PRIJSLIJST Prijslijst PrO-vso. SmartRekenen. Bricks. tto. Visual. Year 2/3 Master of art. YEAR 2/3 MASTER OF ART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIJSLIJST 2015-2016 Prijslijst 2015-2016. PrO-vso. SmartRekenen. Bricks. tto. Visual. Year 2/3 Master of art. www.ovd.nl YEAR 2/3 MASTER OF ART"

Transcriptie

1 PRIJSLIJST Prijslijst PrO-vso vmbo : _ am Na SmartRekenen mbo ging r o z r & Ve : _ Bricks ma The eid ndh Gezo _ s: _ Kla SBN I 533 H Visual tto havo/vwo vanbuurtict Year 2/3 Master of art YEAR 2/3 MASTER OF ART EDUCATIEVE UITGEVERIJ 1

2 PRIJSLIJST

3 PRIJSLIJST Inhoud Bestel- en leveringsvoorwaarden 4 Bestellen 5 PrO/vso 6 vmbo 7 mbo 11 tweetalig onderwijs (tto) 26 havo/vwo Nederlandstalig 29 vanbuurtict 30 SmartRekenen 32 Alle genoemde prijzen gelden per 1 juli Prijzen in de prijslijst zijn inclusief btw. Uitgezonderd zijn de prijzen van tto (BRICKS) en havo/vwo; deze zijn exclusief btw. De bijdrage van de verzendkosten zijn e 4,35 (inclusief btw) per bestelling. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 3

4 PRIJSLIJST Bestel- en leveringsvoorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OVD Educatieve Uitgeverij bv en cliënten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Voor de levering van boeken en multimedia-artikelen gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - OVD Educatieve Uitgeverij bv: de besloten vennootschap OVD Educatieve Uitgeverij bv, gevestigd Galileïlaan 31 te Ede, handelsregister Arnhem nr Cliënt: de potentiële, actuele of gewezen opdrachtgever die in enige rechtsbetrekking tot OVD Educatieve Uitgeverij bv staat. Betalingsvoorwaarden Het factuurbedrag dient te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien cliënt een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen. Indien betaling binnen dertig werkdagen achterwege blijft, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, surseanceverlening of bedrijfsbeëindiging, kan OVD Educatieve Uitgeverij bv met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten c.q. de schade op de cliënt verhaald op basis van het dan geldende dagtarief. Voorts is OVD Educatieve Uitgeverij bv gerechtigd om de afgifte van al hetgeen zij in verband met de opdracht onder zich heeft, uit te stellen totdat de vordering is voldaan. Ten aanzien van aan cliënt geleverde producten geldt een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat door cliënt alle - uit welken hoofde dan ook - door hem aan OVD Educatieve Uitgeverij bv verschuldigde vorderingen zijn voldaan. Door OVD Educatieve Uitgeverij bv gemaakte kosten inzake nakoming van verplichtingen van de cliënt komen ten laste van de cliënt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 150,- en zijn direct door OVD Educatieve Uitgeverij bv opeisbaar. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één cliënt, zijn alle cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). Opschorting van betaling of schuldvergelijking door cliënt zijn niet toegestaan. Aansprakelijkheid OVD Educatieve Uitgeverij bv is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van OVD Educatieve Uitgeverij bv uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief omzetbelasting. Schade, ontstaan door of vanwege derden die door OVD Educatieve Uitgeverij bv bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, wordt slechts vergoed nadat betaling door die derden heeft plaatsgehad en onder aftrek van kosten. Intellectuele eigendomsrechten OVD Educatieve Uitgeverij bv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door haar in het kader van informatie of opdracht beschikbaar gestelde verstrekte teksten, beeld- en overige materialen, software, enzovoort, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Met inachtneming van het vorige lid is het cliënt, waaronder in dit kader tevens begrepen diegenen aan wie het product door cliënt uit hoofde van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, verboden om door OVD Educatieve Uitgeverij bv geleverde producten of onderdelen daarvan te reproduceren, te veranderen of aan derden ter beschikking te stellen. Broncodes van softwareprogramma s blijven te alle tijde eigendom van OVD Educatieve Uitgeverij bv. Op verzoek van cliënt wordt te zijnen laste een escrowovereenkomst gesloten. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt cliënt een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van e 5.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Geschillen Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter bij de door OVD Educatieve Uitgeverij bv aan te wijzen instantie. Bestellingen Bestellingen kunnen via de website, schriftelijk, per of per telefax geschieden onder vermelding van het gewenste materiaal, het daarmee corresponderende bestelnummer, het gewenste aantal en door het plaatsen van een handtekening. Prijzen Ieder jaar worden de prijzen opnieuw vastgesteld. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. Prijzen in de prijslijst zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten naar het buitenland. Uitgezonderd zijn de prijzen van tweetalig (BRICKS) en Symbiose Biologie havo/vwo; deze zijn exclusief btw. Bijdrage verzendkosten De bijdrage van de verzendkosten zijn e 4,35 (inclusief btw) per bestelling. Reclames Reclames dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na leveringsdatum. Na deze termijn kunnen reclames niet meer in behandeling worden genomen. Retourzendingen Er is geen recht van retour. 4

5 PRIJSLIJST Bestellen U bent docent of boekhandel en wilt op factuur bestellen Ga naar waar u zich kunt registreren (bij Lesmateriaal). Na ontvangst van uw registratie zullen wij u binnen 24 uur (op werkdagen) autoriseren om op factuur te betalen. U ontvangt bericht als u bent geautoriseerd. U kunt vervolgens inloggen op en uw bestelling plaatsen. 5

6 PrO/vso KIEM Leren door te doen, dat is waar Kiem voor staat. Kiem is de praktische handelsgerichte methode voor PrO/vso. Van KIEM zijn er thema s voor niveau SVA1 (arbeidsvoorbereiding) en SVA2 (arbeidstoeleiding). KIEM SVA 1 KIEM-BS-01 Beheren van het schoolmagazijn opdrachten ,00 KIEM-BS-02 Beheren van het schoolmagazijn theorie ,50 KIEM-BS-03 Beheren van het schoolmagazijn cd-rom ,00 KIEM-BM-01 Baliemedewerker opdrachten ,00 KIEM-BM-02 Baliemedewerker theorie ,50 KIEM-WDJ-00 Wat doe jij in de winkel? opdrachten/theorie ,00 KIEM SVA 2 KIEM-WL-01 Werken in de logistiek opdrachten ,50 KIEM-WL-02 Werken in de logistiek theorie ,50 KIEM-AHW-01 Aan het werk in de winkel opdrachten/theorie ,00 KIEM-AHW-02 Aan het werk in de winkel stageboek ,50 KIEM-OLM-01 Online modules winkel digitaal ,00 KIEM-WW-01 KIEM-WW-02 Werken in de winkel (bestelbaar tot juni 2016) Werken in de winkel (bestelbaar tot juni 2016) opdrachten ,50 theorie ,50 6

7 vmbo Economie O Economie ndernemen VMBO Economie & Ondernemen Ondernemen De beroepsgerichte programma s in het vmbo zijn in beweging. In 2016 worden de nieuwe beroepsgerichte profielvakken ingevoerd. Een van de nieuwe beroepsgerichte profielvakken (profielen) is Economie en ondernemen. OVD Educatieve Uitgeverij heeft leermiddelen ontwikkeld voor dit volledig profiel onder de titel PERSPECTIEF Economie & Ondernemen. commercie el administrat ie EDUCATIEV E UITGEVER IJ secretariee l logistiek Economie en Ondernemen modules Bestelnr. Titel Onderdeel ISBN Prijs in e VMBO-EO-01 Administratie 1 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-02 Commercieel 1 theorie ,00 VMBO-EO-03 Logistiek 1 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-04 Secretarieel 1 theorie ,00 VMBO-EO-05 Administratie 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-06 Commercieel 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-07 Logistiek 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-08 Secretarieel 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-09 Mode en design (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-10 Ondernemen (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-11 Presentatie en styling theorie ,00 VMBO-EO-12 Webshop theorie ,00 keuzevakken VMBO Handel Handel Verkoop Pakketten Leerjaar 3 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-B-V01 - Algemene vaardigheden - Artikelen verkopen - Artikelen presenteren - Goederenstroom - Automatiseringscursus (Office 2007) - Vakkennis: food en mode ,00 - Algemene vaardigheden - Artikelen verkopen - Artikelen presenteren - Boekhouden - Goederenstroom - Automatiseringscursus (Office 2007) - Vakkennis: food en mode ,00 BASIS H-K-V02 KADER 7

8 vmbo Handel Verkoop Pakketten Leerjaar 4 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-B-V03 BASIS H-K-V04 KADER Handel Administratie Pakketten Leerjaar 3 - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Marketing - Reclame - Vakkennis: gezondheid en verzorging - Een onderneming - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Verkoop) - Marketing - Reclame - Boekhouden: een jaar rond - Vakkennis: gezondheid en verzorging - Ondernemingsplan , ,00 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-BK-A05 BASIS KADER Pakketten Leerjaar 4 - Algemene vaardigheden - Artikelen verkopen - Artikelen presenteren - Boekhouden - Goederenstroom - Automatiseringscursus (Office 2007) - Formulierenstroom ,00 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-B-A06 BASIS H-K-Ao7 KADER - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Marketing - Boekhouden: een jaar rond - Bedrijfsadministratie - Een onderneming - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Administratie) - Marketing - Boekhouden: een jaar rond - Bedrijfsadministratie - Ondernemingsbeschrijving , ,00 8

9 vmbo Losse thema s Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-31 Algemene vaardigheden ,50 H-32 Artikelen verkopen ,50 H-33 Artikelen presenteren ,00 H-34 Boekhouden* ,50 H-35 Goederenstroom ,00 H-36 Automatiseringscursus (Office 2007) ,00 H-V-37 Vakkennis: food en mode (voor Handel Verkoop) ,00 H-A-38 Formulierenstroom (voor Handel Administratie) ,00 H-41 Werken in de handel of administratie ,00 H-42 Bedrijfsgetallen ,00 H-AK-42 Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Administratie) ,00 H-VK-42 Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Verkoop) ,00 H-43 Marketing ,00 H-44 Boekhouden: een jaar rond* ,00 H-V-45 Reclame ,00 H-A-46 Bedrijfsadministratie (voor Handel Administratie)** ,50 H-V-47 Vakkennis: gezondheid en verzorging (voor Handel Verkoop) ,00 H-VK-48 Ondernemingsplan (voor Handel Verkoop) ,00 H-AK-49 Ondernemingsbeschrijving (voor Handel Administratie) ,00 H-B-50 Een onderneming ,00 * Een goede aanvulling op de thema s Boekhouden en Boekhouden: een jaar rond, is het digitaal oefenprogramma Boekhoudtrainer. Boekhoudtrainer digitaal oefenprogramma op basis van het thema Boekhouden van PERSPECTIEF Jaarlicentie te bestellen via 195,00 ** SnelStart bij Bedrijfsadministratie Bij de aanschaf van het thema Bedrijfsadministratie ontvangt u ook het gratis gebruiksrecht voor de administratiesoftware SnelStart. Om na te gaan of uw computersysteem geschikt is, kunt u vooraf contact opnemen met Snelstart Helpdesk:

10 vmbo Losse boeken Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e HA-S-22 Stagewerkmap vmbo ,50 RBK-01 Rekenen in de handel, Basiskennis ,95 RUK-03 Rekenen in de handel, Uitgebreide kennis ,00 vmbo Groen Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e VMBO-GR-00 Pakket vmbo Groen ,00 VMBO-GR-01 Een eigen bedrijf starten ,95 VMBO-GR-02 Een eigen bedrijf voeren ,95 VMBO-GR-03 Boekhouden in eigen bedrijf ,00 tto BRICKS Biology Bestelnr. Titel ISBN Prijs in e Biology t-vmbo excl. 6% btw BRICKS-VMBO-01 BRICKS Biology, textbook volume ,00 BRICKS-VMBO-02 BRICKS Biology, workbook volume ,95 BRICKS-VMBO-03 BRICKS Biology, textbook volume ,50 BRICKS-VMBO-04 BRICKS Biology, workbook volume ,50 Digitaal BRICKS-BIO-V-DIG-01 jaarlicentie, leerjaar excl. 21% btw 24,50 per leerling Biologie: Symbiose vmbo-gt/havo Bestelnr. Titel ISBN Prijs in e SYMBIOSE excl. 6% btw SYMBIOSE-VMBO-01 Symbiose Biologie, tekstboek deel ,95 SYMBIOSE-VMBO-02 Symbiose Biologie, werkboek deel ,95 Digitaal SYMBIOSE-V-DIG-01 Symbiose vmbo (digitaal) leerjaar excl. 21% btw 24,50 per leerling 10

11 mbo PERSPECTIEF mbo Entree onderwijs: Assistent verkoop/retail Bestelnr. Thema Uitgave ISBN Prijs in e MBO-AVR AVR Kerntaak 1-2 Opdrachten en theorie ,50 MBO-AVR AVR Kerntaak 1 Opdrachten en theorie ,00 MBO-AVR-01-10P AVR Kerntaak 1 Praktijkopdrachten ,00 MBO-AVR-01-10S AVR Kerntaak 1 Schoolopdrachten ,00 MBO-AVR AVR Kerntaak 1 Theorie ,00 MBO-AVR AVR Kerntaak 2 Opdrachten en theorie ,00 MBO-AVR-02-10P AVR Kerntaak 2 Praktijkopdrachten ,00 MBO-AVR-02-10S AVR Kerntaak 2 Schoolopdrachten ,00 MBO-AVR AVR Kerntaak 2 Theorie ,00 Goederenverwerking theorie Goederenverwerking praktijkopdrachten Goederenverwerking schoolopdrachten assistent verkoop/retail kerntaak 1 theorie mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - schoolopdrachten Verkoop en service - theorie Verkoop en service - schoolopdrachten Verkoop en service - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail assistent verkoop/retail kerntaak 1 praktijkopdrachten mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - praktijkopdrachten Verkoop en service - theorie Verkoop en service - schoolopdrachten Verkoop en service - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail assistent verkoop/retail kerntaak 1 schoolopdrachten mbo assistent verkoop/retail kerntaak 1 Dit is een uitgave van: entree EDUCATIEVE UITGEVERIJ kerntaak 1 Dit is een uitgave van: EDUCATIEVE entree UITGEVERIJ kerntaak 1 entree Verkoop en service theorie Verkoop en service praktijkopdrachten Verkoop en service schoolopdrachten assistent verkoop/retail kerntaak 2 theorie mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Verkoop en service - theorie Verkoop en service - schoolopdrachten Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - schoolopdrachten Goederenverwerking - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Verkoop en service - theorie Verkoop en service - praktijkopdrachten Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - schoolopdrachten Goederenverwerking - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail mbo assistent verkoop/retail kerntaak 2 Dit is een uitgave van: EDUCATIEVE entree UITGEVERIJ kerntaak 2 Dit is een uitgave van: EDUCATIEVE entree UITGEVERIJ kerntaak 2 entree 11

12 mbo Het PERSPECTIEF mbo-lesmateriaal is gebaseerd op de kwalificatiedossiers van KC Handel en de toetstermen van KC Handel Examens. Iedere kwalificatie bestaat uit een aantal kerntaken die een verscheidenheid aan werkprocessen en competenties afdekken. Voor de kerntaakoverstijgende onderwerpen zijn katernen beschikbaar, namelijk: - De veilige en duurzame winkel (VACCM) - bedrijfseconomie, exploiteren en beheren BE1 - Leidinggeven - bedrijfseconomie, financieren BE2 - Recht 1 R1 - bedrijfsadministratie BA1 - Recht 2. R2 Detailhandel Aankomend verkoopmedewerker Pakketten AVK Aankomend verkoopmedewerker pakket opdrachten en theorie ,00 Kerntaken AVK Kerntaak 1 Assisteren bij de ontvangst en verwerking van goederen AVK Kerntaak 2 Assisteren bij de verkoop en het verlenen van service opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 Verkoper Pakketten VMK Verkoper pakket opdrachten en theorie ,00 VMK Verkoper pakket opdrachten ,00 VMK Verkoper pakket theorie ,00 Kerntaken VMK Kerntaak 1 Ontvangen en verwerken van goederen VMK Kerntaak 1 Ontvangen en verwerken van goederen VMK Kerntaak 1 Ontvangen en verwerken van goederen VMK Kerntaak 2 Verkopen en verlenen van service VMK Kerntaak 2 Verkopen en verlenen van service VMK Kerntaak 2 Verkopen en verlenen van service VMK Kerntaak 3 Afhandelen van verkooptransacties opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 12

13 mbo VMK Kerntaak 3 Afhandelen van verkooptransacties VMK Kerntaak 3 Afhandelen van verkooptransacties opdrachten ,50 theorie ,50 Verkoopspecialist/Eerste verkoper Pakketten VEK Verkoopspecialist/Eerste verkoper pakket opdrachten en theorie ,00 VEK Verkoopspecialist/Eerste verkoper pakket opdrachten ,00 VEK Verkoopspecialist/Eerste verkoper pakket theorie ,00 Kerntaken LGH-01 Leidinggeven ,50 VACCM-01 De veilige en duurzame winkel ,50 VEK Kerntaak 1 Verzorgen van de ontvangst en de verwerking van goederen VEK Kerntaak 1 Verzorgen van de ontvangst en de verwerking van goederen VEK Kerntaak 1 Verzorgen van de ontvangst en de verwerking van goederen VEK Kerntaak 2 Verkopen, adviseren en service verlenen VEK Kerntaak 2 Verkopen, adviseren en service verlenen VEK Kerntaak 2 Verkopen, adviseren en service verlenen VEK Kerntaak 3 Handelt kassatransacties af of leidt deze VEK Kerntaak 3 Handelt kassatransacties af of leidt deze VEK Kerntaak 3 Handelt kassatransacties af of leidt deze VEK Kerntaak 5 Optimaliseren van verkoop en assortiment VEK Kerntaak 5 Optimaliseren van verkoop en assortiment VEK Kerntaak 5 Optimaliseren van verkoop en assortiment opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 13

14 mbo Filiaalmanager Pakketten FMK R1 Filiaalmanager pakket opdrachten en theorie ,00 FMK Filiaalmanager pakket theorie ,00 FMK R1 Kerntaak 1 Uitvoeren van het organisatiebeleid opdrachten en theorie ,00 FMK Kerntaak 1 Uitvoeren van het organisatiebeleid theorie ,00 Kerntaken LGH-01 Leidinggeven ,50 RECHT-1 Recht ,50 FMK-01C-00 Kerntaak 1 Commercieel management FMK-01C-10 Kerntaak 1 Commercieel management FMK-01C-20 Kerntaak 1 Commercieel management FMK-01F-00 Kerntaak 1 Financieel management FMK-01F-10 Kerntaak 1 Financieel management FMK-01F-20 Kerntaak 1 Financieel management FMK-01P-00 Kerntaak 1 Personeelsmanagement FMK-01P-10 Kerntaak 1 Personeelsmanagement FMK-01P-20 Kerntaak 1 Personeelsmanagement FMK Kerntaak 2 Beheren van de goederenstroom en de voorraad FMK Kerntaak 2 Beheren van de goederenstroom en de voorraad FMK Kerntaak 2 Beheren van de goederenstroom en de voorraad FMK Kerntaak 3 Coördineren en uitvoeren van verkoopactiviteiten FMK Kerntaak 3 Coördineren en uitvoeren van verkoopactiviteiten opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,50 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,00 theorie ,50 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,50 theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,00 14

15 mbo FMK Kerntaak 3 Coördineren en uitvoeren van verkoopactiviteiten FMK Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van de kassatransacties FMK Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van de kassatransacties FMK Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van de kassatransacties theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 Ondernemer detailhandel Pakketten ONK Ondernemer detailhandel pakket R1 R2 opdrachten en theorie ,00 ONK R1 R2 Kerntaak 1 Maken van een ondernemingsplan en bewaken van het ondernemingsbeleid opdrachten en theorie ,00 Kerntaken LGH-01 Leidinggeven ,50 RECHT-1 Recht ,50 RECHT-2 Recht 2 (voor de Ondernemer) ,50 ONK-01C-00 Kerntaak 1 Commercieel management ONK-01C-20 Kerntaak 1 Commercieel management ONK-01P-00 Kerntaak 1 Personeelsmanagement ONK-01O-00 Kerntaak 1 Ondernemen ONK-01F-00 Kerntaak 1 Financieel management 1 ONK-01M-00 Kerntaak 1 Financieel management 2 ONK Kerntaak 2 Beheren en verzorgen van de goederenstroom en de voorraad ONK Kerntaak 2 Beheren en verzorgen van de goederenstroom en de voorraad ONK Kerntaak 3 Begeleiden en uitvoeren van verkoopactiviteiten ONK Kerntaak 4 Afhandelen en/of leiden van verkooptransacties opdrachten en theorie ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 15

16 BB R001 BB R003 mbo Doorstroompakketten detailhandel DSK DSK R1 BE1 Verkoper naar Verkoopspecialist/ Eerste verkoper (2012) Verkoopspecialist/Eerste verkoper naar Filiaalmanager (2013) opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 Rekenen in de handel Rekenen in de handel niveau 1/2 Bestelnr. R e 19,95 Rekenen in de handel niveau 3/4 Bestelnr. R e 24,00 Rekenen niveau 1/2 Rekenen in de handel Reken op PERSPECTIEF Rekenen niveau 3/4 Rekenen in de handel Reken op PERSPECTIEF ISBN ISBN Burgerschap Burgerschap niveau 1/2 Bestelnr. BB e 42,00 Burgerschap niveau 3/4 Bestelnr. BB e 19,00 Burgerschapsbundel niveau 1/2 Burgerschapsbundel niveau 3/4 uitbreiding Pakketprijs Bestelnr. BB ,00 ISBN ISBN

17 mbo Logistiek leverbaar in 2015 Nieuwe versie PERSPECTIEF Een nieuwe versie van PERSPECTIEF komt er aan. Nieuwe didactische inzichten, meer digitale mogelijkheden, wensen en opmerkingen van docenten. Allemaal goede redenen om PERSPECTIEF te vernieuwen. Dat beperken we niet tot een nieuw jasje. De sterke punten van de huidige methode behouden we graag voor u, andere aspecten verdienen de aandacht, onder meer: - grotere differentiatie in werkvormen - aandacht voor de verschillende manieren van leren - inzet digitale modules - opbouw in complexiteit van opdrachten - veel individuele schoolopdrachten - veel meer oefenmateriaal, zeker ook voor bedrijfseconomie - digitale test-je-kennisvragen. Op houden we u bij Nieuws op de hoogte. Brede opleidingen Bestelnr. Titel Uitgave ISBN Prijs in e MBO-PM-01 personeelsmanagement ,95 MBO-MA-01 marketing ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, exploiteren en beheren ,95 theorie en werkboek BE1 MBO-BE bedrijfseconomie, exploiteren en beheren theorie ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, exploiteren en beheren werkboek ,00 MBO-BE bedrijfseconomie, financieren theorie en werkboek BE ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, financieren theorie ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, financieren werkboek ,00 MBO-BA bedrijfsadministratie theorie en werkboek BA ,95 MBO-BA bedrijfsadministratie theorie ,95 MBO-BA bedrijfsadministratie werkboek ,00 MBO-LG-01 leidinggeven ,95 MBO-RE-01 recht: overeenkomsten en consumentenrecht ,95 MBO-OR-01 recht en regels voor de ondernemer ,95 Eerder verschenen: VACCM-01 De veilige en duurzame winkel ,50 LGH-01 Leidinggeven (versie 2011) ,50 RECHT-1 Recht 1 R1 (versie 2011) ,50 RECHT-2 Recht 2 (voor de Ondernemer) R2 (versie 2011) ,50 17

18 mbo CE Ondernemerschap CE Ondernemerschap Bestelnr. Titel ISBN Prijs in e CEO-01 Het begint met een idee ,00 CEO-02 Commercieel Plan ,00 CEO-03 Organisatie (versie 2014) ,00 CEO-04 Financieel Plan ,00 CEO-05 Inkopen en Verkopen ,00 CEO-06 Na de start ,00 CEO-07 Aan de slag met je ondernemingsplan opdrachtenboek ,50 CE Ondernemerschap Pakket (7 delen) Bestelnr. CEO Postbus BH Ede Tel (0318) Fax (0318) Website: EDUCATIEVE UITGEVERIJ 75,00 Succesvol van start met je webshop! In Succesvol van start met je eigen webshop! onderzoekt de deelnemer of het bouwen en beheren van een webshop iets voor hem is. Specifieke aspecten van een webshop zoals online marketing, SEO en fulfillment komen aan bod. Pakket Bestelnr. WEBSHOP ,90 18

19 mbo Logistiek Het nieuwe lesmateriaal voor de logistieke kwalificaties komt eraan. Wij houden u op de hoogte. LET OP Assistent logistiek medewerker Pakketten ALMK Assistent logistiek medewerker pakket opdrachten en theorie ,00 Kerntaken ALMK Kerntaak 1 Assisteren bij de ontvangst en de opslag van goederen ALMK Kerntaak 2 Assisteren bij het verzamelen en verzendklaar maken van goederen opdrachten en theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 Logistiek medewerker Pakketten LMK Logistiek medewerker pakket opdrachten en theorie ,00 LMK Logistiek medewerker pakket opdrachten ,50 LMK Logistiek medewerker pakket theorie ,50 Kerntaken LMK Kerntaak 1 Ontvangen en opslaan van goederen LMK Kerntaak 1 Ontvangen en opslaan van goederen LMK Kerntaak 1 Ontvangen en opslaan van goederen LMK Kerntaak 2 Verzamelen en verzendklaar maken van goederen LMK Kerntaak 2 Verzamelen en verzendklaar maken van goederen LMK Kerntaak 2 Verzamelen en verzendklaar maken van goederen LMK Kerntaak 3 Inventariseren van de voorraad LMK Kerntaak 3 Inventariseren van de voorraad LMK Kerntaak 3 Inventariseren van de voorraad opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,50 theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,00 theorie ,00 19

20 RL001 RL003 mbo Rekenen in de logistiek Rekenen in de logistiek niveau 1/2 Bestelnr. RL e 16,95 Rekenen in de logistiek Reken op PERSPECTIEF Rekenen niveau 1/2 Rekenen in de logistiek Reken op PERSPECTIEF Rekenen niveau 3/4 Rekenen in de logistiek niveau 3/4 Bestelnr. RL e 17,95 Logistiek teamleider Pakketten LTK Logistiek teamleider pakket opdrachten en theorie ,00 LTK Logistiek teamleider pakket theorie ,00 Kerntaken LTK Kerntaak 1 Coördineren van en meewerken bij de ontvangst en opslag van goederen LTK Kerntaak 1 Coördineren van en meewerken bij de ontvangst en opslag van goederen LTK Kerntaak 2 Coördineren van en meewerken bij het verzamelen en verzend-klaar maken van goederen LTK Kerntaak 2 Coördineren van en meewerken bij het verzamelen en verzend-klaar maken van goederen LTK Kerntaak 3 Coördineren van en meewerken bij het inventariseren van de voorraad LTK Kerntaak 3 Coördineren van en meewerken bij het inventariseren van de voorraad LTK Kerntaak 4 Ondersteunen bij de inzet van mensen en middelen LTK Kerntaak 4 Ondersteunen bij de inzet van mensen en middelen opdrachten en theorie ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 theorie ,50 opdrachten en theorie ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 theorie ,50 20

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 25, 26 en 27 november 2014 Samenwerkingsvoorstel Uw contactpersoon: Guusje Verhoeven Salesmanager onderwijs Tel: 040 2972729 Mob: 06 51618303 E mail: g.verhoeven@sbo.nl

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie