ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten en producten; Hoofdstuk 2 t/m 5: aanvullende voorwaarden welke alleen van toepassing zijn op de in het hoofdstuk genoemde diensten. Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1.1 Advertentie: een banner, button of ander (beeld)materiaal bedoeld ter promotie van Opdrachtgever en/of diens producten of diensten, inclusief een hyperlink naar de Website; 1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt; 1.3 Eigen Content: de in het kader van de Dienst te gebruiken teksten, beeldmaterialen, logo s, klant- en leadgegevens, marketing- en salesmaterialen en andere materialen afkomstig van Opdrachtgever; 1.4 Dashboard: een beveiligde en afgeschermde omgeving waarin Opdrachtgever de resultaten van de Dienst kan inzien; 1.5 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten van NSC die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen sales-, acquisitie-, lead generatie- en advertentiediensten en Trainingen gericht op sales en acquisitie; 1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow; 1.7 Media: de door NSC aan te wijzen websites of andere media waarop de Advertentie wordt geplaatst; 1.8 NSC: New Sales Company BV (tevens handelend onder de naam MKBanner en Prospectherkenning), gevestigd te Rubberstraat 9, 1411 AL Naarden ; 1.9 Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon met wie NSC een Overeenkomst heeft gesloten; 1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en NSC op grond waarvan NSC een Dienst aan Opdrachtgever levert; 1.11 Rapportage: rapportage waarin de resultaten van de Dienst zijn opgenomen, zoals campagne- of salesrapportage; 1.12 Trainingen: trainingen, cursussen, workshops of andere vormen van opleidingen op het gebied van sales, marketing en acquisitie; 1.13 Website: de website van Opdrachtgever. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de levering van Diensten door NSC aan Opdrachtgever. Dit geldt ongeacht de vorm van deze Algemene Voorwaarden. 2.2 NSC wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand. 2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door NSC en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2 2.4 NSC is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van NSC of op een andere wijze aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wil aanvaarden kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat. Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen en offertes van NSC zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door NSC aangegeven. 3.2 Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Opdrachtgever door NSC wordt aanvaard of, indien dit eerder gebeurd, vanaf het moment dat NSC uitvoering geeft aan de Opdracht. Alle door Opdrachtgever geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. Artikel 4 Uitvoering Diensten 4.1 NSC zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Zij zal zich naar beste vermogen inspannen de Dienst te leveren conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijnen. 4.2 NSC geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert NSC niet dat: Opdrachtgever door gebruik te maken van de Dienst bepaalde omzetten of salesresultaten behaald; de Dienst (waaronder de Advertenties, Media, Dashboard of ter beschikking gestelde programmatuur) ononderbroken zal werken of vrij van fouten en/of gebreken; 4.3 NSC mag de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst. NSC mag de Dienst ook verbeteren en steeds aanpassen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt. In deze gevallen heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 4.4 NSC mag voor de uitvoering van de Dienst gebruikmaken van diensten van derden. NSC is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde. 4.5 Indien naar het oordeel van NSC de uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Opdrachtgever, of eventuele derden in opdracht van Opdrachtgever, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), mag NSC alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Opdrachtgever in rekening brengen en is Opdrachtgever verplicht deze te vergoeden. Artikel 5 Vergoedingen en betaling 5.1 Alle aan NSC te betalen vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro s. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of van de omvang van de geleverde resultaten (zoals views, clicks of leads. 5.2 NSC is eenmaal per jaar gerechtigd om de prijzen en vergoedingen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. 5.3 NSC is altijd gerechtigd om vooruitbetaling van een vergoedingen te verzoeken. 5.4 Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van NSC leidend. 5.5 Betaling van de factuur door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3 5.6 Indien de Opdrachtgever enige factuur van NSC niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Opdrachtgever is vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand genomen. 5.7 Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan NSC de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250, Een eventueel beroep van Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten. Artikel 6 Medewerking van de Opdrachtgever 6.1 Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens en informatie verstrekken, waaronder mede begrepen de Eigen Content. 6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en dat gebruik daarvan door NSC niet onrechtmatig (jegens derden) is. Opdrachtgever vrijwaart NSC volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van deze gegevens door NSC. 6.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij NSC hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend. 6.4 Opdrachtgever zal zich houden aan alle richtlijnen van NSC inzake het gebruik van de Dienst. 6.5 Indien Opdrachtgever in het kader van de Dienst gebruik maakt van een gebruiksnaam, wachtwoord of ander beveiligingsmiddel, dient Opdrachtgever hiermee zorgvuldig om te gaan. In het geval misbruik of diefstal wordt vermoed, dient Opdrachtgever NSC direct op de hoogte te stellen, zodat NSC de toegang tot de Dienst van Opdrachtgever kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade verband houdend met het ongeautoriseerd gebruik van de Dienst via zijn gebruiksnaam, wachtwoord of ander beveiligingsmiddel. 6.6 Indien NSC haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op de locatie van de Opdrachtgever of op een andere externe locatie uitvoert, zal Opdrachtgever zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, zorgen voor een daartoe geschikte, veilige ruimte, voorzien van alle benodigde apparatuur. Indien er bepaalde huisregels gelden, zal NSC zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hier aan houden. 6.7 Indien de door NSC in rekening te brengen vergoeding afhankelijk is van gegevens uit de administratie van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het aantal leads of het aantal door Opdrachtgever uitgebrachte offertes), dan zal Opdrachtgever deze gegevens steeds vóór de 5de van elke maand aan NSC verstrekken. Bij twijfel over de juistheid van deze gegevens is NSC gerechtigd om inzage te krijgen in de relevante boeken en bescheiden. Opdrachtgever zal binnen 2 werkdagen na de ontvangst van een verzoek daartoe van NSC, NSC toegang verlenen tot deze relevante boeken en bescheiden. NSC is gerechtigd om hiervan kopieën voor haar eigen administratie te maken. 6.8 Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van een jaar na afloop van de Overeenkomst is Opdrachtgever niet gerechtigd om werknemers of consultants die, gedurende de Overeenkomst, werkzaamheden verrichtten voor NSC in dienst te nemen dan wel op andere wijze aan zich te binden (bijvoorbeeld als externe consultant of adviseur).

4 Artikel 7. Klant- en persoonsgegevens 7.1 Als dit is overeengekomen verwerkt NSC in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens, (waaronder klantgegevens en IP adressen), één en ander steeds in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor deze verwerking ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. NSC handelt in dit kader alleen als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 7.2 Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn om de in het kader van de Dienst gebruikte persoonsgegevens te (laten) verwerken (en dus gebruiken) in de Dienst en dat deze verwerking niet onrechtmatig is. Opdrachtgever vrijwaart NSC volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van de persoonsgegevens in de Dienst. 7.3 NSC zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 7.4 NSC is gerechtigd om de klant- en persoonsgegevens te anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren. Artikel 8 Intellectuele eigendom 8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle documentatie, programmatuur, Rapportages, Dashboard, Advertenties, sales scripts, trainingsmaterialen en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij NSC of haar licentiegevers. Gedurende de Overeenkomst verleent NSC aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen alsmede de resultaten van de Diensten binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken. 8.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Eigen Content die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan NSC ter beschikking stelt, blijft eigendom van Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever verleent NSC het onbeperkt en onvoorwaardelijk recht de Eigen Content voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. 8.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan NSC ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart NSC volledig van eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden en vrijwaart NSC eveneens van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten. 8.4 Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is. Artikel 9 Geheimhouding 9.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen volledig geheimhouden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de aan de Dienst ten grondslag liggende werkwijze, methoden en technieken, de door NSC aan Opdrachtgever verstrekte adviezen en de klantgegevens van Opdrachtgever. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 9.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

5 Artikel 10 Aansprakelijkheid NSC 10.1 De aansprakelijkheid van NSC wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van NSC te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van NSC wel aan de Overeenkomst beantwoordt, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan Iedere aansprakelijkheid van NSC voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van NSC of haar personeel. Artikel 11 Duur van de overeenkomst 11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst door één of beide partijen uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de vervolgtermijn schriftelijk wordt opgezegd NSC mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien NSC gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen, onverminderd enig ander aan NSC toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal NSC de opschorting opheffen Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij: surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend; in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ter zake van al door NSC geleverde Diensten. Bedragen die NSC voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van kracht Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst en vernietigt of retourneert hij alle door NSC in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde materialen. Artikel 12 Geschillen 12.1 Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland. Hoofdstuk 2. Aanvullende voorwaarden MKBanner In aanvulling op de voorwaarden uit hoofdstuk gelden voor de dienst MKBanner de volgende aanvullende voorwaarden (artikel13 t/m 15).

6 Artikel 13 Plaatsing van Advertentie 13.1 NSC zal steeds haar uiterste best doen om de Advertentie op te nemen in de overeengekomen Media Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de Eigen Content waaronder de inhoud van de in het kader van de Dienst te gebruiken Advertentie en zal steeds zelf controleren of de inhoud van de Advertentie (en de gevolgen daarvan) in lijn is met het doel van de Overeenkomst De Advertentie dient steeds te voldoen aan de door NSC bekend gemaakte specificaties en eisen. Deze specificaties en eisen kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst wijzigen. NSC zal Opdrachtgever van een dergelijke wijziging tijdig op de hoogte stellen NSC behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie, zonder voorafgaande mededeling, te weigeren, te verwijderen, niet verder via de Dienst te verspreiden of aan te passen, zonder dat Opdrachtgever aanspraak heeft op enige vergoeding. NSC zal zo Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Voorgaande kan bijvoorbeeld gebeuren indien NSC het vermoeden heeft dat de inhoud van de Advertentie onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden 13.3 NSC kan Opdrachtgever verzoeken de Advertentie te controleren. Indien NSC een dergelijk verzoek doet, dient Opdrachtgever binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst hiervan eventuele wijzigingen door te geven aan NSC. Daarna geldt de Advertentie als definitief door Opdrachtgever geaccepteerd. Deze wijzigingen kunnen alleen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie. Artikel 14 Rapportage 14.1 Als onderdeel van de Dienst zal NSC Opdrachtgever periodiek voorzien van Rapportages welke, indien overeengekomen, via het Dashboard aan Opdrachtgever ter beschikking kunnen worden gesteld. De Rapportage kan bestaan uit een overzicht van de resultaten van de Advertentie, de Media, eventuele conversie- en sales cijfers en de resultaten afkomstig uit de voor de Opdrachtgever gebruikte cookies of andere retargeting technologieën, één en ander afhankelijk van de overeengekomen Dienst. Artikel 15 Retargeting en cookies 15.1 Indien overeengekomen maakt de Dienst gebruik van zogenaamde retargeting / remarketing technologieën, waaronder cookies. Met deze technologie kunnen bezoekers van de Website worden gevolgd over websites van derden waarop vervolgens Advertentie wordt getoond. Met de technologie kan eveneens op geanonimiseerd niveau de interesses van bezoekers aan de Website worden geanalyseerd Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze retargeting / remarketing technologieën valt onder de bepalingen neergelegd in artikel 11.7A van de Telecommunicatiewet (Cookiebepaling). Opdrachtgever garandeert dan ook dat het gebruik van de deze retargeting / remarketing technologieën in lijn is met artikel 11.7A Tw en dat hij op een juiste wijze toestemming heeft verkregen van de bezoeker van zijn Website. Opdrachtgever vrijwaart NSC volledig van alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van de retargeting / remarketing technologieën in de Dienst. Hoofdstuk 3. Aanvullende voorwaarden Prospectherkenning In aanvulling op de voorwaarden in hoofdstuk 1 (Algemene Bepalingen) gelden voor de dienst Prospectherkenning de volgende aanvullende voorwaarden (artikelen 16 t/m 18). Artikel 16. Licentie voor gebruik programmatuur

7 16.1 Alvorens gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Opdrachtgever de door NSC verstrekte programmatuur te integreren in zijn Website op de door NSC aan te geven wijze Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent NSC aan Opdrachtgever een nietexclusief en niet-overdraagbaar recht om deze programmatuur, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en uitsluitend in het kader van de Dienst, te gebruiken. Na afloop van de Dienst dient Opdrachtgever de programmatuur te verwijderen en mag deze niet meer worden gebruikt Opdrachtgever mag de door NSC verstrekte programmatuur niet aan derden ter beschikking stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren, openbaar maken of verveelvoudigen. Artikel 17. IP adressen en Cookies 17.1 Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat in het kader van de Dienst IP adressen van de bezoekers van de Website worden verzameld en gebruik wordt gemaakt van cookies en vergelijkbare technologieën Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verzameling van IP adressen en gebruik van cookies voldoet aan de relevante bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Hij staat er voor in dat hij op een juiste wijze toestemming heeft verkregen van de bezoeker van zijn Website. Opdrachtgever vrijwaart NSC volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van de IP adressen en het gebruik van de cookies of vergelijkbare technologieën in de Dienst. Artikel 18. Toegang tot Dashboard 18.1 Als onderdeel van de Dienst stelt NSC online (op afstand) een Dashboard aan Opdrachtgever ter beschikking. Opdrachtgever kan via een toegangscode, wachtwoord of ander beveiligingsmiddel toegang krijgen tot dit Dashboard. Opdrachtgever kan via dit Dashboard de door NSC opgemaakte Rapportages inzien Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de werking en toegankelijkheid van het Dashboard mede afhankelijk is van het functioneren van de, door Opdrachtgever gebruikte, computersystemen en (internet) verbindingen. NSC is niet aansprakelijk voor het tijdelijk of permanent disfunctioneren daarvan. Hoofdstuk 4. Aanvullende voorwaarden Trainingen In aanvulling op de voorwaarden uit Hoofdstuk 1 gelden voor de door NSC te geven Trainingen de volgende aanvullende voorwaarden (artikel 19). Artikel 19. Trainingen 19.1 Annuleren van de Training kan alleen schriftelijk of per . Als annuleringsdatum geldt de datum van de ontvangst van de brief door NSC danwel de datum van ontvangst van de e- mail van Opdrachtgever Ingeval van annulering is Opdrachtgever het volgende verschuldigd: Bij annulering tot uiterlijk 5 weken voor de geplande startdatum van de Training is Opdrachtgever 60,- aan administratiekosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Bij annulering later dan 5 weken voor de geplande startdatum van de Training is Opdrachtgever de volledige prijs van de Training verschuldigd, tenzij anders overeengekomen Indien Opdrachtgever in plaats van de opgegeven cursist een vervanger wil laten deelnemen aan de Training, dient hij dit uiterlijk een week voor de startdatum aan NSC te melden.

8 Opdrachtgever is in dat geval in aanvulling op het overeengekomen tarief voor de Training administratiekosten ter hoogte van 60,- verschuldigd Bij onvoldoende aanmeldingen voor de Training is NSC gerechtigd om de Training te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd tot terugbetaling van de al door hem betaalde vergoeding voor de Training NSC is gerechtigd om de datum voor de Training te wijzigen. De nieuwe datum zal per aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien Opdrachtgever op deze nieuwe datum verhinderd is, kan hij binnen 14 dagen na de ontvangst van de waarin de gewijzigde datum bekend wordt gemaakt, de Training kosteloos annuleren De Trainingen worden tijdens reguliere kantooruren gegeven op de door Opdrachtgever aangewezen locatie. Onder reguliere kantooruren wordt in dit kader verstaan maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en uur, met uitzondering van Nederlandse feestdagen. Indien de Training onverhoopt buiten de kantooruren plaats vindt, is NSC gerechtigd een opslag van 50% op het overeengekomen (uur)tarief in rekening te brengen voor het deel van de training dat buiten de reguliere kantooruren plaats vond Tenzij anders overeengekomen zijn de vergoedingen exclusief reistijd en exclusief de reis- en verblijf kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk door NSC in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Hierbij geldt dat de reistijd berekend wordt op basis van 50% van het uurtarief voor de trainer. De reis- en verblijfkosten worden berekend aan de hand van de standaard door NSC gehanteerde vergoedingen. Hoofdstuk 5. Aanvullende voorwaarden Consultancy en Interimdiensten In aanvulling op de voorwaarden uit Hoofdstuk 1 gelden voor de consultancy en interim diensten de volgende aanvullende voorwaarden (artikel 20). Artikel 20. Consultancy en Interim 20.1 De door NSC in te zetten consultants zullen beschikken over de met NSC schriftelijk overeengekomen kwalificaties Indien partijen zijn overeengekomen dat de Dienst wordt geleverd door een bepaalde consultant van NSC, is NSC te allen tijde gerechtigd deze consultant, na overleg met Opdrachtgever te vervangen door een ander consultant met vergelijkbare kwalificaties en kennis De consultants zullen hun werkzaamheden tijdens reguliere kantooruren uitvoeren op de door Opdrachtgever aangewezen locatie. Onder reguliere kantooruren wordt in dit kader verstaan maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en uur, met uitzondering van Nederlandse feestdagen. Indien de consultants buiten de kantooruren werkzaamheden verrichten, is NSC gerechtigd een opslag van 50% op het overeengekomen (uur)tarief voor de buiten de kantooruren gewerkte uren in rekening te brengen Tenzij anders overeengekomen zijn de vergoedingen exclusief reistijd en exclusief de reis- en verblijf kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk door NSC in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Hierbij geldt dat de reistijd berekend wordt op basis van 50% van het uurtarief voor de consultant. De reis- en verblijfkosten worden berekend aan de hand van de standaard door NSC gehanteerde vergoedingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden social blue

Algemene Voorwaarden social blue Algemene Voorwaarden social blue DEFINITIES Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Databoss zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Databoss zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. ALGEMENE VOORWAARDEN DATABOSS DESIGN BV Deze Algemene Voorwaarden zijn van Databoss Design BV gevestigd te Oss. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LT-DKM BV Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ontwikkeling Oxygen Software Artikel 1 / Definities

Algemene Voorwaarden Ontwikkeling Oxygen Software Artikel 1 / Definities Algemene Voorwaarden Ontwikkeling Oxygen Software Artikel 1 / Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene Leveringsvoorwaarden EXT Internet Consultancy VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden november 2015 gratisdoelensteunen.nl KvK 50412930 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing

Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing Algemene Voorwaarden Edjon Online Marketing 1. Definities Content: alle data op een medium, zoals een website of een webapplicatie, waaronder, maar niet te beperken tot, teksten, afbeeldingen en video

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo B.V. Artikel 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo BVBA Artikel 1. Definities In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Versie januari 2014 Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR 1. Definities 1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Adfactor een Overeenkomst aangaat. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Artikel : Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie