Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden LT-DKM BV Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Advertentie: beeldmateriaal, teksten, geluid of film (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen (bedrijfs)vermeldingen, ( )adressen, zoekresultaten, banners of buttons) welke door LT-DKM BV gepubliceerd worden in de overeengekomen media. Een of meer hyperlinks kunnen deel uitmaken van een advertentie. Contractant: de wederpartij met wie LT-DKM BV een Overeenkomst heeft gesloten. Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen LT-DKM BV en Contractant (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het plaatsen van Advertenties en/of Informatie inzake Contractant), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant. LT-DKM BV: LT-DKM BV Informatie: Advertenties en alle andere informatie, gegevens en data, inzake een Contractant of een derde, al dan niet ter promotie van de hen aangeboden diensten en/of websites of naam van een Contractant of een derde, zoals door LT-DKM BV, al dan niet op basis van een overeenkomst, gepubliceerd in door LT-DKM BV beheerde media. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijnsprestatie. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en LT-DKM BV op grond waarvan LT-DKM BV Diensten aan Contractant levert. Opdrachtgever: degene die bevoegd is om in naam van Contractant een Overeenkomst aan te gaan. Artikel 2 / Algemeen 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door LT-DKM BV van Diensten aan of ten behoeve van Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen. 2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst gaan voor de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. 2.3 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen LT-DKM BV en Contractant, wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door LT-DKM BV en de Contractant zijn overeengekomen. 2.6 LT-DKM BV wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Contractant van de hand. 2.7 LT-DKM BV is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van LT-DKM BV of op een andere wijze aan Contractant bekend worden

2 gemaakt. Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan. Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen en offertes van LT-DKM BV zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 3.2 De opdrachtgever is gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, de verstrekte opdracht tot advertentieplaatsing te annuleren. Kosteloze annulering dient schriftelijk plaats te vinden binnen 8 kalenderdagen na het verstrekken van desbetreffende opdracht. Bij overschrijding van de gestelde termijn van 8 dagen bedragen de annuleringskosten 50% van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag op het contract. LT-DKM BV behoudt het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook al is de opdracht (schriftelijk) aanvaard. Van zulk een annulering stellen wij opdrachtgever ten spoedigste in kennis. Grondslag voor annulering kan zijn ons besluit (hetzij bij onvoldoende deelname, hetzij door annulering van de uitgave door de uitgeefpartner, hetzij op grond van anderen dringende redenen) de uitgave niet te realiseren, of om andere dringende redenen welke wij onverwijld aan opdrachtgever zullen mededelen. Bij annulering zijn wij niet gehouden enige schade te vergoeden. Onze enige verplichting bestaat alsdan in het restitueren aan opdrachtgever van het door deze aan ons voor het geannuleerde gedeelte betaalde bedrag. 3.3 Opdrachtgever en Contractant staan er voor in dat Opdrachtgever volledig bevoegd is om Contractant bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen. Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening 4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt LT-DKM BV Contractant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het publiceren van Advertenties en/of Informatie. 4.2 LT-DKM BV zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 4.3 LT-DKM BV zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert LT-DKM BV niet: dat de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. 4.4 LT-DKM BV is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst of Advertentie en/of Informatie, zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens LT- DKM BV ontstaat. 4.5 LT-DKM BV is gerechtigd de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

3 4.6 LT-DKM BV is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. LT-DKM BV is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde. 4.7 Indien naar het oordeel van LT-DKM BV uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Contractant, of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is LT-DKM BV gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen. 4.8 Reclamaties of klachten inzake onjuiste of onvolledige (anders dan overeengekomen) Advertenties en/of Informatie dienen uiterlijk binnen een (1) maand na publicatie of verschijning schriftelijk aan LT-DKM BV kenbaar te worden gemaakt. Artikel 5 / Advertenties en/of Informatie 5.1 Advertenties en/of Informatie moeten voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen. LT-DKM BV heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. LT-DKM BV zal Contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen. 5.2 LT-DKM BV behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie en/of Informatie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van een Advertentie en/of Informatie kan door LT-DKM BV zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden. 5.3 LT-DKM BV is gerechtigd, doch niet verplicht, de Contractant te verzoeken de uitvoering van de Overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld door een voorbeeld Advertentie en/of Informatie te sturen. Indien LT-DKM BV, ter controle, aan Contractant een voorbeeld Advertentie en/of Informatie stuurt, kan Contractant binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het voorbeeld wijzigingen door geven op de inhoud van de Advertentie en/of Informatie. Dit is alleen mogelijk voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie en/of Informatie (bijv. vermelding naam/adres) en/of indien gegevens in het voorbeeld niet overeenkomen met de gegevens die staan vermeld in de Overeenkomst. Indien Contractant na de periode van 14 dagen een Advertentie en/of Informatie wil wijzigingen is LT-DKM BV gerechtigd hiervoor haar standaard tarieven in rekening te brengen. LT-DKM BV kan er niet voor instaan dat alle wijzigingen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd. 5.4 De uitvoering van de Overeenkomst is automatisch door Contractant goedgekeurd, indien hij noch binnen 14 dagen na de aanvang van de uitvoering daarvan, noch binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van een controle verzoek van LT-DKM BV (afhankelijk van hetgeen eerder is) schriftelijk anderszins te kennen geeft. 5.5 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, inhoud, de paginaen rubriekindeling van de media of aan de plaats of positie, ranking en ordering van de ten behoeve van Contractant geplaatste Advertentie en/of Informatie in de media. 5.6 LT-DKM BV garandeert niet dat een Advertentie en/of Informatie te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties of posities of zoeklogica en kan niet instaan voor de kleurzetting, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Contractant geplaatste Advertentie en/of Informatie in de media. Contractant is ermee bekend en akkoord dat (elektronische) media tussentijds kunnen wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de publicatiewijze en positie van de Advertentie en/of Informatie. 5.7 Contractant is ermee akkoord dat Advertenties en/of Informatie van derden, waaronder

4 concurrenten, in de buurt van de Advertentie en/of Informatie van Contractant verschijnen. Contractant is er bovendien mee akkoord dat Advertenties en/of Informatie van derden, waaronder concurrenten, verschijnen bij het gebruik van zoekwoord(en) waarvan een met de handelsnaam of merk van Contractant overeenstemmend teken onderdeel uit maakt. 5.8 LT-DKM BV is gerechtigd de Advertentie en/of Informatie te gebruiken voor plaatsing in andere media van LT-DKM BV, van rechtspersonen waarmee LT-DKM BV is gelieerd of van partners van LT-DKM BV, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Contractant kan aan deze plaatsing in andere media geen rechten ontlenen. 5.9 Contractant is ermee bekend dat de Advertentie en/of Informatie, danwel de (bedrijfs) gegevens daaruit, door LT-DKM BV worden opgenomen in een LT-DKM BV Database. LT- DKM BV is gerechtigd aan derden gebruiksrechten te verlenen ten aanzien van deze Database. Onder derden wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan aanbieders van nummerinformatiediensten In het geval Contractant een rechtspersoon is, behoudt LT-DKM BV te allen tijde het recht om de haar langs officiële of publieke weg ter kennis gekomen wijzigingen of aanvullingen van de (telefoongids)gegevens van Contractant, zonder diens voorafgaande opdracht of machtiging in een Advertentie en/of Informatie te verwerken. Artikel 6 / Medewerking door Contractant 6.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Advertentie en/of Informatie. 6.2 Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van LT-DKM BV, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart LT-DKM BV volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart LT-DKM BV eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten. 6.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij LT-DKM BV hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 6.4 Contractant zal zich houden aan alle door LT-DKM BV verstrekte of op de website van LT-DKM BV bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst. 6.5 Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om: op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze klikken op de Advertenties en/of Informatie te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software; zonder toestemming van LT-DKM BV hyperlinks op te nemen als onderdeel van de Advertenties en/of Informatie, met uitzondering van de daarvoor bestemde url-regels/items. 6.6 Indien Contractant in het kader van de dienstverlening een gebruiksnaam en

5 wachtwoord van LT-DKM BV ontvangt, dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Contractant LT-DKM BV direct op de hoogte te stellen, zodat LT-DKM BV de toegang tot de Dienst van Contractant kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruiksnaam en wachtwoord. LT-DKM BV kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruiksnaam en wachtwoord. Artikel 7 / Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden 7.1 Indien Contractant ten behoeve van een derde partij met LT-DKM BV een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing. 7.2 Contractant garandeert dat de derde partij akkoord is met de plaatsing van de Advertentie en/of Informatie zoals tussen Contractant en LT-DKM BV overeengekomen. 7.3 LT-DKM BV is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele Advertentie en/of Informatie te stellen. 7.4 LT-DKM BV is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan LT-DKM BV blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de Advertentie en/of Informatie c.q. de plaatsing daarvan, is LT-DKM BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Contractant jegens LT-DKM BV volledig aansprakelijk voor de in verband met de plaatsing van de Advertentie en/of Informatie aan LT-DKM BV verschuldigde vergoeding. 7.6 Contractant vrijwaart LT-DKM BV volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart LT-DKM BV eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten. Artikel 8 / Vergoeding en betaling 8.1 Contractant is aan LT-DKM BV de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan LT-DKM BV verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen. 8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Advertentie en/of Informatie. 8.3 LT-DKM BV is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt. 8.4 LT-DKM BV is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken. 8.5 LT-DKM BV brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel

6 van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van LT-DKM BV leidend. 8.6 Betaling dient te geschieden op de door LT-DKM BV aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 8.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. 8.8 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend. 8.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van 50,- (vijftig euro) LT-DKM BV is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van LT-DKM BV, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens LT-DKM BV. LT-DKM BV is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen. Artikel 9 / Intellectuele Eigendomsrechten 9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die LT-DKM BV in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij LT-DKM BV of bij de derde van wie LT-DKM BV het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent LT-DKM BV aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken. 9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van de Overeenkomst aan LT-DKM BV ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan LT-DKM BV ter beschikking te stellen. Contractant verleent LT-DKM BV het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. 9.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan LT-DKM BV ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart LT-DKM BV volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart LT-DKM BV eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten. 9.4 Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is. Artikel 10 / Privacy en Geheimhouding

7 10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient LT-DKM BV persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. LT-DKM BV draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens voldoet aan de WBP en aan haar eigen Privacy Verklaring opgenomen op haar websites Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden. Artikel 11 / Aansprakelijkheid 11.1 LT-DKM BV is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LT-DKM BV in welk geval LT-DKM BV uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade De totale aansprakelijkheid van LT-DKM BV bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van LT-DKM BV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van LT-DKM BV wel aan de overeenkomst beantwoordt; redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen; redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan Iedere aansprakelijkheid van LT-DKM BV voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolg schade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten LT-DKM BV is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst In afwijking op het voorgaande geldt voor de Dienst die bestaat uit het gratis plaatsen van een Advertentie en/of Informatie het volgende. LT-DKM BV is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LT-DKM BV in welk geval de aansprakelijkheid van LT-DKM BV uitsluitend bestaat uit: het verbeteren van de Advertentie en/of Informatie in de eerstvolgende editie van de offline media, en/of het verbeteren van de Advertentie en/of Informatie in de online media. Artikel 12 / Opschorting 12.1 LT-DKM BV is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit

8 de Overeenkomst, danwel indien LT-DKM BV het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan LT-DKM BV toekomend recht. Opschorting ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door LT-DKM BV geleverde Diensten Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal LT-DKM BVde opschorting opheffen. Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst 13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 3 kalendermaanden voor aanvang van de vervolgtermijn De looptijd wordt berekend vanaf de datum van verschijning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen Onverminderd haar overige rechten, is LT-DKM BV gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door LT-DKM BV geleverde Diensten. Bedragen die LT-DKM BV voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen LT- DKM BV in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht. Artikel 14 / Slotbepalingen 14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. LT-DKM BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden social blue

Algemene Voorwaarden social blue Algemene Voorwaarden social blue DEFINITIES Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden november 2015 gratisdoelensteunen.nl KvK 50412930 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud 1/9 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL AANBIEDERS / ADVERTEERDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing

Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing 1. Definities Content: alle data op een medium, zoals een website of een webapplicatie, waaronder, maar niet te beperken tot, teksten, afbeeldingen en video

Nadere informatie

Deel 1 Algemene voorwaarden van Uwwetloket

Deel 1 Algemene voorwaarden van Uwwetloket Deel 1 Algemene voorwaarden van Uwwetloket > Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Golow Service B.V.

Algemene Voorwaarden van Golow Service B.V. Algemene Voorwaarden van Golow Service B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Golow: is een service van Golow Service BV. gevestigd aan het Stadionweg 37A, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor interim- managementopdrachten:

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor interim- managementopdrachten: ALGEMENE VOORWAARDEN Voor interim- managementopdrachten: M Mobile Solutions Nachtwchtlaan 461 1058 ER Amsterdam www.mmobilesolutions.com info@mmobilesolutions.com M Mobile Solutions is statutair gevestigd

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo B.V. Artikel 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Als u gebruik wilt maken van betaalde Diensten van Zij Maken Het, dient u akkoord te gaan met de hier opgesomde Algemene voorwaarden.

Als u gebruik wilt maken van betaalde Diensten van Zij Maken Het, dient u akkoord te gaan met de hier opgesomde Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZIJ MAKEN HET 01 maart 2015 Als u gebruik wilt maken van betaalde Diensten van Zij Maken Het, dient u akkoord te gaan met de hier opgesomde Algemene voorwaarden. 01 Artikel DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015 Algemene voorwaarden De MediaRaad Maart 2015 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Op alle opdrachten van een adverteerder aan en overeenkomsten tussen een adverteerder en De MediaRaad, en haar dochter ondernemingen

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA Artikel 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie