F / 5 6 / / / / / 16 NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL"

Transcriptie

1 1

2 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr BX Blerick e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo e secretaris: Henk Bongartz, Boerendansweg 43, 5914 RG Venlo, Vice voorzitter: Ton Wetjens, Bernhardstraat 48, 5941GL Velden, Bestuurslid: Cor van Ooyen, Veldenseweg 252a, 5914SZ Venlo Ringencommisaris: Gerrit Hamstra, Voltairestraat 8, 5924 EH Venlo Bij ringenbestelling: het bedrag overmaken op Bankrekening nr. NL23INGB Redactie t Veugelke : Jeu Smeets, Paulus Potterstraat 48, 5914 VE, Venlo Wim v.d. Hurk, Nachtegaalweg 1, 5915 BV, Venlo Fotografie: Esther Bongartz, Boerendansweg 43, 5914 RG Venlo, Druk t Veugelke: Henk Bongartz, Boerendansweg 43, 5914 RG Venlo, Webmaster/ledenadministratie: Rob de Brouwer, Weth. Lommenstr.41, 5913 RS, Venlo, Website: Clublokaal: Café -Feestzaal t Pumpke, Straelseweg AS, Venlo, Contributie: 30,- per jaar voor leden, steunende leden 12,50 en jeugdleden 5,- Banknummer: t.n.v. EKVV Venlo. Iban nr : 87rabo Bic nr : rabonl 24 Inhoud van dit Veugelke: Pag. 2 Colofon Pag. 3 Agenda Pag. 4 / 5 Notulen jaarvergadering Pag. 6 / 9 Jaarverslag 2013/2014 Pag. 10 / 11 De goden verzoeken/ slechtvalken Pag. 11 Wandeling Hemelvaartsdag Pag. 12 / 14 Verslag werkgroep Fl.& F Pag. 14 Vraag en aanbod Pag. 15 / 16 NL Doet, Albertushof Pag. 17 Oehoes in Limburg Pag. 18 Vogelquiz april 2

3 Geacht lid, Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van EKVV 51 op maandag 7 april 2014, om uur bij Cafe Zaal t Pumpke Straelseweg 166, 5914 AS te Venlo AGENDA 1. Opening. Om 20. uur opent de VZ de vergadering met iedereen van harte welkom te heten Afgemeld: 2. Op deze vergadering waren leden aanwezig. 3. Notulen: Geen op of aanmerkingen 4. Uitgaande stukken: Aanvraag wedstrijd bond. Attentie Truce Jacobs en attentie Tomas Schmitz. Aanvraag horecavergunning gemeente Venlo voor Ingekomen stukken: Prijslijst horeca door Gerrit Hamstra. Gemeente Venlo horecavergunning voor 2014, alle evenementen. 6. Agendapunten: Terugblik Vogelbeurs 6 april Eerste resultaat penningmeester. Terugblik nestkastencontrole 15 maart bij Albertushof Terugblik op Doen.NL 22 maart bij Albertushof Terugblik brunch 30 maart Presentatie ( Jeu) programma zondagpraatgroepen deze zomer i.p.v. volièrecompetitie Contributiebetaling. Vooruitblik wandeling op Hemelvaartsdag 29 mei. Opgave lid tombolacommissie ( herhaling ). Boekenverkoop op voorjaarsbeurs. Inzenden redactionele stukjes voor t Veugelke. Werving adverteerders t Veugelke Vogelquiz van april. 7. Pauze 8. Vogelpraatje 9. Gewestelijk en Lands nieuws: 10. Rondvraag. 11. Sluiting De Voorzitter Wim Bastiaans De notulist Jeu Smeets 3

4 Notulen jaarvergadering EKVV 2014 Maandag 10 maart 2014, om uur in Cafe feestzaal t Pumpke Straelseweg 166, 5914 AS te Venlo AGENDA Aanwezig op deze vergadering zijn 23 leden. Afgemeld zijn:frank Hafmans,Toon Gerrits, Piet Melsen, Jan Driessen, Ton Jacobs,Geert van Dijk, Theo Roelofs, Peter Faassen, Hay Jacobs en Sjeng Vissers 1. Opening. Om uur opent de VZ de vergadering met iedereen van harte welkom te heten, hij wil het kort houden i.v.m. de volle agenda. Deze wordt enigszins omgezet omdat Rob de Brouwer eerder moet vertrekken. 2. Notulen: Geen op of aanmerkingen en worden goedgekeurd 3. Uitgaande stukken: Bloemen voor Sjeng Vissers en Ton Jacobs Aanvraag horecavergunning voor 2014 naar Gemeente Venlo 4. Ingekomen stukken : Brief verzekering Hoeijmakers. Vrijkaarten VVV via Rabobank. Hier zijn enkele leden naar toe geweest Uitnodiging jaarvergadering gewest 4 op 22 maart. Van EKVV zal niemand gaan en de vereniging wordt afgemeld. 5. Agendapunten: a) Jaarverslag penningmeester. Petra heeft het verslag rondgedeeld en niemand heeft vragen. Wordt met applaus goedgekeurd. b) Verslag kascontrolecommissie. Rob doet verslag. Er zijn nog enkele aanbevelingen gedaan voor uitdiepen van bepaalde posten maar het geheel zag er goed uit en is goedgekeurd. c) De-installeren kascontrole commissie. De oude commissie wordt, onder applaus, bedank voor het werk. Rob de Brouwer en Mart Visser zijn aftredend. d) Installeren nieuwe kascontrolecommissie. De nieuwe commissie bestaat uit Jac Wassenberg, Martijn Verheijen en Gerard van Dooren. e) Jaarverslag 1e secretaris. Henk brengt zijn ruime jaarverslag en wordt daarna bedankt alsmede Jeu voor zijn bijdrage. Applaus volgt. f) Besluitenboek 1e secretaris kent geen veranderingen. Blijft zoals het is. g) Aanpassing statuten betreffende TT commissie. De statuten zullen aangepast worden aan de ontstane situatie. Er volgen aanpassingen van het prijzengeld v.w.b. de hoogte. Er zullen meer prijzen komen in de onderlinge TT. De verenigingsprijzen en de Kampioen van Venlo zullen herzien worden. Het heeft alles te maken met het kostendekkend maken van de Flora & Fauna. Rob de Bouwer en Ton Wetjens zullen samen het e.e.a. uitwerken en later zal het definitieve voorstel volgen. h) Stand van zaken voorjaarsbeurs. De beurs gaat naar een andere ruimte bij Jacobs. Rob heeft een plattegrond gemaakt van de nieuwe situatie. Enkele standhouders zonder vogels zullen buiten de ruimte geplaatst worden en dan is alles onder te brengen. Voor de najaarsbeurs zullen mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden maar de beurs van 6 april zal veel duidelijkheid bieden. i) Uitleg eventuele contributieverhoging m.i.v Het voorstel om de contributie te verhogen voor bondsleden van 30,- naar 32,50 en voor de steunende leden van 12,50 naar 15,- en voor de jeugdleden te laten staan op 5,- wordt algemeen en zonder protest aanvaard. Het betreft dan ook maar een minimale verhoging 6. Presentatie nieuwe opzet Flora & Fauna / Witte Molenshow,bevindingen werkgroep. De VZ verwoord de bevindingen van de werkgroep en deze worden zonder veranderingen aanvaard. Deze staan achter de notulen volledig in dit Veugelke. 7. Keurmeesters TT 2014: Wat is bekend. Nu alle data bekend zijn worden alle gewenste keurmeesters benaderd. Maar bij een keuring op vrijdag zal dat nergens problemen opleveren 8. Brunch, op zondag 30 maart in de Weerd: Liefhebbers bij Petra opgeven Opgave gegadigden voor lid van het tombolateam: Er komt geen reactie. Onze nestkastencontrole: Dit staat vast voor 15 maart bij Albertushof. 4 leden geven zich op, bedroevend weinig NL doet, kleine bijeenkomst op 22 maart bij Albertushof. 4

5 Denk aan contributiebetaling 2014 voor 31 maart moet dat binnen zijn. Vogelquiz maart; Het zijn halsbandparkieten. Er waren 17 inzenders en die hadden het allemaal goed. Johan Driessen, gelukkig weer present, heb ik de loting laten doen en de winnaar werd ditmaal Rob de Brouwer. Johan bedankt en Rob gefeliciteerd. 9. Volièrecompetitie 2014, hoe willen we verder gaan. Jeu zal tijdens de april vergadering het programma voor deze zomer presenteren. Het wordt in ieder geval geen competitie meer maar een informatieve bijeenkomst gekoppeld aan een gezellige ochtend 10. Stemmen lidmaatschap Piet van Tankeren: Er worden 23 stemmen uitgebracht, 22 stemmen waren voor en 1 was er ongeldig 11 Pauze. 12 Gewestelijk en Lands nieuws: Nogmaals de Gewestvergadering op 22 maart. De VZ maakt er melding van dat Petra volgend jaar aftredend is en ook het penningmeesterschap wil neerleggen. Omdat zich natuurlijk niemand meldt volgt er voorzichtig achteraan: als jullie niemand kunnen krijgen laat ik jullie niet in de steek. 13. Rondvraag. Henk Hiddema: Hoe is het met die twee beoogde jeugdleden uit Duitsland? Daar hebben wij op uitnodigingen nooit meer iets van gehoord. Wie verkoopt er nog Witte Molen producten? Sjaak Verstappen geeft de informatie. Petra Savelkouls: De voorzitter is ook aftredend en heeft zich weer verkiesbaar gesteld, ook in de functie van voorzitter. Stemmen is niet nodig want het applaus is duidelijk genoeg. 14. Sluiting: De VZ sluit de vergadering met nogmaals een dankwoord naar alle leden voor hun inzet het afgelopen jaar en hoopt het komende jaar op dezelfde voet verder te kunnen gaan. Wel thuis allemaal. De voorzitter Wim Bastiaans De notulist Jeu Smeets 5

6 Jaarverslag EKVV Wij starten dit overzichtsjaar met ongeveer een zelfde aantal leden als de voorgaande jaren, daar zitten niet veel schommelingen in, er gaat wel eens iemand weg maar er komen ook weer nieuwe leden bij. Zo heeft in maart 2013 ons enige jeugdlid zijn intrede gedaan. In de loop van het jaar zijn we een paar leden kwijtgeraakt maar dat is de laatste maand weer hersteld door nieuwe leden. Geboorten hebben zich niet voorgedaan maar wel hebben wij met overlijden te maken gehad. In de loop van dit verslag daarover meer. Het vergaderingsbezoek was het vorig jaar 35,9 %. Toen heb ik de hoop uitge-sproken dat het dit jaar meer zou zijn. Het is inderdaad iets gestegen naar 36,4 % Het is te hopen dat deze trend zich voortzet. De financiële situatie van de vereniging is dusdanig dat er geen contributie verhoogd is over het afgelopen jaar. 17 maart was er weer de gezellige brunch bij de Weerd, goed bezocht met 48 deelnemers en het was gezellig onder elkaar met lekker eten en drinken. Als we echter kijken naar het aantal leden zou de deelname best groter kunnen zijn en mogelijk zou dat ook de saamhorigheid onder de leden positief beïnvloeden. Tijdens de aprilvergadering heeft Cees Diepstraten een interessante lezing verzorgt. We kenden hem nog van onze excursie naar Witte Molen waar hij met een lezing indruk maakte. Leden van bevriende verenigingen waren ook uitgenodigd en een tiental mensen heeft hier gebruik van gemaakt. De voorjaarsbeurs van 7 april brak weer een record met 235 meter verkoop. Het aantal bezoekers met ± 1000 was net geen record. Het is verheugend dat de hulp bij opbouw en tijdens de beurzen steeds beter loopt, maar na de beurs zijn de meesten snel weg en blijkt het opruimen neer te komen op een beperkt aantal leden. Triest was ook dat er weer zakkenrollers actief waren. 3 mei vierde Rob de Brouwer zijn 25-jarig jubileum bij de Rotterdam Rijn Pijp. Bij de Witte Hoeve waren diverse van onze leden aanwezig om hem te feliciteren en hem mede met Monique samen in t zonnetje te zetten. Ook heeft EKVV weer met overlijden te maken gehad. Op 5 mei overleed Jan Hovens, onze sympathieke stroomleverancier aan leukemie. De familie heeft condoleances van EKVV ontvangen en wij zijn met een delegatie naar de uitvaart bij restaurant Boszicht in Maasbree geweest. In t Veugelke heeft Jeu een in memoriam van Jan gepubliceerd. 9 Mei, Hemelvaartsdag was er weer de wandeling en deze keer ging het naar de Ravenvennen ten oosten van Velden. Na een druilerig begin van de dag klaarde het snel op en hadden we een schitterend warme dag in de bossen en na afloop bij het pannenkoeken eten bij Jagersrust zaten wij met 32 leden en aanhang buiten op het terras, lekker in de zon. 20 mei was er weer het damesontbijt bij het Zoete Genot in Arcen. Uit het verslag van Esther bleek dat de meiden weer echt genoten hebben. 25 mei zijn we met een aantal leden de nestkasten gaan controleren bij Albertushof. Na het debacle bij Bethanië hebben we daar het aantal kasten uitgebreid en het was verheugend om het grote aantal jonge vogels van diverse soorten te kunnen bekijken. Ook zuster Linda, onze voorspreekster in het klooster, was zeer in haar nopjes en na afloop hebben we heerlijk buiten op het terras gezeten en genoten van koffie met koek. 6

7 2 Juni waren wij met een kleine afvaardiging op een lezing over Waldvögel in Dülken. Het was een leerzame morgen maar alle ingrediënten bleken zo ongeveer uit Nederland te komen. Veel aanwezigen konden dat niet vertalen. 9 Juni was er weer de traditionele barbecue bij Jos en Petra. Er waren zo n 70 mensen aanwezig inclusief afvaardigingen van Dülken, Nieuwstadt en Kirchherten. Een stralend zonnige dag zorgde voor een goede stemming en de inspanningen van Petra en de andere dames, en niet te vergeten Jos voor het buitengebeuren, maakten van het geheel een bijzonder leuke middag. 15 juni hadden we voldoende mensen bij elkaar om te beginnen aan de al langer geplande vogeldrinkpoel in de tuin van Albertushof. Jos Savelkouls met zijn graafmachine en anderen, gewapend met schoppen van diverse soorten, togen aan het werk en na een paar uren was het gepiept en kon zuster Linda de waterkraan opendraaien. Gerard van Dooren heeft verder de beplanting geregeld en nu ligt er een mooie vijver getuige een latere reportage. De zusters zijn verheugd over de vele gevleugelde vriendjes die er nu gebruik van maken. 30 Juni zijn wij met een flinke afvaardiging op de open morgen bij Jeu en Tilly Gielen in t Ven geweest. Deze morgen is een proef om vast te stellen hoe het is op deze manier de volièrecompetitie te vervangen. Daarvoor is de animo tanende en werd de deelname erg gering. Het was in ieder geval een mooie en leerzame morgen en ook met een fijne gezelligheid onder elkaar. Dit gaat in 2014 een vervolg krijgen. Half juli maakt Jeu met zijn team weer het Midzomerveugelke. Er is zoveel kopij en er is zoveel door de vereniging ondernomen waarvan reportages zijn gemaakt, dat de extra uitgave eigenlijk nog te klein blijkt te zijn. Na een eerste poging tot een TT vergadering waarvoor slecht vier personen op kwamen dagen hebben daarna verschillende vergaderingen plaats gevonden met de dertien leden die zich opgegeven hadden voor de TT commissie. De taken waren verdeeld, maar aanvankelijk liepen de zaken toch wel wat stroef. Besluiten werden te traag of te laat genomen, maar uiteindelijk is alles toch op zijn pootjes terecht gekomen. later hierover meer. In het vroege voorjaar hebben enkele leden van EKVV, in samenwerking met IVN Maasduinen, waarvan zij ook lid zijn, gezorgd voor een slechtvalkbroedbak op de Martinustoren. Via t Veugelke worden de EKVV leden op de hoogte gehouden van het resultaat. Met beelden van de drie jongen die uitgevlogen zijn. In de loop van het jaar zijn diverse van onze dierbare leden ernstig ziek geworden. Johan Driessen, Tinie Gerrits en Greet van de Munchof, zij hebben allemaal attenties en bezoekjes gekregen. Op 13 augustus is ons lid Lowie Wieke Faessen overleden. Leden van EKVV zijn naar de uitvaart geweest en namens de vereniging hebben Annie en de kinderen condoleances ontvangen. 27 Augustus was onze voorzitter Wim Bastiaans 40 jaren bij de zorggroep. Tijdens de vergadering is dat kort herdacht. Jeu heeft een stuk in t Veugelke geschreven en Wim is door de vereniging een dinerbon aangeboden om samen met zijn vriendin eens lekker gaan te smullen. Wim heeft bij zijn jubileum van de zorggroep een bedrag ontvangen om voor een educatief doel te besteden. Daarvoor wordt een volière bij Auxiliatrix ingericht bij de verblijven van jong dementerenden en een paar leden van EKVV houden daarbij toezicht en begeleiden het geheel. Bij onze hoofdsponsor Witte Molen werd de directeur door de Raad van Commissarissen op non actief gesteld en per direct is de heer Vink benoemd als zijn opvolger. Met hem was de sponsoring voor 2013 snel geregeld door bemiddeling van Dhr. Rieks Visser. Na het aantreden van de nieuwe directeur was ook de weg voor Wilfried Siebert de weg weer vrij om weer bij Witte Molen in dienst te treden. 21 september zijn wij met 16 personen afgereisd naar Dülken waar de vogelvereniging ons uitgenodigd had om mee te doen met hun barbecue. Het was een gezellige bijeenkomst waarbij de voorzitter de rol van Bratmeister vervulde. In de open lucht bleek het later op de avond toch wel erg fris te worden. Maar het was wel gezellig mit unsere vogelfreunde. 7

8 22 September zijn we al vroeg uit de veren want wij gaan met de bus naar Vogel und Tierpark Hellenthal. Na het afvallen van de zieken blijven er 36 EKVV-ers over die aan de reis beginnen. Het werd een mooie dag, veel gezien, hilarische dingen beleefd, een met schitterend park kennis gemaakt en na een vermoeiende dag in Grathem lekker gegeten en daarna blij weer thuis te zijn. 4 November, tijdens de najaarsbeurs was het met 310 meter verkoop geen record en ook het aantal bezoeker bleef iets achter. Toch was het een gezellige drukte waarbij de zakkenrollers wederom toe konden slaan. Wim v.d. Hurk had een waarschuwings-poster gemaakt en Henk Bongartz had die 25 x gedrukt en geplastificeerd en overal opgehangen. Dit mocht niet baten. Gelukkig kon Hennie Heesakkers er een in zijn nek grijpen en met behulp van een politieman in opleiding in zijn stand, hem aan de Venlose politie overhandigen. Het bleek om een notoire oost Europese veelpleger te zijn. Bij de volgende beurzen gaan wij nog verdergaande maatregelen nemen en onze gasten waarschuwen via een geluidsinstallatie. 30 November en 1 december, voor de 17 e keer onze Flora en Fauna en voor de tweede keer onder de naam Flora & Fauna / Witte Molenshow Het werd een mooie show met een fraaie uitstraling, maar ook hier werd, zoals bij bijna alles wat op vogelgebied georganiseerd wordt, een teruggang in het aantal bezoekers te zijn. Het evenement werd met een aanvaardbaar klein verlies afgesloten, maar het TT bestuur zal zich toch beraden over de te volgen koers. Alles op zijn beloop laten is geen haalbare kaart meer en de gevolgen van de vergrijzing in onze sport zullen duidelijk in beeld gebracht moeten worden. In maart 2014 zullen de nieuwe inzichten en maatregelen worden gepresenteerd. Volgens de keurmeesters was de kwaliteit van de tentoongestelde vogels erg hoog. Diverse leden van EKVV hebben zich hier ook weer van hun beste kant laten zien en vielen stevig in de prijzen. In t Veugelke van januari 2014 is de complete uitslagenlijst reeds afgedrukt en daarom zal ik er hier niet verder op in gaan. De deelname aan de Lands in Zutphen is weer succesvol verlopen. Toon Gerrits, Ton Wetjens, Sjaak Verstappen en Piet Melsen zijn één of meerdere keren in de prijzen gevallen. Heren gefeliciteerd en in t Veugelke van februari is de prijslijst opgenomen. Op 4 januari is Tinie Gerrits Stoter, de vrouw van Toon Gerrits, na een langdurige ziekte overleden. Het was Tinie s wens om in hele kleine kring gecremeerd te worden. Toon heeft de condoleances van de vereniging en van diverse leden privé mogen ontvangen. Jeu heeft in februari een in memoriam geplaatst in t Veugelke. In het afgelopen jaar hebben weer diverse leden van EKVV aan verschillende ziektes geleden of hebben anderszins medische behandelingen ondergaan. Wij wensen hen van harte beterschap en dat zij dit jaar gezond mogen blijven. Tijdens de vergaderingen van december 2013 en januari 2014 is weer over een aantal nieuwe leden gestemd die zich naar aanleiding van onze Flora en Fauna hebben aangemeld. Zij zijn zonder één tegenstem allemaal aangenomen. Verheugend dat ons ledental daarmee weer op een mooi peil komt. Welkom en wij hopen dat jullie je thuis zult voelen in onze club. Na de februarivergadering heeft Sjoerd Zwart uit Tegelen een interessante lezing gehouden over voeding en supplementen voor vogels. Leden van andere verenigingen waren uitgenodigd dit bij te wonen. Alleen uit Dülken was een flinke afvaardiging aanwezig. Het lijkt mij aan te bevelen om eens vaker een lezing te laten verzorgen door iemand die goed beslagen ten ijs komt Terugkijkend naar het afgelopen jaar laat zien dat EKVV een stabiele vereniging in de vogelwereld is, waar veel verenigingen kampen met vergrijzing en verloop van leden, het wegvallen van de tentoonstellingen of zelfs opheffing. Onze vereniging blijkt dan toch een vaste factor te zijn en ook de evenementen door ons georganiseerd trekken nog steeds een groot publiek. Weliswaar hebben wij ook met vergrijzing te maken, maar hebben daar tegenover ook nog veel leden in de middelbare leeftijdsgroep. Door de problemen in andere verenigingen en het onvermogen om nog iets te organiseren, beginnen de jongere leden hiervan zich te interesseren voor EKVV. Mogelijk brengt dit op termijn positieve resultaten. 8

9 In financieel opzicht staat onze vereniging er ook goed voor omdat de beurzen met name een vaste inkomensbron blijken te zijn. Daardoor zijn wij in staat om veel te organiseren ten behoeve van de verenigingsleden. Laat dat door actief beleid, inzet en zelfwerkzaamheid van de leden behouden blijven. Evenementen voor eigen leden georganiseerd worden steeds goed bezocht, maar het beeld vertekend een beetje doordat vaak veel partners van leden hierbij aanwezig zijn. Het blijkt toch altijd om een vast gedeelte van de leden te gaan terwijl anderen zich niet of nauwelijks laten zien. Het zou goed zijn voor de saamhorigheid als EKVV dat andere gedeelte ook eens zou kunnen mobiliseren. Iedereen die altijd met activiteiten meedoet kent wel een of ander lid dat zich vaak afzijdig houdt, ga deze eens hiervoor interesseren. Ik spreek de hoop uit dat EKVV 51 in 2014 / 2015 zich in de vogelwereld op dezelfde manier, of nog beter, kan handhaven als het afgelopen jaar. Toch blijft het noodzaak de vinger aan de pols te houden, veranderingen op te merken en daar serieus op in te spelen. Henk Bongartz, 1 e secretaris. 9

10 Dit is toch echt De Goden verzoeken Tekst en foto s: Jeu Smeets In de ochtend van 7 maart j.l. keek ik mijn ogen bijna uit met het inloggen op de webcam van de Martinustoren. Op en bij de nestbak van de slechtvalken stapte doodgemoedereerd een koppel houtduiven rond, duidelijk zonder zich er van bewust te zijn dat ze doorgedrongen waren in het domein van hun grootste vijanden. De foto s heb ik gemaakt vanaf de monitor van mijn computer en door het invallende zonlicht op de toren niet al te scherp. Toch wil ik jullie de plaatjes van deze waarneming niet onthouden want alledaags vind ik die zeker niet. De duiven hadden grote belangstelling voor het metalen rooster en ik had het idee, gezien de gedragingen, dat ze op zoek waren naar een stevige nestplaats. Omdat ik weg moest heb ik dit tafereel niet verder kunnen bekijken en bij thuiskomst waren de duiven alweer verdwenen. De komende dagen zal ik zeker nog wel eens kijken of dit verhaaltje nog een vervolg krijgt. Inloggen kan door de volgende code te kopiëren in jullie browser: Het eerste slechtvalkenei van 2014 Tot mijn grote verbazing is er 11 maart een mail van Joop Janssen van het eco team centrum Venlo dat het eerste ei in de broedbak lag. Op de vergadering van 10 maart heb ik nog tegen Ton Wetjens gezegd dat ik helmaal geen broedpoging verwachtte want bij mijn regelmatige bezoeken aan de cam had ik nog bijna geen activiteit gezien, laat staan paringen. Ik twijfelde er zelfs aan dat zich een paar gevormd had. 13 Maart om 9.00 uur ligt het tweede ei in de bak en goed te zien als ma valk even de kiezelbak verlaten heeft. Jammer dat met de heldere ochtendzon het beeld op de cam wazig wordt en dus vanmiddag nog maar eens kijken. Het derde ei werd gelegd in de ochtend van 16 maart en ben benieuwd of er ook nog een vierde ei komt. De valken geven de indruk al aan het broeden te zijn maar dat was bij het tweede ei ook al het geval. Met een dertigtal dagen weten we meer want als er inderdaad vanaf het tweede ei gebroed is komen de jongen onregelmatig en met dagen verschil uit. Diverse keren heb ik de volgende dagen naar de cam gekeken maar geen enkele keer was het vrouwtje van het nest of wisselde zij met haar geliefde van plaats om de eieren warm te houden. Maar op 20 maart was het raak en het vrouwtje was waarschijnlijk even een hapje nemen en was het nest onbezet. En jawel, ook het 4 e ei was gelegd, waarschijnlijk al enkele dagen geleden. Snel een snapshot genomen en een moment later was moeders al weer terug. Voor mij net genoeg om te constateren dat het legsel nu compleet is. Mam is teruggekeerd om met broeden verder te gaan maar niet nadat zij zorgvuldig de eieren gekeerd had. Dan nu maar wachten op het kroost 28 dagen verder. 10

11 Overigens gedraagt het slechtvalkenpaar, wat te volgen is in Beleef de Lente zich totaal anders. Daar wordt regelmatig prooi aangebracht voor de vrouw en wordt afgelost op het nest zodat moeder even de gelegenheid krijgt om de vleugels te strekken, de prooi op te peuzelen en zich te ontlasten. Bij het koppel op de Martinustoren heb ik nog niets van deze gedragingen waar kunnen nemen. Of dit een teken is van een minder goed huwelijk, of dat het gedragspatroon tussen alle paren een afwijkend verschijnsel vertoont is moeilijk vast te stellen maar we zullen dat zien zo gauw als er jongen zijn en pa geacht wordt mee te voeren om zijn kroost groot te krijgen. Dan krijgen wij pas een goed inzicht in zijn inzet en gedrag. Ik houd jullie op de hoogte via t Veugelke of bij bijzondere ontwikkelingen via mail. EKVV s wandeling op 29 mei Hemelvaartsdag Het is ook dit jaar weer de bedoeling dat wij gaan wandelen op Hemelvaartsdag. Deze keer gaat de reis naar de Witte Stein in Reuver aan de grens. Wij parkeren dan bij Café de Grens waar wij na de wandeling ook weer terugkeren om gezamenlijk een hapje te eten. Voor de wandeling steken wij de grens over en gaan het Brachter Wald in en komen na een korte afstand op het afgerasterde terrein van het voormalige Britse Menutiedepot Brüggen. Een prachtig natuurgebied war alleen gewandeld en gefietst mag worden. Enkele weken geleden bij de verkenning waren er al veel gevederde vriendjes die rondvlogen ondanks dat die nog lang niet allemaal terugwaren van hun winterverblijf. Ook waren de meeste bomen nog kaal maar die zullen zich op Hemelvaartsdag getooid hebben met jong en fris groen. Ook lopen er Galloways in het gebied, die ik tijdens de verkenning niet gezien heb maar waarvan De mooie uitkijkpost in de natuur gebied met bijna allemaal heel- of half verharde wegen en paden. Het is een afwisseling van half open bossen en heide op schrale gronden. De wandelwegen zijn op veel plaatsen links en rechts omgeven door afgesloten natuurgebieden die toch een beeld geven van de natuurlijke rijkdom. Ook zijn er op het terrein resten te vinden van de militaire oefenterreinen zoals mooi begroeide zandwallen en resten van gebouwen of bezigheden. Houdt dus Hemelvaartsdag 29 mei vrij voor deze mooie morgen in de vrije natuur en het lekkere hapje na afloop. Nadere informatie volgt in t Veugelke van mei a.s. en op de vergaderingen. Tekst en foto: Jeu Smeets de uitwerpselen boekdelen spraken. Het is een mooi licht golvend 1 van de 4 toegangspoorten 11

12 VERSLAG bijeenkomst werkgroep ADVIES TOEKOMSTBESTENDIGE FLORA & FAUNA VAN E.K.V.V Datum en tijd : om u Locatie : Petra Savelkouls Aanwezig : Petra Savelkouls, Rob de Brouwer, Ton Wetjens,Els Hiddema,Cor van Ooijen,Jeu Smeets, Wim Bastiaans Afwezig : Kopie : Kenmerk : Datum : 5 februari 2014 Bijlage Aanleiding Jaarlijks organiseert E.K.V.V haar jaarlijkse Flora & Fauna / Witte Molenshow bij tuincentrum Jacobs. In de beginjaren was dit in combinatie met een grote kerstmarkt in deze periode was er ruime publieke belangstelling, en met het verdwijnen van de kerstmarkt heeft E.K.V.V getracht middels entertainment en educatieve samenwerking met scholen en diverse thematische thema s de Flora en Fauna voor het brede plubliek aantrekkelijk te maken. Echter ondanks de vele energie die de vereniging in dit evenement steekt loopt de publieke belangstelling terug, met het gevolg dat dit financiële consequenties heeft en in de mate waarop dat gebeurt is financieel niet verantwoord. Opdracht werkgroep. De werkgroepleden bestaande uit vertegenwoordigers van diverse commissies van de flora & fauna houden de gehele flora en fauna tegen het licht,en komen met een advies hoe de Flora & Fauna naar de toekomst weer meer publieke belangstelling en meer wedstrijdspelers kan verkrijgen en ook financieel weer gezond kan worden. De uitkomst hiervan zal op de jaarvergadering van maart 2014 worden voorgelegd aan de leden van E.K.V.V Opening: Wim Bastiaans opent de vergadering en heet alle werkgroepleden van harte welkom. Allereerst wordt de aanleiding en opdracht die de werkgroep heeft meegekregen besproken, Belangrijk is dat er open gediscussieerd kan worden, om zodoende tot een open eindadvies te komen. Visie: Door de werkgroep wordt allereerst de huidige visie van de Flora & Fauna besproken. Dan komt de discussie op gang en wordt gezocht naar andere mogelijkheden. De volgende bevinding komt tot stand: De huidige Flora & Fauna formule met entertainment en aankleding van educatieve onderwerpen zal worden losgelaten. Hier zal voor in de plaats kunnen komen een Flora & Fauna in combinatie met een zeer ruim opgezette internationale vogelbeurs. Dit houd in dat er een Internationale vogeltentoonstelling wordt georganiseerd met daarnaast een vogelbeurs die over de rest van de ruimte verdeeld zal worden, de vogelbeurs zal worden georganiseerd onder de zelfde voorwaarden als de voor- en najaarsbeurs. Daarnaast zal er nog een tombola worden georganiseerd. Middels deze verandering zal er meer vogelminnend publiek aangetrokken worden, waardoor er ook meer belangstelling voor de Internationale wedstrijd zal zijn. Dit zal het ook voor de hoofdsponsor aantrekkelijker maken. 12

13 Met Rob Jacobs zal nog besproken worden of het mogelijk is om e.v.t meer ruimte ter beschikking te krijgen, indien dit niet mogelijk is zal dit in de huidige ruimte plaatsvinden. Het tijdspad voor de organisatie zal er als volgt uitzien: De wedstrijd/beurs zal worden gehouden op november Donderdagavond: inbrengen van de wedstrijdvogels. Vrijdag : keuringsdag. Zaterdag: opbouwdag en het aanbrengen van de finishing touch en in de namiddag/avond gezellig samenzijn van de leden met prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijd. Op zaterdag zal de wedstrijd gesloten zijn. Zondag : inloop vogelverkopers met om uur opening beurs. Sluiting beurs om uur Uitgifte van de wedstrijdvogels nog een nader tijdspip vast te stellen. Horeca Gezien de huurprijzen van het horecamateriaal zal de horeca geen getapt glas bier meer geschonken worden, dit zal voor alle evenementen een flesje worden, het horeca terras zal verkleind worden naar 15 terrastafels met stoelen, staantafels zullen verdwijnen, ter compensatie zullen eigen biertafels en banken worden uitgezet. Inmiddels zijn wij overgegaan tot de aanschaf van een eigen koffiezetapparaat. Verder zal de prijs van een consumptiebon worden verhoogt naar 1,75 p/st of 6 voor 10,00. De afnamen van drank en materiaal zal geschieden via een plaatselijke slijter. Prijzen/ catalogus De geldprijzen van de internationale- en onderlinge wedstrijd kosten erg veel en de verhouding inzetvogels en de kosten van de prijzen zijn niet in verhouding. Het huidige prijzengeld is 1200,-. Ton en Rob hebben de opdracht op zich genomen om met een nieuw voorstel te komen met e.v.t daaraan verbonden statuten wijziging. Voorwaarde is wel dat het huidige prijzengeld in totaliteit verlaagd dient te worden, dit hoeft overigens niet te betekenen dat het aantal prijzen verlaagd moet worden. Verder is afgesproken dat de catalogus door de inzenders van de internationale wedstrijd betaald wordt tegen 2,50, zoals overal gebruikelijk is Publik relations De kosten van public relations is aanzienlijk 1200,-. Met name de paginagrote advertentie in Trompetter / E3 journaal. Gekozen wordt om deze te reduceren naar een kwart pagina. Tevens wordt gekeken of er mogelijkheden zijn via de digitale kanalen zoals marktplaats, vogelarena, stadsomroep etc. meer aandacht op het evenement te vestigen. De advertenties in de Duitse bladen blijven gehandhaafd, dit omdat het grootste gedeelte van bezoekers oosterburen zijn. Tombola De tombola zal in de nieuwe Flora & Fauna een plek krijgen, dit is gezien de verwachten publieke belangstelling zeer lucratief en zal een prominente plek moeten krijgen. Aanbeveling/ bevindingen De bevindingen van de werkgroep zullen worden voorgelegd aan het bestuur van E.K.V.V en voorgelegd worden aan de leden op de jaarvergadering op 10 maart. De nieuwe TT commissie zal dit voorgelegd krijgen als praatstuk. Acties 13

14 Afspraak maken met Rob Jacobs. ( Ton en Wim ) Data vastleggen TT commissie ( Wim ) en uitnodigingen versturen, Sluiting bijeenkomst Wim Bastiaans dankt iedereen voor zijn positieve bijdragen en spreekt de hoop uit dat middels deze aanbeveling die tot stand zijn gekomen de Flora & Fauna voor de komende jaren weer volop in de belangstelling staat en dat de leden van E.K.V.V deze aanbevelingen zullen overnemen. Met vriendelijke groet Wim Bastiaans Voor een heerlijk avondje weg met vrienden, familie of bekenden Weerdweg 22, 5941 AT Velden, Vraag en aanbod binnen EKVV: Te koop gevraagd: Een koppel Rietgorzen of Geelgorzen. Vanzelfsprekend moeten het gezonde en correct geringde vogels zijn. Het liefste jonge vogels van 2013 of Jos Reivers Arcen Tel: of 14

15 NL Doet, met het onderhoud van nestkasten en vogeldrinkpoel in Albertushof tuin en bos Zaterdag 22 maart zijn we met een viertal leden van EKVV 51 bij Klooster Albertushof en worden verwelkomd door Zuster Linda, de grote voortrekster van onze vogelprojecten. Op 15 maart zijn door enkele leden al de 45 nestkasten schoongemaakt van de overblijfselen van de broedresultaten van 2013 en gebruik als winterslaapplaats door diverse vogels. Vandaag beperken wij ons tot het repareren van diverse kasten en het opnieuw ophangen van de kasten die door weersomstandigheden naar beneden zijn gekomen. Gerard heeft inmiddels de vogeldrinkpoel schoongemaakt en de beplanting verzorgt zodat alles er weer piekfijn bij ligt en alles weer voorbereid is op de lente en het naderende broedseizoen van de vele vogels in dit mooie tuin en park/bosgebied. De zusters melden al veel vogelactiviteiten rond nestkasten en vogeldrinkpoel onder invloed van het prachtige weer de laatste tijd en zij hopen weer veel te genieten van hun gevederde vriendjes. 15

16 16

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland NatuurNabij Jaargang 36 - U i t g a v e 2 - m e i 2 0 0 9 Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie