FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement van het Instituut goed. Dit gebeurde na verwerking van de opmerkingen van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, geformuleerd in haar advies van 27 mei De voogdijminister van het BIBF, de Heer Rik Daems, bevoegd voor Middenstand, keurde dit reglement van inwendige orde goed op 8 november 2002 overeenkomstig artikel 7 1bis van de Kaderwet van 1 maart Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks U kan de nieuwe versie van het huishoudelijk reglement consulteren via onze website BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties 1. Situering van het probleem Welke gevolgen heeft de wederverkoop van een auto op het vlak van de BTW wanneer de belastingplichtige die onderworpen is aan de BTW en recht op aftrek heeft, het als bedrijfsmiddel heeft aangekocht? Moet er een onderscheid worden gemaakt naargelang die investering oorspronkelijk geheel of gedeeltelijk voor het privé- en/of voor het bedrijfspatrimonium bestemd was? Speelt het een rol of de verkoper een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is? Hoeveel bedraagt de aftrekbare BTW bij aankoop? Hoeveel BTW moet er worden betaald bij de wederverkoop, na gebruik van het voertuig? Moeten er eventueel regularisaties worden verricht? Hoe moet dit correct worden verwerkt in de periodieke BTW-aangifte? Op al deze vragen krijgt u een antwoord. 2. Wederverkoop na gebruik als bedrijfsmiddel 2.1. Inleiding Eenvoudigheidshalve gaan wij er van uit dat de koper steeds een bedrag van EUR heeft betaald. I N H O U D Flash 1 BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties 1 Bestuur en dagelijks bestuur in een naamloze vennootschap 5 VIZO erkent geen bedrijfsadviseurs meer 8 1 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 3 0 N O V E M B E R

2 Het speelt hier geen rol of de BTW geheel of gedeeltelijk verschuldigd is, hij wordt geacht altijd deel uit te maken van deze prijs. Het gaat hier dus om een bedrag inclusief BTW. Bovendien wordt het BTW-tarief geacht onveranderlijk 21 % te bedragen. We laten hier alle redenen tot vrijstelling of toepassing van het tarief van 6 % voor mindervaliden buiten beschouwing Eerste situatie Natuurlijke persoon Voertuig volledig bestemd voor het bedrijfspatrimonium vanaf de aankoop Maximum aftrekbaarheid van 50 % bij de aankoop Bij de wederverkoop moet er 21 % BTW worden betaald op de totaliteit van de maatstaf van heffing. De verrichting wordt als volgt vermeld in de periodieke aangifte : in het rooster 03 voor ,00 EUR x 100/121, hetzij 8 264,46 in het rooster 54 voor ,00 EUR x 21/121, hetzij 1 735, ,00 Het feit dat de belastingplichtige niet meer dan de helft van de BTW, geheven bij de aankoop, heeft mogen aftrekken hoewel hij deze volledig voor zijn bedrijfspatrimonium heeft bestemd, oefent geen weerslag uit op de taxatie bij de wederverkoop. Dat zou ook het geval zijn wanneer de belastingplichtige dat voertuig bij een particulier had gekocht, dus zonder BTW, met als gevolg dat hij geen belasting in aftrek had kunnen brengen. Ook voor een aankoop onder de regeling van belastingheffing over de winstmarge zou dat het geval geweest zijn, hoewel er geen BTW mag worden afgetrokken voor de aankopen onder dat stelsel. Voor de toepassing van de BTW moet men er immers van uitgaan dat de belastingplichtige deze hoedanigheid voor de totaliteit van deze verkoop van het bedrijfsmiddel bezit. Dat heeft te maken met het feit dat hij deze investering volledig had bestemd voor zijn bedrijfspatrimonium van belastingplichtige die onderworpen is aan de BTW met recht op aftrek. Enkel om die reden is de BTW verschuldigd op de totaliteit van de verkregen verkoopprijs. Er kan of moet achteraf geen regularisatie worden verricht. Sommigen stellen toch voor om 50 % van de BTW te regulariseren in het rooster 62 van de periodieke aangifte wanneer de niet-aftrekbaarheid van de belasting op de aankoop dat percentage bereikt. Deze handelwijze is volkomen onjuist. Want dan zou men enerzijds de totale BTW aan de koper aanrekenen en hem deze belasting volledig doen betalen aan de verkoper terwijl deze de helft ervan zou kunnen recupereren door dit bedrag in te schrijven in het rooster 62 van de periodieke aangifte Tweede situatie Natuurlijke persoon Bestemming voor het bedrijfspatrimonium ten belope van 30 % vanaf de aankoop Recht op aftrek beperkt tot 30 % In deze omstandigheden moet men er van uitgaan dat de belastingplichtige die hoedanigheid bezit voor 30 % van de verkoopprijs (inclusief BTW in onze hypothese). De verschuldigde BTW wordt als volgt berekend en betaald via de periodieke aangifte : ,00 EUR x 30 % x 100/121, hetzij 2 479,34 in het rooster ,00 EUR x 30 % x 21/121, hetzij 520,66 in het rooster ,00 inclusief BTW 21% 7 000,00 zonder BTW ,00 (prijs betaald door de koper) Er kan geen regularisatie worden gevraagd in het rooster 62. De maatstaf van heffing werd beperkt tot 30 %, gedeelte dat bestemd is voor het bedrijfspatrimonium Derde situatie Rechtspersoon Alleen bedrijfspatrimonium Beperking van de aftrek tot de helft bij de aankoop Voor een rechtspersoon bestaat er geen privé-patrimonium. Het enige patrimonium waarvoor hij zijn bedrijfsmiddelen kan bestemmen, is dat van zijn economische activiteit. 3 0 N O V E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

3 Voor een rechtspersoon die onderworpen is aan de BTW met recht op aftrek, moet het totale bedrag van de verkoopprijs worden belast. Het feit dat er geen belasting mocht worden afgetrokken bij de aankoop (aankoop bij een particulier of stelsel van de marge) of dat de aftrek beperkt blijft tot de helft (in de meeste gevallen), oefent geen weerslag uit op de taxatie van de totale verkoopprijs. De niet-aftrekbare BTW op de aanvankelijke aankoop mag niet worden verrekend in het rooster 62 van de periodieke aangifte Gunstige herziening - Gemengde belastingplichtigen onderworpen aan de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal We mogen hier de herziening van de aftrekken, ingevoerd door artikel 10, 3 van het K.B. nr. 3, zeker niet uit het oog verliezen. Dit artikel voorziet in een herziening ten voordele van de belastingplichtige wanneer een bedrijfsmiddel het voorwerp vormt van een levering en in de mate waarin de aftrek van de belasting geheven bij de aankoop van dat goed een beperking heeft ondergaan andere dan die welke voortvloeit uit de aftrekbaarheidsgrens van 50 % die voor de autovoertuigen geldt. Deze gunstige herziening geldt voor de natuurlijke of rechtspersonen die de bedrijfsmiddelen volledig bestemd hebben voor beroepsgebruik, maar voor wie de aftrekbaarheid van de «professionele» BTW, geheven bij de aankoop, werd beperkt (om een andere reden dan de toepassing van de 50 %-grens voor de autovoertuigen, b.v. de aftrek volgens het algemene verhoudingsgetal). Het bedrag van de belasting die mag worden afgetrokken ingevolge deze gunstige herziening is beperkt tot het bedrag dat als volgt wordt verkregen : maatstaf van heffing bij de wederverkoop x het tarief op het tijdstip van de aanvankelijke aankoop (laatste lid van artikel 10 van het K.B. nr. 3). Deze gunstige herziening berust inzonderheid op twee grondslagen : de periode waarin de aftrekken betreffende het bedrijfsmiddel vatbaar zijn voor herziening, is niet verstreken (vijfjaarlijkse herziening voor autovoertuigen); de aftrekbeperking spruit niet voort uit de toepassing van artikel 45, 2 van het W.BTW; met andere woorden, ze is vreemd aan de toepassing van de 50 %- grens inzake autovoertuigen. Deze laatste voorwaarde geldt voor de gemengde belastingplichtigen die aan de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal onderworpen zijn. Voor deze personen leidt de bestemming voor het beroepsgebruik, in toepassing van het algemeen verhoudingsgetal, tot een verhoogde niet-aftrekbaarheid in vergelijking met de «volledige» belastingplichtige. Veronderstel even dat de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal 70 % bedraagt. De BTW op de aanvankelijke aankoop kon slechts als volgt worden afgetrokken : eerste beperking tot de helft (eerste saldo dat slechts 50 % aftrekbare BTW oplevert); tweede beperking ingevolge de toepassing van het verhoudingsgetal van 70 % op de 50 % voortvloeiend uit de eerste beperking (effectieve aftrek van 35 %). Voorbeeld van een gunstige herziening De BTW geheven bij de oorspronkelijke aankoop in 2000 bedraagt 1 000,00 EUR (maatstaf van heffing 4 761,90 EUR, exclusief BTW). De aftrekbare BTW stemt overeen met 1 000,00 EUR x 1/2 x 70 %, hetzij 350,00 EUR (35 % van de totale BTW). In het geval van een wederverkoop binnen de vijf jaar, veronderstel in 2002, voor 2 500,00 EUR, plus BTW, zou de belastingplichtige een gunstige herziening kunnen vragen ten belope van : Niet-aftrekbare BTW van 15 % (verhoudingsgetal van 70 % op 50 % = 35 % vergeleken met de 50 % aftrekbaarheid per volledige belastingplichtige), hetzij 150,00 EUR; Vijfjaarlijkse niet verstreken herziening voor 3 jaar (2002, 2003 en 2004), hetzij 3/5; Gunstige herziening van 150,00 EUR x 3/5, hetzij 90,00 EUR; Bepaling van de grens van deze herziening, 2 500,00 EUR (wederverkoopprijs, exclusief BTW, in 2002) x 21 % (tarief op het tijdstip van de aankoop in 2000), hetzij 525,00 EUR (niet toepasbaar vermits hoger dan 90,00 EUR). Discussiepunt De toepassing van het percentage voor de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal (70 %) op de helft van de totale BTW, ingevolge de toepassing van artikel 45, 2 van het Wetboek wordt momenteel onderzocht door het Hof van Cassatie. P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

4 We houden u op de hoogte van haar beslissing. Zonder op de zaken te willen vooruitlopen, dient het voorbeeld dat wij zonet aangehaald hebben om de gunstige herziening voor de belastingplichtige nog eens extra in de verf te zetten. Uiteraard geldt zij voor alle investeringen met beperkte aftrek uit hoofde van een gemengde belastingplicht (nieuwe gebouwen die onder dit stelsel worden verder verkocht, kantoormateriaal, meubilair, enz.) en niet uitsluitend voor de autovoertuigen die onder de 50 %-aftrekbeperking vallen Periodieke BTW-aangifte niet voor privéverrichtingen Normaal gezien komen verrichtingen die voor privédoeleinden worden verwezenlijkt (waaronder de bestemming voor het privé-patrimonium) niet voor in de BTW-aangifte. De verrichtingen die zowel privé als professioneel zijn, vormen hier één van de uitzonderingen voor zover zij het voorwerp uitmaken van een uitstel van betaling (invoer, onroerende prestaties, intracommunautaire verwervingen, enz.) voor de totaliteit van de maatstaf van heffing en waarbij de betaling van de volledige BTW via de periodieke aangifte zou moeten worden verzekerd. Uiteraard zou de BTW-aftrek enkel voor het beroepsgedeelte dat recht op aftrek geeft, kunnen worden aangevraagd. Merken wij hierbij op dat boekhoudprogramma s de belastingen die via de volgende roosters worden vereffend, automatisch als aftrekbare BTW (rooster 59) verrekenen : 55 (BTW op intracommunautaire verwervingen); 56 (BTW verschuldigd door de medecontractant); 57 (BTW verschuldigd op invoer mits machtiging). Dat is een zware vergissing. Ze moet worden verbeterd door de niet-aftrekbare BTW in het rooster 61 op te nemen. Wat betreft de aankoop van een bedrijfsmiddel dat gedeeltelijk wordt bestemd voor het bedrijfspatrimonium, voegen wij er nog aan toe dat het rooster 83 het percentage van de professionele bestemming moet vermelden, vermeerderd met de niet-aftrekbare BTW op het beroepsgedeelte. Voorbeelden Een voertuig wordt voor 80 % bestemd voor het professioneel patrimonium van een natuurlijke persoon. Het bedrag exclusief BTW is gelijk aan ,00 EUR en de BTW aan 4 200,00 EUR ,00 EUR x 80 %, hetzij , ,00 EUR x 30 % (niet-aftrekbare professionele BTW) 1 260, ,00 Voor een rechtspersoon die zijn bedrijfsmiddelen sowieso volledig voor zijn patrimonium bestemt, bestaat het rooster 83 uit : de totale maatstaf van heffing , ,00 EUR x 50 % niet-aftrekbaar 2 100, ,00 3. Regularisatie Niet verschuldigde betaling Indien bij de wederverkoop van een bedrijfsmiddel een te hoge belastbare grondslag in acht genomen werd, werd in deze situatie onvermijdelijk ook teveel BTW betaald. Dat zou dus betekenen dat de verkoper teveel BTW aan zijn klant heeft aangerekend. De klant kan deze niet-verschuldigde BTW recupereren. Vooraleer hij deze teruggaaf vordert, moet hij evenwel rekening houden met onderstaande gevolgen. Onterecht betaalde BTW kan teruggevorderd worden door de belastingplichtige die bewijst dat hij daadwerkelijk teveel BTW aan de Staat heeft betaald. De teruggaaf van de teveel betaalde BTW gebeurt derhalve in het voordeel van de verkoper, de BTWbelastingplichtige, maar nooit aan zijn klant. Vooraleer deze verkoper de teruggaaf in zijn hoofde opvraagt, moet hij : een creditnota opmaken; en bewijzen dat hij daadwerkelijk het teveel geïnde aan zijn klant zal terugbetalen. Als de klant zelf BTW-belastinplichtige is, zou hij, op zijn beurt, ook zijn aftrekken moeten herzien vermits hij op dat ogenblik te veel BTW zal hebben afgetrokken. Daarom zal de verkoper in die omstandigheden meestal niet het initiatief nemen voor deze regularisaties. Hij heeft daar trouwens geen enkel belang bij (de te veel ontvangen BTW daadwerkelijk aan zijn klant teruggeven om het te veel betaalde achteraf van de Staat te moeten terugvorderen). Deze teruggaven zijn dan ook nog eens onderworpen aan heel strenge administratieve formaliteiten terwijl het bedrag vaak niet eens de moeite loont. 3 0 N O V E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

5 Bestuur en dagelijks bestuur in een naamloze vennootschap De naamloze vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd (art. 517 W. Venn.). Deze personen worden bestuurders genoemd. Raad van bestuur De raad van bestuur is samengesteld uit bestuurders van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 518, eerste lid, moet de raad van bestuur ten minste drie bestuurders tellen. Dit betekent dus dat de naamloze vennootschap niet langer kan werken indien het aantal bestuurders op minder dan drie terugvalt. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet anders bepalen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt (art. 519 W. Venn.). Met betrekking tot de regel dat er ten minste drie bestuurders moeten zijn, wordt in een uitzondering voorzien door artikel 518, tweede lid, waarin het volgende gestipuleerd wordt : «Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn». Benoeming van de bestuurders Bij de oprichting van de vennootschap worden de bestuurders gewoonlijk benoemd bij de authentieke akte. Bij ontstentenis door een afzonderlijke akte die onmiddellijk na het uittreksel van de statuten gepubliceerd wordt. De benoeming van de latere bestuurders gebeurt door de algemene vergadering, bij onderhandse akte, opgemaakt op vast zegel en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van aanleg voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Aanstellen van een vaste vertegenwoordiger Als een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, moet deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van de bestuursopdracht (Wet Corporate Governance, B.S., 22 augustus zie ook Pacioli nr. 127 van 30 september 2002). De vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger moeten bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Duur van het mandaat van bestuurder In artikel 518, 3 wordt gestipuleerd dat de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven mag gaan en dat zij te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen kunnen worden. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zijn ze herkiesbaar. Met deze bepaling wil men de vennootschap de kans geven te profiteren van de ervaring die zij in het bestuur hebben verworven. De algemene vergadering kan de bestuurders bij gewone meerderheid ontslaan. Zij hoeft deze beslissing niet te rechtvaardigen. Zij mag, indien zij daar zin in heeft, zowel één bestuurder als de hele raad van bestuur ontslaan. Net zoals de algemene vergadering een bestuurder mag ontslaan, mag een bestuurder zelf ontslag indienen. Voorwaarde is evenwel dat de indiening van zijn ontslag niet ongelegen komt. Zowel de benoemingen als de ontslagen moeten worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Men mag een bestuurder niet verwarren met een directeur die door middel van een arbeidsovereenkomst in dienst werd genomen. Als het slecht gaat, mag een directeur worden ontslagen, maar dan wel mits uitbetaling van een ontslagvergoeding. Een bestuurder-directeur mag zonder vergoeding als bestuurder worden ontslagen, maar hij blijft dan wel directeur. Wordt hij vervolgens ook als directeur ontslagen, dan zijn de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. Directiecomité De statuten van NV s kunnen sinds de Wet Corporate Governance de raad van bestuur toestaan zijn bestuursbevoegdheden, met uitzondering van het algemeen P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

6 beleid en alle handelingen die op grond van andere wetsbepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, over te dragen aan een directiecomité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De organisatie, werking en de regels inzake de aanstelling, het ontslag en de vergoeding van de leden worden, behoudens uitdrukkelijke statutaire regeling, door de raad van bestuur vastgelegd. De bespreking van de Wet Corporate Governance werd gepubliceerd in Pacioli nr. 127 (30 september 2002). Bezoldiging van de bestuurders Het mandaat van bestuurder is bezoldigd of kosteloos. De statuten moeten de wil uitdrukken van de vennoten met betrekking tot de bezoldiging van de vennoten. Die bezoldiging kan vast (emolumenten) of variabel zijn (tantièmes, berekend in de verdeling van de winst). Vaak is er een combinatie van beide bezoldigingsvormen. De bestuurders ontvangen dan zowel emolumenten als tantièmes. Bevoegdheden en werking van de raad van bestuur Overeenkomstig artikel 522 is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De bevoegdheden van de raad van bestuur kunnen door de statuten worden beperkt. Zodanige beperking kan, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De statuten kunnen echter aan een of meer bestuurders bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Zodanige bepaling kan aan derden worden tegengeworpen. De statuten kunnen aan deze bevoegdheid beperkingen aanbrengen, maar deze beperkingen kunnen, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. Tegenstrijdigheid van belangen Het kan gebeuren dat het belang van de vennootschap en het persoonlijk belang van één van de bestuurders tegengesteld of strijdig zijn. Dergelijke situaties moeten in de mate van het mogelijke worden vermeden en de vennootschap moet zich kunnen beschermen tegen de negatieve gevolgen die dergelijke tegenstrijdige belangen of belangenconflicten voor haar kunnen teweegbrengen. Daartoe stipuleert artikel 523 dat, indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, hij dit moet meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag, of bij gebreke daarvan in een stuk dat gelijktijdig met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de beslissing of verrichting met betrekking tot het strijdig belang en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen. Het verslag dat de commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening opstellen, moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang bestaat. Bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, mag de bestuurder, met een belang dat strijdig is met dat van de vennootschap, niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bovengenoemde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. De aansprakelijkheid van de dagelijks bestuurder wordt overeenkomstig de algemene regels van het mandaat bepaald. Indien de dagelijks bestuurder onder de bestuurders gekozen wordt, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder of van bestuurder-zaakvoerder. Laten de statuten dit toe, dan kan de dagelijks bestuurder worden benoemd onder personen die vreemd zijn aan de raad van bestuur, bijvoorbeeld onder de kaderleden. De akten met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de dagelijks bestuurders moeten in expeditie of in originele vorm ter griffie van de rechtbank 3 0 N O V E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

7 van koophandel worden neergelegd en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Beslissingen van de raad van bestuur De beslissingen van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid genomen. Kan bij staking van stemming geen beslissing worden genomen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen en in het belang van de vennootschap kunnen de besluiten van de raad van bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor : de vaststelling van de jaarrekening; de aanwending van het toegestane kapitaal; enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan vanaf de dag van de bekendmaking ervan aan derden worden tegengeworpen (art. 525 W. Venn.). Artikel 530 stipuleert dat de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen op grond van de tegenstrijdigheid van belangen, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap. Overschrijding van het doel De vennootschap is verbonden door de handelingen : van de raad van bestuur; van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen; van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de bestuurders De bestuurders en dagelijkse bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Artikel 528 stipuleert dat de bestuurders hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten van de vennootschap. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen. Artikel 530 behandelt het faillissement en het tekort. In toepassing van dit artikel kan elke bestuurder of gewezen bestuurder, alsmede elke andere persoon die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid heeft gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot beloop van het tekort. Daartoe : moet het faillissement van de vennootschap uitgesproken zijn; moet vastgesteld zijn dat de activa ontoereikend zijn om de schulden aan te zuiveren; moeten de bestuurders of feitelijke bestuurders een kennelijke grove fout begaan hebben die bijgedragen heeft tot het faillissement; moet de rechter van oordeel zijn dat een veroordeling die facultatief blijft, billijk is in het licht van de omstandigheden van de zaak. Verplichtingen van de bestuurders In de tweede zin van artikel 61 wordt gestipuleerd dat de leden van de bestuursorganen niet persoonlijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. Toch zijn zij op grond van hun bevoegdheden aan een reeks verplichtingen onderworpen, waaronder : het uitvoeren van hun mandaat als «goede huisvader»; melding maken aan de raad en melding laten maken aan de eerste algemene vergadering, vooraleer te stemmen over andere resoluties, van de verrichtingen waarin hun belang strijdig is met het belang van de vennootschap (art. 523 W. Venn.); P A C I O L I N R B I B F - I P C F N O V E M B E R

8 het neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel en het laten publiceren van de akten die onderworpen zijn aan de wet op de bekendmaking, de akten die de statutaire bepalingen wijzigen, de uittreksels uit de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de bestuurders, de commissarissen, de dagelijkse bestuurders, de voorlopige bewindvoerders en de vereffenaars; het voorstellen van de jaarrekening binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar; het neerleggen van de jaarrekening en de bijlagen, opgesteld volgens het schema waarin de wet voorziet, binnen dertig dagen na de goedkeuring door de vergadering; het bijeenroepen van de vergadering op de dag waarin door de statuten is voorzien, alsmede op vraag van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen wanneer het aantal commissarissen met meer dan de helft verminderd is, wanneer het netto-actief verminderd is tot een bedrag dat lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal en op vraag van een vijfde van de obligatiehouders indien die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen; het opmaken van het beheersverslag voor de algemene vergadering; het overmaken van een halfjaarsituatie aan de commissarissen en van het verslag van de raad, één maand voor de vergadering; het ter beschikking stellen aan de aandeelhouders van het jaarverslag en van het beheersverslag, en dit vijftien dagen voor de algemene vergadering; het er op toezien dat alle documenten die van de vennootschap uitgaan, de benaming van de vennootschap dragen, gevolgd door de woorden «naamloze vennootschap» of de initialen «NV» en de maatschappelijke zetel; het bekendmaken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de berichtgeving van een openbare uitgifte, van het aanbieden/verkopen van aandelen of obligaties; het vernieuwen van de hypothecaire inschrijving ten gunste van de obligaties indien de vennootschap een hypothecaire obligatielening heeft uitgeschreven. Emilien Defrère Lid van de stagecommissie BIBF VIZO erkent geen bedrijfsadviseurs meer De huidige procedure om als bedrijfsadviseur erkend te worden is nogal omslachtig (zie Pacioli nr. 129 van 31 oktober 2002). Vlaams minister Jaak Gabriels besloot dan ook om de regeling te vereenvoudigen. In afwachting van een nieuwe procedure laat het VIZO weten dat het géén erkenningsaanvragen meer behandelt. Het Vlaams Instituut verwacht dat de nieuwe erkenningsprocedure begin 2003 van kracht zal worden, samen met een regeling voor adviescheques. Voor de bedrijfsadviseurs zou de regeling versoepeld worden : zij zouden geen adviesverslagen meer moeten opstellen. Het zouden ook niet langer de adviseurs zijn die een erkenning moeten hebben, maar de ondernemingen die advies vragen. De erkenningen zouden niet meer door het VIZO opgevolgd worden, maar door Midas, een nieuw op te richten orgaan. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Paul LEDENT, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers 3 0 N O V E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Meest voorkomende valkuilen Bart Bellen 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Bestuurders in het oog

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Aansprakelijkheid van bestuurders Ine Schockaert 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Faillissementen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Bedrijf & Samenleving België vzw Stuiversstraat 8 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475.427.484 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van 19/04/2012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EMAKINA GROUP NV Middelburgstraat 64A B-1170 Brussel Ondernemingsnummer 0464.812.221 BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 OKTOBER 2014 F.13.0031.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0031.N JETAIRCENTER nv, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, bus 108, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE TEKST WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN MBT VEREFFENING

GECOÖRDINEERDE TEKST WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN MBT VEREFFENING GECOÖRDINEERDE TEKST WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN MBT VEREFFENING HOOFDSTUK III. - De vereffening. Art. 183. 1. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken

Nadere informatie