ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONING INSPECTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONING INSPECTIE"

Transcriptie

1 Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN HUURWONING INSPECTIE 1. Huurwoning Inspectie: De rechtspersoon, die onder de handelsnaam van Huurwoning Inspectie overeenkomsten van opdracht tot het vervaardigen van Inspectierapporten of beheer aangaat. 2. Inspectierapport overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot het vervaardigen van een Inspectierapport, opgemaakt door Huurwoning Inspectie ten tijde van aanvang van een huurperiode. De opdracht komt tot stand op basis van één van de als bijlage 1 en 2 aan de deze Algemene Voorwaarden gehechte en daarvan deel uitmakende modellen. 3. Tussentijdse inspectie overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot het vervaardigen van een tussentijdse inspectie, opgemaakt door Huurwoning Inspectie ten tijde van een huurperiode. De opdracht komt tot stand op basis van één van de als bijlage 4 aan de deze Algemene Voorwaarden gehechte en daarvan deel uitmakende modellen. 4. Gestoffeerd: De aanwezigheid van vloerbedekking, raambekleding en vaste lichtarmaturen 5. Kale oplevering: De afwezigheid van vloerbedekking, raambekleding en vaste lichtarmaturen 6. (Deels) gemeubileerd: De aanwezigheid van enkele meubels t/m de aanwezigheid van een complete inventaris 7. Beheer overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot beheer op basis van het als bijlage 3 aan de deze algemene voorwaarden gehechte en daarvan deel uitmakende model. 8. De opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Huurwoning Inspectie in de hoedanigheid van makelaar, woningeigenaar/verhuurder of huurder een overeenkomst tot beheer- of vervaardiging van een Inspectierapport aangaat Artikel 2: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Huurwoning Inspectie sluit met makelaar, woningeigenaar/verhuurder of huurder, hierna te noemen opdrachtgever 2. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als de consument. 3. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 5. De door Huurwoning Inspectie te vervaardigen c.q. door opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden. Onder de bescheiden worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 6. Indien opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Huurwoning Inspectie hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Huurwoning Inspectie. 7. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2 8. Indien Huurwoning Inspectie niet binnen bekwame spoed nakoming door opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Huurwoning Inspectie onverlet. 9. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de Algemene Voorwaarden niet aan hem ter hand zijn gesteld gezien de Algemene voorwaarden vrij toegankelijk zijn via de website Huurwoning Inspectie behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene voorwaarden van Huurwoning Inspectie te wijzigen. Artikel 3: Overeenkomsten, opdrachten 1. Mondelinge afspraken binden Huurwoning Inspectie eerst nadat deze schriftelijk door Huurwoning Inspectie zijn bevestigd dan wel zodra Huurwoning Inspectie met instemming van opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 2. Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Huurwoning Inspectie bindend. Artikel 4: Verplichtingen van opdrachtgever, verschuldigdheid van de kosten 1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Huurwoning Inspectie gewenste vorm aan Huurwoning Inspectie ter beschikking worden gesteld. 2. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door beide partijen. opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren. 3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Huurwoning Inspectie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Artikel 5: Persoonsgegevens De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Huurwoning Inspectie. Huurwoning Inspectie verstrekt zonder toestemming van opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Huurwoning Inspectie gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Artikel 6: Termijnen 1. Opgegeven termijnen waarbinnen door Huurwoning Inspectie de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Huurwoning Inspectie haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 2. Huurwoning Inspectie is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten.

3 Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. Huurwoning Inspectie is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren. 2. Huurwoning Inspectie kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Artikel 8: Inspanningsverplichting Huurwoning Inspectie Huurwoning Inspectie zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Huurwoning Inspectie en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Huurwoning Inspectie, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat. Artikel 9: Einde en opzegging van de overeenkomst 1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden, eindigt de overeenkomst onder meer door: a. vervulling van de overeenkomst door Huurwoning Inspectie; b. opzegging door opdrachtgever; c. opzegging door Huurwoning Inspectie. 2. de overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt. 3. opdrachtgever en Huurwoning Inspectie zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen. 4. partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij. Artikel 10: Reclames en klachten 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden van Huurwoning Inspectie tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Huurwoning Inspectie te worden gemeld. 2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 1 maand na ontdekking dan wel nadat opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door opdrachtgever aan Huurwoning Inspectie te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Huurwoning Inspectie. Artikel 11: Aansprakelijkheid 1. Huurwoning Inspectie kwijt zich niet van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Huurwoning Inspectie, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.

4 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Huurwoning Inspectie. 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Huurwoning Inspectie in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Huurwoning Inspectie hiervoor verzekerd is. 6. Indien Huurwoning Inspectie niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Huurwoning Inspectie te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Huurwoning Inspectie aan opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen kosten. 7. Huurwoning Inspectie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door huurder van de woning en/of het vertrek van huurder uit de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de huurder daarop aan te spreken. Artikel 12: overmacht 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Huurwoning Inspectie voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Huurwoning Inspectie om welke reden dan ook behoudens verzuim van Huurwoning Inspectie jegens die derden, waardoor Huurwoning Inspectie de order niet tijdig of niet zonder naar objectieve normen gemeten bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Huurwoning Inspectie als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Huurwoning Inspectie onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel, voor zover het gaat om gespecialiseerde werknemers, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien. 2. Indien één van de in het vorige lid omschreven gevallen zich voordoet, zal opdrachtgever Huurwoning Inspectie in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Huurwoning Inspectie uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van een termijn van één maand nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. Artikel 13: Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever al hetgeen hij aan Huurwoning Inspectie verschuldigd is te betalen binnen 10 werkdagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling zal opdrachtgever, na daartoe door Huurwoning Inspectie te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van 40,00 2. Al hetgeen opdrachtgever aan Huurwoning Inspectie verschuldigd is wordt door opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making. 3. Ter keuze van Huurwoning Inspectie kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 4. Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Huurwoning Inspectie bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Huurwoning Inspectie het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

5 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 14: Geheimhouding 1. Huurwoning Inspectie zal alle van opdrachtgever in het kader van deze opdracht aan Huurwoning Inspectie ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs van Huurwoning Inspectie kan worden gevergd. 2. Het is opdrachtgever verboden informatie, die hij ter zake van deze opdracht van Huurwoning Inspectie ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor Huurwoning Inspectie zal ontstaan. Artikel 15: Bevoegde rechter, toepasselijk recht 1. Op de tussen Huurwoning Inspectie en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Huurwoning Inspectie, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de woonplaats waar Huurwoning Inspectie is gevestigd. ***

6 Bijlage 1: Overeenkomst tot het vervaardigen van een Inspectierapport / Woningeigenaar-verhuurder, huurder Ondergetekende, in hoedanigheid van opdrachtgever Voorletter(s) en naam : Adres : Postcode / woonplaats : Tel. Nr. : adres : Verstrekt hierbij aan Huurwoning Inspectie de opdracht tot het vervaardigen van een Inspectierapport betreffende het volgende object: Omschrijving object :. Adres :. Postcode / plaats :. Ca. M2 : (inclusief garage, schuur, berging en overige gebouwgeboden ruimten) En wel in kale / gestoffeerde / (deels) gemeubileerde oplevering (doorhalen wat niet van toepassing is) Waarvan de huurperiode zal aanvangen op *d.d.. Gegevens huurder Voorletter(s) en naam :.. adres :.. Een inspectierapport wordt alleen aan huurder verstrekt na akkoord van opdrachtgever Tel. nr. :... Het is bij opdrachtgever bekend dat het Inspectierapport van Huurwoning Inspectie bedoeld is als bewijslast dat eventuele gebreken / schade nog niet aanwezig waren bij aanvang van de huurperiode en derhalve het Inspectierapport géén bouwkundig rapport is en géén inventarislijst bevat van de (keuken)inventaris. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven van Huurwoning Inspectie. Opdrachtgever ontvangt tezamen met het inspectierapport de factuur die binnen 10 werkdagen dient te zijn voldaan. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te: (plaats) (plaats) (datum en maand) jaartal (datum en maand) jaartal Opdrachtgever/verhuurder : Opdrachtgever/huurder :

7 Bijlage 2: Overeenkomst tot het vervaardigen van een Inspectierapport / Makelaar Ondergetekende, in hoedanigheid van opdrachtgever Bedrijfsnaam :.. Voorletter(s) en naam : Adres : Postcode / woonplaats : Tel. Nr. : adres : Verstrekt hierbij aan Huurwoning Inspectie de opdracht tot het vervaardigen van een Inspectierapport betreffende: Omschrijving object :. Adres :. Postcode / plaats :. Ca. M2 : (inclusief garage, schuur, berging en overige gebouwgeboden ruimten) En wel in kale / gestoffeerde / (deels) gemeubileerde oplevering (doorhalen wat niet van toepassing is) Waarvan de huurperiode zal aanvangen op *d.d.. Gegevens verhuurder Voorletter(s) en naam :.. adres :.. Tel. nr. :... Gegevens huurder Voorletter(s) en naam :.. adres :.. Tel. nr. :... Het is bij opdrachtgever bekend dat het Inspectierapport van Huurwoning Inspectie bedoeld is als bewijslast dat eventuele gebreken / schade nog niet aanwezig waren bij aanvang van de huurperiode en derhalve het Inspectierapport géén bouwkundig rapport is en géén inventarislijst bevat van de (keuken)inventaris. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven van Huurwoning Inspectie. Opdrachtgever ontvangt tezamen met het inspectierapport de factuur die binnen 10 werkdagen dient te zijn voldaan. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te: (plaats) (datum en maand) jaartal Opdrachtgever

8 Bijlage 3: Overeenkomst tot Beheer De ondergetekenden: 1. Dhr/Mevr.. wonende te.., te En nader te noemen: opdrachtgever, enerzijds, 2. Huurwoning Inspectie, gevestigd te, in deze vertegenwoordigd door.. Overwegende dat: nader te noemen: Huurwoning Inspectie, anderzijds. Opdrachtgever aan Huurwoning Inspectie de opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever betreffende het technische en administratieve beheer van het onderhavige verhuurobject. Deze overeenkomst van beheer is aangegaan voor de duur van de aan deze overeenkomst tot beheer ten grondslagliggende huurovereenkomst of zoveel eerder / langer als partijen overeenkomen. 1 De inhoud, aard en omvang van deze werkzaamheden door Huurwoning Inspectie namens opdrachtgever bestaan uit: a. de verzorging van de huurincasso bestaande uit de administratieve verwerking van ontvangen betalingen en het verzenden van betalingsherinnering dan wel aanmaningen; b. administratieve verwerking van eventuele bijkomende leveringen en diensten alsmede hiermee verband houdende verrekeningen met huurders; c. werkzaamheden in verband met eventuele bewonerswisselingen dan wel eventuele overeengekomen periodieke huurprijswijzigingen, één en ander voor zover tussen opdrachtgever en huurder overeengekomen; d. het opstellen van de eindafrekening tussen opdrachtgever en huurder na einde huurovereenkomst en na oplevering van het gehuurde. e. eerste aanspreekpunt voor huurder bij technisch beheer. f. bij leegstand éénmaal per maand bezoeken van het object, algehele check staat van onderhoud/schade, treffen van maatregelen bij lage temperatuur, controle tuinonderhoud, doorspoelen afvoeren, postverwerking en andere voorkomende werkzaamheden. 2. Huurwoning Inspectie voert de overeengekomen werkzaamheden uit in naam van opdrachtgever als zijnde zijn gemachtigde. Zie ook art Huurwoning Inspectie is nimmer aansprakelijk voor door huurder niet verrichtte huurbetalingen en het niet nakomen door huurder van verplichtingen voor huurder voortvloeiende uit de onderliggende huurovereenkomst in het algemeen. 4. Opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan Huurwoning Inspectie om, in het kader van de normale uitoefening van de hiervoor onder artikel 1 omschreven werkzaamheden, in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening onkosten te maken dan wel hiertoe aan derden opdracht te geven tot een bedrag van 200,00, exclusief BTW. Omtrent te maken onkosten die het bedrag ad 200,00 exclusief BTW te boven gaan, zal Huurwoning Inspectie eerst in overleg treden met opdrachtgever. Eén en ander voor zover bij deze of aanvullende overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 5. Het basishonorarium van Huurwoning Inspectie in het kader van onderhavige overeenkomst tot administratief beheer bedraagt 6% van de maandelijks namens opdrachtgever te incasseren huurbetalingen exclusief btw. De in het kader van de opdracht door Huurwoning Inspectie gemaakte onkosten, worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht aan opdrachtgever. 6. Indien verhuurder geen bestaande onderhoudscontracten heeft afgesloten, worden lopende reparatiewerkzaamheden door vaste onderhoudsbedrijven van Huurwoning Inspectie verricht. Paraaf opdrachtgever Paraaf Huurwoning Inspectie

9 7. Na afloop van elke periode van 1 maand, te rekenen vanaf de datum van ingang van deze overeenkomst zal Huurwoning Inspectie aan opdrachtgever op verzoek een gespecificeerde factuur zenden terzake gemaakte onkosten. Genoemde factuur zal worden verrekend met de namens opdrachtgever/verhuurder geïncasseerde huurbetalingen waarvan per dezelfde en gelijklopende periode van 1 maand afdracht zal plaatsvinden op de 15de van de nieuwe maand voor zover daadwerkelijk geïncasseerd. Indien verrekening niet mogelijk is wegens niet verrichte betalingen door huurder, dient opdrachtgever/verhuurder de door Huurwoning Inspectie ingediende factuur wegens verrichte werkzaamheden/geleverde diensten te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening. 8. Huurwoning Inspectie verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover Huurwoning Inspectie uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden. 9. Ieder der partijen kan deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven voor de 1e dag van de eerstvolgende periode van 1 maand, zoals hiervoor aangeduid onder artikel Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in de woonplaats waar Huurwoning Inspectie is gevestigd. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te: (plaats) (plaats) (datum en maand) jaartal (datum en maand) jaartal Opdrachtgever: Huurwoning Inspectie:..

10 Bijlage 4: Overeenkomst tot het vervaardigen van een tussentijds inspectierapport Ondergetekende, in hoedanigheid van opdrachtgever Voorletter(s) en naam : Adres : Postcode / woonplaats : Tel. Nr. : adres : Verstrekt hierbij aan Huurwoning Inspectie de opdracht tot het vervaardigen van een tussentijds inspectierapport betreffende het volgende object: Omschrijving object :. Adres :. Postcode / plaats :. Ca. M2 : (inclusief garage, schuur, berging en overige gebouwgeboden ruimten) Bijgebouwen : garage, schuur, berging (doorhalen wat niet van toepassing is) overige: Gegevens huurder Voorletter(s) en naam :.. adres :.. Tel. nr. :... Voertaal: : Nederlands / Duits / Engels (doorhalen wat niet van toepassing is) Aantal inspectie(s) : Eenmalig (raadpleeg de website voor de actuele tarieven) / 2 keer per jaar 2015 (doorhalen wat niet van toepassing is) Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaard. Opdrachtgever ontvangt tezamen met het inspectierapport de factuur die binnen 10 werkdagen dient te zijn voldaan. Aldus overeengekomen en ondertekening voor akkoord Opdrachtgever:

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1. Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Korrekt Wonen

Nadere informatie

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

3. Onder vergoeding diensten REALVAST wordt verstaan de door Opdrachtgever aan REALVAST verschuldigde tegenprestatie voor diens werkzaamheden.

3. Onder vergoeding diensten REALVAST wordt verstaan de door Opdrachtgever aan REALVAST verschuldigde tegenprestatie voor diens werkzaamheden. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die RealVast, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Algemene Voorwaarden voor Verhuurders Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Edelman Verhuurmakelaars --------------------------------------------------------------------------------------------------- Model door Pararius B.V. op 7 november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhuurder

Algemene Voorwaarden Verhuurder Algemene Voorwaarden Verhuurder Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, evenals de daaruit voortvloeiende afspraken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuurder

Algemene voorwaarden verhuurder Algemene voorwaarden verhuurder Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die de IJisberg Real Estate Rentals,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Houtsteijn Vastgoed

Algemene Voorwaarden Houtsteijn Vastgoed Algemene Voorwaarden Houtsteijn Vastgoed 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Houtsteijn Vastgoed, sluit met haar opdrachtgever(s)

Nadere informatie

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende,

de persoon of het bedrijf welke zich inschrijft op de website van Makelaar als woningzoekende, Studyrent B.V., gevestigd te Taborstraat 4b,3061 EW Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59232296, hierna te noemen: Makelaar ; en de persoon of het bedrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Vastgesteld op 1 mei 2015

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Vastgesteld op 1 mei 2015 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief

Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Pijnzorg Actief die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging(-en)

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging(-en) Algemene Voorwaarden van Zeus Advies te Hendrik Ido Ambacht Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Zeus Advies en een opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst Woningdelers Club

Bemiddelingsovereenkomst Woningdelers Club Bemiddelingsovereenkomst Woningdelers Club Definities In deze bemiddelingsovereenkomst wordt verstaan onder: 1. Aanhuurmakelaar : de VOF Momo Makelaardij met handelsnaam Woningdelers Club die, op basis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dutch Rental Scouts

Algemene voorwaarden Dutch Rental Scouts Algemene voorwaarden Dutch Rental Scouts Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanhuurmakelaar : Dutch Rental Scouts die, op basis van een "no cure no pay" tarief, in opdracht

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHT

ALGEMENE VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHT Bemiddelingsovereenkomst - huurder Zoekopdracht Het geven van een zoekopdracht is geheel vrijblijvend bij Vesting Vastgoed en heeft vele voordelen. Buiten de woningen welke wij op onze website presenteren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Artikel 1. Definities a) Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. ALGEMENE VOORWAARDEN VINK VERBEEK VERZEKERINGEN BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vink Verbeek Verzekeringen BV, gevestigd te Lelystad aan de Tjalk 2504, 8232 MB, hierna te noemen: Vink

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Amersfoort mei

Amersfoort mei Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing gevestigd aan de Bekensteinslaan 36, 3817 AK te Amersfoort, ingeschreven bij KvK onder nummer 68340508, hierna te noemen Markerting Facilitator.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Indien Opdrachtgever aspirant-huurder van woonruimte is

Indien Opdrachtgever aspirant-huurder van woonruimte is JUNI 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM (Amstel Housing, hierna verder genoemd Makelaar ) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: 67088740 Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Quality Homes. hierna te noemen: "QUALITY HOMES BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Quality Homes. hierna te noemen: QUALITY HOMES BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Quality Homes hierna te noemen: "QUALITY HOMES BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Quality Homes een woning

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. Definities 3. Aanbiedingen en offertes 2. Toepasselijkheid 4. Prijzen en betaling

1. Definities 3. Aanbiedingen en offertes 2. Toepasselijkheid 4. Prijzen en betaling ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 1 1 JANUARI 2018 1. Definities 1.1 Jorismulkens.nl: de eenmanszaak die inge- schreven staat bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 66049237. 1.2 Opdrachtgever: degene

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1.3 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van MIO Advies, gevestigd te Duiven, hierna MIO Advies, ontvangt of degene met MIO

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN H&G FINANCIEEL ADVIESGROEP

ALGEMENE VOORWAARDEN H&G FINANCIEEL ADVIESGROEP ALGEMENE VOORWAARDEN H&G FINANCIEEL ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door H&G Financieel Adviesgroep, gevestigd te Goes en Terneuzen, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Overeenkomst Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Overeenkomst Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Kickzy: Kickzy is een eenmanszaak die zich ten doel stelt als energiek en creatief conceptenbureau concepten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE INKOOPANALIST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE INKOOPANALIST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. De Inkoopanalist: de eenmanszaak De Inkoopanalist gevestigd aan de Koppenhoeve 10 te (1687 VC) Wognum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A1 Executive Estate (versie september 2017)

Algemene Voorwaarden A1 Executive Estate (versie september 2017) Algemene Voorwaarden A1 Executive Estate (versie september 2017) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die A1 Executive

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ela Grooteman Dagpauwoog EV De Goorn

Algemene Voorwaarden Ela Grooteman Dagpauwoog EV De Goorn Algemene voorwaarden Producten 2018 Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht (hierna te noemen: de Overeenkomst) die tussen Opdrachtgever en

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Artikel 1 Definities: Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door CV-OK betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

LEF Dyslexie: Algemene voorwaarden, versie 15 April 2019

LEF Dyslexie: Algemene voorwaarden, versie 15 April 2019 LEF Dyslexie Algemene voorwaarden, versie 15 April 2019 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van LEF Dyslexie en de daaraan verbonden natuurlijke persoon, of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Postpartum Steun

Algemene voorwaarden Postpartum Steun Algemene voorwaarden Postpartum Steun Artikel 1 Definities 1. Postpartum Steun is een eenmanszaak die zich ten doel stelt advies en hulp te verlenen aan Cliënt (en eventueel betrokkenen) bij depressie

Nadere informatie

A Plus Apartments Rijnstraat HV AMSTERDAM

A Plus Apartments Rijnstraat HV AMSTERDAM A Plus Apartments Rijnstraat 226 1079HV AMSTERDAM E:info@amsterdamzuid.nu E:info@aplusapartments.nl Kamer van koophandel 55462618 www.aplusapartments.nl A Plus Apartments, gevestigd te Amsterdam Rijnstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Bergman Juridisch Adviesbureau

Algemene Voorwaarden. Bergman Juridisch Adviesbureau Algemene Voorwaarden Bergman Juridisch Adviesbureau Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bergman: Bergman Juridisch Adviesbureau (eenmanszaak) gevestigd aan de Henri Dunantlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERPHOF ASSURANTIEN VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERPHOF ASSURANTIEN VOF ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERPHOF ASSURANTIEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Scherphof Assurantiën V.O.F. gevestigd te Vriezenveen aan de Oude Hoevenweg 149a, 7671 PL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sinior Hypotheek & Financieel Advies, gevestigd te Hengelo aan de Enschedesestraat 164 (7552 CL) hierna

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en opdrachten, waarbij HR Financials Riskmanagement B.V., handelend onder de naam:,

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie