Betreft: RUP Centrum te Wielsbeke,"Verzoek tot raadpleging" onderzoek tot milieueffectrapportage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: RUP Centrum te Wielsbeke,"Verzoek tot raadpleging" onderzoek tot milieueffectrapportage."

Transcriptie

1 Antea Belgium nv, t.a.v. de Heer Alexander Maekelberg Eugène Bekaertlaan WAREGEM Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Exploitatie en Beheer Vac Jacob van Maerlant Koning Albert I-laan 1.2 bus Brugge Tel. 050/ Fax 050/ uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 15/11/ / V2013/214/RUP AMA/IWL vragen naar / telefoonnummer datum Bart De Smet 050/ december 2013 Betreft: RUP Centrum te Wielsbeke,"Verzoek tot raadpleging" onderzoek tot milieueffectrapportage. Geachte, Hierbij stuur ik u de opmerkingen van het Agentschap Wegen en Verkeer en de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid in verband met bovenvermeld Verzoek tot raadpleging" RUP Centrum te Wielsbeke. 1) De afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen houdt er aan het volgende te melden: AWV sluit zich aan bij het advies van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, er zijn geen bemerkingen op het MER. 2) De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid brengt volgend advies uit: Advies verzoek tot raadpleging RUP Centrum Wielsbeke gemeente Wielsbeke Datum: 18/11/2013 In het voorliggend advies worden opmerkingen geformuleerd op de beschreven mogelijke milieueffecten.

2 2 Verzoek tot raadpleging o o o o o Pg. 41: figuur 6-2 geeft een ontsluitingsconcept weer. De logica achter de centrale as met de aantakkende wegen is correct, maar de aansluiting op de N357 is niet verkeersveilig. De noordelijke aansluiting van de nieuwe woonwijk op de N357 ligt te dicht bij de bocht. Hierdoor wordt de zichtbaarheid van het toekomend en vertrekkend verkeer ontoereikend. Deze aansluiting van de woonwijk op de N357 dient verder weg gelegd van de bocht en dus meer verschoven worden naar het rechtlijnig stuk N357. Pg. 42: figuur 6-4 is een weergave van de woonvelden, maar op deze figuur is de ontsluiting precies anders opgebouwd? Pg. 44: het voorzien van enkele doorsteken voor zwakke weggebruikers draagt bij tot een maasverkleining waardoor de fiets aantrekkelijker wordt als vervoersmiddel. Maar bij het uitzetten van dergelijke doorsteken dient er wel nagedacht of de fietslijnen kloppen? Worden de attractieve polen zo vlugger bereikt? Pg. 45: figuur 6-9 geeft de totaalschets weer. Hierop is duidelijk te zien dat er ongeveer 7 parkeerruimtes met variërende aantallen parkeerplaatsen worden voorzien. In het kader van de gewijzigde wetgeving voor bouwvergunningen, dient er nu bij enkele aanvragen verplicht een mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) uitgevoerd te worden. Als het aantal parkeerplaatsen binnen deze site meer dan 200 parkeerplaatsen bedraagt dan dient er een MOBER uitgevoerd te worden. Pg. 57: op basis van de statistieken van de ongevallen die gebeuren op het kruispunt N382 x Molenstraat is het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt om een dossier voor de aanleg van een ongelijkgrondse fietsoversteekplaats op te starten voor de fietsers die vanuit Wielsbeke centrum naar Ooigem wensen te fietsen. Het kruispunt N382 x Molenstraat zou dan afgesloten worden voor het autoverkeer. De rotondes N382 x Ridder de Ghellinckstraat en de N382 x Stationstraat/Ooigemstraat zullen voor het gemotoriseerd verkeer de ontsluitingskruispunten zijn naar de N382. Conclusie Voor wat betreft het puntje mobiliteit kan er gesteld dat er geen aanzienlijke milieueffecten zullen gegenereerd worden. Met de meeste hoogachting, Ing. Bart De Smet Directeur Coördinator exploitatie en beheer

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Onroerend erfgoed: Afweging tot behoud 89507: Rijksweg nr Burgerhuis van het interbellum, opgetrokken in 1927 Enkelhuis van drie/ twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen (nok parallel met straat). Lijstgevel in lichtrode baksteen met houten kroonlijst op consoles, onderbroken door een verticaliserende linkertravee in gele baksteen uitlopend in een kleine getrapte tuitgevel met in de top de jaartalsteen: "1927". Gebruik van natuursteen voor plint, onderdorpels, banden, schouderstukken en hoekblokken. Op de tweede bouwlaag een driezijdige erker onder kroonlijst op klossen. Korfboogvormige muuropeningen waarin vernieuwd schrijnwerk. Voordeur met bovenlicht in glas-in-lood met ovalen medaillon met voorstelling van bloemenschaal getooid met strikmotieven. Een latere aanbouw van een bouwlaag onder platte bedaking aan zuidoostzijde bezit een rondbogige gevelkapel waarin H.Hartbeeld. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De woning heeft een architecturaal evenwichtige gevel. De woning is één van de getuigen van het Interbellum langs de Rijksweg. Het is wenselijk de gevel en het gabarit te behouden van het gebouw Categorie A 1

33 89510: Rijksweg nr Interbellumwoning, thans in gebruik als restaurant. Volgens kadaster opgetrokken in Uit een bouwaanvraag uit 1942 blijkt dat de woning moet hersteld worden na oorlogsschade, onder begeleiding van architect Leon Verthé uit Ingelmunster. Enkelhuis onder zadeldak in mechanische pannen. Driezijdige erker waarboven balkon met buisleuning. Uitlopend in een puntgevel met uitgespaarde hoek in top, met rondbogige beeldnis. Beglaasde voordeur met ijzeren hekwerk met fonteinmotief, met betonnen tussendorpel waarboven bovenlicht in gekleurd glas-inlood. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De woning heeft een architecturaal evenwichtige gevel. De woning is één van de getuigen van het Interbellum langs de Rijksweg. Het is wenselijk de gevel en het gabarit te behouden van het gebouw Categorie A 89505: Rijksweg nr. 169/ Stationstraat. Neoclassicistische burgerwoning, geregistreerd bij kadaster in 1922 als gehele herbouwing van een ouder volume dat opklom tot ca (cf. primitief kadasterplan). Hoekpand met klassieke dubbelhuisstructuur van drie traveeën (twee traveeën zijde Stationstraat) en twee bouwlagen onder half schilddak in kunstleien. Gecementeerde gevels met voegwerkimitatie. Vernieuwde kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen waarin bewaard houten schrijnwerk, schuiframen op de begane grond, T-ramen en rolluikkasten op de tweede bouwlaag. Voordeur met twee vleugels onder rechthoekig bovenlicht met kleine roedeverdeling, paneeldeuren (diamantkopmotief) met beglazing en ijzeren hekwerk. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De woning is een goede hoekafwerking. Het is wenselijk het gabarit en algemene uitstraling te bewaren bij eventuele hernieuwbouw. Categorie B 2

34 89512: Rijksweg nr Neoclassicistische dorpswoning met atelier, thans herberg "'t Glazen Dak". Dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak in dubbel gegolfde pannen, met noordwestelijk aangebouwd atelier van drie traveeën onder lagere nok (parallel met straat). Ophoging van een ouder volume, cf. bouwsporen van de vroegere daklijn in de zijgevel. Vernieuwde kroonlijst. Woonhuis met gepleisterde straatgevel met voegwerkimitatie, geriemde omlijstingen, imitatiesluitstenen en - plint. Atelier in geschilderde baksteenbouw met muizentand. Begane grond van woning en atelier met rechthoekige muuropeningen onder ijzeren lateien (I-profiel met platgedrukte rozetten), onder getoogde ontlastingsboogjes. Houten schrijnwerk, beglaasde vleugeldeur met bovenlicht in verticale roedeverdeling. Tweede bouwlaag met getoogde vensteropeningen. Atelier met poorttravee, linkerraam verbreed. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. Volume en gevel zijn significant aanwezig in het straatbeeld en het is wenselijk deze te bewaren. Categorie A 89471: Molenstraat 36, Woonhuis, volgens kadaster opgetrokken in 1923 Vrijstaand bakstenen volume onder mansardedak in mechanische pannen en asfaltpapier (nok parallel met straat), gelegen in omhaagde tuin. De beschreven kenmerken (mansardedak met mechanische pannen en asfaltpapier), zijn nog aanwezig. Het volume vertoont verschillende verbouwingen en heeft geen relaties met andere gelijksoortige bouwwerken in de omgeving. De architecturale waarde is gering, mede door verschillende verbouwingen en door het gebruik van weinig kwalitatieve materialen.de woning heeft geen erkenbare typologie en geeft geen meerwaarde aan het straatbeeld. Het is niet noodzakelijk deze woning te bewaren noch de typologie, noch de morfologie. Categorie C 3

35 89474: Molenstraat nrs Woonhuizenrij interbellum. Rij van vier woningen, volgens kadaster opgetrokken in 1938 door de familie Santens, nieuwe eigenaars van de maalderij, op de plaats van het vroegere molenaarshuis en magazijn. Volumes in rode baksteenbouw onder zadeldaken in zwartgeglazuurde pannen (nok parallel met straat). Straatgevel in gele baksteen, plint in zwarte faïence. Vernieuwd houtwerk. Nieuwe lijstgoten. Inrit naar maalderijsite tussen nrs. 58 en 60, gemarkeerd door inspringende voordeurtraveeën van beide flankerende woningen en afgerond balkon met buisafsluiting. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. Zij fungeren samen één architecturaal geheel als getuige van een bouwstijl in het interbellum De woningen dienen niet behouden te blijven maar bij herbouw dienen de bestaande kenmerken overgenomen te worden Categorie B 89477: Molenstraat nr. 76. Woning van vlashandelaar, gekenmerkt door poort en bovengaande laaddeur. Onderdeel van een rij van vier woningen opgetrokken in 1912, oorspronkelijk opgetrokken als magazijn, samen met twee naburige huizen eigendom van werkman Jan Dobbels-Cabbeke. In 1927 wordt een achterliggende zwingelarij opgericht. In 1935 laat zijn weduwe het magazijn gedeeltelijk omvormen tot woonhuis. De naburige woningen ten noorden (nrs ) worden vermoedelijk na de Tweede Wereldoorlog voorzien van nieuwe straatgevels. Gevel in siercementering met voegwerkimitatie. Rechthoekige muuropeningen waarin behouden schrijnwerk uit het interbellum (T-ramen en schuiframen). Bewaarde voordeur met gekleurde beglazing (fonteinmotief). Linkertravee met poort, laaddeur en rondbogige gevelkapel. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig met uitzondering van de laaddeur boven de poort. Deze werd vervangen door een raam. Het houtwerk werd allemaal vervangen conform het bestaande en de woning werd duidelijk opgeknapt met respect voor het erfgoed. Categorie B 4

36 89479: Molenstraat nr. 104 (verkeerdelijk 100 in inventaris). Voormalig vlasbedrijf, bestaande uit naoorlogse woning met restant van een ouder woonhuis, vlasschuur uit het interbellum langsheen de straat en achtergelegen naoorlogse vlasloods. Gelegen aan weerszijden van de gekasseide kerkwegel die een verbinding maakt naar de Boffonstraat. Woonhuisrestant van twee traveeën onder zadeldak in mechanische pannen, gecementeerde gevel met voegwerkimitatie, getoogde vensteropeningen. Dwarsschuur in roodbruine baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen, straatgevel voorzien van een centrale metalen schuifpoort. Mijtervormige gevelkapel in de oostelijke zijgevelpunt, met beeld O.-L.-Vrouw met Kind. Achtergelegen vlashangar in rode baksteenbouw onder stomp zadeldak (nok haaks op straat). Metalen schuifpoort in de kopse gevel. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. Het volume van de vlasschuur is nog aanwezig en biedt mogelijkheden om daarbinnen zaken te verwezenlijken. Het volume is getuige van het vlasverleden en wordt dan ook best behouden en krijgt een categorie B. Het restant van de woning tussen beide woningen voldoet niet aan de vooropgestelde factoren en krijgt een categorie C : Molenstraat z.nr (+58). Molen-/ maalderijsite, "Molen Moreau" of "Molen Goemaere". 19de-eeuwse molenromp, ingebouwd tussen een maalderijgebouw uit het laatste kwart van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Witgekalkte molenromp, ingebouwd tussen een bakstenen maalderijgebouw onder overkragend half schilddak in Vlaamse pannen (nok schuin t.o.v. openbare weg, dak in slechte staat). Gecementeerde conische molenromp met zwarte plint, volgens literatuur restant van een hoog torenkot, waarboven eertijds een houten staakmolen stond. Later ingebrachte of vergrote poort, gedichte rondboogvensters. Bouwnaad van vroegere uitlaat van stoommachine. Bakstenen maalderijgebouw waarin twee bouwfasen te onderscheiden zijn, cf. bouwnaad. 19de-eeuws gedeelte (oost) met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Gedeelte dat de oude molen omarmt met diverse rondboogopeningen afgewisseld met getoogde muuropeningen. Vensters o.m. met ijzeren roedeverdeling of traliewerk. Interieur. Oostelijk gedeelte met hoge vlakke roostering, twee bewaarde maalstoelen + haverpletter. Aandrijfassen. Daarnaast machinekamer met bakstenen sokkel waarop zich de motor bevond. Molenromp met resterende zware houten ligger, mogelijk tot ophanging van een kollergang. Westelijk gedeelte met troggewelfjes. 5

37 De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. Het gebouw is in zeer slechte staat en bezit te weinig waardevolle architecturale elementen om een volledige restauratie te doen. Het verdient wel aanbeveling om het volume en gabarit te herbouwen met respect voor de historiek in casu het molencorpus. Het bouwwerk is grotendeels gelegen in woongebied, en kan dus eventueel ontwikkeld worden als woongeheel met respect voor de voorliggende woningen. Categorie B 89475: Molenstraat nr. 65. Woning Van De Moortele, opgetrokken in 1929, Diephuis in bruinrode baksteenbouw. Straatpuntgevel van twee traveeën en twee bouwlagen in gele baksteen. Rechthoekige muuropeningen onder betonlateien met bloemmotieven. Nieuw houtwerk. Jaartalsteen in geveltop "1929". Opschriften in de geveltop "HELP / U / ZELF" en "ZOOHELP / U / GOD". Op de tweede bouwlaag betonnen bas-reliëfs met figuratieve afbeeldingen, rechts "GEDULD", links "MOED". Centrale gevelnis met beeld H.Hart: "H / HERT / VAN / JESUS / D.W.D.". Pittoreske aanbouw met variërend dakenspel aan de zuidzijde, met accenten van gele baksteen in de straatgevel De beschreven kenmerken zijn aanwezig. De woning maakt deel uit van de interbellum architectuur, sterk aanwezig in de Molenstraat en dient in deze optiek bewaard te blijven. Categorie A 6

38 89476: Molenstraat nr. 71. Voormalige herberg "In de Molendam". Hoge bakstenen eenlaagsbouw van vier traveeën onder zadeldak in zwarte Vlaamse pannen (nok parallel met straat). Gepleisterde straatgevel, roodgeschilderd met blauwe accenten, met voegwerkimitatie en geriemde omlijstingen. Houten kroonlijst. Grote raamopeningen met houten schrijnwerk met horizontale roedeverdeling in de bovenlichten (interbellum), vernieuwde voordeur onder getoogd bovenlicht. Rechtertravee poortopening onder ijzeren latei, thans met nieuwe invulling (vitrine). Noordelijke zijgevel met oculus en getoogd venstertje. De beschreven kenmerken zijn aanwezig. De architecturale waarde en de inplanting zijn niet van die aard dat het behoud gewenst is. Categorie C 7

39 89478: Molenstraat nr. 97. Woonhuis met naastliggende vlasschuur, opgetrokken in Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met aanpalende vlasschuur aan de oostzijde, onder zadeldak in mechanische pannen (nok parallel met straat). Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint. Getoogde muuropeningen, beglaasde voordeur met hekwerk en getoogd bovenlicht. Schuurpoort gedicht. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De woning werd reeds gerenoveerd. De architecturale waarde is gering. De erfgoedkenmerken dienen behouden te worden. Categorie B 89480: Molenstraat nr Woonhuis met vlasschuur, gebouwd tijdens het interbellum. Woning met stapelruimte voor vlas, opgetrokken in1925. In 1930 laat l.g. ten zuidoosten van het magazijn een zwingelarij oprichten. Thans in gebruik als bedrijf voor reclamebelettering. Geheel in bruine en rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen (nok parallel met straat). Nieuwe kroonlijst. Gecementeerde plint met paneelimitatie. Woongedeelte van twee traveeën en twee bouwlagen, met getoogde muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk maar met bewaarde voordeur, deels beglaasd en met ijzeren hekwerk, onder getoogd bovenlicht. Magazijngedeelte onder gelijke nok, met rechthoekige poortopening onder ijzeren latei (I-profiel), nieuwe poort. Gewijzigde oostgevel. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De architecturale waarde is gering: de erfgoedkenmerken dienen behouden te worde. Categorie B 8

40 89482: Molenstraat nr Woonhuis met naastgelegen vlasschuur, gebouwd tijdens het interbellum. Magazijn voor vlasopslag, volgens kadaster opgetrokken rond In 1931 wordt door l.g. aan de westzijde van het magazijn een nieuw woonhuis opgericht, ten zuiden van het magazijn wordt een zwingelarij geïnstalleerd. Driebeukig magazijn in donkerrode baksteenbouw onder opeenvolgende zadeldakjes in mechanische pannen (nok parallel met straat). Metalen schuifpoort, getoogde muuropeningen. Driehoekige gevelkapel waarin beeld O.-L.-Vrouw met Kind. Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak in mechanische pannen. Nieuwe lijstgoot. Roodbakstenen straatgevel, verlevendigd door gebruik van gele baksteen voor omlopende banden en muizentand. Plint in siercementering. Getoogde muuropeningen, op begane grond met bewaard houten schuifraam, overig schrijnwerk vervangen. Interieur met behouden cementtegelvloeren. De beschreven kenmerken zijn niet helemaal meer aanwezig met betrekking tot de vlasschuur. Deze werd verbouwd met respect voor het volume tot een moderne woning. Het woonhuis werd behouden. De resterende erfgoedkenmerken dienen behouden te blijven. Categorie B 89472: Molenstraat z.nr. (naast nr. 36). O.-L.-Vrouwekapel, opgericht in 1961 ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Wielsbeekse Boerinnenbond (KVLV). Hoge pijlerkapel gelegen in een driehoekig perkje naast de tuin van nr. 36, opgetrokken in rode baksteenbouw onder zadeldakje met houten dakstoel, gedekt in grijze natuurleien. Arduinen schouder- en hoekstenen. IJzeren kruis op nok. Beluikte rondboognis met achterwand in ijzeren hekwerk, waarin beeld O.-L.-Vrouw met Kind, met opschrift: "O.L.VROUW / DER / BOERINNEN / B.V.O.", van de hand van beeldhouwer Georges Van De Moortele. Geflankeerd door ijzeren lantaarns. Op de basis zijn metalen letters aangebracht: "H. MARIA / WEES GEGROET", waaronder een metalen plaatje: "DANKBAAR AANDENKEN AAN / 50 JAAR / BOERINNENBOND / ". Voorgaand bankje in baksteen en natuursteen. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De kapel dient behouden te blijven, verplaatsing in de onmiddellijke omgeving is mogelijk Categorie D 9

41 89483: Molenstraat z.nr./ Pannenstraat. Wegkruis, vermoedelijk opgericht tijdens de 20ste eeuw ter vervanging van een ouder houten kruis. Een artikel in "Volk en Taal" uit 1893 vermeldt een houten kruis met Christusbeeld, ter hoogte van de spoorwegovergang. Het kruis was opgericht ter herdenking van Petrus Blomme, die er in 1842 op 38-jarige leeftijd plots overleed. Betonnen kruis waarop een houten kruisje is bevestigd met in brons het hoofd van Christus. Geplaatst op Calvarieberg in veldsteen. Voorgaand perkje met uitwaaierend kasseienpatroon. Tegen een achtergrond van vier berken. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. Het relict dient behouden te blijven, verplaatsing in de onmiddellijke omgeving is mogelijk. Categorie D 10

42 89494: Reynaertstraat nr. 14. Historische hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen, minimaal teruggaand tot het tweede kwart van de 18de eeuw. Woonhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak in mechanische pannen. Geel geschilderde straatgevel op grijze plint doorbroken door verlaagde rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk. Grote ankers. Aanbouw onder lessenaardak ten westen. Witgekalkte bijgebouwen op zwarte plint onder zadeldak (westelijk gebouw onder pannen zadeldak, oostelijk onder dak van golfplaten). Westelijk volume gekenmerkt door afgeronde hoeken en X-ankers. Het oostelijk gebouw heeft een centrale rechte poort. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De kenmerken: typologie en morfologie dienen bewaard te blijven bij nieuwbouw of herbouw Categorie B 89493: Reynaertstraat nr. 8. Eenlaagse woning, haaks op de straat gesitueerd. Oostelijke restant van meerwoonst. Witgeschilderde langsgevels op zwarte plint onder zadeldak (mank aan noordzijde) in Vlaamse pannen. Rechthoekige muuropeningen onder houten en betonlateien. Bewaard schrijnwerk op betegelde onderdorpels. Zijgevels met vlechtingen en oculus (westelijke gevel), getoogde laadopeningen. Oostelijke aanbouw in betonsteen onder lessenaardak in golfplaten. De bestaande woning werd gerenoveerd en uitgebreid. Het gabarit en de morfologie werd behouden en dient ook voor het oude deel bewaard te blijven. Categorie A 11

43 89448: Baron van der Bruggenlaan nr. 15. Dorpswoning, opgetrokken in 1926 Vrijstaand dubbelhuis in rode baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdige met straat, mechanische pannen), afgescheiden van de weg door een omhaagd voortuintje. Gecementeerde plint met voegwerkimitatie. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk, op begane grond koppels van smalle vensters met groen glas-in-lood. Later aangebouwde garage aan de westzijde. De beschreven kenmerken zijn gedeeltelijk bewaard. De garage werd vervangen door een nieuwe aanbouw. De ramen werden gerenoveerd en het tuintje gemoderniseerd. Het behoud van het hoofdgebouw met nieuwe aanbouw is gewenst. Categorie A 89449: Baron van der Bruggenlaan nrs Voormalig klooster O.-L.-Vrouw der Zeven Weeën, thans gedeeltelijk ingericht als winkel, met naastgelegen schoolgebouwen van de "Vrije Basisschool Wielsbeke". Neogotisch kloostergebouw van vier/vijf traveeën en twee bouwlagen in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen (nok evenwijdig met straat), doorheen de 20ste eeuw ingrijpend verbouwd door toevoeging van een bouwlaag. Voortuintje met lage ommuring. Gebruik van lichtrode baksteen voor de omlijning van drie verdiepte korfboogtraveeën met verbrede basis en van twee tussenvensters, boogvelden met gekoppelde rondboogjes. Oorspronkelijke eenlaagse toestand met drie spitsboogtraveeën en natuurstenen kruisvensters. Thans rechthoekige muuropeningen waarin nieuw schrijnwerk, nieuwe kroonlijst. Sierankers. Korfbogige voordeur met verdiept boogveld uitlopend in spitsboognis met resterende natuurstenen console, eertijds voorzien van een afschermend zadeldakje met houten bebording. Zijgevels met getrapt baksteenfries: hoofdgebouw met vensterdeur en drielichtvenster met natuurstenen tussendorpels en spitsboogvormige boogvelden, aanbouw met spitsboogtravee met verbrede basis waarin natuurstenen kruisvensters. Latere aanbouw van garage onder half schilddak aan westzijde. Achtergevel met getoogde muuropeningen, drieledig traplicht met natuurstenen monelen en tussendorpels op noordelijke uitbouw. Eenlagig restant van de achteraanbouw van het hospitium ten noorden. 12

44 Schoolgebouw uit 1952 van twee bouwlagen in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen. Grote klasvensters onder rechte lateien. Schoolgebouw uit 1968 van twee bouwlagen op U-vormig grondplan, onder typerende platte bedaking. Parementen in geelbruine baksteen met sokkelvormende natuurstenen onderbouw. Grote klasvensters tussen betonnen opstanden. Voorliggende speelplaats afgesloten van straat door laag muurtje in natuursteen. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De stijl van de voorgevel van het klooster en de school dienen bewaard te blijven. Uitbreiding en renovatie dienen met zorg te gebeuren. Categorie A 89450: Baron van der Bruggenlaan nrs / Sint Laurentiusstraat. Dorpswoning in historiserende stijl, in Vermoedelijk tijdens het interbellum worden aan oosten westzijde van het huis aanbouwen gerealiseerd, evenals achtergelegen bijgebouwenvrijstaand volume met voortuin afgesloten van de straat door een haag, toegang via een ijzeren hekje. Oorspronkelijk woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen in verankerde donkerrode baksteenbouw op L-vormige plattegrond onder haaks op elkaar geplaatste zadeldaken (roodgeglazuurde mechanische pannen) met aflijnend muizentandfries. Kleine houten dakkapel. Trapgevel met overhoeks topstuk. Rechthoekige muuropeningen met natuurstenen kruiskozijnen, o.m. in verdiepte traveenissen. Verder gebruik van natuursteen voor hoekconsoles beeldnis, schouderstukken en dekstenen. Portiek onder luifel met leien bedaking op houten pijler, bewaarde deels beglaasde voordeur met korfboogvormig bovenlicht met verticale roedeverdeling. Deels bewaard schrijnwerk, verdwenen onderverdelingen. Muuropeningen op begane grond voorzien van dievenijzers. Zelfde stijl en kenmerken doorgetrokken in latere aanbouw van vier/zes traveeën en twee bouwlagen aan de westzijde onder halve schilddaken en van een travee van een bouwlaag aan de oostzijde onder platte bedaking. Behouden interieur in oudste gedeelte. Enkele kamers met bewaarde marmeren schouwen en plafondrozetten. Houten paneeldeuren en gelijkaardige ingebouwde kasten. Veelkleurige tegelvloeren o.m. met florale motieven. 13

45 Vernieuwde leefruimtes. Hall met gestucte consoles met loverwerk en vrouwengezicht, bewaarde houten trap met eenvoudige trappaal en balusters. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De woning is langdurig leegstaand en bouwfysisch in slechte staat. De aangehaalde kenmerken zijn niet gebonden aan een stijlperiode of refereert niet naar één bepaalde authentieke stijl. Naar aanleiding van een tweede bouwaanvraag voor het pand heeft Onroerend Erfgoed gesteld dat de deputatie op 3 maart 2011 de sloop heeft goedgekeurd en dat zij zich verder onthouden van advies omtrent dit dossier. Het gebouw moet een categorie C worden toegekend. Categorie C 89522: Sint-Laurentiusstraat nr. 1. Voormalige kloosterkapel, thans herbestemd en ingericht als woning. Rode baksteenbouw onder zadeldak in kunstleien (nok haaks op baron van der Bruggenlaan). Rechthoekige kooruitbouw onder lagere nok. Noordelijke en zuidelijke gevels met sierankers en drielicht in spits spaarveld. Per twee gekoppelde vensters ten westen en ten oosten. Gevels geritmeerd door naar boven toe verjongende steunberen. Spitsboogvormige toegang onder natuurstenen waterlijst. Tevens gebruik van natuursteen voor o.m. afzaten, sluitstenen en dekplaten en kraagstenen. Sterk verbouwd. Gewijzigde muuropeningen met nieuw houtwerk. Grotendeels vernieuwd schrijnwerk. De enige behouden vensterinvulling is terug te vinden bij het drieledig spitsboogvenster aan straatzijde. De beschreven kenmerken zijn aanwezig. Het behoud is gewenst Categorie A 14

46 89525: Stationstraat nr. 9. Vlasschuur in 1928 gebouwd Donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in eternietleien (nok evenwijdig met de straat). Poort onder ijzeren latei. Getoogde muuropeningen waarin bewaard schrijnwerk (o.m. laaddeurtjes met verticale roedeverdeling). Mijtervormige gevelkapel. De beschreven kenmerken zijn nog aanwezig. De schuur kan verbouwd worden met behoud van het gabarit en poort en laaddeur. Categorie B 89469: Markt z.nr. Sint-Laurentiuskerk. Modern-gotische parochiekerk, gebouwd in Modern-gotische kerk opgetrokken op kruisvormig grondplan met driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën, breed transept van een travee, hoofdkoor met driezijdige sluiting, flankerende zijkapellen met vlakke sluiting. Toren op vierkante basis op de noordwestelijke hoek. Materiaalgebruik: metselwerk in rode baksteen, op sokkel in natuursteen. Leien zadeldaken. Exterieur. Slanke hoge toren onder tentdak met verjongende steunberen die de torenwanden begrenzen. Aan de vier zijden drie gekoppelde spitsbogige galmgaten waarboven een torenuurwerk. Westpuntgevel met centrale rechthoekige toegangspoort in natuurstenen omlijsting binnen een vooruitspringend portaal, geflankeerd door zijtoegangsdeuren met blind spitsboogveld. Centraal breed spitsboogvenster met strak geometrisch maaswerk. Midden- en zijbeuken onder één groot zadeldak. Lage zijgevels geritmeerd door verjongende steunberen, per travee drie gekoppelde lancetvensters. Aan de zuidwestzijde een uitbouw van doopkapel onder haaks zadeldak. Transeptgevels met centraal breed spitsboogvenster met strak geometrisch maaswerk, waarboven een klein spitboograampje onder de nok. Koor met driezijdige sluiting geflankeerd door zijkapellen onder aparte zadeldaken. Noordoostelijke en zuidoostelijke uitbouwen onder haakse nok en voorzien van rechthoekige muuropeningen, vermoedelijk sacristie en stookplaats. 15

47 Aan de westgevel van de toren een natuurstenen gedenkplaat: "DANKBARE HULDE AAN / ONZE GESNEUVELDE EN OVERLEDENE / OUDSTRIJDERS EN Moderne interpretatie van de traditionele gotische en neogotische bouwkunst, zich baserend op een eerder organische structuur, met toepassing van gestileerde planten(stengel)vormen. Brede middenbeuk gevormd door uitwaaierende gewelfribben overvloeiend vanuit de korte massieve pijlers tot een spitsgewelf met netvormig ribbenpatroon, opgebouwd in baksteen en natuursteen. Door spitsvormige scheibogen gescheiden van de smalle lage zijbeukjes waarvan de gewelfribben aan de buitenmuren steunen op consoles. Boven de toegang een sober westdoksaal met orgel. Zwarte natuurstenen tegelvloer. In het koor is de oorspronkelijke marmeren communiebank grotendeels verwijderd bij plaatsing van een groot podium. Hoofd- en zijaltaren, l.g. toegewijd aan O.-L.-Vrouw (noord) en H. Laurentius (zuid), witte en grijze marmers met vergulde accenten, jaren Preekstoel, grijze en witte marmer, jaren Vier neoclassicistische biechtstoelen, eik, jaren Kruisweg van 14 statiën, natuursteen, van de hand van beeldhouwer Georges Van De Moortele, Beelden, o.m. O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, gepolychromeerd hout, 19de eeuw; H. Theresia van Lisieux, gepolychromeerd; Piëta, gepolychromeerd. De beschreven kenmerken zijn aanwezig. De architectuur en erfgoedwaarde zijn van die aard dat het gebouw, zij het met aandacht, kan verbouwd en uitgebreid worden waarbij essentiële elementen van het uitzicht dienen bewaard te blijven Categorie A 16

48 89447: Albrecht Rodenbachlaan z.nr./lobeekstraat. Naambord van de sociale woonwijk "De Vlasblomme". Geplaatst op een vierkant plantsoentje met zitbankjes. L-vormig bakstenen muurtje met voorgaand bloemperkje, waarop een natuurstenen plaat met inscriptie "DE / VLASBLOMME" en de afbeelding van een vlaskapelletje. De beschreven kenmerken zijn aanwezig. Kleine relicten dienen bewaard te worden maar kunnen verplaatst worden in de onmiddellijke omgeving Categorie D 89470: Markt z.nr. Beeld "De Vlasser", geplaatst aan de westzijde van de kerk, n.o.v. Roland Debucquoy en ingehuldigd op 23 april Kunststof beeld dat een vlasboer uitbeeldt die een vlaskapel opstelt om te drogen. Geplaatst op bakstenen sokkel met natuurstenen dekplaat. Natuurstenen gedenkplaat met opschrift: "AANDENKEN AAN / DE VLASSER / DIE TUSSEN 1860 EN 1960 / DOOR MATELOOS NOESTE ARBEID / DE WELVAART BRACHT / AAN DE GOLDEN RIVER". Daaronder een kleinere natuurstenen plaat met vermelding: "DOOR R. DEBUCQUOY / 23 APRIL 1988". De beschreven kenmerken zijn aanwezig. Kleine relicten dienen bewaard te worden maar kunnen verplaatst worden in de onmiddellijke omgeving Categorie D 17

49 89506: Rijksweg z.nr. (+183). Kapel O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand, gebouwd in 1945 in opdracht van vlashandelaar Edmond Declerck - Van Respaille. Dorpskapel gelegen aan de westzijde van de Rijksweg, ten noorden van het voormalige dorpscentrum van Wielsbeke. Opgebouwd in baksteen onder overkragend zadeldak in grijze natuurleien. Voorgevel met rood baksteenparement, witgekalkte zijgevels met gecementeerde plint. Rondboogtoegang waarin twee deels beglaasde deurvleugels. Bepleisterde oculus in de geveltop, waarin de leuze: "ONZE LIEVE VROUW / VAN / ALTIJDDURENDE / BIJSTAND / BID VOOR ONS". Het achterste gedeelte van de kapel dient tot elektriciteitscabine. Interieur met vlak gewelf en altaarnis met beeld O.-L.-Vrouw met Kind. De kapel is afgebroken. Geen beoordeling : Schoolstraat z.nr./ Lobeekstraat. Kruisbeeld gesitueerd op gekasseide berm tussen de Schoolstraat en de Lobeekstraat, met achtergelegen omhaagd grasperk. Vermoedelijk kort na de aanleg van de sociale woonwijk "De Vlasblomme" gebouwd in de jaren 1960 ter vervanging van een oudere kapel die is opgericht tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw, cf. eerste aanduiding van een kapel op de kaart van het Institut Cartographique Militaire van Kruisbeeld aangebracht tegen geelbakstenen muur onder door voluten geschoord zadeldak (mechanische pannen). Houten kruis met beeld van gekruisigde Christus onder korfboogvormige ontlastingsboog. Gebruik van natuursteen voor sluit- en kraagstenen. Voorliggend bloemenperkje omheind door muurtje deels uit natuursteen en deels gecementeerd en voorzien van imitatievoeg. Gemetseld bidbankje. De beschreven kenmerken zijn aanwezig. Kleine relicten dienen bewaard te worden maar kunnen verplaatst worden in de onmiddellijke omgeving Categorie D 18

GENTSE PAROCHIEKERKEN ANALYSE & WAARDEBEPALING

GENTSE PAROCHIEKERKEN ANALYSE & WAARDEBEPALING GENTSE PAROCHIEKERKEN ANALYSE & WAARDEBEPALING PAROCHIEKERK Heilig Kruis Op basis van METHODOLOGIE THOMAS COOMANS Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping)

Oorspronkelijke functie : paardenstalling (begane grond) en feestzaal (verdieping) Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM015 Naam monument : Phillokaal Adres : Gats 1a Postcode en plaats : 6131 EM Sittard Kadastrale aanduiding : STD00 sectie F nr(s) 2291 Coördinaten

Nadere informatie

Nr Wat Beschrijving Gebruikswaarde Culturele waarde Locuswaarde Beoordeling. Grote erfgoedwaarde (perceel 459e) Relatief grote gebruikswaarde

Nr Wat Beschrijving Gebruikswaarde Culturele waarde Locuswaarde Beoordeling. Grote erfgoedwaarde (perceel 459e) Relatief grote gebruikswaarde Dorp 1 Gemeentehuis en voormalige onderwijzerswoning Opgenomen in de inventaris : (perceel 459e) Onroerend Erfgoed Breed en diep perceel Historische waarde: erkend beeldbepalend gebouw op Afbraak is niet

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak.

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM021 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 14 Postcode en plaats : 6082 AP Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2231 Coördinaten

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525144 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Molenaarshuis met schuur

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg. Kloosterlaan 6; 8; 10

Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg. Kloosterlaan 6; 8; 10 Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg Kloosterlaan 6; 8; 10 Foto's Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg Kenmerken Postcode/plaats Kloosterlaan 6;8;10 4772 RA Langeweg Oorspronkelijke

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521251 Smallepad 5 Woonhuis/tabakskerverij Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521253, 521252 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM108 Kloosterstraat 19 6123 AM Holtum Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de

Nadere informatie

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur Molenweg 1 Langgevelboerderij, ca. 1850. Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. Het gebouw is volledig in gebruik als woonhuis. Hiertoe zijn in het dak van het voormalige bedrijfsgedeelte dakramen aangebracht.

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 527199 Smallepad 5 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 527201, 527200 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Grindweg 97 Complexomschrijving:

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon.

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM077 Naam monument : voormalige brouwerij Huybens De Kroon Adres : Dorpstraat 55 en 57 Postcode en plaats : 6085 BE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 522705 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Sonneheerdt Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Loorderstraat 2

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Loorderstraat 2 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM045 Naam monument : n.v.t. Adres : Loorderstraat 2 Postcode en plaats : 6096 NE Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 1360 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM078 Naam monument : n.v.t. Adres : Eindstraat 11 Postcode en plaats : 6085 AE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1403 Coördinaten :

Nadere informatie

Iepenlaan 2. Datum foto : 20-07-2010

Iepenlaan 2. Datum foto : 20-07-2010 Iepenlaan 2 Straat en huisnummer : Iepenlaan 2 Postcode en plaats : 2061 GK Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A8609 Complexonderdeel : Naam object : Bouwjaar : 1923 Architect : Architectenbureau Mulder

Nadere informatie

Lijst van 62 cultuur historisch waardevolle gebouwen in Vessem (vlgs bestemmingsplan kom Vessem 8/10/08) Flinkert 5/7 Dorpswoning

Lijst van 62 cultuur historisch waardevolle gebouwen in Vessem (vlgs bestemmingsplan kom Vessem 8/10/08) Flinkert 5/7 Dorpswoning Flinkert 5/7 Dorpswoning Ca. 1940 Eerste sociale woningbouw (tweekapper) Vessem. Baksteen halfsteens verband Eén bouwlaag met kap Zij-ingang, opkamer en kruiskozijnen. Siermetselwerk fries met bloktand.

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 511054 Smallepad 5 Boerderijcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 511057, 511056, 511055 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning.

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM036 Naam monument : n.v.t. Adres : Brugstraat 32 Postcode en plaats : 6096 AB Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 946 Coördinaten :

Nadere informatie

Rijksmonument. St. Antoniusstraat 5-7-9. Korte omschrijving. Redengevende omschrijving Complex

Rijksmonument. St. Antoniusstraat 5-7-9. Korte omschrijving. Redengevende omschrijving Complex St. Antoniusstraat 5-7-9 (Foto: Maarten van Loosbroek ) Korte omschrijving De STEENTJESKERK is gebouwd als KERK van de H. Antonius van Padua met PASTORIE EN KOSTERSWONING. Het ontwerp was ontleend aan

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Wagenberg, Brouwerijstraat 3 Woonhuis met garage, ca. 1910. Kenmerken van Jugendstil. Rijk gedetailleerde voorgevel in rode strengperssteen met speklagen

Nadere informatie

Sparrenlaan 9 (uitbreiding bestaande beschrijving)

Sparrenlaan 9 (uitbreiding bestaande beschrijving) Sparrenlaan 9 (uitbreiding bestaande beschrijving) Straat en huisnummer : Sparrenlaan 9 Postcode en plaats : 2111 AE Aerdenhout Kadastrale aanduiding : B3856 Complexonderdeel : Naam object : Antonius van

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 499085 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Boerderijcomplex Aantal

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525745 Smallepad 5 Schoolcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 525761, 525743 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Jan Smitzlaan

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 501 postcode + plaats : 8091 CN WEZEP naam object : Liquenda kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie M, nr. 4307 bescherming : gemeentelijk monument

Nadere informatie

NOTULEN ADVIESRAAD DORPSBEELD LOVENDEGEM. Datum: 9 april 2014 Plaats: trouwzaal, Kerkstraat 45 te Lovendegem Begin: 20:05 uur Einde: 20:50 uur

NOTULEN ADVIESRAAD DORPSBEELD LOVENDEGEM. Datum: 9 april 2014 Plaats: trouwzaal, Kerkstraat 45 te Lovendegem Begin: 20:05 uur Einde: 20:50 uur NOTULEN ADVIESRAAD DORPSBEELD LOVENDEGEM Datum: 9 april 2014 Plaats: trouwzaal, Kerkstraat 45 te Lovendegem Begin: 20:05 uur Einde: 20:50 uur Aanwezig: Koen De Rycke Katrien Van Der Heyden Henk Dierickx

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 3

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 3 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM054 Naam monument : Fatimakapel Adres : Napoleonsweg 3 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1612 Coördinaten

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Ganzenheuvel 71/ Lange Brouwerstraat 55 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2749 Redengevende

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525394 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Rotterdam, Amsterdam,

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 512738 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Complex Rennemigstraat

Nadere informatie

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden.

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM070 Naam monument : Relinquendum Adres : Geusert 2 Postcode en plaats : 6093 NR Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie N nr(s) 1012 Coördinaten

Nadere informatie

Teding van Berkhoutlaan 20

Teding van Berkhoutlaan 20 Teding van Berkhoutlaan 20 Straat en huisnummer : Teding van Berkhoutlaan 20 Postcode en plaats : 2111 ZC Aerdenhout Kadastrale aanduiding : C1560 Complexonderdeel : Naam object : Sint Antoniusschool Bouwjaar

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 517307 Smallepad 5 Woonhuis met Brouwerijcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 525778, 517309, 517308 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van

Nadere informatie

Zwiepseweg 27. Adviesnummer 210 Adres Zwiepseweg 27. Naam monument - Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing. 4-2-1997 monumentenlijst

Zwiepseweg 27. Adviesnummer 210 Adres Zwiepseweg 27. Naam monument - Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing. 4-2-1997 monumentenlijst Terug Zwiepseweg 27 Adviesnummer 210 Adres Zwiepseweg 27 Woonplaats 7241 GM LOCHEM Monument type Woonhuis Naam monument - Huidige functie Woonhuis Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing 4-2-1997

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514503 Smallepad 5 Wooncomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 514505, 514504, 8164 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: BY Loseweg

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM066 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 16, 16a en 18 Postcode en plaats : 6093 EC Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3948,

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen.

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM056 Naam monument : n.v.t. Adres : Roggelseweg 2 Postcode en plaats : 6081 CT Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3843 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels.

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM043 Naam monument : n.v.t. Adres : Lindestraat 7a Postcode en plaats : 6096 BW Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie C nr(s) 1628 Coördinaten

Nadere informatie

Redengevende omschrijving

Redengevende omschrijving R.K. Johannes de Doper kerk, Markt Standdaarbuiten Kenmerken Adres Markt 25 Postcode/plaats 4758 BL Standdaarbuiten Huidige functie kerk Oorspronkelijke functie kerk Bouwjaar 1924 MIP-code Redengevende

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 510424 Smallepad 5 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 510427, 510426, 510425 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Herenweg 46 Complexomschrijving:

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM002 Naam monument : n.v.t. Adres : Sittarderweg 14 Postcode en plaats : 6121 XH Born Kadastrale aanduiding : BOR00 sectie C nr(s) 1881 Coördinaten

Nadere informatie

beroepsonderwijs `Sint Lucas'

beroepsonderwijs `Sint Lucas' Burgakker 17 ------------------------------------------------------------------Gemeente Boxtel Objectnr. Plaats + postcode Boxtel 5281 CH Bladnr. Straat + nummer Burgakker 17 Naam Datum maart 1991 Kad.

Nadere informatie

Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert. Molenstraat 31, Klundert

Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert. Molenstraat 31, Klundert Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert Molenstraat 31, Klundert Foto's Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert Kenmerken Adres Molenstraat 31 Huidige functie Kerk Postcode/plaats

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl.

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM081 Naam monument : Pand 'Peeters' Adres : Kasteelstraat 9 Postcode en plaats : 6085 BH Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 2105 Coördinaten

Nadere informatie

Voormalige gemeente Jacobswoude

Voormalige gemeente Jacobswoude Voormalige gemeente Jacobswoude Volgnr 1 Jacobswoude Leimuiden Plaatselijke aanduiding Willem van de Veldenweg 69 Kadastrale aanduiding Leimuiden, sectie A, nr. 3047 Woonhuis bij school Woonhuis Bouwstijl

Nadere informatie

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde

LEGENDE. per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen. Datering. Bouwhistorische waarde zeer waardevol. Geen historische waarde LEGENDE Datering per eeuw > kleur aanduiding idem aan plannen Bouwhistorische waarde Rood Oranje Geel zeer waardevol waardevol Geen historische waarde Bouwfysische status groen geel oranje rood zeer goede

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Op de Bos 2. Kadastrale aanduiding : sectie M nr(s) 738 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Op de Bos 2. Kadastrale aanduiding : sectie M nr(s) 738 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM072 Naam monument : Klooster St. Charles Adres : Op de Bos 2 Postcode en plaats : 6093 NC Heythuysen Kadastrale aanduiding : sectie M nr(s) 738 Coördinaten

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 516185 Smallepad 5 Pastorie en stookhut Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 516187, 516186 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Hoofdweg

Nadere informatie

Adres: Leenhoflaan 1a-6, Boxtel Objectnr. : BOX-205 blad: 1

Adres: Leenhoflaan 1a-6, Boxtel Objectnr. : BOX-205 blad: 1 blad: 1 blad: 2 Gemeente : Boxtel Plaats + postcode : Boxtel 5282 PV Straat + nummer : Leenhoflaan 1a, 2, 3, 4, 5, 6 Naam : Datum invent.: 20-12-04 Kad. aanduiding : Eigenaar : Staat van onderhoud: goed

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort 507729 Smallepad 5 Blankenborgh Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 4 507733, 507732, 507731, 507730 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Complexomschrijving:

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

postcode + plaats : 7101 GA/GV Winterswijk straat + huisnr. : Jonenstraat 8/ Jonendwarsstraat 1

postcode + plaats : 7101 GA/GV Winterswijk straat + huisnr. : Jonenstraat 8/ Jonendwarsstraat 1 gemeente : WINTERSWIJK postcode + plaats : 7101 GA/GV Winterswijk straat + huisnr. : Jonenstraat 8/ Jonendwarsstraat 1 naam object : De Dageraad bescherming eigenaar/gebruiker(s) kadastrale gegevens oorspr.

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Notaris Ruttenlaan 17

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Notaris Ruttenlaan 17 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM071 Naam monument : Basisschool De Beukenhof Adres : Notaris Ruttenlaan 17 Postcode en plaats : 6093 CP Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 513205 Smallepad 5 Hof van Eden Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 513207, 513206 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Franse Kampweg

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 518134 Smallepad 5 Herberg Vlietzicht Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 518137, 518136, 518135 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek

GEMEENTE SLUIS. Voorontwerpbestemmingsplan. Nieuwstraat 79 Sluis. Bijlagenboek GEMEENTE SLUIS Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis Bijlagenboek gemeente titel projectnummer datum status Voorontwerp ontwerp vaststelling Sluis Bestemmingsplan Nieuwstraat 79 Sluis GS4015

Nadere informatie

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige Nederlands

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Natuuronderzoek

BIJLAGE 1 Natuuronderzoek BIJLAGE 1 Natuuronderzoek BIJLAGE 2 Wateradvies BIJLAGE 3 Overzicht rijksmonumenten 1 Badweg 30 (Opduin) Zomerhuis Gebouwd in 1913 Twee bouwlagen in kubusvorm; gevels

Nadere informatie

Donkerelaan Datum foto :

Donkerelaan Datum foto : Donkerelaan 22-24 Straat en huisnummer : Donkerelaan 22, 24 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A11017 / A11016 Complexonderdeel : Wildhoef Naam object : Bouwjaar : 1893 (bouwdeel

Nadere informatie

Situering Pand gelegen aan de oostzijde van de Bergstraat op de hoek met de Snijdersgang op een perceel dat zich uitstrekt tot aan de Meipoortwal.

Situering Pand gelegen aan de oostzijde van de Bergstraat op de hoek met de Snijdersgang op een perceel dat zich uitstrekt tot aan de Meipoortwal. Redengevende omschrijving gemeentelijke monumentenlijst Bergstraat 29 Monumentnummer : GM008 Straat Huisnummer Toevoeging Postcode : Bergstraat : 29 : --: 6981 DA Kadastrale aanduiding Sectie Nummer :

Nadere informatie

foutje in de verbeelding / onderlegger BAG; Zijlweg 316 komt 2x voor. T.p.v. nr 314a en achter nr. 334 en 340.

foutje in de verbeelding / onderlegger BAG; Zijlweg 316 komt 2x voor. T.p.v. nr 314a en achter nr. 334 en 340. Overzicht & waardering gebouwd erfgoed waardering Zijlweg 274 orde 3 Zijlweg 276 (bouwjaar 1985) Zijlweg 282 Zijlweg 284 Zijlweg 286 GM Zijlweg 288 orde 2 15 punten Zijlweg 292 orde 2 15 punten Zijlweg

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 16 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM038 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 16 Postcode en plaats : 6096 AJ Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie C nr(s) 2455 en 2456 Coördinaten

Nadere informatie

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) Adres: Emmaweg 5 Postcode: Kadaster: O 4237. Categorie: Gezondheidszorg

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) Adres: Emmaweg 5 Postcode: Kadaster: O 4237. Categorie: Gezondheidszorg Adres: Emmaweg 5 Postcode: Kadaster: O 4237 Benaming: Bouwjaar: 1894 Categorie: Gezondheidszorg Bestemming: Weeshuis GM RM Monumentnummer: Opname in register:20-08-2002 Pand in 1894 aan de rand van het

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Walk 13. Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Walk 13. Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM075 Naam monument : Garage Janssen Adres : Walk 13 Postcode en plaats : 6093 GS Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten

Nadere informatie

Rooms-Katholieke kerk H. Bartholomeus te Zevenbergen. Markt 19, Zevenbergen

Rooms-Katholieke kerk H. Bartholomeus te Zevenbergen. Markt 19, Zevenbergen Rooms-Katholieke kerk H. Bartholomeus te Zevenbergen Markt 19, Zevenbergen Foto's Rooms-Katholieke kerk H. Bartholomeus te Zevenbergen Kenmerken Adres Markt 19 Huidige functie Kerk Postcode/plaats Oorspronkelijke

Nadere informatie

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) Adres: Deldenerdijk Postcode: Kadaster: G 1519 Bestemming: jachtpaal

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) Adres: Deldenerdijk Postcode: Kadaster: G 1519 Bestemming: jachtpaal Adres: Deldenerdijk Postcode: Kadaster: G 1519 Bouwjaar: Bestemming: jachtpaal Zandstenen paal met afgeronde bovenzijde. De natuursteen is bewerkt, waardoor het oppervlak wordt verlevendigd door kleine

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 17

Lage Duin en Daalseweg 17 Lage Duin en Daalseweg 17 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 17 Postcode en plaats : 2061 BE Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A8905 Complexonderdeel : Naam object : Bloemendaalse School Vereniging

Nadere informatie

Bloemendaalseweg 240. : Traditioneel-functionalistisch Oorspronkelijke functie : Politiebureau. Datum foto :

Bloemendaalseweg 240. : Traditioneel-functionalistisch Oorspronkelijke functie : Politiebureau. Datum foto : Bloemendaalseweg 240 Straat en huisnummer : Bloemendaalseweg 240 Postcode en plaats : 2051 GM Overveen Kadastrale aanduiding : E2226 Complexonderdeel : Naam object : Bouwjaar : 1936 Architect : H.W. van

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

Werkgroep Religieus Erfgoed Plaatsbezoek kapellen

Werkgroep Religieus Erfgoed Plaatsbezoek kapellen Plaatsbezoek Vinkt 4 april 2012 Deinzestraat 14: OLV van bijstand Werkgroep Religieus Erfgoed Plaatsbezoek kapellen Rechts van de straat, richting Deinze, aan de rand van het dorpscentrum, staat een kapel

Nadere informatie

El CI landschapsatlas

El CI landschapsatlas Geoportaal I Onroerend Erfgoed pagina 1 van 2 m r?einstreetf.lao (httoliwww.00ensireeunao_orq/copyright) contributors. Legende Beschermd Onroerend Erfgoed -1 cultuurhistorische landschappen o archeologische

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514208 Smallepad 5 Bemuurde Weerd O.Z. 19 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 514210, 514209 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

REDENGEVENDE BESCHRIJVING BOERDERIJCOMPLEX. bouwjaar : Voorhuis: 1926, achterhuis: omstreeks 1900 architect : -

REDENGEVENDE BESCHRIJVING BOERDERIJCOMPLEX. bouwjaar : Voorhuis: 1926, achterhuis: omstreeks 1900 architect : - REDENGEVENDE BESCHRIJVING BOERDERIJCOMPLEX gemeente : AALTEN postcode + plaats : 7122 MA Aalten (Lintelo) straat + huisnr. : Tuunterweg 2 naam object : De Tuuntert bescherming : Gemeentelijk monument oorspr.

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 518138 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Leeuwendaal Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894 Objectgegevens object postcode en : 1506 EP Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : woonhuis architect : onbekend bouwdatum : 1894 datum

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 515962 Smallepad 5 Stadter-Tolhuijs Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 515964, 515963 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Hoeverweg

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

STATIONSPLEIN 2, villa met kantoor en garage

STATIONSPLEIN 2, villa met kantoor en garage STATIONSPLEIN 2, villa met kantoor en garage gemeente postcode + plaats straat + huisnr. naam object : Zevenaar : 6901 BE : Stationsplein 2 : ʻt Swanejongh oorspronkelijke functie huidige functie bouwjaar

Nadere informatie

Actualisatie lijst karakteristieke objecten. 4.5 Linden. Croonen Adviseurs

Actualisatie lijst karakteristieke objecten. 4.5 Linden. Croonen Adviseurs 4.5 219 220 Adres De Berg 6 x/y coördinaten 185.373/417.882 Boerderij met dwarshuis Bouwjaar 1930-1940 -Zadeldak met muldenpannen, stalgedeelte met wolfsdak -Traditionalistische bouwstijl -Stalen stalramen

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 510878 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Zorg en Hoop Aantal

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514177 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Antonius van Padua Aantal

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Middelsluissedijk Westzijde 32 3281 LJ Numansdorp Algemeen De

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 509768 Smallepad 5 Woningcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 509770, 509769 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Mevrouw v

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: : restanten voormalige brouwerij Theelen Adres : Hanssum 40b en 42

Kerngegevens gemeentelijk monument: : restanten voormalige brouwerij Theelen Adres : Hanssum 40b en 42 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM105 Naam monument : restanten voormalige brouwerij Theelen Adres : Hanssum 40b en 42 Postcode en plaats : 6086 BV Neer Kadastrale aanduiding : NEE00

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 529864 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Scholencomplex Zwartewaalstraat

Nadere informatie

Korte geschiedenis van de parochie

Korte geschiedenis van de parochie Korte geschiedenis van de parochie Het dorp Schin op Geul is zeer oud. Onder de naam Schina komt het reeds voor in het oudste gedenkboek der abdij van de H.Remigius te Reims, dat omstreeks 847 werd opgesteld.

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM189 Oudeweg 22 6136 VZ Sittard Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de Monumentenwet

Nadere informatie