AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015"

Transcriptie

1 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015

2 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten... 6 Geconsolideerde balans... 7 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen... 9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht... 9 Geselecteerde toelichtingen

3 Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV AND eerste halfjaar winstgevend, verdubbeling kaartendekking in afrondende fase en AND speelt in op ontwikkelingen binnen haar sector Ontwikkeling kaarten Noord-Amerika in afrondende fase Omzet eerste halfjaar ,8 miljoen tegen 3,3 miljoen in eerste halfjaar 2014 Winst eerste halfjaar ,7 miljoen tegen 2,1 miljoen in eerste halfjaar 2014 Winst per aandeel eerste halfjaar ,19 tegen 0,56 per aandeel in eerste halfjaar 2014 AND houdt ontwikkelingen in haar sector, waaronder de verkoop van HERE, nauwlettend in de gaten en is in dialoog met marktpartijen om op deze ontwikkelingen in te spelen. Capelle aan den IJssel, 18 augustus 2015 AND International Publishers NV heeft het eerste halfjaar van 2015 winstgevend afgesloten. De omzet en winst zijn gedaald ten opzichte van Bij een omzet van 1,8 miljoen is een winst gerealiseerd van 0,7 miljoen. De winst per aandeel bedraagt 0,19. AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: AND heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten. Veel focus heeft de voorbije periode gelegen op de uitvoering van het ontwikkelprogramma van de kaart van de Verenigde Staten en Canada. Dit project is nu in de afrondende fase; enkele geïnteresseerde partijen ontvingen al samples van de nieuwe kaart. De aandacht zal zich nu versterkt richten op de vercommercialisering van deze belangrijke mijlpaal voor AND. De markt voor digitale kaarten is de laatste maanden sterk in beweging, zoals onder andere blijkt uit de verkoop van HERE aan een consortium van Duitse automotive partijen. AND voert met meerdere marktpartijen actieve dialogen over deze ontwikkelingen en de rol van AND daarin. Gang van zaken eerste halfjaar 2015 In de eerste helft van 2015 is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika. Het upgrade en verrijkingsprogramma dat in 2014 is begonnen bevindt zich in de afrondende fase. De afronding van de kaart van de Verenigde Staten is licht vertraagd, maar zal in de loop van het derde kwartaal commercieel beschikbaar zijn. De dekking van de navigatiekaarten van AND wordt daarmee meer dan verdubbeld. De eerste sample data is inmiddels aangeboden aan geïnteresseerde partijen. AND heeft een aantal maatwerkopdrachten uitgevoerd en licentie-overeenkomsten afgesloten. Bijvoorbeeld heeft AND samen met haar klant Barloworld Supply Chain software, onderdeel van Barloworld (BAW.JSE), een kaart geleverd in het formaat van Barloworld. Hierdoor kan deze kaart zonder verdere bewerking aangesloten worden op de software van Barloworld. Dit bespaart Barloworld tijd en ontwikkelgeld. Met de software van Barloworld worden optimale routes berekend, waardoor kosten en CO2 emissies kunnen worden beperkt. Binnen een ander project werkte AND met Ordina en de Nederlandse onderwijsinspectie samen om middels nauwkeurige locatiegegevens van scholen de zoekfunctie in hun website te ondersteunen. Voor een aanbieder van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning, heeft AND een pilot gedaan voor het digitaliseren van onverharde wegen. Verder heeft AND ook maatwerkopdrachten uitgevoerd waarbij AND volledige geheimhouding met betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën heeft geaccepteerd en AND daardoor geen verdere informatie kan geven. AND verwacht voor de tweede helft van 2015 een gedeeltelijke verschuiving van omzet van kaartlicenties naar maatwerkopdrachten en services. Op 3 augustus 2015 heeft een consortium van autofabrikanten de kaartendivisie HERE van Nokia gekocht voor een bedrag van 2,8 miljard. AND was al, onder andere ook op verzoek van gevestigde bedrijven, een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden binnen de automotive markt. Dit onderzoek zal worden voortgezet waarbij AND de ontwikkelingen rondom verkoop van HERE nauwlettend in de gaten zal houden. Financiële positie De omzet is gedaald van 3,3 miljoen naar 1,8 miljoen. Het contract voor de bouw van de navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada leverde een belangrijke bijdrage aan de omzet in het eerste halfjaar, maar droeg minder bij vergeleken met dezelfde periode in Daarnaast leverde een licentieovereenkomst met een eenmalig karakter een belangrijke bijdrage aan de omzet in AND kent een hoge mate van 3

4 afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan binnen het boekjaar, waardoor de omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk kan fluctueren ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. De totale bedrijfskosten zijn gestegen van 1,5 miljoen naar 2,0 miljoen. Door de verdere ontwikkeling van de kaart van de Verenigde Staten en Canada zijn de personeelkosten en afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa gestegen ten opzichte van De interne kosten die hieraan zijn besteed zijn geactiveerd en bedroegen 0,9 miljoen. Per saldo bedroegen de netto bedrijfskosten 1,1 miljoen in 2015 ten opzichte van 1,2 miljoen in In de eerste helft van 2015 is verder geïnvesteerd in de bouw van de navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada. De totale investering bedraagt 1,0 miljoen. Hierdoor zijn de immateriële vaste activa toegenomen tot 11,1 miljoen. De netto kasstroom bedroeg 1,5 miljoen negatief waardoor het saldo van de liquide middelen is afgenomen tot 2,8 miljoen. Het eigen vermogen van 13,7 miljoen bedraagt 91% van het balanstotaal. Net als in voorgaande jaren heeft AND geen bankschulden. Strategie AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Zoals gemeld onderzoekt AND momenteel de mogelijkheden en kansen van toetreding tot de automotive markt alsook verdere uitbreiding van haar kaartendekking. Vooruitzichten voor 2015 De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten blijven echter nog in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel en de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten. Ook kent AND nog een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten. In de loop van 2015 verwacht AND de verrijkte kaart van Noord-Amerika gereed te hebben en test en pilot projecten met prospects uit te voeren en verwacht daarom pas vanaf 2016 een substantiëlere bijdrage uit inkomsten over deze verrijkte kaart. AND is positief ten aanzien van opkomende mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende technologische en marktontwikkelingen. AND is positief over de tweede helft van 2015 maar geeft hierover geen financiële verwachting. Risico s Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar pagina 12 en 13 van het jaarverslag over Bestuursverklaring De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend: het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, is opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van AND International Publishers NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht. Capelle aan den IJssel, 18 augustus 2015 H.F. van der Linde CEO Noot voor de redactie, niet ter publicatie Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer of kijk op 4

5 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten 5

6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden euro's H H Omzet 1,837 3,252 Maps en sources (33) (63) Personeelskosten (1,206) (800) Aandelengerelateerde beloningen (44) (53) Overige bedrijfskosten (345) (361) Afschrijvingen immateriele vaste activa (308) (205) Afschrijvingen materiele vaste activa (30) (19) Totale bedrijfskosten (1,967) (1,501) Geactiveerde ontwikkelkosten Netto bedrijfskosten (1,052) (1,178) Bedrijfsresultaat 785 2,074 Financiële baten en lasten (24) 4 Resultaat voor belastingen 761 2,078 Belastingen (55) 4 Nettoresultaat 706 2,082 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 3,727,137 3,727,137 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen na verwatering 3,727,137 3,727,137 Nettoresultaat per aandeel Verwaterd nettoresultaat per aandeel

7 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten in duizenden euro's H H Nettoresultaat 706 2,082 Niet gerealiseerde resultaten Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten (na winstbelasting) 755 2,106 7

8 Geconsolideerde balans in duizenden euro's 30-Jun Dec Jun-14 Immateriële vaste activa 11,133 10,453 9,672 Materiële vaste activa Latente belastingvordering 1,186 1,229 1,385 Totaal vaste activa 12,436 11,816 11,120 Handels- en overige vorderingen ,288 Liquide middelen 2,375 3,817 3,967 Totaal vlottende activa 2,668 4,216 5,255 Totaal activa 15,104 16,032 16,375 Eigen vermogen 13,742 12,987 12,465 Langlopende verplichtingen Kortlopende schulden 1,038 2,723 3,579 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 15,104 16,032 16,375 8

9 Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen in duizenden euro's Geplaatst kapitaal Agio reserve Wettelijke reserves Op aandelen gebaseerde beloningsreserve Overige reserves Totaal Stand per 1 januari ,795 36,600 5, (34,539) 10,732 Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten ,082 2,106 Toevoeging wettelijke reserve (145) - Uitgekeerd dividend - (373) (373) Stand per 30 juni ,795 36,227 6, (32,602) 12,465 Stand per 1 januari ,795 36,227 6,906 - (32,941) 12,987 Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten Toevoeging wettelijke reserve (738) - Stand per 30 juni ,795 36,227 7,693 - (32,973) 13,742 9

10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht in duizenden euro's H H Bedrijfsresultaat 785 2,073 Aanpassingen voor: Afschrijvingen materiele vaste activa Afschrijvingen immateriele vaste activa Financieringsbaten/(lasten) (24) 4 Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen (1,578) (2,786) Kasstroom uit operationele activiteiten (479) (484) Betaalde winstbelastingen (11) (9) Netto kasstroom uit operationele activiteiten (490) (493) Investeringen in immateriële vaste activa (989) (661) Investeringen in materiële vaste activa (12) (9) Kasstrooom uit investeringsactiviteiten (1,001) (671) Uitgekeerd dividend - (373) Kasstroom uit financieringsactiviteiten - (373) Mutatie (1,491) (1,536) Beginsaldo liquide middelen 3,817 5,479 2,326 3,943 Wisselkoerswijzigingen in vreemde valuta Eindsaldo liquide middelen 2,375 3,967 10

11 Geselecteerde toelichtingen Verslaggevende entiteit AND International Publishers NV ( AND ) is een in Nederland gevestigde vennootschap. De geconsolideerde financiële overzichten van de vennootschap omvat AND en haar dochterondernemingen en de entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Overeenstemmingsverklaring De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) voor tussentijdse financiële overzichten (IAS 34). De verkorte geconsolideerde tussentijdse overzichten bevatten niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dienen gelezen te worden in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening van AND over Grondslagen voor financiële verslaggeving De grondslagen voor financiële verslaglegging die in de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn toegepast zijn gelijk aan de toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar De eind 2014 gehanteerde schattingen met betrekking tot de impairment test op de database en gewaardeerde compensabele verliezen zijn in het eerste halfjaar van 2015 gehandhaafd. Omzet De omzet is gedaald van 3,3 miljoen naar 1,8 miljoen. Het contract voor de bouw van de navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada leverde een belangrijke bijdrage aan de omzet in het eerste halfjaar, maar droeg minder bij vergeleken met dezelfde periode in Daarnaast leverde een licentieovereenkomst met een eenmalig karakter een belangrijke bijdrage aan de omzet in AND kent een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan binnen het boekjaar, waardoor de omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk kan fluctueren ten opzicht van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Ontwikkelkosten De interne kosten die zijn besteed aan de ontwikkeling van de kaart van de Verenigde Staten en Canada zijn geactiveerd en bedroegen over het eerste halfjaar 0,9 miljoen (1 e helft 2014: 0,3 miljoen). Aandelen gerelateerde beloningen De last uit hoofde van aandelengerelateerde beloningen bedraagt (1 e helft 2014: ). Belastingen De belastinglast over de eerste helft van 2015 bedraagt (1 e helft 2014: bate). De toekomstige winsten die eind 2014 zijn ingeschat blijven gehandhaafd en de verschuldigde belastinglast wordt verrekend met de beschikbare compensabele verliezen. Het saldo van beide effecten is derhalve nihil in de winst- en verliesrekening. Immateriële vaste activa In de eerste helft van 2015 is verder geïnvesteerd in de bouw van de navigatiekaart van de Verenigde Staten en Canada. De totale investering bedraagt 1,0 miljoen. Hierdoor zijn de immateriële vaste activa toegenomen tot 11,1 miljoen. Voorwaardelijke verplichtingen De verschuldigde bedragen uit hoofde van huur en operationele huurverplichtingen vervallen per 30 juni 2015 als volgt: < 1 jaar jaar Voor nadere details over de voorwaardelijke verplichtingen wordt verwezen naar onderdeel 6.42 op pagina 39 van de jaarrekening Verbonden partijen Voor de definitie van verbonden partijen wordt verwezen naar onderdeel 6.43 op pagina 39 van de jaarrekening In het eerste halfjaar hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan. 11

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015

HALFJAARBERICHT 2015 HALFJAARBERICHT 2015 Hydratec Industries NV Nijverheidsweg Noord 59B Postbus 328 3800 AH Amersfoort Telefoon: 033 469 73 25 E-mail: info@hydratec.nl Internet: www.hydratec.nl Statutair gevestigd te Amersfoort

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V.

Halfjaarrekening 2014. Value8 N.V. Halfjaarrekening 2014 Value8 N.V. 1 Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2014 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2014 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal

Nadere informatie

Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten vastgesteld op 0,40 per aandeel Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar 17,3 miljoen

Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten vastgesteld op 0,40 per aandeel Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar 17,3 miljoen PERSBERICHT HALFJAARBERICHT 2014 Rotterdam, 31 juli 2014 Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten vastgesteld op 0,40 per aandeel Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar 17,3 miljoen Hoofdpunten en

Nadere informatie

Verdere transformatie noodzakelijk op weg naar een flexibele productie- en kantoororganisatie.

Verdere transformatie noodzakelijk op weg naar een flexibele productie- en kantoororganisatie. Alanheri N.V. Alanheri NV moleneind 2 4268 gd meeuwen p.o. box 107 4260 ac wijk en aalburg telefoon +31 (416) 358300 fax +31 (416) 351915 e-mail alanheri@alanheri.nl Verdere transformatie noodzakelijk

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 13 s-hertogenbosch, 29 augustus 2013 Ctac maakt in eerste halfjaar minder omzet en winst Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld) H1 13 H1 12 Q2 13 Q2 12 Q1

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Meer omzet en hoger resultaat Accell Group in eerste halfjaar

Meer omzet en hoger resultaat Accell Group in eerste halfjaar Aantal pagina s: 13 PERSBERICHT Meer omzet en hoger resultaat Accell Group in eerste halfjaar Heerenveen, 26 juli 2013 - Accell Group N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2013 een omzetgroei van 13% gerealiseerd

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 18 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

halfjaarbericht 2007

halfjaarbericht 2007 halfjaarbericht 2007 telegraaf media groep n.v. Bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam 020-585 9111 Postadres Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Het halfjaarbericht is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013 24 juli 2013 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie