(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT"

Transcriptie

1 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de commissies voor EU-aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie (2011/C 229/01) PREAMBULE Dit reglement is bedoeld om de werkzaamheden van de op 16 en 17 november 1989 in Parijs ingestelde Conferentie van de commissies voor EU-aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie ( 1 ), hierna COSAC genoemd, te vergemakkelijken en te verbeteren. Het reglement kan worden toegepast voor de vergaderingen van andere parlementaire commissies die door het parlement van de lidstaat die het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, hierna het parlement van het voorzitterschap genoemd, bijeen worden geroepen. De leden van de COSAC streven naar naleving van de Richtsnoeren voor interparlementaire samenwerking in de Europese Unie die door de Conferentie van woordvoerders van de parlementen van de Europese Unie op 19 t/m 21 juni 2008 in Lissabon zijn goedgekeurd, alsmede van hun eigen parlementaire gebruiken ( 2 ). Dit reglement, dat is goedgekeurd op de XLVe COSAC (Boedapest, 29 en 31 mei 2011) vervangt het reglement dat door de XXXVIIIe COSAC van oktober 2007 in Estoril werd goedgekeurd. 1. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE COSAC 1.1. De COSAC is een forum voor geregelde gedachtewisselingen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdheden van de parlementaire organen in de Europese Unie Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon is de COSAC bevoegd om alle passend geachte bijdragen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie te richten en om de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies, te bevorderen. De COSAC kan tevens interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheidsen defensiebeleid, te bespreken De bijdragen van de COSAC zijn geenszins bindend voor de nationale parlementen en laten hun standpuntbepaling onverlet. ( 1 ) De term parlementen van de Europese Unie heeft betrekking op de parlementen van de lidstaten van de Europese Unie (hierna nationale parlementen ) en het Europees Parlement. ( 2 ) Zoals verklaard in het protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie valt de wijze waarop de nationale parlementen de controle uitoefenen op hun regering met betrekking tot de activiteiten van de Europese Unie onder de eigen constitutionele inrichting en praktijk van de lidstaten.

2 C 229/2 Publicatieblad van de Europese Unie ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 2.1. Plenaire vergaderingen Tijdens elk voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wordt een plenaire vergadering van de COSAC georganiseerd, rekening houdend met de parlementaire gebruiken van de lidstaten, de verkiezingsperioden en de wettelijke feestdagen. De datum ervan wordt uiterlijk tijdens de voorgaande vergadering vastgesteld en aangekondigd Buitengewone vergaderingen De buitengewone vergaderingen van de COSAC worden gehouden als de noodzaak ervan wordt vastgesteld bij volstrekte meerderheid van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden van de nationale parlementen en van de afgevaardigden van het Europees Parlement Vergaderingen van de voorzitters Na overleg met de trojka van voorzitters wordt voor de plenaire vergaderingen van de COSAC een voorbereidende vergadering georganiseerd van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden en van de afgevaardigde(n) van het Europees Parlement. Elke delegatie bestaat uit twee leden van haar parlement Buitengewone vergaderingen van de voorzitters Buitengewone vergaderingen van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden en van de afgevaardigden van het Europees Parlement worden georganiseerd hetzij op voorstel van het parlement van het voorzitterschap, na overleg met de trojka van voorzitters, hetzij als de noodzaak ervan wordt vastgesteld, bij volstrekte meerderheid van de voorzitters van de commissies voor EUaangelegenheden van de nationale parlementen en van de afgevaardigden van het Europees Parlement De trojka van voorzitters van de COSAC De trojka van voorzitters van de COSAC bestaat uit de delegaties van het nationale parlement van het voorzitterschap, het vorige voorzitterschap, het volgende voorzitterschap en het Europees Parlement. Elke delegatie bestaat uit twee leden van haar parlement Werkgroepen De COSAC kan beslissen een werkgroep op te richten om een welbepaald onderwerp met betrekking tot de activiteiten van de Europese Unie te onderzoeken. Een dergelijke werkgroep wordt tevens ingesteld, als de noodzaak ervan wordt vastgesteld, bij volstrekte meerderheid van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden van de nationale parlementen en van de afgevaardigden van het Europees Parlement. De werkgroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie voor EU-aangelegenheden van het parlement van het voorzitterschap. Het secretariaat van het parlement van het voorzitterschap zorgt voor het secretariaat van de werkgroep Documenten voor de vergaderingen Agenda's voor de genoemde vergaderingen worden niet later dan twee weken voor de vergaderingen aan alle nationale parlementen en het Europees Parlement toegezonden. Notulen van deze vergaderingen worden niet later dan twee weken na de vergaderingen aan alle nationale parlementen en het Europees Parlement toegezonden Plaats van de vergaderingen De vergaderingen worden gehouden in de lidstaat die het voorzitterschap bekleedt. Buitengewone vergaderingen, vergaderingen van de voorzitters, vergaderingen van de trojka van voorzitters van de COSAC en vergaderingen van de werkgroepen kunnen elders plaatsvinden Convocaties Het parlement van het voorzitterschap roept plenaire vergaderingen van de COSAC, vergaderingen van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden, buitengewone vergaderingen en vergaderingen van werkgroepen bijeen.

3 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/ Voorbereiding van de vergaderingen De delegaties kunnen brieven of documenten die betrekking hebben op agendapunten toezenden aan het secretariaat van het parlement van het voorzitterschap, en dit parlement kan discussienota s voor de vergaderingen opstellen Planning van de vergaderingen De COSAC stelt een regelmatig vergaderrooster voor de lange termijn vast. 3. SAMENSTELLING 3.1. Plenaire en buitengewone vergaderingen Elk nationaal parlement wordt vertegenwoordigd door ten hoogste zes leden van zijn commissie(s) voor EU-aangelegenheden. Het Europees Parlement wordt vertegenwoordigd door zes leden. Elk parlement bepaalt de samenstelling van zijn delegatie Waarnemers van de parlementen van kandidaat-lidstaten Drie leden van het parlement van een kandidaat-lidstaat worden als waarnemer uitgenodigd voor de plenaire en buitengewone vergaderingen van de COSAC. Twee leden van het parlement van een kandidaat-lidstaat worden als waarnemer uitgenodigd voor de vergaderingen van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden Andere waarnemers, deskundigen en speciale genodigden Het voorzitterschap nodigt waarnemers uit van het secretariaat-generaal van de Raad en van de Commissie en kan tevens waarnemers uitnodigen van de ambassades van de lidstaten van de Europese Unie en, na overleg met de trojka van voorzitters, waarnemers van andere parlementen, alsmede deskundigen en speciale genodigden Openbaarheid van de vergaderingen De vergaderingen van de COSAC zijn openbaar, tenzij anders wordt beslist. 4. BENAMING VAN DE VERGADERINGEN 4.1. De plenaire en buitengewone vergaderingen krijgen de naam Conferentie van de commissies voor EU-aangelegenheden van de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie en van het Europees Parlement COSAC, voorafgegaan door het volgnummer van de vergadering in Romeinse cijfers en gevolgd door plaats en datum van de vergadering. 5. AGENDA 5.1. Voor de laatste plenaire vergadering van elk jaar stellen de delegaties de onderwerpen voor die tijdens het volgende jaar zullen worden behandeld. Dat punt wordt besproken op het einde van de vergadering. Bij het begin van elk voorzitterschap stelt de trojka van voorzitters, met inachtneming van de bepalingen van artikel 10 van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie bij het Verdrag van Lissabon, een of meer onderwerpen voor. Daartoe gaat de trojka uit van het werkschema van de Raad, van het Europees Parlement en van de Commissie, evenals van de voorstellen die tijdens bovengenoemde vergadering door COSAC-leden werden gedaan De belangrijkste punten op een ontwerpagenda vloeien voort uit de rol van de COSAC als instantie voor de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de parlementen van de Europese Unie, met name over de praktische aspecten van de parlementaire controle De ontwerpagenda wordt opgesteld door de voorzitter van de commissie voor EU-aangelegenheden van het parlement van het voorzitterschap, na overleg met de voorzitters van de commissies voor EUaangelegenheden en met de afgevaardigde(n) van het Europees Parlement. De delegaties kunnen het parlement van het voorzitterschap voorstellen een bepaald onderwerp te agenderen of te schrappen.

4 C 229/4 Publicatieblad van de Europese Unie De vergadering zelf stelt de agenda vast. 6. TALEN 6.1. Elke delegatie zorgt voor de vertaling naar het Engels en/of het Frans van de documenten die zij indient De deelnemende parlementen ontvangen de conferentiedocumenten in het Engels en/of het Frans. Elk parlement zorgt voor de vertaling ervan in zijn officiële landstaal of landstalen Tijdens de plenaire vergaderingen wordt gezorgd voor simultaanvertolking in de officiële talen van de Europese Unie De bijdragen van de COSAC worden in het Frans en in het Engels samengebracht in één origineel. Beide teksten zijn rechtsgeldig. 7. BIJDRAGEN VAN DE COSAC 7.1. De COSAC kan bijdragen voorleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeenkomstig het aan het Verdrag van Lissabon gehechte Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie Elke nationale delegatie kan voorstellen dat de COSAC een bijdrage goedkeurt. De beslissing een bijdrage voor te bereiden wordt genomen door het parlement van het voorzitterschap, na raadpleging van de trojka van voorzitters, of indien dit nodig wordt geacht bij volstrekte meerderheid van de voorzitters van de commissies voor EU-aangelegenheden van de nationale parlementen en van de afgevaardigden van het Europees Parlement, of door een vergadering van de COSAC De ontwerpbijdrage wordt ruim op tijd voor de desbetreffende COSAC-vergadering aan de delegaties toegestuurd om deze in staat te stellen het ontwerp te behandelen en van commentaar te voorzien De definitieve ontwerpbijdrage wordt voorbereid op de voorbereidende vergadering van de voorzitters tijdens de desbetreffende COSAC-vergadering. Het ontwerp bevat de opmerkingen en commentaren van alle delegaties, met inbegrip van eventuele stemverklaringen Over het algemeen streeft de COSAC naar goedkeuring van de bijdragen door middel van een ruime consensus. Als dit niet mogelijk is, worden de bijdragen goedgekeurd met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste 3/4 van de uitgebrachte stemmen. De meerderheid van 3/4 van de uitgebrachte stemmen moet terzelfder tijd tenminste de helft van alle stemmen bedragen Elke delegatie heeft twee stemmen Na goedkeuring wordt de bijdrage in alle officiële talen van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt Na goedkeuring doet het parlement van het voorzitterschap de bijdrage toekomen aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie met het verzoek deze van commentaar te voorzien. 8. ROL VAN HET PARLEMENT VAN HET VOORZITTERSCHAP 8.1. De commissie voor EU-aangelegenheden van het parlement van het voorzitterschap bekleedt gedurende die periode het voorzitterschap van de COSAC.

5 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/ Het secretariaat van het parlement van het voorzitterschap bereidt de documenten voor de vergaderingen voor. Het wordt bijgestaan door het COSAC-secretariaat De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de commissie voor EU-aangelegenheden van het parlement van het voorzitterschap De voorzitter van de commissie voor EU-aangelegenheden van het parlement van het voorzitterschap doet een voorstel voor het verloop van de vergadering en de spreektijd; deze laatste is beperkt tot vier minuten, tenzij de vergadering anders beslist Het secretariaat van het parlement van het voorzitterschap redigeert bondige notulen van de vergadering op basis van een ontwerp van het COSAC-secretariaat De voorzitter van de commissie voor EU-aangelegenheden van het parlement van het voorzitterschap stelt de door de trojka van voorzitters uitgewerkte conclusies van het debat voor Het secretariaat van het parlement van het voorzitterschap verzorgt gedurende dat voorzitterschap het secretariaat voor de COSAC-activiteiten. Het COSAC-secretariaat verleent daarbij assistentie. 9. HET COSAC-SECRETARIAAT 9.1. Het COSAC-secretariaat wordt samengesteld uit ambtenaren van de parlementen van de trojka van voorzitters en één permanent lid, dat de secretariaatswerkzaamheden ondersteunt De ambtenaren van de parlementen van de trojka van voorzitters worden door elk van de desbetreffende parlementen benoemd voor een periode van achttien maanden, die niet verlengd kan worden Het permanente lid wordt door de COSAC-voorzitters benoemd op voorstel van de trojka van voorzitters. Hij of zij dient ambtenaar van een nationaal parlement te zijn en blijft in functie gedurende een periode van twee jaar, die éénmaal verlengd kan worden Het COSAC-secretariaat staat het parlement van het voorzitterschap in al zijn taken bij. De leden van het COSAC-secretariaat verrichten hun taken onder de politieke verantwoordelijkheid van het CO SAC-voorzitterschap en de trojka van voorzitters of overeenkomstig de door de COSAC-vergaderingen genomen besluiten. Het permanente lid coördineert de werkzaamheden van het COSAC-secretariaat onder leiding van het parlement van het voorzitterschap De kosten van de detachering van het permanente lid van het secretariaat in Brussel en andere noodzakelijke technische kosten van het secretariaat komen voor de gezamenlijke rekening van de parlementen die wensen bij te dragen. De hoogte en de betalingsvoorwaarden van de gezamenlijk gefinancierde kosten worden in een overeenkomst tussen de deelnemende parlementen omschreven. 10. CONCLUSIES VAN DE COSAC EN COMMUNIQUÉS Wanneer de COSAC beslist conclusies op te stellen of een communiqué te publiceren, stelt de trojka van voorzitters een ontwerp op Het ontwerp van de conclusies wordt ruim op tijd voor de desbetreffende vergadering van de COSAC aan de delegaties toegestuurd om deze in staat te stellen het ontwerp te behandelen en van commentaar te voorzien Het secretariaat van het parlement van het voorzitterschap zendt de conclusies en/of communiqués aan de nationale parlementen, alsmede aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

6 C 229/6 Publicatieblad van de Europese Unie HERZIENING VAN HET REGLEMENT COSAC-delegaties kunnen voorstellen tot wijziging van het reglement indienen. Deze moeten ten minste één maand voor de bijeenkomst van de COSAC schriftelijk ter kennis gebracht van alle parlementen van de Europese Unie Voorstellen tot herziening van het reglement worden behandeld tijdens de eerste vergadering van de COSAC die volgt op de indiening van het voorstel Wijzigingen van het reglement dienen met algemene stemmen te worden goedgekeurd door de op de vergadering aanwezige delegaties. Onthoudingen van delegaties vormen geen beletsel voor de goedkeuring van de amendementen Het quorum is ten minste 2/3 van de delegaties Elke delegatie heeft een stem. 12. INWERKINGTREDING Dit reglement wordt als één enkel origineel in het Engels en in het Frans opgesteld, waarbij beide teksten rechtsgeldig zijn. Het wordt in de officiële talen van de Europese Unie gepubliceerd en treedt in werking op de dag van publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

WERKGROEP REGLEMENT VAN ORDE VAN DE EURO-MEDITERRANE PARLEMENTAIRE VERGADERING

WERKGROEP REGLEMENT VAN ORDE VAN DE EURO-MEDITERRANE PARLEMENTAIRE VERGADERING WERKGROEP REGLEMENT VAN ORDE VAN DE EURO-MEDITERRANE PARLEMENTAIRE VERGADERING Athene, 22 maart 2004 REGLEMENT VAN ORDE VAN DE EURO-MEDITERRANE PARLEMENTAIRE VERGADERING door het medevoorzitterschap van

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Uitgave 2016 - 2 - - 3 - Huishoudelijk Reglement van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERNE REGELS

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERNE REGELS Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERNE REGELS UITGAVE 2017 INHOUDSOPGAVE PAGINA HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET TECHNISCH COMITÉ MOTORVOERTUIGEN. Vastgesteld op 26 november 2013 Herziene versie vastgesteld op 30 oktober 2018

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET TECHNISCH COMITÉ MOTORVOERTUIGEN. Vastgesteld op 26 november 2013 Herziene versie vastgesteld op 30 oktober 2018 REGLEMENT VAN ORDE VAN HET TECHNISCH COMITÉ MOTORVOERTUIGEN Vastgesteld op 26 november 2013 Herziene versie vastgesteld op 30 oktober 2018 HET TECHNISCH COMITÉ MOTORVOERTUIGEN, Gezien Richtlijn 2007/46/EG

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Datum uitgifte 13/06/2019 Inhoudstafel Paginanummer 2 Beschikkingen 3 BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 oktober 2000 (31.10) (OR. fr) 11037/2/00 REV 2 LIMITE ENFOPOL 58

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 oktober 2000 (31.10) (OR. fr) 11037/2/00 REV 2 LIMITE ENFOPOL 58 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 oktober 2000 (31.10) (OR. fr) 11037/2/00 REV 2 LIMITE ENFOPOL 58 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 11037/1/00 ENFOPOL 58

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET COMITÉ LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKERS

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET COMITÉ LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKERS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Consumptiegoederen Automobielindustrie COMITÉ VOOR DE AANPASSING AAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG - LANDBOUWTREKKERS (CATP-AT) ENTR/04-EN

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2019 COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt dat de Europese Unie zal innemen in het

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13289/00 LIMITE JAI 135

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13289/00 LIMITE JAI 135 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13289/00 LIMITE JAI 135 BEGELEIDENDE NOTA van: de permanent vertegenwoordiger van Frankrijk, de heer Pierre VIMONT d.d.: 10 november

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22

PUBLIC. Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15171/02 LIMITE ELARG 405 CAB 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (12.12) (OR. en) 15171/02 LIMITE PUBLIC ELARG 405 CAB 22 NOTA I/A-PUNT van: de Groep uitbreiding aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

DOC herzien NL-7978

DOC herzien NL-7978 0 EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Werkgelegenheidsstrategie en Europees Sociaal Fonds - Beleidsontwikkeling en coördinatie ESF, plaatselijke ontwikkeling en sociale economie - ESF-comités

Nadere informatie

5307/10 VP/mm DG H 2 B

5307/10 VP/mm DG H 2 B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0192 (E) JAI 36 COPEN 8 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE VAN DE EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING 1 INLEIDING

OPRICHTINGSAKTE VAN DE EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING 1 INLEIDING OPRICHTINGSAKTE VAN DE EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING 1 IEIDING De voorzitters van het Europees Parlement, het Andes-parlement, het Midden-Amerikaans parlement en het Latijns-Amerikaans

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

5135/02 CS/mm DG H NL

5135/02 CS/mm DG H NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2002 (OR. es) 5135/02 ENFOPOL 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de oprichting van een

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) 5931/10 LIMITE PUBLIC JUR 56 INST 25 COUR 12 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep vrienden van het voorzitterschap

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009D0937 NL 01.11.2014 007.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT VAN DE RAAD van 1 december 2009 houdende

Nadere informatie

BESLUIT 2014/75/GBVB VAN DE RAAD

BESLUIT 2014/75/GBVB VAN DE RAAD 12.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 41/13 BESLUITEN BESLUIT 2014/75/GBVB VAN DE RAAD van 10 februari 2014 betreffende het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie DE RAAD VAN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 februari 2010 (OR. en) 5306/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0189 (E) JAI 35 COPEN 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

RECTIFICATIES. a) Bladzijde 19, artikel 1, punt 17, ad artikel 9 C, lid 6, tweede alinea, tweede zin

RECTIFICATIES. a) Bladzijde 19, artikel 1, punt 17, ad artikel 9 C, lid 6, tweede alinea, tweede zin 30.11.2009 Publicatieblad van de Europese Unie C 290/1 RECTIFICATIES PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING van het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG TER TOELICHTING: REGLEMENTAIR KADER De juridische grondslag van het Reglement van Orde van de Faculteitsraad ligt in het Reglement van de Faculteit

Nadere informatie

8753/1/11 REV 1 yen/pw/rb 1 DRI

8753/1/11 REV 1 yen/pw/rb 1 DRI RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 april 2011 (20.04) (OR. en) 8753/1/11 REV 1 PE 164 INST 195 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Consensus - Gedelegeerde handelingen Voor de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

OCMW LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VAST BUREAU

OCMW LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VAST BUREAU OCMW LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VAST BUREAU Vastgesteld door het vast bureau in zitting van 11 januari 2019 Inhoud 1. Bijeenroeping... 3 2. Informatie voor de leden van het vast bureau... 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

STAD LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

STAD LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN STAD LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 januari 2019 Inhoud 1. Bijeenroeping... 3

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Brussel, 14 mei 2003 (16.05) SECRETARIAAT. het secretariaat de Conventie De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-grondwet

Brussel, 14 mei 2003 (16.05) SECRETARIAAT. het secretariaat de Conventie De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-grondwet EUROPESE CONVENTIE Brussel, 14 mei 2003 (16.05) SECRETARIAAT CONV 738/03 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat de Conventie De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-grondwet Het secretariaat

Nadere informatie

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos;

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos; BIJLAGE 1e Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos; gelet op artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 52 van de Gemeentewet en artikel 9, lid

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut VERTALING NAAR HET NEDERLANDS Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut De Partijen bij dit Verdrag, hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen", In herinnering brengend de op bossen betrekking hebbende

Nadere informatie

Nationaal Actie Plan d A ction N ational HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NAPAN TASK FORCE

Nationaal Actie Plan d A ction N ational HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NAPAN TASK FORCE Nationaal Actie Plan d A ction N ational - NAPAN Task Force HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NAPAN TASK FORCE VERSIE 2.0 GOED GEKEURD DOOR DE NTF OP 02/04/2015 Artikel 1. Definities Er wordt verstaan onder

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.5.2019 COM(2019) 242 final 2019/0116 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in de Raad van Ministers in te nemen standpunt met

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13 28.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13 VERORDENING (EU) Nr. 182/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

² Als genodigden kunnen worden toegelaten: 1. de hoogste rechtscolleges van het gastland;

² Als genodigden kunnen worden toegelaten: 1. de hoogste rechtscolleges van het gastland; Reglement van orde van de Conferentie van Europese Grondwettelijke Hoven Art. 1 Grondslag Het reglement van orde van de Conferentie berust op de statuten van de Conferentie van Europese Grondwettelijke

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Remuneratiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Remuneratiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht van de Woningstichting,

Nadere informatie

9975/16 mak/cle/sv 1 DRI

9975/16 mak/cle/sv 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0906 (COD) 9975/16 INFORMATIEVE NOTA van: aan: Betreft: I. INLEIDING het secretariaat-generaal van de Raad CODEC

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 348/130 Publicatieblad van de Europese Unie 24.12.2008 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG BESLUIT 2008/976/JBZ VAN DE RAAD van 16 december

Nadere informatie

Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE 1 Preambule Het Koninkrijk België, Vertegenwoordigd door: de Federale Regering,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD BASIS VOOR HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Het huishoudelijk reglement van de Stichting Seniorenraad Meierijstad, hierna Stichting te noemen,

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Jabbeke. Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Jabbeke. Huishoudelijk reglement Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Jabbeke Huishoudelijk reglement Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar

Nadere informatie

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Preambule blz. 3 DEEL 1 - Beginselen en doelstellingen blz. 6 DEEL 2 - Instellingen blz.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie (6 december 1993)

Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie (6 december 1993) Reglement van orde van de Raad van de Europese Unie (6 december 1993) Caption: Besluit van de Raad van de Europese Unie van 6 december 1993 houdende vaststelling van zijn reglement van orde. Door dit besluit

Nadere informatie

PARLEMENT BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE FINANCIEEL REGLEMENT

PARLEMENT BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE FINANCIEEL REGLEMENT 2 0 1 8 PARLEMENT BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE FINANCIEEL REGLEMENT BENELUX INTERPARLEMENTAIRE ASSEMBLEE Financieel reglement Rechtsgrond en definities Art. 1.- Dit reglement werd vastgesteld

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MKB Hapert

Huishoudelijk reglement MKB Hapert Huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen In de regeling wordt verstaan onder: a. Statuten: de laatste statuten van de vereniging zoals deze bij notariële akte zijn vastgesteld; b. Huishoudelijk

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66

REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66 REGLEMENT REGIO MIDDEN-NEDERLAND POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN D66 Artikel 1 Definities a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Artikel 1 Grondbeginselen Bij de uitoefening van hun taken als lid van het Europees Parlement: Artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2018 COM(2018) 168 final 2018/0078 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 maart 2018 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 maart 2018 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 9 maart 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap INST 96 JUR 109 CODEC 343 JUSTCIV

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD IN EEN NOTENDOP

DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD IN EEN NOTENDOP DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD IN EEN NOTENDOP DE EUROPESE RAAD DE STRATEGISCHE INSTELLING VAN DE UNIE De Europese Raad is het kloppend hart van de Europese Unie. Hij bepaalt de richting en de politieke prioriteiten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 32 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 74 A. TITEL Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Straatsburg,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VARIO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VARIO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VARIO 31.01.2017 www.vario.be INHOUD VARIO Huishoudelijk reglement... 3 1 De frequentie en de werkwijze van de bijeenkomsten en beraadslaging... 3 2 De bevoegdheden van de voorzitter

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 13 (1957) Nr. 21 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 143 A. TITEL Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; (met Bijlagen) Rome, 25 maart 1957 B. TEKST De Franse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Paragraaf 1: Begripsbepalingen Artikel 1 1. Achterban: Personen wiens belangen door de Cliëntenraad worden behartigd. Tot de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2014/287/EU)

(Voor de EER relevante tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor de oprichting en evaluatie van Europese referentienetwerken en de leden daarvan en voor de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 mei 2010 (OR. en) 9925/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0006 (NLE) SIRIS 83 SCHENGEN 42 COMIX 372

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 mei 2010 (OR. en) 9925/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0006 (NLE) SIRIS 83 SCHENGEN 42 COMIX 372 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 mei 2010 (OR. en) 9925/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0006 (E) SIRIS 83 SCHENGEN 42 COMIX 372 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

De commissie vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of, als de voorzitter verhinderd is, de ondervoorzitter.

De commissie vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of, als de voorzitter verhinderd is, de ondervoorzitter. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 : Doelstelling Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de GECORO zijn bevoegdheid uitoefent overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 17 december

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 april 205 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 205/0062 (E) 785/5 VISA 04 COMEM 55 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. 1 het DABM: het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. 1 het DABM: het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; / HR Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Afdeling

Nadere informatie

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer Europese besluitvorming in de Tweede Kamer De Europese Unie speelt op bijna elk beleidsterrein een rol. Nationale en Europese zaken zijn vaak met elkaar verweven en hebben invloed op elkaar. Daarom is

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 5 juli Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 6, 8 FIN i.v.m. agendapunt 13 V&J i.v.m. agendapunt 15 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

HERZIENE AGENDA (brieven met * toegevoegd) vaste commissie voor Europese Zaken

HERZIENE AGENDA (brieven met * toegevoegd) vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 3 juli 2019 Voortouwcommissie: HERZIENE AGENDA (brieven met * toegevoegd) vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 7 BuZa i.v.m. agendapunt 4, 5, 7, 9 EZK

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie