STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE"

Transcriptie

1 STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport. 2.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. wedstrijden te doen houden; b. oefening van leden en adspirantleden te verzorgen; c. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen. LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE Artikel Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. 3.2 Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en, behoudens het bepaalde in artikel 8.4, dezelfde verplichtingen als leden. 3.3 Leden van Verdienste der vereniging zijn natuurlijke personen, die door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als leden. ADSPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel Adspirantleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. 4.2 Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimumbijdrage. TOELATING Artikel Het bestuur beslist over de toelating van leden, adspirantleden en begunstigers. 5.2 Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen en eventueel andere relevante gegevens van alle leden, ereleden, adspirantleden en begunstigers worden opgenomen. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging van het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting. 6.2 Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen en voorts wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten Statuten - aangenomen in de AV op 16 april 1996, van kracht m.i.v. 3 augustus

2 voortduren. 6.3 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 6.4 Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 6.5 Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het desbetreffende lid wordt ten spoedigste en met opgave van redenen van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld. 6.6 Binnen één maand nadat aan een lid een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of een besluit tot ontzetting schriftelijk en met opgave van redenen is medegedeeld, staat hem beroep open op de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 6.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven de verenigingscontributie en eventuele andere uit artikel 8 van deze statuten voortvloeiende financiële bijdragen voor het gehele lopende verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur besluit deze periode te bekorten. Een dergelijke bekorting geldt niet voor de bijdragen die door de vereniging aan de Nederlandse Volleybal Bond moeten worden doorbetaald. 6.8 Een lid is niet bevoegd een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uit te sluiten. EINDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ADSPIRANTLEDEN Artikel De rechten van adspirantleden kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd. 7.2 De wijze van opzegging is in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 7.3 Artikel 6.7 en 6.8 zijn van overeenkomstige toepassing. VERPLICHTINGEN Artikel De leden, adspirantleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van verenigingscontributie, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillend bedrag betalen. 8.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 8.3 Leden en adspirantleden worden door het bestuur tevens aangemeld als leden van de Nederlandse Volleybal Bond. Zij zijn gehouden dit lidmaatschap te aanvaarden en de statuten, reglementen en besluiten van de Nederlandse Volleybal Bond na te leven. 8.4 Ereleden zijn van betaling van verenigingscontributie vrijgesteld. 8.5 De Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten andere verplichtingen aan leden op te leggen, die in het Huishoudelijk Reglement dienen te worden opgenomen. 8.6 Adspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten dan die welke hun krachtens deze statuten en het Huishoudelijk Reglement, hierna ook te noemen zijn toegekend. 8.7 Leden hebben voor zover daarvan in deze statuten niet is afgeweken de rechten die de wet hun toekent. 8.8 Leden, ereleden, adspirantleden en begunstigers zijn onderworpen aan de verplichtingen opgelegd bij statuten, huishoudelijk reglement en bestuursbesluiten. Statuten - aangenomen in de AV op 16 april 1996, van kracht m.i.v. 3 augustus

3 BESTUUR Artikel Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, die door de Algemene Vergadering uit de leden worden benoemd. 9.2 De vereniging heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere bestuursleden. De voorzitter en de overige bestuursleden die deel uit maken van het dagelijks bestuur worden als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd. 9.3 De benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur of van ten minste tien leden of van een/vijfde deel der stemgerechtigde leden, als de vereniging minder dan vijftig stemgerechtigde leden heeft. In de voordracht wordt vermeld of een voorgedragen bestuurslid tevens wordt voorgedragen tot lid van het Dagelijks Bestuur. 9.4 Een voordracht als bedoeld in het vorige lid, uitgaande van het bestuur, wordt bij de oproeping van de Algemene Vergadering meegedeeld. Een zodanige voordracht van de leden moet vóór de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 9.5 Een voordracht is bindend; indien er voor eenzelfde functie meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 9.6 Aan een voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering. Indien zo=n besluit wordt genomen of indien geen voordracht is opgemaakt is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming. 9.7 Een bestuurslid treedt af ten laatste aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden in de periode tussen 1 september en 31 december, het derde kalenderjaar na dat van zijn benoeming, doch is terstond herbenoembaar. 9.8 Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst; een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 9.9 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het bedanken voor de functie; b. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Indien het aantal leden van het dagelijks bestuur beneden drie is gedaald blijft het dagelijks bestuur bevoegd. Het bestuur is indien zich een dezer gevallen voordoet verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening van de vacature(s) aan de orde komt Indien geen bestuurslid in functie is komen aan de Algemene Vergadering alle bestuursbevoegdheden toe, totdat een nieuw bestuur is benoemd. De Algemene Vergadering dient alsdan zelf een vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet meer dan veertien dagen om in de vacatures te voorzien. Artikel Het bestuur is met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd alle handelingen te verrichten, die niet door de wet of deze statuten zijn uitgesloten en onverminderd de bepalingen in deze statuten met betrekking tot handelingen waarbij voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering is vereist Het bestuur is bevoegd personen te benoemen en/of commissies in te stellen, die onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uitvoeren. De leden van dergelijke commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Statuten - aangenomen in de AV op 16 april 1996, van kracht m.i.v. 3 augustus

4 10.3 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: a. hetzij het bestuur; b. hetzij twee leden van het bestuur, waarvan ten minste één deel uit dient te maken van het dagelijks bestuur In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt de vereniging in vergaderingen van de Nederlandse Volleybal Bond en haar organen vertegenwoordigd door: c. één of meer bestuursleden; d. een meerderjarig lid van de vereniging, dat daartoe door het bestuur is gemachtigd Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan op en tegen derden beroep worden gedaan Behoudens voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering van de vereniging, is het Bestuur van de vereniging uitsluitend bevoegd sponsorcontracten af te sluiten welke voldoen aan de reglementen en richtlijnen ter zake van de Nederlandse Volleybal Bond. Het bestuur is voorts bevoegd al datgene te doen wat het nodig acht om de nakoming van vorenbedoelde verplichtingen door de leden en/of de vereniging te bevorderen De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan. Daaronder valt onder meer het in naam van de leden aangaan van die verplichtingen, welke door een sponsor in het kader van een sponsorcontract zullen worden gevorderd De vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit zich daartegen verzet. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING Artikel Het Boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar; het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, tenminste éénmaal per jaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek. De oproeping geschiedt schriftelijk door: a. hetzij overhandiging aan de leden van het document waarin de bijeenroeping geschiedt; b. hetzij aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen Bij de bijeenroeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 12. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING Artikel Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kunnen slechts geschieden door een besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten, dan wel ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld De woordelijke tekst van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding der vereniging moet door degenen die de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, waarin dat voorstel aan de orde komt, hebben gedaan ten minste vijf dagen vóór die vergadering in afschrift op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd. Bovendien wordt een zodanig afschrift aan alle leden bij de oproeping verstrekt. Statuten - aangenomen in de AV op 16 april 1996, van kracht m.i.v. 3 augustus

5 12.3 Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding der vereniging vereist een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, blanco stemmen niet meegerekend Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk gedeelte. Bij het besluit tot ontbinding kan echter een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel De Algemene Vergadering dient een huishoudelijk reglement vast te stellen Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten. SLOTBEPALING Artikel 14 Deze statuten zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 april 1996 en treden in werking op de dag na die waarop zij in een notariële akte zijn opgenomen. (Akte d.d. 2 augustus 1996; in werking getreden op 3 augustus 1996.) Statuten - aangenomen in de AV op 16 april 1996, van kracht m.i.v. 3 augustus

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTEN BWW de Eem, vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 april 2012 (notariële akte van 20 april 2012).

STATUTEN BWW de Eem, vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 april 2012 (notariële akte van 20 april 2012). 1 STATUTEN BWW de Eem, vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 14 april 2012 (notariële akte van 20 april 2012). Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Baarnse Watersportvereniging de Eem

Nadere informatie

Statuten HV Internos 24 augustus 1978

Statuten HV Internos 24 augustus 1978 Heden, de vier en twintigste augustus negentien honderd acht en zeventig, verschenen voor mij JOANNES CANISIUS MARIA SCHREURS, Notaris ter standplaats OUDENBOSCH 1. de heer JOHANNES HENDRIKUS KRAAN, area

Nadere informatie

DOEL Artikel 3 De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk niveau te bevorderen.

DOEL Artikel 3 De verenging stelt zich ten doel door middel van het beoefenen van de budosport het lichamelijk en geestelijk niveau te bevorderen. STATUTEN BUDO VERENIGING ASAHI NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam en is gevestigd te Assen. DUUR Artikel 2 De vereniging is opgericht op negen september negentienhonderd tweeënzestig

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van Haarlemse Sportvereniging De kampioen

Statuten en huishoudelijk reglement van Haarlemse Sportvereniging De kampioen Statuten en huishoudelijk reglement van Haarlemse Sportvereniging De kampioen Opgericht 26 juli 1905. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Haarlemse Sportvereniging De Kampioen. 2.

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT.

1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT. Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT. De verkorte naam is: VSPVU. 2. De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam. 3.

Nadere informatie

Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS

Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS Statuten Volleybalvereniging HLB Van Daal/DS I. Algemene bepalingen Artikel 1: Naam, zetel en duur De vereniging draagt de naam HLB Van Daal/DS, verder te noemen HLB Van Daal/DS, zij is gevestigd te Den

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging draagt de naam HOCKEY CLUB NIEUWKOOP en is gevestigd te NIEUWKOOP.

STATUTEN NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging draagt de naam HOCKEY CLUB NIEUWKOOP en is gevestigd te NIEUWKOOP. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam HOCKEY CLUB NIEUWKOOP en is gevestigd te NIEUWKOOP. DOEL EN MIDDELEN TER BEREIKING DAARVAN Artikel 2. 1. De vereniging heeft ten doel de beoefening

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel: Artikel De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest.

STATUTEN Naam en Zetel: Artikel De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest. STATUTEN Naam en Zetel: Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Volleybal Club Oegstgeest V.C.O.. 2. Zij is gevestigd te Oegstgeest. Duur: Artikel 2. 1. De vereniging is opgericht te OEGSTGEEST op 1 september

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. ARTIKEL 2. DOEL. ARTIKEL 3.

STATUTEN NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. ARTIKEL 2. DOEL. ARTIKEL 3. STATUTEN NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Bridgeclub Melick".Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging 2. Zij heeft haar zetel te Melick in de gemeente Roerdalen.

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL VERENIGINGSJAAR LIDMAATSCHAP

Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL VERENIGINGSJAAR LIDMAATSCHAP Statuten NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs en is gevestigd te Utrecht. 2. De vereniging is aangegaan

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam,

statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), statutair gevestigd te Amsterdam, akte van statutenwijziging d.d. 3 februari 2011 verleden

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

Op veertien oktober negentienhonderd acht en tachtig verscheen voor mij, mr Cornelis Casper Jurphaas van Rietschoten, notaris ter standplaats

Op veertien oktober negentienhonderd acht en tachtig verscheen voor mij, mr Cornelis Casper Jurphaas van Rietschoten, notaris ter standplaats . ' blad l MDr/2.08.88.2585/6028T/dg VERENIGING Op veertien oktober negentienhonderd acht en tachtig verscheen voor mij, mr Cornelis Casper Jurphaas van Rietschoten, notaris ter standplaats Àmsterdam:----------------------------------------------------

Nadere informatie

VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR.

VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK STATUTEN. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING DORPSBELANGEN S-HEERENBROEK. 2. De vereniging is gevestigd te s-heerenbroek.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

Sportvereniging OMNISPORT 2B S T A T U T E N

Sportvereniging OMNISPORT 2B S T A T U T E N S T A T U T E N Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: sportvereniging OMNISPORT 2B. 2. De vereniging is gevestigd te 3. De vereniging is een voortzetting van: - de op 18 mei 1946 opgerichte

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL

STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL STATUTEN UVV HONK- & SOFTBAL Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Honk- & Softbalvereniging Uvv. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

STATUTEN Goegekeurd in de algemene ledenvergadering van 11 mei 2010 en vastgelegd in een notariële akte op 23 juni 2010.

STATUTEN Goegekeurd in de algemene ledenvergadering van 11 mei 2010 en vastgelegd in een notariële akte op 23 juni 2010. STATUTEN Goegekeurd in de algemene ledenvergadering van 11 mei 2010 en vastgelegd in een notariële akte op 23 juni 2010. 1 Naam, zetel en duur ARTIKEL 1 1. de vereniging draagt de naam: Watersportvereniging

Nadere informatie

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM Algemene bepalingen: Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder de vereniging: Watersportvereniging Onderdendam. de statuten: de Statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Artikel 3 De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en promoten van de volleybalsport zodat men in teamverband tot samenwerking kan komen.

Artikel 3 De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en promoten van de volleybalsport zodat men in teamverband tot samenwerking kan komen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje Zij is gevestigd te Breda. Duur Artikel 2 Doel 1. De vereniging is opgericht te Breda op 1 november 2012 en is aangegaan voor

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Vastgesteld mei 2013 Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

VERENIGING: VERENIGING CONTIMINATION CONTROL NEDERLAND (VCCN)

VERENIGING: VERENIGING CONTIMINATION CONTROL NEDERLAND (VCCN) STATUTEN VERENIGING: VERENIGING CONTIMINATION CONTROL NEDERLAND (VCCN) Art. 1 : NAAM, ZETEL EN DUUR 1. De vereniging draagt de naam van: Vereniging Contamination Control Nederland, bij verkorting ook genaamd

Nadere informatie

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht).

1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR (Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht). CONCEPT STATUTEN VAN ASAR (AMSTERDAMSE STUDIEVERENIGING ARBEIDSRECHT) welke concept statuten zullen worden besproken in de algemene vergadering. 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De vereniging draagt de naam: ASAR

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Watersportvereniging Marken

Watersportvereniging Marken Watersportvereniging Marken Statuten Art. 1. Naam De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Marken. Zij is opgericht op negen en twintig juni negentienhonderd negen en zeventig en aangegaan voor

Nadere informatie

WSV de Zuiderzee Postbus AC Urk

WSV de Zuiderzee Postbus AC Urk Statuten WSV de Zuiderzee Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: WATERSPORTVERENIGING DE ZUIDERZEE. Zij is opgericht op tien januari negentienhonderd vierenzestig en thans aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

Bridgeclub IMP Statuten. STATUTEN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2007

Bridgeclub IMP Statuten. STATUTEN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2007 STATUTEN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2007 Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam BRIDGECLUB "INSPANNING MET PLEZIER". 2. Naar buiten treedt de vereniging

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

KAART BOND NEDERLAND - STATUTEN

KAART BOND NEDERLAND - STATUTEN KAART BOND NEDERLAND - STATUTEN NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam KAART BOND NEDERLAND, hierna te noemen KBN. ZETEL Artikel 2 Zij heeft haar zetel te Arnhem. DOELSTELLING Artikel 3 1. De vereniging

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten ZOALS VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 6 APRIL 2002

Statuten ZOALS VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 6 APRIL 2002 Statuten ZOALS VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 6 APRIL 2002 Artikel 1 NAAM De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Het Bommelse Gors". Zij is opgericht op 26 mei1970 en aangegaan

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING "DE MAASKANT", gevestigd te OSS STATUTEN

WATERSPORTVERENIGING DE MAASKANT, gevestigd te OSS STATUTEN WATERSPORTVERENIGING "DE MAASKANT", gevestigd te OSS STATUTEN Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "De Maaskant". Zij is opgericht in negentienhonderd vierenvijftig en aangegaan

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Naam Artikel 1 De vereniging is genaamd Mixed Hockey Club Steenwijk en werd opgericht op negen juli negentienhonderd vijfenzeventig. Zetel Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Tekst van de STATUTEN van kracht sinds 10 juli 2012 Blad 1 van 5

Tekst van de STATUTEN van kracht sinds 10 juli 2012 Blad 1 van 5 Tekst van de STATUTEN van kracht sinds 10 juli 2012 Blad 1 van 5 Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Sint-Pancras. 2. Zij heeft haar zetel in Sint Pancras, gemeente

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

DOORLOPENDE STATUTEN. van de vereniging: Gemengde Zangvereniging Vriendschap

DOORLOPENDE STATUTEN. van de vereniging: Gemengde Zangvereniging Vriendschap DOORLOPENDE STATUTEN van de vereniging: Gemengde Zangvereniging Vriendschap zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging, op 10 juli 2017 voor notaris mr. L. van Veen te Krimpenerwaard, verleden.

Nadere informatie

Statuten _ Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde

Statuten _ Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (afgekort: COBIJT). ZETEL Artikel 2 Zij heeft haar zetel te Utrecht DOEL Artikel 3 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

Statuten JWS, versie 2012

Statuten JWS, versie 2012 Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam: Jouster Watersport. De naam is kortheidshalve aan te duiden met: JWS. Zij is opgericht op veertien oktober negentienhonderd tweeëndertig en aangegaan voor

Nadere informatie

STATUTEN. Pagina 1 van 6 pagina s

STATUTEN. Pagina 1 van 6 pagina s STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam "Judoclub Berkel-Enschot ten shi ". De Judoclub Berkel-Enschot is oorspronkelijk opgericht op 01 juni 1961. Op 14 juni 1996 vond

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Fotokring De Liemers. 2. Zij heeft haar zetel in Zevenaar. 3. De vereniging is opgericht op acht februari negentienhonderd tweeënzestig

Nadere informatie

Duur Artikel 3 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Duur Artikel 3 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar. STATUTEN LVO - Landelijke Vereniging van Operatieassistenten Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Landelijke Vereniging van Operatieassistenten. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 DUUR EN BOEKJAAR Artikel 3 LIDMAATSCHAP Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 DUUR EN BOEKJAAR Artikel 3 LIDMAATSCHAP Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellnessbedrijven 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Woerden DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft tot

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball STATUTEN

L.U.S.V. Basketball STATUTEN L.U.S.V. Basketball STATUTEN STATUTEN VAN DE BASKETBALVERENIGING LUSV Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Leidse Universitaire Basketbal Sportvereniging: LUSV. Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Leiden.

Nadere informatie

Statuten bewonersvereniging Loftbewoner-S

Statuten bewonersvereniging Loftbewoner-S Statuten bewonersvereniging Loftbewoner-S Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Loftbewoner-S, hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Eindhoven.

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN Studievereniging FLEX, statutair gevestigd te gemeente Deventer.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN Studievereniging FLEX, statutair gevestigd te gemeente Deventer. DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN Studievereniging FLEX, statutair gevestigd te gemeente Deventer. Per 13 februari 2018. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Studievereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Naam en Zetel... 3 Artikel Duur... 3 Artikel Grondslag... 3 Artikel Doel... 3 Artikel 4...

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Naam en Zetel... 3 Artikel Duur... 3 Artikel Grondslag... 3 Artikel Doel... 3 Artikel 4... Statuten C.K.V. VEO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Naam en Zetel... 3 Artikel 1... 3 Duur... 3 Artikel 2... 3 Grondslag... 3 Artikel 3... 3 Doel... 3 Artikel 4... 3 Leden... 3 Artikel 5... 3 Toelating...

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Lets Zwolle. 2. Zij heeft haar zetel te Zwolle. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Lets Zwolle. 2. Zij heeft haar zetel te Zwolle. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Lets Zwolle. 2. Zij heeft haar zetel te Zwolle. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is om via een platform dienstenruil aan te

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

Statuten. van de Watersport-vereniging De Ank. Opgericht 20 januari Kon. Goedgekeurd 22 mei Naam. Artikel 1

Statuten. van de Watersport-vereniging De Ank. Opgericht 20 januari Kon. Goedgekeurd 22 mei Naam. Artikel 1 Statuten van de Watersport-vereniging De Ank. Opgericht 20 januari 1949. Kon. Goedgekeurd 22 mei 1959. Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging De Ank. Zij is opgericht op 20 januari

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

Naam en Zetel Doel Vermogen Bestuur

Naam en Zetel Doel Vermogen Bestuur Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting International Student Productions Enschede. 2. De stichting kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de verkorte naam: Stichting

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

Bridgeclub LARSHEIM te Leersum STATUTEN

Bridgeclub LARSHEIM te Leersum STATUTEN STATUTEN Artikel 1 Naam en Zetel 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub "Larsheim". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Leersum. Artikel 2 Oprichtingsdatum,

Nadere informatie

Artikel 3 DOELSTELLING 1. Het doen beoefenen en het bevorderen van de klaverjassport in al zijn verschijningsvormen;

Artikel 3 DOELSTELLING 1. Het doen beoefenen en het bevorderen van de klaverjassport in al zijn verschijningsvormen; STATUTEN Artikel 1 NAAM Artikel 2 ZETEL Artikel 3 DOELSTELLING Artikel 4 LEDEN Artikel 5 DONATEURS Artikel 6 TOELATING Artikel 7 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 8 EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST -1-

DOORLOPENDE TEKST -1- DOORLOPENDE TEKST -1- lev/mp / 2008.548738.01 S T A T U T E N NAAM ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: "SCHAAKVERENIGING BORNE (S.V. BORNE)". ZETEL ARTIKEL 2 De vereniging is gevestigd te BORNE. DOEL

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

OPRICHTINGSDATUM, VERENIGINGSJAAR.

OPRICHTINGSDATUM, VERENIGINGSJAAR. Statuten van de Elster bridgeclub NAAM EN ZETEL. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "ELSTER BRIDGECLUB". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als: "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. Deze statuten zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de algemene vergadering van 16 oktober 2013. De ondertekening van de akte tot statutenwijziging vond plaats op 20 juni 2014 te Enschede. Ondertekenaars

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Bladzijde: A STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub De Kreek. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP.JEUGD-LIDMAATSCHAP,ERELIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP

LIDMAATSCHAP.JEUGD-LIDMAATSCHAP,ERELIDMAATSCHAP, DONATEURSCHAP NAAM, ZETEL, DUUR Artikel 1 a. De vereniging draagt de naam: Door Oefening Kracht (DOK). b. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

ZETEL Artikel 2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Lopik.

ZETEL Artikel 2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Lopik. 1.1 Statuten NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Lopikse Volleybal Vereniging in correspondentie met derden of publicaties af te korten tot LVV eventueel voorafgegaan of gevolgd door een sponsornaam.

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Statuten gebruikers vereniging Meesters met Magister

Statuten gebruikers vereniging Meesters met Magister Statuten gebruikers vereniging Meesters met Magister Naam en zetel Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Meesters met Magister. 2. De vereniging is gevestigd te Sneek, gemeente Sneek. Doel Artikel

Nadere informatie

Statuten. AFSCHRIFT ener akte houdende. STATUTENWIJZIGING Akte de dato 31 oktober 2002

Statuten. AFSCHRIFT ener akte houdende. STATUTENWIJZIGING Akte de dato 31 oktober 2002 Statuten AFSCHRIFT ener akte houdende STATUTENWIJZIGING Akte de dato 31 oktober 2002 van: Nederlanse Marieholm Vereniging te Breukeleveen, gemeente Wijdemeren 24296 VN postbanknummer 5218463 t.n.v. Nederlandse

Nadere informatie

4.4 Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

4.4 Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. STATUTEN NAAM, ZETEL, DUUR, VERENIGINGSJAAR. Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Volley Tilburg. Volley Tilburg is ontstaan door een fusie van V.C. Sarto, die is opgericht op één september negentienhonderdachtenveertig

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Bestuurdersvereniging ChristenUnie Ingaande 4 juli 2013

Statuten Bestuurdersvereniging ChristenUnie Ingaande 4 juli 2013 ChristenUnie Ingaande 4 juli 2013 NAAM EN ZETEL. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Bestuurdersvereniging ChristenUnie. 2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. 3. In deze statuten

Nadere informatie

S T A T U T E N Naam Artikel 1 Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 Artikel 4 LEDEN Artikel 5

S T A T U T E N Naam Artikel 1 Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN Artikel 3 Artikel 4 LEDEN Artikel 5 S T A T U T E N Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, bij afkorting genaamd: Po & Po. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALVERENIGING SUDOSA-DESTO. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALVERENIGING SUDOSA-DESTO. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALVERENIGING SUDOSA-DESTO. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie