Gegevenscatalogus. Handelsregister (Handelsregisterwet 2007, stb. 2007, nr.153), Versie 2.3, 8 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevenscatalogus. Handelsregister (Handelsregisterwet 2007, stb. 2007, nr.153), Versie 2.3, 8 januari 2013"

Transcriptie

1 Gegevenscatalogus Handelsregister (Handelsregisterwet 2007, stb. 2007, nr.153),, 8 januari 2013 Pagina 1 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

2 0 Inleiding In deze catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in Als zodanig vormt de catalogus een weerslag van de regelgeving voor de registratie. Tenslotte wordt deze catalogus ook geïntegreerd in de Nationale Catalogus van het stelsel van basisregistraties. Zo mogelijk is aansluiting gezocht bij een bestaande juridische definitie. Voor deze versie is gebruik gemaakt van wetgeving geldend in augustus Informatie over de status in onderzoek is nog niet in de catalogus opgenomen omdat deze functionaliteit nog niet in het handelsregister is geïmplementeerd. 0.1 Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u contact opnemen met: De heer ing. W..A. Keij Kamer van Koophandel Nederland freddy.keij@kvk.nl website: Versiebeheer Versienummer Datum Auteur Wijzigingen 1.2 April2009 B..F Heij, W..A Keij, Aanpassing n.a.v div. review sessies R.M.D. Onink 1.4a November2010 S. Whyte, W..A Keij, R.M.D. Onink Presentatie in lijn gebracht met opzet Stelsel Catalogus Gegenereerd vanuit UML model in EA 1.5 Februari 2011 S.M. Staal Wijzigingen volgend uit de berichtspecificaties (XSD) Review commentaar BD en CBS Review commentaar (intern) n.a.v. HRIP services 2.0 April 2011 R.M.D. Onink Interne review en verwerkt Review commentaar BD en CBS 2.2 Oktober 2012 S.M. Staal Wetswijzigingen, afgeleide gegevens en wijzigingen HRS doorgevoerd. (De releasenotes zijn in apart document opgenomen). 2.3 anuari 2013 S.M. Staal Toevoeging machtiging (ekentekendienst) t.b.v. RDW Pagina 2 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

3 Inhoudsopgave 0 Inleiding Contactinformatie Versiebeheer De inhoud van het Handelsregister Toelichting Afbakening Plaats van de basisregistratie in het stelsel Beschrijving afbakening van de basisregistratie: Levenscyclus Referenties Semantisch gegevensmodel HR-Model Objecttypen Toelichting Persoon NaamPersoon NatuurlijkPersoon NietNatuurlijkPersoon Maatschappelijke Activiteit Vestiging FunctieVervulling Deponeringen Gebeurtenis Identificatiegegevens Objecttypen Gegevensgroepen HR-Model Gegevensgroepen Activiteit BuitenlandseRechtstoestand BuitenlandseVennootschap Communicatiegegeven Functievervulling FusieSplitsingVoorstel Rechterlijke Uitspraak Handelsnaam Kapitaal Locatie NaamPersoon Ontbinding Rechtshandeling BijzondereRechtstoestand Samenwerkingsverband Volmacht Voortzetting/overdracht Pagina 3 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

4 4 HR-Model Domeinwaarden Enumerations Types Bijlagen Bijlage 1: ERD-Model Bijlage 2: Afgeleidegegevens Bijlage 3: Matrix rechtsvormen/functievervulling Pagina 4 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

5 1 De inhoud van het Handelsregister 1.1 Toelichting De Basisregistratie Handelsregister is een administratie van (rechts)personen, maatschappelijke activiteiten, waaronder ondernemingen en vestigingen, en legt vast hoe deze zich onderling verhouden Afbakening Plaats van de basisregistratie in het stelsel De Basisregistratie Handelsregister is onderdeel van het stelsel van Basisregistraties. Dit wordt in de volgende figuur voor de eerste zes basisregistraties weergegeven: Figuur 1: Gegevenschets stelsel van basisregistraties Hieruit volgen drie relaties met andere delen van het stelsel: GBA HR: Natuurlijke personen die een relatie hebben met een onderneming. BAG HR: Adresseerbare objecten afkomstig uit BAG (BGR en BRA samen) waarop een vestiging zijn bezoek en/of postadres heeft. HR Kadaster: Niet-natuurlijke personen (waarvoor het handelsregister de authentieke bron is) in het geval zij rechthebbenden zijn van een perceel in de Kadastrale Registratie. Waarbij: GBA = Gemeentelijke Basis Administratie NHR = Basis Registratie Handelsregister BGR = Basis Gebouwen Registratie BRA = Basis Registratie Adressen BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BGR en BRA samen) 2 BRK = Basisregistratie Kadaster Zie voor meer informatie 1 Conform de Handelsregisterwet 2007, stb.2007, nr Er kan niet direct een koppeling worden gemaakt met het BRA, dit moet altijd middels het BGR verlopen. Pagina 5 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

6 1.2.2 Beschrijving afbakening van de basisregistratie: In de hierop volgende hoofdstukken wordt het HR-informatiemodel nauwkeuriger beschreven. In deze versie van de catalogus is daarbij uitgegaan van de volgende opbouw. o o o HR-informatiemodel Objecttypen (hst 2). Objecttypen beschrijven objecten zoals die in de real world zijn onderkend. Objecttypen worden gekenmerkt door identificerende gegevens. Objecttypen kunnen attributen en/of gegevensgroepen bevatten. HR-Informatiemodel Gegevensgroepen (hst 3). Gegevensgroepen zijn een logische bundeling van attributen. Gegevensgroepen zijn onderdeel van Objecttypen. HR-Informatiemodel Domeinwaarden (hst 4). Domeinwaarden beschrijven de mogelijke waarden van attributen en gegevensgroepen behorend bij objecttypen. Het HR-Informatiemodel is opgebouwd rond de volgende Objecttypen, hierna globaal in figuur 2 weergegeven: class HR-Model Overzichtschema Persoon 1 voor door 0..* 0..* FunctieVerv ulling Eigenaarschap MaatschappelijkeActiv iteit/ Onderneming 1 0..* Vestiging - vestigingsnummer Figuur 2: Toont het objectmodel voor de 3 belangrijkste objecttypen en hun onderlinge relaties. Een persoon is een ieder de rechten en plichten kan hebben. Een persoon kan een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zijn. Een natuurlijk persoon is een mens. Een rechtspersoon is een juridische entiteit die op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon. Een rechtspersoon heeft dezelfde rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen meerdere personen. Dat betekent dat de personen in een samenwerkingsverband onder een gezamenlijke naam naar buiten treden. Iedere persoon die wordt ingeschreven in het handelsregister oefent maatschappelijke of ondernemingsactiviteiten uit of vervult een functie bij een persoon. Ook is het mogelijk dat een persoon zowel activiteiten uitoefent als een functie vervult. Indien de persoon ondernemingsactiviteiten uitoefent dan wordt dat beschouwd als een onderneming voor de handelsregisterwet. Ondernemingsactiviteiten vallen altijd onder de maatschappelijke activiteiten. Dit betekent dat een persoon die een onderneming uitoefent altijd een maatschappelijke activiteit heeft. In het handelsregister manifesteert de maatschappelijke activiteit zich dan als onderneming. Een rechtspersoon kan ook slechts maatschappelijke activiteiten uitoefenen. In dit geval wordt er geen onderneming geregistreerd, maar alleen de maatschappelijke activiteit. Het is ook mogelijk dat een rechtspersoon zowel maatschappelijke als ondernemingsactiviteiten uitoefent. Pagina 6 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

7 Een onderneming bestaat altijd uit één of meer vestigingen waar de (ondernemings)activiteiten van de onderneming worden uitgevoerd. In dat geval wordt er gesproken over commerciële vestigingen. Een rechtspersoon kan haar maatschappelijke activiteiten ook uitoefenen binnen nul één of meer vestigingen. Indien er een vestiging is wordt gesproken over niet-commerciële vestigingen. Enig moment: Het informatiemodel geeft de situatie op enig moment weer, dit betekent dus dat niet alle versies van objecttypen en gegevensgroepen in de tijd gezien zijn weergegeven. Functionele datums van objecttypen, in elk geval die authentiek zijn, zijn wel in het model opgenomen. Daarnaast is bij de relevante objecten en gegevensgroepen aangegeven (middels een indicatie) of deze zijn voorzien van formele- en materiële historie. Indien in de toekomst een informatieproduct vergaand gebruik wil maken van historie, zal dit (onderdeel) van het model mogelijk meer specifiek moeten worden uitgewerkt. 1.3 Levenscyclus Voor de levenscycli in het Handelsregister wordt hier verwezen naar de documenten De nummers van het handelsregister en de Gebeurtenissencatalogus. 1.4 Referenties In de catalogus zijn onder andere verwijzingen opgenomen naar wetteksten. De daar gebruikte afkortingen hebben betrekking op de volgende referenties. Referentie Datum 1. Handelsregisterwet 2007 Hrw 1 augustus Handelsregisterbesluit 2008 Hrb 1 augustus Programma van Eisen handelsregister April De nummers van het handelsregister 29 april Toelichting catalogus Template basisregistraties 9 april Gebeurtenissencatalogus volgt t.z.t. 7. Burgerlijk Wetboek BW 8. Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische zaken van 23 juni 2008, nr. WZ BrEZ 23 juni , inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister 9. Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese v-eesv economische samenwerkingsverbanden 10. Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot wgr 1 september 2010 gemeenschappelijke regelingen 11. Releasenotes Gegevenscatalogus 2.3 RelNo 08 januari 2013 Pagina 7 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

8 1.5 Semantisch gegevensmodel Hierna is het HR-Informatiemodel in een UML diagram weergegeven. Het betreft hier een relevante subset van het gehele HR-Informatiemodel. Het gehele HR-Informatiemodel is in de vorm van een bijlage beschikbaar. class HR-Model Overzichtschema (small) Persoon heeft door is voor FunctieVervulling - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «afleiding» - /langstzittende :Indicatie [] NatuurlijkPersoon NietNatuurlijkPersoon BuitenlandseVennootschap «Identificatie, authentiek, trigger» «Identificatie, authentiek, trigger» - natuurlijkpersoonid :NatuurlijkPersoonId - rsin :Numeriek9 «authentiek» - naam :Tekst500 [] heeft heeft woonadres - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] BinnenlandseNietNatuurlijkPersoon BuitenlandseVennootschapGegev ens «naamgeving» 1 Locatie - ookgenoemd :Tekst500 [] - verkortenaam :Tekst45 [] «niet authentiek» «authentiek» - rechtsvormcategorie :RechtsvormBuitenlandseVennootschap - datumuitschrijving :DatumIncompleet [] Locatie-NatuurlijkPersoon NaamPersoon Rechtspersoon Samenwerkingsv erband - naam :Tekst200 [] «authentiek» - rechtsvorm :RechtsvormRechtspersoon - statutairezetel :Tekst40 [] «authentiek» - rechtsvorm :RechtsvormSamenwerkingsverband MaatschappelijkeActiv iteit «Identificatie, authentiek, trigger» - kvknummer :Numeriek8 «authentiek» Activiteiten - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] 1 Manifesteert zich als Activ iteiten-rechtspersoon EenmanszaakMetMeerdereEigenaren is overgedragen als RechtspersoonInOprichting «authentiek» - rechtsvorm :RechtsvormRechtspersoon 0..* 0..* SBI-Activiteit Activ iteiten-maatschappelijkeactiv iteit heeft voortzetting Onderneming «Identificatie, trigger» - /kvknummer :Numeriek8 «authentiek» +afgesloten 0..* SBI-Activiteit Activ iteiten-onderneming - datumaanvang :DatumIncompleet 0..* - datumeinde :DatumIncompleet [] «afleiding» NietCommercieleVestiging - /totaalwerkzamepersonen :numeriek6 - /fulltimewerkzamepersonen :numeriek6 - /parttimewerkzamepersonen :numeriek6 1 heeft «authentiek» - naam :Tekst500 «naamgeving» - verkortenaam :Tekst45 [] - ookgenoemd :Tekst500 [] 1 Activiteiten Activ iteiten-nietcommercielevestiging 1 1..* Handelsnaam - datumaanvang :DatumIncompleet heeft - datumeinde :DatumIncompleet [] «authentiek» - handelsnaam :Tekst625 hoofdvestiging Vestiging heeft 1..* «Identificatie, authentiek, trigger» 1..* 1..* 1 +Bezoekadres (authentiek) Locatie Locatie-Vestiging 1 +Postadres (authentiek) - vestigingsnummer :Numeriek12 «authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «niet authentiek» - datumvoortzetting :DatumIncompleet [] «afleiding» - /eerstehandelsnaam :text500 CommercieleVestiging «werkzamepersonen» - fulltimewerkzamepersonen :Numeriek6 - parttimewerkzamepersonen :Numeriek6 «afleiding» - /totaalwerkzamepersonen :numeriek6 Activiteiten Activ iteiten-commercielevestiging 1 «niet authentiek» - export :Indicatie - import :Indicatie Figuur 3: Afbakening handelsregister Basisregistratie. Figuur 3 toont de belangrijkste objecten, hun onderlinge relaties en gegevensgroepen. Persoon Een Persoon kent de volgende verzamelingen: Natuurlijk persoon: een mens. Alle natuurlijke personen worden geïdentificeerd aan de hand van het BurgerServiceNummer (BSN) als ze ingezetene 3 zijn. Niet natuurlijk persoon. Een niet natuurlijk persoon wordt geïdentificeerd aan de hand van het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer: rsin. Dit geldt sinds , en geldt mogelijk niet voor oudere niet-natuurlijke personen. Verzamelingen van niet natuurlijke personen zijn: 3 Volgens de definitie van het GBA. Pagina 8 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

9 Binnenlandse niet natuurlijk persoon. Dit is een niet natuurlijk persoon (statutair) gezeteld in Nederland. Hieronder vallen de volgende verzamelingen: Rechtspersoon (bijv. BV) Samenwerkingsverband (bijv. VOF) Rechtspersoon in oprichting Eenmanszaak met meerdere eigenaren (Indien er mede-eigenaren worden ingeschreven als gevolg van het overlijden van de eigenaar van een eenmanszaak) Buitenlandse rechtspersoon of vennootschap. Naam persoon. Deze bevat de naam van een natuurlijk- of niet-natuurlijk persoon die een functie vervult in het handelsregister en meestal niet inschrijfplichtig is, bijvoorbeeld de curator. Inschrijfplichte naampersonen kunnen een rol spelen bij een beperkt rechtsbevoegde vereniging, kerkgenootschap of bij een publiekrechtelijke rechtspersoon. Persoon en Functievervullingen Objecten van het type Persoon kunnen relaties hebben met elkaar. In dit geval is er sprake van een functievervulling, waarbij een Persoon (natuurlijk of niet natuurlijk) een functie vervult bij een ander Persoon (natuurlijk of niet natuurlijk). Persoon, Maatschappelijke Activiteit en Onderneming Een Persoon kent geen of één maatschappelijke activiteit. Een maatschappelijke activiteit kan zich manifesteren als een onderneming. Zowel de maatschappelijke activiteit als de onderneming kent het KvK nummer. Vestiging Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt. Een vestiging kent twee verzamelingen: o Een commerciële vestiging o Een niet commerciële vestiging Een vestiging (commercieel of niet commercieel) wordt geïdentificeerd door het vestigingsnummer. Een maatschappelijke activiteit kan nul of meerdere niet commerciële vestigingen hebben. Een onderneming heeft één of meerdere commerciële vestigingen. Onderneming en Handelsnaam Een onderneming heeft één of meerdere handelsnamen. Elke handelsnaam is gerelateerd aan minimaal één commerciële vestiging. Activiteiten Activiteiten worden geregistreerd bij de rechtspersoon of bij de vestigingen. Bij zowel de maatschappelijke activiteit als de onderneming wordt de verzameling van Standaard Bedrijfsindeling (SBI)-codes gegroepeerd. o Maatschappelijke Activiteit: De totale verzameling van SBI-codes die betrekking hebben op de rechtspersoon of op de niet-commerciële vestigingen. o Onderneming: De verzameling van SBI-codes die betrekking hebben op een Onderneming. Dit is de verzameling van alle SBI-codes die worden uitgeoefend op de commerciële vestigingen. (Zie ook bijlage 1 voor een ERD-model) Pagina 9 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

10 2 HR-Model Objecttypen 2.1 Toelichting Objecttypen hebben uniek identificerende gegevens. Deze zijn in de diagrammen aangegeven onder het kopje <identificatie>. De identificerende gegevens zijn voor alle objecttypen bij elkaar apart beschreven aan het einde van dit hoofdstuk. Bij de objecttypen kunnen ook andere attributen horen die niet direct bij het objecttype zijn gedefinieerd. In dat geval is een diagram opgenomen waarin ook de gegevensgroepen en hun relatie met het objecttype zijn vermeld. In de definitie en toelichting zijn termen voorzien van accolades {term}, om aan te geven dat deze termen elders in dit document nader zijn beschreven. 2.2 Persoon Persoon Definitie (stelselcatalogus): Een {Persoon} is een ieder die rechten en plichten kan hebben. {Persoon} wordt gebruikt als overkoepelend begrip (een verzamelnaam voor {NatuurlijkPersoon}, {NietNatuurlijkPersoon} en {NaamPersoon}) om er over te kunnen communiceren. Iedere in het handelsregister voorkomende {Persoon} heeft ofwel een {Eigenaarschap} en/ of minstens één {Functievervulling} waarmee de rol van de {Persoon} is vastgelegd. Wetgeving: Artikel 9 sub d Hrw Pagina 10 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

11 Populatiebeschrijving: In het handelsregister wordt elke {Persoon} vastgelegd die een rol speelt bij een inschrijfplichtige {Onderneming} of {Rechtspersoon}, dan wel zelf een inschrijfplichtige {Persoon} is. Een {Persoon} kan ook een buitenlandse {Persoon} of {NaamPersoon} zijn. PRS RelatieMetObject Persoon (heeft - functievervulling) (optioneel) RelatieMetObject Persoon (is - functievervulling) (optioneel) RelatieMetObject MaatschappelijkeActiviteit (iseigenaarvan) (optioneel) Persoon (afgeleide gegevens) class Persoon (afgeleide gegev ens) Persoon «afleiding» - /persoonrechtsvorm :String - /uitgebreiderechtsvorm :String - /volledigenaam :Tekst500 +/bezoekadres 1 +/postadres 1 «afgeleid» Locatie-Persoon Locatie «Invariant» {een van beide} +/bezoekadres «afgeleid» Locatie-PersoonDoor Locatie Locatie «afgeleid» Locatie-MaatschappelijkeActiv iteit /persoonrechtsvorm Nee Nee Tekst100 Rechtsvorm van de Persoon. /uitgebreiderechtsvorm Nee Nee Tekst100 Rechtsvorm (conform BW) van inschrijving aangevuld met informatie over structuur, rechtsbevoegdheid etc. /volledigenaam Volledige naam van de Persoon. Nee Nee Tekst500 Zie hst 3.10 Gegevensgroep Locatie voor nadere toelichting van de afgeleide klassen. Note: In bijlage 2 zijn de afleidingsregels van de afgeleide attributen opgenomen. Pagina 11 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

12 Rechtstoestand/Rechtshandeling class Rechtstoestand/Rechtshandeling Persoon 1 BijzondereRechtstoestand RechtelijkeUitspraak «niet authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] - redeneinde :RedenEindeInsolventie [] BeperkingInRechtshandeling «niet authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] - soort :SoortBeperkingRechtshandeling RechtelijkeUitspraak Zie hst 3.13 Gegevensgroepen Rechtshandeling en 3.14 BijzondereRechtstoestand voor nadere toelichting. Pagina 12 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

13 2.2.1 NaamPersoon class NaamPersoon NaamPersoon Persoon - naam :Tekst200 [] TelefoonNaamPersoon - toegangscode :Numeriek4 - nummer :Alfanumeriek15 Locatie Locatie-NaamPersoon NaamPersoon Definitie: Een {NaamPersoon} bevat de naam van een {NatuurlijkPersoon} of {NietNatuurlijkPersoon} die niet inschrijfplichtig is, maar wel een functie vervult in het handelsregister. {NaamPersoon} is een verzameling van de {Persoon} waarvan alleen een naam en eventueel een adres en telefoonnummer bekend is. Deze {Persoon} kan niet eenduidig geïdentificeerd worden als een {NatuurlijkPersoon} of {NietNatuurlijkPersoon}. Een {NaamPersoon} is niet uniek identificeerbaar omdat dit niet noodzakelijk is voor het handelsregister. Wetgeving: Artikel 39 sub d Hrb. Populatiebeschrijving: Zie definitie. NMP Gegevensgroep Locatie NaamPersoon (optioneel) Gegevensgroep Telefoon NaamPersoon (optioneel) IndMaterieleHistorie N naam Nee Nee Tekst200 De naam van de persoon Pagina 13 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

14 2.2.2 NatuurlijkPersoon class NatuurlijkPersoon Persoon NatuurlijkPersoon «Identificatie, authentiek, trigger» - natuurlijkpersoonid :NatuurlijkPersoonId «authentiek» - geslachtsnaam :Tekst200 - voorvoegselgeslachtsnaam :Tekst10 [] - voornamen :Tekst200 [] - geslachtsaanduiding :Geslachtsaanduiding - geboortedatum :DatumIncompleet - geboorteplaats :Tekst200 [] - geboorteland :Tekst40 - overlijdensdatum :DatumIncompleet [] «GBA» - adellijketitel :Tekst10 [] - aanduidingnaamgebruik :AanduidingNaamgebruik [] - geslachtsnaampartner :Tekst200 [] - voorvoegselgeslachtsnaampartner :Tekst10 [] «niet authentiek» - handelingsbekwaam :Indicatie heeft woonadres Locatie Locatie-NatuurlijkPersoon 1 NatuurlijkPersoon Definitie (stelselcatalogus): Een {NatuurlijkPersoon} is een mens. Iedere {NatuurlijkPersoon} heeft ofwel een {Eigenaarschap} ofwel een {FunctieVervulling} waarbij hij optreedt in een relevante rol zoals bestuurder, aandeelhouder of gevolmachtigde. Persoonsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende {NatuurlijkPersoon}: een eigenaar is van een eenmanszaak; deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een {Samenwerkingsverband}. Wetgeving: Artikel 10 lid Hrw Populatiebeschrijving: In het handelsregister komen natuurlijke personen voor die zijn geregistreerd in het GBA en dus een BSN hebben. Daarnaast komen in handelsregister natuurlijke personen voor die niet zijn ingeschreven in het GBA. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een niet-ingezetene die bestuurder is van een Nederlandse of buitenlandse vennootschap. Van deze natuurlijke personen worden de persoonsgegevens (niet GBA) en de adressen vastgelegd in het handelsregister. NPS Gegevensgroep Locatie-NatuurlijkPersoon (Woon) IndMaterieleHistorie N Pagina 14 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

15 natuurlijkpersoonid Betreft de identificatie van het objecttype {NatuurlijkPersoon} Artikel 10 lid 2 sub a Hrw HR/GBA a NatuurlijkPersoonId geslachtsnaam De geslachtsnaam van de {NatuurlijkPersoon}. voorvoegselgeslachtsnaam De eventuele voorvoegsels van de naam van de {NatuurlijkPersoon} voornamen Voornaam of voornamen van de {NatuurlijkPersoon}. geslachtsaanduiding De geslachtsaanduiding van de {NatuurlijkPersoon} conform de standaarden van de GBA. geboortedatum Geboortedatum van de {NatuurlijkPersoon}. geboorteplaats De plaats waar de betreffende {NatuurlijkPersoon} is geboren geboorteland Het land waar de {NatuurlijkPersoon} geboren is. overlijdensdatum De overlijdensdatum van de {NatuurlijkPersoon}. adellijketitel De adellijke titel van de {NatuurlijkPersoon}. aanduidingnaamgebruik Gegevens over de wijze van aanschrijving. geslachtsnaampartner Is gevuld indien aanduiding naamgebruik ongelijk is aan Eigen geslachtsnaam voorvoegselgeslachtsnaampartner De voorvoegsels van de geslachtsnaam van de partner. Wordt gebruikt bij de opbouw van de naam (afhankelijk van het naamgebruik). handelingsbekwaam Geeft aan of de {NatuurlijkPersoon}, tussen 16 en 18 jaar oud, handelingsbekwaam is door handlichting of huwelijk. Artikel 10 lid 2 sub b Hrw HR/GBA a Tekst200 Artikel 10 lid 2 HR/GBA Nee Tekst10 sub b Hrw Artikel 10 lid 2 sub b Hrw HR/GBA Nee Tekst200 Artikel 10 lid 2 HR/GBA a Geslachtsaanduiding sub a Hrw Artikel 10 lid 2 sub d Hrw HR/GBA a DatumIncompleet Artikel 10 lid 2 HR/GBA Nee Tekst200 sub a Hrw Artikel 10 lid 2 sub a Hrw HR/GBA a Tekst40 Artikel 10 lid 2 HR/GBA Nee DatumIncompleet sub e Hrw GBA Nee Tekst10 GBA Nee AanduidingNaamgebruik GBA Nee Tekst200 GBA Nee Tekst10 Artikel 36 Hrb, Nee a Indicatie Artikel 1: BW Pagina 15 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

16 2.2.3 NietNatuurlijkPersoon NietNatuurlijkPersoon Definitie (stelselcatalogus): Een {NietNatuurlijkPersoon} is een {Persoon} met rechten en plichten die geen {NatuurlijkPersoon} is. De definitie sluit aan bij de definitie in de stelselcatalogus. In het handelsregister wordt de {EenmanszaakMetMeerdereEigenaren} en {RechtspersoonInOprichting} niet als {Samenwerkingsverband} geregistreerd. Voor het handelsregister worden deze beschouwd als niet-natuurlijke personen. Populatiebeschrijving: Pagina 16 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

17 De verzameling niet-natuurlijke personen bestaat uit alle personen met een rechtsvorm anders dan de eenmanszaak. NNP Gegevensgroep BuitenlandseRechtstoestand (optioneel, meervoudig) Gegevensgroep Ontbinding (optioneel) IndMaterieleHistorie RelatieMetObject NietNatuurlijkPersoon (isaansprakelijkvoor) (optioneel, meervoudig) RelatieMetObject NietNatuurlijkPersoon (isdochtervan) (optioneel, meervoudig) RelatieMetObject Deponering (heeftgedeponeerd) (optioneel, meervoudig) RelatieMetObject FusieSplitsing (optioneel, meervoudig) Pagina 17 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

18 rsin Artikel 1 lid 1 HR a Numeriek9 Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de {NietNatuurlijkPersoon}. Dit geldt sinds , en geldt mogelijk niet voor oudere niet-natuurlijke personen. datumaanvang De datum van aanvang van de {NietNatuurlijkPersoon}. datumeinde De datum van beëindiging van de {NietNatuurlijkPersoon}. naam De naam van de {Niet-Natuurlijk Persoon}. ookgenoemd Een andere naam waaronder de vereniging, stichting of vereniging van eigenaars ook bekend is. verkortenaam De administratieve naam in het handelsregister indien de naam langer is dan 45 karakters. datumuitschrijving De datum dat de de niet-natuurlijk persoon is uitgeschreven. Deze wordt gebruikt bij de verhuizing naar het buitenland. De niet-natuurlijk persoon is hiermee niet beëindigd. sub f Hrb, Artikel 12 sub a Hrw, Artikel 10 lid 3 sub a Hrw Artikel 10 lid 3 HR a DatumIncompleet sub c Hrw, Artikel 12 sub d Hrw Artikel 10 lid 3 HR Nee DatumIncompleet sub c Hrw, Artikel 12 sub d Hrw Artikel 10 lid 3 sub b Hrw, Artikel 12 sub b Hrw HR Nee Tekst500 Nee Nee Tekst500 Nee Nee Tekst45 Artikel 10 lid 3 HR Nee DatumIncompleet sub c Hrw, Artikel 12 sub d Hrw Pagina 18 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

19 BinnenlandseNietNatuurlijkPersoon Definitie: Een {BinnenlandseNietNatuurlijkPersoon} is een {NietNatuurlijkPersoon} die is bestaat naar Nederlands recht. Dit zijn alle Nederlandse rechtsvormen behalve de eenmanszaak. Populatiebeschrijving: Alle Nederlandse rechtspersonen, samenwerkingsverbanden, eenmanszaken met meerdere eigenaren en rechtspersonen in oprichting. BNP IndMaterieleHistorie EenmanszaakMetMeerdereEigenaren Definitie: Een eenmanszaak met onverdeelde boedel. Het is mogelijk dat de eigendom van de eenmanszaak in mede-eigendom berust bij meer dan één {Persoon}. Dit komt voor indien de eigendom van de eenmanszaak wegens het overlijden van de vroegere eigenaar is overgegaan op de erfgenamen. Populatiebeschrijving: Alle eenmanszaken met meerdere eigenaren. EMM IndMaterieleHistorie Pagina 19 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

20 RechtspersoonInOprichting Definitie: Een {Rechtspersoon} die in oprichting is. Het kan voor de {Onderneming} die door de {RechtspersoonInOprichting} zal worden gedreven, vereist zijn, al voor haar oprichting bepaalde rechtshandelingen te verrichten, zoals het bestellen van goederen of het huren van een bedrijfspand. Deze rechtshandelingen worden dan, ten einde de toekomstige {Rechtspersoon} te binden, aangegaan namens de {RechtspersoonInOprichting}. Wetgeving: Artikel 2:93 BW (voor de BV) Artikel 2:203 BW (voor de NV) Artikel 13 Hrb Populatiebeschrijving: Het gaat om op te richten {Rechtspersoon} die een {Onderneming} in de zin van de handelsregisterwet heeft. RPO IndMaterieleHistorie rechtsvorm De rechtsvorm die de {Rechtspersoon} na oprichting zal krijgen. HR a RechtsvormRechts persoon Pagina 20 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

21 Samenwerkingsverband class Samenwerkingsverband BinnenlandseNietNatuurlijkPersoon Samenwerkingsv erband «authentiek» - rechtsvorm :RechtsvormSamenwerkingsverband «commanditairevennootschap» - aantalcommanditairevennoten :Numeriek4 [] 1 1 CommanditairKapitaal - bedrag :Geld - soort :SoortCommanditairKapitaal 1 Duur - eindeduur :DatumIncompleet [] - onbepaald :Indicatie Samenwerkingsverband Definitie (stelselcatalogus): Een Samenwerkingsverband is een groep van natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden (of een combinatie hiervan) aan wie een {Onderneming} toebehoort zoals bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Handelsregisterwet {Samenwerkingsverbanden} bestaan met het doel een {Onderneming} te drijven en mogen daarom niet geregistreerd worden zonder {Onderneming}. Wetgeving: Artikel 10 lid 3 Hrw Artikel 17 t/m 20 Hrb Populatiebeschrijving: Als {Samenwerkingsverband}en worden ingeschreven in het handelsregister een VennootschapOnderFirma, CommanditaireVennootschap, (openbare en stille) Maatschap, Rederij. Pagina 21 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

22 SWV Gegevensgroep Duur (optioneel) Gegevensgroep CommanditairKapitaal (meervoudig) IndMaterieleHistorie rechtsvorm De rechtsvorm van het {Samenwerkingsverband}. Artikel 10 lid 3 sub d Hrw HR a RechtsvormSamen werkingsverband aantalcommanditairevennoten Het aantal commanditaire (of stille) vennoten van de C.V. Nee Nee Numeriek4 Pagina 22 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

23 Rechtspersoon class Rechtspersoon BinnenlandseNietNatuurlijkPersoon Rechtspersoon «Zetelverplaatsing» - buitenlandsregister :Tekst50 [] - plaatsbuitenlandsregister :Tekst40 [] - inschrijfnummerbuitenland :Tekst50 [] - land :Tekst40 [] «vereniging» - koninklijkerkend :Indicatie [] - bevoegdheidvereniging :Rechtsbevoegdheid [] - ingangstatuten :DatumIncompleet [] «authentiek» - rechtsvorm :RechtsvormRechtspersoon - statutairezetel :Tekst40 [] «oprichting» - datumakteoprichting :DatumIncompleet [] - datumoprichting :DatumIncompleet - bedragkostenoprichting :Geld [] - datumeersteinschrijvinghandelsregister :DatumIncompleet «statuten» - datumaktestatutenwijziging :DatumIncompleet [] - datumlaatstestatutenwijziging :DatumIncompleet [] «publiekrechtelijk» - publiekrechtelijkerechtsvorm :RechtsvormPubliekrechtelijke [] «overigeprivaatrechtelijk, authentiek» - overigeprivaatrechtelijkrechtsvorm :Tekst100 [] «naamlozevennootschap» - beleggingsmijmetveranderlijkkapitaal :Indicatie [] «SE/SCE/BV/NV» - stelselinrichting :Bestuursmodel [] «privaatrechtelijk» - bijzonderestructuur :Indicatie [] «kapitaal» - maatschappelijkkapitaal :Kapitaal [] - geplaatstkapitaal :Kapitaal [] - gestortkapitaal :Kapitaal [] «afleiding» - /activiteitengestaaktper :DatumIncompleet [] +bezoekadres +postadres Locatie-Rechtspersoon Locatie Communicatiegegeven Communicatiegegev en-rechtspersoon Activiteiten Activ iteiten-rechtspersoon VoornemenTotOntbinding - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] Rechtspersoon Definitie (stelselcatalogus): Een {Rechtspersoon} is een door de wet mogelijk gemaakt rechtssubject, welke drager van rechten en plichten is. Rechtspersonen zijn limitatief opgenomen in de wetgeving (met name in het Burgerlijk Wetboek). Wetgeving: Artikel 2:1 t/m 2:3 BW Artikel 1 en 6 Hrw Artikel 12 Hrw -Privaatrechtelijke rechtspersonen: Artikel 22 Hrb Artikel 23 Hrb Artikel 28 Hrb Artikel 29 Hrb Artikel 30 Hrb -Overige privaatrechtelijke rechtspersonen: Artikel 32 Hrb -Kerkgenootschap Artikel 31 Hrb Pagina 23 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

24 -Publiekrechtelijke rechtspersoon: Artikel 33 en 34 Hrb Populatiebeschrijving: De verzameling rechtspersonen bestaat uit Privaatrechtelijke rechtspersonen, Publiekrechtelijke rechtspersonen en Kerkgenootschappen. RP Gegevensgroep Activiteiten-Rechtspersoon (meervoudig) Gegevensgroep VoornemenTotOntbinding (optioneel) Gegevensgroep Locatie Rechtspersoon (Post) (optioneel) Gegevensgroep Locatie Rechtspersoon (Bezoek) (optioneel) Gegevensgroep Communicatiegegeven-Rechtspersoon (optioneel, meervoudig) IndMaterieleHistorie buitenlandsregister Nee a Tekst50 De naam van het buitenlands register. rechtsvorm De rechtsvorm van de {Rechtspersoon}. Artikel 12 sub c Hrw HR a RechtsvormRechts persoon plaatsbuitenlandsregister Nee Nee Tekst40 De naam van het register in het buitenland. statutairezetel Artikel 2:66 lid 1 HR Nee Tekst40 De zetel is de plaats waar een {Rechtspersoon}volgens de statuten gevestigd is. BW, Artikel 12 v-eesv, Artikel 2:286 lid 4 BW, Artikel 2:27 lid 4 sub a BW, Artikel 2:177 lid 1 BW, Artikel 12 sub c Hrw datumakteoprichting Nee a DatumIncompleet De datum waarop de akte van oprichting is verleden. inschrijfnummerbuitenland Nee Nee Tekst50 Het nummer waaronder de rechtspersoon is ingeschreven in het buitenlandse register. datumoprichting Nee Nee DatumIncompleet De datum waarop de {Rechtspersoon}is opgericht. bedragkostenoprichting Nee Nee Geld De oprichtingskosten van de {Rechtspersoon}, en dit geldt alleen bij een N.V., S.E. en S.C.E. land Nee a Tekst40 Het land waar de zetel van de rechtspersoon naar is verplaatst. datumaktestatutenwijziging De datum waarop de akte, waarin de statutenwijziging is opgenomen, is verleden. Nee Nee DatumIncompleet Pagina 24 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

25 datumlaatstestatutenwijziging De datum waarop de statutenwijziging is ingegaan. publiekrechtelijkerechtsvorm Een nadere aanduiding van de publiekrechtelijke {Rechtspersoon}. overigeprivaatrechtelijkrechtsvorm De rechtsvorm van de overige privaatrechtelijke {Rechtspersoon}. Bevat de waarden van RechtsvormOverigePrivaatrechtelijke als een mogelijke nieuw gemelde rechtsvorm (in vrije tekst) bevoegdheidvereniging De rechtsbevoegdheid van de vereniging. ingangstatuten Ingangsdatum van de gewijzigde statuten. beleggingsmijmetveranderlijkkapitaal Indicatie bij een Naamloze Vennootschap die aangeeft of het een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal betreft. stelselinrichting Het monistische of dualistische stelsel van een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV), Société Européenne (SE) of Societas Cooperativa Europaea (SCE) ofwel Europese Coöperatieve Vennootschap. bijzonderestructuur Bijzondere structuur die aangenomen kan worden door een BV, NV, SE, OWM of Coöp maatschappelijkkapitaal Het {Maatschappelijk kapitaal} is het in de statuten vermelde maximumbedrag, van de N.V., S.E. of S.C.E., waartegen aandelen mogen worden uitgegeven. Van de B.V. wordt het maatschappelijk kapitaal sinds niet meer geregistreerd. geplaatstkapitaal Het geplaatste aandelenkapitaal, van de B.V., N.V., S.E. of S.C.E., is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. gestortkapitaal Het gestorte aandelenkapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal, van de B.V., N.V., S.E. of S.C.E., waarvan de onderneming daadwerkelijk de gelden heeft ontvangen. Kapitaal wordt alleen geregistreerd bij de aandeelhouders niet volgestorte aandelen. datumeersteinschrijvinghandelsregister De datum waarop de rechtspersoon als eerste is ingeschreven in het handelsregister. /activiteitengestaaktper Datum waarop de activiteiten van de onderneming zijn gestaakt. Nee Nee DatumIncompleet Artikel 33 en 34 Nee Nee RechtsvormPubliek Hrb rechtelijke Artikel 32 Hrb Nee Nee Tekst100 Artikel 28 Hrb Nee Nee Rechtsbevoegdhei d Artikel 28 Hrb Nee Nee DatumIncompleet Artikel 22 lid 2 Hrb juncto artikel 2:76 BW Nee a Indicatie Nee Nee Bestuursmodel Nee Nee Indicatie Nee Nee Kapitaal Nee Nee Kapitaal Nee Nee Kapitaal Nee a DatumIncompleet Nee Nee DatumIncompleet Pagina 25 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

26 Buitenlandse vennootschap class Buitenlandse rechtspersoon of v ennootschap NietNatuurlijkPersoon BuitenlandseVennootschap - buitenlandsregister :Tekst50 - plaatsbuitenlandsregister :Tekst40 [] - inschrijfnummerbuitenland :Tekst50 [] - landvanoprichting :Tekst40 [] - land :Tekst40 - geplaatstkapitaal :Kapitaal [] «afleiding» - /buitenlandseregistratie :Tekst500 BuitenlandseVennootschapGegev ens - hoofdvestigingbuitennederland :Indicatie - omschrijvingrechtsvorm :Tekst100 - zetel :Tekst40 «formeelbuitenlandsevennootschap» - datumeersteinschrijvingbuitenland :DatumIncompleet [] - datumformeelbuitenlandssinds :DatumIncompleet [] «authentiek» - rechtsvormcategorie :RechtsvormBuitenlandseVennootschap «oprichting» - datumakteoprichting :DatumIncompleet [] +Bezoekadres +Postadres Locatie Locatie-BuitenlandseNNP BuitenlandseVennootschap Definitie: Een {BuitenlandseVennootschap} is opgericht naar buitenlands recht. In het handelsregister wordt van een {BuitenlandseVennootschap} opgenomen: het registratienummer uit het buitenlands register, de naam van het register en de plaats en land waar het register gehouden wordt. Wetgeving: Wet Formeel Buitenlandse Vennootschappen Artikel 1 sub f 4 juncto artikel 10 Hrb Artikel 24, 25 en 26 Hrb Populatiebeschrijving: De {BuitenlandseVennootschap} is opgericht naar buitenlands recht en heeft een {Vestiging} van zijn {Onderneming} in Nederland of vervult een functie voor een andere {Persoon} in het handelsregister. Pagina 26 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

27 BRV Gegevensgroep BuitenlandseVennootschapGegevens Gegevensgroep Locatie-BuitenlandseNNP (Post) (optioneel) Gegevensgroep Locatie-buitenlandseNNP (Bezoek) (optioneel) IndMaterieleHistorie buitenlandsregister De naam van het buitenlands register waar de {BuitenlandseRechtspersoonOfVennootschap} is ingeschreven. Nee a Tekst50 plaatsbuitenlandsregister De naam van het register in het buitenland wordt ingevoerd en de plaats daarbij is vrij invulbare tekst. Nee Nee Tekst40 inschrijfnummerbuitenland Het nummer waaronder de {BuitenlandseRechtspersoonOfVennootschap} is ingeschreven in het buitenlandse register. Nee Nee Tekst50 landvanoprichting Nee Nee Tekst40 Het land waarin de {BuitenlandseRechtspersoonOfVennootschap} is opgericht. land Nee a Tekst40 Het land waar de {BuitenlandseVennootschap} is ingeschreven. geplaatstkapitaal Nee Nee Kapitaal Het geplaatste aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. /buitenlandseregistratie Nee Nee Tekst500 Pagina 27 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

28 2.3 Maatschappelijke Activiteit class Maatschappelijke Activiteit Persoon heeft MaatschappelijkeActiv iteit «Identificatie, authentiek, trigger» - kvknummer :Numeriek8 «authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «niet authentiek» - nonmailing :Indicatie - incidenteeluitlenenarbeidskrachten :Indicatie «afleiding» - /naam :Tekst * SBI-Activiteit Activ iteiten-maatschappelijkeactiv iteit +/Bezoekadres Locatie 1 +/Postadres «afgeleid» Locatie-MaatschappelijkeActiv iteit 1 Communicatiegegeven «afgeleid» Communicatiegegev en-maatschappelijkeactiv iteit 1 voortzetting Voortzetting Manifesteert zich als «authentiek» - datumvoortzetting :DatumIncompleet [] Onderneming 0..* is overgedragen als Ov erdracht hoofdvestiging «Identificatie, trigger» - /kvknummer :Numeriek8 «authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «afleiding» - /totaalwerkzamepersonen :numeriek6 - /fulltimewerkzamepersonen :numeriek6 - /parttimewerkzamepersonen :numeriek6 +afgesloten «authentiek» - datumoverdracht :DatumIncompleet [] 0..* SBI-Activiteit Activ iteiten-onderneming heeft 1 MaatschappelijkeActiv iteit-vestiging - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] heeft Onderneming-Vestiging - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] 0..* 1..* NietCommercieleVestiging «authentiek» - naam :Tekst500 «naamgeving» - verkortenaam :Tekst45 [] - ookgenoemd :Tekst500 [] CommercieleVestiging «werkzamepersonen» - fulltimewerkzamepersonen :Numeriek6 - parttimewerkzamepersonen :Numeriek6 «afleiding» - /totaalwerkzamepersonen :numeriek6 Vestiging «Identificatie, authentiek, trigger» - vestigingsnummer :Numeriek12 «authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «niet authentiek» - datumvoortzetting :DatumIncompleet [] «afleiding» - /eerstehandelsnaam :text500 MaatschappelijkeActiviteit Definitie: Een {Maatschappelijke Activiteit} is de activiteit van een {Natuurlijk persoon} of {Niet-natuurlijk persoon}. Pagina 28 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

29 De {Maatschappelijke Activiteit} is het totaal van alle activiteiten uitgeoefend door een {Natuurlijk Persoon} of een {Niet-natuurlijk Persoon}. Een {Maatschappelijke Activiteit} kan ook als {Onderneming} voorkomen. Wetgeving: Artikel 13 Hrw. MAC Gegevensgroep /Communicatiegegeven-MaatschappelijkeActiviteit Gegevensgroep /Locatie-MaatschappelijkeActiviteit (postadres) Gegevensgroep /Locatie-MaatschappelijkeActiviteit (bezoekadres) Gegevensgroep Activiteiten-MaatschappelijkeActiviteit Gegevensgroep Voortzetting (optioneel, meervoudig) IndMaterieleHistorie RelatieMetObject Vestiging (hoofdvestiging) RelatieMetObject NietCommercieleVestiging (wordtuitgeoefendin) RelatieMetObject Persoon (heeftalseigenaar) RelatieMetObject Onderneming (Manifesteert zich als) kvknummer HR a Numeriek8 Betreft het identificerende gegeven voor de {MaatschappelijkeActiviteit}, het KvK-nummer datumaanvang De datum van aanvang van de {MaatschappelijkeActiviteit}. HR a DatumIncompleet datumeinde De datum van beëindiging van de {MaatschappelijkeActiviteit}. HR Nee DatumIncompleet incidenteeluitlenenarbeidskrachten Indicatie die aangeeft of de ondernemer tijdelijk arbeidskrachten ter beschikking stelt en dit niet onderdeel is van zijn 'reguliere' activiteiten. nonmailing Indicator die aangeeft of de inschrijving haar adresgegevens beschikbaar stelt voor mailing-doeleinden. /naam De (statutaire) naam of eerste handelsnaam van de inschrijving. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediars (Waadi) Nee Nee Indicatie Nee a Indicatie Nee Nee Tekst500 Pagina 29 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

30 Onderneming Definitie (Handelsregisterbesluit 2008 artikel 2): Van een {Onderneming} is sprake indien een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen. Het ondernemingsbegrip wordt toegelicht in de beleidsregel van 23 juni 2008 (Beleidsregel inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister). Wetgeving: Beleidsregel EZ Artikel 9 Hrw OND Gegevensgroep Activiteiten-Onderneming Gegevensgroep Handelsnaam (meervoudig) (handelt onder) IndMaterieleHistorie RelatieMetObject Maatschappelijke Activiteit (wordtuitgeoefenddoor) RelatieMetObject CommerciëleVestiging (wordtuitgeoefendin) RelatieMetObject Onderneming (isovergedragenaan) RelatieMetObject Onderneming (isovergenomenvan) kvknummer HR a Numeriek8 Betreft het identificerende gegeven voor de {Onderneming}, is gelijk aan het KvKNummer van de bijbehorende {MaatschappelijkeActiviteit} datumaanvang HR a DatumIncompleet De datum van aanvang van de {Onderneming}. datumeinde HR Nee DatumIncompleet De datum van beëindiging van de {Onderneming}. /totaalwerkzamepersonen Nee a Numeriek6 Het totaal aantal werkzame personen bij de onderneming. Som van fulltime en parttime. /fulltimewerkzamepersonen Nee a Numeriek6 Het aantal fulltime (>15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming /parttimewerkzamepersonen Het aantal parttime (<=15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming Nee a Numeriek6 Pagina 30 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

31 2.4 Vestiging class Vestiging +Bezoekadres (authentiek) 1 Locatie-Vestiging +Postadres (authentiek) 1 Locatie Vestiging «Identificatie, authentiek, trigger» - vestigingsnummer :Numeriek12 «authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «niet authentiek» - datumvoortzetting :DatumIncompleet [] «afleiding» - /eerstehandelsnaam :text afgesloten samengevoegde Communicatiegegeven Communicatiegegev en-vestiging Samenv oeging - datumsamenvoeging :DatumIncompleet NietCommercieleVestiging «authentiek» - naam :Tekst500 «naamgeving» - verkortenaam :Tekst45 [] - ookgenoemd :Tekst500 [] 1 Activiteiten Activ iteiten-nietcommercielevestiging CommercieleVestiging «werkzamepersonen» - fulltimewerkzamepersonen :Numeriek6 - parttimewerkzamepersonen :Numeriek6 «afleiding» - /totaalwerkzamepersonen :numeriek6 Activiteiten Activ iteiten-commercielevestiging 1 «niet authentiek» - export :Indicatie - import :Indicatie 1..* 1..* heeft heeft 1 Onderneming «Identificatie, trigger» - /kvknummer :Numeriek8 «authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «afleiding» - /totaalwerkzamepersonen :numeriek6 - /fulltimewerkzamepersonen :numeriek6 - /parttimewerkzamepersonen :numeriek6 OndernemingHandelsnaamRelatie - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] 1 heeft VestigingHandelsnaamRelatie - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] 1..* Handelsnaam - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] «authentiek» - handelsnaam :Tekst * Vestiging Definitie (Handelsregisterwet 2007): Een {Vestiging} is gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een {Onderneming} of {Rechtspersoon} plaatsvindt. De vestiging is een combinatie van {Activiteiten} en {Locatie}. Wetgeving: Artikel 11 en 14 Hrw Pagina 31 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

32 VES Gegevensgroep Communicatiegegeven-Vestiging (optioneel, meervoudig) Gegevensgroep LocatieVestiging (BezoekAdres) (optioneel) Gegevensgroep LocatieVestiging (PostAdres) (optioneel) IndMaterieleHistorie RelatieMetObject Vestiging (issamengevoegdmet) RelatieMetObject Vestiging (isbijeengevoegdmet) vestigingsnummer Artikel 11 lid 1 HR a Numeriek12 Betreft het identificerende gegevens voor de {Vestiging}. sub a Hrw, Artikel 14 lid 1 sub a Hrw datumaanvang Artikel 14 lid 1 HR a DatumIncompleet De datum van aanvang van de {Vestiging}. sub d Hrw, Artikel 11 lid 1 sub d Hrw datumeinde Artikel 11 lid 1 HR Nee DatumIncompleet De datum van beëindiging van de {Vestiging}. sub d Hrw, Artikel 14 lid 1 sub d Hrw datumvoortzetting Datum voortzetting van de vestiging. Nee Nee DatumIncompleet /eerstehandelsnaam Nee a Text500 CommercieleVestiging Definitie: Een classificatie van de {Vestiging} van de {Onderneming}. Wetgeving: Artikel 11 Hrw Pagina 32 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

33 CVS Gegevensgroep Handelsnaam (handeltonder) (meervoudig) Gegevensgroep Activiteiten-CommercieleVestiging IndMaterieleHistorie RelatieMetObject Onderneming (wordtuitgeoefenddoor) fulltimewerkzamepersonen Nee a Numeriek6 Het aantal fulltime (>15 uur per week) werkzame personen bij de vestiging parttimewerkzamepersonen Nee a Numeriek6 Het aantal parttime (<=15 uur per week) werkzame personen bij de vestiging /totaalwerkzamepersonen Het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging. Som van fulltime en parttime. Numeriek6 NietCommercieleVestiging Definitie: Een classificatie van de {Vestiging} van de {Maatschappelijke Activiteit}, niet zijnde de {Onderneming}. Wetgeving: Artikel 14 Hrw NCV Gegevensgroep Activiteiten-NietCommercieleVestigingen IndMaterieleHistorie RelatieMetObject Maatschappelijke Activiteit (wordtuitgeoefenddoor) naam Artikel 11 lid 1 authentiek a Tekst500 De naam van de {NietCommercieleVestiging}. sub b Hrw verkortenaam Nee Nee Tekst45 De administratieve naam in het handelsregister indien de naam langer is dan 45 karakters. ookgenoemd Een andere naam waaronder de vereniging, stichtingen en vereniging van eigenaars ook bekend is. Nee Nee Tekst250 Pagina 33 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

34 2.5 FunctieVervulling class FunctieVervulling Bev oegdheidaansprakelijke - soortbevoegdheid :SoortBevoegdheidAansprakelijke - beperkingineuros :Geld [] - overigebeperking :Indicatie [] Aansprakelijke - functie :TypeAansprakelijke - handelingsbekwaam :Indicatie Bev oegdheidfunctionarisvolgensbuitenlandsrecht Ov erigefunctionaris Persoon «niet authentiek» - soortbevoegdheid :SoortBevoegdheidFunctionarisVolgensBuitenlandsRecht - functie :TypeOverigeFunctionaris - geplaatstkapitaal :Kapitaal [] - gestortkapitaal :Kapitaal [] - afwijkendaansprakelijksheidsbeding :Indicatie [] heeft door is voor Bev oegdheidpubliekrechtelijkefunctionaris - soortbevoegdheid :SoortBevoegdheidPubliekrechtelijkefunctionaris PubliekrechtelijkeFunctionaris - functie :TypePubliekrechtelijkeFunctionaris FunctieVervulling - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] Bev oegdheidbestuurder - soortbevoegdheid :SoortBevoegdheidBestuurder - bevoegdmetanderepersonen :Indicatie [] Bestuursfunctie - functie :TypeBestuurder «afleiding» - /langstzittende :Indicatie [] van NatuurlijkPersoon 1 VertegenwoordigerBestuurderRechtspersoon Volmacht 1 - statutair :Indicatie Gemachtigde - functie :TypeGemachtigde FunctieTitel - functietitel :Tekst100 [] - indicatiestatutair :Indicatie [] RechtelijkeUitspraak Schorsing «niet authentiek» - datumaanvang :DatumIncompleet - datumeinde :DatumIncompleet [] FunctionarisBijzondereRechtstoestand Bewindv oerder Curator RechterCommissaris FunctieVervulling Definitie: Een {Functievervulling} is een vervulling door een {Persoon} van een functie voor een {Persoon}. Een {FunctieVervulling} geeft de relatie weer van de {Persoon} als functionaris en de {Persoon} als eigenaar van de {Onderneming} of {MaatschappelijkeActiviteit}. Wetgeving: -Samenwerkingsverbanden: Artikel 17a en 20 Hrb Privaatrechtelijke rechtspersonen: Artikel 22, 23, 28, 29 en 30 Hrb -Niet-Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen: Artikel 24,25 en 26 Hrb -Overige privaatrechtelijke rechtspersonen: Artikel 32 Hrb -Kerkgenootschap Artikel 31 Hrb -Publiekrechtelijke rechtspersoon: Artikel 33 en 34 Hrb Populatiebeschrijving: (zie bijlage 2: Matrix rechtsvormen/functievervulling) Pagina 34 van januari 2013 Kamer van Koophandel Nederland

Gegevenscatalogus. Handelsregister (Handelsregisterwet 2007, stb. 2007, nr.153), Versie 2.2, 15 Oktober 2012

Gegevenscatalogus. Handelsregister (Handelsregisterwet 2007, stb. 2007, nr.153), Versie 2.2, 15 Oktober 2012 Gegevenscatalogus Handelsregister (Handelsregisterwet 2007, stb. 2007, nr.153),, 15 Oktober 2012 Pagina 1 van 102 17 oktober 2012 Kamer van Koophandel Nederland 0 Inleiding In deze catalogus Handelsregister,

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving opdrachtgever V&M auteur project datum Handelsregister 26-9-204 Gegevenslevering Dataservices onderwerp versie Dataservice Inschrijving 2.3 Versiebeheer Versie Datum

Nadere informatie

De nummers van het Handelsregister. Versie 1.3, 15 november 2010

De nummers van het Handelsregister. Versie 1.3, 15 november 2010 De nummers van het Handelsregister Versie 1.3, 15 november 2010 Op 1 juli 2008 is een nieuwe Handelregister Wet van kracht geworden. Het Handelsregister is benoemd als één van de eerste basisregistraties

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

CONCEPT. Ontwerpbesluit van houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.)

CONCEPT. Ontwerpbesluit van houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.) CONCEPT Ontwerpbesluit van houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 200. (Handelsregisterbesluit 200.) (16-11-2007) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 240 Besluit van 18 juni 2008, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008 (Handelsregisterbesluit 2008) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

Het NHR maakt het volgende onderscheid ten aanzien van rechtspersonen en rechtsvormen:

Het NHR maakt het volgende onderscheid ten aanzien van rechtspersonen en rechtsvormen: Rechtsvorm in NHR versus GFO-BG NHR-gegevenscatalogus (versie tcm16-171733) versus rechtsvorm Arjan Kloosterboer, 17-11-2009 Het NHR maakt het volgende onderscheid ten aanzien van rechtspersonen en rechtsvormen:

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Terugmelden op Handelsregister via Digimelding

Terugmelden op Handelsregister via Digimelding Toelichting Terugmelden op Handelsregister via Digimelding November 2017 Inleiding In het stelsel van basisregistraties is het van belang dat de gegevens van elk basisregister correct zijn en blijven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

geen Sluiting/aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap Naam teruggezet conform RSGB2.01 / GBA

geen Sluiting/aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap Naam teruggezet conform RSGB2.01 / GBA ANDER NATUURLIJK PERSOON ANDER NATUURLIJK PERSOON Nummer ander natuurlijk persoon Nummer ander natuurlijk persoon Geboortedatum Geboortedatum - Geboortelocatie verwijderen Overlijdensdatum Overlijdensdatum

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Wijziging Gastouderbureau

Wijziging Gastouderbureau 1.1 Naam vestiging* Registratienummer LRK* (vestiging)* 2.1 Naam houder* 1 2 3 Gegevens Lees de toelichting Gegevens geregistreerde houder Lees de toelichting Wijziging gegevens vestiging Wijziging Gastouderbureau

Nadere informatie

NHR plug-in. Versie 14.02

NHR plug-in. Versie 14.02 NHR plug-in Versie 14.02 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Wijziging Gastouderbureau

Wijziging Gastouderbureau 1.1 Naam vestiging* Registratienummer LRK* (vestiging)* 2.1 Naam houder* 1 2 3 Gegevens Lees de toelichting Gegevens geregistreerde houder Lees de toelichting Wijziging gegevens vestiging Wijziging Gastouderbureau

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

College Inleiding rechtspersonen en personenvennootschappen; oprichting van rechtspersonen

College Inleiding rechtspersonen en personenvennootschappen; oprichting van rechtspersonen College Inleiding rechtspersonen en personenvennootschappen; oprichting van rechtspersonen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 26 januari 2010 van 19.00-20.30 uur 1. Begrippen

Nadere informatie

Gegevens geregistreerde opvangvoorziening. Gegevens geregistreerde houder. Wijziging gegevens opvangvoorziening

Gegevens geregistreerde opvangvoorziening. Gegevens geregistreerde houder. Wijziging gegevens opvangvoorziening Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Datum ontvangst door gemeente Dit formulier Met dit formulier geeft u wijzigingen door in de gegevens die van uw geregistreerde kinderdagverblijf (KDV)

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek. Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 27117721 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

Terugmelden op het Handels register via Digimelding 2.0 BLT

Terugmelden op het Handels register via Digimelding 2.0 BLT Toelichting Terugmelden op het Handels register via Digimelding 2.0 BLT Januari 2015 Inhoud Handreiking is nog geen Handleiding 2 1 Algemeen 2 1.1 Verplicht gebruik 2 1.2 De terugmeldplicht 2 2 Gerede

Nadere informatie

KING. Ellen Debats Conceptversie 0.1

KING. Ellen Debats Conceptversie 0.1 KING Modelleren afhankelijkheden tussen gemeentelijke informatiemodellen Hergebruik gegevens uit gemeentelijk informatiemodellen middels externe koppelingen Ellen Debats 7-9-205 Conceptversie 0. Beschrijving

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Gegevens geregistreerde opvangvoorziening. Gegevens geregistreerde houder. Wijziging gegevens opvangvoorziening

Gegevens geregistreerde opvangvoorziening. Gegevens geregistreerde houder. Wijziging gegevens opvangvoorziening Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Datum ontvangst door gemeente Dit formulier Met dit formulier geeft u wijzigingen door in de gegevens die van uw geregistreerde kinderdagverblijf (KDV)

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel AB Laboratory Solutions B.V. ( )

Bedrijfsprofiel AB Laboratory Solutions B.V. ( ) Bedrijfsprofiel AB Laboratory Solutions B.V. (27304774) Kamer van Koophandel, 24 april 2017 17:29 Uittreksel KvK nummer 27304774 Rechtspersoon RSIN 818397469 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire

Nadere informatie

RFC Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard)

RFC Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard) RFC Definiëren elmenten t.b.v. SEPA (Europese betaalstandaard) «Objecttype» SUBJECT Naam objecttype Mnemonic objecttype Herkomst objecttype Definitie objecttype Herkomst definitie objecttype SUBJECT SUB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Toelichting catalogus Template basisregistraties

Toelichting catalogus Template basisregistraties Toelichting catalogus Template basisregistraties Datum: 9 april 2010 Auteur: E. Raadsen Versie: 2.0 d8 Status: Concept 20100617 Toelichting catalogus br template 2.0 d8.1.odt-1- Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met Kamer van Koophandel Oost Nederland Kantoor Enschede Hengelosestraat 585 Postbus 5500 75OO GM ENSCHEDE T 053 484 9849 F +31 53 484 97 11 www.kvk.nl Am Bühlbach 14 48653 COESFELD BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nadere informatie

Praktische opdracht Management & Organisatie Rechtsvormen

Praktische opdracht Management & Organisatie Rechtsvormen Praktische opdracht Management & Organisatie Rechtsvormen Praktische-opdracht door een scholier 1848 woorden 19 december 2007 7,5 9 keer beoordeeld Vak M&O De opdracht: 1 ondernemingsvormen - Zoek via

Nadere informatie

Uittreksel KvK nummer Uitgeschreven uit het handelsregister per

Uittreksel KvK nummer Uitgeschreven uit het handelsregister per Bedrijfsprofiel (24433662) Kamer van Koophandel, 01 mei 2017 14:35 Uittreksel KvK nummer 24433662 Uitgeschreven uit het handelsregister per 14 12 2016 Dit uittreksel bevat informatie over de vestiging;

Nadere informatie

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Datum ontvangst door gemeente Voordat u dit aanvraagformulier indient, moet u als houder in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent

Nadere informatie

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit aangegeven

Nadere informatie

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN Inhoud van dit E-book: Bron inschrijvingsplicht handelsregister Bron aanmeldingsplicht belastingdienst Bron administratieplicht algemeen Bron verplichtingen jaarverslaggeving

Nadere informatie

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau Aanvraag Exploitatie gastouderbureau Datum ontvangst door gemeente Voordat u dit aanvraagformulier indient, moet u als houder in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en moet u ingeschreven

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau Aanvraag Exploitatie gastouderbureau Datum ontvangst door gemeente Voordat u dit aanvraagformulier indient, moet u als houder in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en moet u ingeschreven

Nadere informatie

Definitief Versie januari Productspecificaties BRK Administratieve gegevens

Definitief Versie januari Productspecificaties BRK Administratieve gegevens Definitief Versie 1.0 21 januari 2016 Productspecificaties BRK Administratieve gegevens Basisinformatie 21 januari 2016 versiebeheer Versies versie datum auteur Samenvatting van de wijzigingen 0.1 9 juni

Nadere informatie

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Datum ontvangst door gemeente Voordat u dit aanvraagformulier indient, moet u als houder in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent

Nadere informatie

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Raadsvergadorin 2 5 MRT 2008 Besluit: Voorstelnu rnmfer: >a oc>d,cqi\ It) E E R H U

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer 63829223 Pagina 1 (van 2) De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. Rechtspersoon RSIN 855418679 Rechtsvorm

Nadere informatie

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007 2 april 2007 Geschiedenis - huidige regeling dateert uit 1838-1972: Ontwerp Van der Grinten - 1998: Ontwerp Maeijer Stand van zaken op dit moment Belangrijke veranderingen: 1. Openbare vennootschap stille

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Inzien uittreksel - Exploitatiemaatschappij Karel V Holding B.V. B.V. ( ) Kamer van Koophandel, 04 juli :38.

Inzien uittreksel - Exploitatiemaatschappij Karel V Holding B.V. B.V. ( ) Kamer van Koophandel, 04 juli :38. Bijlage 1 https://www.kvk.nl/handelsregister/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=32082201000... Page 1 of 2 4-7-2016 Inzien uittreksel - Exploitatiemaatschappij Karel V Holding B.V. (32082201) Kamer van Koophandel,

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel pagina 1 van 5 Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 20141699 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Formulier Wet Bibob en bouwactiviteiten

Formulier Wet Bibob en bouwactiviteiten Bezoekadres Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn Postbus 603 1620 AR Hoorn Tel 0229-25 22 00 www.hoorn.nl Formulier Wet Bibob en bouwactiviteiten Dit formulier is onderdeel van Bibob-toets van uw aanvraag voor

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

KvK NL - Uittreksel inzien

KvK NL - Uittreksel inzien KvK NL - Uittreksel inzien pagina 1 van 2 Online inzage uittreksel........................ KvK-nummer 36036072 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Woonadressen

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s)

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s) 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

Baas boven Baas: het UBO-register!

Baas boven Baas: het UBO-register! Baas boven Baas: het UBO-register! Het bestrijden van terrorismefinanciering, witwaspraktijken en fraude door de identiteit van ieder persoon die zeggenschap uitoefent of een onderneming in eigendom heeft

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit?

Om welke bouwaanvraag gaat het en wat is het (voorlopige) adres van de bouwactiviteit? BIBOB VRAGENFORMULIER Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

ABR en Bedrijfsdemografisch Kader. Ruggengraat institutionele statistieken

ABR en Bedrijfsdemografisch Kader. Ruggengraat institutionele statistieken ABR en Bedrijfsdemografisch Kader Ruggengraat institutionele statistieken WWW.CBS.NL 2 Algemeen Bedrijven Register (ABR) Voor wie een ABR? ERB (eigenaar ABR) CONGO Classificatie server SFO Statistisch

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel - Natuurbegraafplaats Weverslo (14122112) Kamer van Koophandel, 21 maart 2018-10:38 Uittreksel KvK-nummer 14122112 Rechtspersoon RSIN 821332909 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer 08172373 Pagina 1 (van 2) Rechtspersoon RSIN 819144563 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Payroll Intermediair B.V. Statutaire zetel

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel - Vyrex B.V. ( ) Uittreksel KvK-nummer Kamer van Koophandel, 24 februari :38. Rechtspersoon RSIN

Bedrijfsprofiel - Vyrex B.V. ( ) Uittreksel KvK-nummer Kamer van Koophandel, 24 februari :38. Rechtspersoon RSIN Bedrijfsprofiel - (51018764) Kamer van Koophandel, 24 februari 2016-15:38 Uittreksel KvK-nummer 51018764 Rechtspersoon RSIN 823049073 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Amsterdam

Nadere informatie

Online inzage uittreksel. KvK-nummer

Online inzage uittreksel. KvK-nummer https://server.db.kvk.nl/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=081762320000 Page 1 of 2 Online inzage uittreksel KvK-nummer 08176232 Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam Uittreksel https://server.db.kvk.nl/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=23091843&jane=tw... Página 1 de 2 Dossiernummer: 23091843 Blad 00001 Uittreksel uit het van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt

Nadere informatie

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst Bedrijfsprofiel - (08216775) Kamer van Koophandel, 19 maart 2016-21:31 Uittreksel KvK-nummer 08216775 Rechtspersoon RSIN 821850209 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Deventer

Nadere informatie

Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon

Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht

Nadere informatie

DE STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP

DE STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP STILLE CESSIE DE STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP www.notarielestichting.nl Handelsregisterwet 2007: het handelsregister als basisregister van ondernemingen en rechtspersonen Op 22 maart

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

BIBOB vragenformulier Verkort model omgevingsvergunning bouwactiviteit

BIBOB vragenformulier Verkort model omgevingsvergunning bouwactiviteit Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (4 juni 2013 nr 389136) Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. Rechtspersoon RSIN 004161592 Rechtsvorm Besloten Vennootschap

Nadere informatie

CMS_LawTax_Negative_28-10 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018

CMS_LawTax_Negative_28-10 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 CMS_LawTax_Negative_28-10 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 februari 2018 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 1. ALGEMEEN Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van de consultatieversie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel - Tulip Oil Holding B.V. ( )

Bedrijfsprofiel - Tulip Oil Holding B.V. ( ) Bedrijfsprofiel - (50297023) Kamer van Koophandel, 24 februari 2015-18:52 Uittreksel KvK-nummer 50297023 Rechtspersoon RSIN 822662802 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel 's-gravenhage

Nadere informatie

Keurmerk VerHuurVeilig

Keurmerk VerHuurVeilig Aanvraagformulier Keurmerk VerHuurVeilig Het aanvraagformulier vormt de basis voor de aanvraag Keurmerk VerHuurVeilig welke wordt uitgegeven door Stichting VerHuurVeilig. 1 - Algemeen Naam onderneming

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 3

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 3 Opgave 1 a. Wat is het belangrijkste verschil tussen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid? Rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Nummerbureau: Wijziging gegevens nummerhouder 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

Vragenformulier Model RP (Vragenlijst BIBOB voor rechtspersonen)

Vragenformulier Model RP (Vragenlijst BIBOB voor rechtspersonen) Vragenformulier Model RP (Vragenlijst BIBOB voor rechtspersonen) versie 1.8 Pagina 1 van 12 Toelichting bij Vragenformulier BIBOB Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet? BIBOB staat voor Bevordering

Nadere informatie

U heeft een exploitatievergunning. Vul hieronder het viercijferig vergunningnummer en de naam van de vergunninghouder in, zoals genoemd in de

U heeft een exploitatievergunning. Vul hieronder het viercijferig vergunningnummer en de naam van de vergunninghouder in, zoals genoemd in de WIJZIGINGSFORMULIER C Wijziging exploitatievergunning rechtspersoon Dit formulier kunt u gebruiken voor het doorgeven van een wijziging van de bestuurders, bedrijfsleiders en/of aandeelhouders van een

Nadere informatie

Handleiding. KvK online registreren via Qu-BIS. Versie V1.1. Quantaris B.V.

Handleiding. KvK online registreren via Qu-BIS. Versie V1.1. Quantaris B.V. Handleiding KvK online registreren via Qu-BIS Versie 2018 - V1.1 Quantaris B.V. KvK Online registreren Inleiding De Kamer van Koophandel heeft een online service voor notarissen. U kunt nu vanuit Qu-BIS

Nadere informatie

:BESLOTEN VENNOOTSCHAP :MULTICHOOSE B.V. :VAASSEN :04-12-1990 :30-11-1990

:BESLOTEN VENNOOTSCHAP :MULTICHOOSE B.V. :VAASSEN :04-12-1990 :30-11-1990 09-09-1998 15:31:29 SIGNALERINGEN DATUM REGISTRATIE LAATSTE WIJZIGING :07-11-1996 DATUM LAATSTE WIJZIGING :16-11-1996 DIT DOSSIER VALT ONDER HET BEHEER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN DE VELUWE

Nadere informatie