswijk op 81-jarige leeftijd. Tr.(1) Wilhelmina Spieringhs, geboren te Oisterwijk, overleden te Den Haag op 46-jarige leeftijd. 1. Hermanus Hendrikus, volgt XV Dirk, volgt XV Hendrikus Wouterus Bernardus, volgt XV Johanna Berdina Wilhelmina, volgt XV.118 Tr.(2) Hendrika Berloth Tr.(3) Hermina Heuzinkveld Tr.(4) Emma Bruggeman XIV.89. Dirk van der Marel. Geboren te Overschie, conciërge, overleden op 74-jarige leeftijd. Tr Lena van Marion, geboren te Nieuw Hellevoet. 1. Berdina Aplonia (Ria), volgt XV Dirk, volgt XV.120 XIV.90. Pieter Post. Geboren te Overschie. XIV.91. Marinus Post. Geboren september 1916 te Overschie, overleden te Overschie op 0-jarige leeftijd. XIV.92. Jannetje Post. Geboren te Overschie. XIV.93. Wilhelmina Post. Geboren te Overschie. XIV.94. Hendrik Post. Geboren te Overschie. XIV.95. Marinus Post. Geboren te Overschie. 96

102 XIV.96. Jacob Post. Geboren te Overschie. XIV.97. Elizabeth Post. Geboren te Overschie. XIV.98. Dirk Post. Geboren te Overschie. XIV.99. Simon Post. Geboren te Overschie. XIV.100. Marinus (Rinus) van der Marel. Geboren te Overschie, marmerpolijster, zuivelbereider, bedrijfscontroleur, overleden te Rotterdam op 41-jarige leeftijd. Tr te Rotterdam Johanna Adriana Frik, geboren , overleden te Rotterdam op 50-jarige leeftijd. 1. Gerda, volgt XV.121. XIV.101. Jacob(Jaap) van der Marel. Geboren te Overschie. Tr. Cornelia Johanna Gorree, geboren Jan, volgt XV Johanna, volgt XV.123 XIV.102. Willem (Wim) van der Marel. Geboren te Overschie. XIV.103. Alida(Alie) van der Marel. Geboren te Overschie, overleden , op 70-jarige leeftijd. Tr. Leen de Jong, geboren ong. 1927, overleden ong XIV.104. Gretha van der Marel. Geboren te Overschie. Tr. Gerrit Jan van Gessel, geboren Bart, volgt XV Margaretha Janneke, volgt XV.125 XIV.105. Wilhelmina van der Marel. Geboren te Overschie. XIV.106. Marinus Theodorus van der Marel. Geboren , chauffeur. Tr Marie Koert, geboren Cornelis, volgt XV.126 XIV.107. Gerarda (Grada) van der Marel. Geboren te Utrecht. Tr te Zeist Dirk Pieter Jacobus Teusse, geboren

103 1. Dirk Marinus Jacobus, volgt XV Anna Petronella Maria, volgt XV.128 XIV.108. Marinus Corstiaan (Rinus) van der Marel. Geboren te Overschie. XIV.109. Grietje Elisabeth van der Marel. Geboren te Overschie. XIV.110. Jan van der Marel. Geboren te Overschie. Tr Jannigje van de Bok, geboren te Ouddorp. 1. Marinus Corstiaan (Marco), volgt XV Anja, volgt XV Martie, volgt XV Janet, volgt XV Geert Jan, volgt XV.133 XIV.111. Wilhelmina van der Marel. Geboren te Overschie. Tr te Rotterdam Hendrik Jacobus Pieter Volk, geboren te Rotterdam. 1. Joachim Theodoor, volgt XV.134 XIV.112. Wilhelmina van der Marel. Geboren te Overschie. Tr.(1) Evert Pieter van Heel, geboren Annemarie, volgt XV.135 Tr.(2) te Rotterdam Prodromos Petridis, geboren , overleden te Rotterdam op 73-jarige leeftijd. XIV.113. Gerrit van der Marel. Geboren te Overschie Tr te Utrecht Tineke Brouwer, geboren te Utrecht. XIV.114. Maria Cornelia van der Marel. Geboren te Rotterdam. Tr te Ridderkerk Jan Pieter Onink, geboren XIV.115. Leendert Marinus Poot. Geboren te Overschie. XIV.116. Wilhelmina Pietetje Poot. Geboren te Overschie. XIV.117. Elisabeth Poot. Geboren te Overschie. XIV.118. Jan van der Marel. Geboren te Bodegraven. Tr te Bodegraven P.Domburg. 98

104 XIV.119. Willemijntje Cornelia van der Marel. Geboren te Alphen aan de Rijn. XIV.120. Aaltje van der Marel. Geboren te Alphen aan de Rijn. XIV.121. Gerda van der Marel. Geboren te Alphen aan de Rijn. XIV.122. Aart van der Marel. Geboren te Alphen aan de Rijn. XIV.123. Pieter Willem van der Marel. Geboren te Alphen aan de Rijn. XIV.124. Bernard Arie Jan (Ben) van der Marel. Geboren , overleden te Wassenaar op 56-jarige leeftijd. Tr. Monique Vodegel. 1. Mascha, volgt XV Milan, volgt XV Ornella, volgt XV Nicky, volgt XV Caitlin, volgt XV.140 XIV.125. Arie Ad Barendregt. Geboren XIV.126. Floor Barendregt. Geboren XIV.127. Paul Ronald Rodenburg. Geboren te Voorschoten. XIV.128. Arie Jan Eric Rodenburg. Geboren te Voorschoten. XIV.129. Anna Maria Sophia Rodenburg. Geboren te Voorschoten. XIV.130. Arend Jan Paul Rodenburg. Geboren te Voorschoten. XIV.131. Renke Groeneveld. Geboren XIV.132. Marina Groeneveld. Geboren XIV.133. Harry Horlings. Geboren te Heemstede. Tr te Peterborough Frances James, geboren te Peterborough (Can). 1. Sonja, volgt XV Emily, volgt XV.142 XIV.134. Adriaan (Edwin) Horlings. Geboren Tr Glenna Wasson, geboren

105 1. Dana, volgt XV Sarah, volgt XV.144 XIV.135. Rozetta Horlings. Geboren Tr Henry Stolp, geboren Het huwelijk is in Juli 1999 door scheiding ontbonden. 1. Miranda, volgt XV Johanna, volgt XV.146 XIV.136. John Horlings. Geboren Tr Elizabeth King, geboren John David, volgt XV Heidi, volgt XV Hanna, volgt XV Benjamin, volgt XV Melissa, volgt XV.151 XIV.137. Miranda Horlings. Geboren Tr Ken Jackman, geboren te Peterborough (Can). 1. Adam, volgt XV Laura, volgt XV.153 XIV.138. Johan Adriaan (Joad) van der Marel. Geboren , purser. Johan Adriaan heeft via een verzoek tot naamswijziging bij de kroon de naam van zijn moeder aangenomen. XIV.139. Rozetta Elisabeth Sophia Jacoba (Sonja) van der Marel. Geboren , groepsleidster kindertehuis. Sonja heeft via een verzoek tot naamswijziging bij de kroon de naam van haar moeder aangenomen. Sonja heeft een dochter 1. Kim, volgt XV.154 XIV.140. Frank van der Marel. Geboren , winkelier souvenir shop. Frank heeft via een verzoek tot naamswijziging bij de kroon de naam van zijn moeder aangenomen. Woont samen met: Marike Janissen, geboren te Amsterdam. Uit deze verbintenis: 1. Steven, volgt XV Dennis, volgt XV

106 XIV.141. Adriaan Anthony van der Marel. Geboren te Heemstede, antiquaar. Tr Elisabeth Catharina Maria (Elly) Opdam, geboren te Haarlem. XIV.142. Ivar Anthony van der Marel. Geboren te Heemstede, makelaar in onroerend goed. Tr Sandra Tulp, geboren te Aalsmeer. 1. Merel Marilène, volgt XV.157 XIV.143. Monique Jacobine Antoinette van der Marel. Geboren te Heemstede, stewardess K.L.M.. Woont samen met Reinoud Jan Frederik ten Cate, geboren te Haarlem, makelaar bedrijfsonroerend goed. Uit deze verbintenis: 1. Laurens Frederik Adriaan, volgt XV.158 XIV.144. Heleentje van der Marel. XIV.145. Gerrit van der Marel. XIV.146. Francijntje(Franny) van der Marel. Geboren te Zoetermeer. XIV.147. Johannes (Joop) van der Marel. Geboren te Zoetermeer. Tr Cornelia Sonneveld, geboren te Pijnacker. 1. Pieter Johannes, volgt XV Marianne Cornelia, volgt XV Maarten Bastiaan, volgt XV.161 XIV.148. Johanna Pieternella van der Marel. Geboren te Zoetermeer. XIV.149. Wilhelmina van der Marel. Geboren te Zoetermeer. XIV.150. Rogiena (Rookje) van der Marel. Geboren te Zoetermeer. XIV.151. Anna Elisabeth van der Breggen. Geboren te Waddinxveen. XIV.152. Arie van der Breggen. Geboren te Waddinxveen. XIV.153. Francijntje van der Breggen. Geboren te Waddinxveen. XIV.154. Johannes van der Breggen. Geboren te Waddinxveen. XIV.155. Nelly Francijntje Vermeer. Geboren te Leidschendam. Tr A.A. Zijlstra. XIV.156. Johanna Gerardina Vermeer. Geboren te Leidschendam. Tr J. van de Veen. 101

107 XIV.157. Francijntje Vermeer. Geboren te Leidschendam. Tr H. Miggels. XIV.158. Cornelia Vermeer. Geboren te Leidschendam. Tr P.H. de Bakker. XIV.159. Wouter Vermeer. Geboren te Leidschendam. Tr L.F. Punt. XIV.160. Barthelomea Meinsma. Geboren te Zoetermeer. XIV.161. Sjoerd Meinsma. Geboren te Zoetermeer. XIV.162. Johannes Meinsma. Geboren te Zoetermeer. XIV.163. Willem Outger (Wim) Kwant. Geboren te Marken. XIV.164. Berend Harm (Bert) Kwant. Geboren te s Gravenzande. XIV.165. Helena Hendrika (Heleen) Kwant. Geboren te s Gravenzande. XIV.166. Pieter Jacob (Piet) Kwant. Geboren te s Gravenzande. XIV.167. Piet van der Marel. Geboren te Pijnacker. Tr Petronella Cornelia Raauws, geboren te Den Haag. 1. Mariëlle Marguerite, volgt XV Saskia Lucienne, volgt XV.163 XIV.168. Tom van der Marel. Geboren te Pijnacker. Tr Hendrika Wilhelmina Annegien Pauw, geboren te Hendrik Ido Ambacht. 1. Caroline Desiré, volgt XV Bastiaan Roland, volgt XV.165 XIV.169. Annemarie van der Marel. Geboren te Pijnacker. Tr. Tjipke Wijma, geboren te Ooster-Nijkerk. 1. Aafke, volgt XV Marten, volgt XV.167 XIV.170. Cornelis van der Marel. Geboren te Meethuizen, natuurkundig onderzoeker. Tr. Johanna Alberda, geboren te Den Haag. 1. Nienke, volgt XV Floris, volgt XV Ivo, volgt XV

108 XIV.171. Pieter van der Marel. Geboren te Kloosterhaar. XIV.172. Dirk van der Marel. Geboren te Kloosterhaar, hoogleraar natuurkunde. Tr. Rosemarie Elisabeth Viola van Gelder, geboren te Nijmegen. 1. Eva Romee, volgt XV Daniël Christiaan, volgt XV.172 XIV.173. Lambertus van der Marel. Geboren te Kloosterhaar, docent wiskunde. Tr. Filia Lie a Lien, geboren te Paramaribo. 1. Farida, volgt XV.173 XIV.174. Erika Maria van der Marel. Geboren XIV.175. Rudolf Jan van der Marel. Geboren Tr.(1) 1973 te Witmarsum Aukje Dreyer. 1. Ronald, volgt XV Nynke, volgt XV. 175 woont samen met (2) Netty Ross XIV.176. Robert Nicolaas van der Marel. Geboren , woont samen met Ineke Zijlstra, geboren XIV.177. Albert Johan van der Marel. Geboren , woont samen met Akkie Sieswerda, geboren XIV.178. René Alexander van der Marel. Geboren Tr. te Witmarsum Mylène Angeline Molendijk, geboren te Dordrecht. 1. Yvonne, volgt XV Pauline, volgt XV Bodine, volgt XV. 178 XIV.179. Marius Isaac Albert Jongerius. Geboren te Numansdorp. XIV.180. Robbert James den Boer. Geboren te Gouda. Tr te Boskoop Ellen van Helden, geboren te Boskoop. XIV.181. Ewoud Arie den Boer. Geboren te Gouda. Tr te Waddinxveen Helma Klomp, geboren te Waddinxveen. 103

109 1. Jeroen, volgt XV Vivian, volgt XV. 180 XIV.182. Jacco Antonio den Boer. Geboren te Waddinxveen. Tr te Waddinxveen Joan Boere, geboren te Waddinxveen. 1. Matthijs Wouter, volgt XV Lisa Eveline, volgt XV. 182 XIV.183. Bart Peter van der Marel. Geboren te Utrecht, student. XIV.184. Sjoerd Christiaan van der Marel. Geboren te Utrecht, student. XIV.185. Sacha Aberkrom. Geboren te Hoorn, administratief medewerkster. XIV.186. Karin Aberkrom. Geboren te Hoorn, studente. XIV.187. Jacobus Adrianus Leopold Rietveld. Geboren te Woerden. XIV.188. Arina van der Marel. Geboren ca Tr. Nico van Vliet. 1. Matthijs, volgt XV Jos, volgt XV Mark, volgt XV.185 XIV.189. Hans van der Marel. Geboren ca XIV.190. Arie van der Marel. Geboren ca XIV.191. Ernst Jan van der Marel. XIV.192. Janne van der Marel. XIV.193. Antje (Ans) van der Marel. Geboren ca XIV.194. Pieter Kizito (Pieter) van der Marel. Geboren te Rotterdam. XIV.195. Johannes Christiaan (Jan) van der Marel. Geboren te Leiderdorp. XIV.196. Albert Pieter (Bart) Kanis. Geboren te Barendrecht. Tr Constance Bastiaantje (Constance) Jongekrijg, geboren te Puttershoek, dochter van Bastiaan Jongekrijg en Bastiaantje Visser. 104

110 1. Jacob Bastiaan (Job), volgt XV Bastiaan Rudolf, volgt XV.187 XIV.197. Willem Rudolf (Ruud) Kanis. Geboren te Barendrecht. XIV.198. Margaretha Elisabeth (Marlies) Kanis. Geboren te Rotterdam. XIV.199. Madeleine Lydia van der Heden. Geboren XIV.200. Jacques van der Heden. Geboren XIV.201. Ton Melein. XIV.202. Inez Melein. XIV.203. Martina Adriana van der Marel. Geboren te Maassluis. Tr te De Lier Hendrik Luijendijk, geboren te De Lier. 1. Erik Jacob Hendrik, volgt XV Leonie Jeannette Maria, volgt XV Marcel Hendrik Martinus, volgt XV Peter Adrianus Benjamin, volgt XV.191 XIV.204. Maartje van der Marel. Geboren te Maassluis. Tr te De Lier Dirk Adriaan Keijzer, geboren te Maasland. 1. Jacob Alexander, volgt XV Martijn, volgt XV Lisette, volgt XV Ruud, volgt XV Marjolein, volgt XV.196 XIV.205. Arij van der Marel. Geboren te Maassluis. Tr te Naaldwijk Alexandra Theodora Kuling, geboren Emy Alexandra Adriana, volgt XV Anita Johanna Theodora, volgt XV Jolanda, volgt XV Ilona Jannetje, volgt XV Miranda, volgt XV.201 XIV.206. Jannetje (Janneke) van der Marel. Geboren te Maassluis. Tr te De Lier Maarten Buitelaar, geboren te De Lier. 105

111 1. Jacob, volgt XV Martin Maarten, volgt XV Marjanne, volgt XV.204 XIV.207. Jacob van der Marel. Geboren te Maassluis. Tr te De Lier Joke Brussaard, geboren te De Lier. 1. Linda, volgt XV Anja, volgt XV Moniek, volgt XV Jacob, volgt XV.208 XIV.208. Henk Overeinder. Tr. Gerda Knoppert XIV.209. Jaap Overeinder. Tr. Jannie Wilzen XIV.210. Henneke Overeinder. Tr. Anton van der Reijden XIV.211. Tineke Overeinder. Tr. Bert Quispel XIV.212. Gerda Overeinder. XIV.213. Sjoerd Overeinder. Tr. Gerda van der Valk XIV.214. Arie van der Marel. Geboren te Nieuwkoop. Tr te Rijnsburg Maria Cornelia Star, geboren Matthijs Arie, volgt XV Merlijn Fija, volgt XV.210 XIV.215. Fijtje (Fija) van der Marel. Geboren te Aarlanderveen, apothekersassistente, overleden te Alphen aan de Rijn op 23 jarige leeftijd. XIV.216. Baatje Arina Koole. Geboren te Leiden. Tr te Nieuwkoop Ewoud de Lange, geboren te Ens, veehouder. 1. Shelley, volgt XV Michel, volgt XV Keith, volgt XV Dirk, volgt XV.214 XIV.217. Arie Koole. Geboren te Nieuwkoop, veehouder. 106

112 XIV.218. Hendrika Koole. Geboren te Nieuwkoop. Tr te Ter Aar Johannes Vis, geboren te Ter Aar, boekhouder. 1. Bart, volgt XV Paulien, volgt XV Hanneke, volgt XV.217 XIV.219. Bastiaan Koole. Geboren te Nieuwkoop, loodgieter. Tr te Ter Aar Marjan Reineveld, geboren te Ter Aar. 1. Joost, volgt XV Niels, volgt XV Dirk, volgt XV Sanne, volgt XV.221 XIV.220. Helma Caroline van der Marel. Geboren te Nieuwkoop, etaleuse. Tr te Nieuwkoop Jan Blom, geboren Joren Hein, volgt XV Joanne Marlise, volgt XV.223 XIV.221. Hendrik Jan (Jan) van der Marel. Geboren te Nieuwkoop. Ir.technische natuurkunde. Tr Brigitte Catharina Hendrika van Leeuwen, geboren Bram Arie, volgt XV.224 Vraaggesprek met Hendrik Jan van der Marel door Aad Penning ALMERE - Gedrevener en serieuzer als ooit tevoren bereidde Jan van der Marel zich voor op de triathlon van Almere. Niets werd aan het toeval overgelaten. De negentiende editie van de enige hele triathlon die Nederland rijk is moest zijn laatste huzarenstukje worden. Met een Europese titel, die nog ontbrak op de imposante erelijst van de kopman uit de Vlasman Triathlonformatie, als hoogtepunt. Het resultaat mocht er zijn. Met overmacht werd Jan van der Marel, na zijn verhuizing weer de Parel van Aarlanderveen, winnaar in een nieuwe recordtijd. Met zijn tijd van 7 uur minuten haalde Van der Marel een dikke drie minuten van zijn oude toptijd in 1996 af. Tevens werd hij de eerste Nederlander die de hele triathlon binnen de acht uur volbracht. Afscheid nemen op een hoogtepunt. "Mooier kan niet", vond de opvallend frisse Van der Marel na afloop. "Ik zet er nu echt een streep onder. Afscheid nemen is soms moeilijk, maar het kan ook een opluchting zijn. Zeker wanneer je weet wat ik er voor heb moeten doen. Ik zal best nog wel actief blijven omdat ik sporten gewoon leuk vind. Maar niet meer op dit niveau. Het is mooi geweest. Daarnaast is het leven van professioneel sporter een eenzijdig bestaan. Triathlon is maar een klein wereldje. 107

113 Dat merk ik ook op mijn werk. Mijn collega's weten uit welke disciplines triathlon bestaat en in welke volgorde deze afgewerkt worden, maar daar houdt het ook mee op. Natuurlijk kijk je wel eens naar andere jongens die dertig uur of meer per week trainen, zoals die Duitsers die in hun topweken wel 800 tot 1000 kilometer per week fietsen. Die jongens zitten al dertig uur alleen maar op de fiets. Ik kom niet verder dan 18 tot 20 uur trainen per week, met een uitschieter van maximaal 30 uur in een vrije week. Maar ik denk dat het rendement van al die extra uren trainen heel gering is. Als ik meer tijd zou hebben gehad zou ik dit niet in veel meer training vertalen, maar in meer rust. Ik heb nu te vaak op het randje gebalanceerd van wat wel en niet kon. Gelukkig hielden Brigitte en Gees mij goed in de gaten, want ik heb nog wel eens de neiging te veel te doen. Je weet natuurlijk nooit hoe het zou zijn geweest om als prof sport te beoefenen, maar ik denk dat ik tot nu toe zeker het maximale uit mijn carrière heb gehaald. Wel had ik graag op meer en op andere wedstrijden willen pieken." INTERNATIONALE TITELS Van der Marel doelt met die laatste opmerking onder meer op het feit dat hij door zijn werksituatie niet in staat was regelmatig aan sterk bezette internationale wedstrijden deel te nemen. Het einde van de zomer is voor mij een makkelijk moment om in vorm te zijn. Met mooi weer en lange dagen kun je makkelijker 's avonds doortrainen. Almere lag voor mij dus ideaal in het seizoen. Voor een wedstrijd als het WK duathlon in Zofingen, die ik ook heel graag doe, of het NK duathlon in Venray is het voor mij gewoon heel lastig in vorm te zijn. Ik heb de afgelopen jaren weliswaar veel medewerking vanuit het werk en van mijn sponsor Vlasman gekregen, maar veel mogelijkheden om aan buitenlandse wedstrijden mee te doen waren er natuurlijk niet. Meestal bleef dat bij twee per jaar." Dat is misschien ook de reden dat internationale kampioenschapsmedailles ontbreken. De Europese studententitel in het Franse Nantes in 1990 en de winst tijdens de World Games in Den Haag (1993) tellen wat Van der Marel betreft niet echt mee. "Dat laatste was meer een veredeld Nederlands kampioenschap." In zijn afscheidsjaar heeft Van der Marel echter nog twee kansen om daarin verandering te brengen: het WK in Ster en het EK in Almere. Het seizoen van Van der Marel - die kort geleden en passant ook nog even van Ter Aar naar Aarlanderveen verhuisde - is hier nadrukkelijk op afgestemd. Hij heeft deze winter zelfs weer wat meer aandacht aan zijn zwemmen besteed. Daarnaast ligt de nadruk minder op het begin van het seizoen. De duathlon is daardoor een beetje op een zijspoor geraakt. Voor Venray verwacht Van der Marel nog niet in vorm te zijn - "ik begin dit jaar wat later met fietsen" - en Zofingen past al helemaal niet in zijn programma. SEMI-PROF Aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen, want werkgever Stork stelt zijn sportieve medewerker - bij wijze van waardering voor diens prestaties - in staat zich iets beter voor te bereiden dan normaal. Vanaf half mei mag Van der Marel 24 uur per week gaan werken en de laatste drie weken voor de beide piekwedstrijden kan hij zich helemaal concentreren op training en wedstrijd. "Ik ben dan een beetje semi-prof" stelt Van der Marel. "De extra tijd zal vooral gebruikt gaan worden om de trainingen naar overdag te verschuiven en aan meer rust. Misschien dat er dan nog meer uit te halen valt. Een Europese of een wereidtitel zou een mooie bekroning van mijn carriëre zijn." 108

114 PALMARES JAN VAN DER MAREL NK triathlon OA Spierdijk 2. NK triathlon LA Almere EK triathlon OA studenten Nantes (Fra) 11. WK triathlon LA Nice (Fra) 3. NK triathlon OA Veenendaal 4. WK duathlon KA Cancun (Mex) 9. EK triathlon MA Trier (Dui) 1. SPC eindklassement 1. Top triathlon Circuit NK wintertriathlon Geleen 1. SPC eindklassement 5. NK duathlon Venray NK Duathlon Nieuwegein 3. Ironman Roth (Dui) 2. NK triathlon OA Dirksland 1. NK triathlon LA Almere NK triathlon OA Ammerstol 9. Ironman Hawaii (Vst) 1. World Games triathlon Den Haag WK duathlon LA Zofingen (Zwi 1. NK triathlon LA Almere 2. NK triathlon LA Almere 1. SPC eindklassement NK duathlon Venray NK duathlon Venray 5. WK duathlon LA Zofingen 3. NK triathlon LA Almere 1. NK triathlon MA Stein NK duathlon Venray 1. NK triathlon LA Almere 2. NK triathlon OA Nuenen 1. NK wintertriathlon Assen EK triathlon Almere Voor al deze sucessen op koninklijk onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. XIV.222. Pouwel Cornelis van der Marel. Geboren te Nieuwkoop, installatie technicus. XIV.223. Gerrit Roos. Geboren te Breukelen. Tr. Truus Voshart, geboren Jolanda, volgt XV Mariëlle, volgt XV Gerard, volgt XV.227 XIV.224. Arie Roos. Geboren te Breukelen. XIV.225. Arie van der Marel. Geboren te Den Haag, account-manager.tr te Nieuwkoop Flora Teuni Stigter, geboren te Nieuwkoop. 1. Lennart Adriaan, volgt XV Esther Maartje, volgt XV Linda Simone, volgt XV.230 XIV.226. Maria Jacoba Catharina van der Marel. Geboren te Den Haag, secretaresse. Tr te Kamerik Lucas Bremer, geboren , food-processor. 1. Sara, volgt XV Ties, volgt XV

115 XIV.227. Cornelis Jan van der Marel. Geboren te Den Haag, slager.tr te Beverwijk Alice Molenaar, geboren te Bodegraven. 1. Flip, volgt XV.233 XIV.228. Heiltje Martine van Leeuwen. Geboren te Valkenburg ZH. XIV.229. Marius Johannes van Leeuwen. Geboren te Valkenburg ZH. XIV.230. Nelly Maria van Leeuwen. Geboren te Valkenburg ZH. XIV.231. Peter Bernhard van der Marel. Geboren te Wassenaar. Tr te Wassenaar Johanna Cornelia Agate Margaretha Ammerlaan. 1. Marco, volgt XV Stefan, volgt XV.235 XIV.232. Robert Andrew van der Marel. Geboren te Wassenaar. Tr te Wassenaar Henneke Sax. 1. Matthijs Tristan, volgt XV Annique Charlotte, volgt XV Harold Julian, volgt XV.238 XIV.233. Ingrid van der Marel. Geboren te Waltham Cross (UK). XIV.234. Hans van der Marel. Geboren te Wassenaar XIV.235. Carla van der Marel. Geboren te Wassenaar XIV.236. Marja Anneke van der Marel. Geboren Tr. Rob Opzeeland (gescheiden). 1. Loes,volgt XV.239 XIV.237. Marga van der Marel. Geboren te Wassenaar. Tr. Jan Bangert. 1. Monique,volgt XV Remko XV.241 XIV.238. Adriana van der Marel. Geboren te Calgary (Canada). Tr. L.P. Merpens. 110

116 1. Eric,volgt XV Linda, volgt XV.243 XIV.239. Adrianus Pleun van der Marel. Geboren Tr. Nel Boeren, geboren te Vlaardingen. 1. Jacqueline,volgt XV Tim, volgt XV.245 XIV.240. Leendert Adrianus den Drijver. Geboren XIV.241. Dirk Wilhelmus den Drijver. Geboren XIV.242. Martine Petra den Drijver. Geboren XIV.243. Brigitte Adriana den Drijver. Geboren XIV.244. Geertruida Pieternella van der Marel. Geboren te Wassenaar. XIV.245. Pieter Jan van der Marel. Geboren te Wassenaar, overleden te Wassenaar op 8-jarige leeftijd. XIV.246. Els Visser. Geboren te Wassenaar. XIV.247. Gerda Visser. Geboren te Wassenaar. XIV.248. Nelly Visser. Geboren te Wassenaar. XIV.249. Cornelia van der Marel. Geboren te Wassenaar. XIV.250. Elisabeth van der Marel. Geboren te Wassenaar. XIV.251. Pieter Jan van der Marel. Geboren te Wassenaar. XIV.252. Jacob Cornelis van der Marel. Geboren te Wassenaar. XIV.253. Margaretha van der Marel. Geboren XIV.254. Johanna Maria van der Marel. Geboren XIV.255. Willem Nicolaas van der Marel. Geboren XIV.256. Nicolaas van der Marel. Geboren te Sommelsdijk. Tr te Zuidhorn Yvonne Veenstra, geboren te Appingedam. XIV.257. Johannis van der Marel. Geboren te Sommelsdijk. 111

117 XIV.258. Nicolaas van der Marel. Geboren te Leidschendam. XIV.259. Adriana Margaretha van der Marel. Geboren te Leidschendam. XIV.260. Johannes Cornelis van der Marel. Geboren te Leidschendam. XIV.261. Nicolette Adriana van der Marel. Geboren te Leiderdorp. Generatie XV XV.1. Leonie van der Marel. Geboren te Maasland. Tr te Maasland Arthur van Rijswijk, geboren Dani, volgt XVI.1 2. René, volgt XVI.2 XV.2. Alner van der Marel. Geboren te Maasland. Tr Lisette Scheepkens, geboren Stan, volgt XVI.3 2. Lars Adrianus, volgt XVI.4 XV.3. René van der Marel. Geboren te Maasland. Tr Bianca Bouwmeester, geboren Teun, volgt XVI.5 XV.4. Menno van der Marel. Geboren te Delft. XV.5. Jonneke van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.6. Marleen van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.7. Frederieke van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.8. Barbera van der Marel. Geboren XV.9. Jeffrey Pouwel van der Marel. Geboren XV.10. Jacqueline van der Marel. Geboren te Maasland. XV.11. John van der Marel. Geboren te Delft. 112

118 XV.12. Perry van der Marel. Geboren te Delft. XV.13. Leendert Jacobus (Leo) van der Marel. Geboren te Vlaardingen, vertegenwoordiger, adjunct directeur. Tr te Bloemendaal Carolina Johanna Maria (Carla) Nichting, geboren te Santpoort. 1. Pim, volgt XVI.6 2. Sofie, volgt XVI.7 XV.14. Jan Bernardus(Jan) van der Marel. Geboren te Vlaardingen, uitgever, directeur. Tr.(1) Marja ten Hoeve, geboren ongeveer 1957, huwelijk ontbonden door scheiding in Tr.(2) Marita van Wijngaarden, geboren XV.15. Maria Jacoba (Margo)van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Edwin (Ed) Moerman, geboren XV.16. Neeltje Jacoba Gerdina van der Marel. Geboren te Rotterdam. Tr te Maassluis Peter Smit, geboren ong XV.17. Nicolaas Leendert van der Marel. Geboren te Rotterdam, vertegenwoordiger. Tr. Monique van Amen, geboren te Rotterdam. XV.18. Dirk Leendert de Graaff. Geboren te Rotterdam. Tr te Monnickendam Joke Klein, geboren XV.19. Maria Jacoba (Marja) de Graaff. Geboren te Rotterdam. Tr te Schiedam Ger Tegelaar, geboren XV.20. Marleen van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Hendrik Cornelis Steenbergen, geboren XV.21. Maarten Jan van der Marel. Geboren te Vlaardingen, civiel ingenieur. Woont samen met. Monique Williams, geboren XV.22. Henny van der Marel. Geboren te Vlaardingen, Dra. Engels. XV.23. Inge van der Marel. Geboren te Vlaardingen. XV.24. Gert Jan van der Marel. Geboren te Baarn, econoom. XV.25. Bart van der Marel. Geboren te Baarn. XV.26. Lisette van der Marel. Geboren Tr John Hall. 1. Rachel Alex, volgt XVI 8 113

119 XV.27. Leonne van der Marel. Geboren Tr Sander Goede, geboren Rosalie, volgt XVI 9 XV.28. Heiko van der Marel. Geboren te Schiedam. XV.29. Ger Jan van der Marel. Geboren te Brunei. XV.30. Robert van der Marel. Geboren te Sarawak. XV.31. Leendert Bijl. Geboren XV.32. Simon Bijl. Geboren Tr Petronella de Vos. 1. Wendy, volgt XVI Sandra, volgt XVI.11 XV.33. Dick Willem Bijl. Geboren Tr Petronella Cornelia. Geurts, geboren Yvonne Elisabeth, volgt XVI Astrid Maria, volgt XVI Marianne Magdalena, volgt XVI.14 XV.34. Hillegonda Bijl. Geboren Tr Karel L.C. van Veen. Huwelijk ontbonden door scheiding. 1. Martin, volgt XVI Edwin, volgt XVI.16 XV.35. Adrianus Bijl. Geboren XV.36. Elbert Marius Bijl. Geboren Tr.(1) Jannie van den Bos, geboren , dochter van Elisabeth van den Bos en (stief)dochter van Arie van der Marel. Huwelijk ontbonden door scheiding. 1. Linda, volgt XVI Silvia, volgt XVI.18 Tr.(2) Johanna (Joke) van Duuren, geboren

120 XV.37. Nellie van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr te Schiedam Pieter (Piet) Sliedrecht, geboren te Schiedam, overleden te Schiedam op 48 jarige leeftijd. 1. Sophia (Sonja), volgt XVI Hendrika Angenietje, volgt XVI.20 XV.38. Simon van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr Anja van Reeven, geboren Marije Jeanine, volgt XVI Corine Laura, volgt XVI.22 XV.39. Hillie van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr Simon Aperen, geboren XV.40. Adrianus Oorschot. Geboren Tr. Juliana Cornelia Hendrika de Haas, geboren Jordi IJsbrand Bernard, volgt XVI.23 XV.41. Bernardus Martinus Oorschot. Geboren Tr Trees Butter, geboren Huwelijk ontbonden door scheiding maart Tim, volgt XVI Esther Theresia, volgt XVI.25 XV.42. Robert Pieter van der Marel. Geboren te Overschie. Tr Diny Schoonhoven. 1. Stefan, volgt XVI Arjan, volgt XVI.27 XV.43. Marja Cornelia van der Marel. Geboren te Rotterdam. Tr Abraham Verheul, geboren Miranda, volgt XVI Chantal, volgt XVI Dennis, volgt XVI.30 XV.44. Jannie van den Bos. Geboren (zie XV.36. Elbert Marius Bijl). 115

121 XV.45. Rudi Simon van der Marel. Geboren te Overschie. Tr.(1) Cora Kraaijenveld, geboren Het huwelijk werd door scheiding ontbonden op Patrick, volgt XVI.31 Tr.(2) Lianne van Vliet, geboren XV.46. Eddie Heinrich van der Marel. Geboren te Overschie. Tr Pauline Yvonne Groos, geboren Kaleigh, volgt XVI Rylana, volgt XVI Santha, volgt XVI.34 XV.47. Elisabeth van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.48. Hilletje van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr te Schiedam John Huigen, geboren te Schiedam. 1. Michaël, volgt XVI Daniëlle, volgt XVI.36 XV.49. Marja Susanna van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr te Schiedam Ronald Bijl, geboren te Schiedam. 1. Arjan, volgt XVI Marijn, volgt XVI.38 XV.50. Jan van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr te Schiedam Jacqueline de Vette, geboren te Schiedam. 1. Patricia, volgt XVI Jeri, volgt XVI.40 XV.51. Simone van der Marel. Geboren te Schiedam. Tr te Schiedam Robin de Jong, geboren te Schiedam. XV.52. Peter Jacob Quartel. Geboren te Schiedam. Tr Dyana Strijaards, geboren Het huwelijk is door scheiding ontbonden in

122 1. Martin, volgt XVI Ilona, volgt XVI.42 XV.53. Gerard Simon Quartel. Geboren te Schiedam. Tr Jeanette van der Ploeg, geboren Timotheus Gerard, volgt XVI Milou Adriana Maria, volgt XVI.44 XV.54. Adriana Magdalena(Ria) Quartel. Geboren te Schiedam. Tr. Teun Jan Wiltink, geboren Huwelijk ontbonden door scheiding op XV.55. Elisabeth Hillie Quartel. Geboren te Schiedam. Tr Kees Schroot, geboren XV.56. Josina Cornelia Quartel. Geboren te Schiedam. XV.57. Anne Maria van der Marel. Geboren XV.58. Mirjam Petra van der Marel. Geboren XV.59. Alfred Pieter van der Marel. Geboren Tr Maria Anna Francisca de Klerk, geboren XV.60. Boudewijn de Feijter. Geboren te Loosduinen, service monteur. Tr te Lopik Ingrid Verweij, geboren te Gouda, ziekenverzorgster. 1. Kim, volgt XVI.45 XV.61. Ronald de Feijter. Geboren te Loosduinen, produktieleider. Tr te Gouda Connie Boele, geboren te Oudewater, verpleegkundige. XV.62. Jan Pieter van der Marel. Geboren te Bergambacht. Tr te Ammerstol Dija Dubbeldam, geboren te Ammerstol. 1. Arenda, volgt XVI Peter, volgt XVI.47 XV.63. Arend van der Marel. Geboren te Bergambacht. Tr te Langerak Gerda Hendrika de Jong, geboren te Nieuwpoort. 117

123 1. Arend Jan (Arjan), volgt XVI Petronella Johanna Elisabeth (Petronella), volgt XVI Maria Gerda Helena (Margreet), volgt XVI Folkert Hendrikus (Folkert), volgt XVI.51 XV.64. Pieter van der Marel. Geboren te Bergambacht. XV.65. Johan(Joop) van der Marel. Geboren te Bergambacht. Tr te Assen Adriana Johanna (Anneke) Muller, geboren te Hardinxveld-Giessendam. 1. Karel, volgt XVI Anita, volgt XVI.53 XV.66. Bertus van der Marel. Geboren te Bergambacht. Tr te Bergambacht Jannie Duhen, geboren te Bergambacht. 1. Daniëlle, volgt XVI Marcel, volgt XVI Remco, volgt XVI.56 XV.67. Willem van der Marel. Geboren te Bergambacht. Tr te Zoetermeer Catharina Theresia Strik, geboren te Zoetermeer. 1. Chantal, volgt XVI Romain, volgt XVI.58 XV.68. Hans van der Marel. Geboren te Bergambacht. XV.69. Pieter van der Reijden. Geboren te Rotterdam. XV.70. Elizabeth Adriana van der Reijden. Geboren te Rotterdam. Tr te Rotterdam Huibrecht Meerman, geboren te Rotterdam. 1. Brenda Elisabeth, volgt XVI Adrianus Marinus, volgt XVI.60 XV.71. Adrianus Johan van der Reijden. Geboren te Rotterdam. Tr te Rotterdam Christina Stolk, geboren te Rotterdam. 118

124 1. Anneke, volgt XVI Karin Johanna, volgt XVI Sandra Adriana, volgt XVI Erik Christiaan, volgt XVI.64 XV.72. Neeltje Jolanda van der Reijden. Geboren te Rotterdam. Tr te Schiedam Marinus Hendrikus Hyacintus Ammerant, geboren te Schiedam. Het huwelijk is in augustus 1998 door scheiding ontbonden. 1. Dennis, volgt XVI Yvonne, volgt XVI Renate, volgt XVI.67 XV.73. August Frederik Koedam. Geboren te Rotterdam. Tr te Rotterdam Cornelia Smit, geboren te Rotterdam. 1. Linda, volgt XVI Pim, volgt XVI.69 XV.74. Elizabeth Koedam. Geboren te Rotterdam. Tr te Rotterdam Henk Kammerman, geboren ongeveer 1950 te Rotterdam. Het huwelijk is door scheiding ontbonden. 1. Patricia, volgt XVI Andreas, volgt XVI Yvonne, volgt XVI.72 XV.75. Hendrika Dortmundt. Geboren te Rotterdam. Tr. Jan Bal, geboren ongeveer Marijke, volgt XVI Marianne, volgt XVI.74 XV.76. Ruud Wilstra. Geboren te Rotterdam. XV.77. Lenie Sylvia van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.78. Harrie Leo van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.79. Richard René van der Marel. Geboren te Rotterdam. 119

125 XV.80. Yvonne Erica van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.81. André Martien van der Marel. Geboren te Rotterdam. XV.82. Leendert Abraham Jongste. Geboren 8 oktober Tr. 4 oktober 1974 Heriëtte Sophia Jansson, geboren 21 juli 1953, dochter van Willem Jansson en Maria Linden. XV.83. Paulus Adriaan Jongste. Geboren 14 september Tr.(1) 13 juni 1975 Geertruida Anna Vooren, geboren 22 januari Tr.(2) 4 januari 1992 Eugenie Fabrie. XV.84. Karel Anthonie Jongste. Geboren 8 april Tr. 19 mei 1982 Anique Yvette Schellevis, geboren 17 september XV.85. Arend Simon Jongste. Geboren 21 april Tr. 4 september 1987 Ingrid van Loon, geboren 23 december XV.86. Wilma Jorina Jongste. Geboren 14 maart Tr. 2 oktober 1992 Aad Zondervan, geboren 30 mei XV.87. Laurina Vliegenthart. Geboren te Rotterdam, huisvrouw. Tr te Rotterdam Henk Meulemans, geboren te Rotterdam, ambtenaar. 1. Sabina, volgt XVI.75 XV.88. Nelleke Vliegenthart. Geboren te Rotterdam, horlogemaker. Tr te Rotterdam Jacobus Hendrikus van Wijngaarden, geboren te Gouda, automatiseringsdeskundige. Huwelijk door scheiding ontbonden. 1. Simone, volgt XVI Bastiaan, volgt XVI Daniëlle, volgt XVI.78 XV.89. Arend (Aad) Vliegenthart. Geboren te Rotterdam, verkoper. Tr te Rotterdam Muriel van Duijn, geboren Huwelijk door scheiding ontbonden. 1. Casper, volgt XVI Tessa, volgt XVI.80 XV.90. Monique van der Marel. Geboren te Rotterdam, arts. Tr te Heinenoord Bernhard Willy Josef Noll, geboren te Bonn (BRD), zoon van Wolfram Noll en Therèse Wals, gynaecoloog. 1. Anne Thea Rens, volgt XVI Maximilian Arend Wolfram, volgt XVI

126 XV.91. Frank van der Marel. Geboren te Puttershoek, offsetdrukker, politieagent. woont samen met Natasja Fina Joanna Lubbelinkhof, geboren te Puttershoek, personeelsfunctionaris, dochter van Hendrik Frederik Lubbelinkhof en Adriana Francisca Joanna Timmermans. XV.92. Karin van der Marel. Geboren te Oegstgeest, huisvrouw. Tr te Oegstgeest Frank Spruijt, geboren te Alphen aan de Rijn, voorman magazijn. 1. Kevin, volgt XVI Remco, volgt XVI.84 XV.93. Marjan van der Marel. Geboren te Oegstgeest, medisch analiste. Tr.(1) te Oegstgeest Henk Leenders, geboren Het huwelijk met Henk Leenders is in 1996 door scheiding ontbonden. Woont samen met (2) Wim Steenbeek, geboren , orthopedisch instrumentmaker. Uit deze verbintenis: 1. Jelle Jeroen, volgt XVI.85 XV.94. Simon van der Marel. Geboren te Vlaardingen, overleden te Arnhem op 49-jarige leeftijd. Tr Lucretia Helena (Lucie) Kamphuis, geboren XV.95. Cornelia van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr Willem (Wim) Marinus Smits. XV.96. Jan Johannes van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Pernis Johanna Elisabeth Verhoeks, geboren Marieke Johanna, volgt XVI Petra, volgt XVI.87 XV.97. Johanna (Anneke) van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr Engelbert (Bert) Boerdam, geboren Jaap, volgt XVI Annemarie, volgt XVI.89 XV.98. Marinus van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr. Cornelia (Corrie) Doornekamp, geboren Mandy, volgt XVI Dennis, volgt XVI

127 XV.99. Trijntje (Trudie) van der Marel. Geboren te Vlaardingen. XV.100. Simon van der Marel. Geboren te Vlaardingen, commandant bedrijfsbrandweer. Tr te Vlaardingen J. van Gameren. 1. Johannes Dirk Eddy, volgt XVI Elizabeth Janny Janet, volgt XVI.93 XV.101. Trijntje Cornelia van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Cornelis Blenk, electromonteur. 1. Marco, volgt XVI Stefan, volgt XVI.95 XV.102. Leendert van der Marel. Geboren te Vlaardingen, automonteur. Tr te Vlaardingen Gretha van Oostveen. 1. Miranda, volgt XVI Sandra, volgt XVI.97 XV.103. Dirk van der Marel. Geboren te Vlaardingen, magazijnbediende. Tr te Vlaardingen Cornelia Borreman. 1. Therry, volgt XVI Barry, volgt XVI.99 XV.104. Joke van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen W. Wols, automonteur. 1. Monique, volgt XVI Vincent, volgt XVI.101 XV.105. Albert van der Marel. Geboren te Vlaardingen, timmerman. Tr te Vlaardingen Trudy van de Linden. 1. Raymond, volgt XVI Lizette, volgt XVI

128 XV.106. Dittha van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te Vlaardingen Cornelis Klein, chauffeur. 1. Patrick, volgt XVI Esmeralda, volgt XVI.105 XV.107. Simon (Siem) van der Marel. Geboren te Vlaardingen, vormgever. Tr te Schiedam Cornelia Pietje Noorlander, geboren te Oudekerk aan de IJssel. 1. Jasper Simon, volgt XVI Thamar Cornelia, volgt XVI.107 Gelezen op het internet: www//leerdam.nl In 1765 is in Leerdam de eerste glasfabriek gesticht. Het glas werd toen ambachtelijk geblazen. Sinds deze eerste glasfabriek is het Leerdams glas uitgegroeid tot een product met een wereldfaam: Royal Leerdam. Leerdam heeft daarmee nationaal en internationaal bekendheid ontwikkeld als glasstad. Aan die ontwikkeling zijn de namen van internationaal bekende ontwerpers verbonden, zoals Berlage, Copier, Valkema, Meydam en Heesen. Hedendaagse ontwerpers als Siem van der Marel, Bernard Heesen en Frans Molenaar versterken dat imago van Leerdams glas. uit kunstkrant op internet: De glas- en kristalvormgever Siem van der Marel van Royal Leerdam heeft speciaal voor de St. Joseph Galerie een 'Friesland-kristal-object' ontworpen: Vaas Delta 'Friesland'. Het betreft een vaas met brede rand vervaardigd uit 'cristal superiéur', met in de rand aangebrachte pompeblêdenmotieven. Dit unieke object, wordt speciaal vervaardigd in opdracht van de St. Joseph Galerie en is alleen daar verkrijgbaar. Siem van der Marel Vaas Delta decor 'Friesland' Cristalglas superiéur 1998 Ø. 16 h. 21 cm. Ontworpen door : Siem van der Marel van de Royal Glasfabrieken in Leerdam. Foto: Marten Ouderkerken 123

129 XV.108. Hendrik van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr te 's Hertogenbosch Antonia Alberdina Commandeur, geboren te Den Burg, Texel. 1. Boukje, volgt XVI Maaike, volgt XVI.109 XV.109. Herman van der Marel. Geboren te Vlaardingen. Tr.(1) te Delft Corina Sia Wijnveen, geboren te Delft. 1. Brechtje, volgt XVI.110 Tr.(2) te Ruinerwold Blanca Adriana Maria van Velzen, geboren te Delft. XV.110. Berdina Aplonia (Dini) van der Marel. Geboren te Soerabaja (Ind). Tr J. Goudberg. XV.111. Marinus Jochem van der Maarel. Geboren te Bandoeng (Ind). De ambtenaar van de burgelijkestand heeft Marinus ingeschreven als Maarel met twee a 's. Tr Cornelia Jannetje Lobbezoo, geboren Jaromina Agnieta, volgt XVI Marinus Jacobus, volgt XVI.112 XV.112. Arend Dirk van der Marel. Geboren te Banjuwangi (Ind). Tr te Bergen op Zoom Lyda den Hartog. 1. Suzanne, volgt XVI Hans, volgt XVI.114 XV.113. Dirk Jan van der Marel. Geboren te Rilland Bath. Tr te Borsele B.J. de Hollander. XV.114. Angenita Theodora (Anneke) van der Marel. Geboren te Rilland Bath. XV.115. Hermanus Hendrikus van der Marel. Geboren te Den Haag, metselaar. Tr. H. de Jong. XV.116. Dirk van der Marel. Geboren te Den Haag, vestigingsmanager. Tr. Rintje Johanna Pieternella Walison, geboren te Den Haag. 1. Monique Wilhelmina Bertina, volgt XVI Angelique Marjana, volgt XVI

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

De nakomelingen van Willem van der Specke

De nakomelingen van Willem van der Specke een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Willem van der Specke door 16 januari 2017 De nakomelingen van Willem van der Specke Generatie 1 1. Willem van der Specke, is geboren rond 1300 te Lisse.

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

parenteel Jan van Dam

parenteel Jan van Dam parenteel Jan van Dam download deze pagina als pdf-bestand (250 kb) Gebruikte afkortingen: gead. = geadopteerd overl. = overleden = tweeling grijs = link naar externe website (wordt in een apart/nieuw

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de Familie Heydra Omstreeks het jaar 1870 woonde als jong gehuwd paar Leonardus (Leen Heydra, de zoon van Johannes Heydra en Anna de Vette, op de flinke en oude boerderij

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Dirk Lenerts Vogelaer

De nakomelingen van Dirk Lenerts Vogelaer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Dirk Lenerts Vogelaer door 26 december 2016 De nakomelingen van Dirk Lenerts Vogelaer Generatie 1 1. Dirk Lenerts Vogelaer, is geboren in 1575 te Overschie.

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Kwartierstaat van Maria van Vliet

Kwartierstaat van Maria van Vliet 1 van 56 30-12-2013 2:33 Kwartierstaat van Maria van Vliet Versie april 2010. Omvat 764 personen in 15 generaties Opmerkingen: * Als bij een naam "//" staat, betekent het, dat verdere voorouders de opsteller

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Parenteel van Pieter Mook

Parenteel van Pieter Mook Parenteel van Pieter Mook MookGen 2012 Dit is een stamboomreeks van familie Mook. Heeft u op- of aanmerkingen. Mail naar stamboommook@gmail.com Pagina 2 van 20 Parenteel van Pieter Mook 1 Pieter Mook is

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

Stamvader familie Joosten

Stamvader familie Joosten een genealogieonline publicatie Stamvader familie Joosten door 13 november 2016 Stamvader familie Joosten Generatie 1 1. Joost Jansen. Hij is getrouwd op 28 maart 1766 te Beekbergen, Gelderland, Nederland

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo.

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo. Index trouwen district II (Geervliet) Trouwboek Geervliet 6-9-1743: den 6 september sijn in ondertrouw opgenomen Hannis van Aalst J.M. Met Maartje Spruijt J.D. welke personen hier getrouwd zijn den 6 october

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen

De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen Generatie 1 1. Teuna van Leeuwen, dochter van Dirk Cornelis van Leeuwen (volg

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest 1 Alsemgeest Klaas 1877 2 Klaas Alsemgeest 3 Oude familiefoto klein 4 Grafsteen Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN.

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN. 1 van 167 27-12-2007 11:28 I.1 Floris Lourisz van 's GRAVENMADE, pachter van een hoeve, gelegen op de Gravenmade onder Bennebroek, geboren ca. 1440, overleden te Heenstede vóór 1510. Relatie met Margriet

Nadere informatie

De Uffelter familie Odie

De Uffelter familie Odie De Uffelter familie Odie In Dwingeloo had je meerdere Mulders die geen familie van elkaar waren, maar afstamden van molenaars van omliggende dorpen. Om die Mulders uit elkaar te houden, hadden ze bijnamen.

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afstammelingen fotokaart

Afstammelingen fotokaart Teunis Ariensz VAN DER VLIET Kaart nr: 1 27 Nov 1683 Neeltje DIRCKS 27 Nov 1683 Dirck t o t VAN (DER) V (24 Jan 1689-) 28 Feb 1712 Aaltje Ariens SLOT (-7 Nov 1716) 28 Feb 1712 Dirck t o t VAN (DER) V (24

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f VIIf - 1 De ouders van Pieter Jansz overlijden betrekkelijk jong. Pieter is wees op zijn 17e. Zijn oudste broer Vranck zet het bedrijf voort. Het onroerend goed blijft onverdeeld tot 1718, wanneer Vranck

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Genealogie van Arent Bron

Genealogie van Arent Bron Genealogie van Arent Bron I Arent Bron. Hij is gedoopt in 1680 in Scheveningen. Arent is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in 1745 in Scheveningen. Arent trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Besselse

De nakomelingen van Gerrit Besselse een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Besselse door 14 november 2016 De nakomelingen van Gerrit Besselse Generatie 1 1. Gerrit Besselse, is geboren in 1682. Hij is getrouwd met Jannigje

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie.

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie. Genealogie van Arie Burger per generatie. Generatie I I. Arie Burger, geb. te Ter Heijde circa 1585, relatie met????. Uit deze relatie 1 kind: 1. Gillis Arends, geb. te Ter Heijde circa 1617, volgt II

Nadere informatie

De nakomelingen van Mels

De nakomelingen van Mels een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Mels door 29 december 2016 De nakomelingen van Mels Generatie 1 1. Mels, is geboren voor 1550. Overleden. Generatie 2 2. Cornelis Melszn., zoon van Mels,

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Parenteel van Jacob van der Meer

Parenteel van Jacob van der Meer pagina 1 van 16 Parenteel van Jacob van der Meer 1 Jacob van der Meer is geboren in 1772. Arbeider (Bij huwelijk Dirk) Jacob trouwde met Trijntje Hogenboom. Kind van Jacob en Trijntje: 1 Dirk van der Meer,

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

STAMBOOM FAMILIE ZONNEVELD

STAMBOOM FAMILIE ZONNEVELD STAMBOOM FAMILIE ZONNEVELD Ca. 1595 Dirck Cornelisz van Sollevelt X Maertgen Dirxdr en X Neeltje Simonsdr van Sollevelt 1618 1682 Pieter Dirxz van Sollevelt X Dievertghen Jorisdr van Nootdorp 1642 1704

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Pieter van Maarlevelt

Pieter van Maarlevelt Pieter van Maarlevelt 1460 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen) Alles uitvouwen Alles samenvouwen 1 Pieter van Maarlevelt geb. ca. 1460 N.N. 2 Cornelis Pieters

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Aaltje d Gerrit van de Beld Schipper Hendrikje Eikelboom

Aaltje d Gerrit van de Beld Schipper Hendrikje Eikelboom Inventarisnr: 06190 Aktenummer: 10 Datum: 24-12-1824 Bruidegom Hendrik Appelo Geboortedatum: 18-10-1795 Geboorteplaats: Zwartsluis Bruid Egberdina Smit Geboortedatum: 27-07-1805 Vader bruidegom Daniel

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie