Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Wet van 12 december 2001, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I A De Aanpassingswet euro 1 wordt als volgt gewijzigd: In Hoofdstuk 1 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd: De rijen 1 tot en met 3, 8 tot en met 10, 15 tot en met 17, 77 tot en met 83, 87 tot en met 91, 95 en 114 tot en met 120 komen te luiden: 1 Algemene pensioenwet 2 Algemene pensioenwet 3 Algemene pensioenwet 8 Algemene pensioenwet 9 Algemene pensioenwet 10 Algemene pensioenwet 14 2 tweede f 6 320, , derde f , derde, tweede bedrag dat op 1 januari 1985 f ,- bedroeg 59 2 tweede f 6 320, , derde, eerste bedrag f 6 320, , derde, tweede bedrag dat op 1 januari 1985 f ,- bedroeg dat, omgerekend naar euro s, op 1 januari ,91 bedroeg dat, omgerekend naar euro s, op 1 januari ,91 bedroeg Staatsblad

2 15 Algemene pensioenwet 16 Algemene pensioenwet 17 Algemene pensioenwet tweede f 6 320, , derde f 6 320, , derde, tweede bedrag dat op 1 januari 1985 f ,- bedroeg dat, omgerekend naar euro s, op 1 januari ,91 bedroeg 77 Wet bezoldiging Nationale 1 1 eerste bedrag f ,51 ombudsman 78 Wet bezoldiging Nationale 1 1 tweede bedrag f ,66 ombudsman 79 Wet van 11 september 1964, 1 1 eerste f ,51 houdende vaststelling van de bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer 80 Wet van 11 september 1964, 1 1 tweede f , 07 houdende vaststelling van de bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer 81 Wet van 11 september 1964, 1 1 derde f ,66 houdende vaststelling van de bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer 82 Wet van 11 september 1964, 4 1 eerste bedrag f ,51 houdende vaststelling van de bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer 83 Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vicepresident van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer 4 1 tweede bedrag f ,66 87 Wet op de Raad van State 40 2 a f Wet op de Raad van State 40 2 b f Wet op de Raad van State 40 2 c f Wet rechtspositie ministers en 1 1 eerste bedrag f ,51 staatssecretarissen 91 Wet rechtspositie ministers en 1 1 tweede bedrag f ,07 staatssecretarissen 95 Wet schadeloosstelling leden 9 1 f ,99 Tweede Kamer 114 Wet vergoedingen leden 4 f per maand 1 637,24 per maand 115 Wet vergoedingen leden 10 1 f , Wet vergoedingen leden 16 1 f , Wet vergoedingen leden 18 2 eerste bedrag f , Wet vergoedingen leden 18 2 tweede bedrag f ,03 Staatsblad

3 119 Wet vergoedingen leden 120 Wet vergoedingen leden 18 2 derde bedrag f , vierde bedrag f ,52 Aa 2. De rijen 84, 85 en 86 vervallen. In Hoofdstuk 3 (Ministerie van Economische Zaken) wordt de tabel als volgt gewijzigd: 1. Rij 8 vervalt. 2. Rij 19 komt te luiden: 19 Wet Fonds economische structuurversterking 2 3 c f 400 miljoen ,44 3. Rij 27a komt te luiden: 27a Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse III 1 c vijf en twintig cent (f 0,25) 0,11 B In Hoofdstuk 4 (Ministerie van Financiën) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd: 1. De rijen 1, 2 en 3 vervallen. 2. In de rijen 14 tot en met 23, 26 en 28 tot en met 31 wordt in kolom H «EUR» telkens vervangen door. 3. In kolom G van de rijen 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 en 23 vervalt telkens «f». C In Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) wordt de tabel als volgt gewijzigd: 1. De rijen 1 tot en met 7 komen te luiden: 1. Algemene wet bestuursrecht 8:41 3 a f Algemene wet bestuursrecht 8:41 3 b f Algemene wet bestuursrecht 8:41 3 c f Beroepswet 22 2 a f Beroepswet 22 2 b f Beroepswet 22 2 c f Beroepswet 22 3 f De rijen 20, 21, 30 tot en met 32, 42, 44, 45, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 82 tot en met 87, 89 tot en met 92, 96, 97, 99 tot en met 112, 115, 117 tot en met 125, 148, 178, 191 en 192 komen te luiden: Staatsblad

4 20 Gerechtsdeurwaarderswet 43 2 c ten hoogste f de derde categorie 21 Invoeringswet wetboek van 21 ten hoogste driehonderd de eerste categorie Strafrecht gulden 30 Wet bestuursrechtspraak 24 2 a f bedrijfsorganisatie 31 Wet bestuursrechtspraak 24 2 b f bedrijfsorganisatie 32 Wet bestuursrechtspraak 24 3 f bedrijfsorganisatie 42 Wet op de kansspelen 7b 4 f , Wet op de kansspelen 7c 1 tweede bedrag tweeduizendachthonderd gulden 45 Wet op de kansspelen 7e 3 honderd gulden Wet op de rechtsbijstand 46 2 f Wet op de rechtsbijstand 46 3 f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 a f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 b f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 c eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 d tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 d derde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 e eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 e tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 e derde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 f eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 f tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 f derde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 f vierde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 f vijfde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 f zesde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 2 g f Wet tarieven in burgerlijke 2 3 a f Wet tarieven in burgerlijke 2 3 b f Wet tarieven in burgerlijke 2 3 c eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 3 d tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 3 d derde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 2 3 e f Wet tarieven in burgerlijke 4 f Wet tarieven in burgerlijke 9 1 f Wet tarieven in burgerlijke 9 3 f Wet tarieven in burgerlijke 9 4 f Wet tarieven in burgerlijke 10 1 eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 10 1 tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 a f Staatsblad

5 107 Wet tarieven in burgerlijke 11 2 b eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 b tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 c eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 c tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 c derde bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 d eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 e eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 f eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 11 2 f tweede bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 13 4 f Wet tarieven in burgerlijke 13 6 f Wet tarieven in burgerlijke 13 7 f Wet tarieven in burgerlijke 13 8 f Wet tarieven in burgerlijke 14 1 f Wet tarieven in burgerlijke 14 3 f Wet tarieven in burgerlijke 17 1 eerste bedrag f Wet tarieven in burgerlijke 43 n eerste bedrag f 0,75 0, Wetboek van Strafrecht e categorie één miljoen gulden Wetboek van Strafvordering vijfhonderd gulden Wetboek van Strafvordering 558a 1 c 500 gulden 225 D 3. In rij 189 wordt in kolom D «7» vervangen door: 6. Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II , , nrs. 1 2) tot wet wordt verheven en voor 1 januari 2002 in werking treedt, komen in Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) in de tabel de rijen 8 en 9 te luiden: 8 Burgerlijk Wetboek Boek eerste f Burgerlijk Wetboek Boek tweede f E In Hoofdstuk 7 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) komt in de tabel rij 23 te luiden: 23 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 7:67 f F Hoofdstuk 11 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt als volgt gewijzigd: Staatsblad

6 1. In de tabel in artikel 1 komen de rijen 2j, 23b en 41 te luiden: 2j Huursubsidiewet 1a 1 f f b Huursubsidiewet 17 3 b f 8 3,63 41 Reconstructiewet Midden- Delfland 9 2 ten hoogste duizend gulden de tweede categorie 2. In artikel 5, onder a., wordt «hoofdstuk II» vervangen door «hoofdstuk 11» en wordt «de onderdelen 51 tot en met 53» vervangen door: de rijen 35 tot en met 37. ARTIKEL II In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wet wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst. nr wet art lid onderdeel volzin huidige tekst nieuwe tekst 22 1 a EUR 5,90 5,90 1 Wet voorraadvorming aardolieprodukten Wet voorraadvorming 22 1 b EUR 5,90 5,90 aardolieprodukten Wet voorraadvorming 22 1 c EUR 5,90 5,90 aardolieprodukten Wet voorraadvorming aardolieprodukten d EUR 5,90 5,90 ARTIKEL III Indien het bij koninklijke boodschap van 15 augustus 2001 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de invoering van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) (Kamerstukken 2000/01, , nrs. 1 2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I In de Algemene wet inzake rijksbelastingen 3 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst. A B C D E F artikel lid onderdeel volzin huidige tekst nieuwe tekst 27b 1 a f b 1 b f b 1 c f a 2 a f a 2 b f a 2 c f Staatsblad

7 A B C D E F artikel lid onderdeel volzin huidige tekst nieuwe tekst 29a 3 f a 1 f b 1 f c 1 f a vijf gulden twee honderd en vijftig gulden 113 ARTIKEL IV In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst. nr wet artikel lid onderdeel volzin huidige tekst nieuwe tekst 1 Burgerlijk Wetboek 4 Boek tweede tweehonderd gulden 90,76 2 Burgerlijk Wetboek Boek tweede tweehonderd gulden 90,76 3 Burgerlijk Wetboek Boek tweede tweehonderd gulden 90,76 4 Burgerlijk Wetboek Boek tweede tweehonderd gulden 90,76 5 Burgerlijk Wetboek Boek b f a Burgerlijk Wetboek Boek a f 7,5 miljoen 3,5 miljoen 5b Burgerlijk Wetboek Boek b f 15 miljoen 7 miljoen 5c Burgerlijk Wetboek Boek a f 30 miljoen 14 miljoen 5d Burgerlijk Wetboek Boek b f 60 miljoen 28 miljoen 6 Invoeringswet Wetboek van 20 ten hoogste honderd de eerste categorie Strafrecht 5 gulden 7 Wet bescherming persoonsgegevens 66 1 tienduizend gulden ARTIKEL V De Wet op de economische delicten 7 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1, onder 2, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking na «de verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (PbEG l 309), artikel 2, eerste en tweede alinea, en artikel 5, eerste alinea;» ingevoegd: de verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181), artikel 6, eerste lid, eerste en tweede volzin;. ARTIKEL VI Indien het bij koninklijke boodschap van 10 mei 1999 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) (Kamerstukken I 2000/01, , nr. 151) tot wet wordt verheven en na 1 januari 2002 in werking treedt, wordt die wet als volgt gewijzigd: Staatsblad

8 A In artikel IV komt onderdeel C te luiden: C Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «136» vervangen door: 154. b. In onderdeel b wordt «272» vervangen door: In het derde lid wordt «272» vervangen door: 306. B Artikel V wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel A vervalt. 2. Onderdeel B komt te luiden: B Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel a wordt «72» vervangen door: 77. b. In onderdeel b wordt «142» vervangen door: 154. c. In onderdeel c wordt «285» vervangen door: In het derde lid wordt «285» vervangen door: 306. C Artikel VIII komt te luiden: ARTIKEL VIII Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VI, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 juli ARTIKEL VII Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II , , nrs. 1 2) tot wet wordt verheven en op of na 1 januari 2002 in werking treedt, komt artikel I, onderdeel C van die wet te luiden: Staatsblad

9 C. In artikel 339, eerste lid, komt de vermelding «4500» te luiden «11 250». De vermelding «9000» wordt vervangen door: ARTIKEL VIII Indien het bij koninklijke boodschap van 4 augustus 2001 ingediende voorstel van wet tot Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie) 8, Kamerstukken II , , nrs. 1 2, tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd: 1. In hoofdstuk 7 (Ministerie van Justitie) worden in artikel 28, onderdeel A, de volgende wijzigingen aangebracht: «EUR 25» wordt vervangen door: 26 «EUR 43» wordt vervangen door: 46 «EUR 91» wordt telkens vervangen door: 90 «EUR 77» wordt telkens vervangen door: 82 «EUR 454» wordt telkens vervangen door: 453 «EUR 109» wordt vervangen door: 116 «EUR 1361» wordt telkens vervangen door: 1361 «EUR 143» wordt vervangen door: 152 «EUR 204» wordt vervangen door: 218 «EUR 182» wordt vervangen door: In hoofdstuk 7 (Ministerie van Justitie) wordt in artikel 43, onder BB «EUR» telkens vervangen door: ARTIKEL IX De Wet bevordering eigenwoningbezit 9 wordt als volgt gewijzigd: 1. Artikel 40, negende lid, vervalt. 2. Artikel 41, vijfde lid, komt te luiden: 5. De factoren, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond op twee decimalen. ARTIKEL X Indien: a. krachtens enige wet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een bedrag in guldens kan of moet worden vastgesteld, en b. deze maatregel of deze regeling tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 in werking treedt, kan, zo nodig in afwijking van de wet waarop de maatregel of de regeling berust, dit bedrag bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2002 worden omgezet in een bedrag in euro. Staatsblad

10 ARTIKEL Xa Zie voor de behandeling in de Staten- Generaal: Kamerstukken II 2001/2002, Handelingen II 2001/2002, blz Kamerstukken I 2001/2002, (134, 134a). Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 10 december Stb. 2001, Stb. 2001, Stb. 1959, 301, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 2001, Stb Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2001, Stb Stb. 1886, 64, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb Stb. 2000, 302, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb Stb. 2001, Stb. 2000, 575, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb Indien het bij koninklijke boodschap van 27 juni 2000 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg, Kamerstukken II , nr ) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd: In artikel 7:16, eerste lid, wordt «f 5 000,-» vervangen door: ARTIKEL XI Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari ARTIKEL XII Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet euro Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te s-gravenhage, 12 december 2001 Beatrix De Minister van Financiën, G. Zalm De Minister van Justitie, A. H. Korthals Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001 De Minister van Justitie, A. H. Korthals STB6830 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Staatsblad

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 894 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 809 anpassing van LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 214 Wet van 23 april 2003 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 122 Wet van 25 februari 1999 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 464 Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 494 Wet van 6 november 2008, houdende regeling van de rechtspositie van de vice-president van de Raad van State, de staatsraden en de staatsraden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 517 Wet van 18 oktober 2001, houdende wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming (verbetering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 523 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 215 Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 573 Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 218 Wet van 22 mei 2003, houdende invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 612 Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) 0 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 341 Wet van 23 juni 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 551 Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de ekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 075 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 440 Wet van 27 september 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 545 Wet van 30 november 2000 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 8 Wet van 13 september 2007 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 726 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 259 Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 444 Wet van 6 november 2003 tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 725 Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 138 Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 399 Wet van 27 juni 2002, houdende de Wet op het BTW-compensatiefonds Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 53 Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 50 Wet van 24 januari 2008, houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940 1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 529 Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 95 Wet van 7 maart 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 189 Wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 527 Wet van 2 december 1999 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 16 Wet van 17 december 2003 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 396 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers Wij

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 311 Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 606 Wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 969 Wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 54 Wet van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 14 Wet van 22 december 1999, houdende wijziging van de van de en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1998 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 773 Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 69 Wet van 20 december 2001 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 873 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 418 Wet van 1 november 2007, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 313 Wet van 1 juli 1999, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 300 Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 461 Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 343 Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2019 246 Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 38 Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 699 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 440 (R 1990) Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 5 juli 2012

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 138 Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 137 Wet van 4 april 2008 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 611 Wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 106 Wet van 12 februari 2000 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 142 Wet van 16 maart 2000, houdende wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 32133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november 2009 Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 430 Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2013-2014 33 757 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 451 Wet van 14 september 2000 tot wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 198 Wet van 13 april 2000, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 140 Wet van 10 april 2008 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 163 Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 175 Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee C GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 17 april 2012 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 846 Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij

Nadere informatie