EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN"

Transcriptie

1 EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN AB 2010 Nr. 21 AFKONDIGINGSBLAD VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 6 de juli 2010, houdende nadere regels terzake de beoordeling en bezoldiging van ambtenaren in dienst van het eilandgebied Sint Maarten (Bezoldigingsregeling ambtenaren) HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN, Gelet op de artikelen 15, vierde lid, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 75, derde lid, en 75a van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, nr. 159); Besluit: Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen: Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. landsverordening: de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, nr. 159); b. ambtenaar: de ambtenaar in dienst van het eilandgebied Sint Maarten, wiens bezoldiging niet bij afzonderlijke verordening is geregeld; c. bezoldiging: het loon van de ambtenaar voor het vervullen van zijn functie, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit aan de hand van een bezoldigingsschaal vastgesteld; d. bezoldigingsschaal: een als zodanig in de bij dit besluit behorende bijlage A vermelde, van een volgnummer voorziene reeks van bedragen; e. bezoldigingstrede: elk afzonderlijk binnen een bezoldigingsschaal opgenomen bezoldigingsbedrag; f. functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar in zijn ambt te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door of namens het daartoe bevoegde gezag uitdrukkelijk of impliciet is opgedragen; g. maximum-bezoldiging: het bedrag behorende bij de hoogste bezoldigingstrede van een bezoldigingsschaal, waarvan de volgnummeraanduiding uitsluitend uit een getal bestaat; 1

2 h. toelage: een een- of meermalige toeslag op de bezoldiging in meerdering en tezamen met deze bezoldiging betaalbaar gesteld; i. beoordelingsautoriteit: de leidinggevende van de directe leidinggevende van de ambtenaar in het kader van de beoordeling of, bij gebreke van een dergelijke leidinggevende, de directe leidinggevende van de ambtenaar; j. politieke gezagdrager: een politieke gezagdrager als bedoeld in de Pensioenregeling politieke gezagdragers (P.B. 2006, nr. 31). Artikel 2 1. De bezoldiging en eventuele met de bezoldiging verbonden toelagen worden maandelijks aan of tegen het einde van de maand waarop de betaling betrekking heeft betaald. 2. Wanneer de bezoldiging of een toelage moet worden uitbetaald over een gedeelte van een kalendermaand, wordt het te betalen bedrag berekend door het voor een maand vastgestelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal dagen gedurende welke de betrokken ambtenaar in dienst is geweest en het produkt te delen door dertig. 3. Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken, ingeval daartoe naar het oordeel van het bevoegde gezag op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat. Artikel 3 Hoofdstuk II De bezoldiging 1. Bij de indiensttreding of bij de overgang naar een andere functie wordt de bezoldigingsschaal bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van de functie waarmede de betrokken ambtenaar wordt belast. 2. Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien het gebrek aan ervaring met betrekking tot de arbeid die de betrokkene in de functie moet verrichten de verwachting aannemelijk maakt dat zijn wijze van functioneren zich tegen de toepassing van dat artikellid vooralsnog verzet. In dit geval kan de bezoldigingsschaal worden bepaald en gedurende een tijdvak van ten hoogste vier jaren blijven bepaald op ten hoogste twee nummers beneden de schaal die met toepassing van het eerste lid in aanmerking zou komen. 3. Indien het functioneren van de ambtenaar wiens bezoldigingsschaal op twee nummers beneden de functieschaal is bepaald, blijkens een beoordeling dusdanige vooruitgang heeft geboekt, dat de verwachting is gerechtvaardigd dat binnen een of twee jaren zijn wijze van functioneren zich niet meer tegen de toepassing van het eerste lid zal verzetten, wordt hij bevorderd naar de naast-hogere aanloopschaal en zijn bezoldiging bepaald op het bedrag van de naast-hogere bezoldigingstrede in die schaal. 4. Indien het functioneren van de ambtenaar zich blijkens een beoordeling na een periode van twee jaren nog tegen de toepassing van het derde lid verzet of indien het functioneren van de ambtenaar aan het einde van het in het tweede lid genoemde tijdvak van vier jaren blijkens een beoordeling de toepassing van het eerste lid nog niet toelaat, wordt hij geplaatst in een functie waarvan de aard en het niveau in overeenstemming is met de schaal volgens welke hij wordt bezoldigd, of wordt hem ontslag aangezegd. 2

3 5. Indien de wijze van functioneren van de ambtenaar wiens bezoldiging met toepassing van het tweede of derde lid is bepaald, zich blijkens een beoordeling niet langer tegen de toepassing van het eerste lid verzet, wordt hij bevorderd naar de krachtens het eerste lid bepaalde bezoldigingsschaal en zijn bezoldiging bepaald op het bedrag van de naast-hogere bezoldigingstrede in die schaal. Artikel 4 1. Aard en niveau van een functie worden bepaald aan de hand van functiebeschrijvingen en functieniveau-karakteristieken, welke deel uitmaken van het functiewaarderingssysteem. 2. Anders dan bij wijze van disciplinaire straf als bedoeld in hoofdstuk VIII van de landsverordening, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen bezoldigingsschaal worden vastgesteld die een lagere maximum-bezoldiging bevat dan die welke in de voordien voor hem geldende bezoldigingsschaal is aangegeven. Artikel 5 Indien de ambtenaar anders dan bij wijze van disciplinaire straf als bedoeld in hoofdstuk VIII van de landsverordening, wordt belast met een andere functie, als gevolg waarvan zijn bezoldiging op grond van de overige bepalingen van dit besluit een verlaging zou moeten ondergaan, zonder dat de bekleding met die andere functie bij wijze van waarneming als bedoeld in artikel 26 van de landsverordening geschiedt of zonder dat ontslag voorafgegaan is, blijft deze verlaging achterwege. Artikel 6 1. De bezoldiging van de ambtenaar wordt verhoogd tot het bedrag dat behoort bij de naast-hogere bezoldigingstrede in de schaal, indien hij naar het oordeel van de beoordelingsautoriteit of van het bevoegde gezag, dat is neergelegd in een formele beoordeling als bedoeld in artikel 9, zijn functie naar behoren vervult. Deze beoordeling vindt voor iedere ambtenaar aan het einde van elk jaar of bij overgang naar een andere functie plaats. De beoordeling van een ambtenaar die met ingang van 1 juli of later in een jaar in dienst is getreden, vindt voor de eerste maal aan het einde van het daarop volgende jaar plaats. 2. Vervult de ambtenaar zijn functie naar het oordeel van de beoordelingsautoriteit of van het bevoegde gezag niet naar behoren, dan blijft verhoging van de bezoldiging achterwege. 3. De in het eerste lid bedoelde verhoging van de bezoldiging wordt met ingang van 1 januari van een jaar toegekend, zolang de ambtenaar de maximum-bezoldiging van de voor hem geldende bezoldigingsschaal nog niet heeft bereikt, doch voor de eerste maal niet eerder dan nadat sinds zijn aanstelling als ambtenaar ten minste zes maanden zijn verstreken. Artikel 7 De bezoldiging van de ambtenaar met een onvolledige werktijd wordt vastgesteld op een evenredig deel van de bezoldiging bij een volledige werktijd. 3

4 Artikel 8 Ingeval de ambtenaar wordt bevorderd naar een functie waaraan een bezoldigingsschaal is verbonden die een hogere maximum-bezoldiging bevat dan die welke voorkomt in de schaal volgens welke hij tot dusverre is bezoldigd, wordt hem de bezoldigingstrede in de nieuwe schaal toegekend waarvan het bedrag procentueel ten minste zoveel hoger is dan dat van de hem laatstelijk toekomende bezoldigingstrede in de oude schaal, als in die oude schaal het procentuele verschil tussen twee bezoldigingstreden uitmaakt. Artikel 9 Hoofdstuk III De beoordeling 1. Een ambtenaar wordt jaarlijks beoordeeld aan de hand van een door het bevoegde gezag vastgestelde leidraad voor functioneringsbeoordeling. 2. De beoordeling bestaat uit een plannings-, een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de directe leidinggevende van de ambtenaar. 3. De ambtenaar en diens directe leidinggevende geven hun volle medewerking aan de beoordeling en nemen de geldende voorschriften en de aanwijzingen van het bevoegde gezag nauwgezet in acht. 4. De beoordeling geschiedt op basis van de voor de ambtenaar geldende functiebeschrijving of, bij afwezigheid daarvan, de door het bevoegde gezag opgedragen werkzaamheden. 5. De in het kader van de beoordeling gemaakte afspraken en de door de ambtenaar bereikte resultaten worden vastgelegd in een daartoe door het bevoegde gezag beschikbaar gesteld beoordelingsformulier. Artikel Het planningsgesprek vindt plaats in de maand december of januari en is gericht op het maken van afspraken met de ambtenaar over de door hem te bereiken individuele doelstellingen in het daarop aansluitende jaar met betrekking tot de organisatie, prestaties en wijze van functioneren. 2. Het functioneringsgesprek vindt plaats zo dikwijls als de ambtenaar of de directe leidinggevende zulks wenselijk acht, doch ten minste eenmaal per kalenderjaar, uiterlijk in de maand mei. Het functioneringsgesprek is gericht op een evaluatie van de gemaakte afspraken. Zo nodig vindt aanpassing van de afspraken plaats. 3. Het beoordelingsgesprek vindt plaats in de maand november en is gericht op de beoordeling van de algemene prestatie van de ambtenaar in het betreffende kalenderjaar. Daarbij worden beoordeeld de mate waarin gemaakte afspraken, bedoeld in het eerste en, indien van toepassing, het tweede lid, zijn gerealiseerd, de door de ambtenaar geleverde prestatie en diens wijze van functioneren in het betreffende kalenderjaar, waaronder de communicatie dienaangaande. Artikel Elk onderdeel van de beoordeling, genoemd in artikel 9, tweede lid, wordt afgesloten met ondertekening van het betreffende onderdeel van het beoordelingsformulier door de ambtenaar en diens directe leidinggevende. 4

5 2. Indien de ambtenaar weigert te ondertekenen, betrekt de directe leidinggevende een getuige bij de afronding van het betreffende gesprek. Indien de ambtenaar in zijn weigering te ondertekenen volhardt, wordt zulks, zo mogelijk met vermelding van de redenen, door de directe leidinggevende op het beoordelingsformulier aangetekend. 3. Indien de ambtenaar zich met een of meer onderdelen van het beoordelingsgesprek niet kan verenigen, maakt hij zijn bezwaar terzake binnen zeven dagen na de datum van zijn ondertekening van het betreffende onderdeel van het beoordelingsformulier dan wel na de datum waarop hij in zijn weigering te ondertekenen heeft volhard, schriftelijk kenbaar aan de beoordelingsautoriteit. Artikel Het resultaat van het beoordelingsgesprek wordt binnen zeven dagen na ondertekening door de directe leidinggevende van de beoordeelde ambtenaar aan de beoordelingsautoriteit ter kennisneming voorgelegd. 2. De beoordelingsautoriteit gaat na of hij zich uit eigen waarneming met het resultaat van het beoordelingsgesprek kan verenigen. De beoordelingsautoriteit kan wijzigingen daarin aanbrengen, mits hij die genoegzaam motiveert. De beoordelingsautoriteit gaat daartoe niet over, dan nadat hij zich terzake met de ambtenaar en diens directe leidinggevende heeft verstaan. 3. De beoordelingsautoriteit ondertekent binnen zeven dagen na ontvangst het al dan niet door hem gewijzigde resultaat van het beoordelingsgesprek en stelt daarmede de beoordeling vast. 4. De beoordeling wordt na vaststelling onverwijld aan de ambtenaar uitgereikt. Artikel Indien de ambtenaar tegen een of meer onderdelen van het beoordelingsgesprek aan de beoordelingsautoriteit zijn bezwaar heeft kenbaar gemaakt, gaat deze niet over tot het aanbrengen van wijzigingen daarin of tot vaststelling daarvan, dan nadat hij de ambtenaar in de gelegenheid heeft gesteld zijn bezwaar binnen zeven dagen na ontvangst door de beoordelingsautoriteit in persoon aan hem toe te lichten. De beoordelingsautoriteit kan bepalen dat andere personen bij dat gesprek aanwezig zijn. 2. De beoordelingsautoriteit beslist op het bezwaar. Indien het bezwaar hem daartoe aanleiding geven, brengt de beoordelingsautoriteit de nodige wijzigingen aan in het resultaat van het beoordelingsgesprek. 3. Binnen veertien dagen na de toelichting, bedoeld in het eerste lid, ondertekent de beoordelingsautoriteit het al dan niet door hem gewijzigde resultaat van het beoordelingsgesprek en stelt hij daarmede de beoordeling vast. 4. De beslissing van de beoordelingsautoriteit op het bezwaar en de beoordeling worden onverwijld aan de ambtenaar uitgereikt. Artikel 14 Hoofdstuk IV Toelagen 1. Aan de ambtenaar, aan wie zodanige eisen worden gesteld, dat zijn positie of taak een bijzonder karakter draagt, kan het bevoegde gezag een in ieder afzonderlijk geval vast te stellen toelage toekennen voor de duur van ten hoogste een jaar. 5

6 2. De toelage wordt bepaald op ten hoogste vijfentwintig procent (25%) van de bezoldiging van de betrokken ambtenaar, en wordt tezamen met deze betaalbaar gesteld. 3. Indien het onmogelijk blijkt om het tijdvak gedurende welke het recht op de toelage bestaat reeds bij de toekenning te bepalen, wordt in de beschikking waarbij de toekenning geschiedt het tijdstip vastgesteld waarop door het bevoegde gezag zal worden beslist of de gronden daartoe nog steeds aanwezig zijn. Artikel 15 De kindertoelage, bedoeld in artikel 29 van de landsverordening, wordt toegekend voor ten hoogste tien kinderen en bedraagt per maand: a. voor een kind: NAf. 55,00; b. voor een tweede kind: NAf. 50,00; c. voor een derde kind: NAf. 45,00; c. voor een vierde en elk volgend kind: NAf. 25,00. Artikel 16 Hoofdstuk V Gratificaties 1. De gratificatie, bedoeld in artikel 75 van de landsverordening, bedraagt ten hoogste een maand bezoldiging, vermeerderd met eventuele kindertoelage en met een bedrag ter grootte van een voor de betrokken ambtenaar geldende maandelijkse toelage als bedoeld in artikel Ingeval de gratificatie in het kader van een beoordeling wordt toegekend als eenmalige bonus wegens uitstekend functioneren, bedraagt deze ten hoogste twaalfmaal de waarde van de op grond van de beoordeling toegekende periodieke verhoging van de bezoldiging. Artikel 17 Bij het bereiken van een diensttijd van 25, 35 en 40 jaren wordt een gratificatie toegekend wegens trouwe dienst ter grootte van een maand bezoldiging, vermeerderd met eventuele kindertoelage en met een bedrag ter grootte van een voor de betrokken ambtenaar geldende maandelijkse toelage als bedoeld in artikel 14. Artikel 18 Indien een ambtenaar jubileert, terwijl hij op non-activiteit is gesteld in verband met het vervullen van het ambt van politieke gezagdrager dan wel hem mede of overwegend in het belang van de dienst of het algemeen belang vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden is verleend, wordt op de datum van het bereiken van een diensttijd als bedoeld in artikel 17 geen gratificatie toegekend. Toekenning van de graficicatie kan alsnog geschieden, zodra de ambtenaar in activiteit is hersteld. Artikel Bij de berekening van de diensttijd, bedoeld in artikel 17, wordt mede in aanmerking genomen: 6

7 a. de tijd, gedurende welke de ambtenaar in verband met het vervullen van het ambt van politieke gezagdrager op non-activiteit is gesteld geweest; b. de tijd, doorgebracht in dienst van het voormalige eilandgebied de Bovenwindse Eilanden; c. de tijd, doorgebracht in dienst van de Nederlandse Antillen, Aruba of Nederland. 2. Als diensttijd wordt niet in aanmerking genomen een verlofperiode van meer dan een maand, gedurende welke de ambtenaar niet mede of overwegend in het belang van de dienst of het algemeen belang en zonder behoud van bezoldiging verlof heeft genoten. Artikel 20 Hoofdstuk VI Administratief beroep 1. De ambtenaar kan binnen dertig dagen na de dag dat hij van de beslissing inzake de vaststelling van een bezoldiging, de toekenning van een verhoging, toelage, gratificatie of andere beloning of de vaststelling van diens beoordeling door de beoordelingsautoriteit dan wel van de weigering om hem een verhoging, toelage, gratificatie of andere beloning toe te kennen in kennis is gesteld of nadat hij kan worden geacht op een andere wijze daarmee bekend te zijn geworden, zijn bezwaar ertegen aan het bevoegde gezag kenbaar maken door de indiening van een bezwaarschrift. 2. Het bezwaarschrift wordt de ambtenaar of namens hem door een gemachtigde ondertekend. Indien het bezwaarschrift door een gemachtigde is getekend, worden stukken welke naar aanleiding ervan door het bevoegde gezag tot de ambtenaar worden gericht aan deze gemachtigde of in elk geval mede aan deze toegezonden. 3. De indiening van een bezwaarschrift schorst niet de uitvoering van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt. 4. Tenzij het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld over zijn bezwaar te worden gehoord door een of meer personen die het bevoegde gezag daartoe aanwijst; degene die is aangewezen, onderscheidenlijk de meerderheid van degenen die zijn aangewezen, mag niet bij de totstandkoming van de beslissing of van de weigering waartegen het bezwaar is ingebracht betrokken zijn geweest. De ambtenaar kan tijdens de zitting waarin hij wordt gehoord gebruik maken van de diensten van een raadsman. Artikel De behandeling van het bezwaarschrift, waaronder het horen van de ambtenaar en het adviseren van het bevoegde gezag omtrent de afdoening van het bezwaarschrift, geschiedt door een bezwarencommissie. 2. De bezwarencommissie bestaat uit vijf leden, waarvan er vier, waaronder de voorzitter, worden aangewezen door het bevoegde gezag en een door het georganiseerde overleg in ambtenarenzaken te Sint Maarten. 3. Voor elk van de in het tweede lid genoemde leden wordt tevens door de aldaar genoemde instanties een plaatsvervanger aangewezen. 4. De bezwarencommissie adviseert het bevoegde gezag binnen twee weken na het horen van de bezwaarde ambtenaar omtrent de afdoening van het bezwaarschrift. 5. Indien geen hoorzitting plaatsvindt, adviseert de bezwarencommissie het bevoegde gezag binnen drie weken na de indiening van het bezwaarschrift. 7

8 6. De meerderheid van de leden van de bezwarencommissie mag niet inhoudelijk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de bestreden beslissing of van de weigering waartegen het bezwaar is ingebracht. Artikel De bezwarencommissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor het opstellen van haar advies nodig heeft. 2. De bezwarencommissie is bevoegd zich door deskundigen te doen bijstaan, met dien verstande dat de daaraan verbonden kosten de voorafgaande goedkeuring van het bevoegde gezag behoeven. Artikel Het bevoegde gezag deelt aan de ambtenaar zijn beslissing op het door deze ingediende bezwaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na de ontvangst van het bezwaarschrift of, indien een hoorzitting heeft plaatsgevonden, na de datum van dat gehoor, mede. Het tijdvak van een maand kan door het bevoegde gezag bij gemotiveerde beschikking eenmaal met ten hoogste een maand worden verlengd. 2. De mededeling omtrent de beslissing bevat de overwegingen waarop deze steunt en, indien het bezwaar geheel of gedeeltelijk ontvankelijk is gebleken, de wijziging van de oorspronkelijke beslissing of weigering waartoe een heroverweging van het bevoegde gezag heeft geleid. 3. De beslissing op het bezwaar is een beschikking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951 (P.B. 1951, nr. 134). Indien met deze beslissing niet of niet geheel aan het bezwaar van de ambtenaar wordt tegemoetgekomen, wordt hem in de mededeling, bedoeld in het tweede lid, tevens medegedeeld dat hij bij het gerecht in ambtenarenzaken in beroep kan komen en de termijn waarbinnen dit dient te geschieden. Artikel 24 Hoofdstuk VII Overgangs- en slotbepalingen Het Bezoldigingsbesluit Bovenwindse Eilanden 1968 (AB 1969, 2) wordt ingetrokken. Artikel 25 De onderdelen a, b en d van artikel 1 van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 7 november 1972 tot vaststelling van een Bovenwindentoelage (AB 1972, 6) vervallen. De onderdelen c, e en f worden geletterd a, b en c. Artikel 26 De bezoldiging van een ambtenaar die op de datum voorafgaand aan die van de inwerkingtreding van dit besluit reeds in dezelfde functie in dienst is, wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit vastgesteld op het bij een bezoldigingstrede in de volgens artikel 3, eerste of tweede lid, bepaalde schaal behorende bedrag dat gelijk is aan de bezoldiging die de ambtenaar laatstelijk 8

9 voordien heeft genoten, zo mogelijk verhoogd tot het bedrag van de naast-hogere bezoldigingstrede in de schaal. Indien een gelijk bedrag in de schaal ontbreekt, geldt als bezoldiging het naast-hogere bedrag in die schaal, zo mogelijk verhoogd tot het bedrag van de naast-hogere bezoldingstrede in de schaal. Artikel 27 Voor de toepassing van artikel 26 wordt een toelage welke op grond van artikel 25 van de landsverordening, zoals dit luidde voordat de wijziging van de landsverordening van 23 december 1997 (P.B. 1997, nr. 310), waarbij artikel 25 vervallen is verklaard, in werking was getreden, aan een ambtenaar was toegekend en op de datum voorafgaand aan die van de inwerkingtreding van dit besluit nog door die ambtenaar werd genoten, geacht een deel van de genoten bezoldiging uit te maken. Met ingang van de datum waarop de vervolgens vastgestelde nieuwe bezoldiging voor die ambtenaar geldt, vervalt de toelage. Artikel 28 Binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt elke ambtenaar in kennis gesteld van de bezoldigingsschaal, de bezoldigingstrede en het daarbij behorende bedrag welke voor hem gelden, voor zover zulks niet reeds door of namens het bevoegde gezag vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit besluit is geschied. Artikel 29 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 30 Dit besluit wordt aangehaald als: Bezoldigingsregeling ambtenaren. HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN, De Secretaris, w.g. J.Dovale-Meit de wnd. Gezaghebber, w.g. R.A. Groeneveldt Dit besluit is door mij afgekondigd op heden, 14 juli de wnd. Gezaghebber, w.g. R.A Groeneveldt 9

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30ste december 1997 tot

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Reglement behandeling bezwaarschriften Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Het Reglement behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

j. volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder k van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Geldermalsen. Nr. CVDR102747_1 8 mei 2018 BEZOLDIGINGSREGELING Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op het bepaalde

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 (opgenomen in Hoofdstuk 30 van het Handboek Governance) HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. ARTIKEL 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH.

Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Reglement van de Bezwaaradviescommissie SPPOH Reglement als bedoeld in artikel 9 Regeling Bezwaar- en adviescommissie SPPOH. Artikel 1 - Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Aanvrager bevoegd

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Het Pallas Athene College kent een regeling voor de volgende soorten klachten: 1. Algemene klachten (waaronder ook klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

a. bestuur: de directie van P-Centrum Nederland B.V. b. betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft.

a. bestuur: de directie van P-Centrum Nederland B.V. b. betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft. Klachtenregeling van P-Centrum Nederland B.V. Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de directie van P-Centrum Nederland B.V. b. betrokkene: degene op wiens handelen of

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogeveen I Begripsbepalingen Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve gehoord de Commissie

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, maart 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 21 maart 2002 Agendapunt: Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften Toelichting: Advies commissie: Uw

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van het Samenwerkingsverband PasVOrm Reglement Reglement van de bezwaarcommissie Samenwerkingsverband PasVOrm, vastgesteld door het toezichthoudend bestuur van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1987 no. 28; AB 1995 no. 61; AB 1998 no. 50 ==================================================================== HOOFDSTUK 1

Wijzigingen: AB 1987 no. 28; AB 1995 no. 61; AB 1998 no. 50 ==================================================================== HOOFDSTUK 1 Intitulé : LANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen, houdende regelen met betrekking tot de bezoldiging en verdere inkomsten, pensioengrondslag, alsmede de overbruggingsuitkering na ontslag van dienstplichtigen

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Sector : I Nr. : 07/54.14 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14: gelet op het bepaalde in artikel 84 van de

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Gemeenteblad Texel 2016 nr 30 datum 19-feb-16 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Texel en Hollands Kroon Commissie Bezwaarschriften Verordening Vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

i. betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR111941_1 29 maart 2016 Bezoldigingsregeling Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

2019 no. 40 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2019 no. 40 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2019 no. 40 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 27 juni 2019 tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59) Uitgegeven, 3 juli 2019 De minister van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen

Overzicht van wijzigingen Overzicht van wijzigingen Artikel (oude verordening): Artikel (nieuwe verordening): Aard van de wijziging: Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Verwerend orgaan: bestuursorgaan

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Molenwaard

Verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Molenwaard CVDR Officiële uitgave van Molenwaard. Nr. CVDR366497_1 11 april 2017 Verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Molenwaard De raad van de gemeente Molenwaard; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde.

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde. *ZEACDE7AFA2* RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : Stuurgroep Datum raadsvergadering : 2 januari 2018 Portefeuillehouder : Volgnummer : 13.01. Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

Algemene contributieverordening 2007 Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december Tekst geldend vanaf 1 januari

Algemene contributieverordening 2007 Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december Tekst geldend vanaf 1 januari Zoals gewijzigd in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 16 december 2009. Tekst geldend vanaf 1 januari 2010 Vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 14 december 2006, afgekondigd

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Klachtenregeling van Smartonderwijs

Klachtenregeling van Smartonderwijs Klachtenregeling van Smartonderwijs Wanneer kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen als u vindt dat Bernadette Sanders, eigenaar Smartonderwijs, niet heeft geleverd wat in het contract is

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie