PRIJSLIJST Prijslijst PrO-vso. SmartRekenen. Bricks. tto. Visual. Year 2/3 Master of art. YEAR 2/3 MASTER OF ART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIJSLIJST 2015-2016 Prijslijst 2015-2016. PrO-vso. SmartRekenen. Bricks. tto. Visual. Year 2/3 Master of art. www.ovd.nl YEAR 2/3 MASTER OF ART"

Transcriptie

1 PRIJSLIJST Prijslijst PrO-vso vmbo : _ am Na SmartRekenen mbo ging r o z r & Ve : _ Bricks ma The eid ndh Gezo _ s: _ Kla SBN I 533 H Visual tto havo/vwo vanbuurtict Year 2/3 Master of art YEAR 2/3 MASTER OF ART EDUCATIEVE UITGEVERIJ 1

2 PRIJSLIJST

3 PRIJSLIJST Inhoud Bestel- en leveringsvoorwaarden 4 Bestellen 5 PrO/vso 6 vmbo 7 mbo 11 tweetalig onderwijs (tto) 26 havo/vwo Nederlandstalig 29 vanbuurtict 30 SmartRekenen 32 Alle genoemde prijzen gelden per 1 juli Prijzen in de prijslijst zijn inclusief btw. Uitgezonderd zijn de prijzen van tto (BRICKS) en havo/vwo; deze zijn exclusief btw. De bijdrage van de verzendkosten zijn e 4,35 (inclusief btw) per bestelling. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 3

4 PRIJSLIJST Bestel- en leveringsvoorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OVD Educatieve Uitgeverij bv en cliënten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Voor de levering van boeken en multimedia-artikelen gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - OVD Educatieve Uitgeverij bv: de besloten vennootschap OVD Educatieve Uitgeverij bv, gevestigd Galileïlaan 31 te Ede, handelsregister Arnhem nr Cliënt: de potentiële, actuele of gewezen opdrachtgever die in enige rechtsbetrekking tot OVD Educatieve Uitgeverij bv staat. Betalingsvoorwaarden Het factuurbedrag dient te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien cliënt een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen. Indien betaling binnen dertig werkdagen achterwege blijft, alsmede in geval van faillissementsaanvraag, surseanceverlening of bedrijfsbeëindiging, kan OVD Educatieve Uitgeverij bv met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten c.q. de schade op de cliënt verhaald op basis van het dan geldende dagtarief. Voorts is OVD Educatieve Uitgeverij bv gerechtigd om de afgifte van al hetgeen zij in verband met de opdracht onder zich heeft, uit te stellen totdat de vordering is voldaan. Ten aanzien van aan cliënt geleverde producten geldt een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat door cliënt alle - uit welken hoofde dan ook - door hem aan OVD Educatieve Uitgeverij bv verschuldigde vorderingen zijn voldaan. Door OVD Educatieve Uitgeverij bv gemaakte kosten inzake nakoming van verplichtingen van de cliënt komen ten laste van de cliënt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 150,- en zijn direct door OVD Educatieve Uitgeverij bv opeisbaar. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één cliënt, zijn alle cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). Opschorting van betaling of schuldvergelijking door cliënt zijn niet toegestaan. Aansprakelijkheid OVD Educatieve Uitgeverij bv is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van OVD Educatieve Uitgeverij bv uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief omzetbelasting. Schade, ontstaan door of vanwege derden die door OVD Educatieve Uitgeverij bv bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, wordt slechts vergoed nadat betaling door die derden heeft plaatsgehad en onder aftrek van kosten. Intellectuele eigendomsrechten OVD Educatieve Uitgeverij bv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door haar in het kader van informatie of opdracht beschikbaar gestelde verstrekte teksten, beeld- en overige materialen, software, enzovoort, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Met inachtneming van het vorige lid is het cliënt, waaronder in dit kader tevens begrepen diegenen aan wie het product door cliënt uit hoofde van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, verboden om door OVD Educatieve Uitgeverij bv geleverde producten of onderdelen daarvan te reproduceren, te veranderen of aan derden ter beschikking te stellen. Broncodes van softwareprogramma s blijven te alle tijde eigendom van OVD Educatieve Uitgeverij bv. Op verzoek van cliënt wordt te zijnen laste een escrowovereenkomst gesloten. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt cliënt een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van e 5.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Geschillen Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter bij de door OVD Educatieve Uitgeverij bv aan te wijzen instantie. Bestellingen Bestellingen kunnen via de website, schriftelijk, per of per telefax geschieden onder vermelding van het gewenste materiaal, het daarmee corresponderende bestelnummer, het gewenste aantal en door het plaatsen van een handtekening. Prijzen Ieder jaar worden de prijzen opnieuw vastgesteld. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. Prijzen in de prijslijst zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten naar het buitenland. Uitgezonderd zijn de prijzen van tweetalig (BRICKS) en Symbiose Biologie havo/vwo; deze zijn exclusief btw. Bijdrage verzendkosten De bijdrage van de verzendkosten zijn e 4,35 (inclusief btw) per bestelling. Reclames Reclames dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na leveringsdatum. Na deze termijn kunnen reclames niet meer in behandeling worden genomen. Retourzendingen Er is geen recht van retour. 4

5 PRIJSLIJST Bestellen U bent docent of boekhandel en wilt op factuur bestellen Ga naar waar u zich kunt registreren (bij Lesmateriaal). Na ontvangst van uw registratie zullen wij u binnen 24 uur (op werkdagen) autoriseren om op factuur te betalen. U ontvangt bericht als u bent geautoriseerd. U kunt vervolgens inloggen op en uw bestelling plaatsen. 5

6 PrO/vso KIEM Leren door te doen, dat is waar Kiem voor staat. Kiem is de praktische handelsgerichte methode voor PrO/vso. Van KIEM zijn er thema s voor niveau SVA1 (arbeidsvoorbereiding) en SVA2 (arbeidstoeleiding). KIEM SVA 1 KIEM-BS-01 Beheren van het schoolmagazijn opdrachten ,00 KIEM-BS-02 Beheren van het schoolmagazijn theorie ,50 KIEM-BS-03 Beheren van het schoolmagazijn cd-rom ,00 KIEM-BM-01 Baliemedewerker opdrachten ,00 KIEM-BM-02 Baliemedewerker theorie ,50 KIEM-WDJ-00 Wat doe jij in de winkel? opdrachten/theorie ,00 KIEM SVA 2 KIEM-WL-01 Werken in de logistiek opdrachten ,50 KIEM-WL-02 Werken in de logistiek theorie ,50 KIEM-AHW-01 Aan het werk in de winkel opdrachten/theorie ,00 KIEM-AHW-02 Aan het werk in de winkel stageboek ,50 KIEM-OLM-01 Online modules winkel digitaal ,00 KIEM-WW-01 KIEM-WW-02 Werken in de winkel (bestelbaar tot juni 2016) Werken in de winkel (bestelbaar tot juni 2016) opdrachten ,50 theorie ,50 6

7 vmbo Economie O Economie ndernemen VMBO Economie & Ondernemen Ondernemen De beroepsgerichte programma s in het vmbo zijn in beweging. In 2016 worden de nieuwe beroepsgerichte profielvakken ingevoerd. Een van de nieuwe beroepsgerichte profielvakken (profielen) is Economie en ondernemen. OVD Educatieve Uitgeverij heeft leermiddelen ontwikkeld voor dit volledig profiel onder de titel PERSPECTIEF Economie & Ondernemen. commercie el administrat ie EDUCATIEV E UITGEVER IJ secretariee l logistiek Economie en Ondernemen modules Bestelnr. Titel Onderdeel ISBN Prijs in e VMBO-EO-01 Administratie 1 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-02 Commercieel 1 theorie ,00 VMBO-EO-03 Logistiek 1 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-04 Secretarieel 1 theorie ,00 VMBO-EO-05 Administratie 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-06 Commercieel 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-07 Logistiek 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-08 Secretarieel 2 (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-09 Mode en design (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-10 Ondernemen (nog te verschijnen) theorie ,00 VMBO-EO-11 Presentatie en styling theorie ,00 VMBO-EO-12 Webshop theorie ,00 keuzevakken VMBO Handel Handel Verkoop Pakketten Leerjaar 3 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-B-V01 - Algemene vaardigheden - Artikelen verkopen - Artikelen presenteren - Goederenstroom - Automatiseringscursus (Office 2007) - Vakkennis: food en mode ,00 - Algemene vaardigheden - Artikelen verkopen - Artikelen presenteren - Boekhouden - Goederenstroom - Automatiseringscursus (Office 2007) - Vakkennis: food en mode ,00 BASIS H-K-V02 KADER 7

8 vmbo Handel Verkoop Pakketten Leerjaar 4 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-B-V03 BASIS H-K-V04 KADER Handel Administratie Pakketten Leerjaar 3 - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Marketing - Reclame - Vakkennis: gezondheid en verzorging - Een onderneming - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Verkoop) - Marketing - Reclame - Boekhouden: een jaar rond - Vakkennis: gezondheid en verzorging - Ondernemingsplan , ,00 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-BK-A05 BASIS KADER Pakketten Leerjaar 4 - Algemene vaardigheden - Artikelen verkopen - Artikelen presenteren - Boekhouden - Goederenstroom - Automatiseringscursus (Office 2007) - Formulierenstroom ,00 Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-B-A06 BASIS H-K-Ao7 KADER - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Marketing - Boekhouden: een jaar rond - Bedrijfsadministratie - Een onderneming - Werken in de handel of administratie - Bedrijfsgetallen - Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Administratie) - Marketing - Boekhouden: een jaar rond - Bedrijfsadministratie - Ondernemingsbeschrijving , ,00 8

9 vmbo Losse thema s Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e H-31 Algemene vaardigheden ,50 H-32 Artikelen verkopen ,50 H-33 Artikelen presenteren ,00 H-34 Boekhouden* ,50 H-35 Goederenstroom ,00 H-36 Automatiseringscursus (Office 2007) ,00 H-V-37 Vakkennis: food en mode (voor Handel Verkoop) ,00 H-A-38 Formulierenstroom (voor Handel Administratie) ,00 H-41 Werken in de handel of administratie ,00 H-42 Bedrijfsgetallen ,00 H-AK-42 Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Administratie) ,00 H-VK-42 Bedrijfsgetallen plus (voor Handel Verkoop) ,00 H-43 Marketing ,00 H-44 Boekhouden: een jaar rond* ,00 H-V-45 Reclame ,00 H-A-46 Bedrijfsadministratie (voor Handel Administratie)** ,50 H-V-47 Vakkennis: gezondheid en verzorging (voor Handel Verkoop) ,00 H-VK-48 Ondernemingsplan (voor Handel Verkoop) ,00 H-AK-49 Ondernemingsbeschrijving (voor Handel Administratie) ,00 H-B-50 Een onderneming ,00 * Een goede aanvulling op de thema s Boekhouden en Boekhouden: een jaar rond, is het digitaal oefenprogramma Boekhoudtrainer. Boekhoudtrainer digitaal oefenprogramma op basis van het thema Boekhouden van PERSPECTIEF Jaarlicentie te bestellen via 195,00 ** SnelStart bij Bedrijfsadministratie Bij de aanschaf van het thema Bedrijfsadministratie ontvangt u ook het gratis gebruiksrecht voor de administratiesoftware SnelStart. Om na te gaan of uw computersysteem geschikt is, kunt u vooraf contact opnemen met Snelstart Helpdesk:

10 vmbo Losse boeken Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e HA-S-22 Stagewerkmap vmbo ,50 RBK-01 Rekenen in de handel, Basiskennis ,95 RUK-03 Rekenen in de handel, Uitgebreide kennis ,00 vmbo Groen Bestelnr. Thema ISBN Prijs in e VMBO-GR-00 Pakket vmbo Groen ,00 VMBO-GR-01 Een eigen bedrijf starten ,95 VMBO-GR-02 Een eigen bedrijf voeren ,95 VMBO-GR-03 Boekhouden in eigen bedrijf ,00 tto BRICKS Biology Bestelnr. Titel ISBN Prijs in e Biology t-vmbo excl. 6% btw BRICKS-VMBO-01 BRICKS Biology, textbook volume ,00 BRICKS-VMBO-02 BRICKS Biology, workbook volume ,95 BRICKS-VMBO-03 BRICKS Biology, textbook volume ,50 BRICKS-VMBO-04 BRICKS Biology, workbook volume ,50 Digitaal BRICKS-BIO-V-DIG-01 jaarlicentie, leerjaar excl. 21% btw 24,50 per leerling Biologie: Symbiose vmbo-gt/havo Bestelnr. Titel ISBN Prijs in e SYMBIOSE excl. 6% btw SYMBIOSE-VMBO-01 Symbiose Biologie, tekstboek deel ,95 SYMBIOSE-VMBO-02 Symbiose Biologie, werkboek deel ,95 Digitaal SYMBIOSE-V-DIG-01 Symbiose vmbo (digitaal) leerjaar excl. 21% btw 24,50 per leerling 10

11 mbo PERSPECTIEF mbo Entree onderwijs: Assistent verkoop/retail Bestelnr. Thema Uitgave ISBN Prijs in e MBO-AVR AVR Kerntaak 1-2 Opdrachten en theorie ,50 MBO-AVR AVR Kerntaak 1 Opdrachten en theorie ,00 MBO-AVR-01-10P AVR Kerntaak 1 Praktijkopdrachten ,00 MBO-AVR-01-10S AVR Kerntaak 1 Schoolopdrachten ,00 MBO-AVR AVR Kerntaak 1 Theorie ,00 MBO-AVR AVR Kerntaak 2 Opdrachten en theorie ,00 MBO-AVR-02-10P AVR Kerntaak 2 Praktijkopdrachten ,00 MBO-AVR-02-10S AVR Kerntaak 2 Schoolopdrachten ,00 MBO-AVR AVR Kerntaak 2 Theorie ,00 Goederenverwerking theorie Goederenverwerking praktijkopdrachten Goederenverwerking schoolopdrachten assistent verkoop/retail kerntaak 1 theorie mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - schoolopdrachten Verkoop en service - theorie Verkoop en service - schoolopdrachten Verkoop en service - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail assistent verkoop/retail kerntaak 1 praktijkopdrachten mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - praktijkopdrachten Verkoop en service - theorie Verkoop en service - schoolopdrachten Verkoop en service - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail assistent verkoop/retail kerntaak 1 schoolopdrachten mbo assistent verkoop/retail kerntaak 1 Dit is een uitgave van: entree EDUCATIEVE UITGEVERIJ kerntaak 1 Dit is een uitgave van: EDUCATIEVE entree UITGEVERIJ kerntaak 1 entree Verkoop en service theorie Verkoop en service praktijkopdrachten Verkoop en service schoolopdrachten assistent verkoop/retail kerntaak 2 theorie mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Verkoop en service - theorie Verkoop en service - schoolopdrachten Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - schoolopdrachten Goederenverwerking - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail mbo In deze reeks zijn ook verschenen: Verkoop en service - theorie Verkoop en service - praktijkopdrachten Goederenverwerking - theorie Goederenverwerking - schoolopdrachten Goederenverwerking - praktijkopdrachten. assistent verkoop/retail mbo assistent verkoop/retail kerntaak 2 Dit is een uitgave van: EDUCATIEVE entree UITGEVERIJ kerntaak 2 Dit is een uitgave van: EDUCATIEVE entree UITGEVERIJ kerntaak 2 entree

12 mbo Het PERSPECTIEF mbo-lesmateriaal is gebaseerd op de kwalificatiedossiers van KC Handel en de toetstermen van KC Handel Examens. Iedere kwalificatie bestaat uit een aantal kerntaken die een verscheidenheid aan werkprocessen en competenties afdekken. Voor de kerntaakoverstijgende onderwerpen zijn katernen beschikbaar, namelijk: - De veilige en duurzame winkel (VACCM) - bedrijfseconomie, exploiteren en beheren BE1 - Leidinggeven - bedrijfseconomie, financieren BE2 - Recht 1 R1 - bedrijfsadministratie BA1 - Recht 2. R2 Detailhandel Aankomend verkoopmedewerker Pakketten AVK Aankomend verkoopmedewerker pakket opdrachten en theorie ,00 Kerntaken AVK Kerntaak 1 Assisteren bij de ontvangst en verwerking van goederen AVK Kerntaak 2 Assisteren bij de verkoop en het verlenen van service opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 Verkoper Pakketten VMK Verkoper pakket opdrachten en theorie ,00 VMK Verkoper pakket opdrachten ,00 VMK Verkoper pakket theorie ,00 Kerntaken VMK Kerntaak 1 Ontvangen en verwerken van goederen VMK Kerntaak 1 Ontvangen en verwerken van goederen VMK Kerntaak 1 Ontvangen en verwerken van goederen VMK Kerntaak 2 Verkopen en verlenen van service VMK Kerntaak 2 Verkopen en verlenen van service VMK Kerntaak 2 Verkopen en verlenen van service VMK Kerntaak 3 Afhandelen van verkooptransacties opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 12

13 mbo VMK Kerntaak 3 Afhandelen van verkooptransacties VMK Kerntaak 3 Afhandelen van verkooptransacties opdrachten ,50 theorie ,50 Verkoopspecialist/Eerste verkoper Pakketten VEK Verkoopspecialist/Eerste verkoper pakket opdrachten en theorie ,00 VEK Verkoopspecialist/Eerste verkoper pakket opdrachten ,00 VEK Verkoopspecialist/Eerste verkoper pakket theorie ,00 Kerntaken LGH-01 Leidinggeven ,50 VACCM-01 De veilige en duurzame winkel ,50 VEK Kerntaak 1 Verzorgen van de ontvangst en de verwerking van goederen VEK Kerntaak 1 Verzorgen van de ontvangst en de verwerking van goederen VEK Kerntaak 1 Verzorgen van de ontvangst en de verwerking van goederen VEK Kerntaak 2 Verkopen, adviseren en service verlenen VEK Kerntaak 2 Verkopen, adviseren en service verlenen VEK Kerntaak 2 Verkopen, adviseren en service verlenen VEK Kerntaak 3 Handelt kassatransacties af of leidt deze VEK Kerntaak 3 Handelt kassatransacties af of leidt deze VEK Kerntaak 3 Handelt kassatransacties af of leidt deze VEK Kerntaak 5 Optimaliseren van verkoop en assortiment VEK Kerntaak 5 Optimaliseren van verkoop en assortiment VEK Kerntaak 5 Optimaliseren van verkoop en assortiment opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 13

14 mbo Filiaalmanager Pakketten FMK R1 Filiaalmanager pakket opdrachten en theorie ,00 FMK Filiaalmanager pakket theorie ,00 FMK R1 Kerntaak 1 Uitvoeren van het organisatiebeleid opdrachten en theorie ,00 FMK Kerntaak 1 Uitvoeren van het organisatiebeleid theorie ,00 Kerntaken LGH-01 Leidinggeven ,50 RECHT-1 Recht ,50 FMK-01C-00 Kerntaak 1 Commercieel management FMK-01C-10 Kerntaak 1 Commercieel management FMK-01C-20 Kerntaak 1 Commercieel management FMK-01F-00 Kerntaak 1 Financieel management FMK-01F-10 Kerntaak 1 Financieel management FMK-01F-20 Kerntaak 1 Financieel management FMK-01P-00 Kerntaak 1 Personeelsmanagement FMK-01P-10 Kerntaak 1 Personeelsmanagement FMK-01P-20 Kerntaak 1 Personeelsmanagement FMK Kerntaak 2 Beheren van de goederenstroom en de voorraad FMK Kerntaak 2 Beheren van de goederenstroom en de voorraad FMK Kerntaak 2 Beheren van de goederenstroom en de voorraad FMK Kerntaak 3 Coördineren en uitvoeren van verkoopactiviteiten FMK Kerntaak 3 Coördineren en uitvoeren van verkoopactiviteiten opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,50 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,00 theorie ,50 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,50 theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,00 14

15 mbo FMK Kerntaak 3 Coördineren en uitvoeren van verkoopactiviteiten FMK Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van de kassatransacties FMK Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van de kassatransacties FMK Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van de kassatransacties theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,00 theorie ,00 Ondernemer detailhandel Pakketten ONK Ondernemer detailhandel pakket R1 R2 opdrachten en theorie ,00 ONK R1 R2 Kerntaak 1 Maken van een ondernemingsplan en bewaken van het ondernemingsbeleid opdrachten en theorie ,00 Kerntaken LGH-01 Leidinggeven ,50 RECHT-1 Recht ,50 RECHT-2 Recht 2 (voor de Ondernemer) ,50 ONK-01C-00 Kerntaak 1 Commercieel management ONK-01C-20 Kerntaak 1 Commercieel management ONK-01P-00 Kerntaak 1 Personeelsmanagement ONK-01O-00 Kerntaak 1 Ondernemen ONK-01F-00 Kerntaak 1 Financieel management 1 ONK-01M-00 Kerntaak 1 Financieel management 2 ONK Kerntaak 2 Beheren en verzorgen van de goederenstroom en de voorraad ONK Kerntaak 2 Beheren en verzorgen van de goederenstroom en de voorraad ONK Kerntaak 3 Begeleiden en uitvoeren van verkoopactiviteiten ONK Kerntaak 4 Afhandelen en/of leiden van verkooptransacties opdrachten en theorie ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 15

16 BB R001 BB R003 mbo Doorstroompakketten detailhandel DSK DSK R1 BE1 Verkoper naar Verkoopspecialist/ Eerste verkoper (2012) Verkoopspecialist/Eerste verkoper naar Filiaalmanager (2013) opdrachten en theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 Rekenen in de handel Rekenen in de handel niveau 1/2 Bestelnr. R e 19,95 Rekenen in de handel niveau 3/4 Bestelnr. R e 24,00 Rekenen niveau 1/2 Rekenen in de handel Reken op PERSPECTIEF Rekenen niveau 3/4 Rekenen in de handel Reken op PERSPECTIEF ISBN ISBN Burgerschap Burgerschap niveau 1/2 Bestelnr. BB e 42,00 Burgerschap niveau 3/4 Bestelnr. BB e 19,00 Burgerschapsbundel niveau 1/2 Burgerschapsbundel niveau 3/4 uitbreiding Pakketprijs Bestelnr. BB ,00 ISBN ISBN

17 mbo Logistiek leverbaar in 2015 Nieuwe versie PERSPECTIEF Een nieuwe versie van PERSPECTIEF komt er aan. Nieuwe didactische inzichten, meer digitale mogelijkheden, wensen en opmerkingen van docenten. Allemaal goede redenen om PERSPECTIEF te vernieuwen. Dat beperken we niet tot een nieuw jasje. De sterke punten van de huidige methode behouden we graag voor u, andere aspecten verdienen de aandacht, onder meer: - grotere differentiatie in werkvormen - aandacht voor de verschillende manieren van leren - inzet digitale modules - opbouw in complexiteit van opdrachten - veel individuele schoolopdrachten - veel meer oefenmateriaal, zeker ook voor bedrijfseconomie - digitale test-je-kennisvragen. Op houden we u bij Nieuws op de hoogte. Brede opleidingen Bestelnr. Titel Uitgave ISBN Prijs in e MBO-PM-01 personeelsmanagement ,95 MBO-MA-01 marketing ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, exploiteren en beheren ,95 theorie en werkboek BE1 MBO-BE bedrijfseconomie, exploiteren en beheren theorie ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, exploiteren en beheren werkboek ,00 MBO-BE bedrijfseconomie, financieren theorie en werkboek BE ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, financieren theorie ,95 MBO-BE bedrijfseconomie, financieren werkboek ,00 MBO-BA bedrijfsadministratie theorie en werkboek BA ,95 MBO-BA bedrijfsadministratie theorie ,95 MBO-BA bedrijfsadministratie werkboek ,00 MBO-LG-01 leidinggeven ,95 MBO-RE-01 recht: overeenkomsten en consumentenrecht ,95 MBO-OR-01 recht en regels voor de ondernemer ,95 Eerder verschenen: VACCM-01 De veilige en duurzame winkel ,50 LGH-01 Leidinggeven (versie 2011) ,50 RECHT-1 Recht 1 R1 (versie 2011) ,50 RECHT-2 Recht 2 (voor de Ondernemer) R2 (versie 2011) ,50 17

18 mbo CE Ondernemerschap CE Ondernemerschap Bestelnr. Titel ISBN Prijs in e CEO-01 Het begint met een idee ,00 CEO-02 Commercieel Plan ,00 CEO-03 Organisatie (versie 2014) ,00 CEO-04 Financieel Plan ,00 CEO-05 Inkopen en Verkopen ,00 CEO-06 Na de start ,00 CEO-07 Aan de slag met je ondernemingsplan opdrachtenboek ,50 CE Ondernemerschap Pakket (7 delen) Bestelnr. CEO Postbus BH Ede Tel (0318) Fax (0318) Website: EDUCATIEVE UITGEVERIJ 75,00 Succesvol van start met je webshop! In Succesvol van start met je eigen webshop! onderzoekt de deelnemer of het bouwen en beheren van een webshop iets voor hem is. Specifieke aspecten van een webshop zoals online marketing, SEO en fulfillment komen aan bod. Pakket Bestelnr. WEBSHOP ,90 18

19 mbo Logistiek Het nieuwe lesmateriaal voor de logistieke kwalificaties komt eraan. Wij houden u op de hoogte. LET OP Assistent logistiek medewerker Pakketten ALMK Assistent logistiek medewerker pakket opdrachten en theorie ,00 Kerntaken ALMK Kerntaak 1 Assisteren bij de ontvangst en de opslag van goederen ALMK Kerntaak 2 Assisteren bij het verzamelen en verzendklaar maken van goederen opdrachten en theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 Logistiek medewerker Pakketten LMK Logistiek medewerker pakket opdrachten en theorie ,00 LMK Logistiek medewerker pakket opdrachten ,50 LMK Logistiek medewerker pakket theorie ,50 Kerntaken LMK Kerntaak 1 Ontvangen en opslaan van goederen LMK Kerntaak 1 Ontvangen en opslaan van goederen LMK Kerntaak 1 Ontvangen en opslaan van goederen LMK Kerntaak 2 Verzamelen en verzendklaar maken van goederen LMK Kerntaak 2 Verzamelen en verzendklaar maken van goederen LMK Kerntaak 2 Verzamelen en verzendklaar maken van goederen LMK Kerntaak 3 Inventariseren van de voorraad LMK Kerntaak 3 Inventariseren van de voorraad LMK Kerntaak 3 Inventariseren van de voorraad opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,50 theorie ,50 opdrachten en theorie ,00 opdrachten ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 opdrachten ,00 theorie ,00 19

20 RL001 RL003 mbo Rekenen in de logistiek Rekenen in de logistiek niveau 1/2 Bestelnr. RL e 16,95 Rekenen in de logistiek Reken op PERSPECTIEF Rekenen niveau 1/2 Rekenen in de logistiek Reken op PERSPECTIEF Rekenen niveau 3/4 Rekenen in de logistiek niveau 3/4 Bestelnr. RL e 17, Logistiek teamleider Pakketten LTK Logistiek teamleider pakket opdrachten en theorie ,00 LTK Logistiek teamleider pakket theorie ,00 Kerntaken LTK Kerntaak 1 Coördineren van en meewerken bij de ontvangst en opslag van goederen LTK Kerntaak 1 Coördineren van en meewerken bij de ontvangst en opslag van goederen LTK Kerntaak 2 Coördineren van en meewerken bij het verzamelen en verzend-klaar maken van goederen LTK Kerntaak 2 Coördineren van en meewerken bij het verzamelen en verzend-klaar maken van goederen LTK Kerntaak 3 Coördineren van en meewerken bij het inventariseren van de voorraad LTK Kerntaak 3 Coördineren van en meewerken bij het inventariseren van de voorraad LTK Kerntaak 4 Ondersteunen bij de inzet van mensen en middelen LTK Kerntaak 4 Ondersteunen bij de inzet van mensen en middelen opdrachten en theorie ,00 theorie ,00 opdrachten en theorie ,50 theorie ,50 opdrachten en theorie ,50 theorie ,00 opdrachten en theorie ,00 theorie ,50 20

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

NOI FONDSLIJST 2015 VOLLEDIG OVERZICHT NOI-UITGAVEN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

NOI FONDSLIJST 2015 VOLLEDIG OVERZICHT NOI-UITGAVEN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 FAX 035-5417341 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STORAGE MANAGEMENT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN STORAGE MANAGEMENT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN STORAGE MANAGEMENT B.V. 1. Algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de contractspartij respectievelijk de partij die de opdracht verstrekt - Opdrachtgever

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

Kenniscentrum Handel

Kenniscentrum Handel Kenniscentrum Handel Opleidingsadviseur Haaglanden e.degroot@kch.nl 06-51237323 1 Sectoren Kenniscentrum Handel - Sectoren Detailhandel Groothandel MITT (Mode-, Industrie-, Tapijt- en Textielindustrie

Nadere informatie

VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN UITGANGSPUNTEN: MBO: LOGISTIEK LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGEVERSGROEP

VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN UITGANGSPUNTEN: MBO: LOGISTIEK LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGEVERSGROEP MBO: LOGISTIEK LEERMIDDELENOVERZICHT 2016/2017 UITGANGSPUNTEN: Vóór en dóór docenten ontwikkeld Theorie- en werkboek in één Betaalbare en flexibel inzetbare materialen Veel aandacht voor docentenondersteuning

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek!

Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek! Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek! Logistiek Supervisor Het mbo is volop in beweging. Het nieuwe kwalificatiedossier Supervisors Logistiek is daar een goed voorbeeld

Nadere informatie

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2017 www.kddv.nl KDDV - 1 Maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kwalificatiestructuur en keuzedelen... 3 KDDV -... 4 KDDV College... 5 Opbouw

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2017 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal... 5 Opbouw en inhoud... 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Keuzevak. Ondernemen. Schoolexamen voor ondernemende leerlingen. Digitaal theorieexamen. Examenmix van praktijk én theorie.

Keuzevak. Ondernemen. Schoolexamen voor ondernemende leerlingen. Digitaal theorieexamen. Examenmix van praktijk én theorie. Keuzevak Ondernemen voor het VMBO Schoolexamen voor ondernemende leerlingen Examenmix van praktijk én theorie Ontwikkeld in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven Digitaal theorieexamen ESS examenservices

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 ECDL

Producten en prijzen 2016 ECDL Computervaardig op niveau Producten en prijzen 2016 Computervaardig op niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2, het Europees Computer Rijbewijs... 3 Kwalificatiedossiers en keuzedelen... 3

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

PRIJZEN en LEVERINGSCONDITIES 2017 voor levering aan de boekhandel

PRIJZEN en LEVERINGSCONDITIES 2017 voor levering aan de boekhandel NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Profiel Economie en Ondernemen Kader beroepsgerichte leerweg. Module 1 Commercieel

Programma van toetsing en afsluiting Profiel Economie en Ondernemen Kader beroepsgerichte leerweg. Module 1 Commercieel PTA Beroepsgerichte Profielen / Economie en Ondernemen / Kader beroepsgerichte leerweg / Commercieel Module 1 Commercieel Methode ThiemeMeulenhoff - Mixed 3 P/EO/1.1 de retailformule en de marketinginstrumenten

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel Manager Retail Verkoopspecialist Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel manager retail verkoopspecialist verkoper Deze opleidingen kun je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

NOI FONDSLIJST 2015 voor levering aan cursisten

NOI FONDSLIJST 2015 voor levering aan cursisten NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 FAX 035-5417341 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers

Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers 2011 Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers Wat Waar Hoe Zo bestelt u de e-leermiddelen mbo van Noordhoff Uitgevers In deze folder leest u hoe en bij wie u welke e-leermiddelen kunt

Nadere informatie

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid.

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid. Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO Producten en prijzen 2018 DigitaleGeletterdheid.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 21st century skills... 3 - H/V en -

Nadere informatie

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOGESCHOOL LEIDEN Artikel 1. Definities In de algemene leveringsvoorwaarden Hogeschool Leiden wordt verstaan onder: a. Hogeschool Leiden: Stichting Hogeschool Leiden; b. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2016 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal en in boekvorm... 5 Opbouw en

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

NOI FONDSLIJST 2016 voor levering aan cursisten

NOI FONDSLIJST 2016 voor levering aan cursisten NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV EDUCATIEVE UITGEVERIJ POSTBUS 296-3740 AG BAARN EEMWEG 31-15 - 3755 LC EEMNES TELEFOON 035-5416743 FAX 035-5417341 INTERNET: www.noi.nl E-MAIL: info@noi.nl ING BANK: NL21INGB0000277062

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden Pensioen Kennis Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Pensioen Kennis Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Bestelformulier Tumult 2014 2015

Bestelformulier Tumult 2014 2015 Tumult biedt in schooljaar '14-'15 producten aan voor leerlingen, docenten & management en ouders. Op www.tumult.nl vind je het totale aanbod. Met dit bestelformulier kun je Tumult abonnementen voor je

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Jij hebt het voor het kiezen! Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Inhoudsopgave Algemeen Oriëntatie op het mbo 2 Welke opleidingen zijn

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2018 Voor kwalificaties en keuzedelen Januari 1 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Beroepsspecifieke boeken...

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Relatiemiddag ESS. Marijke Backx, manager ESS. 5 oktober 2017

Relatiemiddag ESS. Marijke Backx, manager ESS. 5 oktober 2017 Relatiemiddag ESS Marijke Backx, manager ESS 5 oktober 2017 1 Programma 14.00 uur eerste informatieronde 15.00 uur koffie/ thee 15.20 uur tweede informatieronde 16.20 uur drankje 2 ESS 2017-2018 Maart

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2016 (KDDV) www.kddv.nl 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kwalificatiestructuur en keuzedelen... 3... 4 Opbouw methode... 5 Inhoud methode...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2018 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 MOS-examens... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal... 5 Opbouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden Ondernemerschap Academy B.V. 2. Ondernemerschap Academy

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1.

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1. Algemene Voorwaarden Webdesign Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Pagina 1 van V_ VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ADEKO WEBDESIGN & DEVELOPMENT VOF

Pagina 1 van V_ VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ADEKO WEBDESIGN & DEVELOPMENT VOF Pagina 1 van 5 VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ADEKO WEBDESIGN & DEVELOPMENT VOF Artikel 1, algemeen: Deze verkoops- leverings- en betalingsvoorwaarden, verder te noemen voorwaarden, gelden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Toets-ICT Praktijk modules Basis modules (ECDL Basis) Gevorderden modules (ECDL Advanced) Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

MBO: FACILITAIR LEIDINGGEVEN

MBO: FACILITAIR LEIDINGGEVEN EXAMENEISEN FACILITAIR LEIDINGGEVEN, VANAF COHORT 2016 Profiel Uitstroom Niveau Crebo Rekenen Nederlands Engels MVT 2 LB GE LU LE SC SP GE LU LE SC SP Facilitair leidinggevende 4 25175 3F 3F A2 B1 B1 A2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden.

Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden. Algemene Voorwaarden Aarden met Paarden. 1. Toepassing Op alle aanbiedingen en offertes van Aarden met Paarden alsmede alle met Aarden met Paarden afgesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden

Nadere informatie