Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403)"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK ) 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak Lockie-T, gevestigd te Harmelen op de Korenmolen 4, 3481AV, aangeduid als Lockie-T. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en met overeenkomsten van Lockie-T. 1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Lockie-T met een afnemer aanvullende voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten worden getekend door zowel Lockie-T en haar afnemer. Deze maken ook deel uit van de algemene voorwaarden. 1.4 Een afnemer, die volgens de algemene voorwaarden een contract af heeft gesloten met Lockie-T, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per of per fax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 2. Offertes 2.1 Offertes zijn altijd vrijblijvend, tenzij er in de offerte iets anders is vermeld. 2.2 Prijsvermeldingen op de website van Lockie-T, of per of fax verstuurd, zijn geen offertes. 3. Totstandkoming van deze overeenkomst 3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de bestelling of reparatieopdracht van de afnemer is beoordeeld door Lockie-T. Lockie-T heeft het recht om zonder opgave van redenen een bestelling of reparatieopdracht niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden. 4. Prijzen 4.1 De producten of diensten van Lockie-T worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de dag dat Lockie-T het product verstuurt of de dienst levert. Bij diensten waarbij van te voren in een contract is afgesproken wat de geldende prijs is, gelden niet de dagprijzen. 4.2 Voor alle orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

2 5. Verzending en aflevering 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt Lockie-T de beste wijze van verzending van een product. In het geval dat Lockie-T gekozen heeft voor het soort verzending, reizen alle producten voor risico van Lockie-T. Op het moment dat de afnemer het product in ontvangst neemt, vervalt dit risico voor Lockie-T. Vanaf dat moment is de afnemer aansprakelijk voor alle risico s. 5.2 De afnemer is verplicht bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke hiervan worden de producten voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 5.3 Lockie-T heeft het recht om de opgeslagen producten, als de afnemer deze niet binnen twee maanden heeft afgehaald, de producten te verkopen. De afnemer is verplicht alle kosten te voldoen die zij en Lockie-T overeengekomen zijn. 6. Leveringstermijnen 6.1 De leveringstermijn gaat in zodra er over alle details tussen Lockie-T en de afnemer overeenstemming is en alle noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Lockie-T. 6.2 De opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 6.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben nooit en te nimmer tot strekking dat Lockie-T na het verlopen hiervan in verzuim is. 6.4 Het overschrijden van een leveringstermijn door Lockie-T geeft de afnemer nimmer het recht tot schadevergoeding, kortingen, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen Lockie-T. 7. Betaling 7.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen is, bij bedragen onder de 50 euro contant te geschieden bij aflevering van de producten of na het verrichten van de overeengekomen diensten. In het geval Lockie-T een factuur stuurt naar de aannemer, dient te betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2 Lockie-T heeft het recht om voor inkoop van producten, of voor het voorfinancieren van diensten, een aanbetaling te vragen van 0 tot 100%. Dit dient altijd schriftelijk te zijn overeengekomen met de afnemer. 7.3 Indien de afnemer de factuur niet op de uiterste betaaldatum heeft voldaan, is de afnemer rente aan Lockie-T verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een al ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. 7.4 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Lockie-T tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer verplicht de gemaakte kosten van Lockie-T te vergoeden voor deze incasso. Deze tarieven zijn overeenkomstig met het tarief van het incassobureau dat door Lockie-T is ingeschakeld, met een minimum van 100,00.

3 7.5 Niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag geeft Lockie-T het recht om de overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op een schadevergoeding of het verplichten van Lockie-T het verlies en eventuele vervolgschade te voldoen. 7.6 In behandeling genomen reclames of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling. 8. Eigendomsvoorbehoud 8.1 Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Lockie-T de zaken verhuren of te verpanden, zolang het openstaande bedrag nog niet door de afnemer is betaald. 8.2 Lockie-T houdt zich het recht voor om producten of delen daarvan die ingevolge van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, in bezit te houden totdat de afnemer alle openstaande facturen heeft voldaan. 9. Klachten 9.1 Klachten in het algemeen, of over producten en diensten, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of levering van de diensten c.q. de facturen, dan wel binnen acht dagen nadat er een eventueel gebrek aan de producten of diensten ontdekt is c.q. ontdekt had moeten kunnen worden, schriftelijk en met een goede omschrijving van de klacht aan Lockie-T kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Lockie- T geacht haar verplichtingen te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de producten of de diensten c.q. de facturen als juist heeft erkend. 9.2 Klachten geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten, dan wel een gedeeltelijke betaling. 9.3 Indien een klacht door Lockie-T of één van de leveranciers van Lockie-T gegrond wordt bevonden, heeft Lockie-T het recht om een keuze te maken tussen het product of de dienst te vervangen met minimaal dezelfde specificaties, de factuur en het factuurbedrag te herzien, eventuele of gedeeltelijke restitutie van de kosten van het product of de dienst of het terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden. 9.4 De afnemer dient Lockie-T de gelegenheid en tijd te geven eventuele klachten op te lossen en producten of diensten bij haar leverancier te laten vervangen. 9.5 Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd aan Lockie-T. De afnemer is verplicht het factuurbedrag aan Lockie-T te voldoen indien de afnemer toch software retourneert met een verbroken zegel.

4 10. Garantie 10.1 Lockie-T staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de hierna volgende bepalingen vermeld staan Op een uitgevoerde reparatie wordt door Lockie-T 1 maand garantie verleend. Op nieuw geleverde computers door Lockie-T wordt 2 jaar garantie geleverd, behalve op de producten in deze computer die door de leverancier met minder dan 2 jaar garantie worden geleverd Indien een afnemer Lockie-T heeft verzocht om een reparatie te doen en het product niet binnen twee maanden opgehaald is nadat Lockie-T schriftelijk, telefonisch, per of per fax heeft gemeld dat de reparatie voltooid is wordt de afnemer geacht afstand te hebben gedaan van het ingeleverde product ten behoeve van Lockie-T De door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Lockie-T of één van haar leveranciers te verwijten fouten, voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie, zullen door Lockie-T of één van haar leveranciers zo snel mogelijk worden hersteld, vervangen, of als het nodig is teruggenomen tegen creditering. Als de garantie onder die van een leverancier van het product valt, zal Lockie-T zorg dragen voor het contact tussen de afnemer en de leverancier van het product Voor alle, hier niet genoemde producten, geeft Lockie-T geen garantie, tenzij anders is vermeld De afnemer kan geen beroep doen op garantie als: A: De afnemer het product heeft verwaarloosd en dit aantoonbaar is. B: De afnemer wijzigingen aan het product of de producten heeft aangebracht, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens Lockie-T zijn verricht. C: Onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: Het product niet op de gebruikelijke, dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze onderhouden is. E: Het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. F: De afnemer op elke andere wijze onachtzaam heeft gehandeld. 11 Handelsmerken 11.1 De fabrieks- of de handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Lockie-T geleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

5 12. Aansprakelijkheidsbeperking Lockie-T, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is Onverminderd het vorenstaande is Lockie-T in ieder geval nooit aansprakelijk: A: bij geen of niet tijdige levering. B: voor gegevens, vermeld in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 13. D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt. E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Lockie-T s bedrijfsruimte bevinden. F: voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen. H: voor schade veroorzaakt door geleverde software. I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers, zoals harde schijven. J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen Indien Lockie-T in enig geval, ondanks bovenstaande punten, voor schade aansprakelijk is, aanvaardt Lockie-T slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door Lockie-T haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Lockie-T niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

6 12.4 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lockie-T of haar leidinggevende mensen. 13. Overmacht 13.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze niet kan worden nagekomen wegens omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Lockie-T niet bekend konden zijn, geldt zowel de afnemer als voor Lockie-T als overmacht Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Lockie-T alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulpmiddelen of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Lockie-T redelijkerwijs niet te verzekeren zijn Lockie-T heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen met de afnemer op te schorten. In geen geval is Lockie-T verplicht om enige boete of schadevergoeding te betalen als gevolg van overmacht. 14. Toepasselijk recht 14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

1.1 In deze voorwaarden wordt PC Den Helder, gevestigd te Den Helder, Wezenstraat 1c, 1781 GJ,

1.1 In deze voorwaarden wordt PC Den Helder, gevestigd te Den Helder, Wezenstraat 1c, 1781 GJ, 1. Aanduiding 1.1 In deze voorwaarden wordt PC Den Helder, gevestigd te Den Helder, Wezenstraat 1c, 1781 GJ, aangeduid als PC Den Helder, en haar contractpartner als afnemer. 1.2 Deze Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 1. Algemeen Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 1.1. In deze voorwaarden wordt CompuRep, gevestigd te Bussum aan de Jacob Obrechtlaan 16a 1401 CG aangeduid als CompuRep en haar contractspartner als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12-07-13 onder nummer 58262881.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12-07-13 onder nummer 58262881. Algemene voorwaarden van de eenmanszaak PcDienst, kantoorhoudende te Amsterdam, Reinaert de Vosstraat 13, K.v.K.-nummer: 58262881 (handelsregister te Amsterdam). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden S. O. Services

Algemene Voorwaarden S. O. Services 1. Algemeen 1.1. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met S. O. Services betreffende de reparatie, onderhoud van computers, laptops, componenten, randapparatuur, leencomputers en de

Nadere informatie

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met PC.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met PC. 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt Priest Computers, gevestigd te Waalwijk aan de Hofstad 51, 5142 NH en Priest Computers, gevestigd te Waalwijk aan de Loeffstraat 34j, 5142 ER, aangeduid als PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DAVOTECH.NL - KVK: AMSTERDAM - NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN DAVOTECH.NL - KVK: AMSTERDAM - NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN DAVOTECH.NL - KVK: 66854407 AMSTERDAM - NEDERLAND 1 Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt DAVOTECH.NL gevestigd te Laren aan de Gooiergracht 115, 1251VD Aangeduid als DAVOTECH.NL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt

Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt ServerHome gevestigd te Harmelen aan de Energieweg 25 - A aangeduid als ServerHome en haar contract partner als afnemer.

Nadere informatie

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2 De prijscouranten en prijsvermeldingen van whizz zijn geen offerte.

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2 De prijscouranten en prijsvermeldingen van whizz zijn geen offerte. Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Whizz, gevestigd te Riel aan de Kwartierlaan 13, 5133 CP, aangeduid als whizz en haar contractspartner als afnemer. 1.2 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1 : Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bescreenshop.be betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met PCL Den Haag BV.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met PCL Den Haag BV. Algemene voorwaarden PCL Computers BV Artikel 1: Algemeen 1. In deze voorwaarden wordt PCL Den Haag BV aan de Laan van Meerdervoort 453-459-461, te Den Haag aangeduid als PCL Den Haag BV en haar contractpartner

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EURO DISCOUNT - EURO BUSINESS COEVORDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EURO DISCOUNT - EURO BUSINESS COEVORDEN ALGEMENE VOORWAARDEN EURO DISCOUNT - EURO BUSINESS COEVORDEN ZAKELIJKE AFNEMERS 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Euro Discount (ook handelend onder handelsnaam Euro Business), gevestigd te Coevorden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden 1 Definities Algemene verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden Onder de koper of opdrachtgever wordt hierna verstaan: de wederpartij van Dekape, met wie een koop-, huur- of andere overeenkomst wordt

Nadere informatie

1.1. In deze voorwaarden wordt Gronico, gevestigd aan de Wezenweid 21 te Spierdijk, verder te noemen opdrachtnemer.

1.1. In deze voorwaarden wordt Gronico, gevestigd aan de Wezenweid 21 te Spierdijk, verder te noemen opdrachtnemer. Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt Gronico, gevestigd aan de Wezenweid 21 te Spierdijk, verder te noemen opdrachtnemer. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS -, DIENSTEN - EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN COMPUTERHULP THUIS te VEENENDAAL

ALGEMENE LEVERINGS -, DIENSTEN - EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN COMPUTERHULP THUIS te VEENENDAAL ALGEMENE LEVERINGS -, DIENSTEN - EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN COMPUTERHULP THUIS te VEENENDAAL Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Een natuurlijk

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle leveringen, handelingen, offertes en aanbiedingen welke gedaan worden door RGB LASER VERKOOP.

Leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle leveringen, handelingen, offertes en aanbiedingen welke gedaan worden door RGB LASER VERKOOP. Leveringsvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle leveringen, handelingen, offertes en aanbiedingen welke gedaan worden door RGB LASER VERKOOP. Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van 112Goedkoop.nl

Algemene Voorwaarden van 112Goedkoop.nl Algemene Voorwaarden van 112Goedkoop.nl 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt 112Goedkoop.nl, gevestigd te Oudebildtzijl v. Albadaweg 127, 9078 VV, aangeduid als 112Goedkoop.nl en haar contractspartner

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes Artikel 3 Overeenkomsten Artikel 4 Afbeeldingen Artikel 5 Prijzen en betaling

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes Artikel 3 Overeenkomsten Artikel 4 Afbeeldingen Artikel 5 Prijzen en betaling Artikel 1 Algemeen 1.1 PC Doker Hilversum is een onderdeel van Domingues BV. Hierna te noemen alleen PC Dokter Hilversum. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PC

Nadere informatie

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met SBI.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met SBI. Algemene voorwaarden SBLOM ICT 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt SBLOM ICT., gevestigd te Dordrecht aan de Pijnenburg 15, 3328DA, aangeduid als SBI en haar contractspartner als afnemer. 1.2. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MerkPC

Algemene voorwaarden MerkPC Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt, gevestigd te Gagarinstraat 31 te Krommenie, verder aangeduid als en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder mede

Nadere informatie

PC Dokter Amsterdam valt onder de eenmanszaak PC Dokter. Hierna te noemen alleen PC Dokter Amsterdam.

PC Dokter Amsterdam valt onder de eenmanszaak PC Dokter. Hierna te noemen alleen PC Dokter Amsterdam. Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 PC Dokter Amsterdam valt onder de eenmanszaak PC Dokter. Hierna te noemen alleen PC Dokter Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden van FietsenOnline.com

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden van FietsenOnline.com ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van FietsenOnline.com FietsenOnline is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20125549 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt FietsenOnline.com,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DTA Systems BV

Algemene Voorwaarden DTA Systems BV Algemene Voorwaarden DTA Systems BV 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Verkoper:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STERCONCEPTS BV. SterConcepts BV is aanbieder van diverse cadeaubon concepten.

ALGEMENE VOORWAARDEN STERCONCEPTS BV. SterConcepts BV is aanbieder van diverse cadeaubon concepten. ALGEMENE VOORWAARDEN STERCONCEPTS BV SterConcepts BV is aanbieder van diverse cadeaubon concepten. Artikel 1 - Definities SterConcepts BV cadeaubonnen: Cadeaubon concepten die door SterConcepts BV worden

Nadere informatie

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden MG - ICT Versie Pagina 1

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden MG - ICT Versie Pagina 1 A L G E M E N E V E R K O O P -, L E V E R I N G S - E N B E T A L I N G S V O O R W A A R D E N MG ICT Heliumstraat 270 2718RS Zoetermeer KvK nr. 27290257 A r t i k e l 1 A l g e m e e n 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Rozemacoatings webshop is ingeschreven bij de K.V.K. te Groningen als Rozema Coatings BV Onze K.V.K. nummer is: 02325148 Btw nr: NL805750290B01

Rozemacoatings webshop is ingeschreven bij de K.V.K. te Groningen als Rozema Coatings BV Onze K.V.K. nummer is: 02325148 Btw nr: NL805750290B01 Rozemacoatings webshop is ingeschreven bij de K.V.K. te Groningen als Rozema Coatings BV Onze K.V.K. nummer is: 02325148 Btw nr: NL805750290B01 Adres: Rozema Coatings BV Havennummer 3009 Seendweg 18-20

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer.

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Artikel 1 Algemeen 1. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Veldmeyer worden aangegaan,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN. Versie Q4-2015

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN. Versie Q4-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Q4-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Op deze pagina staan de algemene voorwaarden beschreven m.b.t. levering van goederen en diensten van MS Computer Service Deze voorwaarden zijn verdeeld

Nadere informatie

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden - ADVITEK - Augustapolder 30 2992 SR Barendrecht KvK nr. 24306255

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden - ADVITEK - Augustapolder 30 2992 SR Barendrecht KvK nr. 24306255 Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden - ADVITEK - Augustapolder 30 2992 SR Barendrecht KvK nr. 24306255 Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Advitek Marine Systems A.M.S. B.V.,

Nadere informatie

Kitecare Stadhoudersplantsoen 214, unit SK s-gravenhage Nederland +31(0) kvk nr btw nr. NL

Kitecare Stadhoudersplantsoen 214, unit SK s-gravenhage Nederland +31(0) kvk nr btw nr. NL Kitecare Stadhoudersplantsoen 214, unit 1 2517 SK s-gravenhage Nederland +31(0)703220540 kvk nr. 56084137 btw nr. NL8519.69.999.B01 Algemene voorwaarden Kitecare Artikel 1: Definities 1.1 Kitecare: vennootschap

Nadere informatie

Koren Autoparts Geldermalsen B.V. - Poppenbouwing NZ Geldermalsen

Koren Autoparts Geldermalsen B.V. - Poppenbouwing NZ Geldermalsen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Koren Autoparts Geldermalsen B.V., tevens handelend onder de naam Korenautoparts.nl gevestigd in Geldermalsen, verder aangeduid als Koren Autoparts en haar

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Biocosmetica.nl

Algemene Voorwaarden Biocosmetica.nl Algemene Voorwaarden Biocosmetica.nl Artikel 1 Algemeen 1. In deze voorwaarden wordt Biocosmetica.nl, handelend onder namen Biocosmetica.nl en Ygdrasil Natuurcosmetica, gevestigd te Dordrecht en geregistreerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PC Maasland VOF Datum 6-10-2011

Algemene voorwaarden PC Maasland VOF Datum 6-10-2011 Artikel 1 Algemeen In deze voorwaarden wordt PC Maasland V.O.F., gevestigd te Plantage 1 in Maasland, verder aangeduid als PC Maasland en zijn contractpartner als koper. In geval van levering van diensten

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Van: Garage Caspers / Diftcursus.nl / Caspers Track / Landie.nl Hierna te noemen: Caspers

Algemene voorwaarden. Van: Garage Caspers / Diftcursus.nl / Caspers Track / Landie.nl Hierna te noemen: Caspers Algemene voorwaarden Van: Garage Caspers / Diftcursus.nl / Caspers Track / Landie.nl Hierna te noemen: Caspers Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Offertes

Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Offertes Algemene Voorwaarden Besloten Vennootschap Internetbureau Capica gevestigd te Capelle aan de IJssel, Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 52.93.26.05. Artikel 1: Algemeen

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Aanbiedingen en offertes 3. Levering, reclames en garantie 4. Verlading en transport 5. Honorarium en prijzen 6. Betaling 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Incassokosten

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold Betaling Bij vooruitbetaling van het totale bedrag, dient u het bedrag zoals vermeld op de orderbevestiging, de volgende werkdag (er kan nog een correctie volgen, bv andere prijs, niet leverbaar enz.)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering,

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering, Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Pagina 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van : Backline Audiovisual Projects V.O.F. Te : 5571 SL Bergeijk Aan : Eijkenakker 2 KvK : 17212166 ALGEMEEN 1. Onder de opdrachtgever wordt in deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ILEXYS BV, gevestigd te Beerta (verder ILEXYS genoemd),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ACRATS Training Services B.V.

Algemene Voorwaarden ACRATS Training Services B.V. Algemene Voorwaarden ACRATS Training Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 2. AANBOD EN BESTELLING 3. OVEREENKOMSTEN

Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 2. AANBOD EN BESTELLING 3. OVEREENKOMSTEN Algemene voorwaarden Versie 23-10-2015 IT Saver B.V. Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen WWW http://www.itsaver.nl Email info@itsaver.nl Telefoon 088 076 22 22 KVK 63863669 BTW NL855432251B01 RABOBANK

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1.1 In deze voorwaarden wordt Omitec Nederland, gevestigd te Vlissingen aangeduid als Gadgetsdiscount.nl.

1.1 In deze voorwaarden wordt Omitec Nederland, gevestigd te Vlissingen aangeduid als Gadgetsdiscount.nl. Gadgetsdiscount is ingeschreven bij de K.V.K. te Breda als Omitec Onze K.V.K. nummer is: 20145499 Btw nr: NL182788325B01 Adres: Jordaenslaan 69 4383WJ Vlissingen Tel: +31 (0)118-851301 Fax: +31 (0)84-8382841

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet. Artikel 1 Algemeen

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet. Artikel 1 Algemeen Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Qball Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Qball Internet aangeduid als Qball en haar contractpartner als Opdrachtgever. 1.2 Onder "schriftelijk

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Belles-Gravures, gevestigd te Tilburg

Algemene Voorwaarden van Belles-Gravures, gevestigd te Tilburg Algemene Voorwaarden van Belles-Gravures, gevestigd te Tilburg Versie geldig vanaf 01-12-2016 Algemene voorwaarden: 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Belles-Gravures.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Letterman.nl 1. Overeenkomst 2. Offertes

Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Letterman.nl 1. Overeenkomst 2. Offertes Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Letterman.nl Gedeponeerd bij De Kamer van Koophandel Rotterdam/nummer Januari 2005 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

1.1 In deze voorwaarden wordt Contenthealth B.V. aangeduid als Contenthealth B.V. en haar contractpartner als Opdrachtgever.

1.1 In deze voorwaarden wordt Contenthealth B.V. aangeduid als Contenthealth B.V. en haar contractpartner als Opdrachtgever. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Contenthealth B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt Contenthealth B.V. aangeduid als Contenthealth B.V. en haar contractpartner als Opdrachtgever.

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Biblionet

Leveringsvoorwaarden Biblionet Leveringsvoorwaarden Biblionet Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van steendam-webshop.nl, gevestigd op de Wijnhaven 20a-21 te Delft Versie geldig vanaf 01-09-2009 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene Bedrijfsinformatie: Certeza BV Irislaan 41 2651 PP Berkel en Rodenrijs Tel: 010 5.12.13.86 Website: www.certeza.nl Emai: info@certeza.nl KVK nummer: 27260646

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Harvest-Automotive.nl / Harvest BV

Algemene Voorwaarden Harvest-Automotive.nl / Harvest BV Algemene Voorwaarden Harvest-Automotive.nl / Harvest BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Harvest-Automotive.nl / Harvest BV zijn deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden gedeponeerd onder nr. GV 5654 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen B&D Printing/Mediaconsultancy ( B&D ) begeleidt Opdrachtgevers tegen betaling van

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl

Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl Leveringsvoorwaarden SchoolDirect.nl Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van HighFlow, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van HighFlow, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. HighFlow: Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt HighFlow, gevestigd te Rotterdam, verder aangeduid als HighFlow en haar contractpartner als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Levering- en betalingsvoorwaarden van Alras allround computerservice, gevestigd en kantoorhoudende te Breda (KvK 50061453)

Levering- en betalingsvoorwaarden van Alras allround computerservice, gevestigd en kantoorhoudende te Breda (KvK 50061453) Levering- en betalingsvoorwaarden van Alras allround computerservice, gevestigd en kantoorhoudende te Breda (KvK 50061453) 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van caravancentrumbeesd.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van caravancentrumbeesd.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie