Planregels augustus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planregels augustus 2008"

Transcriptie

1 Planregels augustus 2008

2 Inhoudsopgave planregels Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk II Inleidende regels 1 Begrippen Wijze van meten 1 11 Bestemmingsregels 13 Paragraaf 1 Bestemmingen Artikel 3 AGRARISCH Artikel 4 AGRARISCH - BOUWBLOK Artikel 5 AGRARISCH - FRUITTEELT Artikel 6 AGRARISCH - KWEKERIJ Artikel 7 AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE EN NATUURLIJKE WAARDEN Artikel 8 AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE Artikel 9 BEDRIJF Artikel 10 BEDRIJF - GARAGE Artikel 11 BEDRIJF - NUT Artikel 12 BEDRIJF - OPSLAG Artikel 13 BEDRIJF - PAARDENHOUDERIJ Artikel 14 BOS Artikel 15 DETAILHANDEL Artikel 16 DETAILHANDEL - TUINCENTRUM Artikel 17 HORECA Artikel 18 MAATSCHAPPELIJK Artikel 19 MAATSCHAPPELIJK - BEGRAAFPLAATS Artikel 20 NATUUR Artikel 21 NATUUR - AGRARISCH GEBRUIK Artikel 22 RECREATIE - DAGRECREATIE Artikel 23 RECREATIE - VERBLIJFSRECREATIE Artikel 24 SPORT Artikel 25 SPORT - MANEGE Artikel 26 VERKEER - KLASSE A/C/D Artikel 27 VERKEER - PARKEREN Artikel 28 VERKEER - RAILVERKEER Artikel 29 WATER Artikel 30 WATER - LANDSCHAPPELIJKE EN NATUURLIJKE WAARDEN Artikel 31 WONEN Artikel 32 WONEN - WOONWAGEN

3 Paragraaf 2 Dubbelbestemmingen Artikel 33 ARCHEOLOGISCH WAARDEVOL GEBIED Artikel 34 LANDGOED Artikel 35 LEIDING - GAS Artikel 36 LEIDING - HOOGSPANNINGSVERBINDING Artikel 37 WATERKERING Hoofdstuk III Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Hoofdstuk IV Artikel 46 Artikel 47 Algemene regels Anti-dubbeltelregel Algemene bouwregels Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene gebruiksregels Algemene aanduidingsregels Algemene ontheffingsregels Algemene wijzigingsregels Algemene procedureregels Overgangs- en slotregels Overgangsrecht Slotregel Bijlagen Tabel aanlegvergunningen Bedrijvenlijst Bedrijvenlijst wonen Archeologische verwachtingswaardenkaart

4 Hoofdstuk I Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1. het plan: het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeentes Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn; 2. de plankaart: de plankaart van het bestemmingsplan Buitengebied, bestaande uit de kaarten met nr. MA0003; 3. aanbouw: een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist; 4. aan huis verbonden beroep: De uitoefening van een beroep of het bedrijfsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, consumentverzorgend en ambachtelijk of hiermee gelijk te stellen diensten, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende aan en uitbouwen kan worden uitgeoefend, waarbij tevens de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft en waaronder in ieder geval niet wordt begrepen prostitutie en detailhandel slechts voor zover dit direct verband houdt met het aan huis verbonden beroep of bedrijf. 5. aanlegsteiger: een bouwwerk, niet zijnde beschoeiingen, kennelijk bedoeld voor het afmeren/aanleggen van vaartuigen; 6. aanpijling: een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is op de aangepijlde gronden; 7. agrarisch bedrijf: een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen (boomkwekerijen, fruit,- sier,- en bollenteelt en houtteelt daaronder begrepen) en/of door middel van het houden van dieren, niet zijnde: een glastuinbouwbedrijf, een champignonkwekerij, een gebruiksgerichte paardenhouderij of een vis- of wormenkwekerij; 8. ander-bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 1

5 9. ander-werk: een werk, geen bouwwerk zijnde; 10. archeologische verwachtingswaardenkaart: de kaart die als bijlage 4 bij deze regels is gevoegd; 11. archeologische waarde: de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis; 12. bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere-bouwwerken; 13. bebouwingspercentage: de bebouwde oppervlakte van de gebouwen uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte van nader aangegeven gronden; 14. bed & breakfast: het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben, welk verblijf en ontbijt moeten plaatsvinden in de woning; 15. bedrijfsgebouw: een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 16. bedrijfswoning/dienstwoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 17. bedrijvenlijst: de lijst die als bijlage 2 bij deze regels is gevoegd; 18. bedrijvenlijst wonen: de lijst die als bijlage 3 bij deze regels is gevoegd; 19. beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte: de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep dan wel een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 20. bestemmingsgrens: een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak; 2

6 21. bestemmingsvlak: een op de plankaart aangeven vlak met een zelfde bestemming; indien en voor zover twee bestemmingsvlakken middels de aanduiding één bouwvlak vormend met elkaar zijn verbonden worden deze aangemerkt als één bestemmingsvlak; 22. bijgebouw: een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist; 23. boerderijkamer: een of meerdere ruimtes in een (voormalig) agrarisch bedrijfsgebouw, die is/zijn ingericht voor recreatieve bewoning, inclusief daarbij behorende voorzieningen; 24. boerderijterras: een terras bij een agrarisch bedrijf, waar in hoofdzaak eigen of door agrariërs uit de regio geproduceerde producten worden verkocht voor consumptie ter plaatse; 25. boerderijwinkel: een winkel bij een agrarisch bedrijf, waar in hoofdzaak eigen of door agrariërs uit de regio geproduceerde agrarische producten worden verkocht; 26. boomkwekerij: een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van beplantingsgewassen zoals bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen en overige sierheesters, een en ander in de vorm van volle grondteelt dan wel containerteelt; 27. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 28. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 29. bouwperceelgrens: een grens van een bouwperceel; 3

7 30. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 31. cultuurhistorische waarde: de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt; 32. chalet: - een gebouw, bestaande uit een lichte constructie, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning; - een stacaravan met een oppervlakte groter dan 40 m 2 ; 33. co-substraten: organische materialen/producten, die mogen worden toegevoegd aan een mestvergistingsproces, waarbij het eindproduct nog steeds onder de definitie meststof valt als bedoeld in de milieuwetgeving; 34. dak: iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 35. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 36. detailhandel in weggebonden artikelen: detailhandel in een assortiment goederen dat is gebaseerd op de behoeftes van een automobilist of diens passagiers; 37. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling: een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting; 38. dienstverlening: het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden; 4

8 39. discotheek: een gebouw, waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het bieden van gelegenheid tot dansen op mechanische en/of levende muziek en het serveren van al dan niet alcoholhoudende dranken; 40. eerste bouwlaag: de bouwlaag op de begane grond; 41. eerste verdieping: de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen; 42. fruitteeltbedrijf: een bedrijf dat is gericht op het telen van fruit; 43. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 44. gebruiksgerichte paardenhouderij: een bedrijf dat hoofdzakelijk is gericht op het beleren en trainen van paarden; 45. gevaarlijke stoffen: gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en/of bestrijdingsmiddelen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dit luidde op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan; 46. hobbymatig agrarisch gebruik: het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen (boomkwekerijen, fruitteelt en houtteelt daaronder begrepen) en/of door middel van het houden van dieren (niet zijnde: een glastuinbouwbedrijf, een champignonkwekerij, een gebruiksgerichte paardenhouderij of een vis- of wormenkwekerij) op niet bedrijfsmatige wijze; 47. hoofdgebouw: een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt; 48. horecabedrijf: het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse, al dan niet in samenhang met het bedrijfsmatig verschaffen van logies en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, met uitzondering van een discotheek; 5

9 49. houtteelt: de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de melding- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet; 50. jachthaven: een haven met de daarbijbehorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren, of afgemeerd houden van pleziervaartuigen; 51. kampeermiddel: een tent, een vouwwagen, een camper of een caravan, of een huifkar; 52. kamphuis/groepsaccommodatie: een gebouw dat periodiek dient voor recreatief verblijf, waarbij wordt overnacht in gemeenschappelijke slaapzalen en/of kamers; 53. kas: een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten; 54. kleinschalig kampeerterrein: een kampeerterrein met een oppervlakte van niet meer dan m voor kampeermiddelen gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober; 55. landschappelijke waarde: de aan een gebied toegekende waarde, in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat gebied; 56. lijst karakteristieke panden: de lijst die als bijlage 5 bij deze regels is gevoegd; 57. maatschappelijke voorzieningen: educatieve, sociaalmedische, sociaalculturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 58. manege: een bedrijf met een publieksgericht karakter, dat is gericht op het bieden van gelegenheid tot het stallen van paarden/pony's en/of het berijden van paarden/pony's, waaronder begrepen lesgeven, verhuur en het houden van wedstrijden en/of andere hippische evenementen; 6

10 59. natuurlijke waarde: de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige en biologische elementen, voorkomend in dat gebied; 60. normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden: werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 61. onderkomens: voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en kampeermiddelen; 62. paardenbak: een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en bereiden van paarden en pony's en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen; 63. peil: - voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; - voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; - indien in of op het water wordt gebouwd: het plaatselijke niveau ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil; 64. permanente bewoning: bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 65. productiegebonden detailhandel: detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 66. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen vergoeding; 67. recreatief medegebruik: een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan; 7

11 68. recreatieve bewoning: de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie; 69. recreatiewoning: een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht)verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders hebben; 70. reëel agrarisch bedrijf: een agrarisch bedrijf met een bedrijfsomvang die tenminste overeenkomt met het toegekende bouwperceel en waarvan de continuïteit aannemelijk is; 71. risicovolle inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 72. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 73. sportkantine: een verblijfslocatie waarin de verstrekking van drank- en etenswaren gericht is op gebruikers van de sportvoorziening; 74. sportvoorziening: voorziening ten behoeve van een lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden en waarvoor bepaalde regels gelden; 75. stacaravan: een caravan die als een bouwwerk is aan te merken, die gedurende langere tijd op een kampeerterrein op dezelfde plaats blijft staan en die als één geheel te verplaatsen is; 76. tabel aanlegvergunningen: de tabel die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd; 77. teeltondersteunende kassen: kassen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt om de volgende doelen na te streven: - verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en - verlating; 8

12 - verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen of - het voorkomen van schade door vorst; 78. teeltondersteunende voorzieningen: voorzieningen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt om de volgende doelen na te streven: - verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en - verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade; - verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen of - het bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringing onkruidbestrijding, effectief omgaan met water); - het voorkomen van schade door vorst; 79. trekkershut: een kleinschalig gebouw, bestaande uit een lichte constructie, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor kortdurend recreatief nachtverblijf; 80. uitbouw: een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist; 81. vissteiger: een bouwwerk, niet zijnde beschoeiingen, kennelijk bedoeld als voorziening ten behoeve van de vissport; 82. voorgevel: Grootegast, Leek, Marum: de naar de weg gekeerde gevel van een woning of, bij onduidelijkheid daarover, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel; Zuidhorn: - bij een kop-romp-boerderij: de kopse kant van de kop; - bij andere woningen: de naar de weg gekeerde gevel van een woning of, bij onduidelijkheid daarover, de als zodanig door burgmeester en wethouders aan te wijzen gevel; 83. woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 9

13 84. woongebouw: een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 85. woonhuis: een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat; 86. woonwagen: een voor bewoning bestemde ruimte die is geplaatst op een standplaats en die in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst; 87. zorgboerderij: het bieden van de mogelijkheid tot zorg aan personen, door middel van een aan het agrarisch gebruik verbonden werkgemeenschap van sociaaltherapeutische aard en in de vorm van dagopvang. 10

14 Artikel 2 Wijze van meten 2.1 Gebouwen en bouwwerken Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 1 de breedte van een gebouw: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van de scheidingsmuren; 2 de dakhelling: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 3 de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 4 de inhoud van een bouwwerk: tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 5 de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 6 de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 7 de hoogte van een windturbine: vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 2.2 Ondergeschikte bouwdelen Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 2.3 Maatvoering Alle maten zijn tenzij anders aangegeven: 1 voor lengten in meters (m); 2 voor oppervlakten in vierkante meters (m 2 ); 3 voor inhoudsmaten in kubieke meters (m ); 4 voor verhoudingen in procenten (%); 5 voor hoeken/hellingen in graden ( o ) 2.4 Meten Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de lijn. 11

15 12

16 Hoofdstuk II Bestemmingsregels Paragraaf 1 Bestemmingen Artikel 3 AGRARISCH 3.1 Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor AGRARISCH aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1 de uitoefening van het agrarisch bedrijf, met uitzondering van het boomkwekerij-, houtteelt-, sierteelt-, bollenteelt-, of fruitteeltbedrijf; 2 ter plaatse van de aanduiding open gebied voor het behoud, de bescherming of het herstel van de landschappelijke waarde zoals deze tot uitdrukking komt in grootschalige open weidegebieden met een dicht slotenstelsel en een hoge grondwaterstand; 3 het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden; 4 Grootegast, Leek, Marum: ter plaatse van de aanduidingen houtsingelreservaat en/of houtsingel het behoud, het herstel en de ontwikkeling van houtsingels; 5 infrastructurele voorzieningen zoals deze bestonden op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan; 6 voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water, niet zijnde voorzieningen ten behoeve van ijsbanen of siervijvers; 7 natuurvriendelijke oeverzones van 5 m breed aan weerszijden van een watergang; 8 voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, zoals wandel-, fiets- en ruiterpaden; 9 ter plaatse van de aanduiding ijsbaan voor een ijsbaan; met daarbijbehorende andere-bouwwerken - geen windturbines zijnde - en anderewerken. 3.2 Bouwregels Op de op de plankaart voor AGRARISCH aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat stallen en schuren die legaal aanwezig zijn op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan mogen worden gehandhaafd naar de omvang die zij op dat moment hadden Andere bouwwerken Voor andere-bouwwerken gelden de volgende regels: 1 de bouwhoogte mag niet meer dan 1,50 m bedragen; 2 kuilvoerplaten, sleufsilo's en voorzieningen ten behoeve van de opslag van mest zijn niet toegestaan; 3 teeltondersteunende voorzieningen in een directe relatie tot de bebouwing op de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK zijn toegestaan tot niet meer dan 20% van de totale bedrijfsoppervlakte die wordt aangewend voor de teelt, met 13

17 dien verstande dat in afwijking van het bepaalde onder 1 de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen en voor het percentage de teeltondersteunende voorzieningen in de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK worden meegerekend. 3.3 Nadere eisen Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 1 de verkeersveiligheid; 2 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 3 het landschappelijk open karakter van het gebied ter plaatse van de aanduiding open gebied; 4 de cultuurhistorische waarden zoals die ter plaatse voorkomen; 5 Grootegast, Leek, Marum: houtsingels, ter plaatse van de aanduidingen houtsingelreservaat en houtsingel. 3.4 Ontheffing van de bouwregels Ontheffingsbevoegdheid Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: ten behoeve van een boomkwekerij-, houtteelt-, sierteelt-, bollenteelt,- en/of fruitteeltbedrijf, met uitzondering van de gronden die zijn aangeduid met open gebied; ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein, indien en voor zover de gronden grenzen aan de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK, AGRA- RISCH - FRUITTEELT, AGRARISCH - KWEKERIJ, BEDRIJF - PAAR- DENHOUDERIJ, SPORT - MANEGE of WONEN en op die gronden een kleinschalig kampeerterrein niet op een logische, landschappelijk verantwoorde manier kan worden ingepast en dit in de bestemming AGRARISCH wel het geval is, met dien verstande dat de afstand van het kleinschalig kampeerterrein tot de bebouwing op het bestemmingsvlak waar de voorzieningen zijn niet meer bedraagt dan 25 m en de afstand van het kleinschalig kampeerterrein tot een (ander) bestemmingsvlak AGRARISCH - BOUWBLOK, AGRARISCH - FRUITTEELT, AGRARISCH - KWEKERIJ, BEDRIJF - PAARDENHOUDE- RIJ, SPORT - MANEGE en WONEN niet minder bedraagt dan 50 m; onder 1, 2 en 3 en toestaan dat kuilvoerplaten en/of sleufsilo's met een bouwhoogte van niet meer dan 3 m worden gebouwd met inachtneming van een afstand van ten hoogste 25 m tussen de kuilvoerplaat/sleufsilo en een gebouw op grond met de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK Afwegingskader ontheffing Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 43 (Algemene ontheffingsregels). 14

18 3.5 Aanlegvergunning Verbod 1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in de tabel aanlegvergunningen genoemde werken of werkzaamheden uit te voeren, indien en voor zover bij de van toepassing zijnde bestemming of aanduiding en de betreffende werken of werkzaamheden een "A" is vermeld en/of de gronden een cultuurhistorische waarde hebben Uitzondering Het in vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen. 3.6 Wijzigingsbevoegdheid Wijziging Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming AGRARISCH wijzigen: 1 in de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK ten behoeve van de verplaatsing van agrarische bedrijven, indien sprake is van uitplaatsing uit (een gebied van 250 m rond) de ecologische hoofdstructuur of uit een voor verzuring gevoelig gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij of ten behoeve van het oplossen van knelpunten, met uitzondering van de gronden die zijn aangeduid met open gebied, met dien verstande dat de oppervlakte van Zuidhorn: het bestemmingsvlak Grootegast, Leek, Marum: het bouwperceel is afgestemd op de bedrijfsomvang en de oppervlakte in elk geval niet meer bedraagt dan 2 hectare; 2 Zuidhorn: in de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK ten behoeve van vergroting of verschuiving van het bouwperceel, indien en voorzover: 1 de gronden grenzen aan de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK; 2 de gronden niet zijn aangeduid met open gebied; 3 de oppervlakte van het bestemmingsvlak na de wijziging niet meer bedraagt dan 2 hectare; 4 aannemelijk is gemaakt dat de wijziging uit bedrijfseconomisch oogpunt gewenst is; 3 in de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK ten behoeve van wijziging van de vorm van een agrarisch bouwblok, indien en voor zover: 1 de gronden grenzen aan de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK; 2 gelijktijdig de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wordt gewijzigd in een aansluitende agrarische gebiedsbestemming; 3 de oppervlakte van het agrarisch bouwblok na wijziging niet is vergroot; 4 ten behoeve van natuurontwikkeling, met dien verstande dat: 1 grondverwerving plaatsvindt op basis van vrijwilligheid; 2 verhoging van het waterpeil in natuurgebieden pas aan de orde is als grotere aaneengesloten waterhuishoudkundige beheersbare gebieden zijn verworven; 15

19 3 verhoging van het waterpeil in natuurgebieden niet mag leiden tot vernatting van aangrenzende landbouwgronden; 4 in beginsel geen hydrologische bufferzones buiten de ecologische hoofdstructuur worden ingesteld; 5 realisatie van de ecologische hoofdstructuur niet mag leiden tot beperkingen op aangrenzende landbouwgronden Afwegingskader wijziging Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 44 (Algemene wijzigingsregels). 16

20 Artikel 4 AGRARISCH - BOUWBLOK 4.1 Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor AGRARISCH - BOUWBLOK aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarische bedrijf - met uitzondering van een boomkwekerij-, houtteelt-, sierteelt-, bollenteelt-, of fruitteeltbedrijf - met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven en agrarische gronden, met dien verstande dat: 1 per bestemmingsvlak niet meer dan 1 agrarisch bedrijf is toegestaan; 2 Grootegast, Leek, Marum: de oppervlakte van het bouwperceel ter plaatse van de aanduiding: bb-1 niet meer mag bedragen dan 0,5 ha; bb-2 niet meer mag bedragen dan 1 ha; bb-3 niet meer mag bedragen dan 1,5 ha; bb-4 niet meer mag bedragen dan het volledige bestemmingsvlak; met dien verstande dat indien bestemmingsvlakken zijn voorzien van de aanduiding één bouwvlak vormend de oppervlakte van de gezamenlijke bouwpercelen niet meer mag bedragen dan de oppervlakte die hoort bij de categorie die in beide bestemmingsvlakken is aangegeven; 3 de gronden mede zijn bestemd voor landschappelijke inpassing; 4 de gronden mede zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden zoals die ter plaatse voorkomen; 5 Grootegast, Leek, Marum: ter plaatse van de aanduidingen houtsingelreservaat en/of houtsingel de gronden mede zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van houtsingels; 6 de gronden mede mogen worden gebruikt ten behoeve van een landschappelijk ingepast, kleinschalig kampeerterrein; 7 de gebouwen mede mogen worden gebruikt en verbouwd ten behoeve van kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen (zoals een boerderijwinkel, een boerderijterras, een zorgboerderij, een ontvangstruimte voor rondleidingen of lezingen) tot een oppervlakte van niet meer dan 60 m2; 8 de bedrijfswoning en/of een aan de bedrijfswoning aangebouwd bedrijfsgebouw mede mogen worden gebruikt en verbouwd ten behoeve van bed & breakfast tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m ; 9 de gronden mede zijn bestemd voor een aan huis verbonden beroep en/of de in de bedrijvenlijst wonen genoemde bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: 1 de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 70 m ; 2 de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van de gezamenlijke grondoppervlakte van de bedrijfswoning en de daarbij behorende aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen, binnen welke gebouwen de uitoefening dient plaats te vinden; 3 de bepalingen in punt 1 en 2 eveneens van toepassing zijn, indien en voor zover twee bestemmingsvlakken middels de aanduiding één bouwvlak vormend met elkaar zijn verbonden. 17

21 4 buitenopslag niet is toegestaan; 10 Zuidhorn: ter plaatse van de aanduiding bedrijfsactiviteit de gronden op de volgende adressen mede mogen worden gebruikt voor: Teenstraweg 7: reparatie- en metaalbewerkingsbedrijf tot een oppervlakte van niet meer dan 500 m ; Havenstraat 11: viskweker; E.H. Woltersweg: handelsbedrijf; 11 per bouwperceel niet meer dan 1 hobbymatige paardenbak is toegestaan met een oppervlak van ten hoogste 800 m 2 ; 12 parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd. 4.2 Bouwregels Op de op de plankaart voor AGRARISCH - BOUWBLOK aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming Bouwwerken Voor alle bouwwerken geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebouwd ten behoeve van een reëel agrarisch bedrijf Gebouwen Voor gebouwen gelden de volgende regels: 1 gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van het beginsel van bebouwingsconcentratie; 2 gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde in 39.1 (Bebouwingsgrenzen); 3 gebouwen mogen niet worden gebouwd vóór de voorgevel; 4 de goothoogte mag niet meer dan 4,50 m bedragen tenzij op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan een hogere goothoogte aanwezig was, in welk geval die hogere goothoogte als maximum geldt voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw; 5 de bouwhoogte mag niet meer dan 14 m bedragen, tenzij op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan een grotere bouwhoogte aanwezig was, in welk geval die hogere bouwhoogte als maximum geldt voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw; 6 de dakhelling mag niet minder dan 22 bedragen, met dien verstande dat: voor een oppervlakte van ten hoogste 100 m de dakhelling 0 mag bedragen; indien op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan een gebouw een lagere dakhelling had, deze lagere dakhelling als minimum geldt voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw; 7 teeltondersteunende kassen mogen uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en de oppervlakte niet meer bedraagt dan m 2 ; 8 de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen voor voorzieningen ten behoeve van een kleinschalig kampeerterrein mag niet meer dan 50 m 2 bedragen, met 18

22 dien verstande dat de oppervlakte die daarvoor wordt aangewend in bestaande gebouwen niet wordt meegerekend Bedrijfswoningen Voor bedrijfswoningen gelden bovendien de volgende regels: 1 per bestemmingsvlak mag niet meer dan 1 bedrijfswoning worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding: geen dienst-/bedrijfswoning geen bedrijfswoning is toegestaan; 1 dienst-/bedrijfswoning 1 bedrijfswoning is toegestaan op het aangeduide deel bij de aanduiding één bouwvlak vormend; 2 dienst-/bedrijfswoningen twee bedrijfswoningen zijn toegestaan; 2 de inhoud per bedrijfswoning, inclusief bijgebouwen, mag niet meer dan m 3 bedragen Andere-bouwwerken Voor andere-bouwwerken gelden de volgende regels: 1 de bouwhoogte van hooikiepen, (kunst)mest- en/of voedersilo's mag niet meer dan 18 m bedragen; 2 de bouwhoogte van windturbines mag niet meer dan 15 m bedragen; 3 de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van paardenbakken mag niet meer dan 6 m bedragen; 4 de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 10 m bedragen; 5 teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan tot niet meer dan 20% van de totale bedrijfsoppervlakte die wordt aangewend voor de teelt, met dien verstande dat: 1 deze uitsluitend zijn toegestaan indien en voor zover het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE; 2 voor het percentage de teeltondersteunende voorzieningen in de bestemmingen AGRARISCH en/of AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE worden meegerekend; 6 hooikiepen, voedersilo's, kuilvoerplaten, sleufsilo, voorzieningen ten behoeve van de opslag van (kunst)mest en teeltondersteunende voorzieningen worden gebouwd met inachtneming van het beginsel van bebouwingsconcentratie. 4.3 Nadere eisen Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing en van een kleinschalig kampeerterrein ten behoeve van: 1 het beginsel van bebouwingsconcentratie; 2 het bebouwingsbeeld; 3 de landschappelijke inpassing; 4 de verkeersveiligheid; 5 de milieusituatie; 6 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 7 de cultuurhistorische waarden zoals die ter plaatse voorkomen; 19

23 8 Grootegast, Leek, Marum: houtsingels, ter plaatse van de aanduidingen houtsingelreservaat en houtsingel. 4.4 Ontheffing van de bouwregels Ontheffing Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: onder 4 ten behoeve van een hogere goothoogte voor bedrijfsgebouwen, indien dit uit bedrijfseconomisch oogpunt gewenst is en het bebouwingsbeeld daardoor niet onevenredig wordt aangetast; onder 6 ten behoeve van een afwijkende dakvorm, indien en voor zover het bebouwingsbeeld daardoor niet onevenredig wordt aangetast; onder 7 ten behoeve van teeltondersteunende kassen met een gezamenlijke oppervlakte van niet meer dan m 2, indien en voor zover: 1 de gronden grenzen aan de bestemming AGRARISCH; 2 de oppervlakte noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering; 3 de landschappelijke en natuurlijke waarden niet onevenredig worden aangetast; 4 het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast onder 1 ten behoeve van een tweede bedrijfswoning, met dien verstande dat: 1 een tweede bedrijfswoning noodzakelijk moet zijn in verband met: - constant toezicht en verzorging van vee; - constant toezicht en onderhoud van apparatuur ter preventie van calamiteiten en/of - onregelmatige werktijden, constante bereikbaarheid en organisatorische efficiency; welke noodzaak niet aanwezig wordt geacht indien het bedrijf binnen 5 minuten (obstakelvrij) met de auto vanuit een kern bereikbaar is; 2 de omvang van het bedrijf zodanig moet zijn dat sprake is van een volwaardig tweepersoonsbedrijf, waarvan sprake is als het volledige werkgelegenheid en (binnen afzienbare tijd) een aanvaardbaar inkomen biedt aan tenminste twee arbeidskrachten; 3 op basis van een ondernemersplan, opgesteld door een agrarische adviesinstantie, aannemelijk moet zijn gemaakt dat het bedrijf de komende tien jaar als volwaardig tweepersoonsbedrijf blijft bestaan, waarbij wordt gekeken naar de bedrijfsopzet, het uitgezette pad voor bedrijfsovername, de gebouwen en stalcapaciteit, productierechten en leeftijd, opleiding en ervaring van beide arbeidskrachten; 4 de tweede bedrijfswoning een duidelijke ruimtelijke relatie moet hebben met het agrarische bedrijf, waarvan geen sprake is bij een afstand van meer dan 25 m tussen de tweede bedrijfswoning en een bedrijfsgebouw onder 4 ten behoeve van mestvergistingsinstallaties, mits tegelijkertijd ontheffing wordt verleend van het bepaalde in onder 2. 20

24 4.4.2 Afwegingskader ontheffing Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 43 (Algemene ontheffingsregels). 4.5 Specifieke gebruiksregels Strijdig gebruik Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in Artikel 41 (Algemene gebruiksregels), wordt in ieder geval gerekend: 1 het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering; 2 het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende energie. 4.6 Ontheffing van de gebruiksregels Ontheffing Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: ten behoeve van een boomkwekerij- houtteelt of fruitteeltbedrijf, indien en voorzover het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE, mits de gronden niet zijn aangeduid met open gebied; ten behoeve van agrarisch verwante neventakken, zoals loonbedrijven, agrarische hulpbedrijven, vis- en wormkwekerijen, kaasmakerijen, ijsmakerijen, bijenhouderijen, dierenpensions, veehandelsbedrijven, hooi- en stroopslagbedrijven, zorgboerderijen, met dien verstande dat: 1 de neventakken worden ondergebracht in bestaande bedrijfsgebouwen, die ten behoeve daarvan mogen worden verbouwd; 2 niet meer dan 200 m mag worden aangewend ten behoeve van de neventakken (exclusief de kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen als bedoeld in 4.1 onder 6 en de bed & breakfast als bedoeld in 4.1 onder 8); ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van boerderijkamers, met dien verstande dat: 1 de boerderijkamers in één bedrijfsgebouw worden ondergebracht, dat ten behoeve daarvan mag worden verbouwd; 2 de oppervlakte per boerderijkamer niet meer bedraagt dan 50 m 2 ; 3 de gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers niet meer bedraagt dan 250 m 2 ; 4 de boerderijkamers een duidelijke ruimtelijke relatie hebben met het boerenbedrijf; 5 permanente bewoning niet is toegestaan; juncto artikel 1 onder 83 (begripsomschrijving woning) voor de huisvesting van twee huishoudens ten behoeve van inwoning, ten behoeve waarvan de woning mag worden verbouwd, indien en voorzover: 1 de twee huishoudens in het bouwvolume van de bestaande woning worden ondergebracht; 21

25 2 - tijdelijk de aanwezigheid van een tweede bedrijfskracht noodzakelijk is dan wel - permanent de aanwezigheid van een tweede bedrijfskracht noodzakelijk is, maar het bedrijf voldoet niet aan de eisen voor een tweede bedrijfswoning; onder 2 ten behoeve van het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende energie, indien sprake is van één van de volgende wijzen van mestvergisting: het bedrijf verwerkt in hoofdzaak eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op tot het bedrijf behorende gronden gebruikt of naar derden afgevoerd; het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt; mits: 1 de capaciteit van de installatie minder dan kg per dag bedraagt; 2 het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE; Afwegingskader ontheffing Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 43 (Algemene ontheffingsregels). 4.7 Aanlegvergunning Verbod Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in de tabel aanlegvergunningen genoemde werken of werkzaamheden uit te voeren, indien en voor zover bij de van toepassing zijnde bestemming of aanduiding en de betreffende werken of werkzaamheden een "A" is vermeld en/of de gronden een cultuurhistorische waarde hebben Uitzondering Het in vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen. 4.8 Wijzigingsbevoegdheid Wijziging Burgemeester en wethouders kunnen: 1 Grootegast, Leek, Marum: het bouwperceel verkleinen door de aanduiding bb-2, bb-3 of bb-4 te wijzigen in een aanduiding die overeenkomt met een kleiner bouwperceel; 2 Grootegast, Leek, Marum: het bouwperceel vergroten door de aanduiding bb-1, bb-2 of bb-3 te wijzigen in een aanduiding die een groter bouwperceel toestaat, mits aannemelijk is gemaakt dat de wijziging uit bedrijfseconomisch 22

26 oogpunt noodzakelijk is en met dien verstande dat wijziging naar bb-3 of bb-4 uitsluitend is toegestaan indien het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPE- LIJKE WAARDE; 3 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen in de bestemming WO- NEN en de aansluitende gebiedsbestemming(en) en daarbij aanduidingen opnemen, indien het agrarische bedrijf is of wordt beëindigd dan wel geen sprake meer is van reële agrarische bedrijfsvoering; 4 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen ten behoeve van een boomkwekerij-, houtteelt-, sierteelt-, bollenteelt-, of fruitteeltbedrijf dan wel ten behoeve van agrarisch verwante activiteiten, zoals loonbedrijven, agrarische hulpbedrijven, vis- en wormkwekerijen, kaasmakerijen, ijsmakerijen, bijenhouderijen, veehandelsbedrijven, hooi- en stro-opslagbedrijven, zorgboerderijen en de aansluitende gebiedsbestemmingen, mits het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE; 5 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van boerderijkamers, met dien verstande dat: 1 de boerderijkamers in één bedrijfsgebouw worden ondergebracht; 2 de oppervlakte per boerderijkamer niet meer bedraagt dan 50 m 2 ; 3 de gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers niet meer bedraagt dan 250 m 2 ; 4 de boerderijkamers een duidelijke ruimtelijke relatie hebben met de bedrijfswoning; 5 permanente bewoning niet is toegestaan; 6 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen ten behoeve van bedrijven zoals genoemd in de bedrijvenlijst, binnenopslag, sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen maatschappelijke en met het buitengebied samenhangende educatieve functies; 7 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen ten behoeve van dierenpensions/hondenkennels, hoveniersbedrijven, dierenklinieken, mits het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE EN NATUURLIJKE WAARDEN; 8 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen in de bestemming BE- DRIJF - PAARDENHOUDERIJ of SPORT - MANEGE, mits uit een bedrijfsplan is gebleken dat de bestaande bebouwde oppervlakte niet toeneemt en het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming AGRARISCH en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE WAARDE en/of de bestemming AGRARISCH - LANDSCHAPPELIJKE EN NATUURLIJKE WAAR- DEN; 9 de bestemming AGRARISCH - BOUWBLOK wijzigen ten behoeve van natuurontwikkeling, indien en voor zover het bedrijf is of wordt verplaatst ten behoeve van de (te realiseren) ecologische hoofdstructuur. 23

27 4.8.2 Voorwaarden wijziging wonen Toepassing van de in onder 3 genoemde bevoegdheid vindt plaats met in achtneming van de volgende voorwaarden: 1 de woonfunctie mag uitsluitend worden uitgeoefend in de voormalige bedrijfswoning en in een aan de voormalige bedrijfswoning aangebouwde voormalige bedrijfsruimte, waarbij geldt dat in totaal niet meer dan 1 woning aanwezig mag zijn; 2 in afwijking van het bepaalde onder 1 mogen meerdere woningen worden gerealiseerd, met dien verstande dat: 1 de woningen uitsluitend mogen worden gerealiseerd in de voormalige bedrijfswoning en in een aan de voormalige bedrijfswoning aangebouwde voormalige bedrijfsruimte; 2 de karakteristiek van de bebouwing en het erf niet mogen worden aangetast; 3 de verkeersinfrastructuur een toename van het aantal woningen moet toelaten; 4 de toename van het aantal woningen niet mag leiden tot extra beperkingen van de exploitatie- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven, hetgeen dient te zijn aangetoond aan de hand van de van toepassing zijnde milieuregelgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie (omgekeerde werking); 5 de oppervlakte aan bijgebouwen per woning niet meer mag bedragen dan 130 m en de oppervlakte aan bijgebouwen in totaal niet meer mag bedragen dan 400 m 2, welke bijgebouwen moeten zijn ondergebracht in één gebouw; deze regeling wordt bij de wijziging vastgelegd; 6 bedrijfsgebouwen, niet zijnde de voormalige bedrijfswoning met aangebouwd bedrijfsgedeelte, dienen te worden gesloopt, indien en voor zover de staat van onderhoud van deze gebouwen en de daarmee verband houdende uiterlijke verschijningsvorm ervan niet in overeenstemming zijn met de Bouwverordening of het Bouwbesluit, dan wel in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand; 7 waardevolle bebouwing niet mag worden gesloopt. De vraag of bebouwing waardevol is, wordt beantwoord aan de hand van de volgende criteria: gaafheid, architectonische waarde, cultuurhistorische waarde, het streekeigene, beeldbepalende waarde, belendende bebouwing, samenhang tussen landschap en bebouwing, de mate waarin het object als uniek is aan te merken; 3 de landschappelijke kenmerken van het erf mogen niet worden aangetast Voorwaarden wijziging andere functie Toepassing van de in onder 5, 6 en 7 genoemde bevoegdheden vindt plaats met inachtneming van de volgende voorwaarden: 1 hergebruik of nieuwbouw is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden: 1 bij een hergebruik- of terugbouwgedeelte tot 500 m moet worden gesloopt: 24

28 - bij hergebruik diezelfde hoeveelheid; - bij nieuwbouw tenminste tweemaal zoveel; 2 bij een hergebruik- of terugbouwgedeelte tussen 500 en 750 m 2 moet worden gesloopt: - bij hergebruik tenminste tweemaal zoveel; - bij nieuwbouw tenminste driemaal zoveel; 3 bij een hergebruik- of terugbouwgedeelte tussen 750 en m moet worden gesloopt: - bij hergebruik tenminste driemaal zoveel; - bij nieuwbouw tenminste viermaal zoveel; 4 bij toepassing van het voorgaande geldt dat: - waardevolle bebouwing niet mag mogen worden gesloopt. De vraag of bebouwing waardevol is, wordt beantwoord aan de hand van de volgende criteria: gaafheid, architectonische waarde, cultuurhistorische waarde, het streekeigene, beeldbepalende waarde, belendende bebouwing, samenhang tussen landschap en bebouwing, de mate waarin het object als uniek is aan te merken. - bij de berekening de oppervlakte van de bedrijfswoning en 80 m 2 aan bijgebouwen buiten beschouwing wordt gelaten; 2 bij de nieuwe functie mag uitsluitend worden gewoond indien een voormalige bedrijfswoning aanwezig is; in dat geval mag de woonfunctie uitsluitend worden uitgeoefend in de voormalige bedrijfswoning en in een aan de voormalige bedrijfswoning aangebouwde voormalige bedrijfsruimte, waarbij geldt dat in totaal niet meer dan 1 woning aanwezig mag zijn; 3 de landschappelijke kenmerken van het erf mogen niet worden aangetast; 4 de karakteristiek van de bebouwing en het erf mogen niet worden aangetast; 5 de verkeersinfrastructuur moet een toename van de nieuwe functie toelaten; 6 de nieuwe functie mag niet leiden tot extra beperkingen van de exploitatie- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven, hetgeen dient te zijn aangetoond aan de hand van de van toepassing zijnde milieuregelgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie (omgekeerde werking) Afwegingskader wijziging Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 44 (Algemene wijzigingsregels). 25

29 Artikel 5 AGRARISCH - FRUITTEELT 5.1 Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor AGRARISCH - FRUITTEELT aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een fruitteeltbedrijf, met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken - geen windturbines zijnde -, tuinen, erven en gronden, met dien verstande dat: 1 per bestemmingsvlak niet meer dan 1 fruitteeltbedrijf is toegestaan; 2 de gronden mede zijn bestemd voor landschappelijke inpassing; 3 de gronden mede zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden zoals die ter plaatse voorkomen; 4 Grootegast, Leek, Marum: ter plaatse van de aanduidingen houtsingelreservaat en/of houtsingel de gronden mede zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van houtsingels; 5 de gronden mede mogen worden gebruikt ten behoeve van een landschappelijk ingepast, kleinschalig kampeerterrein; 6 de gebouwen mede mogen worden gebruikt en verbouwd ten behoeve van kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen (zoals een boerderijwinkel, een boerderijterras, een zorgboerderij, een ontvangstruimte voor rondleidingen of lezingen) tot een oppervlakte van niet meer dan 60 m ; 7 de bedrijfswoning en/of een aan de bedrijfswoning aangebouwd bedrijfsgebouw mede mogen worden gebruikt en verbouwd ten behoeve van bed & breakfast tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m ; 8 Leek, Marum, Zuidhorn: per bouwperceel niet meer dan 1 hobbymatige paardenbak is toegestaan met een oppervlak van ten hoogste 800 m ; 9 parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd Bouwregels Op de tot AGRARISCH - FRUITTEELT bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming Bouwwerken Voor alle bouwwerken geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebouwd ten behoeve van een reëel bedrijf Gebouwen Voor gebouwen gelden de volgende regels: 1 gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van het beginsel van bebouwingsconcentratie; 2 gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde in 39.1 (Bebouwingsgrenzen); 3 gebouwen mogen niet worden gebouwd vóór de voorgevel; 4 de goothoogte mag niet meer dan 4,50 m bedragen tenzij op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan een hogere goothoogte aanwezig was, in welk geval die hogere goothoogte als maximum geldt voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw; 26

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand pagina 1 van 5 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving Plan: Status: Plantype: IMRO-idn: Buitengebied Grootegast vastgesteld bestemmingsplan NL.IMRO.0015.BPBG09BEHE1-VA01 De voor ' Wonen ' aangewezen

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Regels 0375-20-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingen 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden)

bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden) bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden) Deze plantekst is gebaseerd op het Bro (juli 2008) en de SVBP2008 (24 dec. 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008).

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Windturbine 9 3 Algemene regels 11 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 11

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: concept Datum: 2013-07-08 IMRO code:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1. plan: het bestemmingsplan Uitkijktoren Jan Durkspolder van de gemeente Smallingerland; 2. bestemmingsplan:

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid Voorschriften Bestemmingsplan "Haarboer" Inhoudsopgave Paragraaf I Paragraaf II Paragraaf III Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175.

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175. Bestemmingsplan Woning Hammerweg Gemeente Ommen Regels Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: 100966 ID: NL.IMRO.0175.20111005001-on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: ontwerp Datum: 2015-03-18 IMRO code:

Nadere informatie

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Bestemmingsplan Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Gemeente Doesburg Datum: 16 februari 2012 Projectnummer: 110191 ID: NL.IMRO.0221.BPL11001MO-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels

Nadere informatie

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge;

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; Regels 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; 1.2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1 Gemeente Houten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch

Nadere informatie

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Wonen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Regels Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Tuin...

Nadere informatie

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl I n h o u d s o p g a v e Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Tuin 13 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

Regels. Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9

Regels. Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9 Regels Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9 Inleidende regels artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Brem 6-8. Gemeente Oldenzaal. Datum: 18 juli 2016 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0173.BP09034-on01

Bestemmingsplan. Brem 6-8. Gemeente Oldenzaal. Datum: 18 juli 2016 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0173.BP09034-on01 Bestemmingsplan Brem 6-8 Gemeente Oldenzaal Datum: 18 juli 2016 Projectnummer: 150414 ID: NL.IMRO.0173.BP09034-on01 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2

Nadere informatie

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging bijlage 3 bestemming(en) na wijziging Artikel 1: Maatschappelijk sociaal-cultureel 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Maatschappelijk sociaal-cultureel aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18 Regels Status ontwerp Januari 2011 NL.IMRO.0373.BPG09002NWSCHLPW18-B001 Opgesteld door: John Dekker A&O Zinnia-Advies AMA-design

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

Zweeloo, De Knieplanden

Zweeloo, De Knieplanden Bestemmingsplan Zweeloo, De Knieplanden Regels Gemeente Coevorden Datum: 29 november 2012 Projectnummer: 100152 ID: NL.IMRO.0109.300BP00019-0002 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

R e g e l s. Projectbesluit vervanging woning Achterwei 3 in De Falom

R e g e l s. Projectbesluit vervanging woning Achterwei 3 in De Falom R e g e l s Projectbesluit vervanging woning Achterwei 3 in De Falom 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

Regels. Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar

Regels. Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar Regels Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij "Groot-Nibbelink" van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.

1.1 plan: het bestemmingsplan Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij Groot-Nibbelink van de gemeente Oude IJsselstreek; 1. Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij "Groot-Nibbelink" van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de

Nadere informatie

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. Beleidsregels voor de toepassing van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo. 1. Voor een toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie.

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie. Gemeente Schijndel Bestemmingsplan: regels Poortgebouw Nieuwe Eerdsebaan, nieuwbouw BGH Accountants & Adviseurs Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01 Fase Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Van kracht Raad

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Bedrijf - Ecopark 7 Artikel 4 Waterstaat - Waterkering 9 HOOFDSTUK

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Husselsesteeg van de gemeente Putten; b. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

Nadere informatie

Regels De Kwinkelier Bilthoven

Regels De Kwinkelier Bilthoven Regels De Kwinkelier Bilthoven 2 vastgesteld "Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven" () Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels... 6 Artikel 3 Bedrijf... 7 Artikel 4 Bedrijf - Nuts... 9 Artikel 5 Centrum...

Nadere informatie

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Groen 7 Artikel 4 Sport 8 Artikel 5 Verkeer - Parkeerterrein

Nadere informatie

1.1 plan: het Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van de gemeente Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

1.1 plan: het Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van de gemeente Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van de gemeente Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; 1.2 bestemmingsplan:

Nadere informatie

bestemmingsplan BiO-woningen Heijtmorgen perc. L189, L510 en L572, Reek (vastgesteld)

bestemmingsplan BiO-woningen Heijtmorgen perc. L189, L510 en L572, Reek (vastgesteld) Regels Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 10 Artikel 3 Agrarisch met waarden 10 Artikel 4 Wonen 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wijzigingsplan Villapark Akenveen Tynaarlo

Wijzigingsplan Villapark Akenveen Tynaarlo R e g e l s Wijzigingsplan Villapark Akenveen Tynaarlo Artikel 1 Begrippen a. h e t p l a n : het wijzigingsplan Villapark Akenveen van de gemeente Tynaarlo; b. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak

Nadere informatie

Regels. (vastgesteld) Thoelaverweg 2 NL.IMRO.0501.Thoelaverweg

Regels. (vastgesteld) Thoelaverweg 2 NL.IMRO.0501.Thoelaverweg Regels NL.IMRO.0501.Thoelaverweg2-0131 297-330 NL.IMRO.0501.Thoelaverweg2-0131 298-330 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Thoelaverweg 2" met identificatienummer

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III INHOUD VOORSCHRIFTEN 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 4 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 ARTIKEL 3 RECREATIE 5 ARTIKEL 4 WONEN 5 ARTIKEL 5 ZONE TEN BEHOEVE VAN

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels -

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009 - Regels - Oikia Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 02-03-2010 bestemmingplan De Hoof 2009 INHOUD 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

1 INLEIDENDE REGELS... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5

1 INLEIDENDE REGELS... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Inhoud 1 INLEIDENDE REGELS... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 Artikel 3 Woongebied... 6 1. Bestemmingsomschrijving... 6 2. Bouwregels... 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Station Hoevelaken Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Verkeer - Railverkeer

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 3 ALGEMENE BEPALINGEN 7 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 9 REGELS PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 3 ALGEMENE BEPALINGEN 7 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 9 REGELS PLANKAART III INHOUD REGELS 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 3 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 ARTIKEL 3 NATUUR - LANDGOED 4 ARTIKEL 4 GRONDWATERKWALITEIT 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016 Planregels Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging augustus 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Buitengebied Noord 1e wijziging'

Nadere informatie

Voorschriften februari 2008

Voorschriften februari 2008 Voorschriften februari 2008 Inhoudsopgave voorschriften Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel

Nadere informatie

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos...

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos... Regels Inhoudopgave regels 1. Inleidende regels... 38 Artikel 1 Begrippen... 38 Artikel 2 Wijze van meten... 43 2. Bestemmingsregels... 44 Artikel 3 Bos... 44 Artikel 4 Wonen... 45 3. Algemene regels...

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DA COSTASTRAAT 26 VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN PLANREGELS

BESTEMMINGSPLAN DA COSTASTRAAT 26 VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN PLANREGELS BESTEMMINGSPLAN DA COSTASTRAAT 26 VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN PLANREGELS INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 begrippen Artikel 2 wijze van meten HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels 6 Artikel

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 2 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 plan het bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128' van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

1 Inleidende regels... 2. Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 6. 2 Bestemmingsregels... 7. Artikel 3 Woongebied...

1 Inleidende regels... 2. Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 6. 2 Bestemmingsregels... 7. Artikel 3 Woongebied... Regels INHOUDSOPGAVE 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 6 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Woongebied... 7 3.1 Bestemmingsomschrijving... 7 3.2 Bouwregels...

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel 4 Wonen 10 Artikel 5 Leiding - Riool 14 Artikel 6 Waarde

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

6. Voorschriften Bestemmingsplan Meulenspie-Valkenstraat

6. Voorschriften Bestemmingsplan Meulenspie-Valkenstraat 6. Voorschriften Bestemmingsplan Meulenspie-Valkenstraat Deze zijn relevant voor alle vrije sector kavels in het plan Hoge Gouw. Artikel 1. Begripsbepalingen 1. het plan: het bestemmingsplan Meulenspie/Valkenstraat

Nadere informatie

Oranjekwartier Noord

Oranjekwartier Noord Oranjekwartier Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Oranjekwartier Zuid Plandeel C

Oranjekwartier Zuid Plandeel C Oranjekwartier Zuid Plandeel C Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Centrum 11 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden

Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Gemeente Gorinchem Datum: 13 februari 2013 Projectnummer: 60918.21 ID: NL.IMRO.0512.BP2012127-4001 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel

Nadere informatie

R e g e l s. 268.24.50.00.00.rgl

R e g e l s. 268.24.50.00.00.rgl R e g e l s 268.24.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 11 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

R e g e l s. 195.20.04.00.00.rgl

R e g e l s. 195.20.04.00.00.rgl R e g e l s 195.20.04.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 10 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Zaltbommel, Marten van Rossemsingel

Zaltbommel, Marten van Rossemsingel Hoofdstuk 1. Inleidende regels... 3 Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Wijze van meten... 7 Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels... 9 Artikel 3. Wonen W... 9 Hoofdstuk 3. Algemene regels... 13 Artikel 4. Antidubbeltelregel...

Nadere informatie

Transferium Drachten Oost

Transferium Drachten Oost Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 INLEIDENDE REGELS Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 BESTEMMINGSREGELS Verkeer - Verblijf 10 10 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.37.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 4 HOOFDSTUK 3 BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 Recreatie - Volkstuin 6 Artikel 4 Water 8 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN. Link naar de TOELICHTING

GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN. Link naar de TOELICHTING GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN Link naar de TOELICHTING INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD Artikel 1: Artikel

Nadere informatie

Hoofstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 4

Hoofstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 4 Regels Inhoudsopgave Hoofstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Agrarisch - Paardenfokkerij 5 Artikel 4 Natuur 7 Artikel

Nadere informatie

Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple

Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple U denkt er over om uw eigen woning te bouwen? Wellicht hee u al een mooie kavel gezien in het verkavelingsplan. Mogelijk hee u zelfs al een (gra! s) op! e genomen op uw toekoms! ge woonplek. De volgende

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011 Bestemmingsplan Regels ontwerp 24 juni 2011 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 8 Artikel

Nadere informatie