Onderwijs- en examenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Bedrijfseconomie CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidingen geldende gedeelte van deze regeling is beoordeeld door de Centrale Medezeggenschapsraad en vastgesteld door het College van Bestuur op 5 december Het opleidingsspecifieke deel van deze regeling is vastgesteld op 1 mei 2015 door de voorzitter van het domein Economie en Management. De deelraad heeft ingestemd op 24 april De aan de opleiding verbonden opleidingscommissie heeft op 27 maart 2015 (Deeltijd) en op 30 april 2015 (Voltijd) advies uitgebracht.

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 artikel 1.1 Begripsbepalingen... 4 artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling... 6 artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling... 7 artikel 1.4 Besluiten via HOOFDSTUK 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING... 8 artikel 2.1 Toelatingseisen... 8 artikel 2.1a Toelating tot 3-jarig vwo traject... 9 artikel 2.1b Toelating speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau... 9 artikel 2.2 Buitenlandse vooropleiding... 9 artikel 2.3 Eisen werkkring deeltijdonderwijs... artikel 2.4 Toelating duaal onderwijs... artikel 2.5 Toelatingsonderzoek, colloquium doctum artikel 2.6 Toelating op grond van EVC artikel 2.7 Taaltoets Nederlands artikel 2.8 Taaltoets Engels artikel 2.9 Geen toelating op grond van ongeschiktheid artikel 2. Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden artikel 2.11 Toelating internationale student HOOFDSTUK 3 ONDERWIJSPROGRAMMA artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding artikel 3.2 Inrichting en studielast bacheloropleiding artikel 3.3 Voer- en onderwijstaal artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperking artikel 3.5 Voorzieningen in het kader van taalbeleid Artikel 3.6 Minor HOOFDSTUK 4 EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN artikel 4.1 De examens van de opleiding artikel 4.2 Toekenning graden artikel 4.3 Getuigschriften artikel 4.3a Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek artikel 4.4 Afgifte getuigschriften artikel 4.5 Ondertekening getuigschriften artikel 4.6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften artikel 4.7 Cum laude-regeling artikel 4.8 Verklaringen HOOFDSTUK 5 TOETSEN EN BEOORDELEN artikel 5.1 Vorm artikel 5.2 Volgorde artikel 5.3 Tijdvakken en frequentie artikel 5.4 Inschrijvingsprocedure artikel 5.5 Praktische gang van zaken artikel 5.6 Mondelinge examens of tentamen artikel 5.7 Vaststelling van de beoordelingen artikel 5.8 Normering van de beoordelingen artikel 5.9 Het verlenen van vrijstellingen artikel 5. Toekenning van studiepunten artikel 5.11 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen

3 artikel 5.12 Geldigheidsduur van studieresultaten artikel 5.13 Inzage artikel 5.14 Bewaring HOOFDSTUK 6 FRAUDE artikel 6.1 Definitie fraude, plagiaat, ernstige fraude artikel 6.2 Medeplichtigheid artikel 6.3 Plagiaatdetectie artikel 6.4 Bevoegdheid examencommissie artikel 6.5 Procedure artikel 6.6 Onvoorziene omstandigheden HOOFDSTUK 7 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEADVIES artikel 7.1 Studieloopbaanbegeleiding artikel 7.2 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving artikel 7.3 Negatief bindend studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving 26 artikel 7.4 Verdere voorwaarden negatief bindend studieadvies artikel 7.5 Gevolgen negatief bindend studieadvies artikel 7.6 Doorstroom van propedeuse naar hoofdfase artikel 7.7 Verwijzing in de hoofdfase HOOFDSTUK 8 EXAMENCOMMISSIE artikel 8.1 Instelling, taken en samenstelling examencommissie HOOFDSTUK 9 BEROEP artikel 9.1 Beroep bij het college van beroep voor de examens HOOFDSTUK SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN Artikel.1 Onvoorziene gevallen Artikel.2 Bekendmaking van de regeling Artikel.3 Citeertitel, inwerkingtreding BIJLAGE A EINDKWALIFICATIES VAN DE OPLEIDING BIJLAGE B TOETSPROGRAMMA PROPEDEUSE BIJLAGE C TOETSPROGRAMMA HOOFDFASE BIJLAGE D TOETSPROGRAMMA VERKORTE OPLEIDING BIJLAGE D TOETSPROGRAMMA ASSOCIATE DEGREEPROGRAMMA BIJLAGE F TOETSPROGRAMMA 3-JARIG VWO TRAJECT BIJLAGE G TOETSPROGRAMMA SPECIALE TRAJECTEN BIJLAGE H ONDERWIJSEENHEDEN DIE NIET VERJAREN

4 Hoofdstuk 1 Algemeen artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW, niet zijnde een Associate degreeprogramma of een minor; Associate degreeprogramma: programma als bedoeld in artikel 7.8a WHW met een studielast van ten minste 120 studiepunten; bekwaamheidsonderzoek: onderzoek in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar of docent als bedoeld in hoofdstuk 7a WHW; beoordeling: de vaststelling door een examinator in welke mate de student of extraneus heeft voldaan aan de geformuleerde eisen voor een bepaalde onderwijseenheid of onderdeel van de onderwijseenheid; beroep, bezwaar en klachtenloket ( faciliteit (digitaal loket) als bedoeld in artikel 7.59a WHW; college van beroep voor de examens: college als bedoeld in artikel 7.60 WHW; college van bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en.8 WHW; competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren; decentrale selectie: selectie van (een deel) van de studenten die door de hogeschool wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde criteria voor opleidingen met een numerus fixus. De decentrale selectie is onderdeel van en gaat vooraf aan de centrale lotingsprocedure door DUO. deelraad: raad als bedoeld in artikel.25 WHW; deeltentamen: zie tentamen; domein: organisatorische eenheid waarbinnen door de instelling onderwijs wordt aangeboden; domeinvoorzitter: leidinggevende van het domein waartoe de opleiding behoort; driejarig vwo-traject: versneld traject als bedoeld in artikel 7.9a WHW, met een studielast van 180 studiepunten; eindkwalificaties: omschrijving van het eindniveau van de opleiding; EVC-procedure: procedure die wordt uitgevoerd door een als zodanig door de instelling erkende organisatie niet zijnde een opleiding of een examencommissie - om op basis van deugdelijk onderzoek te komen tot erkenning van verworven competenties en het waarderen van kennis en vaardigheden die buiten het onderwijs zijn opgedaan, van een persoon die niet als student of extraneus bij de opleiding is ingeschreven; examen: afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 WHW; examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus; excellentieprogramma: speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau, zoals bedoeld in artikel 7.9b WHW; extraneus: degene die als extraneus als bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 WHW is ingeschreven bij de opleiding die voltijds of deeltijds is ingericht; fraude: gedraging als bedoeld in artikel 6.1, lid 1 en 3 van deze regeling; gedragscode internationale student: gedragscode internationale student hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 januari 2013; gedragscode studentendecanen: gedragscode studentendecanen Hogeschool van Amsterdam, vastgesteld door het college van bestuur op 8 mei 2008; 4

5 geïntegreerde herkansing: één tentamen dat in de plaats van twee of meer deeltentamens de tweede gelegenheid vormt. gemeenschappelijke propedeuse: een door het CvB goedgekeurd eerste jaar waarbij meerdere CROHO opleidingen een gemeenschappelijk opleidingsprogramma aan de propedeuse studenten aanbieden; honoursprogramma: excellentieprogramma als speciaal traject voor 3 e en 4 e hoofdfase studenten; hoofdfase: de fase van de opleiding direct volgend op de propedeuse (post-propedeutische fase); instelling: Hogeschool van Amsterdam; internationale student: student met een buitenlandse nationaliteit die - voor zover het een verblijfsvergunningplichtige student betreft op basis van een daartoe afgegeven verblijfsvergunning - onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling; jaar: zoals bedoeld in artikel 7.2: eerste jaar van inschrijving; leerroute: een door het CvB goedgekeurd opleidingsprogramma dat vanaf de propedeuse afwijkt van de CROHO geregistreerde beacheloropleiding waar de route onder valt. De bacheloropleiding en leerroute leiden op voor hetzelfde getuigschrift en daarmee voor dezelfde eindkwalificaties; medezeggenschapsraad: raad als bedoeld in artikel.17 WHW; minor: een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten, dat gevolgd wordt in de hoofdfase, niet zijnde een afstudeerrichting; Nuffic: Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs; numerus fixus: vastgesteld aantal opleidingsplaatsen voor een opleiding met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen; onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die in samenhang met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de opleiding vormt, waaraan een examen is verbonden. Iedere onderwijseenheid wordt afgesloten met deeltentamens of een tentamen; opleiding: bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 2a WHW; opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel.3c WHW; opleidingsmanager: degene die met de dagelijkse leiding van de opleiding is belast; plagiaat: gedraging als bedoeld in artikel 6.1, lid 2 van deze regeling; praktische oefening: een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 WHW waarin de nadruk ligt op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van de instelling plaatsvinden. Een praktische oefening kan vormgegeven zijn in een project; programma: het samenhangend geheel van onderwijseenheden verzorgd door de opleiding; propedeuse: fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; SIS: studenten informatie systeem; SIS code: de code van een onderwijseenheid in SIS; student: degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW is ingeschreven bij de instelling; studentendecaan: degene die door de instelling is aangesteld om de (aankomende) student, de domeinvoorzitter, het management van de opleiding en de examencommissie te informeren en adviseren over studentenzaken en de student, op verzoek, te begeleiden bij problemen van persoonlijke aard; studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. studieloopbaanbegeleider: degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te begeleiden in zijn studie, keuze- en planningsprocessen, gericht op een effectieve studievoortgang; 5

6 studiekeuzecheck: studiekeuzeactiviteit die de hogeschool aan aspirant studenten voor een bacheloropleiding aanbiedt, met als doel het verstrekken van een studiekeuzeadvies; studiebelastingsuur: het één zestienhonderdtachtigste deel van de nominale studielast van een studiejaar; studiepunt: eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 WHW, waarbij 60 studiepunten gelijk zijn aan uren studie. Eén studiepunt staat voor 28 studiebelastingsuren. In Europees verband worden studiepunten uitgedrukt in EC (European Credits). Alleen het met goed gevolg afsluiten van een onderwijseenheid, dan wel het verlenen van een vrijstelling door de examencommissie, leidt tot het toekennen van studiepunten; speciaal traject: traject niet zijnde het 3-jarig vwo traject - als bedoeld in artikel 7.9b WHW; tentamen: een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden, als bedoeld in artikel 7.3 en 7. WHW, waaraan een beoordeling door een examinator is verbonden en die de afsluiting vormt van een onderwijseenheid; Een tentamen kan zijn opgedeeld in twee of meer afzonderlijke deeltentamens; toetscommissie: commissie zoals bedoeld in artikel van het reglement examencommissie; zij adviseert de examencommissie over de kwaliteit van toetsing; toetsprogramma: overzicht van alle deeltentamens en tentamens van alle onderwijseenheden in propedeuse en hoofdfase waarin is vastgelegd welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste en tweede gelegenheid, aantal studiepunten, aantal contacturen, SIS code, blok of week waarin de toets wordt afgenomen, wegingsfactor (in geval van deeltentamens); uitwisselingsstudent: student met een buitenlandse nationaliteit die in het kader van een daartoe opgezet uitwisselingsprogramma gedurende een periode van minimaal drie maanden tot maximaal twaalf maanden onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling en daarvoor niet aan die onderwijsinstelling als reguliere student wordt ingeschreven en gediplomeerd; verblijfsvergunningplichtige student: internationale student afkomstig uit landen niet zijnde Zwitserland of lidstaten van de EU/EER; verkorte opleiding: een door het CvB goedgekeurd verkort leertraject voor een specifieke doelgroep, niet zijnde een 3-jarige vwo route; voorbereidend jaar: voorbereidend onderwijs- waaronder begrepen het voorbereidend taalonderwijs met een duur van maximaal één jaar dat door of onder verantwoordelijkheid van de instelling wordt aangeboden aan de internationale student teneinde tot een bachelor opleiding te worden toegelaten; WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, (deel)tentamens en de examens van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie, verder te noemen: de opleiding. Een excellentieprogramma valt niet onder de reikwijdte van deze regeling, tenzij in deze regeling anders is bepaald en het betreffende programma deel uitmaakt van de onderwijseenheden als bedoeld in artikel Deze regeling is van toepassing op de studenten en extranei die staan ingeschreven bij de opleiding, en op de personen die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding. 3. Kent de opleiding een Associate degreeprogramma, dan is deze regeling onverkort van toepassing, voor zover dit programma door de opleiding wordt verzorgd. Het bepaalde in artikel 3.2 (lid 4), 4.7 en 7.7 is niet van toepassing. 4. Deze regeling is tevens voor zover relevant - van toepassing op de uitwisselingsstudent, en degene die het voorbereidend jaar volgt, met uitzondering van de mogelijkheid beroep in te stellen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.66 WHW. 5. Deze regeling - dan wel een onderdeel daarvan - kan van overeenkomstige toepassing worden verklaard op degene die - anders dan in de hoedanigheid van student, uitwisselingsstudent of extraneus - deelneemt aan onderdelen van de opleiding, dan wel op degene die een excellentieprogramma volgt dat niet wordt beschreven in artikel 3.2. Met uitzondering van de mogelijkheid beroep in te stellen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.66 WHW. 6

7 artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling 1. Deze regeling kent instellingsspecifieke bepalingen en opleidingsspecifieke bepalingen De instellingsspecifieke bepalingen worden vastgesteld door het college van bestuur, na instemming of advies van de medezeggenschapsraad voor zover dit is vereist. 3. De opleidingsspecifieke bepalingen worden jaarlijks vóór de aanvang van het studiejaar opgesteld en gepubliceerd door de opleidingsmanager en vastgesteld door de domeinvoorzitter, na instemming of advies van de deelraad, voor zover dit is vereist. 4. De opleidingscommissie wordt jaarlijks tijdig in de gelegenheid gesteld deze regeling te beoordelen en daarover advies uit brengen aan de domeinvoorzitter. De opleidingscommissie zendt een afschrift van dit advies aan de deelraad. 5. De examencommissie is bevoegd het management van de opleiding te adviseren over de inhoud van de onderwijs- en examenregeling. 6. Een minor als bedoeld in artikel 3.6 wordt in deze regeling geacht te behoren tot de opleiding die de minor verzorgt; wordt een minor door twee of meer opleidingen of vanuit twee of meer domeinen verzorgd, dan wijst/wijzen de domeinvoorzitter(s) de opleiding aan waartoe de minor behoort. 7. De regeling geldt voor de duur van een studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de regeling niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet onevenredig door worden benadeeld. Een tussentijdse wijziging behoeft de voorafgaande instemming van de domeinvoorzitter; de bepalingen in dit artikel zijn alsdan van overeenkomstige toepassing. artikel 1.4 Besluiten via Besluiten in het kader van deze regeling kunnen worden verstuurd via . 1 De instellingsspecifieke bepalingen zijn als zwart gedrukte teksten weergegeven in dit format. Er zijn voor opleidingen instellingsspecifieke bepalingen mogelijk. Dit is aangegeven met de geel gemarkeerde aanwijzingen. De bijlages zijn opleidingsspecifiek. 7

8 Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding artikel 2.1 Toelatingseisen 1. De volgende diploma's van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) geven rechtstreeks toegang tot de opleiding: a. mbo-diploma, niveau 4; b. havo-diploma, profiel natuur en techniek; c. havo-diploma, profiel natuur en gezondheid mits in het vakkenpakket het vak Economie 1 en/of Management en Organisatie is opgenomen; d. havo-diploma, profiel economie en maatschappij; e. havo-diploma, profiel cultuur en maatschappij mits in het vakkenpakket het vak Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1 plus Economie 1 en/of Management en Organisatie is opgenomen; f. vwo-diploma, profiel natuur en techniek; g. vwo-diploma, profiel natuur en gezondheid; h. vwo-diploma, profiel economie en maatschappij; i. vwo-diploma, profiel cultuur en maatschappij. De diploma s vermeld onder de letters b tot en met i hebben betrekking op profielen havo/vwo die gelden vanaf 1 augustus De bezitter van een diploma als bedoeld in lid 1, dat niet voldoet aan de vooropleidingseis met betrekking tot het vak of de vakken als bedoeld in het eerste lid, is toelaatbaar tot de opleiding indien betrokkene blijkens een door of namens de examencommissie te verrichten onderzoek voldoet aan inhoudelijk gelijkwaardige eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan vóór aanvang van het eerste jaar van inschrijving. Het in dit lid bedoelde onderzoek kan bestaan uit een door betrokkene te maken toets waaruit de voldoende kennis van het ontbrekende vak of de ontbrekende vakken blijkt, dan wel een beoordeling door of namens de examencommissie van elders behaalde studieresultaten die qua inhoud en niveau gelijkwaardig kunnen worden geacht aan het ontbrekende vak of de ontbrekende vakken 3. De opleiding is verplicht het in dit lid bedoelde onderzoek en het resultaat daarvan te archiveren. 3. Niet van toepassing. 4. Aanvullend op voornoemde leden in dit artikel gelden voor toelating tot de opleiding: de regels voor tijdige inschrijving, de regels voor de verplichte studiekeuzecheck 4 en, indien van toepassing, numerus fixus en decentrale selectie. 5. Degene die beschikt over een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat op grond van een ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in het eerste lid, is toelaatbaar, mits - indien van toepassing - tevens voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket en het bepaalde in het derde lid en - ingeval van een buitenlands diploma - ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Het bepaalde in de vorige volzin over de Nederlandse taal geldt niet indien betrokkene een Engelstalige opleiding wil volgen en - middels een door de Nuffic afgegeven verklaring - kan aantonen de vooropleiding genoten te hebben in het Engels. Is niet voldaan aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket, dan is het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing. 6. Degene aan wie de graad Bachelor of Master is verleend, dan wel de bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs, is vrijgesteld van de vooropleidingseisen als bedoeld in het eerste lid, waarbij betrokkene - indien van toepassing - ten genoegen van de examencommissie door middel van een aanvullend onderzoek moet aantonen te beschikken over de kennis en vaardigheden die besloten liggen in de eisen ten aanzien van de vakkenpakketten als bedoeld in het eerste lid en/of aan de eis als bedoeld in het derde lid. De opleiding is verplicht het in dit lid bedoelde aanvullend onderzoek en het resultaat daarvan te archiveren. 2 Havo-diploma s met datum 2009 of later; vwo-diploma s met datum 20 of later. 3 Dit geldt alleen voor de aanvullende vakken. Wanneer een bepaald profiel in het geheel geen toelating geeft tot een opleiding, dan moet betrokkene voor alle profielvakken van een profiel dat wel toelating geeft een certificaat van het vo of het vavo voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen - overleggen om te worden toegelaten. 4 Zie Studentenstatuut: 8

9 artikel 2.1a Toelating tot 3-jarig vwo traject 1. De opleiding kent een 3-jarig vwo traject. 2. De volgende vwo-diploma s geven toegang tot het 3-jarig vwo traject: a. vwo-diploma, profiel economie en maatschappij; b. vwo-diploma, profiel cultuur en maatschappij; c. vwo-diploma, profiel natuur en techniek; d. vwo-diploma, profiel natuur en gezondheid. 3 In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid heeft ook toegang tot het 3-jarig vwo traject degene die in het bezit is van een diploma dat op grond van een ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het in voornoemd lid vermelde diploma, alsmede degene die op grond van de hierna volgende lid beschikt over een in dit lid vermeld diploma met het daarbij behorend gemiddeld eindcijfer. 4 Degene met een havo-diploma is toelaatbaar tot het traject als bedoeld in het eerste lid bij een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger met het hierna volgende profiel en vakkenpakket: a. havo-diploma, profiel economie en maatschappij; b. havo-diploma, profiel cultuur en maatschappij mits in het vakkenpakket het vak wiskunde A1,2 of Wiskunde B1 plus Economie 1 en/of Management en Organisatie is opgenomen; c. havo-diploma, profiel natuur en techniek; d. havo-diploma, profiel natuur en gezondheid mits in het vakkenpakket het vak Economie 1 en/of Management en Organisatie is opgenomen. artikel 2.1b Toelating speciaal traject gericht op het behalen van een hoger kennisniveau Niet van toepassing. artikel 2.2 Buitenlandse vooropleiding 1. Wanneer een persoon met een buitenlandse vooropleiding niet zijnde een buitenlands diploma als bedoeld in artikel 2.1, lid 5 - toelating tot de opleiding vraagt, stelt de afdeling diploma waardering van Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam, op basis van de informatie van het Nuffic, vast met welke Nederlandse vooropleiding de buitenlandse vooropleiding gelijk gesteld kan worden en brengt hierover advies uit aan de examencommissie. De examencommissie stelt naar aanleiding van dit advies vast of de kandidaat toelaatbaar is tot de opleiding. 2. Een buitenlandse vooropleiding wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan die als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 en 3 indien bedoelde vooropleiding toegang geeft tot het wetenschappelijk of hoger onderwijs in het land dat het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio 5 heeft geratificeerd. Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet indien de examencommissie aantoont dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het bedoelde land en de eisen gesteld in artikel 2.1, lid 1 en Degene die beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma dat op grond van het eerste en tweede lid is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, is toelaatbaar, mits - indien van toepassing - tevens voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket en het bepaalde in artikel 2.1, lid 3 en ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Is niet voldaan aan de eisen met betrekking tot het vakkenpakket, dan is het bepaalde in artikel 2.1, lid 2 van overeenkomstige toepassing. 5 Tractatenblad, 2002, nr

10 artikel 2.3 Eisen werkkring deeltijdonderwijs 1. Aan studenten die de opleiding in deeltijd volgen, worden eisen gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding De eisen als bedoeld in het eerste lid zijn: a. Voor de student geldt dat een deel van de competentieverwerving op de werkplek plaats dient te vinden. De student dient zelf te kunnen beoordelen of zijn functie voldoet om competentieontwikkeling mogelijk te maken. Of, indien dit niet mogelijk is, of hij in de gelegenheid is werkzaamheden buiten zijn functie te vervullen om alsnog de genoemde competenties te kunnen verwerven. b. De bij de functie behorende werkzaamheden moeten in ieder geval (gedeeltelijk) tactisch, coördinerend en/of beleidsmatig van aard zijn. De student heeft ruimte om deels zelf sturing te geven aan de eigen werkzaamheden. c. De student heeft in zijn functie direct contact met interne of externe klanten. 3. Voldoet een student gedurende de loop van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen, dan blijft de student gerechtigd de opleiding in deeltijd te volgen indien binnen zes maanden na het beëindigen van de vereiste werkzaamheden vergelijkbare werkzaamheden worden verricht, dan wel de student driekwart of meer van de opleiding met succes heeft voltooid. In dit laatst genoemde geval kan de examencommissie van de student eisen dat deze werkzaamheden verricht die noodzakelijk zijn om de opleiding met succes te kunnen voltooien. De examencommissie is bevoegd de student elk jaar te verzoeken bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat aan het bepaalde in het tweede lid wordt voldaan. De student is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. 4. De student die niet (meer) voldoet aan het bepaalde in het derde lid, voldoet niet (meer) aan de voorwaarden om aan het in deeltijd aangeboden onderwijs in de opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. artikel 2.4 Toelating duaal onderwijs 1. De beroepsuitoefening van een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, namens de instelling gesloten door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in de praktijk wordt uitgeoefend. 2. De overeenkomst als bedoeld in het eerste lid omvat tenminste bepalingen over: a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening. De tijdsduur van de perioden van de beroepsuitoefening omvat maximaal een studielast van 80 studiepunten 7, b. de begeleiding van de student, c. het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en die tijdens de beroepsuitoefening 8 dienen te worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 3. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten dient op het moment van toelating te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 4. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van toerekenbaar verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 8 Op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012 mogen onderwijseenheden van een bacheloropleiding inclusief stage en afstudeeropdracht voor niet meer dan 80 studiepunten buiten Amsterdam worden aangeboden. In individuele gevallen kan van het bepaalde in de vorige volzin worden afgeweken. In het pabo onderwijs mogen onderwijseenheden met een totale studielast van 120 studiepunten buiten Amsterdam worden aangeboden indien gebruik gemaakt wordt van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen of de Regeling praktijkleren en groene plus. 9 Idem als bij voetnoot 8. Dit betekent dat de eisen aan de werkplek onderdeel zijn van de overeenkomst.

11 artikel 2.5 Toelatingsonderzoek, colloquium doctum 1. Personen van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 2.1 bedoelde vooropleidingseisen kunnen overeenkomstig artikel 7.29 WHW na het afleggen van een toelatingsonderzoek bij de examencommissie worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen, met uitzondering van de eisen die worden gesteld aan een 3-jarig vwo traject of speciaal traject. 2. Deelname aan het toelatingsonderzoek is alleen mogelijk als betrokkene de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt op het moment van het eerste jaar van inschrijving bij de opleiding. 3. Het toelatingsonderzoek heeft ten doel vast te stellen of de kandidaat blijk geeft van geschiktheid voor het onderwijs van de opleiding en van voldoende beheersing van de taal waarin het onderwijs gegeven wordt, om dat onderwijs met vrucht te kunnen volgen. 4. In het toelatingsonderzoek moeten de volgende onderdelen met een voldoende worden afgesloten op havo-5 of vergelijkbaar niveau: a. Nederlands; b. Engels; c. Economie of Management en Organisatie. De toetsen Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, maatschappijleer, natuurkunde, pedagogiek, rekentoets PABO, scheikunde, techniek (onderbouw inbegrepen) en wiskunde worden afgenomen door Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam. Een certificaat voor een vak op havo- of vwo-niveau geeft vrijstelling voor het afleggen van het betreffende vak als onderdeel van het toelatingsonderzoek. 5. Een kandidaat heeft het toelatingsonderzoek behaald indien is voldaan aan alle in het vorige lid gestelde eisen. De examencommissie verstrekt aan de betrokkene, die het toelatingsonderzoek heeft behaald, een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de toelaatbaarheid. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 24 maanden, gerekend vanaf de datum van ondertekening. artikel 2.6 Toelating op grond van EVC 1. Degene die niet voldoet aan vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 kan door de examencommissie tot de opleiding worden toegelaten indien uit een EVC-procedure als bedoeld in deze regeling blijkt dat betrokkene toelaatbaar is. De examencommissie is bevoegd af te wijken van het advies dat op basis van een EVC-procedure is uitgebracht. 2. De EVC-procedure moet zijn uitgevoerd door het EVC Centrum HvA en aan de volgende kwaliteitseisen moet voldoen: a. Toetsing vindt plaats op een valide en meetbare beoordelingsstandaard gebaseerd op het vastgestelde opleidingsprofiel; b. De beoordelingsstandaard is goedgekeurd door de examencommissie van de betreffende opleiding; c. De assessmentmethoden en instrumenten zijn dekkend voor de standaard; d. Het resultaat van de procedure bestaat uit een rapportage waarin de uitkomsten van het assessment inzichtelijk zijn onderbouwd; e. Het assessment is uitgevoerd door ten minste twee aantoonbaar deskundige en onafhankelijke assessoren; f. De procedure is bekend bij de examencommissie en wordt eenduidig uitgevoerd. 3. Alvorens te besluiten over de toelating van degene die op basis van een EVC-procedure tot de opleiding wenst te worden toegelaten, kan (een lid van) de examencommissie een gesprek voeren met betrokkene, teneinde zich een oordeel te vormen over diens geschiktheid voor de opleiding. 4. Een lid van de examencommissie dat op enigerlei wijze was betrokken bij de EVC-procedure of gesprek zoals bedoeld in lid 3 van degene die op basis van die procedure wenst te worden toegelaten, neemt geen deel aan de beraadslaging van de examencommissie over de toelating. 5. Het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 2.5 kan niet geheel of gedeeltelijk in de plaats treden van de EVC-procedure als bedoeld in het eerste lid. 11

12 artikel 2.7 Taaltoets Nederlands 1. Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen, dient dit te doen door een bewijs als bedoeld in het tweede lid te overleggen. 2. Onder het bewijs als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan het: a. staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) programma 2, voldaan aan alle 4 de onderdelen NT2; b. certificaat van Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam, inclusief voldaan aan NT2 volledig examen; c. certificaat Nederlands als vreemde taal PTHO 9 of PAT : artikel 2.8 Taaltoets Engels Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Engelse taal in voldoende mate te beheersen, dient dit te doen door een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat voor de IELTS 12 -test ten minste een overall band score van 6.0 is behaald. Indien het niet mogelijk is een bewijs van de IELTS test te overleggen, kan een test zoals bedoeld in lid 2 worden overlegd. 2. Onder een - met een IELTS-test score 6.0 te vergelijken - test als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: a. TOEFL 13 Paper: 550; b. TOEFL Computer: 213; c. TOEFL Internet: 80: d. TOEIC 14 : 670; e. Cambridge ESOL 15 : CAE - C artikel 2.9 Geen toelating op grond van ongeschiktheid Heeft de examencommissie kennis van gedragingen of uitlatingen van een persoon die tot de opleiding wil worden toegelaten die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de opleiding opleidt, dan kan zij de domeinvoorzitter in bijzondere gevallen en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen adviseren betrokkene niet tot de opleiding toe te laten. De examencommissie stuurt een afschrift van het advies aan betrokkene. artikel 2. Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden Het besluit van de examencommissie om een persoon op basis van deze regeling tot de opleiding toe te laten, leidt alleen tot inschrijving als student of extraneus indien ook aan alle overige inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan. artikel 2.11 Toelating internationale student In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.2 geldt voor de toelating van een internationale student niet de eis van het met succes doorlopen hebben van het voorbereidend jaar. artikel 2.12 Associate degreeprogramma en bacheloropleiding Een student die een Associate degreeprogramma examen heeft behaald kan de bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs vervolgen. De opleiding stelt vast welke onderwijseenheden van het bachelorprogramma nog gevolgd moeten worden. 9 Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs Profiel Academische Taalvaardigheid. 11 Dit artikel geldt niet voor uitwisselingsstudenten die een Engelstalige opleiding volgen, mits er tussen de opleiding en de zendende instelling schriftelijke afspraken zijn gemaakt over het taalniveau van de studenten. 12 International English Language Testing System. 13 Test Of English as a Foreign Language. 14 Indien zowel het onderdeel Speaking and Writing als Listening and Reading is behaald. 15 English for Speakers of Other Languages. 12

13 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de Bedrijfseconomie dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken in een grootstedelijke, creatieve en innovatieve context. De student beschikt over de eindkwalificaties op hbo bachelorniveau of Associate degree niveau zoals vermeld in bijlage A. 2. De propedeuse heeft, naast inhoudelijke eisen, drie doelstellingen: oriëntatie, verwijzing en selectie. 3. In bijlage B t/m G zijn de toetsprogramma s van propedeuse en hoofdfase opgenomen. Deze toetsprogramma s bevatten alle deeltentamens en tentamens van alle onderwijseenheden met daarbij vermeld: welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste en tweede gelegenheid, aantal studiepunten, SIS-code, aantal contacturen, blok of week waarin het tentamen of deeltentamen, inclusief herkansingen, wordt afgenomen en wegingsfactor (in geval van deeltentamens). 4. In de studiegids zijn van de onderwijseenheden tenmiste de volgende onderwerpen beschreven: a. de leerdoelen; b. omschrijving onderwijsinhoud en literatuur; c. de onderwijswerkvorm(en); d. de studielast; e. de toetsvorm; f. de beoordelingsnormen; g. het aantal contacturen. artikel 3.2 Inrichting en studielast bacheloropleiding 1. Een studiejaar bevat vier blokken van tenminste weken. 2. De opleiding wordt verzorgd door het domein Economie en Management en kent: Naam Aantal stp vt/dt/du Bijlage Propedeuse vt nieuw curriculum 60 vt B Propedeuse deeltijd 60 dt B Hoofdfase vt nieuw curriculum 180 vt C Hoofdfase duaal duaal in afbouw 180 du C Hoofdfase leerroute FmB variant FmB in afbouw 180 vt C Hoofdfase leerroute WbW variant WbW in afbouw 180 vt C Hoofdfase leerroute IFM variant IFM in afbouw 180 vt C Hoofdfase deeltijd 180 dt C 3-jarig vwo traject 180 vt F 3. Het 3-jarig vwo traject is voltijds ingericht en kent een studielast van 180 studiepunten, waarvan 60 studiepunten behoren tot de propedeuse en 120 studiepunten tot de hoofdfase. Na afloop beschikt de student over de eindkwalificaties van de hbo bachelor zoals vermeld in bijlage A. 4. Voor studenten die de opleiding in duale vorm volgen, worden de perioden waarin werkzaamheden in de beroepspraktijk worden verricht, aangemerkt als een onderwijseenheid, voor zover deze werkzaamheden onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Aan deze werkzaamheden worden de volgende eisen gesteld: a. de tijdsduur van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt drie maal zes maanden; b. de studielast van de perioden in de beroepspraktijk bedraagt studiepunten; c. een zodanige inrichting van elke periode dat de student in staat wordt gesteld de competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die periode is genoemd in de overeenkomst tussen instelling, student en bedrijf; d. onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een tentamen. 13

14 artikel 3.3 Voer- en onderwijstaal 1. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands tenzij: a. het onderwijs betreft dat betrekking heeft op een andere taal; b. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een anderstalige gastdocent; c. de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken. 2. Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet voor de leerroute International Financial Management. Deze leerroute wordt aangeboden in het Engels. 3. In een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur. artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperking De opleidingsmanager biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt. De opleidingsmanager kan advies inwinnen bij de studentendecaan alvorens te beslissen. Zie verder: Beleidskader Studeren met een functiebeperking 16. artikel 3.5 Voorzieningen in het kader van taalbeleid 1. Een student met een taalachterstand die een Nederlandstalige opleiding volgt, kan de examencommissie verzoeken - bij het afnemen van tentamens of deeltentamens tijdens het eerste en tweede jaar van inschrijving - om verlenging van de toetstijd en/of het gebruik mogen maken van een niet-digitaal woordenboek. 2. Het verzoek als bedoeld in het eerste lid moet zijn voorzien van het schriftelijk advies van de studentendecaan. 3. Van een taalachterstand als bedoeld in het eerste lid is sprake als de student niet de Nederlandse nationaliteit bezit maar de nationaliteit van een land waar het Nederlands niet de voer- en onderwijstaal is. Artikel 3.6 Minor 1. Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten en maakt deel uit van de hoofdfase. De student kan starten met een minor als hij het propedeutisch examen en 40 studiepunten uit de hoofdfase heeft behaald De student kan een minor kiezen uit: a. Het aanbod van de HvA; b. Een minor aangeboden door een bij KiesOpMaat (KOM) aangesloten hoger onderwijsinstellingen vermeld op c. Een (doorstroom) minor van een Nederlandse universiteit; d. Een minor met de extensie (internationale) exchange aan een hoger onderwijs instelling in het buitenland, die voldoet aan de KOM criteria. 3. Indien een minor is erkend als excellentieprogramma is ook artikel 2.1b van toepassing. 4. De minor, die een student kiest, moet gerelateerd zijn aan de ambities van de student en mag niet overlappen met overige onderdelen van de opleiding die de student volgt of met elders verworven competenties van de student. De student moet de minorkeuze ter accordering voorleggen aan de examencommissie van de opleiding. 5. In bijzondere omstandigheden 18 mag een opleiding, na toestemming van het CvB, inhoudelijke eisen stellen aan de te volgen minor van de student. 16 zie: 17 Dit is niet van toepassing op studenten in een 3-jarig vwo traject. 18 Zie voor toelichting bijzondere omstandigheden de Toelichting Format OER. 14

15 6. De domeinvoorzitter is verantwoordelijk voor het minorenaanbod binnen het eigen domein. De opleidingsmanager van de opleiding die de minor heeft ontwikkeld, is verantwoordelijk voor de inhoud van de minor en draagt er zorg voor dat de minor tenminste voldoet aan de gestelde eisen. Gedurende het studiejaar kan de inhoud van een minor niet worden gewijzigd. 7. De door de HvA aangeboden minoren worden uiterlijk 1 maart voorafgaand aan het studiejaar geplaatst op de voor alle studenten toegankelijke website: 15

16 Hoofdstuk 4 Examens en getuigschriften artikel 4.1 De examens van de opleiding 1. In de opleiding wordt de propedeuse afgesloten met een examen en de hoofdfase met een examen. Is aan de opleiding een Associate degreeprogramma verbonden dan wordt ook dat programma afgesloten met een examen. 2. De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden van de betreffende fase, dan wel programma met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 3. Het examen in de hoofdfase kan niet eerder worden behaald dan nadat het propedeutisch examen is behaald, dan wel vrijstelling is verleend voor het afleggen daarvan. 4. De examencommissie stelt de uitslag van de examens vast, nadat zij heeft vastgesteld of de student aan alle voor het betreffende examen geldende verplichtingen heeft voldaan. 5. De examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen heeft behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. Geen propedeuse diploma wordt uitgereikt aan degene die van de examencommissie vrijstelling heeft verkregen voor deze fase van de opleiding. artikel 4.2 Toekenning graden Het college van bestuur verleent de graad Bachelor of Business Administration, indien het examen in de hoofdfase met goed gevolg is afgelegd. artikel 4.3 Getuigschriften 1. Het college van bestuur stelt het model van de getuigschriften en de hierna genoemde bijlagen vast na overleg met de domeinvoorzitter en met inachtneming van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt op het getuigschrift vermeld: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, zoals die worden vermeld in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs; b. de datum waarop de examencommissie de uitslag van het examen heeft vastgesteld; c. Indien van toepassing: vermelding van een met goed gevolg afgelegd excellentietraject (honoursprogramma 19 of excellente minor, inclusief Engelse vertaling); d. in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van een beroep aan het getuigschrift is verbonden; e. welke graad door het college van bestuur is verleend en, indien van toepassing, vermelding cum laude; f. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel de toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan; 2. De onderwijseenheden van het examen, de behaalde minor en, indien van toepassing, het speciale traject voor het behalen van een hoger niveau worden benoemd in een bijlage, waarbij tevens per onderwijseenheid de omvang in studiepunten en de behaalde beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt uitgedrukt in gehele cijfers als bedoeld in artikel De examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde examen van de hoofdfase, een supplement toe, volgens het Europees standaardformat (artikel 7.11 WHW). Het supplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. artikel 4.3a Niet van toepassing. artikel 4.4 Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek Afgifte getuigschriften 1. De student die een getuigschrift wenst te ontvangen, dient hiertoe ten minste vier weken voor de eerstvolgende uitreikingsdatum een verzoek in bij de examencommissie. Voor het vaststellen van de uitslag kan de examencommissie slechts rekening houden met de resultaten die zijn behaald uiterlijk één week voor de datum waarop de uitslag van het afsluitend examen wordt vastgesteld door de examencommissie. 19 Dit geldt voor zowel intra als extra curriculaire honoursprogramma s. 16

17 2. Voor de slaagdatum op het getuigschrift wordt de datum aangehouden waarop de examencommissie heeft vastgesteld dat de student het examen met goed gevolg heeft behaald. artikel 4.5 Ondertekening getuigschriften 1. Het getuigschrift wordt ondertekend: a. door de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger namens de examencommissie, alsmede door de domeinvoorzitter of diens plaatsvervanger namens het college van bestuur; b. door de student. 2. De bijlagen bij het getuigschrift genoemd in artikel 4.3 worden ondertekend door de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger, namens de examencommissie. artikel 4.6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften 1. Aan het begin van elk studiejaar stelt de examencommissie de data vast waarop de uitslag als bedoeld in artikel 4.1 wordt vastgesteld, met inachtneming van het derde en vierde lid. 2. Aan het begin van elk studiejaar stelt de opleidingsmanager de data vast waarop de getuigschriften als bedoeld in artikel 4.3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt. 3. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch examen vindt eenmaal per jaar plaats, aan het einde van het studiejaar, na verwerking van de resultaten van de laatste herkansingen. Op verzoek van de student kan de uitslag ook tussentijds in de loop van het studiejaar vastgesteld worden. 4. Het vaststellen van de uitslag van het examen van de hoofdfase vindt in de regel eenmaal per maand plaats. 5. Het getuigschrift en de bijlagen genoemd in artikel 4.3 zijn beschikbaar voor de student binnen vier weken na het vaststellen van de uitslag. artikel 4.7 Cum laude-regeling 1. Het examen van de propedeuse wordt behaald met het predicaat cum laude, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: a. de student heeft de propedeuse in maximaal één jaar behaald; b. aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 30 studiepunten toegekend; c. het gewogen gemiddelde eindcijfer van de beoordelingen van de onderwijseenheden, opgenomen op het resultatenoverzicht van het propedeutisch examen, dient ten minste onafgerond het cijfer 8,0 te zijn; d. alle tentamens dienen ten minste onafgerond het cijfer 7,0 te zijn. 2. Het examen van de hoofdfase wordt behaald met het predicaat cum laude, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: a. de student heeft de opleiding in maximaal vier jaar en de hoofdfase in maximaal drie jaar behaald; b. aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 60 studiepunten toegekend; c. het gewogen gemiddelde eindcijfer van de beoordelingen van de onderwijseenheden, opgenomen op het resultatenoverzicht van de hoofdfase, dient ten minste onafgerond het cijfer 8,0 te zijn; d. alle tentamens dienen ten minste onafgerond het cijfer 7,0 te zijn; e. het afstudeerwerk is minimaal met het onafgeronde cijfer 8,0 gekwalificeerd. 3. Onderwijseenheden waarvoor een student een vrijstelling heeft gekregen, blijven buiten beschouwing voor het beoordelen van de vraag of de student het examen met het predicaat cum laude heeft behaald. 4. Het beoordelen van de toekenning van het predicaat cum laude vindt plaats door de examencommissie. artikel 4.8 Verklaringen Ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de opleiding een daarop betrekking hebbend bewijsstuk uitgereikt. Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 4.4 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door betrokkene met goed gevolg zijn afgelegd. 17

18 Hoofdstuk 5 Toetsen en beoordelen artikel 5.1 Vorm 1. De onderwijseenheden van het onderwijsprogramma van propedeuse en hoofdfase worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in de toetsprogramma s in bijlages B tot en met G, conform artikel 3.1 lid 3. In het toetsprogramma zijn alle deeltentamens en tentamens opgenomen van alle onderwijseenheden en is vastgelegd welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste en tweede gelegenheid, aantal studiepunten, SIS code, aantal contacturen, blok of week waarin het tentamen of deeltentamen, inclusief herkansingen, wordt afgenomen en de wegingsfactor (in geval van deeltentamens). 2. Het vastgestelde toetsprogramma kan alleen in geval van dringende redenen worden gewijzigd en alleen na goedkeuring door de examencommissie. 3. De opleidingsmanager zorgt ervoor dat, op basis van de vastgestelde toetsprogramma s, voor elk tentamen of deeltentamen afzonderlijk in de studiegids is vermeld welke eisen worden gesteld bij het afleggen van dit tentamen of deeltentamen, zodat de student zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. In de studiegids is tevens vermeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan en welke beoordelingsnormen worden gehanteerd. 4. Een toetsing die door een groep van studenten gezamenlijk dient te worden uitgevoerd, wordt zodanig ingericht dat deze voor elke betrokken student tot een individuele beoordeling leidt voor een individueel herkenbare prestatie op basis van de leerdoelen. In de formulering van de opdracht wordt aangegeven hoe hieraan concreet invulling is gegeven. 5. Bij de afname van tentamens en deeltentamens geldt voor studenten met een functiebeperking dat in alle redelijkheid en billijkheid aanpassingen worden getroffen afgestemd op de functiebeperking. Dit vindt plaats na instemming van de examencommissie, gebaseerd op een schriftelijk verzoek van de student en het advies van de studentendecaan. 6. Een student die voldoet aan de criteria van de door het college van bestuur vastgestelde Topsportregeling van de Hogeschool van Amsterdam, kan de examencommissie verzoeken om een aangepaste inroostering van de tentamens of deeltentamens, waarbij - indien dit naar het oordeel van de examencommissie mogelijk is en voor de opleiding niet bezwaarlijk en na advies te hebben ingewonnen van de studentendecaan - zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele mogelijkheden van de student. artikel 5.2 Volgorde 1. Voor de volgorde waarin de tentamens en deeltentamens kunnen worden afgelegd gelden regels. In de toetsprogramma s (bijlage B t/m G) is aangegeven: a. In welke volgorde in de propedeuse en hoofdfase tentamens of deeltentamens moeten worden afgelegd. b. Welke tentamens of deeltentamens met goed gevolg moeten zijn afgelegd als voorwaarde voor deelname aan andere tentamens en deeltentamens. c. Of er sprake is van bijbehorende praktisch oefeningen waaraan de student moet hebben deelgenomen alvorens te mogen deelnemen aan tentamen of deeltentamen. 2. Ongeacht het bepaalde in de vorige lid kan een minor als bedoeld in artikel 3.6 pas worden gevolgd als de student het propedeutisch examen en 40 studiepunten van de hoofdfase heeft behaald In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de hoofdfase van de voltijd nieuw curriculum: Toelatingseisen tot jaar 3BE: a. propedeuse behaald; b. daarnaast minimaal 40 studiepunten van het onderwijsprogramma 2BE. 4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de hoofdfase van het 3-jarig vwo traject: Toelatingseisen tot jaar 3BE vwo-route: a. stage in 2BE behaald; b. daarnaast minimaal 25 studiepunten van het onderwijsprogramma 2BE exclusief stage. 20 Dit is niet van toepassing op studenten in een 3-jarig vwo traject. 18

19 5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de hoofdfase van de deeltijdse variant: Toelatingseisen tot de afstudeeropdracht Bedrijfseconomie: a. de drie vakinhoudelijke semesters in de hoofdfase dienen te zijn afgerond; b. de module PP Tussenassessment dient te zijn afgerond. 6. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de voltijdse leerroute FmB: Toelatingseisen tot de afstudeeropdracht Bedrijfseconomie: a. de student dient tenminste 165 stp te hebben behaald; b. alle modules uit het leerjaar 2BE dienen te zijn behaald; c. de onderzoeksvaardighedenmodules OV1 en OV2 dienen te zijn behaald; d. de stage dient te zijn behaald. De student kan in de 1 e week van ieder onderwijsblok met een afstudeeropdracht starten. De afstudeeropdracht dient gedurende twee onderwijsblokken te worden uitgevoerd. Indien na twee onderwijsblokken (6 maanden) niet aan de afstudeervoorwaarden is voldaan, heeft een student maximaal één onderwijsblok (3 maanden) uitloop om aan de afstudeervoorwaarden te voldoen. Als een student na maximaal drie onderwijsblokken niet aan de vereisten voldoet, dient de student een nieuwe afstudeeropdracht bij een andere afstudeerorganisatie te gaan maken. Hiervoor zullen andere docenten als examinator worden toegewezen. 7. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de voltijdse leerroute WbW: Toelatingseisen tot leerjaar 4BE: a. de propedeuse dient te zijn behaald; b. uit leerjaar 2BE dienen minimaal 50 (informele) studiepunten te zijn behaald; c. de stage dient te zijn behaald; d. de minor dient te zijn gevolgd en daarbinnen dienen minimaal 20 (informele) studiepunten te zijn behaald. Toelatingseisen tot het Praktijkonderzoek Bedrijfseconomie: a. de propedeuse dient te zijn behaald; b. in 2BE en 4BE minimaal 75 (informele) studiepunten te zijn behaald; c. de stage dient te zijn behaald; d. de minor dient te zijn gevolgd en daarbinnen dienen minimaal 20 (informele) studiepunten te zijn behaald. De student kan in de 1 e week van ieder onderwijsblok met een afstudeeropdracht starten. De afstudeeropdracht dient gedurende twee onderwijsblokken te worden uitgevoerd. Indien na twee onderwijsblokken (6 maanden) niet aan de afstudeervoorwaarden is voldaan, heeft een student maximaal één onderwijsblok (3 maanden) uitloop om aan de afstudeervoorwaarden te voldoen. Als een student na maximaal drie onderwijsblokken niet aan de vereisten voldoet, dient de student een nieuwe afstudeeropdracht bij een andere afstudeerorganisatie te gaan maken. Hiervoor zullen andere docenten als examinator worden toegewezen. 8. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de leerroute International Financial Management: Before starting the 4 th year the student must have: a. passed the foundation phase of the IFM-programme; b. obtained at leats 50 Ecs of the second year (semester 3 and 4); c. obtained pass grades for both the secobd year courses Management Accounting (EM-IF-I 2000MA2) and Corporate Finance (EM-IF-I 2000COF); d. obtained a pass grade for the placement (EM-IF-I 3000PLM). Students wishing to join 4 th year courses who do not meet the above requiremenets are obliged tot consult the Student Advisor. Before starting the graduation assigments (thesis, EM-IF-I 4000DSS), students must at least have passed: a. the foundation phase of the IFM-programme; b. obtained 115 Ecs of the main phase; c. the placement (semester 5 or 6). Also, the student must be able to complete the entire study programme within 9 months, wich implies the student must already have obtained at least 165 EC. 19

20 9. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt binnen de duale variant: Toelatingseisen tot de minor in BE4: a. de propedeuse dient te zijn behaald; b. leerjaar BE2 (werkperiode 1 en hoofdfase 1) dient te zijn behaald; c. aan leerjaar BE3 (werkperiode 2 en hoofdfase 2) dient te zijn deelgenomen; Toeltingseisen tot de afstudeeropdracht: a. de propedeuse dient te zijn behaald; b. minimaal 125 studiepunten in de hoofdfase dient te ijn behaald; c. aan de minor te hebben deelgenomen. artikel 5.3 Tijdvakken en frequentie 1. Tot het afsluiten van een onderwijseenheid van de propedeuse en hoofdfase wordt elk studiejaar tweemaal de gelegenheid geboden. 2. Bij het bepalen van de data van de toetsgelegenheden in een studiejaar, wordt rekening gehouden met de vereiste studeerbaarheid van het totale programma voor een student. 3. Wordt een onderwijseenheid niet meer aangeboden, dan wordt in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal gelegenheid gegeven voor het afleggen van een tentamen of deeltentamen van een onderwijseenheid waarvan het onderwijs in dat studiejaar niet meer wordt aangeboden. 4. De tijdvakken waarin de toetsgelegenheden worden aangeboden, worden jaarlijks door de opleidingsmanager vastgesteld en zijn vastgelegd in het toetsprogramma (zie bijlage B tot en met G). 5. Het toetsrooster is uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van het blok vastgesteld en bekend gemaakt aan studenten. 6. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten in een voor de student gunstige zin af te wijken van het gestelde in lid 1 en 2. De examencommissie wint zo nodig advies van de studentendecanaat of studieloopbaanbegeleider in alvorens te beslissen. 7. Wanneer een student een onderwijseenheid niet heeft behaald in het studiejaar waarin hij het onderwijs in die onderwijseenheid heeft gevolgd en in het volgende studiejaar alsnog een tentamen of deeltentamen in die onderwijseenheid wil afleggen, gelden ten aanzien van de gestelde eisen de eisen van het lopende studiejaar. artikel 5.4 Inschrijvingsprocedure 1. Studenten die aan een onderwijseenheid deelnemen worden zonder voorafgaand verzoek door de opleiding ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheid van die onderwijseenheid in datzelfde studiejaar. 2. Studenten die een onvoldoende hebben behaald dienen zich tijdig in de schrijven voor de tweede toetsgelegenheid - de herkansing - in datzelfde studiejaar, op een door de opleiding aan te geven wijze. 3. Een student, die een onderwijseenheid niet heeft behaald in het studiejaar waarin hij het onderwijs in die onderwijseenheid heeft gevolgd en in het volgende studiejaar alsnog een tentamen of deeltentamen in die onderwijseenheid wil afleggen, dient zich tijdig in te schrijven, op een door de opeiding aan te geven wijze. 4. De voorwaarden gesteld in artikel 5.2 en 5.3, lid 1 en 6, blijven onveranderd van kracht op de inschrijving zoals omschreven in dit artikel. artikel 5.5 Praktische gang van zaken Bij het afnemen van tentamens of deeltentamens moet aan de regels gesteld in de volgende leden worden voldaan: 1. De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van zijn collegekaart, een geldig paspoort, ID of rijbewijs. 2. De verantwoordelijke examinator is aanwezig tijdens de afname van het tentamen of deeltentamen. 3. De aanwijzingen van de examinator en surveillant moeten worden opgevolgd. 4. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven. 20

21 5. Informatie- en communicatiemiddelen dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden weggeborgen. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij toestemming voor gebruik is gegeven op de wijze zoals beschreven in het vorige lid. 6. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of deeltentamen wordt afgenomen. 7. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en rust wordt verstoord. 8. Bij inlevering van het werk dient door de surveillant op de presentielijst te worden aangetekend dat het werk is ingeleverd. 9. Degene die meer dan 20 minuten te laat arriveert, wordt de toegang geweigerd.. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten. 11. Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid bepaald in artikel 5.1 voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm nog verder aan te passen aan de mogelijkheden van de betrokken student. 12. Bij digitale afname draagt de opleiding zorg voor een alternatieve versie van het tentamen of deeltentamen, voor het geval de digitale systemen niet goed functioneren. 13. De overige regels bij afname van toetsen zijn opgenomen in de Toetsafname protocollen (schriftelijke toetsing, digitale toetsing, richtlijnen overige toetsen) 21. artikel 5.6 Mondelinge examens of tentamen 1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk beoordeeld, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. De beoordeling van een mondeling afgenomen examen of tentamen geschiedt in aanwezigheid van ten minste twee examinatoren. Wordt het mondelinge examen of tentamen afgenomen door één examinator, dan dient gebruik gemaakt te worden van opname apparatuur. 2. Een mondeling examen of tentamen is niet openbaar. De examencommissie is bevoegd anders te bepalen. 3. Van de beoordeling van een mondeling afgenomen examen of tentamen wordt een verslag gemaakt dat door de aanwezige examinator(en) wordt ondertekend. Als de wijze waarop het mondeling afgenomen tentamen of examen dit noodzakelijk maakt, wordt dit ongeacht het bepaalde in de laatste volzin van het eerste lid vastgelegd met behulp van opname apparatuur op een audiovisueel medium. artikel 5.7 Vaststelling van de beoordelingen 1. De beoordeling van een tentamen of deeltentamen geschiedt voor elke student afzonderlijk. 2. De examinator stelt de beoordeling vast. De beoordeling wordt op een zodanige datum vastgesteld dat voldaan kan worden aan de termijn genoemd in artikel De examinator stelt de beoordeling van een mondelinge tentamen of examen vast direct na het afnemen van die toets en verstrekt de student een schriftelijke verklaring met de uitslag. artikel 5.8 Normering van de beoordelingen 1. De beoordeling van een tentamen of deeltentamen van alle onderwijseenheden, inclusief minoren en onderwijseenheden van speciale trajecten, van de opleiding wordt uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 1 tot en met, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer voor uitmuntend/uitstekend. 2. De student heeft voor een tentamen of deeltentamen een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat het cijfer 5,5 of hoger is. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer voorzien van één decimaal geschieden volgens de volgende rekenregels: decimalen vanaf worden naar boven en decimalen lager dan worden naar beneden worden afgerond. 21 Zie:

22 3. Resultaten van onderwijseenheden behaald bij een buitenlandse instelling, die onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma, worden op basis van de afgesproken conversietabellen 22 door de examencommissie omgezet naar cijfers op een schaal van 1 tot. 4. Bij het afsluiten van een onderwijseenheid is de hoogst behaalde beoordeling na afronding bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan. artikel 5.9 Het verlenen van vrijstellingen 1. De student die in aanmerking wil komen voor een vrijstelling, dient hiertoe tijdig een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie voor aanvang van het onderwijs in de onderwijseenheid waar de vrijstelling voor wordt aangevraagd. Bij het verzoek moeten bewijsstukken worden overgelegd om aan te tonen dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de onderwijseenheden waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. 2. Een verleende vrijstelling voor de hoofdfase heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, tenzij de vrijstelling verleend is op basis van een van de studieonderdelen die in bijlage H zijn opgenomen. 3. Vrijstellingen kunnen mede gebaseerd zijn op een EVC-procedure als bedoeld in artikel 2.6. Degene die op basis van een EVC-procedure meent in aanmerking te komen voor een of meer vrijstellingen, dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie, met bijsluiting van de EVC-rapportage, dat voldoet aan de eisen uit artikel 2.6, lid De examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of wordt voldaan aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid daarvan. 5. De examencommissie kent een verzoek om een vrijstelling toe, indien de student aantoonbaar voldoet aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid als deel van de opleiding, dan wel voor in voldoende mate afgeronde - onderdelen daarvan. De examencommissie informeert de student digitaal, over haar beslissing, binnen vier weken gerekend vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen. 6. Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht van de student getoond met de omschrijving vrijstelling. Een deeltentamen waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in eventuele middelingen tot een eindcijfer van de onderwijseenheid waarbij dit deeltentamen is betrokken. artikel 5. Toekenning van studiepunten 1. De onderwijseenheid is behaald en de daarbij behorende studiepunten worden toegekend indien de student voor het tentamen een voldoende resultaat heeft behaald. 2. Als het tentamen bestaat uit twee of meer deeltentamens die worden gecompenseerd, is de onderwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien het gewogen en afgeronde gemiddelde van de deeltentamens een voldoende is, volgens het bepaalde in artikel 5.8, lid Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend. 4. Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de student alle onderwijseenheden heeft behaald waaruit de minor is samengesteld. 5. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt geregistreerd de datum waarop tentamen c.q. het laatste deeltentamen is afgelegd dat heeft geleid tot het behalen van de onderwijseenheid c.q. de minor. artikel 5.11 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen 1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden opgenomen in SIS. Op het gebruik van dit systeem is de Regeling Bescherming Persoonsgegevens van de instelling van toepassing. 2. De beoordeling(en) die de student heeft behaald, is - bijzondere omstandigheden daargelaten - beschikbaar uiterlijk binnen vijftien werkdagen 23 nadat het tentamen of deeltentamen is afgenomen, en zichtbaar in SIS. Daarbij wordt rekening gehouden met de herkansingsmogelijkheid. 22 Zie toelichting Format OER over nader toelichting over de conversietabellen Voor de bepaling van werkdagen wordt het jaarrooster van de HvA aangehouden. Alleen feestdagen en verplichte vrije dagen zijn niet-werkdagen. 22

23 3. De student ontvangt van de behaalde beoordelingen geen schriftelijk bewijsstuk, met uitzondering van een mondeling tentamen of examen, maar kan deze inzien in SIS. artikel 5.12 Geldigheidsduur van studieresultaten 1. De geldigheidsduur van met goed gevolgd afgelegde onderwijseenheden en van verleende vrijstellingen in de hoofdfase van de opleiding is 5 jaar, met uitzondering van de onderwijseenheden opgenomen in bijlage H. 2. De opleiding hanteert duidelijke criteria bij het bepalen van de geldigheidsduur, zowel voor onderdelen die vervallen als onderdelen die niet vervallen. Deze criteria zijn opgenomen in bijlage H. 3. In afwijking van lid 1 heeft de examencommissie de bevoegdheid om, in het geval van bijzondere omstandigheden - ter beoordeling door de examencommissie-, de geldigheidsduur te verlengen. 4. Na vervallen van de geldigheid van een onderwijseenheid krijgt de student de gelegenheid de onderwijseenheid opnieuw te volgen en deel te nemen aan deeltentamens en tentamen. Wordt de onderwijseenheid niet meer aangeboden dan bepaalt de examencommissie welke onderwijseenheid hiervoor in de plaats komt. 5. Bij geïntegreerde herkansingen vervallen de resultaten van deeltentamens na afloop van het betreffende studiejaar. artikel 5.13 Inzage 1. De student kan, na afname en voor de datum van de herkansing, kennis nemen van de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen of deeltentamen, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden en de daarbij behorende standaardnormering. De student krijgt inzage in het tentamen of deeltentamen en de door de student gegeven antwoorden. 2. De opleidingsmanager kan bepalen, dat de inzage en de bespreking geschieden op een vaste plaats en op een vast tijdstip. 3. Tot uiterlijk 25 werkdagen nadat het tentamen of deeltentamen is afgenomen is inzage mogelijk. artikel 5.14 Bewaring De opleidingsmanager is ervoor verantwoordelijk dat het gemaakte werk en de beoordelingsnormen worden bewaard overeenkomstig de afspraken die daarover zijn gemaakt met de Vereniging Hogescholen Zie Toelichting Format OER. 23

24 Hoofdstuk 6 Fraude artikel 6.1 Definitie fraude, plagiaat, ernstige fraude 1. Onder fraude wordt verstaan: a. tijdens het tentamen gebruik maken van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan; b. tijdens het tentamen afkijken of, binnen of buiten de tentamenruimte uitwisselen van informatie; c. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders; d. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; e. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen; f. fingeren en/of vervalsen van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen ook andere gedragingen als fraude worden aangemerkt. Het vermoeden van fraude kan zowel voor, tijdens als na afloop van een tentamen worden vastgesteld. Dit laatste kan onder meer het geval zijn als bij correctie blijkt dat een groot deel van de gegeven antwoorden - waaronder ook foutieve antwoorden - bij twee of meer studenten - nagenoeg - identiek zijn. 2. Onder plagiaat wordt verstaan: a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; c. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bij voorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijk of bijna letterlijk citaten in het werk werden overgenomen, zelfs indien met een correcte bronvermelding; d. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; e. het overnemen van (delen van) mediabestanden of andere bronnen, broncodes van software, modellen en andere schema s van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; f. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen zonder bronvermelding; g. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; h. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die al dan niet tegen betaling - door iemand anders zijn geschreven. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen ook andere gedragingen als plagiaat worden aangemerkt. 3. Onder ernstige fraude als bedoeld in artikel 7.12b WHW wordt in ieder geval verstaan fraude als bedoeld in artikel 6.1, letter c en d en plagiaat als bedoeld in artikel 6.1, lid 2, letter h. artikel 6.2 Medeplichtigheid 1. Ingeval van fraude, plagiaat of ernstige fraude als bedoeld in artikel 6, leden 1, 2 en 3 kunnen - behalve de dader - ook medeplichtigen worden bestraft. 2. Van medeplichtigheid als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake indien het overnemen van werk van medestudenten gebeurt met toestemming en/of medewerking van de medestudent. 3. Indien in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat plagiaat werd gepleegd. artikel 6.3 Plagiaatdetectie De examinatoren en de examencommissie zijn bevoegd ingeleverde werkstukken te controleren op plagiaat en kunnen daarbij gebruik maken van detectieprogramma s voor plagiaat. Met het inleveren van een te beoordelen tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. Wordt plagiaat vastgesteld, dan kan de examencommissie besluiten eerder ingeleverd werk van de betreffende student te onderzoeken op plagiaat en - indien plagiaat wordt geconstateerd - daar alsnog sancties aan verbinden. artikel 6.4 Bevoegdheid examencommissie 1. De examencommissie is bevoegd ingeval van fraude of plagiaat sancties op te leggen als bedoeld in artikel 7.12b WHW, dan wel ingeval van ernstige fraude - de domeinvoorzitter te adviseren de inschrijving van betrokkene te (doen) beëindigen. 24

25 2. De door de examencommissie op te leggen sanctie ingeval van fraude of plagiaat als bedoeld in artikel 6.1, is betrokkene het recht te ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen deeltentamens, tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. artikel 6.5 Procedure 1. Wanneer fraude en/of plagiaat wordt geconstateerd, dan wel er een ernstig vermoeden bestaat van fraude en/of plagiaat, deelt de examinator of surveillant dit terstond mee aan de student en tevens schriftelijk aan de examencommissie onder overlegging van de schriftelijke stukken en bevindingen. Tot de in de vorige volzin bedoelde stukken kan ook behoren een door een examinator of surveillant opgesteld en ondertekend verslag van bevindingen. 2. De examencommissie stelt de student binnen een termijn van twee weken in de gelegenheid te worden gehoord. 3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - of plagiaat. Is dit het geval, dan deelt de examencommissie dit de student schriftelijk mede, alsmede de hiermee verbonden sanctie. De examencommissie informeert de student over zijn of haar beroepsmogelijkheden en de termijn waarbinnen een eventueel beroep moet worden ingesteld bij het bezwaar, beroep en klachtenloket. 4. Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen deeltentamens, tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan de domeinvoorzitter op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokken student of extraneus definitief beëindigen. 5. Staat de fraude als bedoeld in het vierde lid onherroepelijk vast, dan wordt in SIS vastgelegd dat de student of extraneus heeft deelgenomen aan het tentamen of deeltentamen maar wegens fraude geen beoordeling heeft ontvangen. artikel 6.6 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin bovenstaande artikelen niet voorzien, beslist de examencommissie. Een dergelijk besluit mag niet in strijd zijn met de WHW, het bestuurs- en beheersreglement, het studentenstatuut en de opleiding geldende onderwijs- en examenregeling. 25

26 Hoofdstuk 7 Studieloopbaanbegeleiding en studieadvies artikel 7.1 Studieloopbaanbegeleiding 1. De opleiding biedt de studenten het perspectief van het beroep en de werkomgeving waarvoor de studenten worden opgeleid. De opleidingsmanager draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de student. De studieloopbaanbegeleiding richt zich op het begeleiden van de voortgang van de vakinhoudelijke en professionele ontwikkeling van de student, op basis van de eindkwalificaties van de opleiding. 2. De studieloopbaanbegeleiding vindt mede plaats ten behoeve van oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 3. De student kan zich wenden tot de studentendecaan voor problemen van persoonlijke aard, al dan niet rechtstreeks samenhangend met de studie. Richtlijn voor het handelen van de studentendecaan tegenover de student is de gedragscode studentendecanen. artikel 7.2 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 1. Namens de domeinvoorzitter brengt de examencommissie aan iedere student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van de opleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. 2. Het studieadvies wordt per aan de student kenbaar gemaakt, en mag niet later worden verstuurd dan 24 augustus, tenzij de afwijking van artikel 7.2 lid 5 van toepassing is. In dat geval wordt het studieadvies niet later verstuurd dan 24 februari. 3. Het studieadvies heeft een negatief bindend karakter indien de student minder dan 50 studiepunten voor onderwijseenheden uit de propedeuse heeft behaald. Resultaten behaald door vrijstelling tellen mee bij de vaststelling of het minimum van 50 studiepunten is behaald. 4. Studenten die hun inschrijving bij de opleiding in de loop van het studiejaar tussentijds hebben beëindigd ontvangen aan het einde van het studiejaar een studieadvies propedeuse en dat kan ook een negatief bindend studieadvies zijn, tenzij er - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student - voor de examencommissie aanleiding bestaat geen negatief bindend studieadvies uit te brengen. 5. Studenten die zijn ingestroomd in de opleiding per 1 februari op grond van een speciaal voor die groep van studenten samengesteld programma, vallen eveneens onder de bepalingen van het eerste, tweede, derde en vierde lid waarbij het woord jaar uit het eerste lid vervangen moet worden door de woorden 12 maanden. In afwijking van de vorige volzin kan het woord jaar ook vervangen worden door de woorden 13 maanden. Deze (dubbele) uitzondering ten opzichte van de reguliere instroom vindt plaats op grond van organisatorische redenen die worden veroorzaakt door een afwijkende opbouw van het studiejaar bij de februari-instroom. Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor studenten die op een ander tijdstip dan op 1 september of op 1 februari instromen in de opleiding. artikel 7.3 Negatief bindend studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving 1. De examencommissie brengt een negatief bindend studieadvies uit indien de student aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen niet heeft behaald. 2. Voor studenten die in februari zijn ingestroomd geldt dat het negatief bindend studieadvies wordt uitgebracht binnen 25 maanden. Na het verstrijken van deze termijn kan geen negatief bindend studieadvies meer worden uitgebracht. artikel 7.4 Verdere voorwaarden negatief bindend studieadvies 1. Een negatief bindend studieadvies wordt niet uitgebracht wanneer de student gedurende het studiejaar niet tijdig ten minste eenmaal per via SIS en op een redelijke termijn door de opleiding is gewaarschuwd dat hij of zij een negatief bindend studieadvies zal kunnen ontvangen, alsmede wat de gevolgen daarvan zijn. 2. De examencommissie besluit pas over het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies nadat de betrokken studentendecaan om advies is gevraagd ten aanzien van mogelijke persoonlijke omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat wordt afgezien van het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies aan de betrokken student. 3. Als de examencommissie besluit af te zien van een negatief bindend studieadvies in gevallen zoals bedoeld in het vorige lid, dan is de examencommissie bevoegd om in plaats daarvan een niet-bindend advies uit te brengen aan de betrokken student. 26

27 4. De studentendecaan brengt een advies als bedoeld in het tweede lid alleen uit indien de student de persoonlijke omstandigheden 25 tijdig heeft gemeld bij de studentendecaan. Een melding wordt in dit verband aangemerkt als tijdig wanneer de student de omstandigheden meldt zodra deze zich voordoen dan wel zeer spoedig daarna. Afhankelijk van de aard van de persoonlijke omstandigheden kan de studentendecaan de examencommissie verzoeken de informatie verstrekt in het kader van het advies als bedoeld in het tweede lid vertrouwelijk te behandelen. 5. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden stelt de examencommissie - alvorens tot een negatief bindend studieadvies over te gaan - de student in de gelegenheid om door of namens de examencommissie te worden gehoord. artikel 7.5 Gevolgen negatief bindend studieadvies 1. Degene die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen, kan niet meer aan de HvA voor dezelfde opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. 2. De bepaling in het eerste lid geldt voor alle varianten en leerroutes genoemd in artikel 3.2, alsmede - indien van toepassing - voor het Associate degreeprogramma. 3. Niet van toepassing. 4. Degene die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen en zich op een later tijdstip weer wil inschrijven bij dezelfde opleiding of bij een andere opleiding waarop het ontvangen negatief bindend studieadvies van toepassing is, dient daartoe een verzoek in bij de examencommissie. De examencommissie besluit alleen positief op dat verzoek indien betrokkene voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de opleiding alsnog binnen redelijke termijn met goed gevolg zal kunnen afronden. artikel 7.6 Doorstroom van propedeuse naar hoofdfase 1. Aan het einde van het eerste studiejaar stelt de examencommissie vast welke studenten kunnen doorstromen van de propedeuse naar de hoofdfase. De volgende categorieën studenten zijn toelaatbaar: a. studenten die het propedeutisch examen hebben behaald; b. studenten die ten minste 50 studiepunten hebben behaald in de propedeuse en niet om andere redenen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. 2. Bij de uitwerking van het vorige lid wordt er rekening mee gehouden dat het de student niet is toegestaan deel te nemen aan een onderwijseenheid uit de hoofdfase die een rechtstreekse voortzetting vormt van een onderwijseenheid uit de propedeuse die hij nog niet heeft behaald. Ook wordt rekening gehouden met de bepalingen van artikel 5.2 over de volgorde waarin tentamens en deeltentamen kunnen worden afgelegd. 3. Aan het volgen van onderwijs uit zowel de propedeuse als de hoofdfase kan de student geen rechten ontlenen ten aanzien van de wijze van inroostering. Het is dus mogelijk dat onderwijsactiviteiten en (deel)tentamens gelijktijdig gegeven worden. artikel 7.7 Niet van toepassing. Verwijzing in de hoofdfase 25 Voor toelichting wat geldt als persoonlijke omstandigheid zie: Toelichting Format OER. 27

28 Hoofdstuk 8 Examencommissie artikel 8.1 Instelling, taken en samenstelling examencommissie 1. Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een examencommissie. De examencommissie is een onafhankelijk orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die deze regeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in artikel De examencommissie heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: a. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens, als bedoeld in artikel 7.12c WHW; b. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen; c. Het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van één of meer tentamens; d. Ingeval van fraude als bedoeld in artikel 1 en 2 van hoofdstuk 6, het ontnemen van het recht deel te nemen aan tentamens of examens voor een periode van ten hoogste een jaar; e. Ingeval van ernstige fraude, als bedoeld in hoofdstuk 6 van deze regeling, de domeinvoorzitter te adviseren de inschrijving van betrokkene te beëindigen; f. De behandeling van klachten; g. Het opstellen van een jaarverslag als bedoeld in artikel 7.12c WHW; h. Getuigschriften uit te reiken aan degene die met goed gevolg het Associate degree examen of het examen van een bachelor of master opleiding heeft behaald, waaraan door het bestuur van de hogeschool een graad is verleend; i. Het in opdracht van het bestuur van de hogeschool - met inachtneming van de onderwijs- en examenregeling - uitbrengen van een studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b WHW; j. Het aanwijzen van examinatoren en het intrekken van die aanwijzing; k. Het - na zorgvuldige afweging - adviseren van de domeinvoorzitter de inschrijving van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn of haar gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem of haar gevolgde opleiding opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 3. De werkzaamheden van een examencommissie hebben steeds betrekking op zowel de voltijd, deeltijd en/of duale vorm van de opleiding, alsmede op alle daarbij behorende leerroutes. 4. Besluiten van de examencommissie zijn gebaseerd op de voor de opleiding geldende regelgeving en beleid, waaronder - in het bijzonder - de onderwijs- en examenregeling van het lopende studiejaar. 5. De leden van een examencommissie worden namens het college van bestuur door de domeinvoorzitter benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode. 6. De domeinvoorzitter is verantwoordelijk voor de samenstelling van de examencommissie en draagt er zorg voor dat de leden van de examencommissie beschikken over de benodigde kennis en expertise op het gebied van de opbouw en samenhang van het onderwijsprogramma, toetskwaliteit, regelgeving en werkveld. 7. Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de opleiding. 8. Eén lid van de examencommissie is een extern deskundige. Dit is een persoon - al dan niet in dienst van de stichting - die niet betrokken is bij het onderwijs in de opleiding of groep van opleidingen, maar wel beschikt over deskundigheid op het terrein van de opleiding of groep van opleidingen. 9. De examencommissie werkt functioneel onafhankelijk van het college van bestuur, de domeinvoorzitter en de opleidingsmanager.. De examencommissie heeft tot taak de kwaliteit van de tentamens, examens en toetsen te borgen. Ter uitvoering van die taak laat een examencommissie zich adviseren door een toetscommissie. 11. De uitwerking van het toetsbeleid wordt voor elke opleiding vastgesteld door de opleidingsmanager van de opleiding. 12. De examencommissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden en maakt daarbij gebruik van een door het college van bestuur vastgestelde format. 28

29 13. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in het Reglement examencommissie van de Hogeschool van Amsterdam

30 Hoofdstuk 9 Beroep artikel 9.1 Beroep bij het college van beroep voor de examens 1. De student kan beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens tegen besluiten als bedoeld in artikel 7.61 WHW, waaronder een besluit: a. tegen de toekenning van een negatief bindend studieadvies als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 van deze regeling; b. tegen de weigering een student tot de opleiding toe te laten nadat eerder een negatief bindend studieadvies is toegekend; c. tot verwijzing in de hoofdfase als bedoeld in artikel 7.7 van deze regeling; d. van examencommissies en examinatoren; e. beslissingen over het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 2.5 van deze regeling; f. over de toelating tot de tentamens en examens, niet zijnde een besluit van algemene strekking; g. over de toelating tot een speciaal traject als bedoeld in artikel 2.1b van deze regeling; h. inzake meldingen van het met goed gevolg afleggen van het examen, als bedoeld in artikel 7.9d WHW; i. inzake toelating tot de opleiding als bedoeld in artikel 2.1 lid 6 van deze regeling en in artikel 7.28 lid 4 WHW; j. inzake de studievoortgangscontrole, als bedoeld in artikel 7.9a WHW. 2. De procedure die gevolgd moet worden bij het aantekenen van beroep als hierboven bedoeld, wordt beschreven in het hoofdstuk Rechtsbescherming van het Studentenstatuut. 30

31 Hoofdstuk Slot- en invoeringsbepalingen Artikel.1 Onvoorziene gevallen In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de domeinvoorzitter. Artikel.2 Bekendmaking van de regeling De domeinvoorzitter draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van deze regeling, van nadere regels die door de examencommissie zijn opgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken. Artikel.3 Citeertitel, inwerkingtreding Deze regeling vervangt de eerder voor de opleiding geldende Onderwijs- en examenregeling, alsmede het Fraudereglement dat is vastgesteld op 30 maart 2011, en kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfseconomie en treedt in werking op 1 september

32 Bijlage A Eindkwalificaties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding Bedrijfseconomie moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende generieke eindkwalificaties conform de HBO -en HEO-standaard: 1. een gedegen theoretische basis verkrijgen; 2. het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het beroep; 3. over voldoende professioneel vakmanschap beschikken; 4. de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen die past bij een verantwoordelijke professional. 1. Gedegen theoretische basis Een pas afgestudeerde HEO-er heeft een theoretische basiskennis op een aantal kernvakgebieden die van belang zijn voor de (internationale) bedrijfsvoering en voor het vormgeven en innoveren van processen in zowel de private als in de publieke sector. Op welk niveau een specifieke HEO-opleiding zélf een kernvakgebied aanbiedt en toespitst, hangt samen met het daaraan in het werkveld van die opleiding toegekende belang. Die kernvakgebieden zijn: 1. accounting 2. business law and ethics 3. economics 4. finance 5. management information systems 6. marketing 7. organizational behavior 8. quantitative techniques 9. strategic management. operations management 2. Onderzoekend vermogen Een pas afgestudeerde HEO-er heeft het onderzoekend vermogen om langs de weg van reflectie en evidence based practice tot (te commercialiseren) innovatie van producten, diensten en processen in zowel de private als de publieke sector te komen. Daartoe heeft de HEO-er in de opleiding kennis en ervaring opgedaan met methoden en technieken van (praktijkgericht) onderzoek. Ook kan een HEO-er daarop reflecteren. Hij of zij heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend vermogen in een concrete beroeps/praktijksituatie te kunnen uitoefenen. 3. Professioneel vakmanschap Een pas afgestudeerde bedrijfsecoom heeft zich ontwikkeld tot een professionele vakman of -vrouw. Hij of zij: - beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels (= communicatieve vaardigheden) - houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen (= klant- en ontwikkelings-gerichtheid (houding en gedrag)) - is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking en in staat tot leiderschap (= sociale en communicatieve vaardigheden) - werkt doelgericht en efficiënt (= resultaatgerichtheid) - is adviesvaardig en fungeert als sparringspartner, zowel binnen als buiten de eigen werkorganisatie (= sociale en communicatieve vaardigheden) - getuigt van van proactiviteit, organisatietalen en besluitvaardigheid (= ondernemend gedrag) - is oplossingsgericht en heeft oog voor actuele ontwikkelingen op het eigen vakgebied (= innovatief vermogen) - ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit (= persoonlijk leiderschap) en draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in de breedte (= zelfsturende vaardigheden, houding en gedrag) 4. Verantwoord handelen Een pas afgestudeerde HEO-er is zich bewust van de maatschappelijke context van zijn gedurende de opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Hij of zij weet dat ethisch handelen onderdeel van zijn professioneel vakmanschap is en moet zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid zijn onderwerpen van debat in de opleiding. 32

33 Bijlage B Toetsprogramma propedeuse Bedrijfseconomie Voltijd Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige betekenisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname (deel)tentamen in Afname Herkansing in 00MKOE14 onderwijseenheid Marketing en Organisatie MKOE14 Deelonderwijseenheid Marketing en Organisatie 14MKO_T1 Toets schriftelijk - TS MKO Marketing en Organ. 1 - T MKO_T2 Toets schriftelijk - TS MKO Marketing en Organ. 2 - T x 2 x 14MKO_WC Werkcollege - WC MKO Marketing en Organ. - WC MKOH14 onderwijseenheid Marketing en Organisatie 4 60MKOH14 Deelonderwijseenheid MKO Herkansing 14MKOHTS Toets schriftelijk - TS MKO Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week Blok 1 Blok 2 - week 00IBEE14 onderwijseenheid Inleiding Bedrijfseconomie IBEE14 Deelonderwijseenheid Inleiding Bedrijfseconomie 14IBE_T1 Toets schriftelijk - TS IBE Inleiding BE 1 - T IBE_T2 Toets schriftelijk - TS IBE Inleiding BE 2 - T ,0 1,0 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week

34 14IBE_WC Werkcollege - WC IBE Inleiding BE 2 - WC 00IBEH14 onderwijseenheid Inleiding Bedrijfseconomie 4 60IBEH14 Deelonderwijseenheid IBE Herkansing 7 x 2 x IBEHTS Toets schriftelijk - TS IBE Herkansing - TS 3 0 Blok 1 Blok 2 - week 00RECE14 onderwijseenheid Recht RECE14 Deelonderwijseenheid Recht 14REC_T1 Toets schriftelijk - TS REC Recht 1 - M1 - T REC_T2 Toets schriftelijk - TS REC Recht 2 - M2 -T x 2 x 14REC_WC Werkcollege WC REC Recht M - WC REC_T1 Toets schriftelijk - TS REC Recht 1 - H1 - T REC_T2 Toets schriftelijk - TS REC Recht 2 - H2 -T x 2 x 14REC_WC Werkcollege WC REC Recht H - WC RECH14 onderwijseenheid Recht 3 60RECH14 Deelonderwijseenheid REC Herkansing 14RECHTS Toets schriftelijk - TS REC Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 1,0 1,0 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week Blok 1 Blok 2 - week 4 Blok 2 - week 9 Blok 2 Blok 3 - week 5 00PO1_15 onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling PO1ATR Training - TR (***) PO1 Engels 1 - TR (1e helft stud.) 3 x 3 0 PO1 Nederlands 1 - TR (2e helft 15PO1BTR Training - TR (***) stud.) 3 x 3 0 PO 1 Nederlands 1 - TR (1e helft Training - TR (***) stud.) 3 x 3 0 Blok 1 - wk 1,2,3 Blok 1 - wk 1,2,3 Blok 1 - wk 5,6,7 34

35 Training - TR (***) PO1 Engels 1 - TR (2e helft stud.) 3 x PO11TS Toets schriftelijk - TS PO1 Engels 1 - TS (1e helft stud.) 50 5,5 PO1 Nederlands 1 - TS (2e helft 15PO12TS Toets schriftelijk - TS stud.) 50 5,5 PO 1 Nederlands 1 - TS (1e helft Toets schriftelijk - TS stud.) 50 5,5 Toets schriftelijk - TS PO1 Engels 1 - TS (2e helft stud.) 50 5,5 Blok 1 - wk 5,6 7 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week Blok 1 - week Blok 2 - week Blok 2 - week Blok 2 - week Blok 2 - week 00AECE14 onderwijseenheid Algemene Economie AECE14 Deelonderwijseenheid Algemene Economie 14AEC_T1 Toets schriftelijk - TS AEC Algemene Economie 1 - T AEC_T2 Toets schriftelijk - TS AEC Algemene Economie 2 - T x 2 x 14AEC_WC Werkcollege AEC Algemene Economie - WC AECH14 onderwijseenheid Algemene Economie 4 60AECH14 Deelonderwijseenheid AEC Herkansing 14AECHTS Toets schriftelijk - TS AEC Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 Blok 2 - week 4 Blok 2 - week 9 Blok 2 Blok 3 - week 5 00BA1E14 onderwijseenheid Bedrijfsadministratie BA1E14 Deelonderwijseenheid Bedrijfsadministratie 1 14BA1_T1 Toets schriftelijk - TS BA1 Bedrijfsadm T BA1_T2 Toets schriftelijk - TS BA1 Bedrijfsadm T x 2 x 14BA1_WC Werkcollege - WC BA1 Bedrijfsadm. 1 - WC BA1H14 onderwijseenheid Bedrijfsadministratie BA1H14 Deelonderwijseenheid BA1 Herkansing 1,0 1,0 Blok 2 - week 4 Blok 2 - week 9 Blok 2 35

36 14BA1HTS Toets schriftelijk - TS BA1 Herkansing - TS 3 0 Blok 3 - week 5 00KMTE14 onderwijseenheid Kwant. Meth. en Techn KMTE14 Deelonderwijseenheid Kwant. Meth. en Techn. 14KMT_T1 Toets schriftelijk - TS Kwant. Meth. en Techn.- H1 - T KMT_T2 Toets schriftelijk - TS Kwant. Meth. en Techn.- H2 -T x 2 x 14KMT_WC Werkcollege - WC Kwant. Meth. en Techn. H - WC KMT_T1 Toets schriftelijk - TS Kwant. Meth. en Techn. - M1 - T KMT_T2 Toets schriftelijk - TS Kwant. Meth. en Techn. - M2 - T x 2 x 14KMT_WC Werkcollege - WC Kwant. Meth. en Techn. M - WC KMTH14 onderwijseenheid Kwant. Meth. en Techn. 3 60KMTH14 Deelonderwijseenheid KMT Herkansing 14KMTHTS Toets schriftelijk - TS KMT Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 1,0 1,0 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week Blok 1 Blok 2 - week 4 Blok 2 - week 9 Blok 2 Blok 3 - week 5 00PBG_15 onderwijseenheid Project Business Game PBG_PR Practicum - PR (**) PBG Pract. Proj. Bus. Game - PR 7 x 5 0 Blok 2 15PBG_AS Assessment - AS (*) en PE Project Business Game - AS 1 0 Blok 2 - week 9 Op afspraak 00PO2_15 onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling PO2_TR Training - TR (***) PO2 Prof. Ontwikk. 2 - TR 7 x 3 0 Blok 2 Blok 2 - week 15PO2_PD Product - PD PO2 Prof. Ontwikkeling 2 - PD 0 9 Op afspraak 00SP1_15 onderwijseenheid Sport

37 15SP1_TR Training - TR SP1 Sport 1 - TR 14 x 2 0 Blok Blok 2 - week 15SP1_PD Product - PD SP1 Opdrachten - PD 0 9 Op afspraak 00MACE14 onderwijseenheid Management Accounting MACE14 Deelonderwijseenheid Management Accounting 14MAC_T1 Toets schriftelijk - TS MAC Managem. Accounting 1 - T MAC_T2 Toets schriftelijk - TS MAC Managem. Accounting 2 - T x 2 x 14MAC_WC Werkcollege - WC MAC Managem. Accounting - WC MACH14 onderwijseenheid Management Accounting 4 60MACH14 Deelonderwijseenheid MAC Herkansing 14MACHTS Toets schriftelijk - TS MAC Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 Blok 3 - week 5 Blok 3 - week Blok 3 Blok 4 - week 00BA2_15 onderwijseenheid Bedrijfsadministratie x 2 x 15BA2_WC Werkcollege - WC BA2 Bedrijfsadm. 2 - WC BA2_PD Practicum - PD BA2 Bedrijfsadm PD BA2_TS Toets schriftelijk - TS BA2 Bedrijfsadm TS ,0 Blok 3 Blok 3 - week Op afspraak Blok 3 - week Blok 4 - week 00BOME14 onderwijseenheid BIV-AO / Operations Management BOME14 Deelonderwijseenheid BIV-AO / Operations Management Blok 3 - week 1,0 14BOM_T1 Toets schriftelijk - TS BOM BIV-AO / Op. Manag. 1 - T Blok 3 - week 1,0 14BOM_T2 Toets schriftelijk - TS BOM BIV-AO / Op. Manag. 2 - T BOM_WC Werkcollege - WC BOM BIV-AO / Op. Manag. - WC 0 Blok 3 00BOMH14 onderwijseenheid BIV-AO / Operations Management 3 37

38 60BOMH14 Deelonderwijseenheid BOM Herkansing 14BOMHTS Toets schriftelijk - TS BOM Herkansing - TS PO3_15 onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling x 7 x 15PO3_TR Training - TR (***) PO3 Prof. Ontwikkel. 3 - TR PO31PD Product - PD PO3 Engels 2 - PD 30 15PO32PD Product - PD PO3 Nederlands 2 - PD 30 15PO33PD Product - PD PO3 Onderzoeksvrdgh. - PD 5,5 5,5 40 5,5 Blok 3 Blok 4 - week Blok 3 - week Op afspraak Blok 3 - week Op afspraak Blok 3 - week Op afspraak 00FIME14 onderwijseenheid Financieel Management FIME14 Deelonderwijseenheid Financieel Management 14FIM_T1 Toets schriftelijk - TS FIM Fin. Management 1 - T FIM_T2 Toets schriftelijk - TS FIM Fin. Management 2 - T x 2 x 14FIM_WC Werkcollege - WC FIM Fin. Management - WC FIMH14 onderwijseenheid Financieel Management 4 60FIMH14 Deelonderwijseenheid FIM Herkansing 14FIMHTS Toets schriftelijk - TS FIM Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 Blok 4 - week 4 Blok 4 - week 9 Blok 4 Blok 4 - week 11 00INME14 onderwijseenheid Informatiemanagement INME14 Deelonderwijseenheid Informatiemanagement 14INM_T1 Toets schriftelijk - TS INM Info. management 1 - T INM_T2 Toets schriftelijk - TS INM Info. management 2 - T ,0 1,0 Blok 4 - week 4 Blok 4 - week 9 38

39 14INM_WC Werkcollege - WC INM Info. management - WC 00INMH14 onderwijseenheid Informatiemanagement 3 60INMH14 Deelonderwijseenheid INM Herkansing 7 x 2 x INMHTS Toets schriftelijk - TS INM Herkansing - TS 3 0 Blok 4 Blok 4 - week 11 00POM_15 onderwijseenheid Project Ondern. Plan MKB 5 35 POM Pract. Proj. Ond.plan MKB - 15POM_PR Practicum - PR (**) PR 7 x 5 0 Assessment - AS (*) en 15POM_AS PE Project Ondern. Plan MKB - AS 1 0 Blok 4 Blok 4 - week 9 Op afspraak 00PO4E14 onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling PO4E14 Deelonderwijseenheid Professionele Ontwikkeling 4 14PO4_T1 Toets schriftelijk - TS PO4 Beroepsethiek - TS PO4_T2 Toets schriftelijk - TS PO4 Maatsch. Oriëntatie. - TS x 2 x 14PO4_WC Werkcollege - WC PO4 Prof. Ontwikkel. 4 - WC PO4H14 onderwijseenheid Professionele Ontwikkeling PO4H14 Deelonderwijseenheid PO4 Herkansing 14PO4HTS Toets schriftelijk - TS PO4 Herkansing - TS 3 0 1,0 1,0 Blok 4 - week 4 Blok 4 - week 9 Blok 4 Blok 4 - week 11 00SP2_15 onderwijseenheid Sport SP2_TR Training - TR SP2 Sport 2 - TR 14 x 2 0 Blok Blok 4 - week 15SP2_PD Product - PD SP2 Opdrachten - PD 0 9 Op afspraak 39

40 (*) Om deel te nemen aan het assessment en de presentatie is voldoende beoordeling schriftelijk rapport een voorwaarde. Schriftelijk rapport mag eenmalig worden herkanst in de vorm van reparatie van gemaakt werk. (**) De beroepsproducten worden projectmatig uitgevoerd, in een practicumsetting. Bij de werkvorm practicum geldt een aanwezigheidsplicht. Bij afwezigheid van meer dan één practicabijeenkomsten per te maken beroepsproduct, geldt de volgende regel: - de student is niet toelaatbaar tot de dan nog volgende beoordelingsmomenten van het beroepsproduct en dient het gehele beroepsproduct over te maken. NB 1 Indien een student wordt uitgesloten van deelname aan toetsing van het beroepsproduct vanwege onvoldoende aanwezigheid bij de practicabijeenkomsten, mag het beroepsproduct eerst in het volgende studiejaar worden herkanst. NB 2 Onder éénmaal afwezig wordt ook verstaan: - tweemaal maximaal 15 minuten te laat binnen komen - ná 15 minuten is er geen toegang meer tot de practicumbijeenkomst. Dit geldt dan als één keer afwezig. (***) Bij de trainingen Professionele ontwikkeling geldt een aanwezigheidsplicht, omdat er op de trainingen leerprestaties van studenten worden gevraagd. Bij maximaal twee keer afwezig per onderwijsblok, dient de student te voldoen aan de trainingsvervangende opdracht. Indien de student deze niet haalt, of vaker afwezig is, wordt zij/hij niet toegelaten tot de toetsing van het studiedeel (zowel de opdrachten als de toets). In dit geval kan het onderdeel eerst in het volgend studiejaar worden herkanst. De bepaling NB2 zoals bij (**) beschreven, geldt hier ook. Bij de modules PO1 Nederlands en PO1 Engels geldt de volgende afwijkende regel: 'Bij maximaal één keer afwezig per module, dient de student te voldoen aan de trainingsvervangende opdracht. 40

41 Studiegidsnummer Semester 1 Bedrijfseconomie Deeltijd Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige betekenisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Blok 1/3 00BBF_15 Business Basics Finance 30 6 uur p/w 10BBP_15 Deelonderwijseenheid Plan van aanpak ondernemingsplan BBP_PD Product BBP - PvA ondernemingsplan PD 1115BBP_WC Werkcollege BBP - PvA ondernemingsplan WC Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Afname (deel)tentamen in Semesters spiegelen Afname Herkansing in 5,5 Decentraal Blok 1 - Week 4 Op afspraak Centraal Blok 1 - Geheel 10BB1_ BB1_TS 1115BB1_WC Deelonderwijseenheid Toets schriftelijk Werkcollege Tentamen Business Basics Finance 1 BB1 - Business Basics Fin 1 TS BB1 - Business Basics Fin 1 WC min 5,5 Centraal Blok 1 - Week 9 Centraal Blok 1 - Geheel Blok 2 - Week 9 10BBM_15 Deelonderwijseenheid Management game BBM_PD Product BBM - Management game PD 1115BBM_WC Werkcollege BBM - Management game WC 5,5 Decentraal Blok 1 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 1 - Geheel 10BBW_ BBW_PD 1115BBW_WC Deelonderwijseenheid Product Werkcollege Beroepsproduct Werkkapitaalbeheer BBW - BP Werkkapitaalbeheer PD BBW - BP Werkkapitaalbeheer WC 3 5,5 Decentraal Blok 1 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 1 - Geheel 41

42 Blok 2/4 10BB2_ BB2_TS 1115BB2_WC Deelonderwijseenheid Toets schriftelijk Werkcollege Tentamen Business Basics Finance 2 BB2 - Business Basics Fin 2 TS BB2 - Business Basics Fin 2 WC min 5,5 Centraal Blok 2 - Week 8 Centraal Blok 2 - Geheel Blok 3 - Week 10BBO_15 Deelonderwijseenheid Ondernemingsplan MKB BBO_PD Product BBO - Ondernemingsplan MKB PD 1115BBO_WC Werkcollege BBO - Ondernemingsplan MKB WC 5,5 Decentraal Blok 2 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 2 - Geheel 10BBV_15 Deelonderwijseenheid Pitch ondernemingsplan BBV_PE Presentatie Pitch ondernemingsplan PE 60 min 5,5 Decentraal Blok 2 - Week 9 Op afspraak 1115BBV_WC Werkcollege Pitch ondernemingsplan WC Centraal Blok 2 - Geheel Semester 2 Blok 3/1 00FMA_15 10FM1_ FM1_TS 1115FM1_WC Deelonderwijseenheid Toets schriftelijk Werkcollege Financieel management & Management accounting Tentamen Fin. man. & Man. accounting 1 FM1 - Fin man & Man acc. 1 TS FM1 - Fin man & Man acc. 1 WC 30 6 uur p/w min 5,5 Centraal Blok 3 - Week 9 Centraal Blok 3 - Geheel Blok 4 - Week 10FMF_ FMF_PD 1115FMF_WC Deelonderwijseenheid Product Werkcollege Beroepsproduct Financiële administratie FMF - BP Financiële admin. PD FMF - BP Financiële admin. WC 9 5,5 Decentraal Blok 3 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 3 - Geheel 42

43 Blok 4/2 10FM2_ FM2_TS 1115FM2_WC Deelonderwijseenheid Toets schriftelijk Werkcollege Tentamen Fin. man. & Man. accounting 2 FM2 - Fin man & Man acc. 2 TS FM2 - Fin man & Man acc. 2 WC min 5,5 Centraal Blok 4 - Week 9 Centraal Blok 4 - Geheel Blok 4 - Week 12 10FMP_ FMP_PD 1115FMP_WC Deelonderwijseenheid Product Werkcollege Beroepsproduct Planning & Controlcyclus FMP - BP Planning & Control PD FMP - BP Planning & Control WC 8 5,5 Decentraal Blok 4 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 4 - Geheel 10FMV_15 Deelonderwijseenheid Presentatie beroepsproducten FMA FMV_PE Presentatie FMV - Pres. BP FMA PE 60 min 5,5 Decentraal Blok 4 - Week 9 Op afspraak 1115FMV_WC Werkcollege FMV - Pres. BP FMA WC Centraal Blok 4 - Geheel 43

44 Bijlage C Toetsprogramma hoofdfase Bedrijfseconomie Voltijd Hoofdfase jaar 1 Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige betekenisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname (deel)tentamen in Afname Herkansing in 2000MACE15 onderwijseenheid Management Accounting MACE15 Deelonderwijseenheid MAC Management Accounting MAC_WC Werkcollege - WC MAC Management Accounting 2 - WC 2015MAC1TS Toets schriftelijk - TS MAC Management Accounting T1 2015MAC2TS Toets schriftelijk - TS MAC Management Accounting T2 2000MACH15 onderwijseenheid Management Accounting MACH15 Deelonderwijseenheid MAC Herkansing 2015MACHTS Toets schriftelijk - TS MAC Herkansing - TS 2000OPME15 onderwijseenheid Operations Management OPME15 Deelonderwijseenheid Operations Management OPM_WC Werkcollege - WC OPM Operations Management 2 - WC 2015OPM1TS Toets schriftelijk - TS OPM Operations Management T1 2015OPM2TS Toets schriftelijk - TS OPM Operations Management T x 2 x Blok , , x 2 x 2 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week 0 Blok , ,0 Blok 1 - week 4 Blok 1 - week Blok 3 - week 5 44

45 2000OPMH15 onderwijseenheid OPM Operations Management OPMH15 Deelonderwijseenheid OPM Herkansing 2015OPMHTS Toets schriftelijk - TS OPM Herkansing - TS Blok 3 - week MOB_15 onderwijseenheid Beroepsvorming: morele besluitvorming 2015MOB_WC Werkcollege - WC MOB Morele besluitvorming - WC 7 x 2 0 Blok 1 Blok 1 - week 30 1,0 2015MOB1PD Product - PD MOB Morele besluitvorming 1 - PD 4 Blok 1 - week 70 1,0 2015MOB2PD Product - PD MOB Morele besluitvorming 2 - PD Op afspraak Op afspraak 2000CFOE15 onderwijseenheid Corporate Finance CFOE15 Deelonderwijseenheid CFO Corporate Finance CFO_WC Werkcollege - WC CFO Corporate Finance 1 - WC 2015CFO1TS Toets schriftelijk - TS CFO Corporate Finance T1 2015CFO2TS Toets schriftelijk - TS CFO Coroprate Finance T2 2000CFOH15 onderwijseenheid Corporate Finance CFOH15 Deelonderwijseenheid CFO Herkansing 2015CFOHTS Toets schriftelijk - TS CFO Herkansing - TS 2000ORDE15 onderwijseenheid Organisational design 2060ORDE15 Deelonderwijseenheid Organisational design 2015ORD_WC Werkcollege - WC ORD Organisational design - WC 2015ORD1TS Toets schriftelijk - TS ORD Organisational design 1 - T1 2015ORD2TS Toets schriftelijk - TS ORD Organisational design 2 - T x 2 x Blok , , x 2 x 2 Blok 2 - week 4 Blok 2 - week 9 0 Blok , ,0 Blok 2 - week 4 Blok 2 - week 9 Blok 3 - week 5 45

46 2000ORDH15 onderwijseenheid Organisational design 2060ORDH15 Deelonderwijseenheid ORD Herkansing 2015ORDHTS Toets schriftelijk - TS ORD Herkansing - TS Blok 3 - week PPC_15 onderwijseenheid Projecten Planning & Control PPC_PR Practicum - PR (**) PPC Pract. Proj. Planning & Control - PR 14 x 3 0 Blok Blok 1 - week 30 5,5 2015PPC1PD Product - PD PPC Masterbudget - PD Op afspraak Blok 2 - week 30 5,5 2015PPC2AS Assessment - AS (*) PPC P&C-cyclus - AS 9 Op afspraak Blok 2 - week 25 5,5 2015PPC3PD Product - PD PPC Interne financiële rapportages - PD 9 Op afspraak 2015PPC4PD Product - PD PPC AO Handboek - PD 15 5,5? Op afspraak FBE115 onderwijseenheid Financial English FBE1TR Training - TR (***) FBE1 Financial English 1 - TR 14 x 2 0 Blok Blok 2 - week FBE1TS Toets schriftelijk - TS FBE 1 Financial English 1 - TS NED_15 onderwijseenheid Nederlands NED_WC Training - TR (***) NED Nederlands 3 - TR 14 x 2 0 Blok Blok 1 - week 50 1,0 2015NED_TM Toets mondeling - TM NED Debatteren - TM Blok 2 - week 50 1,0 2015NED_TS Toets schriftelijk - TS NED Argumenteren - TS 9 Blok 3 - week 5 Op afspraak Blok 3 - week FACE15 onderwijseenheid Financial Accounting 2060FACE15 Deelonderwijseenheid Financial Accounting 2015FAC_WC Werkcollege - WC FAC Financial Accounting - WC x 2 x 2 0 Blok 3 46

47 2015FAC1TS Toets schriftelijk - TS FAC Financial Accounting 1 - T1 2015FAC2TS Toets schriftelijk - TS FAC Financial Accounting 2 - T2 2000FACH15 onderwijseenheid Financial Accounting 2060FACH15 Deelonderwijseenheid FAC Herkansing 2015FACHTS Toets schriftelijk - TS FAC Herkansing - TS , ,0 3 0 Blok 3 - week 4 Blok 3 - week Blok 4 - week 2000PMA_ PMA_WC onderwijseenheid Werkcollege - WC Projectmanagement / Adv. Excel PMA Projectmanagement / Adv. Excel - WC 2015PMA1TS Toets schriftelijk - TS PMA Adv. Excel 1 - TS 2015PMA2TS Toets schriftelijk - TS PMA Projectmanagement - TS x 2 x 2 0 Blok ,0 60 1,0 Blok 3 - week 4 Blok 3 - week Op afspraak Op afspraak 2000MISE15 onderwijseenheid Management Informatiesystemen 2060MISE15 Deelonderwijs Management Informatiesystemen 2015MIS_WC Werkcollege - WC MIS Man. Informatiesystemen - WC 2015MIS1TS Toets schriftelijk - TS MIS Man. Informatiesystemen 1 - T1 2015MIS2TS Toets schriftelijk - TS MIS Man. Informatiesystemen 2 - T2 2000MISH15 onderwijseenheid Management Informatiesystemen 2060MISH15 Deelonderwijs MIS Herkansing 2015MISHTS Toets schriftelijk - TS MIS Herkansing - TS 2000BSLE15 onderwijseenheid Business Law 2060BSLE15 Deelonderwijseenheid Business Law x 2 x Blok , ,0 3 0 Blok 4 - week 4 Blok 4 - week 9 Blok 4 - week 11 47

48 2015BSL_WC Werkcollege - WC BSL Business Law - WC 2015BSL1TS Toets schriftelijk - TS BSL Business Law 1 - T1 2015BSL2TS Toets schriftelijk - TS BSL Business Law 2 - T2 2000BSLH15 onderwijseenheid Business Law 2060BSLH15 Deelonderwijseenheid BSL Herkansing 2015BSLHTS Toets schriftelijk - TS BSL Herkansing -TS 5 7 x 2 x 2 0 Blok , ,0 3 0 Blok 4 - week 4 Blok 4 - week 9 Blok 4 - week KMT_15 onderwijseenheid Kwantitatieve methoden en technieken KMT_WC Werkcollege - WC KMT Kwan. methoden en techn. - WC 14 x 2 0 Blok Blok 3 - week ,0 2015KMT1TS Toets schriftelijk - TS MKT Kwan. methoden en techn TS Blok 4 - week ,0 2015KMT2TS Toets schriftelijk - TS KMT Kwan. methoden en techn TS JMK_15 onderwijseenheid Projecten Jaarrekening MKB 2015JMK_PR Practicum - PR (**) JMK Pract. Proj. Jaarrekening MKB - PR 14 x 3 0 Blok Blok 3 - week 20 5,5 2015JMK1PD Product - PD JMK Auditrapportage - PD Blok 4 - week ,5 2015JMK2AS Assessment - AS (*) JMK Jaarrekening - AS 9 Blok 4 - week 20 5,5 2015JMK3PD Product - PD JMK MIS/ERP - PD OSU_15 onderwijseenheid Onderzoeksvaardigheden 2015OSU_WC Werkcollege - WC OSU Onderzoeksvaardigheden - WC 14 x 2 0 Blok OSU Plan van aanpak onderz. rapport. - Blok 3 - week 30 5,5 2015OSU1PD Product - PD PD Blok 4 - week 70 5,5 2015OSU2PD Product - PD OSU Onderzoeksrapport - PD 9 Blok 4 - week Blok 4 - week 11 Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak Op afspraak 48

49 FBE215 onderwijseenheid Financial English FBE2TR Training - TR (***) FBE 2 Financial English 2 - TR 14 x 2 0 Blok Blok 4 - week FBE2PE Presentatie - PE FBE 2 Financial English 2 - PE 9 Op afspraak (*) Om deel te nemen aan het assessment is voldoende beoordeling shriftelijk rapport een voorwaarde. Schriftelijk rapport mag eenmalig worden herkanst in de vorm van reparatie van gemaakt werk. (**) De beroepsproducten worden projectmatig uitgevoerd, in een practicumsetting. Bij de werkvorm practicum geldt een aanwezigheidsplicht. Bij afwezigheid van meer dan één practicabijeenkomsten per te maken beroepsproduct, geldt de volgende regel: - de student is niet toelaatbaar tot de dan nog volgende beoordelingsmomenten van het beroepsproduct en dient het gehele beroepsproduct over te maken. NB 1 Indien een student wordt uitgesloten van deelname aan toetsing van het beroepsproduct vanwege onvoldoende aanwezigheid bij de practicabijeenkomsten, mag het beroepsproduct eerst in het volgende studiejaar worden herkanst. NB 2 Onder éénmaal afwezig wordt ook verstaan: - tweemaal maximaal 15 minuten te laat binnen komen - ná 15 minuten is er geen toegang meer tot de practicumbijeenkomst. Dit geldt dan als één keer afwezig. (***) Bij de trainingen Nederlands en Financial English geldt een aanwezigheidsplicht, omdat er op de trainingen leerprestaties van studenten worden gevraagd. Bij maximaal twee keer afwezig per onderwijsblok, dient de student te voldoen aan de trainingsvervangende opdracht. Indien de student deze niet haalt, of vaker afwezig is, wordt zij/hij niet toegelaten tot de toetsing van het studiedeel (zowel de opdrachten als de toets). In dit geval kan het onderdeel eerst in het volgend studiejaar worden herkanst. De bepaling NB2 zoals bij (**) beschreven, geldt hier ook. 49

50 Bedrijfseconomie Voltijd Wenckebachweg Hoofdfase jaar 2 Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige beteknisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Afname (deel)tentamen in 5000BO-_09 Onderwijseenheid Minor 30 0 Schriftelijk final grade 0 Semester STBE12 Onderwijseenheid Bedrijfsstage Bedrijfseconomie PPO512 Deelonderwijseenheid Prof./Persoonl.ontwikk. V PPO5ST Stage / Praktijk Prof./Persoonl.ontwikk. V Stage 3312PPO5OP Opdracht Prof./Persoonl.ontwikk. V Opdracht 0 5,0 Decentraal 3300PON412 Deelonderwijseenheid Praktijkonderzoek IV PON4ST Stage / Praktijk Praktijkonderzoek IV Stage 3312PON4PD Product Praktijkonderzoek IV Product 0 5,0 Decentraal 3300STGB12 Deelonderwijseenheid Stage Bedrijfseconomie STGBST Stage / Praktijk Stage Bedrijfseconomie Stage 3312STGBAS Assessment Stage Bedrijfseconomie Assessment 0 5,0 Decentraal 50

51 Studiegidsnummer Hoofdfase jaar 3 Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige beteknisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Afname (deel)tentamen in Afname Herkansing in 4300PMDE13 Onderwijseenheid Proj.Management Decisionmaking PMDEPJ Project Proj. Man. Decisionmaking Project 7x2x2 Blok PMDEAS Assessment Proj. Man. Decisionmaking Asessment 0 Decentraal Blok 2 Op afspraak 4300AMAC12 Onderwijseenheid Adv. Management Accounting AMACWC Werkcoll. / instructiecollege Adv. Management Account.-12 Werkcollege 7x2 Adv. Management Account.-12 Toets 4312AMACTS Toets schriftelijk schrijftelijk 0 Centraal 4300ABIV12 Onderwijseenheid Advanced BIV/AO 4 14 Werkcoll. / 4312ABIVWC instructiecollege Advanced BIV-AO-12 Werkcollege 7x2 4312ABIVTS Toets schriftelijk Advanced BIV-AO-12 Toets schriftelijk 0 Centraal Blok 1 - week 9 Blok 2 - week 8 Blok 2 - week 9 Blok 3 - week 4300COCG12 Onderwijseenheid Compliance & Corp.Governance COCGWC Werkcoll. / instructiecollege Compliance&Corp.Governance Werkcollege 7x2 Compliance&Corp.Governance 4312COCGOP Opdracht Opdracht 0 Decentraal Blok 2 Op afspraak 4300AFMA12 Onderwijseenheid Advanced Financieel Management AFMAWC Werkcoll. / instructiecollege Adv. Financieel Managem.-12 Werkcollege 7x2 Adv. Financieel Managem.-12 Toets 4312AFMATS Toets schriftelijk schriftelijk 0 Centraal Blok 2 - week 8 Blok 3 - week 51

52 4300PON513 Onderwijseenheid Praktijkonderzoek V PON5TR Training Praktijkonderzoek V Training 7x2 4313PON5OP Opdracht Praktijkonderzoek V Opdracht 0 Decentraal Blok 4 Op afspraak 4300BPAV13 Onderwijseenheid Beroepsproduct Adviesrapport BPAVPJ Project Adviesrapport-13 Project 7x2x2 4313BPAVAS Assessment Adviesrapport-13 Assessment 0 Decentraal Blok 3 Op afspraak 4300POBE12 Onderwijseenheid Praktijkonderzoek BE POBEST Stage / Praktijk Praktijkonderzoek BE Stage 4300POBEAS Assessment Praktijkonderzoek BE Assessment 0 Decentraal Blok 4 Op afspraak 4300PRBE13 Onderwijseenheid Professional. Bedrijfseconomie PRBEPE Presentatie Profess. Bedrijfseconomie Assessment 0 Decentraal Blok 4 Op afspraak 52

53 Bedrijfseconomie Voltijd Fraijlemaborg oude variant Hoofdfase jaar 2 Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige beteknisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Afname (deel)tentamen in 3000BPS_ 1. Ondw.eenh. Bedrijfspracticum SAP BPS_PJ Project BPS Werkstukken + pres. - PJ 0 0 1,0 Decentraal Blok 2 30BPS_WC Werkcollege BPS Bedrijfspracticum SAP - WC 5 uur 0 Semester 1 Afname Herkansing in 3000CBU_ 1. Ondw.eenh. Capital Budgeting & Investment CBU_PJ Project CBU Cap. Budg. and Inv. - PJ 0 0 1,0 Decentraal Blok 2 30CBU_WC Werkcollege CBU Cap. Budg. and Inv. - WC 2 uur 0 Semester CF1_ 1. Ondw.eenh. Corporate Finance & Financial CF1_TS Toets schr CF1 Corp. Fin & Fin. Mkt - TS 120 min 0 1,0 Centraal Blok 2 - week 8 30CF1_WC Werkcollege CF1 Corp. Fin & Fin. Mkt - WC 3 uur 0 Semester 1 Blok 3 week 3000EXV_ 30EXV_TS 30EXV_WC 1. Ondw.eenh. Externe Verslaggeving EXV Externe Verslaggeving - Toets schr TS ,0 Centraal Blok 2 - week 8 EXV Externe Verslaggeving - Werkcollege WC 3 uur 0 Semester 1 Blok 3 week 3000FA1_ 1. Ondw.eenh. Financial Accounting FA1_TS Toets schr FA1 Fiscale jaarrekening - TS 120 min 0 1,0 Centraal Blok 2 - week 8 30FA1_WC Werkcollege FA1 Fiscale jaarrekening - WC 3 uur 0 Semester 1 Blok 3 week 53

54 3000MA1_ 1. Ondw.eenh. Management Accounting MA1_TS Toets schr MA1 Man. Accounting 1 - TS 120 min 0 1,0 Centraal Blok 2 - week 8 30MA1_WC Werkcollege MA1 Man. Accounting 1 - WC 3 uur 0 Semester 1 Blok 3 week 3000OV2_ 30OV2_TS 30OV2_WC 1. Ondw.eenh. Onderzoeksvaardigheden OV2 Onderz.vaardigheden - Toets schr TS 0 0 1,0 Decentraal Blok 2 OV2 Onderz.vaardigheden - Werkcollege WC 2 uur 0 Semester STG_ 1. Ondw.eenh. Stage STG_TS Schriftelijk STG Stageverslag - TS 0 1,0 Decentraal Semester 2 54

55 Bedrijfseconomie Voltijd Fraijlemaborg oude variant Hoofdfase jaar 3 Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige beteknisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Afname (deel)tentamen in Afname Herkansing in 5000BO-_09 1. Ondw.eenh. Minor 30 1 Schriftelijk final grade 0 Semester AFS_12 1. Ondw.eenh. Afstudeeropdracht AFS_TS Toets mond AFS afstudeeropdracht - TS 0 0 1,0 Decentraal Blok CF2_12 1. Ondw.eenh. Corporate Finance & Financial Markets CF2_TS Toets schr CF2 Corp.Fin.& Fin.Mark 2 - TS min 0 1,0 Centraal Blok 3 - week CF2_WC Werkcollege CF2 Corp.Fin&Fin.Mark.2 - WC 6 uur 0 Blok FA2_12 1. Ondw.eenh. Financial Accounting FA2_TS Toets schr FA2 deelneming - TS min 0 1,0 Centraal Blok 3 - week FA2_WC Werkcollege FA2 Fin. Accounting 2 - WC 6 uur 0 Blok MA2_11 1. Ondw.eenh. Management Accounting MA2_TS Toets schr MA2 Man.Accounting 2 - TS min 0 1,0 Centraal Blok 4 - week MA2_WC Werkcollege MA2 Man.Accounting 2 - WC 6 uur 0 Blok 4 Blok 4 week 9 Blok 4 week 9 Blok 4 week 11 55

56 Bedrijfseconomie Deeltijd Hoofdfase jaar 1 Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige betekenisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Afname (deel)tentamen in Afname Herkansing in Semester 3 Blok 1/3 2000FCO_15 Finance & Control 30 6 uur p/w 20FC1_15 Deelonderwijseenheid Tentamen Finance & Control 1 6 Semesters spiegelen 2115FC1_TS Toets schriftelijk FC1 - Finance & Control 1 TS 120 min 5,5 Centraal Blok 1 - Week FC1_WC Werkcollege FC1 - Finance & Control 1 WC Centraal Blok 1 - Geheel Blok 2 - Week 20FCB_ FCB_PD 2115FCB_WC Deelonderwijseenheid Product Werkcollege Beroepsproduct Finance & 9 Control 1 FCB - BP Finance & Control 1 PD 5,5 FCB - BP Finance & Control 1 WC Decentraal Blok 1 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 1 - Geheel Blok 2 /4 20FC2_15 Deelonderwijseenheid Tentamen Finance & Control FC2_TS Toets schriftelijk FC2 - Finance & Control 2 TS 120 min 5,5 Centraal Blok 2 - Week FC2_WC Werkcollege FC2 - Finance & Control 2 WC Centraal Blok 2 - Geheel Blok 3 - Week 20FCP_ FCP_PD Deelonderwijseenheid Product Beroepsproduct Finance & 8 Control 2 FCP - BP Finance & Control 2 PD 5,5 Decentraal Blok 2 - Week 9 Op afspraak 56

57 2115FCP_WC Werkcollege FCP - BP Finance & Control 2 WC Centraal Blok 2 - Geheel 20FCV_15 Presentatie beroepsproducten Deelonderwijseenheid F&C FCV_PE Presentatie FCV - Pres. BP F&C PE 60 min 5,5 Decentraal Blok 2 - Week 9 Op afspraak 2115FCV_WC Werkcollege FCV - Pres. BP F&C WC Centraal Blok 2 - Geheel Semester 4 Blok 3/1 2000ICS_15 20IC1_ IC1_TS 2115IC1_WC Deelonderwijseenheid Toets schriftelijk Werkcollege Internal Control Systems (BIV/AO) 30 6 uur p/w Tentamen Intern. Control Systems 1 7 IC1 - Internal Contr. Systems 1 TS 120 min IC1 - Internal Contr. Systems 1 WC 5,5 Centraal Blok 3 - Week 9 Centraal Blok 3 - Geheel Blok 4 - Week 20BFR_ BFR_PD 2115BFR_WC Deelonderwijseenheid Product Werkcollege Beroepsproduct Fin. rapportage 8 in SAP BFR - BP Fin. rapportage in SAP PD 5,5 BFR - BP Fin. rapportage in SAP WC Decentraal Blok 4 - Week 9 Op afspraak Centraal Blok 3 - Geheel Blok 4/2 20IC2_ IC2_TS 2115IC2_WC Deelonderwijseenheid Toets schriftelijk Werkcollege Tentamen Intern. Control Systems 2 IC2 - Internal Contr. Systems 2 TS IC2 - Internal Contr. Systems 2 WC min 5,5 Centraal Blok 4 - Week 9 Centraal Blok 4 - Geheel B5 (Eind augustus) 20BAD_15 Deelonderwijseenheid Beroepsproduct Adviesrapport BAD_PD Product BAD - BP Adviesrapport PD 5,5 Decentraal Blok 4 - Week 9 Op afspraak 2115BAD_WC Werkcollege BAD - BP Adviesrapport WC Centraal Blok 4 - Geheel 57

58 Studiegidsnummer Semester 5 Hoofdfase jaar 2 Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige betekenisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent Blok 1/3 3000FAT_15 Financial accounting & tax 30 6 uur p/w 30FA1_15 Deelonderwijseenheid Financial accounting & tax 8 FA1 - Financial accounting & tax 1 Toets schriftelijk 3115FA1_TS TS 120 min 5,5 Centraal FA1 - Financial accounting & tax 1 Werkcollege 3115FA1_WC WC Centraal 30BAR_15 Deelonderwijseenheid Beroepsproduct Auditrapport 6 BAU - Beroepsproduct Auditrapport Product 3115BAR_PD PD 3115BAR_WC 5,5 Decentraal Werkcollege BAU - Werkcollege WC Centraal Afname (deel)tentamen in Semesters spiegelen Blok 1 - Week 9 Blok 1 - Geheel Blok 1 - Week 9 Blok 1 - Geheel Afname Herkansing in Blok 2 - Week 9 Op afspraak Blok 2/4 30FA2_15 Deelonderwijseenheid Financial accounting & tax 2 FA2 - Financial accounting & tax 2 Toets schriftelijk 3115FA2_TS TS FA2 - Financial accounting & tax 2 Werkcollege 3115FA2_WC WC min 5,5 Centraal Centraal Blok 2 - Week 8 Blok 2 - Geheel Blok 3 - Week 30BJA_15 Deelonderwijseenheid Beroepsproduct Jaarrekening 8 BJA - Beroepsproduct Jaarrekening Product 3115BJA_PD PD 5,5 Decentraal Blok 2 - Week 9 Op afspraak 58

59 3115BJA_WC Werkcollege BJA - Beroepsproduct Jaarrekening WC Centraal Blok 2 - Geheel 30PBJ_ PBJ_PE 3115PBJ_TR Deelonderwijseenheid Presentatie beroepsproduct Jaarrekening Presentatie VBJ - Pres. beroepspr. Jaarrek. PE 60 min 5,5 Decentraal Training VBJ - Pres. beroepspr. Jaarrek. TR Centraal 2 Blok 2 - week 9 Blok 2 - Geheel Op afspraak Semester 6 Blok Onderwijseenheid Minor 30 59

60 Hoofdfase jaar 3 Studiegidsnummer Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige betekenisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Semester 7 40BVBE15 Bachelorvaardigheden BE 30 40OBBE15 Deelonderwijseenheid Ontwikkelingsplan bachelorvaardigheden BE OBE_PO Portfolio PO OBE Ontwikkelingsplan en startgesprek BE Contact uren Weging (%) Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent 1 5,5 Decentraal Afname (deel)tentamen in Blok Afname Herkansing in Op afspraak 40POBE15 Deelonderwijseenheid Professionele ontwikkeling bachelor BE POB_AS Assessment (*) POB Tussenassessment op basis tussenportfolio BE 1 5,5 Decentraal Blok Op afspraak 40IOR_15 Deelonderwijseenheid Introductie onderzoek en rapporteren BE IOR_PD Product PD IOR Adviesrapport BE PD 5,5 Decentraal 4115IOR_WC Werkcollege WC IOR Introductie onderzoek en rapporteren BE WC 40VOR_15 Deelonderwijseenheid Voortgezet onderzoek en rapporteren BE 8 Centraal 4115VOR_PD Product PD VOR Onderzoeksrapport BE PD 5,5 Decentraal 4115VOR_WC Werkcollege WC VOR Voortgezet onderzoek en rapporteren BE WC Semester 8 Afstuderen bachelor Bedrijfseconomie 40EAB_15 Onderwijseenheid Eindassessement bachelor BE 8 Centraal 4115EAB_AS Assessment AS (*) EAB Eindassessment eindportfolio BE 1 5,5 Decentraal Blok Blok Blok Blok Blok Op afspraak Op afspraak Op afspraak 60

61 40POB_15 Onderwijseenheid Praktijkonderzoek bachelor BE 22 40VPB_15 Deelonderwijseenheid Verantwoording onderzoek bachelor BE 2 % 4115VPB_PA Paper PA VPB Verantwoordingsverslag praktijkonderzoek BE 5,5 Decentraal 40PBB_15 Deelonderijseenheid Verslag onderzoek bachelor BE 20 90% 4115PBB_AS Assessment AS (**) PBB Praktijkonderzoek bachelor BE 1 5,5 Decentraal Blok Blok Op afspraak Op afspraak (*) Om deel te nemen aan het assessment is voldoende beoordeling portfolio een voorwaarde. Portfolio mag eenmalig worden herkanst in de vorm van reparatie van gemaakt werk. (*) De student heeft onder de volgende voorwaarden toegang tot de verdediging/assessment van verslag onderzoek bachelor BE: - afstudeerrapport vóór de deadline ingeleverd - positieve (schriftelijke onafhankelijke) beoordeling van de 1e examinator aangaande het afstudeerrapport - positieve (schriftelijke onafhankelijke) beoordeling van de 2e examinator aangaande het afstudeerrapport 61

62 Studiegidsnummer Bedrijfseconomie Duaal Hoofdfase jaar 3 Werkvorm (wit) Toetsvorm (grijs) Titel (volledige beteknisvolle omschrijving) Studie punten (ECTS) Contact uren Weging (%) Jaar 4 cluster Minor 30 1 Blok WP0913 Onderwijseenheid werkperiode WP09_AS Assessment WP3 portfolio-assessment 9 T: 120 min 4200AFEC13 Onderwijseenheid ASS31 afstudeeropdracht AFE_PD Product AFST31afstudeeropdracht 20 T: 120 min Minimum Waarde (cijfer) Afname Centraal: door BB Decentraal: door docent 0 Decentraal 0 Decentraal Afname (deel)tentamen in T: Blok 4 Geheel, L: geheel semester T:Blok 1 Geheel, Blok 2 Geheel, Blok 3 Geheel, Blok 4 Geheel, L: geheel semester Afname Herkansing in blok 2 week 8/9 4200SL1C11 Onderwijseenheid Studieloopbaanplanning SL1_SL Studieloopbaanbegeliding SLP31-w ind. Opdracht 1 0 Decentraal blok 4 week 11 62

63 Minoren Het onderstaande overzicht geeft aan welke minoren onder verantwoordelijkheid van de opleiding Bedrijfseconomie wordt aangeboden. De link verwijst naar een uitgebreide minorbeschrijving op de HvA-minorensite. MBEA MBELB MBELD MERM MFAO MMCO MOA dtbel dtmmc O MACBA MACC ON Beleggingsadvise ur ism NIBE-SVV Beleggen Breed Beleggen Diep Enterprise Risk Management Financieel Advies en Ondersteuning Management Control Ondernemingsad visering MKB Beleggen Management Control Academic minor Doorstroomminor - programme Business Administration Academic minor Doorstroomminor - programme Accountancy & Control tudiegids%20dem%20be-minor% %20versie%200.1.pdf 0minor% %20versie%200.1.pdf perationeel%20technisch,%20studiegids%20dem%20be-minor% %20-%20versie%200.1.pdf en inancieel%20strategisch,%20studiegids%20dem%20be-minor% %20-%20versie%200.1.pdf udiegids%20dem%20be-minor%20% %20-%20versie%200.1.pdf ds%20dem% %20v%200.1.pdf %20minor% %20-%20versie%200.1.pdfhttp:// anagement,%20studiegids%20dem%20dt%20be-minor% %20versie%200.2%20.pdf Administration,%20Studiegids%20DEM%20BE-minor% %20versie%200.2-%20.pdf ancy%20and%20control,%20studiegids%20dem%20be-minor% %20versie%200.1.pdf 63

64 International Financial Management Year 2, Due to the discontinuation of the IFM programme, no classes for second year modules are offered. Year 3 and 4, minor, placement and dissertation in Minor and exchange All IFM students have to do their minor abroad. However, students who have completed their secondary education outside the Netherlands may decide to do a minor at the HvA. They must in this case inform the IFM Student Advisor. In this case, English-language minors at HvA that can be chosen are: MBPI 6000BPME13 Business Process Integration, variant Management (eng) MENT 6000MEN14 Entrepreneurship MLABS 6000LAB_13 Latin American Business Studies MINTM 6000INTM14 International Marketing MEBS 6000MBES13 European Business Studies MACBS 6000MAAC13 Academic minor Doorstroomminor - programme Business Studies MHRG 6000GLOB13 HRM in the Global Context MINTB 6000INTB14 International Banking Other minor requirements: There should be no overlap between the minor and the major. The minors MBPI Business Process Intergration, variant Finance and the minor MINFI International Financial Management cannot be choosen due to overlap. Students who choose to do a minor at HvA or another University of Applied Sciences in the Netherlands should enrol on time and need approval of the Examination Board before the start. Before starting a minor at a foreign partner institute (exchange in semester 5, 6 or 7) or at HvA or another University of (Applied) Sciences in the Netherlands, the following rules apply: To be able to participate in the ranking procedure for the exchange study programme, students must have passed year 1 (P) and have obtained at least 20 EC in year 2. Before starting an exchange study programme or a minor at HvA or another University of Applied Sciences in the Netherlands students must have obtained at least 40 EC in the main phase. Students who want to do the exchange study programme in French, German, Spanish or Portuguese must have passed the first five modules of that language. If the teaching language at the partner institute is English, students must have passed the first four English modules. For the exchange study programme, students must submit a study plan with the subjects chosen to the Study Abroad Advisor who has a mandate from the Examination Board for approval. If a student obtains less than 20 ECs in a minor or exchange study programme, the student has to spend another semester on a new minor. If a student needs to make up at most EC for failed exchange subjects, the student must choose subjects offered to exchange students at the International Business School, keeping in mind that there should be no overlap with the major or the exchange study programme. Students should contact the study advisor before the start of the semester concerned to discuss the subjects they choose. Placement and dissertation Semesters 5 and 6 (exchange/minor and placement) are interchangeable. Other semesters are interchangeble on request only. Students need to discuss this with the study advisor. Before starting the placement, students must have passed the 1 st year (P) of the IFM programme and must have obtained at least 50 EC in the main phase, including both 2 nd year modules Corporate Finance and Management Accounting 2. If a student has a pass grade for one of the modules Corporate Finance or Management Accounting 2 only, (s)he must consult the Student Advisor on their study plan. The Study Advisor can grant permission to start the placement in case a student s study progress would be unduly impeded otherwise. Before starting the dissertation in semester 8, students must have passed year 1 (P) and must have obtained at least the 115 EC in the main phase and have completed the placement (i.e. uploaded the final version of the placement report). The credits for the placement may be included in these 115 credits.

65 65

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design CROHO-nummer 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 05-06 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding: Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Sport and Physical Education) CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement CROHO-nummer 34464 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE voltijd CROHO-nummer 446 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 015-016 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve technieken CROHO-nummer 353 CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Nederlands CROHO-nummer 3598 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding BOUWKUNDE CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34402 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer 34405 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 01-015 Bacheloropleiding Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 3570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Accountancy CROHO-nummer 34406 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Voeding en Dietetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 04-05 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie CROHO-nummer 34105 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bouwkunde CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bacheloropleiding pedagogiek en Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek CROHO-nummers 35158 en 35204 Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie CROHO-nummer 35202 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bachelor of Science programma Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Engineering, Design and Innovation CROHO-nummer 39240 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bouwtechnische bedrijfskunde CROHO-nummer 34261 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde CROHO-nummer 3426 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 05-06 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Maatschappijleer CROHO-nummer 54 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Financial Services Management CROHO-nummer: 34414 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in scheikunde CROHO-nummer 35261 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Aviation CROHO-nummer 39225 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding: Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Sport and Physical Education) CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Elektrotechniek CROHO-nummer 34267 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Logistics Engineering CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn CROHO-nummer 35388 CROHO-nummer 80045 Associate-degree Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie CROHO-nummer 35202 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer 34405 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34402 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding HBO-ICT, Business IT & Management, Informatica en Technische Informatica CROHO-nummers 30020, 39118, 34479, 34475 Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels CROHO-nummer 35195 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design CROHO-nummer 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Forensisch Onderzoek CROHO-nummer 34112 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve technieken CROHO-nummer 35423 CROHO-nummer 80052 Associate-degree Deze Onderwijs-

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Elektrotechniek CROHO-nummer 34267 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Accountancy CROHO-nummer 34406 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding SPH - Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Built Environment CROHO-nummer 39280 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Informatica/Technische Informatica en Business IT and Management CROHO-nummers 34479 34475 39118 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek in het voortgezet onderwijs CROHO-nummer 35245 CROHO-nummer 80051 Associate-degree

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Bouwkunde CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/-namen invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam in. Indien in artikel 1.2 wordt aangegeven dat deze OER geldt voor een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans CROHO-nummer 35196 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CROHO-nummer 34610 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Aviation CROHO-nummer 39225 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Amsterdam CROHO-nummer : 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in wiskunde CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement CROHO-nummer 34464 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Financial Services Management CROHO-nummer: 34414 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34007 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Logistics Engineering CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Engineering, Design and Innovation CROHO-nummer 39240 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Nederlands CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Maatschappijleer CROHO-nummer 35411 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Logistiek en Economie CROHO-nummer 34436 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Ergotherapie CROHO-nummer 34574 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Bacheloropleiding pedagogiek en Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in pedagogiek CROHO-nummers 35158 en 35204

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 016-017 Bacheloropleiding Engineering CROHO-nummer 30107 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voorgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie CROHO-nummer 34105 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Human Resource Management CROHO-nummer 34609 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie CROHO-nummer 35203 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het

Nadere informatie