Technische omschrijving en Algemene informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische omschrijving en Algemene informatie"

Transcriptie

1 Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d

2 Technische Omschrijving en Algemene Informatie Verkoop 13 Watervilla s Oegstgeest aan de Rijn blad 1 van 23

3 Algemene Informatie Voorschriften en bepalingen Op dit project zijn de voorschriften en bepalingen van toepassing, die van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg N.V. (Woningborg) gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval dat enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Als een soort samenvatting hebben wij voor u een afwerkstaat opgesteld welke als bijlage aan deze technische omschrijving is toegevoegd. Ongeacht datgene wat in de afwerkstaat is omschreven, geldt onverkort hetgeen in de technische omschrijving zelf is bepaald. Woningborg-garantie De woning wordt geleverd met een officieel erkend garantiecertificaat van Woningborg. Om deze garantie te kunnen aanbieden heeft de aannemer, Rehorst Bouw B.V. zich aangesloten bij Woningborg. Deze waarborgmaatschappij hanteert strenge normen voordat een ondernemer ingeschreven kan worden. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg is aangemeld, is nauwkeurig bekeken of het voldoet aan de technische eisen die door Woningborg worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de ondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen is voldaan mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper na het ondertekenen van de overeenkomst het garantiecertificaat. De bouwkundige voorzieningen buiten de woning, welke niet één geheel vormen met de woning, en groenvoorzieningen zijn uitgesloten van de Woningborg-garantie. Wat houdt de Woningborg-garantie in Als de koper een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het Woningborg -garantiecertificaat verplicht de ondernemer zich tot garantie op de kwaliteit van de woning. De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg. De koper heeft altijd een contract met zekerheid. De verkoopdocumentatie wordt samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg. Mocht de bouwondernemer gedurende de bouw failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor de volledige afbouw van uw woning. Is de afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. E.e.a. conform de door Woningborg vastgestelde regels. Klantgericht Bouwen en Bouwprestaties.nl De aannemer Rehorst Bouw B.V. is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Klantgericht Bouwen (www.klantgerichtbouwen.com). Het Keurmerk wordt uitgereikt door de gelijknamige Stichting Klantgericht Bouwen. Deze stichting is opgericht door de brancheorganisatie Bouwend Nederland, blad 2 van 23

4 in samenwerking met kopers belangenvereniging Eigen Huis en heeft als doel de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en de dienstverlening aan kopers te verbeteren. Het keurmerk wordt toegekend aan ontwikkelaars, aannemers en woningbouwcorporaties, die projectmatig nieuwbouwwoningen laten bouwen en die beter presteren dan de markt. De tevredenheid van de kopers en de kwaliteit van de opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt continu gemeten en vergeleken met Nederlandse ondernemingen in dezelfde branche. Met de website biedt de Stichting Klantgericht Bouwen een platform voor het objectieve wijze vergelijken van de bouwprestaties van verschillende bouwondernemingen in nieuwbouw(koop)projecten. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming, die betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. Op basis van de uitkomst van de enquêtes worden beoordelingen (uitgedrukt in cijfers) uitgerekend en gepubliceerd. Daarnaast kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven over hun bouwonderneming. Kijk op voor de bouwprestaties van de aannemer. Koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst De woningen in dit project zijn in opdracht van BPD Ontwikkeling B.V. ontwikkeld. De woningen zullen worden gebouwd door Rehorst Bouw B.V. Bij aankoop van de woning zult u een koopovereenkomst sluiten met BPD ( verkoper ) voor de levering van de grond en een aannemingsovereenkomst sluiten met Rehorst Bouw B.V. ( bouwondernemer ) voor de bouw van uw woning. Alle afspraken met betrekking tot de aankoop van de grond worden vastgelegd in een koopovereenkomst en, met betrekking tot de bouw van de woning, in een aannemingsoverkomst. De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De koopovereenkomst wordt getekend door u en de verkoper en de aannemingsovereenkomst wordt getekend door u en de bouwondernemer. Zodra u beiden getekend heeft, zal (een kopie van) de overeenkomst naar de notaris verzonden worden. Als de notaris bericht krijgt dat de notariële leveringen kunnen plaatsvinden, zult u rechtstreeks van de notaris vernemen op welke datum de leveringsakte en de hypotheekakte kunnen worden gepasseerd. In de koop- en de aannemingsovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van de koper, de verkoper en de bouwondernemer vastgelegd. Door het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht de koper zich tot het betalen van de V.O.N.- prijs terwijl de bouwondernemer zich door medeondertekening verplicht tot de bouw van het huis, mits aan alle opschortende voorwaarden voortvloeiende uit genoemde overeenkomst is voldaan. Nadat de overeenkomsten door de koper, de verkoper en de bouwondernemer zijn ondertekend ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Eveneens wordt er een kopie naar Woningborg verzonden ter verkrijging van het garantiecertificaat. blad 3 van 23

5 Koopsom vrij op naam De koop- en aanneemsom van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: de koopsom van de bouwkavel; de bouwkosten van de basisuitvoering; de honoraria van de architect, de constructeur en de overige adviseurs; de verkoopkosten; de notariskosten verband houdende met de juridische levering, inclusief de kadastrale inmeting; de legeskosten van de omgevingsvergunning; de eenmalige huis aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering; de aansluitkosten van het centrale antennesysteem tot en met het abonnee-overgavepunt in de meterkast; de voorziening voor de invoer van de kabel voor het telecommunicatiesysteem naar de meterkast (mantelpijp). De aansluitkosten van het telecommunicatiesysteem tot en met het abonnee-overgavepunt in de meterkast zijn niet opgenomen; de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg; de CAR-verzekering; het geldend btw-tarief. De kosten in verband met de eventuele financiering van de woning zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten zijn: de afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening; de taxatiekosten; de notariskosten van de hypotheekakte; het renteverlies tijdens de bouw; de kosten in verband met het aanvragen van een nationale hypotheekgarantie (indien van toepassing). Tevens zijn de volgende kosten niet in de koopsom begrepen: de aansluiting van de telefoon; de entreegelden en abonnementskosten van het centrale antennesysteem (kosten in verband met de signaallevering); de inschakelkosten c.q. bewoners aansluitkosten in verband met de levering van elektra, gas, water en signaallevering van het centraal antennesysteem; de kosten met betrekking tot gemeentelijke en provinciale belastingen en heffingen alsmede abonnementsgelden ten behoeve van alle aanvullende producten welke worden geïnd door het plaatselijke energiebedrijf; De kosten benodigd voor het verkrijgen van een Energielabel zoals dit sinds 1 januari 2008 verplicht is gesteld door de overheid bij verkoop van een bestaande woning. blad 4 van 23

6 Prijsstijgingen De in de koop- en aanneemsom overeengekomen totale koopsom is vast. Loon- en materiaalkosten stijgingen tijdens de bouw worden dus niet aan u doorberekend. Wijzigingen in prijzen van niet standaard producten en materialen (van externe toeleveringsbedrijven en/of fabrikanten) welke het directe gevolg zijn van keuzes uit toegestaan meerwerk worden wel aan u doorberekend. Ook indien er inmiddels een voor akkoord getekende offerte is geretourneerd van de betreffende leverancier en/of showroom. Wijzigingen in het btw-tarief worden zowel in het meerwerk als in de koop-/ aanneemsom doorberekend. Eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van transport" bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris de koper een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening is tevens vermeld welk bedrag de koper tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht én de hypotheekakte. Bijkomende kosten kunnen zijn: de (bouw)rente over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; de kosten in verband met een hypothecaire geldlening; eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. Wat en wanneer te betalen De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. Deze overeenkomst geeft aan dat de koper tot de datum van de akte van levering uitstel van betaling heeft. Maar voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt de koper inmiddels wel de termijnnota's. Op de datum van de akte van levering moet de koper deze bouwtermijnen en de daarover verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze rente is btw verschuldigd. Indien de koper over eigen middelen beschikt, kan de koper eventueel voor de akte van levering de verschuldigde termijnnota s aan de ondernemer betalen. Na de betaling van de termijnnota s is de koper geen bouwrente meer verschuldigd over de vervallen termijnnota s. Vervolgens ontvangt de koper telkens wanneer de bouw zover is gevorderd een volgende termijnnota. Deze nota's moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening zijn voldaan. Op dit project is verder het opschortingsrecht (5% regeling) van toepassing, zoals omschreven in de garantie en waarborgregeling van Woningborg. blad 5 van 23

7 Hypotheek tijdens de bouw Na de notariële overdracht ontvangt de koper van de ondernemer de nota's over de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie dient zo spoedig mogelijk, voorzien van de handtekening van de koper, naar de hypotheekverstrekker verzonden te worden, die voor de betaling zorgdraagt. Vanaf de transportdatum betaalt de koper hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die betaald moet worden over het volledige hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd. Vanaf de dag van de oplevering heeft de koper een opstalverzekering nodig. De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van deze verzekering. Situatietekening Het ontwikkelen van een wijk is een voortdurend proces waarbij, naarmate het proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen, die in de verkoopdocumentatie zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Er kunnen zich altijd wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke voordoen. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmingsof uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Eveneens wijzen wij u erop dat de aanleg van het openbaar gebied valt onder de verantwoording van de gemeente. De ondernemer is hiervoor derhalve dan ook niet aansprakelijk. De nummers in de woningen op de situatietekening zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle partijen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers, die betrekking hebben op het nieuwe adres. Deze worden pas bekend gemaakt nadat de straatnamen zijn vastgesteld. Wijzigingen De technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architecten, constructeurs en adviseurs van het plan. Desondanks is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verkaveling, een gewijzigde constructie of uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven of welstandseisen. Tevens is het recht voorbehouden om wijzigingen op de tekeningen en/of technische omschrijving door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de woning. De maat en de plaats van de radiatoren en installaties is indicatief. De voornaamste maten zijn op de verkooptekeningen vastgelegd of zijn in de technische omschrijving vermeld. Hoewel aan de maatvoering veel zorg is besteed, kunnen er maatafwijkingen voorkomen. Een afwijkende perceelgrootte is niet verrekenbaar. De definitieve grootte van de kavel is pas bepaald bij de kadastrale opmeting, die plaatsvindt na de oplevering. blad 6 van 23

8 Bij het inrichten van de woning dienen de maten ter plaatse ingemeten te worden. Geringe wijzigingen in de maten, die verband houden met de nadere uitwerking en met de maten van de bouwstoffen, geven geen aanleiding tot verrekening. Afwijkingen in maat, constructie en vorm zijn voorbehouden. De opgenomen perspectieftekeningen geeft een artist impression weer. Verschillen tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering kunnen voorkomen. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Ook niet qua kleurstelling en dergelijke, deze worden veelal in een later stadium bepaald door de architect. Meerwerk De koper wordt in de gelegenheid gesteld, mits tijdig ingediend, te kiezen uit wijzigingen, zodat de woning kan worden aangepast aan de persoonlijke wensen. De mogelijke wijzigingen, met de bijbehorende meerprijzen, zijn opgenomen in de standaard koperskeuzelijst. De koperskeuzelijst maakt deel uit van het contract. Oplevering Alles wordt uitgevoerd naar eis van goed en deugdelijk werk. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd. Voor de officiële oplevering vindt er een vooropname plaats in het bijzijn van u en de aannemer. Eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden worden tijdens de vooropname genoteerd. Let op! Ook het door u gekozen meerwerk wordt hierbij geïnspecteerd. Deze vooropname heeft overigens geen juridische status, maar is bedoeld om, ter voorbereiding op de officiële oplevering, eventuele onvolkomenheden vooraf op te lossen. Circa één week na de vooropname vindt de officiële oplevering plaats. Tijdens deze oplevering vindt er een laatste grondige inspectie van de woning plaats, hierbij worden eventuele gebreken en/of tekortkomingen alsmede de meterstanden genoteerd op het proces verbaal van oplevering. De woning kan alleen aan u worden opgeleverd indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan en het transport van de eigendomsakte van het huis en de eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden. Pas na ondertekening van het proces verbaal van oplevering is de woning officieel van u en worden de sleutels overhandigd. Direct aansluitend gaat de onderhoudstermijn van drie maanden in, zoals beschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010, waarna de garantietermijnen gaan gelden. Energielevering Om in de periode kort voor de oplevering alle installaties te kunnen testen en bijvoorbeeld uw keukenapparatuur te kunnen aansluiten, zullen wij kort voor de oplevering een energieleveringscontract afsluiten. Dit gebeurt zo n vijf tot tien weken voor de oplevering van uw woning. Dit energieleveringscontract ten behoeve van elektriciteit en/of gas is tot de oplevering van uw woning. U kunt zelf uw gewenste energieleverancier kiezen. Heeft u in het verleden een contract met Eneco afgesloten, dan kan dit contract vrijwel altijd mee verhuisd worden naar uw nieuwe adres. Tijdens de oplevering worden de meterstanden opgenomen en door ons doorgegeven aan de energieleverancier. blad 7 van 23

9 Wij benadrukken dat het gezien de bouwtijd op dit moment voor iedereen mogelijk is een bestaand (persoonlijk) contract bij de huidige energieleverancier tijdig op te zeggen en/of te beëindigen. Wij zullen u hier later nog over informeren. Voor de exacte voorwaarden welke uw huidige energieleverancier stelt, verzoeken wij u de toepasselijke algemene voorwaarden te raadplegen. Energielabel Vanaf 1 januari 2008 /2015 (met sanctie mogelijkheid) bent u verplicht als eigenaar van een woning bij een eventuele verkoop een zogenaamd Energielabel te overleggen. De invoering van het energielabel is door de rijksoverheid echter erg laat ingevoerd, waardoor partijen, waaronder softwarehuizen, nog niet gereed zijn ten aanzien van de verwerking van het label bij nieuwbouw. Ook het digitale bestand van nieuwbouwprojecten bij RVO.nl is nog niet op orde. Het is voor ons derhalve niet mogelijk een energielabel bij uw nieuwbouwwoning te verstrekken. Wanneer de registratie bij RVO.nl op orde is kunt u zelf, met uw eigen DigiD, het energielabel raadplegen en aanvragen. Bij de oplevering van uw woning ontvangt u hierover nog een brief van ons. Woningen die gebouwd zijn met een EPC-norm van 0,6 of lager hebben automatisch recht op energielabel A. De begane grond vloer, gevels en dak zijn zeer goed geïsoleerd en er is HR+ glas en een HR ketel gebruikt. Wij kunnen garanderen dat uw nieuwe woning energielabel A heeft. blad 8 van 23

10 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EENGEZINSWONINGEN 1. Peil van de woning De hoogte van het bouwpeil t.o.v. NAP wordt door de gemeente bepaald. Het peil -P- van waaruit de hoogten zijn aangegeven komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. Het maaiveld ligt, afhankelijk van de situatie, circa 100 mm beneden dit peil. 2. Grondwerk Hiertoe behoren alle noodzakelijke grondwerken ten behoeve van funderingen, nutsleidingen en bestratingen, zoals de tegelpaden. Het terrein onder de woningen wordt ontgraven tot circa de onderkant van de fundering. Als bodemafsluiting wordt 100 mm schoon zand met een laagdikte van circa 150 mm tussen de funderingsbalken toegepast. De bij de woning behorende tuin wordt afgewerkt met uitkomende grond. De tuinen worden gespit (d.m.v. frezen) en geëgaliseerd opgeleverd, tot circa 40 cm diepte vrij van puin. 3. Buitenriolering De aansluitkosten van de buitenriolering op het gemeenteriool zijn voor rekening van de bouwkundige aannemer. De riolering buitenshuis wordt aangesloten op het gemeenteriool (gescheiden stelsel). Ten behoeve van het droog houden van de kruipruimte wordt onder de woning drainage aangebracht. Voor het doorspuiten van de drainageleiding wordt per woning of blokje tweekappers op beide einden van het blok bij de kopgevels één doorspui-/inspectieput en één doorspoelput aangebracht, beide op nog nader te bepalen plaatsen op eigen terrein. De drainage kan echter niet voorkomen dat er, bij extreme omstandigheden, soms grondwater zichtbaar kan zijn in de kruipruimten van de woningen. Koper zal de ondernemer nimmer voor de gevolgen hiervan aansprakelijk kunnen houden. Drainagesystemen vallen niet onder de Woningborg garantie. Op de vuilwaterriolering binnenshuis worden met de nodige stankafsluiters het sanitair, de spoelbak, de waterstort van de cv-installatie en de afvoer van de wasmachine aangesloten. Het rioleringssysteem wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 4. Bestratingen Onder de te maken bestrating wordt een zandpakket van circa 100 mm dik toegepast. De toegangspaden van de perceelgrens naar de voordeuren worden daar waar op de situatietekening is aangegeven uitgevoerd in betonklinkers van nader te bepalen kleur in keiformaat, halfsteens verband loodrecht op de richting en voorzien van opsluitbanden. Van de achterdeur naar de trap in de achtertuin worden staptegels gelegd. Bestrating ter plaatse van de openbare ruimte wordt in de woonrijpfase door of namens de gemeente aangebracht. blad 9 van 23

11 5. Erf afscheidingen De erfafscheidingen worden aangegeven door middel van vuren perkoenpaaltjes op de hoeken van de erfgrenzen van het perceel. Daar waar bouwnummers 1 en 13 grenzen aan openbaar gebied wordt voorzien in een gemetselde tuinmuur (deels) voorzien van een stalen gaasmat hekwerk. Ter plaatse van bouwnummer 1 wordt conform situatietekening voorzien in een deur fabricaat en type gelijk aan het hekwerk dat bij dit kavel wordt toegepast, voorzien van een ingevreesd slot welke voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen, (Keurmerk wordt niet afgegeven) Daar waar op de situatietekening aangegeven wordt, haag beplanting aangeplant bestaande uit een dubbele rij bladhoudende haagbeuk met kluit, Fagus Sylfatica, aanplanthoogte 1,0 meter vanaf maaiveldniveau. Wateroverlast De mogelijkheid bestaat dat na de oplevering bij regenval water in de tuin blijft staan. Wateroverlast ontstaat in het algemeen in gebieden met slecht/minder waterdoorlatende grond en bij tuinen welke volledig zijn voorzien van bestrating. Wateroverlast is helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. U dient bij aanleg van de tuin zelf zorg te dragen voor grondverbetering zodat de bovenlaag waterdoorlatend is. Wateroverlast blijkt vaak slechts van tijdelijke aard. Immers, de bodemstructuur is verstoord tijdens het bouwproces. Deze structuur herstelt zich in 1 tot enkele jaren op natuurlijke wijze met behulp van de in de bodem aanwezige organismen die een belangrijke bijdrage leveren aan het wateropnemend vermogen van de aanwezige grond. Wij adviseren u dringend om bij de aanleg en inrichting van uw tuin, advies in te winnen bij een deskundige. Met tenminste de volgende zaken moet u rekening houden en dient u zo nodig afdoende maatregelen te treffen: - voldoende afschot van de bestrating vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelsgrens of achterpad; - keuzes met betrekking tot waterdichte en/of doorlatende bestrating; - (voorzorg)maatregelen in de grond; - vrijhouden van stroken grond rondom de woning, berging en eventuele overige bijgebouwen/aanbouwen; (on)mogelijkheden met belasting van de grond door (zwaar) transport; - onderhoud aan eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d.; beperkingen m.b.t. het aansluiten van bijvoorbeeld putjes of hemelwaterafvoeren op het drainagesysteem, etc. De verkoper en de bouwondernemer zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen. blad 10 van 23

12 6. Terreininrichting Langs de waterkant is door Oegstgeest aan de Rijn VOF een beschoeiing aangelegd welke in stand dient te blijven. Conform de situatietekening wordt ter overbrugging van het hoogteverschil in de kavel (ca. 1,20 meter) een hardhouten grondkering aangebracht; deze wordt aan de bovenzijde afgewerkt met een koplat. Conform de situatietekening wordt een hardhouten vlonder langs de waterkant aangelegd afmeting 1 x 5 meter, de vlonderplanken worden afgewerkt met koplijsten van ca. 250 mm en hoekstukken. Onder de vlonder wordt anti worteldoek aangebracht. Tevens wordt conform de situatietekening een houten trap ter plaatse van het talud in de achtertuin aangelegd, uitgevoerd in hardhout breed 3 meter, aan de zijden afgewerkt middels horizontaal gemonteerde geschaafd houten delen afgewerkt met lijsten en een koplat en waar nodig verankerd in het terrein. 7. Fundering De woningen, garage/bergingen en tuinmuren worden gefundeerd op prefab betonpalen. Over de heipalen van de woningen, garage/bergingen en tuinmuren worden funderingsbalken van gewapend beton gestort. Afmeting funderingsbalken en wapeningshoeveelheden worden bepaald door de constructeur. 8. Begane grondvloeren / Betonwerk De begane grondvloer van de woning en van de garage/berging wordt uitgevoerd in een geïsoleerde ribbenvloer, afgewerkt met een zandcement dekvloer. De kruipruimte onder de begane grondvloer is bereikbaar via een kruipluik ter plaatse van de voordeur van de woning en in de garage/berging. Het kruipluik in de begane grondvloer is een geïsoleerde cementgebonden plaat, afmeting circa 600 x 800 mm. 9. Verdiepingsvloeren De verdiepingsvloeren van de woning bestaan uit prefab betonnen kanaalplaatvloeren en worden, met uitzondering van de vloeren achter de knieschotten op zolder, voorzien van een zandcement dekvloer. 10. Bouwmuren De dragende bouwmuren, eindgevels- en dilatatiewanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen, de stabiliteitswand wordt daar waar nodig uitgevoerd in prefab beton. De dragende muren van de garage/berging worden uitgevoerd in gevelmetselwerk. 11. Gevels De gevels van de woningen worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie. De buitengevels van de woningen en garage/berging worden uitgevoerd conform de kleuren- en materialenstaat in baksteen waalformaat. Daar waar aangegeven door de constructeur worden geveldilataties aangebracht. In de spouwmuren van de woning wordt spouw isolatie aangebracht van een hoogwaardige kwaliteit, met uitzondering van de garage/berging. blad 11 van 23

13 Boven de kozijnen in de buitengevels worden stalen lateien aangebracht en onder de raamkozijnen worden prefab betonnen raamdorpels aangebracht conform kleur- en materialenstaat. Voor een waterdichte aansluiting wordt boven de gevelkozijnen waar nodig een kunststof slabbe toegepast van voldoende lengte en breedte. De houten gevelbekleding zoals op de tekening is aangeven wordt opgebouwd uit houten stijl- en regelwerk met voldoende ventilatie. De gevels van de aangebouwde garage/berging worden uitgevoerd in metselwerk met een spouwmuur, zoals op tekening is aangegeven. 12. Daken De schuine dakconstructies van de woningen worden opgebouwd uit geprefabriceerde doosdakelementen, voorzien van een isolatielaag. Alle schuine dakvlakken van de bouwnummers 2 tot en met 13 worden belegd met keramische dakpannen, kleur conform kleur- en materialenstaat. De schuine daken van bouwnummer 1 worden bekleed met leien. Het platte dak van bouwnummer 1 alsook de dakkapellen, worden voorzien van isolatie en een bitumineuze dakbedekking, op afschot afgewerkt naar de hemelwaterafvoeren. De punt van het dakkapel in het voorgeveldakvlak van bouwnummer 1 wordt afgewerkt met zink. De binnenzijde van de kappen alsook de knieschotten worden afgewerkt in de kleur wit. De platte daken van de garage/bergingen worden opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van beplating en één-laagse bitumineuze dakbedekking, op afschot afgewerkt naar de hemelwaterafvoeren. De randen worden voorzien van een aluminium daktrim. In het dakvlak aan de achterzijde van de woningtype B en D wordt een dakvenster aangebracht, afmeting 1140 x 1180 mm, zoals op tekening is aangegeven. Dakgoten en Hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink. 13. Wanden en Muren De woningscheidende wanden van de twee-onder-een-kapwoningen worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuren in kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de buitengevels van de woningen en de stabiliteitswanden worden eveneens in kalkzandsteen uitgevoerd en daar waar nodig uitgevoerd in prefab beton. Daar waar op tekening geen spouwmuren als buitengevel wordt aangegeven, worden geïsoleerde houtskeletbouw wanden toegepast. De niet dragende binnenwanden van de woning worden samengesteld uit gipsblokken met een dikte van 70 mm. Daar waar op de tekening is aangegeven worden gipsblokken met een dikte van 100 mm toegepast. blad 12 van 23

14 14. Gevelkozijnen De gevelkozijnen worden uitgevoerd in hardhout in een kleur zoals omschreven in de kleuren- en materialenstaat van de woning. Alle houten gevelkozijnen, ramen en deuren worden afgewerkt met een dekkende beitsverf en voorzien van isolerende HR++ beglazing met gasvulling. Daar waar op de tekening is aangegeven worden in de gevels verdekte zelfregelende ventilatieroosters aangebracht, in kleur van het kozijn gemoffeld. Ten behoeve van tochtvrije afsluitingen bij de kozijnen wordt, indien nodig, band of schuim toegepast. Bij draaiende delen in de buitenkozijnen van de woning wordt de benodigde tochtwering aangebracht. De gevelkozijnen zijn van een inbraakwerende uitvoering conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (er wordt geen certificaat Politie Keurmerk Veilig Wonen verstrekt). Alle buitendeuren van de woning en de berging van de rijwoningen worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten. Onder de raamkozijnen aan de binnenzijde van het kozijn, behoudens ter plaatse waar kozijnen doorlopen tot op de vloer, worden vensterbanken van kunststeen, type Bianco C, aangebracht. 15. Buitendeuren De voordeur van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde multiplex deur met lattenvulling. De achterdeuren van de woningen worden gemaakt van hardhout met glasopeningen, zoals is aangegeven op de tekening. De buitendeuren worden voorzien van een veiligheidsgarnituur. De woningtoegangsdeur wordt voorzien van een deurespagnolet en een brievenbus met tochtborstel. De openslaande achterdeuren van de woningen worden gemaakt van hardhout met glasopening, een en ander zoals op de geveltekening is aangegeven. De deuren worden behandeld met een dekkende beitsverf. De garage/bergingsdeur wordt uitgevoerd in een ongeïsoleerde stalen kanteldeur in de kleur RAL 7037 (grijs). 16. Hang- en Sluitwerk Op alle ramen en buitendeuren wordt hang- en sluitwerk aangebracht van solide kwaliteit, dat voldoet aan basiseisen van het bouwbesluit en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (Keurmerk wordt niet afgegeven). 17. Binnenkozijnen en -deuren De binnenkozijnen in de woningen zijn staal gemoffelde montage kozijnen met bovenlicht. De deuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. De binnendeuren worden voorzien van een loopslot, deurkrukken en kortschilden, met uitzondering van de deur van de hoofdslaapkamer en trapkast welke worden voorzien van een kamerdeurslot, deurkruk en kortschild. De deuren van de badkamer en toilet worden voorzien van een vrij- en bezetslot en de meterkastdeuren van een kastdeurslot. Er worden geen onderdorpels toegepast ter plaatse van binnendeuren met uitzondering van de toiletten en de badkamer. De dorpels ter plaatse van de toiletten en de badkamer worden uitgevoerd in kunststeen. blad 13 van 23

15 18. Trappen De trappen worden uitgevoerd als vurenhouten trappen, compleet met leuning en hekwerken. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap en de trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. De trappen worden zoals op tekening is aangegeven uitgevoerd met een zogenaamde lepe hoek(en) ten behoeve van leidingwerk in de woningen. De lepe hoeken worden afgetimmerd met MDF beplating en worden geschilderd. De aftimmering van het trapgat wordt uitgevoerd in MDF, afwerking gelijk aan die van de traphekken, zoals in paragraaf 24 is omschreven. 19. Vloerafwerking De betonvloeren in alle ruimten in de woning, met uitzondering van de vloeren waar vloertegels worden omschreven en de ruimte achter de knieschotten op zolder, worden afgewerkt met een zandcementvloer. Voor de toegang van de kruipruimte wordt in de hal en in de garage/berging een sparing gemaakt in de begane grondvloer, die afgedicht wordt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikring. 20. Wandafwerking Alle binnenwanden in de woning met uitzondering van de betegelde wanden en daar waar spuitwerk staat omschreven worden behangklaar opgeleverd. De wanden van het toilet worden boven de aangebrachte tegelwerken afgewerkt met spuitpleisterwerk. De wanden van de standaard dakkapellen worden gesausd. De wanden van de garage/berging worden als schoon metselwerk uitgevoerd in baksteen. 21. Plafondafwerking De plafonds in de woningen worden voorzien van wit spuitwerk (in structuur). De binnenzijde van de kappen alsook de knieschotten worden afgewerkt in de kleur wit. Plafonds van de meterkast en garages zijn onafgewerkt. 22. Tegelwerken Vloertegels In de badkamer en in de toiletten worden vloertegels aangebracht van Ceramat, afmeting 200x200 mm. in de kleur antraciet met een grijze voeg. Ter plaatse van de douchehoek wordt het tegelwerk op de vloer iets verdiept en onder afschot aangebracht. Wandtegels Het wandtegelwerk in het toilet/de toiletten wordt tot een hoogte van 1200 mm aangebracht. Het wandtegelwerk in de badkamer wordt verdieping hoog uitgevoerd. Wandtegels zijn van het fabricaatsystem Tiles, afmeting 200x250 mm, staand verwerkt, in de kleur wit met een witte voeg. De wand- en vloertegels worden niet-strokend verwerkt. blad 14 van 23

16 Boven het tegelwerk in het toilet wordt structuurspuitwerk aangebracht in de kleur wit. 23. Binnen- en buitentimmerwerk De binnenzijden van de buitenkozijnen en dakkapellen worden afgetimmerd. Houten tuimeldakvensters worden aan de binnenzijde afgetimmerd met hetzelfde materiaal als de binnenbeplating van de dakkap. Daar waar een binnenwand niet aansluit op een andere wand, kozijn, etc. wordt de wand beëindigd middels een vurenhouten afdeklat (gelakt). Staalconstructie(s) worden daar waar nodig brandwerend omkleed. Houten boeidelen en buitenbetimmeringen (dakranden, dakoverstekken en dakkapellen) worden uitgevoerd in Bruynzeel Multipaint o.g. en dekkend geschilderd. 24. Schilderwerk Houten gevelkozijnen, ramen en deuren, de trappen met toebehoren (met uitzondering van de treden, de stootborden en de onderzijde van de dichte trap) en de traphekken worden in het werk afgelakt. De gas- en waterleidingen worden voor zover deze in het zicht komen in het werk dekkend (af)geschilderd. CV-leidingen, de leidingen in de meterkast en op de zolderverdieping worden niet (af)geschilderd. Buitenschilderwerk wordt afgewerkt in dekkende beits. 25. Keuken De woning wordt door de aannemer zonder keuken aan de koper aangeboden. Voor leidingen, aansluitpunten etc. wordt verwezen naar de tekeningen en de hoofdstukken 26 t/m 33 uit de technische omschrijving. 26. Sanitair De woning wordt voorzien van sanitair conform onderstaande opgave: Toilet begane grond en eerste verdieping: - duoblokcombinatie Villeroy & Boch Omnia Architectura, kleur wit; - fonteincombinatie Villeroy & Boch Omnia Architectura met verchroomde plugbekersifon en chromen vloerbuis; - Grohe Costa S fonteinkraan. Badkamer: - douchecombinatie Grohe Eurosmart II douchemengkraan met Grohe Tempesta glijstangset II; - vloerafvoerput; - 2 stuks wastafel Villeroy & Boch Omnia Architectura, kleur wit met verchroomde plugbekersifon en chromen vloerbuis; blad 15 van 23

17 - 2 stuks Grohe Eurosmart wastafelmengkraan met ketting en stop; - 2 stuks Raminex spiegel afmeting 600 x 400 mm; - glazen planchet; - ligbad Villeroy & Boch type Cassandra afmeting 1800 x 800 mm kleur, wit met Grohe Eurosmart II badmengkraan (en Grohe Tempesta badset Duo. 27. Waterinstallaties De woning wordt aangesloten op het waterleidingnet. De eenmalige aansluit- en keuringskosten zijn in de vrij-op-naam -prijs begrepen. De individuele watermeter blijft eigendom van het nutsbedrijf. De koud- en warmwaterleidingen zijn van kunststof. Koudwaterleiding De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast en is afsluit-/aftapbaar. De koudwaterleiding wordt aangelegd naar de volgende voorzieningen: - wasmachine (voorzien van een tapkraan); - de cv-ketel; - keuken (afgedopt met stopkraan) (spoelbak en vaatwasser); - wastafelcombinatie; - douchecombinatie; - badcombinatie; - toiletcombinatie op de begane grond en op de eerste verdieping; - fonteincombinatie in de toiletten. De waterleiding wordt afsluitbaar en aftapbaar aangelegd en is zodanig ontworpen dat er geen gevaar bestaat op ongewenste opwarming hetgeen kan leiden tot legionella besmetting. Warmwaterleiding De warmwaterleiding wordt vanuit de verwarmingsunit, geplaatst op de 2e verdieping, aangelegd tot op de standaardplaats van de volgende aansluitpunten: - keuken (afgedopt met stopkraan); - wastafelcombinatie; - douchecombinatie; - badcombinatie. 28. Elektra Lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen wordt conform de tekeningen geplaatst. De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom inbegrepen. De installatie wordt vanaf de meterkast verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. De leidingen worden opgenomen in de vloeren en wanden. Alle wandcontactdozen worden standaard gemonteerd op een hoogte van circa 300 mm boven de afwerkvloer. Wandcontactdozen boven het op de verkooptekening gestippelde aanrechtblad worden op circa 1250 mm vanaf de afwerkvloer aangebracht. Lichtschakelaars worden aangebracht op circa 1050 mm boven de afwerkvloer. blad 16 van 23

18 Plaatselijk kunnen deze aangegeven hoogten afwijken indien wenselijk of noodzakelijk voor bedoelde installatieonderdelen als bijvoorbeeld de CV-installatie of mechanische ventilatie-unit. De schakelaars en de wandcontactdozen in de vrijstaande bergingen worden als opbouwmateriaal uitgevoerd. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen in de woningen worden uitgevoerd als wit kunststof volledig inbouwmodel. De levering van apparaten en armaturen is niet inbegrepen. 29. Zwakstroominstallaties De woning wordt voorzien van een belinstallatie bestaande uit; een drukknop naast de voordeur, een schel in de entreehal en een transformator in de meterkast. 30. Gasinstallatie Vanaf de gasmeter in de meterkast wordt een leiding aangelegd naar: - de keuken ten behoeven van het fictief kooktoestel, eindigend met een afsluitdop (voor plaats, zie tekening) - de installatiehoek op zolder, aangesloten op de cv/w.w.-ketel. 31. Mechanische Ventilatie In de keuken, het toilet en de badkamer wordt in de wand of tegen het plafond een instelbaar afzuigventiel aangebracht, aangesloten op het ventilatiesysteem. Het mechanisch ventilatiesysteem is een zogenaamd Stork Comfofan S CO2 basis systeem, bestaande uit een energiezuinige en stille ventilatorbox. De ventilatorbox wordt conform tekening geplaatst op de zolderverdieping en aangesloten op de keuken, de toiletten, de badkamer en de opstelplaats van de wasmachine. Het ventilatiesysteem is een voorgeprogrammeerd systeem dat op basis van CO2-meting automatisch omhoog of omlaag schakelt. Desgewenst kan het systeem ook handmatig worden aangepast. Het systeem dat naast de ventilatorbox bestaat uit zelfregelende ventilatieroosters in de buitengevelkozijnen opgenomen, garandeert een continue ventilatie en kent derhalve geen nulstand. De hoofdbediening wordt in de woonkamer naast de kamerthermostaat aangebracht. Daarnaast wordt er een bediening in de badkamer aangebracht. De garage/berging wordt op een natuurlijke wijze geventileerd. 32. Verwarmingsinstallaties Elke woning wordt voorzien van een gasgestookte centrale verwarmings-combinatie-ketel CW-5 (fabricaat Intergas type HReco 36 o.g.) welke op de tweede verdieping wordt geplaatst. Op de begane grond en op de verdiepingen worden van HT radiatoren aangebracht. De juiste afmetingen, aantal en plaats van de radiatoren, worden bepaald door de berekeningen van de installateur. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een klokthermostaat met dag- en nachtregeling in de woonkamer. blad 17 van 23

19 In de volgende ruimten van de woningen worden geen radiatoren gemonteerd: - toilet begane grond; - overloop eerste verdieping; - in de berging en/of garage. De te behalen en te handhaven temperatuur, bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren, dient voor de volgende ruimten tenminste te zijn: woonkamer 20 o C ; keuken 20 o C; slaapkamers 20 o C; badkamer 22 o C; hal 15 o C; zolder 15 o C. 33. Telecommunicatie-installaties Ten behoeve van de telefooninstallatie wordt in de meterkast een aansluitpunt verzorgd van waaruit naar de woonkamer en naar de slaapkamer een onbedrade leiding wordt aangebracht. Aansluitpunten in de woonkamer en een slaapkamer worden voorzien van een aansluitdoos voor aansluiting op een telecomnet. 34. Centrale antenne inrichting Ten behoeve van de centrale antenne inrichting wordt in de meterkast een overnamepunt verzorgd. Vanuit de meterkast wordt naar de woonkamer een bedrade leiding en naar de slaapkamer een onbedrade leiding met aansluitdoos voor aansluiting op de centrale antenne inrichting aangebracht. 35. Rookmeldinstallatie De woning wordt uitgerust met rookmelders en aangesloten op het lichtnet. De aantallen en plaats zoals vereist door het Politie Keurmerk Veilig Wonen (keurmerk wordt niet afgegeven) of op de tekening van de betreffende woningen aangegeven. 36. Schoonmaken en oplevering De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en beglazing worden voor oplevering schoongemaakt. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. blad 18 van 23

20 RUIMTEAFWERKSTAAT BEGANE GROND Hal (verkeersruimte) Dekvloer; Behangklaar; Spuitpleister, kleur wit; 15 C; 1 geïsoleerd kruipluik; 1 dichte trap naar 1e verdieping; 1 rookmelder; 1 brievenbusplaat; 1 wandcontactdoos; 1 lichtpunt (type B, C en E); 2 lichtpunten (type A, D en F); 2 wissellichtpuntschakelaar entreehal; 1 wissellichtpuntschakelaar overloop; 1 lichtpuntschakelaar buitenlichtpunt. Meterkast (meterruimte) Dekvloer; Niet nader afgewerkt met houten schot als achterwand; Niet nader afgewerkt; N.v.t 1 groepenkast conform NEN; 1 dubbele wandcontactdoos; 1 elektrameter (levering en montage door het nutsbedrijf); 1 watermeter (levering en montage door het nutsbedrijf); 1 gasmeter (levering en montage door het nutsbedrijf). Toilet (toiletruimte) Vloertegels, kleur antraciet; Wandtegels en Spuitpleister kleur wit; Spuitpleister, kleur wit; N.v.t. 1 duoblokcombinatie Villeroy & Boch Omnia Architectura; 1 fonteincombinatie Villeroy & Boch Omnia Architectura met verchroomde sifon en vloerbuis voorzien van Grohe Costa S fonteinkraan; 1 afzuigpunt mechanische ventilatie; 1 lichtpunt met schakelaar. blad 19 van 23

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Rietzanger type E1 + E2 6 twee-onder-een kapwoningen type Rietzanger type E1 + E2 1 vrijstaande woning type Rietzanger type E5 TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Roerdomp type C 5 woningen type Roerdomp type C 15 woningen type Roerdomp type F TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen een plek voor uw droomwoning? 2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen Hogenkampseweg te Renkum Geniet van de vrijheid! Hogenkampseweg Kavel 1 857 m2 Kavel 2 800 m2 Nieuwbouwlocatie nabij Hogenkampseweg 87 te

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 7 bungalows type Kievit Technische omschrijving Bouwnummers 91 t/m 97 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving. Duurzaamheid.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Grondwerken Bij oplevering worden de tuinen puin vrijgemaakt. De tuinen worden daarna aangevuld tot de benodigde hoogte met uitgekomen grond. Erfafscheidingen De afmetingen van een kavel worden gemarkeerd

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties

U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties Ruimte vergrotende opties Wonen in het land van de Hilver 170523.0 Naam koper Bouwnummer U kunt uw woning geheel aanpassen naar eigen wens. De toepasbaarheid van onderstaande opties of combinaties hiervan

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING A L G E M E E N Algemene projectgegevens Het project villapark Spieringshof bestaat uit 16 twee onder één kap villa s welke zijn gelegen aan de Westerweg ter hoogte van huisnummer 35 te Purmerend. Tijdens

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties De Heemtuinen te Werkendam Makelaarsopties Projectnr. : 14060 Datum : 19-10-2015 Naam : Tel. privé : Adres : Tel. zakelijk : Postcode : Mobiel : Woonplaats : E-mail : Bouwnummer : Datum : Geachte toekomstige

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie