Klachtenreglement voor cliënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenreglement voor cliënten"

Transcriptie

1 Klachtenreglement voor cliënten Goede zorg staat bij helpgewoon voorop en wij vinden het belangrijk dat u over onze zorgverlening tevreden bent. Wij stellen alles in het werk om u de zorg te geven waar u om heeft gevraagd en waar u zich prettig bij voelt. Wat te doen wanneer zich een situatie voordoet waarbij u ontevreden of zelfs boos over de zorgverlening bent en uw vertrouwen in de zorgverlener is aangetast? Wij raden u aan als het even kan toch een gesprek te hebben met de zorgverlener die bij die situatie betrokken is. De zorgverleners zijn zelfstandig werkende professionals met hun eigen beroepsverantwoordelijkheid. Komt u er samen niet uit dan kunt u uiteraard een beroep doen op de klachtenregeling van helpgewoon. Artikel 1 Begrippen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: 1. Klager: een klager is de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: de cliënt. een vertegenwoordiger van een cliënt. 2. Klacht: een klacht kan zijn: een uiting van ongenoegen over een gedraging, waaronder mede begrepen het handelen of nalaten, jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening door de zorgaanbieder, of betrekking hebbend op organisatorische aspecten daarvan. 3. Aangeklaagde: de persoon die op eigen titel of op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaam is bij de zorgaanbieder dan wel anderszins werkzaamheden ten behoeve van de zorgaanbieder verricht. 4. Geschil: een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de cliënt is opgelost en de cliënt daarin niet berust. 5. Klachtenfunctionaris: de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris. 6. Oordeel: een reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van of namens de zorgaanbieder. 7. Zorgverlener: een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent. 8. Zorgaanbieder: Coöperatie Helpgewoon Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling De Klachtenregeling heeft tot doel: 1. een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht; 2. bescherming van de rechtspositie van de klager door een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten te bieden; 3. het zo nodig bevorderen van herstel van de (behandel)relatie op basis van wederzijds vertrouwen; 4. de kwaliteit van de zorgaanbieder te bevorderen.

2 Artikel 3 Indienen van een klacht 1. De cliënt of diens vertegenwoordiger wendt zich bij onvrede bij voorkeur eerst tot de zorgverlener of diens leidinggevende om tot een informele oplossing te komen. 2. De cliënt of diens vertegenwoordiger wordt in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. 3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt de cliënt of diens vertegenwoordiger gewezen op de interne Klachtenregeling van de zorgaanbieder. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen/ in gesprek te gaan bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris en de cliënt of diens vertegenwoordiger proberen in samenspraak met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen. 4. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan, indien de onvrede niet is weggenomen, zijn klacht kenbaar maken bij de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris van de zorgverlener. Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het door de klachtenfunctionaris bijstaan van de klager bij het formuleren van de (mondelinge) klacht. 5. Een klacht moet schriftelijk via een van datum voorzien klachtenformulier worden ingediend bij de zorgaanbieder. 6. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier is ingediend bij de zorgaanbieder en zodoende door de zorgaanbieder is ontvangen, geldt als de formele aanvangsdatum van de klachtenprocedure waarbij de wettelijke termijnen (artikel 7) van kracht gaan. 7. Indien een klacht wordt ingediend door een vertegenwoordiger van de cliënt, kan de zorgaanbieder verlangen dat bescheiden worden overgelegd waaruit blijkt dat de klager in die hoedanigheid handelt. Artikel 4 Ontvankelijkheid 1. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht indien: een klacht betrekking heeft op ander ongenoegen dan is gedefinieerd in artikel 1 van de Klachtenregeling; een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen. 2. In het geval dat de klager niet ontvankelijk is in zijn klacht zal de zorgaanbieder dit schriftelijk bevestigen aan de indiener van de klacht. Artikel 5 Klachtbehandeling 1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht stuurt de zorgaanbieder de klacht ter verdere behandeling door naar de klachtenfunctionaris (indien deze nog niet betrokken was). 2. De klachtenfunctionaris neemt contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden. 3. Bij de behandeling van de klacht zal de klachtenfunctionaris hoor en wederhoor toepassen, waarbij de klachtenfunctionaris ervoor zorgdraagt dat als de klacht (mede) betrekking heeft op een zorgverlener ook deze persoon in de gelegenheid kan worden gesteld om zijn zienswijze op de klacht te geven.

3 4. De klager en de zorgaanbieder worden door de klachtenfunctionaris op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. 5. Indien de klachtenfunctionaris dit nodig acht om tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, worden ingeschakeld. Dit behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de klager en zorgaanbieder. 6. De klager ontvangt na afloop van de klachtbehandeling een brief van de zorgaanbieder waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. 7. De klachtbehandeling eindigt in de volgende gevallen: met onmiddellijke ingang bij ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling of mail van de klager aan de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris; per de datum waarop de zorgaanbieder of de klachtenfunctionaris schriftelijk of per mail, de door de klager mondeling gedane uitlating dat de klacht wordt ingetrokken, heeft bevestigd. Indien de klager gedurende de klachtbehandeling komt te overlijden, zal de behandeling van de klacht met de wettige erfgenaam of erfgenamen worden voortgezet, tenzij te kennen is gegeven dat van verdere voortzetting wordt afgezien. Artikel 7 Termijnen 1. Een klacht dient te worden ingediend binnen één jaar nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat de gedraging van de zorgaanbieder een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling. Indien de termijn is verstreken, zal de klacht nog steeds in behandeling worden genomen, echter de klager wordt gevraagd schriftelijk toe te lichten waarom de klacht pas na één jaar wordt ingediend. 2. De klager ontvangt de brief als bedoeld in artikel 5 lid 6 van de Klachtenregeling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de datum waarop de klacht bij de zorgaanbieder is ingediend. 3. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de termijn als bedoeld in het vorige lid met ten hoogste vier weken worden verlengd. 4. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door de zorgaanbieder met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk of per mail heeft ingestemd. Artikel 8 Klachtenfunctionaris 1. De klachtenfunctionaris heeft als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met cliënt of diens vertegenwoordiger en zorgaanbieder: op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen en/of; de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen; te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling; de cliënt of diens vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht;

4 zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen. 2. Bij de uitoefening van de taak komt de klachtenfunctionaris de bevoegdheid toe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht. 3. De klachtenfunctionaris dient zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen tegenover de klager en de zorgaanbieder alsmede voor zover deze bij de klacht betrokken is, de zorgverlener. De klachtenfunctionaris dient zich dan ook te onthouden van gedragingen op grond waarvan de verdenking kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid en/of het niet op onafhankelijke wijze uitoefenen van de functie. 4. Indien de klachtenfunctionaris betrokken is (geweest) bij een aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft, dan wel anderszins vanwege omstandigheden niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze de functie in een individueel geval kan uitoefenen dient dit zo snel als mogelijk door de klachtenfunctionaris bij de zorgaanbieder te worden gemeld. De zorgaanbieder zal er vervolgens voor zorgen dat een andere (plaatsvervangend) klachtenfunctionaris wordt aangewezen. 5. De zorgaanbieder waarborgt dat de klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt de klachtenfunctionaris niet wegens de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend. Artikel 9 Geschilleninstantie Eerstelijnszorg Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten. Artikel 10 Informatie 1. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en cliënten in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht. 2. De zorgaanbieder informeert de werkzame zorgverleners over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen. Artikel 11 Kosten 1. De klager is voor de klachtbehandeling zoals neergelegd in deze Klachtenregeling geen kosten verschuldigd. 2. Indien voor de klachtbehandeling een beroep wordt gedaan op een klachtenfunctionaris komen de kosten daarvan voor rekening van de zorgaanbieder. 3. Als de klager of de zorgaanbieder/zorgverlener bij de behandeling van de klacht (rechts)bijstand inschakelt, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. Artikel 12 Geheimhouding 1. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.

5 2. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting (als bedoeld in dit artikel lid 1) is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten. Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens in het kader van de klachtbehandeling in het door de zorgaanbieder aangewezen (digitale) systeem. 2. De zorgaanbieder valt aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang met verkregen persoonsgegevens. 3. De persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel zullen maximaal 2 jaar, nadat de behandeling van de klacht is afgerond, worden bewaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren. Artikel 14 Inwerkingtreding De Klachtenregeling is op 15 november 2017 vastgesteld door Coöperatie Helpgewoon Nederland en treedt per deze datum in werking.

6 Klachtenformulier voor de cliënt -graag helemaal invullen- Uw gegevens (degene die de klacht indient) Naam: Adres: Postcode + woonplaats: Telefoonnummer: M/V Gegevens van de cliënt p Cliënt is ook indiener van de klacht p Indiener van de klacht is een ander als de cliënt, vul onderstaande gegevens in: Naam van de cliënt: Geboortedatum cliënt: Relatie tussen de indiener en de cliënt (bijv. ouder, echtgenote): Aard van de klacht Datum gebeurtenis: Tijdstip: De klacht gaat over (meerdere keuzes mogelijk): p handelen van medewerker p bejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat) p administratieve of financiële afhandeling p iets anders Naam zorgverlener:

7 Omschrijving klacht: U kunt het ingevulde formulier afgeven bij:. Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op. Mail aan Helpgewoon: info@helpgewoon.nl

KLACHTENREGELING. de cliënt een vertegenwoordiger van een cliënt nabestaande(n) van een overleden cliënt. b Klacht een klacht kan zijn:

KLACHTENREGELING. de cliënt een vertegenwoordiger van een cliënt nabestaande(n) van een overleden cliënt. b Klacht een klacht kan zijn: KLACHTENREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a Klager de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: b Klacht een klacht kan zijn: c Klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Inhoud KLACHTENREGELING IZER, JANUARI

Inhoud KLACHTENREGELING IZER, JANUARI Klachtenregeling Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling... 2 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht... 3 Artikel 4 Ontvankelijkheid...

Nadere informatie

Zorgaanbieder en zorgverlener kunnen éénzelfde persoon zijn.

Zorgaanbieder en zorgverlener kunnen éénzelfde persoon zijn. KLACHTENREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a Klager b Klacht c Klachtenfunctionaris d Aangeklaagde e Patiënt de natuurlijke persoon die een klacht indient.

Nadere informatie

Klachtenregeling oktober 2018

Klachtenregeling oktober 2018 Klachtenregeling oktober 2018 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

P 8011 Klachtenregeling Huisartsen Gelderse Vallei

P 8011 Klachtenregeling Huisartsen Gelderse Vallei Handboek Huisartsen Gelderse Vallei > P 8000 Verbeteren aanbod en/of methodiek > P 8011 Klachtenregeling Huisartsen Gelderse Vallei Soort document: Procedure Status: Definitief Printdatum: 08-03-2017 Documenteigenaar:

Nadere informatie

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Amstelveen, januari 2017 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a SHA Stichting Huisartsenpost Amstelland b Wkkgz

Nadere informatie

auteur: Esmiralda Krijgsman versie: 1.0 Protocol : Klachtenregeling invoerdatum: januari 2017 beheerder (functie): EK herzieningsdatum: december 2018

auteur: Esmiralda Krijgsman versie: 1.0 Protocol : Klachtenregeling invoerdatum: januari 2017 beheerder (functie): EK herzieningsdatum: december 2018 auteur: Esmiralda Krijgsman versie: 1.0 Protocol : Klachtenregeling invoerdatum: januari 2017 beheerder (functie): EK herzieningsdatum: december 2018 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement MediSofa

Klachtenreglement MediSofa Klachtenreglement MediSofa Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a) Klager - de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: de cliënt of een vertegenwoordiger

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling huisartspraktijk van Breugel te Zevenhuizen (versie ) 1. De Wielewaal XZ Zevenhuizen

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling huisartspraktijk van Breugel te Zevenhuizen (versie ) 1. De Wielewaal XZ Zevenhuizen De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen 0180-631783 (praktijk) 0180-328003 (spoedlijn) 0180-631521 (fax) info@huisartsvanbreugel.nl huisartsvanbreugel.nl KLACHTENREGELING te Zevenhuizen (versie 1.1 2017) 1

Nadere informatie

Datum: januari 2017 KLACHTENREGELING

Datum: januari 2017 KLACHTENREGELING Datum: januari 207 KLACHTENREGELING Inhoudsopgave Artikel Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling 5 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht 5 Artikel 4 Ontvankelijkheid

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (voor podologie en podoposturaal therapie) STICHTING LOOP Door een heldere klachtenprocedure is het voor de patiënt duidelijk op welke wijze onvrede of een klacht

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten en verwanten

Klachtenregeling voor cliënten en verwanten Klachtenregeling voor cliënten en verwanten Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), hierna te noemen de Wet. Op 1 januari 2016 is de Wet ingegaan. Een

Nadere informatie

Klachtenregeling Gezondheidscentrum Noord

Klachtenregeling Gezondheidscentrum Noord Klachtenregeling Gezondheidscentrum Noord Gebaseerd op model Klachtenregeling opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiënten federatie Nederland 1 INLEIDING Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Huisartsen Eemland. Klachtenreglement. Cristien Luycx; Klachtenfunctionaris

Huisartsen Eemland. Klachtenreglement. Cristien Luycx; Klachtenfunctionaris Huisartsen Eemland Klachtenreglement 2018 Cristien Luycx; Klachtenfunctionaris 11-6-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inhoud... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling...

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn

Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn Doel van het klachtenregeling Met de komst van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) in 2017, in het stuk aangeduid met de Wet,

Nadere informatie

Klachtenregeling Dokterszorg Friesland

Klachtenregeling Dokterszorg Friesland Klachtenregeling Dokterszorg Friesland voor de onderdelen Ketenzorg Friesland en Dokterswacht Friesland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Concept Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie

Concept Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie Postbus 106, 7940 AC Meppel Telefoon: 0522-24 14 74 E-mail : info@loop.nl Website: www.loop.nl Concept Klachtenreglement Podologie en Podoposturaal Therapie Versie 1 december 2016 LOOP heeft een concept

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Zorggroep ZGWA

KLACHTENREGELING Zorggroep ZGWA Versie 3 - januari 2017 KLACHTENREGELING Zorggroep ZGWA Pagina 1 van 10 Deze Klachtenregeling is gebaseerd op de model klachtenregeling zoals opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Medrie

KLACHTENREGELING. Medrie KLACHTENREGELING Medrie 1 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland Leden

Nadere informatie

Klachtenreglement Vitaalpunt. december PR P0040 Klachtenreglement Vitaalpunt versie

Klachtenreglement Vitaalpunt. december PR P0040 Klachtenreglement Vitaalpunt versie Klachtenreglement Vitaalpunt december 2017 PR P0040 Klachtenreglement Vitaalpunt versie 2.0 05-12-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begripsbepalingen... 3 3. Algemeen... 4 5. Doelstellingen van

Nadere informatie

Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg)

Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg) Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg) thuis zorg comfort Inhoudsopgave 3 Artikel 1 begripsbepalingen 3 Artikel 2 Informele oplossing en indienen van een klacht 4 Artikel 3 Buiten behandeling

Nadere informatie

Klachten regeling. Opgemaakt:

Klachten regeling. Opgemaakt: Klachten regeling Opgemaakt: 06-12-2017 U mag ervan uitgaan dat wij onze uiterste best doen om de hulpverlening zo goed mogelijk te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg

Nadere informatie

KLACHTENREGELING MEANDER MEDISCH CENTRUM

KLACHTENREGELING MEANDER MEDISCH CENTRUM KLACHTENREGELING MEANDER MEDISCH CENTRUM Inleiding Wij willen onze patiënten de best mogelijke zorg bieden. Elke dag opnieuw. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de zorg

Nadere informatie

Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris, te weten klachtconsult.nl.

Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris, te weten klachtconsult.nl. Pagina : 1 van 66 Klachtenreglement Elke patiënt van Vision Ooglaseren moet de mogelijkheid hebben om over de geboden zorg een klacht in te dienen. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld. Door een heldere

Nadere informatie

Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris de in het kader van deze Klachtenregeling door de zorgaanbieder benoemde klachtenfunctionaris Pagina : 1 van 6 Klachtenreglement Elke patiënt van Vision Ooglaseren moet de mogelijkheid hebben om over de geboden zorg een klacht in te dienen. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld. Door een heldere

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

Klachtenreglement Versie 1.1

Klachtenreglement Versie 1.1 Klachtenreglement Versie 1.1 Auteur: Michelle Spit Datum: 19-11-2018 Versiebeheer Versie Auteur Datum Status Beschrijving 1.0 Projectgroep Kwaliteit 01-01-2017 Definitief Initiële oplevering 1.1 Michelle

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling KNMT

Reglement Klachtenregeling KNMT Reglement Klachtenregeling KNMT Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor tandarts(specialist)en verplichtingen met

Nadere informatie

Klachtenreglement Auteur: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum:

Klachtenreglement Auteur: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum: Klachtenreglement Auteur: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum: 1-1-2017 Voorwoord Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een klachtenreglement

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave KLACHTENREGELING Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Inhoud 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling 5 Artikel 3 Indienen van uiting van onvrede 5 Artikel 4 Ontvankelijkheid

Nadere informatie

VIM reglement Versie 1.1

VIM reglement Versie 1.1 VIM reglement Versie 1.1 Auteur: Michelle Spit Datum: 19-11-2018 Versiebeheer Versie Auteur Datum Status Beschrijving 1.0 Projectgroep Kwaliteit 01-01-2017 Definitief Initiële oplevering 1.1 Michelle Spit

Nadere informatie

KLACHTENREGELING SGE JULI 2017

KLACHTENREGELING SGE JULI 2017 KLACHTENREGELING SGE JULI 2017 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Inhoud 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Doelstellingen van de Klachtenregeling 5 Klachtenprocedure 5 Artikel 3 Indienen van uiting van

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling KNMT

Reglement Klachtenregeling KNMT Reglement Klachtenregeling KNMT Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor tandarts(specialist)en verplichtingen met

Nadere informatie

VIM-reglement Auteurs: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum:

VIM-reglement Auteurs: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum: Auteurs: Projectgroep Kwaliteit: Marieke Boekel, Marrit Rooda, Dafne Wildenburg en Michelle Spit Datum: 1-1-2017 Voorwoord Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht een Veilig Incident Melden (VIM) reglement

Nadere informatie

Klachtenregeling Huisartsenzorg en Apotheek

Klachtenregeling Huisartsenzorg en Apotheek Klachtenregeling Huisartsenzorg en Apotheek DECEMBER 2016 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Zorggroep Katwijk 2019

Klachtenregeling Stichting Zorggroep Katwijk 2019 Klachtenregeling Stichting Zorggroep Katwijk 2019 A. Inleiding Definities: Ketenpartner = zorgaanbieder aangesloten bij de Stichting Zorggroep Katwijk KLP = Klachtenloket Paramedici KNGF = Koninklijk Genootschap

Nadere informatie

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. Klachtenregeling

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. Klachtenregeling Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. Klachtenregeling v3.0 14-09-2017 Pagina 1 van 11 Klachtenregeling Regionale Huisartsenpost Drechtsteden 2017 Inleiding Een laagdrempelige klachtenregeling is

Nadere informatie

Nederlands Huisartsen Genootschap versie 2.0 pagina 1 van 6

Nederlands Huisartsen Genootschap versie 2.0 pagina 1 van 6 Stroomschema Nederlands Huisartsen Genootschap - 2016 versie 2.0 pagina 1 van 6 Randvoorwaarden Verplichte geheimhouding voor bij de klachtbehandeling betrokken personen ten aanzien van verkregen (persoons)gegevens

Nadere informatie

Reglement Klachtenregeling Huisartsenpost Regio Apeldoorn

Reglement Klachtenregeling Huisartsenpost Regio Apeldoorn Reglement Klachtenregeling Huisartsenpost Regio Apeldoorn Doel van het klachtenregeling Met de komst van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) in 2017, in het stuk aangeduid met de

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. HKN Huisartsen. Klachtenregeling

Kwaliteitshandboek. HKN Huisartsen. Klachtenregeling Kwaliteitshandboek HKN Huisartsen Klachtenregeling Document eigenaar: Kwaliteitsmedewerker AZ Versiedatum 09-03-2017 Blad: 1 van 13 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doelstellingen

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING

MODEL KLACHTENREGELING MODEL KLACHTENREGELING DECEMBER 2016 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland.

Nadere informatie

Klachtenreglement Peperkamp coaching training

Klachtenreglement Peperkamp coaching training Klachtenreglement Peperkamp Coaching & Training BV Opgesteld door Olga de graaf Datum: 15-3-2018 Versie : 1 Pagina 1 van 5 Klachtenreglement Het Klachtenreglement van Peperkamp coaching & training vindt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hap Schubertplein. Protocol: Addendum Klachten procedure patiënt

Inhoudsopgave. Hap Schubertplein. Protocol: Addendum Klachten procedure patiënt Inhoudsopgave INLEIDING... 3 INHOUD... 3 Artikel 1 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 1 Doelstellingen van de Klachtenregeling... 4 Artikel 3 1 Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING

MODEL KLACHTENREGELING MODEL KLACHTENREGELING DECEMBER 2016 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland.

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING

MODEL KLACHTENREGELING MODEL KLACHTENREGELING DECEMBER 2016 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland.

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING

MODEL KLACHTENREGELING MODEL KLACHTENREGELING DECEMBER 2016 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland.

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING

MODEL KLACHTENREGELING MODEL KLACHTENREGELING DECEMBER 2016 COLOFON InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland.

Nadere informatie

Klachtenreglement FortaGroep

Klachtenreglement FortaGroep Klachtenreglement FortaGroep Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a) zorgaanbieder: de rechtspersoon die de

Nadere informatie

Klachtenregeling Esens GGz. Klachtenregeling Esens GGz

Klachtenregeling Esens GGz. Klachtenregeling Esens GGz Klachtenregeling Esens GGz 1. Inleiding Esens GGz hecht veel waarde aan een goede en open klimaat waarin klachten besproken, behandeld en opgelost kunnen worden, met inachtneming van de privacy. Iedere

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Mei 2017

KLACHTENREGELING Mei 2017 KLACHTENREGELING Mei 2017 Klachtenregeling Instituut Verbeeten Elke medewerker van Instituut Verbeeten doet zijn of haar uiterste best om u zo goed en prettig mogelijk te helpen. Toch kan het ondanks deze

Nadere informatie

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: Allerzorg; b. directie: de directie

Nadere informatie

Reglement klachtenregeling van de vereniging Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

Reglement klachtenregeling van de vereniging Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Reglement klachtenregeling van de vereniging Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) I Algemeen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze klachtenregeling wordt - in overeenstemming met de Wet kwaliteit,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WAT SCHRIJFT DE WET VOOR 3 3 DEFINITIES 4 4 PROCEDURE VOOR BEHANDELING 5 5 GESCHILLENINSTANTIE 6

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WAT SCHRIJFT DE WET VOOR 3 3 DEFINITIES 4 4 PROCEDURE VOOR BEHANDELING 5 5 GESCHILLENINSTANTIE 6 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 WAT SCHRIJFT DE WET VOOR 3 3 DEFINITIES 4 4 PROCEDURE VOOR BEHANDELING 5 5 GESCHILLENINSTANTIE 6 6 ALGEMENE BEPALINGEN 7 Klachtenprocedure versie 1 - juli 2018

Nadere informatie

Klachtenbeleid Medische Centra en Zorg in Houten

Klachtenbeleid Medische Centra en Zorg in Houten Klachtenbeleid Medische Centra en Zorg in Houten Versie 2017 Contact Stichting Zorg in Houten Adres Prins Bernhardweg 69 3991 DE Houten Telefoon 030-634 36 51 Fax 030-634 36 52 Website www.zorginhouten.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING... 2 KLACHTENREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doelstellingen van de klachtenregeling...

Inhoudsopgave INLEIDING... 2 KLACHTENREGELING Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doelstellingen van de klachtenregeling... KLACHTENREGELING versie januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 KLACHTENREGELING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Doelstellingen van de klachtenregeling... 4 Artikel 3 Indienen van uiting

Nadere informatie

Soort document Reglement waarin beschreven staat hoe Attenza B.V. omgaat met de afhandeling van klachten.

Soort document Reglement waarin beschreven staat hoe Attenza B.V. omgaat met de afhandeling van klachten. Klachtenreglement Attenza B.V. Soort document Reglement waarin beschreven staat hoe Attenza B.V. omgaat met de afhandeling van klachten. Doel Het op de juiste wijze registreren en afhandelen van ontvangen

Nadere informatie

Klachtenregeling DOKh als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. participerende zorgaanbieders

Klachtenregeling DOKh als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. participerende zorgaanbieders Klachtenregeling DOKh als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ten behoeve van participerende zorgaanbieders Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling KLACHTENBEHANDELING DOOR DE KLACHTENFUCNTIONARIS VAN ALICE THUISZORG. Inleiding Pag. 2. Klachtenbehandeling Pag.

Klachtenregeling KLACHTENBEHANDELING DOOR DE KLACHTENFUCNTIONARIS VAN ALICE THUISZORG. Inleiding Pag. 2. Klachtenbehandeling Pag. Pagina 1 van 8 KLACHTENBEHANDELING DOOR DE KLACHTENFUCNTIONARIS VAN ALICE THUISZORG Inhoudsopgave Inleiding Pag. 2 Klachtenbehandeling Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Begripsbepalingen... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 2. Doel klachtenregeling...

Nadere informatie

Klachtenregeling Kraamzorg Sara

Klachtenregeling Kraamzorg Sara Klachtenregeling Kraamzorg Sara Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

KLACHTENREGELING DOKTER BOSMAN EN AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGELING DOKTER BOSMAN EN AUTISME KENNIS CENTRUM Inleiding Dokter Bosman en het AKC streven naar hulpverlening waar cliënten tevreden over zijn. Onverhoopt kunnen zich situaties voordoen waarin cliënten dit niet zijn en dat kenbaar willen maken. Deze

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Vastgesteld: februari 2017 Evaluatie: februari 2019 Versie 1. Pagina 1 van 16

KLACHTENREGELING. Vastgesteld: februari 2017 Evaluatie: februari 2019 Versie 1. Pagina 1 van 16 KLACHTENREGELING Vastgesteld: februari 2017 Evaluatie: februari 2019 Versie 1 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Inhoud 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Doelstellingen van de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inhoudsopgave

Klachtenregeling. Inhoudsopgave Klachtenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen 6. Contactgegevens Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

KLACHTENREGELING HUISARTSENZORG NOORD-LIMBURG

KLACHTENREGELING HUISARTSENZORG NOORD-LIMBURG KLACHTENREGELING HUISARTSENZORG NOORD-LIMBURG JANUARI 2017 COLOFON Deze klachtenregeling is gebaseerd op de landelijke modelregeling van: InEen, LHV, NHG, december 2016 De model Klachtenregeling is opgesteld

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Wijkzorg Nederland. Bestandsnaam klachtenregeling wijkzorg nederland.docx Pagina 1 van 9 Datum Januari 2018 Versie 1

Klachtenregeling. Wijkzorg Nederland. Bestandsnaam klachtenregeling wijkzorg nederland.docx Pagina 1 van 9 Datum Januari 2018 Versie 1 Klachtenregeling Wijkzorg Nederland Bestandsnaam klachtenregeling wijkzorg nederland.docx Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel regelement 4 Toepassingsgebied 4 Artikel 1. Definities 4 Klachtenregeling

Nadere informatie

Doel Beoogd wordt met behulp van deze klachtregeling de volgende doelstellingen na te streven:

Doel Beoogd wordt met behulp van deze klachtregeling de volgende doelstellingen na te streven: Titel Klachtenregeling RIBW de Vliet, Regeling - augustus 2017 Aanleiding Iedere zorginstelling of zorgverlener is verplicht om een laagdrempelige regeling voor de behandeling van klachten van haar cliënten

Nadere informatie

Klachtenregeling. Dichtbij Dagbesteding

Klachtenregeling. Dichtbij Dagbesteding Klachtenregeling Dichtbij Dagbesteding In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenreglement Arja Thuiszorg Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen

Klachtenreglement Arja Thuiszorg Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen Klachtenreglement Arja Thuiszorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening. Voorwoord 1

Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening. Voorwoord 1 : A. Özdemir Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening Inhoudsopgave Voorwoord 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 1.1 Nova Curae 2 1.2

Nadere informatie

1.1 Zorgaanbieder: Stichting Somnium Begeleiding en Stichting Somnium Zorg.

1.1 Zorgaanbieder: Stichting Somnium Begeleiding en Stichting Somnium Zorg. Klachtenreglement Versie 2 - november 2018 Goedgekeurd door bestuurders: de heer N. Reinders en de heer H. Boesten Handtekeningen Het bestuur van Stichting Somnium Begeleiding en Stichting Somnium Zorg,

Nadere informatie

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet De onafhankelijke klachtenregeling van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Ondanks het streven van Esthetica Medical Clinic naar hoge kwaliteit van veilige,

Ondanks het streven van Esthetica Medical Clinic naar hoge kwaliteit van veilige, Klachtenbeleid V. O. F. Esthetica Medical Clinic Geldend per December 2017. Ondanks het streven van Esthetica Medical Clinic naar hoge kwaliteit van veilige, kwalitatieve zorg met een zorgvuldige manier

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: Reglement klachten en geschillen Inleiding Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een gzpsycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog verplicht zich op een klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Reglement van de klachtenonderzoekscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Reglement van de klachtenonderzoekscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen Reglement van de klachtenonderzoekscommissie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen Assen, maart 2018 1 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. aangeklaagde:

Nadere informatie

Versie Klachtenregeling Zeeuwse Gronden

Versie Klachtenregeling Zeeuwse Gronden Klachtenregeling Zeeuwse Gronden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden; b. raad

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

1. Inleiding 1 2. Definities 2 3. Procedure voor behandeling 3 4. Geschilleninstantie 5 5. Algemene bepalingen 5

1. Inleiding 1 2. Definities 2 3. Procedure voor behandeling 3 4. Geschilleninstantie 5 5. Algemene bepalingen 5 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Definities 2 3. Procedure voor behandeling 3 4. Geschilleninstantie 5 5. Algemene bepalingen 5 1. Inleiding De Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

De Wkkgz stelt drie globale eisen waaraan de klachtenprocedure moet voldoen:

De Wkkgz stelt drie globale eisen waaraan de klachtenprocedure moet voldoen: Arja Thuiszorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die de Wet kwaliteit,

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE PROTOCOL MEDISCH CENTRUM RANDWIJCK

KLACHTENPROCEDURE PROTOCOL MEDISCH CENTRUM RANDWIJCK KLACHTENPROCEDURE PROTOCOL MEDISCH CENTRUM RANDWIJCK December 2017 Melding van klacht Doel Het doel van een melding is dat we de organisatie erdoor verbeteren: De onderlinge afspraken in het centrum soepeler

Nadere informatie

KLACHTENREGELING GGD BRABANT-ZUIDOOST 2017

KLACHTENREGELING GGD BRABANT-ZUIDOOST 2017 KLACHTENREGELING GGD BRABANT-ZUIDOOST 2017 Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur, gezien de instemming van de Ondernemingsraad, gelet op de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting De Rozelaar

Klachtenregeling Stichting De Rozelaar Klachtenregeling Stichting De Rozelaar Januari 2017 Bij het opstellen van deze klachtenregeling is gebruik gemaakt van het Model Klachtenregeling van de VGN. Deze klachtenregeling voldoet aan de eisen

Nadere informatie