Risicoanalyse Windturbines

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoanalyse Windturbines"

Transcriptie

1 Risicoanalyse Windturbines Locatie Suurhoffbrug Raedthuys Windenergie Revisie Eindrapport rev 1 Auteur C.M. Pietersen Datum 4 januari 2011

2 Inhoud Inhoud 2 1. Samenvatting Inleiding Gegevens Windturbines Risicoanalyse Faalfrequenties/werpafstanden Risico voor personen Ondergrondse (gas) leidingen Risico voor transport gevaarlijke stoffen Hoogspanningsleidingen Bijlage 1: Geplande windturbines op de locatie Suurhoffbrug Bijlage 2: Besprekingen met belanghebbenden Bijlage 3: Faalkansen activiteiten Bijlage 4: Berekeningen Bijlage 5: Enercon 82 en Safety Solutions Consultants BV 2

3 1. Samenvatting De in dit rapport gerapporteerde risicoanalyse van de geprojecteerde vier windturbines op het terrein van het Havenbedrijf Rotterdam nabij de Suurhoffbrug gaf oorspronkelijk aan dat er alleen met betrekking tot de geplande ondergrondse hoge druk aardgasleidingen belemmeringen bestonden. Door het enigszins verplaatsen van de windturbines is dit probleem verholpen. Conclusie: Er bestaan geen risico belemmeringen voor het plaatsen van de windturbines van het type Enercon 82 of Enercon 101 op de locatie Suurhoffbrug. Risico analyse De risico s voor alle activiteiten zijn berekend en beoordeeld met de methoden aangegeven in het standaard handboek 1 daarvoor. Onderstaande beschouwing geldt zowel voor de E 82 als voor de E 101. De risico s zijn bepaald voor mensen aanwezig in eventuele (beperkt) kwetsbare bestemmingen en voor passanten op de water-, spoor- en gewone wegen. Daarnaast is het extra risico voor de aanwezige activiteiten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd. Het betreft naast de ondergrondse hoge druk aardgasleidingen ook het transport van diverse gevaarlijke stoffen over het Hartelkanaal, de Europaweg en de naastliggende sporen. Tot slot is nog nagegaan of de voorgeschreven veiligheidsafstanden met de aanwezige hoogspanningsleidingen in acht worden genomen. Besprekingen met belanghebbenden Bij de start van de risico analyse en met betrekking tot de conceptrapportage zijn besprekingen gehouden met belanghebbenden. Over het resultaat bestaat overeenstemming. Voor de partijen en aanwezigen, zie bijlage 2. Hieronder worden de resultaten samengevat. Plaatsgebonden Risico (PR) De beoordeling van het externe veiligheidaspect volgt het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). In dit geval betreft dat het vaststellen van het Plaatsgebonden Risico (PR). Maximale afstanden voor zowel de E82 als de E101: PR= 10-6 afstand: PR= 10-5 afstand: 162 meter. 50 meter. Binnen deze afstanden bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten. Er is dus wat dit aspect betreft geen belemmering voor het plaatsen van de windturbines. 1 Handboek Risicozonering Windturbines, 2 e geactualiseerde versie, januari Safety Solutions Consultants BV 3

4 Risico voor passanten op de water-, spoor- en gewone wegen. Europaweg De weg langs het windturbinetraject bevindt zich gedeeltelijk in de PR = 10-6 contour (maximaal ongeveer 1000 m). De weg ligt buiten het 10-5 gebied. Het IPR binnen het 10-6 gebied is altijd lager dan 10-6 vanwege de toe te passen aanwezigheidscorrectie. Het IPR is dus lager dan 10-6 en dus acceptabel. Het Maatschappelijk Risico (MR) dient kleiner dan doden per jaar te zijn. Neem aan dat er in het effectgebied op de weg permanent 10 mensen zijn (zeer conservatief, dag en nacht). Met het PR kleiner dan 10-6 wordt het MR dan lager dan Het MR is dus acceptabel. Spoorlijnen Aangenomen wordt dat over de aanwezige spoorlijn geen personentransport plaatsvindt. Het traject van de spoorlijn ter plaatse ligt maximaal voor 25 % in het PR= 10-6 gebied en geheel buiten het 10-5 deel. Het IPR binnen het 10-6 gebied is altijd lager dan 10-6 vanwege de toe te passen aanwezigheidscorrectie. Zonder nader onderzoek kan gezegd worden dat het IPR acceptabel is. Dat geldt ook voor het MR (zie de beschouwing hierboven voor de weg). Vaarwegen Het betreft hier aanwezigheid van mensen op het Hartelkanaal. De beschouwing voor het Hartelkanaal is vergelijkbaar met die van de Europaweg. Zowel het IPR als het MR zijn acceptabel. Ondergrondse (gas) leidingen Mastbreuk Een ondergrondse leiding kan bij mastbreuk alleen lek gestoten worden indien de gondel of de bladwortel erop terechtkomt. De (geprojecteerde) stroken voor kabels en leidingen zijn aangegeven in bijlage 1. Aanvankelijk kon de meest westelijke turbine de N-Z leidingstrook treffen (gondel en bladwortel). Door de turbines enigszins te verplaatsen kan dit nu niet meer. Ook de ten noorden van de windturbines geprojecteerde strook kan niet getroffen worden. Bladbreuk De leidingstrook kan getroffen worden door bladfragmenten van de meest westelijke windturbine. De derde windturbine vanaf deze kan net een klein stukje van de noordelijk gelegen geprojecteerde kabel- en leidingen strook treffen. De kans dat een ondergrondse leiding zodanig wordt getroffen bij bladbreuk dat een lek ontstaat is zeer gering en verwaarloosbaar ten opzichte van de bestaande faalkansen. Vallen gondel en/of rotor Het tracé ligt buiten het risicogebied. Dit scenario is dus niet van toepassing. Safety Solutions Consultants BV 4

5 Risico voor transport gevaarlijke stoffen Watertransport (Hartelkanaal) De windturbines staan direct aan het Hartelkanaal. Het kanaal is ongeveer 150 meter breed. Dit is gelijk aan de tiphoogte van de windturbines. Geconcludeerd is dat het extra risico door de windturbines verwaarloosbaar is: bijna een factor lager: extra P uitstroming door windturbines: < per schip kilometer. P uitstroming door botsingen: < per schip kilometer. Spoortransport De berekende extra trefkans per passage voor een wagon is Het traject is maximaal 2 km. De extra trefkans per wagon kilometer is dus ongeveer Voor atmosferische ketelwagens (onafhankelijk van de snelheid) is dit reeds verwaarloosbaar zonder de kans op uitstroming erbij te betrekken. Voor druk ketelwagons wordt de extra kans op uitstroming bij treffen door een blad gemiddeld een factor 1000 lager. Het wordt en is daarmee ook verwaarloosbaar. Wegtransport De volgens de handleiding berekende P uitstroming per passage is ongeveer Ruwweg is het stuk weg dat getroffen kan worden 2 km lang. De extra kans per auto kilometer is dan 0, Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de oorspronkelijke faalkans van 10-8 per auto kilometer. In feite is de kans nog lager als de kans op vrijkomen van de gevaarlijke stof er nog bij wordt betrokken. Hoogspanningsleidingen Tussen hoogspanningsleidingen en objecten worden minimale afstanden aangehouden. Hierbij geldt dat de afstanden tussen onder spanning staande delen en objecten ten minste gelijk moet zijn aan a min. Deze is ingeschat en is 6 meter. Alleen de meest rechtse turbine staat relatief dicht bij de hoogspanningslijnen. Als minimum afstand wordt in het Handboek 50 meter genoemd. De afstanden zijn in dit geval is 56 en 57 meter voor de respectievelijke turbines. De afstand van de rotor tot de lijnen is bij de E meter en bij de E 101 6,5 meter. Dit is meer dan de vereiste 6 m. Geconcludeerd wordt dat de situatie acceptabel is. De invloed op de leveringszekerheid is verwaarloosbaar klein. Safety Solutions Consultants BV 5

6 2. Inleiding In opdracht van Raedthuys Windenergie heeft Safety Solutions Consultants BV (SSC) een risicoanalyse uitgevoerd van een locatie voor windturbines op het terrein van het Havenbedrijf Rotterdam, nabij de Suurhoffbrug. Zie onderstaand kaartje (groene balk) en de figuur in bijlage 1 waarop de geplande windturbines ook staan ingetekend. De locatie is opgenomen in een convenant waarvan de provincie convenanthouder is. Uit onderzoek van Bureau Bosch & Van Rijn blijkt dat de locatie Suurhoffbrug een goede locatie is voor het plaatsen van windturbines. Naast het nuttige effect van het opwekken van groene energie, leveren windturbines ook een potentieel risico voor activiteiten in de nabijheid ervan. Het risico wordt veroorzaakt door het afbreken van windturbine bladen, het afvallen van de gondel, de rotor of zelfs het geheel omvallen van de mast. Met name kan dit een probleem zijn als er gevaarlijke stoffen in het spel zijn: transport, opslag of verwerking. Bij de beoordeling van de geschiktheid van de locatie dient het (extra) risico door het plaatsen van windturbines te worden beschouwd en beoordeeld van de hieronder genoemde activiteiten. De methode die daarvoor in Nederland gehanteerd wordt is gestandaardiseerd en vastgelegd in een Handboek. Dit Handboek is in dit rapport gevolgd: Handboek Risicozonering Windturbines, 2 e geactualiseerde versie, januari 2005 [1]. Safety Solutions Consultants BV 6

7 De te beoordelen activiteiten zijn: - Ondergrondse hoge druk aardgasleidingen. Het betreft de risico s van een bestaande leiding en een gepland leidingtracé ter plekke. Zie de figuur in bijlage 1 en de figuur in 4.3. De bestaande schuine tracés van de leidingenstrook worden vervangen door een tracé dat loodrecht onder de andere infrastructuur (Europaweg en spoor) doorgaat. Voor de gasleidingen wordt in 2010 dit nieuwe tracé gerealiseerd. In de toekomst komt er ook een ontsluiting naar het oosten. De nieuwe gasleiding heeft een ontwerpdruk van 80 bar. De huidige gasleiding heeft een druk van 40 bar. - Transport van gevaarlijke stoffen: Per spoor Over de weg (Europaweg) Over het water (Hartelkanaal) - Hoogspanningsleidingen. Tracé: zie bijlage 1 Er bevinden zich ter plekke geen opslagen van gevaarlijke stoffen. Naast het mogelijke risico voor activiteiten met gevaarlijke stoffen is ook gekeken naar het risico voor mensen. Dit volgens de methode uit het Handboek. Het betreft het z.g. Passanten Risico (IPR). Daarnaast is ook het Plaatsgebonden Risico bepaald. Er bevinden zich ter plekke geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Besprekingen met belanghebbenden Op 15 februari 2010 is een kick-off meeting gehouden met betrokken partijen bij het Havenbedrijf van Rotterdam. Daarbij is overeengekomen dat de risicoanalyse zal worden uitgevoerd conform het Handboek [1]. Op 31 mei is met grotendeels dezelfde mensen het concept rapport besproken. Het commentaar is in dit rapport verwerkt. Voor de partijen en aanwezigen, zie bijlage 2. Safety Solutions Consultants BV 7

8 3. Gegevens Windturbines In eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat er een viertal Enercon E 101 windturbines (rotor diameter 101 m) zullen worden geplaatst. Een alternatief is mogelijk Enercon E 82 (rotordiameter 82 m), op dezelfde locaties. Zie bijlage 5. De E 82 en E 101 locaties zijn gegeven in bijlage 1. Merk op dat voor beide typen de afstand van de meest westelijke turbine tot het nieuwe leidingtracé gelijk is aan de masthoogte plus 1/3 van de rotorwiek lengte. Informatie over de windturbine E 82 is opgenomen in : [2]: 02 VI-Technical Description E-82-Rev003ger-eng Ashoogte: Rotordiameter: Vermogen: IEC klasse: Toerental: tip speed : 98,3 m 82 m 2300 of 3000 kw II 6-19,3 rpm m/s De E 101 heeft dezelfde kenmerken, maar met andere dimensies: Ashoogte: 99 m Rotordiameter: 101 m Vermogen: 3000 kw In [2] zijn het remsysteem en het regel- en instrumentele beveiligingssysteem beschreven. Het remmen gebeurt aerodynamisch door de bladen te draaien. Alleen bij het gebruik van de noodstop en in onderhoudssituaties wordt een extra, mechanische rem gehanteerd. Maar niet voordat de snelheid al aanzienlijk is afgenomen door het draaien van de bladen. De turbines hebben een overtoerenbeveiliging. De windturbines die worden geplaatst voldoen aan de IEC (2nd edition 1999). De Handleiding [1] geeft aan dat in dat geval de gevaaraspecten zoveel mogelijk beheerst worden. Voor de risicoanalyse wordt in [1] onderscheid gemaakt naar: - Breuk van een windturbineblad. - Het omvallen van een windturbine door mastbreuk. - Het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor. Safety Solutions Consultants BV 8

9 4. Risicoanalyse 4.1 Faalfrequenties/werpafstanden De te hanteren faalfrequenties van windturbines worden voorgeschreven in [1]. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar type. Zie de tabel uit [1] hieronder. Maximale werpafstanden blij bladbreuk Voor een windturbine met een vermogen van 2000/ 3000 kw en IEC klasse 2 (zoals de E82/ E101), worden in [1]. Bijlage B, de volgende gegevens vermeld: Maximale werpafstanden: - 2x nominaal toerental: 366/ 369 meter - 1x nominaal: 136/ 143 meter - Mechanisch remmen bij een toerental van 1,25 nominaal: 183/ 189 meter Zoals blijkt zijn deze afstanden ongeveer constant voor de verschillende vermogens. Dit scenario wordt vooralsnog uitgesloten omdat de E82/ E101 als regel niet mechanisch remmen. Als het wel plaatsvindt, dan alleen bij toerentallen die aanzienlijk lager zijn dan nominaal. Vallen van gondel en/of rotor Volgens het Handboek [1] is de straal van het risico gebied voor dit scenario rond de turbine gelijk aan de halve rotordiameter. Dat gebied staat gelijk aan het 10-5 gebied (zie volgende paragraaf). Binnen dit gebied bevinden zich geen activiteiten waarvoor een risico analyse moet worden uitgevoerd. Dit scenario wordt verder niet beschouwd. Safety Solutions Consultants BV 9

10 4.2 Risico voor personen 1. Plaatsgebonden Risico (PR) Het PR wordt gehanteerd in het Externe Veiligheid beleid en is bedoeld voor het toetsen van het risico voor (beperkt) kwetsbare objecten. De normen die daarbij gehanteerd worden zijn resp en 10-6 per jaar. Binnen een gebied waar het risico hoger is mogen geen (beperkt) kwetsbare bestemmingen aanwezig zijn. Volgens de generieke gegevens uit [1] geldt dat: - De Plaatsgebonden Risico (PR) contour 10-6 afstand is gelijk aan het maximum van de ashoogte plus halve rotor diameter en de maximale werpafstand bij nominaal rotor toerental. De PR= 10-5 contour afstand is gelijk aan de halve rotor diameter. Zie ook [1], tabel 3.5 in bijlage B. Voor de turbine E82 geldt: Vermogen 2000 kw: Ashoogte plus halve rotordiameter= 98,3 + 41= 139,3 meter Maximale werpafstand bij nominaal toerental: 136 meter Conclusie: PR= 10-6 afstand: 139,3 meter PR= 10-5 afstand: 41 meter Vermogen 2300 kw: Ashoogte plus halve rotordiameter= 98,3 + 41= 139,3 meter Maximale werpafstand bij nominaal toerental: 142 meter Conclusie: PR= 10-6 afstand: 142 meter PR= 10-5 afstand: 41 meter Vermogen 3000 kw: Ashoogte plus halve rotordiameter= 98,3 + 41= 139,3 meter Maximale werpafstand bij nominaal toerental: 162 meter Conclusie: PR= 10-6 afstand: 162 meter PR= 10-5 afstand: 41 meter Voor de E101 geldt: Ashoogte plus halve rotordiameter= ,5= 149,5 meter Maximale werpafstand bij nominaal toerental: 162 meter Conclusie: PR= 10-6 afstand: PR= 10-5 afstand: 162 meter 50,5 meter Binnen de PR afstanden voor alle vermogens bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten. Er is dus wat dit aspect betreft geen belemmering voor het plaatsen van de windturbines. Safety Solutions Consultants BV 10

11 2. Risico voor passanten op de water -, spoor - en gewone wegen. Risicoanalyse Windturbines Suurhoffbrug Autowegen De te hanteren methode is beschreven in: [3] Windturbines langs auto-, spoor- en vaarwegen. Beoordeling van de veiligheidsrisico s. VRWP- R Werkgroep windenergie van NS Railinfrabeheer (nu Prorail) en de Bouwdienst Rijkswaterstaat Volgens [3] dient het IPR ((individueel Passanten Risico) bepaald te worden. Dit dient kleiner dan 10-6 te zijn. Dit passantenrisico is gecorrigeerd voor de aanwezigheidsduur van een individu in het trefgebied van de windturbines. Bij 100% aanwezigheid wordt het IPR gelijk aan het PR. Uit bijlage 1 blijkt dat de Europaweg langs het windturbine traject zich (voor beide turbine en alle genoemde vermogens) gedeeltelijk in de PR = 10-6 contour bevindt (maximaal ongeveer 1000 m). De weg ligt buiten het 10-5 gebied. Het IPR binnen het 10-6 gebied is altijd lager dan 10-6 vanwege te toe te passen aanwezigheidscorrectie. Conclusie: het IPR is lager dan 10-6 en dus acceptabel. Het Maatschappelijk Risico (MR) dient kleiner dan doden per jaar te zijn. Neem aan dat er in het effectgebied op de weg permanent 10 mensen zijn (zeer conservatief, dag en nacht). Met het PR kleiner dan 10-6 wordt het MR dan lager dan Conclusie: het MR is dus acceptabel. Spoorlijnen Aangenomen wordt dat over de aanwezige spoorlijn geen personentransport plaatsvindt. Het betreft dus uitsluitend machinisten van passerende treinen of rangeerlocomotieven en eventuele rangeerders. Het traject van de spoorlijn ter plaatse ligt maximaal voor 20% in het PR= 10-6 gebied en geheel buiten het 10-5 deel. Het IPR binnen het 10-6 gebied is altijd lager dan 10-6 vanwege de toe te passen aanwezigheidscorrectie. Zonder nader onderzoek kan gezegd worden dat het IPR dus acceptabel is. Dat geldt ook voor het MR (zie de beschouwing hierboven voor de weg). Vaarwegen Het betreft hier aanwezigheid van mensen op het Hartelkanaal. De beschouwing voor het Hartelkanaal is vergelijkbaar met die van de Europaweg. Zowel het IPR als het MR zijn acceptabel. Safety Solutions Consultants BV 11

12 4.3 Ondergrondse (gas) leidingen In de figuur hieronder is het tracé van de gasleiding gegeven. In de leidingstrook is een Gasunie hoge druk gasleiding (48", 80 bar) geprojecteerd. Het geplande tracé loopt precies aan de buitenzijde van deze strook (onder en met rechte hoek naar het noorden langs de rand rechts). Dit betekent dat mogelijke andere toekomstige leidingen altijd verder van de turbines vandaan zullen liggen dan de hogedruk gasleiding. Figuur: tracé gasleiding (uitsnede kaart gebied, zie rechts) Mastbreuk Volgens [1] kan een ondergrondse leiding alleen bij mastbreuk lek gestoten worden indien de gondel of de bladwortel erop terecht komt. Hierbij wordt het blad beschouwd tot aan de ligging van het zwaartepunt tot op 1/3 van de rotorstraal. E 82: Masthoogte: 98 m; 1/3 van de rotorstraal: 14 meter. E 101: Masthoogte: 99 m; 1/3 van de rotorstraal: 17 meter. Aanvankelijk was stond de meest westelijke windturbine dichter bij de leiding dan de hierboven genoemde afstanden. Uit een risico analyse bleek dat de faalfrequentie van de gasleiding daardoor significant toenam. De betreffend windturbine is nu zodanig geplaatst dat treffen niet meer mogelijk is. Zie bijlage 1. Bladbreuk De leidingstrook kan getroffen worden door bladfragmenten van de meest linkse WT. De derde van links kan net een klein stukje van de noordelijk gelegen geprojecteerde kabel- en leidingenstrook treffen. De frequentie dat bij bladbreuk een bladfragment op afstanden van 50 tot maximaal 136 m (nominaal toerental- of 366 m (2x nominaal toerental) tracé terecht komt ligt tussen 10-7 en 10-8 per jaar. Dan is de sector (max 90 0, factor 0,25)) hoek waarbinnen het tracé getroffen kan worden niet meegenomen. In [1] is gesteld dat de kans dat een ondergrondse leiding zodanig getroffen wordt dat er een lek optreedt klein is : P= 0,001 ( bij voldoende gronddekking ). Safety Solutions Consultants BV 12

13 Frequentie van treffen met gaslek wordt dan: maximaal per jaar (nominaal toerental). Voor grotere afstanden (2x nominaal, maximaal 366 m) ligt de frequentie nog een factor 1000 lager. Stuk leiding dat in het schootsgebied ligt: ongeveer 250 m. Extra faalkans per kilometer is dus nog een factor 4 lager. Vergeleken met de standaard faalfrequentie van de leiding is de verhoging door bladbreuk verwaarloosbaar. Dit geldt voor beide windturbine types (E 82/ 101). Vallen gondel en/of rotor Dit zou een risico kunnen zijn indien de gondel of de bladwortel op het tracé zou kunnen vallen. Het betreft een gebied van 1/3 van de rotorstraal rond de windturbines. Het tracé ligt echter niet binnen deze afstand. Dit scenario is dus niet van toepassing. 4.4 Risico voor transport gevaarlijke stoffen Watertransport (Hartelkanaal) De windturbines staan direct aan het Hartelkanaal. Het kanaal is ongeveer 150 meter breed. Dit is gelijk aan de tiphoogte van de windturbines. Passage afstand: conservatief 2 km. Volgens formule 4.7 uit de handleiding (bijlage B) wordt de totale trefkans per passage van een schip 5, per passage. Dit is: P = 2, per schip kilometer. Neem aan dat slechts in 20% van de gevallen dit ook daadwerkelijk leidt tot een uitstroming van de gevaarlijke stof (voor drukschepen is deze factor aanzienlijk kleiner): P uitstroming = per schip kilometer. Vergelijking met standaard faalfrequentie (zie tabellen in bijlage 3): Neem aan dat voor het Hartelkanaal de CEMT klasse 5 geldt. De faalkans is dan 7, per schip kilometer. De kans op vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij een botsing is afhankelijk van het type schip en varieert van 10-1 tot De extra P uitstroming (per schip kilometer) door de windturbines: ligt tussen 7, en 7, per schip kilometer. Vergelijking: P uitstroming door windturbines: < per schip kilometer. P uitstroming door botsingen: < per schip kilometer. Conclusie: het extra risico door de windturbines is verwaarloosbaar. Spoortransport Standaard faalfrequentie: (zie bijlage): per wagon kilometer. Een gemiddelde waarde van per wagon kilometer wordt aangenomen. Afhankelijk van de snelheden en het type wagon is er een kans op uitstroming van gemiddeld van 0,5 tot Safety Solutions Consultants BV 13

14 Totaal: P uitstroming: 2, tot per wagon kilometer. Dus als de extra kans van uitstroming door de windturbines groter dan 10% daarvan zou zijn, is een nadere beschouwing ervan nodig. Dit is 2, tot De berekende extra faalkans per passage voor een wagon is Het traject is maximaal 2 km. De extra faalkans per wagon kilometer is dus ongeveer Voor atmosferische ketelwagens (onafhankelijk van de snelheid) is dit reeds verwaarloosbaar zonder de kans op uitstroming erbij te betrekken. Voor druk ketelwagons ligt dit iets anders omdat de kans op uitstroming gegeven een botsing, maar dus ook gegeven een treffen door een onderdeel van de windturbine erg klein is. Gemiddeld is dit slechts een kans van Daardoor wordt de extra faalkans per wagon kilometer: Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de per wagon kilometer. Wegtransport Standaard faalfrequentie zonder windturbines (zie bijlage 3): gezien de variatie rekenen we met een gemiddelde waarde van 10-8 per auto kilometer voor uitstroming. De volgens de handleiding berekende P uitstroming per passage is ongeveer Ruwweg is het stuk weg dat getroffen kan worden 2 km lang. De extra kans per auto kilometer is dan 0, Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de oorspronkelijke faalkans van 10-8 per auto kilometer. In feite is de kans nog lager als de kans op vrijkomen van de gevaarlijke stof er nog bij wordt betrokken. 4.5 Hoogspanningsleidingen Tussen hoogspanningsleidingen en objecten worden minimale afstanden aangehouden. Hierbij geldt dat de afstanden tussen onder spanning staande delen en objecten ten minste gelijk moet zijn aan a min. Hiervoor geldt: a min = a S + a V + a VR a S : de minimale spanningsafstand in meter a V : de veiligheidstoeslag in meter a VR : de vrije ruimte in meter a S voor de 380 kv lijn is maximaal 3,2 meter a V is 1 meter voor begaanbare objecten (anders 0) a VR wordt veelal gesteld op 1,8 meter. a min is dus minimaal 6 meter. Alleen de meest rechtse turbine staat in beide scenario s relatief dicht bij de hoogspanningslijnen. Als minimum afstand wordt in het Handboek 50 meter genoemd. De afstanden zijn in dit geval is 56 en 57 meter. De afstand van de rotor tot de lijnen is bij de E Safety Solutions Consultants BV 14

15 82 15 meter en bij de E 101 6,5 meter (zie de figuren hieronder). Dit is meer dan de vereiste 6 m. Geconcludeerd wordt dat de situatie acceptabel is. In [1] wordt niet ingegaan op de gevolgen van het falen van de hoogspanningsleidingen door het falen van de windturbine. Het levert geen significant extra risico op. Het kan natuurlijk wel de leveringszekerheid beïnvloeden. Formeel hoeft dit volgens het gehanteerde Handboek [1], niet getoetst te worden. Op verzoek van Tennet wordt hier toch nader ingegaan op de extra faalkans van de lijn door de plaatsing van de turbines. Deze wordt getoetst aan het door Tennet gehanteerde standaard faalkans criterium van /km per jaar. Tennet geeft aan dat het omvallen van een complete mast daarbij door hen niet realistisch wordt geacht. Het risico betreft dan dus het afvallen van de gondel/ rotor en bladbreuk. Zie hieronder. Conclusie: de extra faalkans is verwaarloosbaar klein. Bladbreuk: De frequentie dat bij bladbreuk een bladfragment op afstanden van 50 tot maximaal 136 m terecht komt ligt tussen 10-7 en 10-8 per jaar. Dan is de sector (max 90 0, factor 0,25)) hoek waarbinnen de lijn getroffen kan worden niet meegenomen. Voor bladbreuk bij overtoeren ligt de frequentie nog ongeveer een factor 100 lager. Ten opzichte van /km is dit verwaarloosbaar klein. Gondel/ Rotor: De faalkans van een gondel/ rotor is: 3, per jaar [1]. Maximale afstand: 50 meter (halve rotor diameter). Hierbij dient nog de trefkans van de lijn te worden beschouwd. Ingeschat wordt dat deze minimaal 0,1 is. Dit betreft: alleen bij vallen in een bepaalde richting, het treffen van de lijn en het falen van de lijn, gegeven een treffen). Daarmee wordt de faalkans 3, per jaar. Vervolgens dient een correctie voor de trajectlengte gemaakt te worden. Stel dat maximaal 500 meter getroffen kan worden (pessimistisch). Daarmee wordt de faalkans: 1, per km.jaar. Dat is bijna een factor 200 kleiner dan het Tennet criterium. Safety Solutions Consultants BV 15

16 Bijlage 1: Geplande windturbines op de locatie Suurhoffbrug. Geel: geplande leidingtracés E82: Safety Solutions Consultants BV 16

17 E101: Safety Solutions Consultants BV 17

18 Bijlage 2: Besprekingen met belanghebbenden Er zijn een tweetal besprekingen gehouden met belanghebbende partijen. Op 15 februari 2010 is een kick-off meeting gehouden met betrokken partijen bij het Havenbedrijf van Rotterdam. Later is apart gesproken met Tennet vertegenwoordigers. Op 31 mei is in Rotterdam met dezelfde mensen (plus Tennet) het concept rapport besproken. Het betreft de volgende mensen en bedrijven: De volgende personen waren aanwezig: Paul Kassenberg Gasunie Cor van Leeuwen Gasunie Frans Jan Hellenthal Havenbedrijf Rotterdam N.V. (alleen 15/2) Peter Ketel Havenbedrijf Rotterdam N.V. (alleen 15/2) Martijn Huijskes Havenbedrijf Rotterdam N.V. Arjen Boesveld Raedthuys Gerwin Leever Raedthuys Chris Pietersen Safety Solutions Consultants BV Robert Tipker Tennet (alleen 31/5) Met vertegenwoordigers van Tennet (Transport en Infra) is op 12 maart 2010 gesproken. Daarbij waren de volgende mensen aanwezig: Paul van der Heyden (Beheerder Regio West) Ricardo Valk ( Opzichter) Robert Tipker (Veiligheid) Safety Solutions Consultants BV 18

19 Bijlage 3: Faalkansen activiteiten Schepen: Safety Solutions Consultants BV 19

20 Spoortransport Wegtransport Safety Solutions Consultants BV 20

21 Bijlage 4: Berekeningen Trefkansen voor passerende objecten, zie bijlage C [1]: Safety Solutions Consultants BV 21

22 Spoortransport De afstand van de dichtstbijzijnde windturbine tot de rand van de sporen is d=150 m. Uit figuur 4.1 (WT2000) blijkt: Bladbreuk trefkans: p* w,b = per passage Mastbreuk trefkans: p* w,m = - (wordt niet gehaald) Gegevens/ aannamen: Lengte blad: L b = 41 m Lengte wagon: L 0 = 20 m Breedte wagon: b 0 = 5 m Snelheid wagon: V 0 = 20 m/s N T = aantal windturbines: 4 Met behulp van formules 4.4. t/m 4.7 (bijlage B, [1]): F ab = 15/20. 3, (1, /3. 41) = 8, Totale trefkans: P w,t = N T (p* w,b.f ab / L b ) = 4 ( , / 41)= Wegtransport De afstand van de dichtstbijzijnde windturbine tot de rand van de weg is d=100 m. Uit figuur 4.1 (WT2000) blijkt: Bladbreuk trefkans: p* w,b = per passage Mastbreuk trefkans: p* w,m = per passage Gegevens/ aannamen: Lengte blad: L b = 41 m Lengte tankwagen: L 0 = 20 m Breedte wagen: b 0 = 5 m Snelheid wagen: V 0 = 20 m/s N T = aantal windturbines: 4 Met behulp van formules 4.4. t/m 4.7 (bijlage B, [1]): F ab = 15/20. 3, (1, /3. 41) = 8, Totale trefkans: P w,t = N T (p* w,b.f ab / L b + p* w,m. F a,m ) = 4 ( , / , P w,t = Safety Solutions Consultants BV 22

23 Watertransport De afstand van de dichtstbijzijnde windturbine tot de rand van de vaarweg is d=0 m. Uit figuur 4.1 (WT2000) blijkt (ongeveer): Bladbreuk trefkans: p* w,b = 10-4 per passage Mastbreuk trefkans: p* w,m = 10-4 per passage Gegevens/ aannamen: Lengte blad: L b = 41 m Lengte tankwagen: L 0 = 50 m Breedte wagen: b 0 = 10 m Snelheid wagen: V 0 = 10 m/s N T = aantal windturbines: 4 Met behulp van formules 4.4. t/m 4.7 (bijlage B, [1]): F ab = 50/10. 3, (1, /3. 41) = F a,m = 1, Totale trefkans per passage: P w,t = N T (p* w,b.f ab / L b + p* w,m. F a,m ) = 4 ( / , ) P w,t = 5, Safety Solutions Consultants BV 23

24 Bijlage 5: Enercon 82 en 101 Safety Solutions Consultants BV 24

25 E 101: Safety Solutions Consultants BV 25

26 Safety Solutions Consultants BV 26

Windpark Vianen externe veiligheid

Windpark Vianen externe veiligheid Windpark Vianen externe veiligheid Rapportnummer F 20562-1-RA-002 d.d. 3 juni 2014 Windpark Vianen externe veiligheid o p d r a c h t g e v e r E c o f y s N e t h e rlands B. V. r a p p o r t n u m m

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse

Kwantitatieve Risico Analyse Kwantitatieve Risico Analyse T.b.v de plaatsing van twee windturbines in Deventer Opdrachtgever Hoofdstuk: Inhoudsopgave Kwantitatieve Risico Analyse T.b.v de plaatsing van twee windturbines in Deventer

Nadere informatie

Windpark De Brand. Kwantitatieve Risicoanalyse. Opdrachtgever

Windpark De Brand. Kwantitatieve Risicoanalyse. Opdrachtgever Windpark De Brand Kwantitatieve Risicoanalyse Opdrachtgever Windpark De Brand Kwantitatieve Risicoanalyse Versie 1.1 22 augustus 2014 Auteur Drs. Ing. Jeroen Dooper Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

MEMO. IJsvorming op windturbines

MEMO. IJsvorming op windturbines MEMO Prepared: Ms.Sc. Valentijn van Gastel 15.04.2013 Reviewed: Filename 20130516_MEM_LW_Aanvullende vragen QRA_v3 Pages 7 Version Author Date Remarks/Change 1.0 VGa 15.04.2013 Eerste opzet 2.0 BSc 16.04.2013

Nadere informatie

Handboek Risicozonering Windturbines

Handboek Risicozonering Windturbines Juli 2002 Handboek Risicozonering Windturbines Versie 1.1, juli 2002 L. Rademakers, H. Braam (ECN) H. Brinkman (NRG) K. Ham (TNO-MEP) F. Verheij, H. Cleijne (KEMA) L. Folkerts (Ecofys) INHOUD DEFINITIES

Nadere informatie

Handboek Risicozonering Windturbines

Handboek Risicozonering Windturbines Handboek Risicozonering Windturbines Eindversie 3 e, geactualiseerde versie mei 2013 opgesteld door DNV KEMA C.J. Faasen P.A.L. Franck A.M.H.W. Taris in opdracht van Agentschap NL Handboek Risicozonering

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: N. den Haan Collegiale toets: L. Jansen Datum: 20-7-2011 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Gemeente Woensdrecht t.b.v. bestemmingsplanwijziging Huijbergseweg 140 (theetuin) 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Handboek Risicozonering Windturbines

Handboek Risicozonering Windturbines Handboek Risicozonering Windturbines Eindversie 3 e, geactualiseerde versie mei 2013 en Herziene versie 3.1 september 2014 opgesteld door DNV GL C.J. Faasen P.A.L. Franck A.M.H.W. Taris in opdracht van

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Advies: kennisnemen van het rapport kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding A-515 (15i.02411)

Advies: kennisnemen van het rapport kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding A-515 (15i.02411) VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00695 Datum: 7 juli 2015 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Ruimtelijk beleid en

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Veiligheid van windturbines Van ontwerp tot sloop. 9 oktober 2014 Cees Smit

Veiligheid van windturbines Van ontwerp tot sloop. 9 oktober 2014 Cees Smit Veiligheid van windturbines Van ontwerp tot sloop 9 oktober 2014 Cees Smit 2 Algemeen Onderwerpen Ontwerp Fundering Transport Bouw Exploitatie Onderhoud Sloop 3 Structuurvisie Windturbines op Land (SvWOL)

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011 Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Samenvatting In het kader van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

EINDRAPPORT: STUDIE WINDTURBINES EN VEILIGHEID. Opdrachtgever:

EINDRAPPORT: STUDIE WINDTURBINES EN VEILIGHEID. Opdrachtgever: EINDRAPPORT: STUDIE WINDTURBINES EN VEILIGHEID Opdrachtgever: Vlaams EnergieAgentschap North Plaza B Projectnummer: 06.0158 Koning Albert II-laan 7 B-110 Brussel januari 007 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE INLICHTINGEN...7

Nadere informatie

Risicoanalyse externe veiligheid Windpark Nieuwe Waterweg

Risicoanalyse externe veiligheid Windpark Nieuwe Waterweg Risicoanalyse externe veiligheid Windpark Nieuwe Waterweg projectnr. 257610 130612 - HE09 revisie 05 14 augustus 2013 auteur(s) Save Opdrachtgever Pondera Consult B.V. Postbus 579 7550 AN Hengelo datum

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01 i.v.m. verlegging van de leiding Groningen, 22 november 2013 74102436 - GCS 13.R.54017 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer

Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Gevoeligheidsanalyse hotel NH Schiphol Airport nabij gastransportleidingen A-803, A-553 en A-554 gemeente Haarlemmermeer Groningen, 2 augustus 2011 74100564-GCS 11-R.52204 Gevoeligheidsanalyse Hotel NH

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie: Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Opdrachtgever : bbn adviseurs t.a.v. ir. N.J. Bruschke Datum : 21 april 2008 Auteur : ing. A.J.H.

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 Groningen, 14 september 2012 74101761-GCS 12.R.53074 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Rapport voor bestemmingsplannen Ammonslaantje-Maaldrift + Hofcamp door: G. Tweebeeke Bureau EV Haaglanden Juli 2012 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Landelijk gebied Grootstukkerweg, gasleiding

Landelijk gebied Grootstukkerweg, gasleiding Landelijk gebied Grootstukkerweg, gasleiding NL.IMRO.0037.OV1312-vs01 28 april 2014 Tekeningen en risocoanalyse 1 Tekening N-523-50-KR-031-A13 2 Tekening N-523-50-KR-031-B13 3 Tekening N-523-52-KR-001-A13

Nadere informatie

Kapelle. QRA hogedruk aardgas buisleidingen. In opdracht van de provincie Zeeland

Kapelle. QRA hogedruk aardgas buisleidingen. In opdracht van de provincie Zeeland Kapelle QRA hogedruk aardgas buisleidingen In opdracht van de provincie Zeeland Auteur: Niels den Haan Collegiale toets: Kees Aarts Datum: 2012 Consequentieonderzoek Bevb, QRA Kapelle 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01 i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Groningen, 5 juli 2013 74102436- GCS 13.R.53792 Kwantitatieve

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE

BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE BIJLAGE 1: TOELICHTING BELEMMERINGENKAART OMGEVINGSVISIE Gebieden waar windenergie mogelijk is In deze gebieden ziet de provincie op voorhand geen belemmeringen voor de ontwikkeling van windenergie en

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev)

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als

Nadere informatie

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland Postbus 579 7550 AV Hengelo (Ov.) tel: 073-534 10 53 fax: 073-534 10 28 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult BV. Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 V WNW

Nadere informatie

Risicoanalyse van het Windturbinepark Kreekraksluizen

Risicoanalyse van het Windturbinepark Kreekraksluizen Risicoanalyse van het Windturbinepark Kreekraksluizen Revisie 2 In opdracht van Delta Energy auteur (s): M.E. van Gemert beoordeeld: J.L. Brinkman C.N. Rooker naam: 92006_08 90768 wind_kreekraksluizen_rev2_v4_getekend.doc

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 Groningen, 12 april 2013 74102436- GCS 13.R.53691 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 16 augustus 2012 74101761-GCS 12.R.53034 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 14 augustus Auteur M.H.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn Door: R Polman Samenvatting De Gasunie heeft per brief van mei 2011 aan de gemeente Baarn verzocht na te gaan of sprake is van

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Samenvatting Binnen het bestemmingsplan ligt één locatie niet buiten de 10-6 risicocontour.

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T.

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T. Hillegom Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom Kwalitatieve risicoanalyse identificatie status datum: status: 25-10-2010 concept definitief projectnummer: 020104.14951.00 opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Externe veiligheid Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA1.mhr Datum : 5 februari 2010 Auteur : mw. M.I. Huizer MSc dhr. ing. I.T.G.M. Martens Inhoudsopgave

Nadere informatie

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Avia tankstation Drievogelstraat in Kerkrade Status : notitie Project : 071207 Datum : 17 september 2008 Projectdoc.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas i Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord Gemeente Zuidplas QRA gasleiding W-553 KuiperCompagnons Ruimtelijke

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen

Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn Mevrouw M. Sieders Postbus 3 7875 ZG EXCLOO Opdrachtnemer: AM&V bv Hoofdstraat 86 9531 AJ Borger

Nadere informatie

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant van Son en Koot 110311.docx Pagina 1 van 15 Opdrachtgever: Mevr. Ing. Verhagen-Boeren

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp 13 maart 2014 Gemeente Hengelo afdeling wijkzaken, beleid en advies B. Meijer Samenvatting Voor het bedrijventerrein De Veldkamp wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen Door: SnMusc Inhoud Samenvatting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw Door: Mark Geurts, MARN Samenvatting Risiconiveau buisleidingen Het plangebied ligt in de buurt van diverse hogedruk aardgastransportleiding.

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN DE BRAND II

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN DE BRAND II ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN DE BRAND II GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH 22 augustus 2014 077974406:C - Definitief B02045.000080.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA 24 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-520-38 Groningen, 24 april 2012 74101109-GCS 12.R.52846 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder 25 jaar windenergie in de Noordoostpolder Ir. Guido Bakema KIVI-Excursie 14 september 2015 RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. 1 Agenda 1. de Noordoostpolder 2. Het windpark Westermeerdijk (1987 2015)

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleidingen Z-529-25 en Z-529-26

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleidingen Z-529-25 en Z-529-26 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleidingen Z-529-25 en Z-529-26 Groningen, 19 maart 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Externe Veiligheid QRA Hogedruktransportleidingen Gemeente Zaanstad Definitief In opdracht van: VBM Ontwikkeling Postbus 374 1800 AJ ALKMAAR

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185

Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185 Kwantitatieve Risicoanalyse woningbouw Nieuweroord aan de Hoogeveensche vaart 185 Door: Henk Zwiers Cluster R&B/Advies Gemeente Hoogeveen d.d. 13 april 2011 versie 01 Samenvatting Het gaat om een wijziging

Nadere informatie

Greif Nederland B.V. T.a.v. de heer E. Kielestein Bergseweg 6 3633AK VREELAND. Geachte heer Kielestein,

Greif Nederland B.V. T.a.v. de heer E. Kielestein Bergseweg 6 3633AK VREELAND. Geachte heer Kielestein, Greif Nederland B.V. T.a.v. de heer E. Kielestein Bergseweg 6 3633AK VREELAND Adviesgroep SAVE Tolhuisweg 57 8443 DV HEERENVEEN Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN T (0513) 63 45 67 F (0513) 63 33 53 save@anteagroup.com

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep, gemeente Oldebroek, ligt een voormalige bedrijfslocatie, met daarachter

Nadere informatie

Visualisatie Windmolens Kloosterlanden

Visualisatie Windmolens Kloosterlanden Visualisatie Windmolens Kloosterlanden Verre Zichtpunten Opdrachtgever Gemeente Deventer 1 Visualisatie Windmolens Kloosterlanden Verre zichtpunten februari 2011 Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Bosch &

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Onderhavige kwantitatieve risicoanalyse is uitgevoerd ten behoeve van bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheid t.g.v. de aardgastransportleiding kern "Loon op Zand"

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheid t.g.v. de aardgastransportleiding kern Loon op Zand Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheid t.g.v. de aardgastransportleiding kern "Loon op Zand" Door: Jan Kieboom 23 december 2010 Samenvatting Ten zuiden van de kern "Loon op Zand" is gelegen de

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Inhoudsopgave 2. Inleiding... 4 3. Invoergegevens... 5 3.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Door: W. Niessink Steunpunt Externe Veiligheid provincie Groningen Samenvatting Groepsrisicoberekening voor de hogedruk gasbuisleidingen van Gasunie

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

Windmolenpark Autena te Vianen

Windmolenpark Autena te Vianen Windmolenpark Autena te Vianen Veiligheidsonderzoek Definitief Eneco Wind B.V. Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 april 2013 GM-0113446, revisie D1 Verantwoording Titel : Windmolenpark Autena te Vianen

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding Notitie Aan : J. Jannink (Royal Haskoning) Van : L. Rombouts (Royal Haskoning) Datum : 1 juni 2011 Kopie : - Onze referentie : 9W7876.01/N0001_EV/versie 0/Nijm Betreft : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-06. knooppunt Kethelplein Schiedam

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-06. knooppunt Kethelplein Schiedam DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-06 knooppunt Kethelplein Schiedam Groningen, 21 december 2012 74101463-GCS 12.R.53415 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Projectnummer: D01011.000636.0100. Opgesteld door: J.C. Pronk. Ons kenmerk: 076890706:A. Kopieën aan:

Projectnummer: D01011.000636.0100. Opgesteld door: J.C. Pronk. Ons kenmerk: 076890706:A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Risicoberekening aardgasleiding Steenakker Amersfoort, 6 januari

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406 3503 RK Utrecht Rapport datum: 6 april 2011

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem (behorende bij project DOS 2012-502867) Door: Projectbureau externe veiligheid Stedendriehoek Projectleider/auteur Projectmanager Projectdirecteur J.J.G.

Nadere informatie