PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers"

Transcriptie

1

2 PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit onverminderd goed Positief bedrijfsresultaat verwacht voor het tweede halfjaar 2015 Batenburg Techniek N.V. heeft een lastig eerste halfjaar achter de rug. Ongunstige marktomstandigheden van - naar verwachting - voornamelijk tijdelijke aard zijn de belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de omzet. Voortgezet en genormaliseerd is de EBIT uitgekomen op 1,2 miljoen en de nettowinst op 0,9 miljoen. De kaspositie bedraagt 6,9 miljoen en de solvabiliteit is verder verbeterd tot 56% (46% geschoond voor goodwill). De resultaten van de voortgezette activiteiten voor de totale groep zien er als volgt uit: Omzet en resultaat Batenburg Techniek, voortgezet en genormaliseerd * ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 64,6 68,7 EBIT 1,2 2,6 EBIT als % van de omzet 1,9% 3,8% Nettowinst 0,9 1,9 * Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd exclusief reorganisatiekosten (2015: 0,2 miljoen, 2014: 0,1 miljoen). Toelichting van Ralph van den Broek, CEO: Het eerste halfjaar van Batenburg Techniek kenmerkt zich door uitdagende omstandigheden in markten waarin wij opereren. Zo zetten de investeringen bij potentiële opdrachtgevers nog niet echt door en blijven de prijzen laag in de installatiebranche. Zoals verwacht vraagt de transitie tijd voor wat betreft de implementatie, maar ligt de uitvoering van de aangekondigde strategie op schema. De verkoop van Installatiebedrijf Wisse en de aankoop van Industrial Automation Services voor het segment Industriële Automatisering onderbouwen dit. De integratie van activiteiten in het segment Handel en Assemblage is goed afgerond en de aandacht is nu gericht op groei. Wij verwachten ook een positief bedrijfsresultaat voor de tweede helft van het lopende jaar. 1

3 Handel en Assemblage: Het segment Handel en Assemblage is actief in energietechniek, bevestigingstechniek, mechatronica en industriële elektronica. De resultaten van de voortgezette activiteiten (genormaliseerd) zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, segment Handel en Assemblage, voortgezet en genormaliseerd * ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 27,3 26,8 EBIT 1,4 1,8 EBIT als % van de omzet 5,1% 6,7% * Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd exclusief reorganisatiekosten (2015: 0,2 miljoen). De omzet in de eerste helft van 2015 is gestegen met 2%, in belangrijke mate door de activiteiten in mechatronica en industriële elektronica. De omzet in energietechniek blijft achter, vooral door uitstel van investeringen bij onze opdrachtgevers. De marge van het segment wordt negatief beïnvloed door de algemene prijsdruk in de markt en negatieve valuta-effecten. In de eerste helft van het lopende jaar is geïnvesteerd in het versterken van de commerciële slagkracht. Industriële Automatisering: Het segment Industriële Automatisering is actief in de industrie, infrastructuur en in de tuinbouw. De resultaten van de voortgezette activiteiten (genormaliseerd) zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, segment Industriële Automatisering, voortgezet ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 19,0 21,9 EBIT 0,4 1,0 EBIT als % van de omzet 2,1% 4,6% De omzet in de eerste helft van 2015 ligt 13% achter op de omzet in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door lagere investeringsbereidheid bij opdrachtgevers. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de negatieve effecten van de ontwikkeling van de olieprijs binnen marine & offshore, de ontwikkelingen op de zuivelmarkt en het uitstel van investeringen bij de (semi)overheid en nutsbedrijven. Dit heeft direct effect op de marge. Er zijn stappen gezet om de activiteiten uit te breiden naar andere regio s en sectoren en nieuwe initiatieven zijn in ontwikkeling. De effecten hiervan zullen pas later zichtbaar worden. De verwachting is dat de omzet in het tweede helft van het jaar zal aantrekken. Gebouwgebonden Installaties: Het segment Gebouwgebonden Installaties bestaat, naast de traditionele installatieactiviteiten voor de utiliteitsmarkt, uit specialisaties zoals beveiliging en camerasystemen, retail, vastgoedbeheer en inspecties. Als onderdeel van de strategie is Installatiebedrijf Wisse B.V. uit Goes verkocht op 9 juli Dientengevolge wordt Wisse niet meer gerapporteerd in de cijfers van de voortgezette activiteiten. Deze voormalige werkmaatschappij is actief als totaalinstallateur in de regio Zeeland en vooral in de markt voor particuliere woningen. 2

4 De resultaten van de voortgezette activiteiten (genormaliseerd) zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, segment Gebouwgebonden Installaties, voortgezet en genormaliseerd * ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet 18,3 20,0 EBIT -0,1 0,4 EBIT als % van de omzet -0,5% 2,0% * Betreft voortgezette activiteiten genormaliseerd exclusief reorganisatiekosten (2014: 0,1 miljoen). De omzet in de eerste helft van 2015 is 9% lager dan in de vergelijkbare periode in Dit komt voornamelijk door uitstel van investeringen van opdrachtgevers in met name de retailsector en bij (semi)overheidsinstanties. De lagere omzet gecombineerd met aanhoudende prijsdruk in de markt en investeringen in de transitie binnen dit segment hebben geleid tot een klein verlies in het eerste halfjaar. Aandacht voor projectbeheersing heeft geleid tot een fors lagere dotatie aan de voorziening uitvoeringsverliezen ten opzichte van vorig jaar. De strategie is erop gericht om door middel van specialisatie minder afhankelijk te worden van die aanbestedingsmarkten waarin alleen prijs de doorslaggevende factor is. De focus is daarbij gericht op de industrie en utiliteitsbouw. Deze transitie vraagt tijd en de nodige investeringen. Overige resultaten: Onder overige resultaten vallen de activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met de aansturing van de operationele segmenten. De resultaten zien er als volgt uit: Omzet en resultaat, overig ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet - - EBIT -0,5-0,6 3

5 Normalisatie van omzet en resultaat voor voortgezette activiteiten: De normalisatie van omzet en resultaat voor voortgezette activiteiten ziet er als volgt uit: ( miljoen) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Omzet Omzet in 2014 beëindigde activiteiten Omzet in 2015 voor verkoop aangehouden activiteiten 67,4-2,8 71,3 0,3 2,3 Omzet voortgezette activiteiten 64,6 68,7 EBIT EBIT in 2014 of eerder beëindigde activiteiten EBIT in 2015 voor verkoop aangehouden activiteiten EBIT voortgezet Reorganisatiekosten EBIT voortgezet, genormaliseerd 1,1 2,2 0,1 0,2 - -0,5 1,0 2,5 0,2 0,1 1,2 2,6 De genormaliseerde cijfers over het eerste halfjaar 2014 zijn in vergelijking met het persbericht over het eerste halfjaar 2014 gecorrigeerd voor de in de tweede helft van 2014 verkochte activiteiten (wikkelactiviteiten en IT Services) en voor de in 2015 voor verkoop aangehouden activiteiten van Wisse. Daarnaast is een eenmalige post van afgerond 0,1 miljoen vrijgevallen in het resultaat van het eerste halfjaar 2015 als gevolg van de afwikkeling van het faillissementsdossier van IJsselmuiden uit Totaaloverzicht resultaat: Inclusief de resultaten van de beëindigde activiteiten en reorganisatiekosten komt de EBIT voor Batenburg Techniek voor het eerste halfjaar 2015 uit op 1,1 miljoen tegen 2,2 miljoen in de vergelijkbare periode van De nettowinst over het eerste halfjaar 2015 bedraagt 0,8 miljoen tegen 1,7 miljoen in de vergelijkbare periode van Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, exclusief liquide middelen en rentedragende verplichtingen, bedraagt 3,8% tegen 6,7% in de vergelijkbare periode van Financiële positie: Het banksaldo is gedaald van 9,8 miljoen ultimo 2014 naar 6,9 miljoen ultimo eerste halfjaar 2015, voornamelijk door lagere omzet, dividenduitkering en seizoenseffecten. De solvabiliteit is ultimo eerste halfjaar 2015 verder verbeterd tot 56,0% tegen 54,7% eind Geschoond voor goodwill bedroeg de solvabiliteit 46,0% tegen 44,9% eind De stand van de bankgaranties bedraagt 0,9 miljoen versus 1,4 miljoen ultimo Vooruitzichten: De werkvoorraad en orderportefeuille ultimo eerste halfjaar 2015 geven een voorzichtig positief beeld voor de tweede helft van 2015, maar er is nog steeds sprake van aarzelingen in de markt. Batenburg Techniek verwacht ook de tweede helft van het jaar met een positief operationeel resultaat af te sluiten. Het ingezette beleid wordt voortgezet en wij bouwen verder aan een platform voor groei. 4

6 Gebeurtenissen na balansdatum: Op 9 juli 2015 is Installatiebedrijf Wisse B.V. uit Goes verkocht aan de DWT Groep uit St. Philipsland. De opbrengst van de verkoop is positief, echter door allocatie van een deel van de goodwill die betrekking heeft op het segment Gebouwgebonden Installaties is er per saldo een verlies op de verkoop van 0,3 miljoen. Dit resultaat zal verwerkt worden in de cijfers van het tweede halfjaar Per 24 augustus 2015 is Industrial Automation Services B.V. (I.A.S.) te Zundert overgenomen. I.A.S. is een innovatieve onderneming, actief in het segment Industriële Automatisering, met een omzet van 1,3 miljoen in 2014 en 12 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van procesautomatisering en is voornamelijk actief in de voedingsmiddelenindustrie en de natte infra. Met de acquisitie van I.A.S. versterken we onze positie en wordt onze aanwezigheid op deze markt verder uitgebreid naar de regio Zuid Nederland en België. Rotterdam, 24 augustus 2015 Raad van bestuur Batenburg Techniek N.V. R. van den Broek (CEO) E.H.M. Driebeek (CFO) 5

7 Geconsolideerde balans 30 jun 30 jun 31 dec ( 1.000) Activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Handelsdebiteuren Te vorderen van opdrachtgevers Vennootschapsbelasting Latente belastingvordering Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa jun 30 jun 31 dec Passiva Geplaatst kapitaal Reserves Totaal eigen vermogen Personeelsbeloningen Latente belastingverplichtingen Totaal langlopende verplichtingen Kortlopend deel langlopende verplichtingen Verplichtingen aan opdrachtgevers Rentedragende verplichtingen Leveranciers Vennootschapsbelasting Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende verplichtingen Totaal kortlopende verplichtingen Totaal passiva

8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar e halfjaar 2014 Beëindigd en/of aangehouden voor Beëindigd en/of aangehouden voor ( 1.000) totaal voortgezet verkoop totaal voortgezet verkoop Opbrengsten Grond- en hulpstoffen en handelsgoederen Uitbesteed werk Personeelskosten Indirecte inleners Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Bijzonder resultaat deelneming Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat Resultaat na belastingen (nettowinst) Resultaat per aandeel (in ) * 0,33 0,30 0,03 0,69 0,76-0,07 * Het resultaat per aandeel is gelijk aan het verwaterde resultaat per aandeel. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat ( 1.000) totaal voortgezet 1e halfjaar e halfjaar 2014 Beëindigd en/of aangehouden voor verkoop totaal voortgezet Beëindigd en/of aangehouden voor verkoop Gerealiseerde resultaten Resultaat na belastingen Niet gerealiseerde resultaten Koersverschillen omrekening buitenlandse deelnemingen Totaalresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht ( 1.000) 1e halfjaar e halfjaar 2014 Kasstromen uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat (EBIT) Aanpassing voor : - afschrijvingen bijzondere waardevermindering Mutaties in : - voorraden vorderingen langlopende verplichtingen kortlopende verplichtingen betaalde/ontvangen belastingen ontvangen en betaalde rente Kasstromen uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstromen uit financieringsactiviteiten Dividend voorgaand jaar Overige mutaties Mutatie liquide middelen Liquide middelen 1 januari Mutatie liquide middelen Liquide middelen 30 juni

10 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Geplaatst Overige Onverdeeld Totaal ( 1.000) kapitaal reserves resultaat Stand per 1 januari Winstbestemming Uitgekeerd dividend Omrekeningsresultaat Resultaat eerste halfjaar Stand per 30 juni Geplaatst Overige Onverdeeld Totaal kapitaal reserves resultaat Stand per 1 januari Winstbestemming Uitgekeerd dividend Omrekeningsresultaat Resultaat eerste halfjaar Stand per 30 juni

11 Toelichting op de halfjaarcijfers 2015: Grondslagen voor de financiële verslaggeving Batenburg Techniek N.V. is gevestigd te Rotterdam, Nederland, en omvat dienstverlenende ondernemingen op het gebied van Handel en Assemblage, Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties. De geconsolideerde halfjaarrekening 2015 omvat de periode 1 januari tot en met 30 juni 2015 van de vennootschap en haar dochterondernemingen. De vergelijkende cijfers omvatten dezelfde periode in Het halfjaarbericht 2015 van Batenburg Techniek is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 (Interim Financial Reporting). Het bevat niet alle informatie die vereist is voor de jaarrekening en dient in combinatie te worden gelezen met de jaarrekening van Batenburg Techniek per 31 december 2014, die conform IFRS is samengesteld. Op grond van wijzigingen en nieuwe IFRS-standaarden zijn per 30 juni 2015 geen veranderingen in de verslaggeving aangebracht. Het halfjaarbericht 2015 van Batenburg Techniek is op 24 augustus 2015 goedgekeurd voor publicatie door de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Alle bedragen worden gepresenteerd in euro s en zijn afgerond naar duizendtallen, tenzij anders vermeld. Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers Immateriële vaste activa ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Boekwaarde 1 januari Afschrijvingen Bijzondere waardevermindering Boekwaarde ultimo periode Voorraden ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Handelsgoederen Grond- en hulpstoffen Voorziening incourante voorraden Totaal Onderhanden projecten in opdracht van derden ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Totaal ultimo periode gemaakte kosten en opgenomen resultaten Gedeclareerde termijnen Onderhanden projecten ultimo Aan opdrachtgevers verschuldigd Door opdrachtgevers verschuldigd

12 Handelsvorderingen ( 1.000) 30 jun jun dec 2014 Vorderingen jonger dan 3 maanden Vorderingen ouder dan 3 maanden Voorziening voor oninbaarheid Totaal Niet in de balans opgenomen verplichtingen Per 30 juni 2015 zijn de niet in de balans opgenomen verplichtingen grotendeels vergelijkbaar met de positie zoals beschreven in het jaarverslag Op 26 juni 2015 is overeenstemming bereikt met de curator van IJsselmuiden over de afwikkeling van het faillissement uit Dividend In het eerste halfjaar 2015 is duizend aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Transacties met verbonden partijen Er waren geen belangrijke transacties met verbonden partijen in het eerste halfjaar van Belastingen ( 1.000) 30 jun jun 2014 De effectieve belastingdruk is als volgt opgebouwd: Belasting op basis van Nederlands tarief ,0% ,0% Niet aftrekbare kosten 28 2,5% 27 1,2% Invloed andere rechtsgebieden / overige -5-0,4% -10-0,5% Totaal ,1% ,7% Aantal medewerkers 30 jun jun dec 2014 Handel en Assemblage Industriële Automatisering Gebouwgebonden Installaties Totaal

13 Gesegmenteerde informatie ( 1.000) Handel en Assemblage Industriële Automatisering Gebouwgebonden Installaties Totaal operationeel Niet gealloceerd * Totaal 30 juni 2015 Opbrengsten Bedrijfsresultaat (EBIT) Activa Verplichtingen Investeringen Afschrijvingen juni 2014 Opbrengsten Bedrijfsresultaat (EBIT) ** Activa Verplichtingen Investeringen Afschrijvingen Bijz. waardevermindering december 2014 Opbrengsten Bedrijfsresultaat (EBIT) Activa Verplichtingen Investeringen Afschrijvingen Bijz. waardevermindering * De kolom Niet gealloceerd betreft de activiteiten gericht op groepsbeheer. ** De vergelijkende cijfers per 30 juni 2014 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 12

14 Risico s Conform de Transparantierichtlijn bevestigt Batenburg Techniek N.V. dat de fundamentele risico's waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd zijn ten opzichte van de risico s zoals beschreven in het jaarverslag 2014 van Batenburg Techniek N.V. De geïdentificeerde risico s worden op regelmatige basis getoetst en geëvalueerd. Het nog te behalen resultaat in de resterende maanden in 2015 zal grotendeels afhangen van de economische ontwikkelingen in de markten waarin Batenburg Techniek N.V. actief is, de verdere beheersing van de operationele risico s en een strikt werkkapitaal- en kostenbeheer. Schattingsonzekerheden De wijze van toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte belangrijkste schattingswijzen zijn identiek aan de wijzen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Op 9 juli 2015 is Installatiebedrijf Wisse B.V. uit Goes verkocht aan de DWT Groep uit St. Philipsland. De opbrengst van de verkoop is positief, echter door allocatie van een deel van de goodwill die betrekking heeft op het segment Gebouwgebonden Installaties is er per saldo een verlies op de verkoop van 0,3 miljoen. Dit resultaat zal verwerkt worden in de cijfers van het tweede halfjaar Per 24 augustus 2015 is Industrial Automation Services B.V. (I.A.S.) te Zundert overgenomen. I.A.S. is een innovatieve onderneming, actief in het segment Industriële Automatisering, met een omzet van 1,3 miljoen in 2014 en 12 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van procesautomatisering en is voornamelijk actief in de voedselindustrie en de natte infra. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht 2015 en de in de halfjaarrekening opgenomen cijferopstellingen heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Bestuursverklaring: De raad van bestuur verklaart naar beste weten: dat de halfjaarrekening 2015, zoals opgenomen op de pagina s 6 tot en met 13 van dit Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Batenburg Techniek N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; dat het halfjaarverslag 2015, zoals opgenomen op de pagina s 1 tot en met 5 van dit Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende de eerste helft van het boekjaar van Batenburg Techniek N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen. De financiële agenda wordt gepubliceerd op 13

15 Voor meer informatie: Postbus AK Rotterdam Tel. +31 (10) Over Batenburg Techniek: Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener met ruim 800 specialisten aan oplossingen voor opdrachtgevers. De bedrijven binnen de groep zijn gespecialiseerd in elektromechanische en industriële techniek en actief binnen uiteenlopende industriële sectoren. Bovendien levert en onderhoudt Batenburg Techniek gebouwgebonden installaties. De groep bestaat uit drie segmenten - Handel en Assemblage, Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties. Voor meer informatie, bezoek 14

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie