Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID"

Transcriptie

1 UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994, onder nummer Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop tot het leveren van goederen w.o. producten en machines en tot het verlenen van diensten. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde (inkoop)voorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige (inkoop)voorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die (inkoop)voorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de betreffende prijsofferten. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen vijf werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order. Artikel 3. LEVERING 3.1 Levering van goederen geschiedt, bij betaling á contant, bij afgifte. In alle overige gevallen gelden goederen als geleverd wanneer zij ter verzending gereed zijn bij het bedrijf van verkoper en koper daarvan in kennis is gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komen de goederen vanaf het moment van levering voor risico van koper. 3.2 Een door verkoper opgegeven of met koper overeengekomen leveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn.

2 3.3 Bij niet-tijdige levering zal koper verkoper schriftelijk een nadere redelijke termijn stellen om alsnog te leveren. Verkoper zal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 3.4 Verkoper heeft het recht de order in gedeelten te leveren. 3.5 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen staan de goederen ter beschikking van koper en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Voor zover de koper goederen niet tijdig afneemt, is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan, danwel de hier bedoelde goeder en aan derden te verkopen, onverminderd het recht van de verkoper eventueel door haar geleden schade op de koper te verhalen. 3.6 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vorenstaande, oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in het bedrijf van onze leveranciers, en het niet langer leveren door onze toeleveranciers. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Artikel 4. BETALING 4.1. Levering geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien op rekening geleverd wordt, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. 4.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening. Koper is niet bevoegd de nakoming van enige op hem rustende betalingsverplichting op te schorten op de beweerdelijke grond dat verkoper een van zijn verplichtingen niet zou zijn nagekomen. 4.3 Iedere betaling van koper wordt geacht de betaling van de oudste nog openstaande factuur te zijn, eventueel vermeerderd met interest en kosten. Dit geldt ongeacht of bij betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. 4.4 Verkoper is wanneer hij van oordeel is dat koper zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, gerechtigd van koper vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd alle overige vorderingen die hij op koper heeft direct op te eisen en is verkoper bevoegd verdere leveranties op te schorten totdat de openstaande facturen inclusief renten en kosten, volledig zijn voldaan. 4.6 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, in het bijzonder de werkelijk te maken kosten van rechtsbijstand in het kader van een procedure, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste gelijk zijn aan het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 250,00. Verkoper hoeft niet aan te tonen dat buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

3 4.7 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan koper door te berekenen. Alle heffingen en belastingen van overheidswege en eventuele verhogingen daarvan zal verkoper eveneens steeds kunnen doorberekenen. Artikel 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerder leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn voldaan. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. De koper verplicht zich reeds nu en voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen. Artikel 6. MERKEN EN EMBALLAGE Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Slechts binnen 30 dagen na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen. Artikel 7. KLACHTEN 7.1 Reclames dienen te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, danwel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt. 7.2 Reclames dienden te geschieden bij aangetekend schrijven. 7.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame. Artikel 8. GARANTIE 8.1 Tenzij anders overeengekomen gelden voor door verkoper geleverde goederen de door zijn leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

4 8.2 Alle garantieverplichtingen vervallen naast de door de leverancier van verkoper genoemde gevallen in het geval: a. van normale slijtage; b. wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van verkoper aan het geleverde heeft plaatsgevonden; c. het geleverde is bewerkt en/of verwerkt; d. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden; e. gebreken zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische invloeden; f. het geleverde is blootgesteld aan vocht en vuil en andere soortgelijke omstandigheden; g. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt; h. van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of i. koper de gebruiksaanwijzing omtrent het geleverde niet is nagekomen. 8.3 Geen enkele aansprakelijkheid wordt door verkoper aanvaard, voortvloeiend uit overschrijding van levertijden, ontoereikende medewerking door koper, noch voor personen- en letselschade, ideële schade, bedrijfsschade, milieuschade of gevolgschade. 8.4 De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. 8.5 Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd. 8.6 Iedere vordering tot betaling van schadevergoeding jegens de verkoper vervalt door het enkele ver loop van drie maanden na het ontstaan van de vordering. Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT 9.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 9.2 Het te Wenen tot stand gekomen Koopverdrag Convention on Contracts for the International Sale of Goods van 11 april 1980 is niet van toepassing. 9.3 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij verkoper de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter.

5 PIECOM GEREGELD CLEANING PRODUCTS Piecom B.V. Bovendijk 217 Postbus LC Rotterdam T +31(0) F +31(0)

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A Vijftiende uitgave Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van AB Riool Gevestigd te Amsterdam, Vredenhofpad 7 // 1051 LK Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net/ onder het web address: http://www.voorwaarden.net/opvragen/pbhxsc/ Artikel 1: Geldigheid

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ETB De Noord Holding B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V. Artikel

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01075296

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01075296 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Ontwerper / meubelmaker Ineke van der Blom Gevestigd te Marrum aan de Stasjonwei 1, 9073 GJ Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer

Nadere informatie

Vista Mar Fashion www.vistamar- fashion.com Kvk nr 27335936

Vista Mar Fashion www.vistamar- fashion.com Kvk nr 27335936 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN Vista Mar Fashion Gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 27335936 ALGEMEEN

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Den Haag

Algemene voorwaarden. Den Haag Den Haag Artikel1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door OPGEWEKT b.v. aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, lease, verhuur, reparatie en onderhoud van auto s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vadrupak B.V. te Tiel, nader te noemen verkoper, en haar wederpartij,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

1.1 Onder "levering" wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan.

1.1 Onder levering wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan. Harald vertaalbureau voor alle EU-talen (Harald vertaalbureau voor alle EU-talen is ingeschreven bij de KVK te Utrecht onder de bedrijfsnaam Vertaalbureau Stegeman. In de praktijk wordt Harald Vertaalbureau

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V., gevestigd te (1562 KS) Kolblei 2 te Krommenie. Koper:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie