Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Opleiding Leraar Basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Opleiding Leraar Basisonderwijs"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Opleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer Viaa Postbus GA Zwolle tel Vaststelling, goedkeuring en instemming Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van Viaa en is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de Medezeggenschapsraad en vastgesteld door het College van Bestuur op 22 september Het opleidingsspecifieke deel van deze regeling is vastgesteld op 22 september 2014 door het college van bestuur en is beoordeeld door de medezeggenschapsraad op 22 september De aan de opleiding verbonden opleidingscommissie heeft op 17 september 2014 advies uitgebracht pagina 1 van 55

2 Tekenblad Voor de online versies van het studentenstatuut geldt dat het tekenblad ter inzage ligt bij het secretariaat van het College van Bestuur (alleen op afspraak). Advies opleidingscommissie De opleidingscommissie is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs. Jochem Gooijer waarnemend voorzitter opleidingscommissie Educatieve Academie Goedkeuring academiedirecteur De academiedirecteur heeft zijn goedkeuring verleend aan de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs. Dr. J Modderman, directeur Educatieve Academie Instemming medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad heeft zijn instemming verleend aan de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs. IJke van Berkum, voorzitter medezeggenschapsraad Viaa Vaststelling door College van Bestuur Hierbij stelt het college van bestuur de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs vast. Drs. J.D. Schaap MPM, voorzitter College van Bestuur 2015 pagina 2 van 55

3 Inhoudsopgave Leeswijzer en voorwoord... 6 Algemene bepalingen... 8 artikel 1.1 Begripsbepalingen... 8 artikel 1.2 Reikwijdte artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling Toelating tot de opleiding artikel 2.1 Toelatingseisen artikel 2.2 Toelating tot 3-jarig vwo traject artikel 2.3 Toelating speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau artikel 2.4 Toelating tot en vanuit het Keuzejaar artikel 2.5 Buitenlandse vooropleiding artikel 2.6 Eisen werkkring deeltijdonderwijs artikel 2.7 Toelating duaal onderwijs artikel 2.8 Toelatingsonderzoek en instroomassessment artikel 2.9 Taalniveau Nederlands artikel 2.10 Taaltoets Engels artikel 2.11 Voorwaarde inschrijving in verband met de identiteit artikel 2.12 Geen toelating op grond van ongeschiktheid artikel 2.13 Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden artikel 2.14 Toelating tot de postpropedeutische fase artikel 2.15 Alvast Studeren Regeling Onderwijsprogramma artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding artikel 3.2 Inrichting en studielast bacheloropleiding artikel 3.3 Toegang tot een afstudeerrichting artikel 3.4 Voer- en onderwijstaal artikel 3.5 Voorzieningen voor student met functiebeperking artikel 3.6 Voorzieningen in het kader van taalbeleid artikel 3.7 Samenstelling van de propedeuse artikel 3.8 Samenstelling van de hoofdfase artikel 3.9 Samenstelling gemeenschappelijke afstudeerrichting artikel 3.10 Samenstelling 3-jarig vwo traject artikel 3.11 Samenstelling speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau 21 artikel 3.12 Minoren artikel 3.13 Externe minoren artikel 3.14 Aanvraagprocedure externe minoren Examens en getuigschriften artikel 4.1 De examens van de opleiding artikel 4.2 Toekenning graden artikel 4.3 Getuigschriften artikel 4.4 Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek artikel 4.5 Afgifte getuigschriften artikel 4.6 Ondertekening getuigschriften pagina 3 van 55

4 artikel 4.7 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften artikel 4.8 Cum Laude Regeling artikel 4.9 Verklaringen Toetsen en beoordelen artikel 5.1 Vormen van toetsing artikel 5.2 Toetsing en studenten met een functiebeperking artikel 5.3 Volgorde artikel 5.4 Tijdvakken en frequentie artikel 5.5 Inschrijvingsprocedure artikel 5.6 Praktische gang van zaken rond het afnemen van toetsen artikel 5.7 Mondelinge examens of tentamen artikel 5.8 Werkstukken, verslagen, papers en dossiers artikel 5.9 Landelijke kennisbasistoetsen artikel 5.10 Beoordeling van beroepshouding artikel 5.11 Vaststelling van de beoordelingen artikel 5.12 Normering van de beoordelingen artikel 5.13 Het verlenen van vrijstellingen artikel 5.14 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen artikel 5.15 Geldigheidsduur van studieresultaten artikel 5.16 Inzagerecht artikel 5.17 Bewaring van afgelegde tentamens en toetsen Fraude en plagiaat artikel 6.1 Fraudeprotocol artikel 6.2 Plagiaat artikel 6.3 Ephorus artikel 6.4 Medeplichtigheid artikel 6.5 Onvoorziene omstandigheden artikel 6.6 Bezwaar en beroep Studieloopbaan-/leertrajectbegeleiding, studievoortgang en studieadvies artikel 7.1 Studievoortgang artikel 7.2 Studieloopbaanbegeleiding artikel 7.3 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving artikel 7.4 Persoonlijke omstandigheden artikel 7.5 Uitgesteld bindend afwijzend studieadvies artikel 7.6 Bindend afwijzend studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving 37 artikel 7.7 Gevolgen bindend afwijzend studieadvies artikel 7.8 Doorstroom naar de hoofdfase artikel 7.9 Studieadvies in de hoofdfase Examencommissie artikel 8.1 Instelling, taken en samenstelling examencommissie artikel 8.2 Indienen van een verzoek bij de examencommissie Rechtsbescherming pagina 4 van 55

5 artikel 9.1 Rechtsbescherming Slot- en invoeringsbepalingen artikel 10.1 Onvoorziene gevallen artikel 10.2 Bekendmaking van de regeling artikel 10.3 Citeertitel, inwerkingtreding Bijlage A Inhoud en Competentieprofiel opleiding Bijlage B Eindkwalificaties van de opleiding Bijlage C Toetsprogramma pagina 5 van 55

6 Leeswijzer en voorwoord Wetswijzingen Gedurende het studiejaar traden twee wetten in werking die hun invloed laten gelden op het studentenstatuut, hetzij het algemeen deel, hetzij in de onderwijs- en examenregeling. Ten eerste, de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid, trad in werking op 1 juli In deze wet zijn onder andere de 1-meiregeling en de driejarige VWO-route van 180 ECTS-credits geregeld. Daarnaast schrijft de Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen Hoger Onderwijs, in werking getreden op 4 december 2013, voor dat in de onderwijs- en examenregeling voortaan de feitelijke vormgeving van het onderwijs wordt opgenomen. Zoals in de Memorie van Toelichting van 6 november 2012 staat, kan de precieze invulling van dit voorschrift binnen de instelling met instemmingsrecht van de medezeggenschap nader worden geregeld. In hoofdstuk 3 van het format OER van Viaa staat informatie opgenomen over de opleiding. In de bijlagen van de OER staat voor zowel de propedeutische als de hoofdfase een gedetailleerd overzicht van de verschillende toetsen die een student aflegt voor de vakken die de opleiding aanbiedt. Ook staat in de bijlagen de eindkwalificaties en de inhoud van de opleiding beschreven. Algemeen In het studiejaar werken we voor het eerst met een format OER, die voor alle opleidingen gelijk is. De lay-out is aangepakt en op verschillende punten is het format uitgebreid. Het format is waar mogelijk voorzien van klikbare hyperlinks, zodat het betreffende wetsartikel of website in een nieuw internetvenster wordt geopend. In het hele document zijn verwijzingen naar de Gereformeerde Hogeschool gewijzigd naar Viaa of hogeschool Viaa. Verder is op aanraden van Frank Hendriks van Hobéon een vergelijking gemaakt met het format OER van Hogeschool van Amsterdam om eventuele ontbrekende informatie op te sporen. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen De begrippenlijst is geüpdatet waar nodig. Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding Dit hoofdstuk is verplaatst van het Studentenstatuut, Algemeen deel naar de Onderwijs- en examenregeling. Verschillende artikelen, bijv. met betrekking tot speciale trajecten en een driejarige vwo-route van 180 ECTS, zijn in (nog) niet van toepassing. Artikel 2.4 over toelating vanuit het keuzejaar is nieuw (m.u.v. OER GPW) en beschrijft hoe een student via het keuzejaar toegang kan krijgen tot de hoofdfase van de opleiding. Verder zijn twee artikelen toegevoegd die handelen over het taalniveau van de student. Artikel 2.10 is gebaseerd op artikel 7.42b van de WHW en biedt, conform het bepaalde in de WHW, de mogelijkheid om een student af te wijzen op grond van ongeschiktheid voor het toekomstig beroep (bijv. een veroordeelde pedoseksueel die PABO wil doen). Artikel 2.12 is voor van toepassing op de hbov in verband met de numerus fixus. Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma Hoofdstuk 3 bestaat uit artikelen uit de diverse OERS Hoofdstuk 4 Examens en getuigschriften Hoofdstuk 3 bestaat uit artikelen uit de diverse OERS Nieuw is de Cum Laude regeling, waarin is vastgelegd wanneer een examenkandidaat recht heeft op het predicaat cum laude pagina 6 van 55

7 Hoofdstuk 5 Toetsen en beoordelen Nieuw in hoofdstuk 5 is artikel 5.3 over volgordelijkheid van tentamens een verplichting vanuit de WHW. Lid 3 biedt voor de toekomst de mogelijkheid om studenten te verplichten een minimum aantal ECTS te behalen, voordat zij kunnen deelnemen aan de afstudeerfase. Artikel 5.5 Inschrijvingsprocedure is in nog niet van toepassing, maar is ingevoegd met het oog op de toekomst. In artikel 5.9 staat informatie die alleen van toepassing is op de pabo, conform landelijk gemaakte afspraken met 10voordeleraar. In artikel 5.14 is de nakijktermijn naar 20 werkdagen gegaan, behalve wanneer op last van de academiedirecteur deze termijn moet worden verkort, bijv. i.v.m. (de planning van) herkansingen. De instructie van de directeur is bindend. Hoofdstuk 6 Fraude en plagiaat Hoofdstuk 6 is vrijwel geheel identiek aan de bepalingen die voorheen al stonden opgenomen in de OERs. Toegevoegd zijn artikelen over medeplichtigheid, onvoorziene omstandigheden en bezwaar. Hoofdstuk 7 Studieloopbaan-/leertrajectbegeleiding, studievoorgang en studieadvies De terminologie is aangepast naar de mogelijkheden binnen Trajectplanner. Hoofdstuk 8 Examencommissie De werkwijze van de examencommissie staat beschreven in het nieuwe Huishoudelijke Reglement dat vanaf september 2014 wordt gehanteerd. Hoofdstuk 9 Rechtsbescherming In dit hoofdstuk worden de verschillende klachten- en beroepsregelingen genoemd, inhoudelijk wordt verwezen naar Studentenstatuut Viaa, Algemeen deel. Hoofdstuk 10 Slot- en invoeringsbepalingen Hoofdstuk 10 omvat de slotbepalingen. Bijlage A Inhoud en competentieprofiel opleiding Hierin kan informatie over de inhoud van de opleidingen worden geplaatst. Bij diverse opleidingen maakte dit in deel uit van de OER zelf. Bijlage B Eindkwalificaties Bijlage B biedt ruimte voor de eindkwalificaties. Bijlage C Toetsprogramma propedeuse In deze bijlage kan het toetsprogramma van de opleiding worden beschreven. Het voorstel is om gebruik te maken van de standaardtabel, maar definitieve invoering van die tabel wacht tot Ook het toetsprogramma Keuzejaar wordt hier opgenomen. Bijlage D en verder Het toetsprogramma hoofdfase kan worden beschreven in bijlagen D t/m I. In bijlage J kan een overzicht worden opgenomen van onderwijseenheden die niet verjaren pagina 7 van 55

8 Algemene bepalingen artikel 1.1 academie academiedirecteur afstudeerrichting Begripsbepalingen de organisatorische eenheid waarbinnen door de hogeschool onderwijs wordt aangeboden, onderzoek wordt gedaan en adviesdienstverlening wordt aangeboden; de leidinggevende van een academie een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.9 van de WHW, niet zijnde een Associate degreeprogramma of een minor; bekwaamheidsonderzoek beoordeling bindend negatief studieadvies college van beroep voor de examens college van beroep voor het hoger onderwijs college van bestuur colloquium doctumbeschikking onderzoek in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar of docent als bedoeld in hoofdstuk 7a WHW; de vaststelling door een examinator in welke mate de student of extraneus heeft voldaan aan de eisen die voor een bepaalde onderwijseenheid of onderdeel daarvan zijn geformuleerd; het advies als bedoeld in artikel 7.8b lid 3 van de WHW; het college als bedoeld in artikel 7.60 van de WHW, waarbij studenten tegen besluiten betreffende studievoortgang, tentamens en examens in beroep kunnen gaan, zoals omschreven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. van dit studentenstatuut; het college als bedoeld in artikel 7.64 van de WHW, waarbij studenten in beroep kunnen gaan tegen een beslissing van een orgaan van de hogeschool; het college als bedoeld in artikel 1.1, 10.2 en 10.8 van de WHW, dat zowel het bestuur vormt van de instelling, als het bestuur van de Stichting Gereformeerde Hogeschool; de beschikking die personen van 21 jaar en ouder, niet in het bezit van een vereiste vooropleiding, het recht geeft zich in te schrijven als student; competentie een integraal geheel van beroepskennis, -houding en - vaardigheden die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren; credit cursist cursus decaan zie ECTS-credit; degene die anders dan als student of extraneus bij de hogeschool is ingeschreven en deelneemt aan het onderwijs; een onderdeel van het studieprogramma; zie studentendecaan; 2015 pagina 8 van 55

9 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) driejarig vwo-traject van 180 ECTS driejarig vwo-traject van 240 ECTS DUO ECTS-credit eindkwalificaties EVC-procedure dienst die belast is met de uitvoering van onderwijswetten en - regelingen (voorheen: Informatie Beheer Groep en Centrale Financiën Instellingen); versneld traject als bedoeld in artikel 7.9a WHW, met een studielast van 180 studiepunten gecondenseerd traject waarin de student in drie jaar een programma van 240 ECTS doorloopt zie Dienst Uitvoering Onderwijs de waardering die een student krijgt toegekend als hij aan de eisen van een toets heeft voldaan. Eén ECTS-credit staat voor een studielast van 28 studiebelastingsuren voor een gemiddelde student; omschrijving van het eindniveau van de opleiding procedure die wordt uitgevoerd door een als zodanig door de instelling erkende organisatie niet zijnde een opleiding of een examencommissie - om op basis van deugdelijk onderzoek te komen tot erkenning van verworven competenties en het waarderen van kennis en vaardigheden die buiten het onderwijs zijn opgedaan, van een persoon die niet als student of extraneus bij de opleiding is ingeschreven; examen afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 van de WHW; examinator examencommissie extraneus fraude gedragscode internationale student geschillenadviescommissie hogeschool hoofdfase instelling degene die aangewezen is om een tentamen/examen af te nemen en de uitslag daarvan vast te stellen; de examencommissie van een opleiding of groep van opleidingen binnen Viaa, als bedoeld in artikel 7.12 van de WHW; degene die als extraneus is ingeschreven bij de instelling, als bedoeld in artikel 7.36 van de WHW; gedraging als bedoeld in artikel 6.1, lid 1 en 2 van deze regeling; gedragscode internationale student hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 januari 2014; de commissie als bedoeld in artikel 7.63a van de WHW; zowel de instelling Viaa-Gereformeerde hogeschool als de instelling Viaa-Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle; de hoofdfase omvat de studie na de propedeutische fase; de hogeschool; 2015 pagina 9 van 55

10 internationale student jaar kennisbasis leertrajectbegeleider loket klachten, bezwaar en beroep major medezeggenschapsraad medezeggenschapsreglement minor module Nuffic onderwijs- en examenregeling (OER) onderwijseenheid opleiding student met een buitenlandse nationaliteit die - voor zover het een verblijfsvergunningplichtige student betreft op basis van een daartoe afgegeven verblijfsvergunning - onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling; zoals bedoeld in artikel 7.3: eerste jaar van inschrijving; de beschrijving van de landelijk vastgestelde vakinhoudelijke doelen waaraan een afgestudeerde van de opleiding leraar basisonderwijs moet voldoen, zoals vastgelegd op de website zie studieloopbaanbegeleider; het orgaan waar een klacht, bezwaar of beroep wordt ingenomen, dat is ingesteld op grond van artikel. 7.59a van de WHW; het kernprogramma van de opleiding voor een beroep; het orgaan ingesteld op grond van artikel van de WHW; reglement als bedoeld in artikel van de WHW; een samenhangend keuzeprogrammaonderdeel; zie onderwijseenheid; Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs; regeling als bedoeld in artikel 7.13 van de WHW; onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW, die in samenhang met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de opleiding vormt, waaraan een examen is verbonden; bachelor- of masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW; opleidingscommissie de per opleiding ingestelde commissie belast met de in artikel 10.3c van de WHW genoemde taken; plagiaat gedraging als bedoeld in artikel 6.2 van deze regeling; propedeutisch examen examen ter afsluiting van de propedeuse als bedoeld in artikel 7.8 van de WHW; propedeutische fase postpropedeutische fase deze fase omvat de studie van het eerste cursusjaar en heeft een oriënterende, verwijzende en selecterende functie; zie hoofdfase 2015 pagina 10 van 55

11 raad van toezicht SIS stage stichting student studentendecaan studentenstatuut, algemeen deel studiejaar studiebelastingsuur studielast studieloopbaanbegeleider Studentenzaken Studielink toetsprogramma WHW de raad van toezicht van Stichting Gereformeerde Hogeschool, als bedoeld in artikel 10.3d van de WHW studenten informatie systeem praktische oefening uitgeoefend in het werkveld waarvoor de opleiding opleidt; Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool te Zwolle degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 van de WHW is ingeschreven bij de hogeschool. Onder student wordt tevens verstaan de extraneus als bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 van de WHW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald; degene die door het college van bestuur is benoemd om studenten te begeleiden bij studie- en beroepskeuzevragen; het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut, dat geldt voor eenieder die aan de hogeschool studeert het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. het één zestienhonderdtachtigste deel van de nominale studielast van een studiejaar; de studiebelasting uitgedrukt in ECTS-credits; degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te begeleiden in zijn studie, keuze- en planningsprocessen, gericht op een effectieve studievoortgang; de afdeling binnen de hogeschool die belast is met de administratieve handelingen rondom de aanmelding, inschrijving, en uitschrijving van studenten; de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van hogescholen, universiteiten en DUO; overzicht van alle deeltentamens en tentamens van alle onderwijseenheden in propedeuse en hoofdfase waarin tenminste is vastgelegd welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste en tweede gelegenheid, aantal studiepunten, aantal contacturen, SIS code, blok of week waarin de toets wordt afgenomen, wegingsfactor (in geval van deeltentamens); de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek pagina 11 van 55

12 artikel 1.2 Reikwijdte 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Lerarenopleiding basisonderwijs, verder te noemen: de opleiding. Een excellentieprogramma valt niet onder de reikwijdte van deze regeling, tenzij in deze regeling anders is bepaald en het betreffende programma deel uitmaakt van de onderwijseenheden als bedoeld in artikel 3.7 tot en met Deze regeling is van toepassing op de studenten en extraneï die staan ingeschreven bij de opleiding, en op de personen die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding. 3. Wordt de opleiding aangemerkt als een gezamenlijke opleiding, dan is deze regeling onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst die aan de gezamenlijke opleiding ten grondslag ligt anders is bepaald. 4. Kent de opleiding een of meer gezamenlijke afstudeerrichtingen, dan is deze regeling onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst(en) die aan deze afstudeerrichting(en) ten grondslag lig(t)(en)anders is bepaald. 5. Kent de opleiding een Associate degreeprogramma, dan is deze regeling onverkort van toepassing, voor zover dit programma door de opleiding wordt verzorgd. Het bepaalde in artikel 3.10, 3.11, 4.8 en 7.9 is niet van toepassing. 6. Deze regeling is tevens voor zover relevant - van toepassing op de uitwisselingsstudent, en degene die het voorbereidend jaar volgt, met uitzondering van de mogelijkheid beroep in te stellen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.66 van de WHW. 7. Deze regeling - dan wel een onderdeel daarvan - kan van overeenkomstige toepassing worden verklaard op degene die - anders dan in de hoedanigheid van student, uitwisselingsstudent of extraneus - deelneemt aan onderdelen van de opleiding, dan wel op degene die een excellentieprogramma volgt dat niet wordt beschreven in artikel 3.7 tot en met Met uitzondering van de mogelijkheid beroep in te stellen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.66 van de WHW. artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling 1. Deze regeling kent instellingsspecifieke bepalingen en opleidingsspecifieke bepalingen. 2. De instellingsspecifieke bepalingen worden vastgesteld door het college van bestuur, na instemming of advies van de medezeggenschapsraad, voor zover dit is vereist. 3. De opleidingsspecifieke bepalingen worden jaarlijks vóór de aanvang van het studiejaar opgesteld en gepubliceerd door de academiedirecteur en vastgesteld door het college van bestuur, na instemming of advies van de medezeggenschapsraad, voor zover dit is vereist. 4. De opleidingscommissie wordt jaarlijks tijdig in de gelegenheid gesteld deze regeling te beoordelen en daarover advies uit brengen aan de academiedirecteur. De opleidingscommissie zendt een afschrift van dit advies aan de medezeggenschapsraad. 5. De examencommissie is bevoegd het management van de opleiding te adviseren over de inhoud van de onderwijs- en examenregeling. 6. Een minor als bedoeld in artikel 3.13 wordt in deze regeling geacht te behoren tot de opleiding die de minor heeft ontwikkeld; is een minor door twee of meer opleidingen of vanuit een domein ontwikkeld, dan wijst de domeinvoorzitter de opleiding aan waartoe de minor geacht wordt te behoren. 7. De regeling geldt voor de duur van een studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de regeling niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet onevenredig door worden benadeeld. Een tussentijdse wijziging behoeft de voorafgaande instemming van he college van bestuur; de bepalingen in dit artikel zijn alsdan van overeenkomstige toepassing pagina 12 van 55

13 Toelating tot de opleiding artikel 2.1 Toelatingseisen 1. De volgende diploma's van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) geven rechtstreeks toegang tot de opleiding: a. mbo-diploma, niveau 4; b. havo-diploma, profiel natuur en techniek; c. havo-diploma, profiel natuur en gezondheid; d. havo-diploma, profiel economie en maatschappij; e. havo-diploma, profiel cultuur en maatschappij; f. vwo-diploma, profiel natuur en techniek; g. vwo-diploma, profiel natuur en gezondheid [mits... in vakkenpakket]; h. vwo-diploma, profiel economie en maatschappij; i. vwo-diploma, profiel cultuur en maatschappij. De diploma s vermeld onder de letters b tot en met i hebben betrekking op profielen havo/vwo die gelden vanaf 1 augustus Niet van toepassing. 3. Niet van toepassing. 4. Aanvullend op voornoemde leden in dit artikel gelden voor toelating tot de opleiding de regels voor tijdige inschrijving (1 mei regel) en de regels voor de verplichte studiekeuze check, zoals vastgelegd in het Studentenstatuut. 5. Degene die beschikt over een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat op grond van een ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in het eerste lid, is toelaatbaar, mits - indien van toepassing - tevens voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket en het bepaalde in het derde lid en - ingeval van een buitenlands diploma - ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Het bepaalde in de vorige volzin over de Nederlandse taal geldt niet indien betrokkene een Engelstalige opleiding wil volgen en - middels een door de Nuffic afgegeven verklaring - kan aantonen de vooropleiding genoten te hebben in het Engels. Is niet voldaan aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket, dan is het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing. 6. Degene aan wie de graad Bachelor of Master is verleend, dan wel de bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs, is vrijgesteld van de vooropleidingseisen als bedoeld in het eerste lid, waarbij betrokkene - indien van toepassing - ten genoegen van de examencommissie door middel van een aanvullend onderzoek moet aantonen te beschikken over de kennis en vaardigheden die besloten liggen in de eisen ten aanzien van de vakkenpakketten als bedoeld in het eerste lid en/of aan de eis als bedoeld in het derde lid. De opleiding is verplicht het in dit lid bedoelde aanvullend onderzoek en het resultaat daarvan te archiveren. artikel 2.2 Toelating tot 3-jarig vwo traject Niet van toepassing. artikel 2.3 Toelating speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau Niet van toepassing. 1 Havo-diploma s met datum 2009 of later; vwo-diploma s met datum 2010 of later pagina 13 van 55

14 artikel 2.4 Toelating tot en vanuit het Keuzejaar 1. De volgende diploma's van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) geven rechtstreeks toegang tot het Keuzejaar: a. mbo-diploma, niveau 4; b. havo-diploma, profiel natuur en techniek; c. havo-diploma, profiel natuur en gezondheid; d. havo-diploma, profiel economie en maatschappij; e. havo-diploma, profiel cultuur en maatschappij; f. vwo-diploma, profiel natuur en techniek; g. vwo-diploma, profiel natuur en gezondheid; h. vwo-diploma, profiel economie en maatschappij; i. vwo-diploma, profiel cultuur en maatschappij. De diploma s vermeld onder de letters b tot en met i hebben betrekking op profielen havo/vwo die gelden vanaf 1 augustus Doel van het Keuzejaar is studenten onderbouwd laten kiezen voor een van de opleidingen van V iaa. In dat keuzeproces volgen ze een algemeen deel van programmaonderdelen uit de opleiding en van Viaa. En ze volgen een opleidingsspecifiek deel met programmaonderdelen uit de opleidin g die ze per 1 februari kiezen. 3. Het keuzejaar omvat 62 ects. 4. Het keuzejaar kent een algemeen deel, waarin de oriëntatie op de GHopleidingen centraal staat, en een opleidingspecifiek deel, waarin (een deel van) het opleidingspr ogramma gevolgd wordt. 5. Het algemeen deel bestaat uit 30 ECTS en is gevuld met onderdelen die in de opleidingen van Viaa worden aangeboden en nu zijn gebundeld in een nieuw aanbod. 6. Het opleidingsspecifiek deel 30 ECTS die door de opleiding zelf worden ingevuld en getoetst. De studenten maken voor 1 februari een keuze en stromen dan in het programma van de desbetreffende opleiding. In periode 3 volgen de keuzejaar studenten zo nodig nog modules uit het Keuzejaar om de overgang vloeiend te laten verlopen. 7. Studenten die ingestroomd zijn in het Keuzejaar moeten moet voldoen aan de eisen van het bindend studieadvies zoals die zijn geformuleerd in artikel 7.3. artikel 2.5 Buitenlandse vooropleiding 1. Wanneer een persoon met een buitenlandse vooropleiding niet zijnde een buitenlands diploma als bedoeld in artikel 2.1, lid 5 - toelating tot de opleiding vraagt, stelt de afdeling diploma waardering van Viaa, op basis van de informatie van het Nuffic, vast met welke Nederlandse vooropleiding de buitenlandse vooropleiding gelijk gesteld kan worden en brengt hierover advies uit aan de examencommissie. De examencommissie stelt naar aanleiding van dit advies vast of de kandidaat toelaatbaar is tot de opleiding. 2. Een buitenlandse vooropleiding wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan die als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 en 3 indien bedoelde vooropleiding toegang geeft tot het wetenschappelijk of hoger onderwijs in het land dat het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio 3 heeft geratificeerd. Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet indien de examencommissie aantoont dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het bedoelde land en de eisen gesteld in artikel 2.1, lid 1 en 3. 2 Havo-diploma s met datum 2009 of later; vwo-diploma s met datum 2010 of later. 3 Trb. 2002, pagina 14 van 55

15 3. Degene die beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma dat op grond van het eerste en tweede lid is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, is toelaatbaar, mits - indien van toepassing - tevens voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket en het bepaalde in artikel 2.1, lid 3 en ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Het bepaalde in de vorige volzin over de Nederlandse taal geldt niet indien betrokkene een Engelstalige opleiding wil volgen en - middels een door het Nuffic afgegeven verklaring - kan aantonen de vooropleiding genoten te hebben in het Engels. Is niet voldaan aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket, dan is het bepaalde in artikel 2.1, lid 2 van overeenkomstige toepassing. artikel 2.6 Eisen werkkring deeltijdonderwijs 1. Aan studenten die de opleiding in deeltijd volgen, worden eisen gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding. 2. De eisen als bedoeld in het eerste lid zijn: de student dient de werkzaamheden te verrichten aan de basisschool of school voor speciaal onderwijs. 3. Voldoet een student gedurende de loop van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen, dan blijft de student gerechtigd de opleiding in deeltijd te volgen indien binnen zes maanden na het beëindigen van de vereiste werkzaamheden vergelijkbare werkzaamheden worden verricht, dan wel de student driekwart of meer van de opleiding met succes heeft voltooid. In dit laatst genoemde geval kan de examencommissie van de student eisen dat deze werkzaamheden verricht die noodzakelijk zijn om de opleiding met succes te kunnen voltooien. De examencommissie is bevoegd de student elk jaar te verzoeken bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat aan het bepaalde in het tweede lid wordt voldaan. De student is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. 4. De student die niet (meer) voldoet aan het bepaalde in het derde lid, voldoet niet (meer) aan de voorwaarden om aan het in deeltijd aangeboden onderwijs in de opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. artikel 2.7 Toelating duaal onderwijs 1. De beroepsuitoefening van een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, namens de instelling gesloten door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in de praktijk wordt uitgeoefend. 2. De overeenkomst als bedoeld in het eerste lid omvat tenminste bepalingen over: a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening (de tijdsduur van de perioden van de beroepsuitoefening omvat maximaal een studielast van 80 studiepunten 4 ), b. de begeleiding van de student, c. het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en die tijdens de beroepsuitoefening 5 dienen te worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 3. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten dient op het moment van toelating te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot de duale opleiding te 8 Idem als bij voetnoot 7. 9 Dit betekent dat de eisen aan de werkplek onderdeel zijn van de overeenkomst pagina 15 van 55

16 ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 4. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van toerekenbaar verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. artikel 2.8 Toelatingsonderzoek en instroomassessment 1. Personen van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 2.1 bedoelde vooropleidingseisen kunnen overeenkomstig artikel 7.29 WHW na het afleggen van een toelatingsonderzoek bij de examencommissie worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen, met uitzondering van de eisen die worden gesteld aan een 3-jarig vwo traject of speciaal traject. 2. Het toelatingsonderzoek heeft ten doel vast te stellen of de kandidaat blijk geeft van geschiktheid voor het onderwijs van de opleiding en van voldoende beheersing van de taal waarin het onderwijs gegeven wordt, om dat onderwijs met vrucht te kunnen volgen. 3. Deelname aan het toelatingsonderzoek is alleen mogelijk als de leeftijd van 21 jaar zal zijn bereikt op het moment dat de betrokken persoon aanvangt met zijn eerste jaar van inschrijving bij de opleiding. 4. Het college van bestuur kan in individuele gevallen besluiten ontheffing te verlenen van de leeftijdsgrens van 21 jaar: a. indien de persoon in het bezit is van een buitenlands diploma dat in het land waarin het diploma is behaald toegang geeft tot het hoger onderwijs; b. indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd. 5. In het toelatingsonderzoek moet in ieder geval het volgende onderdeel met een voldoende worden afgesloten: a. Toets Nederlandse taal, hetzij op het eindexamenniveau van de havo, hetzij op het niveau van staatsexamen NT2 programma II; b. Rekenvaardigheid. 6. Een certificaat voor een relevant vak op havo- of vwo-niveau geeft vrijstelling voor het afleggen van het betreffende vak als onderdeel van het toelatingsonderzoek. 7. In afwijking van lid 5 kan een kandidaat met voldoende relevante werkervaring verzoeken het toelatingsonderzoek af te nemen in de vorm van een instroom-assessment In dit geval is de kandidaat geslaagd voor het toelatingsonderzoek bij een positieve uitslag op het assessment, voor het overige is lid 6 onverkort van toepassing. De uitslag omvat nu tevens een advies aan de examencommissie van de betreffende opleiding over mogelijk te verlenen vrijstellingen, zoals bedoeld in lid De examencommissie neemt een beslissing op grond van het bij de uitslag van het instroomassessment uitgebrachte advies en informeert de kandidaat daarover schriftelijk. Tegen de beslissing van de examencommissie kan beroep worden aangetekend. 9. De student die op andere gronden meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van het afleggen van een toets, dient daartoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. De student kan zijn verzoek motiveren met de uitslag van vergelijkbare toetsen die hij elders in het hoger onderwijs met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel met bewijzen van verworven competenties opgedaan binnen of buiten het hoger onderwijs. 10. De examencommissie beoordeelt aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of de student reeds voldoet aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid. De examencommissie kan ook verlangen dat de student zijn competentieniveau ter zake in een integrale toetsing aantoont. Bij de beoordeling van vrijstellingen worden door de 2015 pagina 16 van 55

17 examencommissie de bepalingen van de onderwijs- en examenregeling van de opleiding in acht genomen. 11. Een EVC-verklaring biedt geen directe toegang tot de opleiding. Een kandidaat die in het bezit is van een EVC-verklaring van een geregistreerde EVC-aanbieder, overlegt deze verklaring als onderdeel van het instroom-assessment. 12. Een kandidaat is geslaagd voor het toelatingsonderzoek, indien hij heeft voldaan aan alle in het vorige lid gestelde eisen. Het college van bestuur verstrekt aan de kandidaat die is geslaagd voor het toelatingsonderzoek, een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de toelaatbaarheid, de colloquium doctumbeschikking genoemd. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 24 maanden gerekend vanaf de datum van ondertekening. artikel 2.9 Taalniveau Nederlands 1. Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen, kan dit doen door een bewijs als bedoeld in het tweede lid te overleggen. 2. Voor de instroom van studenten met de Duitse nationaliteit en een Duitse vooropleiding geldt dat zij, vanwege de verwantschap tussen de Nederlandse en Duitse taal, verplicht zijn een snelcursus Nederlands af te sluiten op minimaal B2-niveau van het Europees Referentiekader voor Talen. 3. Onder het bewijs als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan het: a. staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) programma 2, voldaan aan alle 4 de onderdelen NT2; b. certificaat Nederlands als vreemde taal PTHO 6 of PAT 7 : artikel 2.10 Taaltoets Engels 8 1. Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Engelse taal in voldoende mate te beheersen, kan dit doen door een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat voor de IELTS 9 -test tenminste een overall band score van 6.0 is behaald. Indien het niet mogelijk is een bewijs van de IELTS test te overleggen, kan een test zoals bedoeld in lid 2 worden overlegd. 2. Onder een - met een IELTS-test score 6.0 te vergelijken - test als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: a. TOEFL 10 Paper: 550; b. TOEFL Computer: 213; c. TOEFL Internet: 80: d. TOEIC 11 : 670; e. Cambridge ESOL 12 : CAE C artikel 2.11 Voorwaarde inschrijving in verband met de identiteit 1. Degene die als student of extraneus wenst te worden ingeschreven, dient de grondslag en de doelstellingen van de Gereformeerde Hogeschool te respecteren. In lijn met het door het bestuur van de stichting vastgestelde inschrijvingsbeleid dient respecteren te worden opgevat als eerbiedigen. 2. Het College van Bestuur kan de inschrijving van de student weigeren of intrekken wanneer deze de grondslag en de doelstellingen niet respecteert. Weigering of intrekking van de inschrijving 6 Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs 7 Profiel Academische Taalvaardigheid. 8 Dit artikel geldt niet voor uitwisselingsstudenten die een Engelstalige opleiding volgen, mits er tussen de opleiding en de zendende instelling schriftelijke afspraken zijn gemaakt over het taalniveau van de studenten. 9 International English Language Testing System. 10 Test Of English as a Foreign Language. 11 Indien zowel het onderdeel Speaking and Writing als Listening and Reading is behaald. 12 English for Speakers of Other Languages pagina 17 van 55

18 geschiedt schriftelijk en onder opgave van de weigering- of intrekkingsgronden. De inschrijving kan niet worden ingetrokken op deze grond indien voor de student geen gelegenheid bestaat de opleiding aan een andere instelling te volgen 3. Tegen een besluit tot weigering of intrekking op grond van dit artikel kan een student in beroep gaan bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs, zoals aangegeven in artikel 14.1 van het Studentenstatuut Viaa, algemeen deel. artikel 2.12 Geen toelating op grond van ongeschiktheid Heeft de examencommissie kennis van gedragingen of uitlatingen van een persoon die tot de opleiding wil worden toegelaten die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de opleiding opleidt, dan kan zij de academiedirecteur in bijzondere gevallen en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen adviseren betrokkene niet tot de opleiding toe te laten. De examencommissie stuurt een afschrift van het advies aan betrokkene. artikel 2.13 Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden Het besluit van de examencommissie om een persoon op basis van deze regeling tot de opleiding toe te laten, leidt alleen tot inschrijving als student of extraneus indien ook aan alle overige inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan. artikel 2.14 Toelating tot de postpropedeutische fase Niet van toepassing. artikel 2.15 Alvast Studeren Regeling 1. Inschrijving als cursist in het kader van de Alvast Studeren Viaa - regeling is bedoeld voor leerlingen die, aanvullend op hun activiteiten bij het VAVO om de nog ontbrekende vakcertificaten voor het HAVO/VWO-diploma te behalen, alvast, zonder in het bezit te zijn van een VO-diploma, het propedeuseprogramma in de HBO-opleiding van hun voorkeur willen volgen. 2. Toelatingscriteria en praktische invulling van de Alvast Studeren-regeling worden beschreven in artikel 3.22 Regeling Alvast Studeren GH van het Studentenstatuut Viaa, Algemeen Deel pagina 18 van 55

19 Onderwijsprogramma artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen van leraar basisonderwijs dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken in een complexe, creatieve en innovatieve context. De student beschikt over de eindkwalificaties op hbo bachelorniveau zoals vermeld in bijlage B. 2. In bijlage C t/m I zijn de toetsprogramma s van propedeuse en hoofdfase opgenomen. Deze toetsprogramma s bevatten alle deeltentamens en tentamens van alle onderwijseenheden met daarbij vermeld: welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste en tweede gelegenheid, aantal ECTS-credits, SIS code, aantal contacturen, blok of week waarin de toets wordt afgenomen en wegingsfactor (in geval van deeltentamens) en (in het geval van de propedeutische fase) of de onderwijseenheid een BSA-module is. 3. In de studiegids zijn van de onderwijseenheden de volgende onderwerpen beschreven: a. de leerdoelen; b. omschrijving onderwijsinhoud en literatuur; c. de onderwijswerkvorm(en); d. de studielast; e. de toetsvorm; f. de beoordelingsnormen; g. het aantal contacturen. De informatie in de studiegids mag niet afwijken van de informatie in de toetsprogramma s uit lid 2 van dit artikel. artikel 3.2 Inrichting en studielast bacheloropleiding 1. Een studiejaar bevat vier blokken van tenminste 10 weken. 2. De opleiding heeft een studielast van 240 ECTS-credits, waarvan 60 ECTS-credits behoren tot de propedeuse en 180 ECTS-credits behoren tot de hoofdfase. 3. De opleiding is voltijds of deeltijds of duaal ingericht en wordt verzorgd door de Educatieve academie. De opleiding kent geen afstudeerrichting, geen gezamenlijke opleiding, geen gezamenlijke afstudeerrichting, geen speciaal traject, geen 3-jarig vwo traject. 4. Voor studenten die de opleiding in duale vorm volgen, worden de perioden waarin werkzaamheden in de beroepspraktijk worden verricht, aangemerkt als een onderwijseenheid, voor zover deze werkzaamheden onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Aan deze werkzaamheden worden de volgende eisen gesteld: a. de tijdsduur van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt minimaal 1 dag in de week gedurende de gehele opleiding. b. de studielast van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt 2 ECTS-credits; c. een zodanige inrichting van elke periode dat de student in staat wordt gesteld de competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die periode is genoemd in de overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf; d. onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een tentamen. 5. Voor het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma van de opleiding tot leraar basisonderwijs geldt dat de vakinhoudelijke kennis op het terrein van Nederlandse taal, rekenen-wiskunde, 2015 pagina 19 van 55

20 biologie, aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis (BANG) en engels waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbasis die landelijk is overeengekomen. 6. Vanaf 2013 zal een digitale kennistoets voor de vakken taal en rekenen-wiskunde deel uitmaken van de opleiding. Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelorexamen. artikel 3.3 Toegang tot een afstudeerrichting 1. De opleiding verschaft een student toegang aan één afstudeerrichting. 2. Wanneer een student een tweede afstudeerrichting wil kiezen, dient hij hiervoor een onderbouwd verzoek in bij de examencommissie. 3. Wanneer een student wil veranderen van afstudeerrichting, dient hij hiervoor een onderbouwd verzoek in bij de examencommissie. 4. De examencommissie heeft de bevoegdheid, als hiervoor gegronde redenen zijn, de student de toegang tot een of meerdere afstudeerrichting te weigeren of te ontzeggen. 5. De examencommissie beoordeelt verzoeken als bedoeld in lid 2 en 3 overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.9 van de WHW. 6. De persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 7.9 lid 3 van de WHW zijn: a. ziekte van betrokkene; b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene; c. zwangerschap van betrokkene; d. bijzondere familie-omstandigheden; e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap de medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of opleidingscommissie. artikel 3.4 Voer- en onderwijstaal 1. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands, tenzij: a. Het onderwijs betreft dat betrekking heeft op een andere taal; b. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een anderstalige gastdocent; c. de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken. 2. In een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van anderstalige literatuur. artikel 3.5 Voorzieningen voor student met functiebeperking De academiedirecteur biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. De academiedirecteur kan advies inwinnen bij de studentendecaan alvorens te beslissen. artikel 3.6 Voorzieningen in het kader van taalbeleid 1. Een student met een taalachterstand die een Nederlandstalige opleiding volgt, kan de examencommissie verzoeken - bij het afnemen van tentamens of deeltentamens tijdens het eerste en tweede jaar van inschrijving - om verlenging van de toetstijd en/of het gebruik mogen maken van een niet-digitaal woordenboek. 2. Het verzoek als bedoeld in het eerste lid moet zijn voorzien van het schriftelijk advies van de studentendecaan. 3. Van een taalachterstand als bedoeld in het eerste lid is sprake als de student niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar 2015 pagina 20 van 55

21 a. de nationaliteit van een land waar het Nederlands niet de voer- en onderwijstaal is en in dit land; b. in ander land dan Nederland zijn vooropleiding heeft gevolgd. artikel 3.7 Samenstelling van de propedeuse 1. De propedeuse heeft, naast inhoudelijke eisen, drie doelstellingen: a. oriëntatie; b. verwijzing; c. selectie. 2. De propedeuse van de opleiding omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in het toetsprogramma in bijlage C, met de daarbij vermelde studielast (totaal 60 ECTS-credits). artikel 3.8 Samenstelling van de hoofdfase De hoofdfase van de opleiding - alsmede de daarmee verbonden afstudeerrichting(en), niet zijnde een gemeenschappelijke afstudeerrichting als bedoeld in artikel omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in de toetsprogramma s in bijlage D t/m I, met de daarbij vermelde studielast (totaal 180 ECTS-credits). artikel 3.9 Samenstelling gemeenschappelijke afstudeerrichting Niet van toepassing. artikel 3.10 Samenstelling 3-jarig vwo traject Niet van toepassing. artikel 3.11 Samenstelling speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau Niet van toepassing. artikel 3.12 Minoren 1. Een minor heeft een omvang van 15 ECTS-credits en maakt deel uit van de postpropedeutische fase (de hoofdfase). 2. De opleiding biedt minoren aan. De inhoud van minoren wordt beschreven in de studiegids. artikel 3.13 Externe minoren 1. De student kan in plaats van de door de opleiding aangeboden minoren een minor volgen bij een andere hbo- of wo-onderwijsinstelling, de zogenoemde externe minor. 2. De externe minor moet iets toevoegen aan of vervangend zijn voor het curriculum van de opleiding van de Viaa Gereformeerde Hogeschool. 3. Externe minoren kunnen tot een maximum van 30 ECTS-credits meetellen in de resultaten voor de hoofdfase. 4. De aanvraagprocedure voor een externe minor staat duidelijk beschreven in de studiegids. 5. De studiepunten worden toegekend op grond van een verklaring van de instelling waar de minor is gevolgd. artikel 3.14 Aanvraagprocedure externe minoren Niet van toepassing pagina 21 van 55

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk CROHO-nummer: 35146 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015 2016 Bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE voltijd CROHO-nummer 446 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Verpleegkundige

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Verpleegkundige Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015 2016 Bacheloropleiding tot Verpleegkundige CROHO-nummer 34560 Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding BOUWKUNDE CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 04-05 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Voeding en Dietetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde CROHO-nummer 3426 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding: Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Sport and Physical Education) CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2019 2020 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle www.viaa.nl

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2018 2019 Bachelor Opleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design CROHO-nummer 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst

Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017 2018 Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal Werk CROHO-nummer 35146 en Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34402 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bouwkunde CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie CROHO-nummer 34105 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016 2017 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 35616 en Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Accountancy CROHO-nummer 34406 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bouwtechnische bedrijfskunde CROHO-nummer 34261 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Engineering, Design and Innovation CROHO-nummer 39240 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs en examenregeling (OER) 2015 2016 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO nummer 35616 en Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2018 2019 Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer 34560 Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017 2018 Bacheloropleiding Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer 34560 Hogeschool Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bachelor of Science programma Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bacheloropleiding pedagogiek en Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek CROHO-nummers 35158 en 35204 Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Aviation CROHO-nummer 39225 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Financial Services Management CROHO-nummer: 34414 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016 2017 Met opmerkingen [WdS1]: Jaartal gewijzigd Bacheloropleiding Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2019-2020 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 35616 Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Logistics Engineering CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Elektrotechniek CROHO-nummer 34267 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2018 2019 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 35616 Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische

Nadere informatie

Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst

Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015 2016 Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal Werk CROHO-nummer 35146 en Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer 34405 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie CROHO-nummer 35202 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding HBO-ICT, Business IT & Management, Informatica en Technische Informatica CROHO-nummers 30020, 39118, 34479, 34475 Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bacheloropleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017 2018 Bacheloropleiding Social Work CROHO-nummer 34116 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn CROHO-nummer 35388 CROHO-nummer 80045 Associate-degree Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Informatica/Technische Informatica en Business IT and Management CROHO-nummers 34479 34475 39118 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 01-015 Bacheloropleiding Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 3570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam en CROHO-nummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Amsterdam CROHO-nummer : 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie CROHO-nummer 34401 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 05-06 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in scheikunde CROHO-nummer 35261 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding SPH - Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding: Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Sport and Physical Education) CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Masteropleiding Master Leraar Algemene Economie Master Leraar Engels Master Leraar Frans Master Leraar Geschiedenis Master Leraar Nederlands Master Leraar Wiskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

De OER voor de bacheloropleiding(en). is door het College van Bestuur vastgesteld op

De OER voor de bacheloropleiding(en). is door het College van Bestuur vastgesteld op Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 015-016 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve technieken CROHO-nummer 353 CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie