Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)"

Transcriptie

1 Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: ) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei BC LEEUWARDEN hierna te noemen @ Dossiernummer Kamer van Koophandel: hierna te noemen lessee Mantelovereenkomstnummer: 1

2 Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s De ondergetekenden: A B Lease Quality B.V. gevestigd te Assen, hierna te noemen: lessor en De lessee, wiens naam en woonplaats/plaats van vestiging staan vermeld in de aanhef van deze overeenkomst, hierna te noemen: lessee Nemen het volgende in aanmerking: A B partijen zijn voornemens met elkaar operational lease-overeenkomsten terzake van één of meer automobielen te sluiten; uit een oogpunt van doelmatigheid hebben partijen in verband daarmee besloten om éénmalig de hierna te vermelden leasevoorwaarden vast te stellen die steeds op alle tussen hen te sluiten lease-overeenkomsten voor automobielen van toepassing zullen zijn. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1 - Lease 1.1 Lease-overeenkomsten tussen partijen betreffende een automobiel (hierna te noemen: auto ) komen tot stand door de ondertekening van een per auto opgemaakte en ondertekende opdrachtbevestiging/leasecontract. 1.2 De lease wordt steeds aangegaan voor de tijd, tegen een leasetarief en op de overige voorwaarden als in de opdrachtbevestiging/leasecontract is vermeld. 1.3 Indien een regeling, vermeld in de opdrachtbevestiging/leasecontract, afwijkt van het bepaalde in de mantelovereenkomst & algemene bepalingen, prevaleert de bepaling in de opdrachtbevestiging/leasecontract. 1.4 Indien in de opdrachtbevestiging/leasecontract bepaalde componenten niet zijn inbegrepen, dient lessee hier zelf zorg voor te dragen. Tevens zijn de kosten hiervan voor rekening van lessee. 1.5 Mocht lessee toch gebruik maken van diensten die niet zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging/leasecontract, worden de kosten separaat in rekening gebracht aan lessee. 2 Aflevering 2.1 Lessee machtigt de bestuurder om namens haar de auto in ontvangst te nemen en die ten bewijze van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid zich zal kunnen legitimeren. 2.2 Indien lessee dit wenst, kan lessor een tijdelijke vervangingsauto verzorgen tot het moment dat de nieuw bestelde auto zal worden afgeleverd. Het hiervoor te berekenen tarief zal in overleg worden bepaald. Deze auto zal worden genoemd een zogenaamde voorloopauto. 2.3 Aflevering van de auto zal niet plaatsvinden tussen 1 november en 31 december van ieder kalenderjaar. 2.4 Lessor is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van de auto. Tevens zal deze vertraging voor lessee nimmer een reden kunnen opleveren om de overeenkomst te beëindigen/ontbinden. 2.5 Bij annulering van de lease-auto voor de ingangsdatum van het leasecontract zullen de daaruit voortvloeiende kosten éénmalig worden doorbelast. 3 Standaarduitvoering en accessoires 3.1 De lessee zal de door hem bestelde auto in ontvangst nemen in de standaarduitvoering en overige uitrusting zoals vermeld in de opdrachtbevestiging/leasecontract. 3.2 Het aanbrengen van andere dan fabrieksaccessoires komt voor rekening van lessee, hetzij opgenomen in het leasetarief dan wel direct doorberekend aan lessee. Verwijdering van accessoires door lessee is slechts toegestaan als deze accessoires eigendom zijn van lessee en de verwijdering daarvan geen schade aan de auto toebrengt. Voor het overige wordt en blijft, wat door of vanwege lessee op de auto wordt gemonteerd of daaraan aangebracht, eigendom van lessor. 3.3 Het aanbrengen van een trekhaak is toegestaan, mits deze voor de desbetreffende auto een merk/typegoedkeuring heeft en is gemonteerd volgens de montagevoorschriften en wettelijke bepalingen. 3.4 Het is niet toegestaan de standaarduitrusting of de contractuele uitvoering te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van lessor. Indien ondanks deze uitsluiting toch wijzigingen aan de auto wordt aangebracht, zijn de consequenties voor rekening van lessee. 2

3 4 Facturering en betaling 4.1 De uit hoofde van de opdrachtbevestiging/leasecontract verschuldigde maandelijkse betalingen dient lessee bij vooruitbetaling te voldoen, zodanig dat lessor betaling voor de eerste dag van de maand, waarop deze betrekking heeft in haar bezit dient te hebben. Lessee geeft door ondertekening van deze mantelovereenkomst uitdrukkelijk en onherroepelijke volmacht aan lessor tot het automatisch incasseren van de maandelijkse betalingen van zijn/haar bankrekening door middel van de automatische incassoprocedure van de Bankgirocentrale. 4.2 Ingeval de lessee enig door hem op grond van de opdrachtbevestiging niet op tijd betaalt, is er over dat bedrag, vanaf de vervaldag tot op de dag waarop dat bedrag wordt voldaan, een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend. Door de enkele niet tijdige betaling zal lessee in verzuim zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal behoeven te geschieden. Bij niet tijdige betaling door lessee kan lessor zich (tevens) beroepen op haar recht, zoals gesteld in artikel 19 van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen. 4.3 De Eerste vergoeding of mee-investering zal direct na ondertekening van opdrachtbevestiging voldaan dienen te worden. 4.4 Overige verschuldigde bedragen dienen binnen 8 werkdagen te worden voldaan of zullen worden meegenomen met het eerstvolgende automatische incasso. 4.5 Lessee doet afstand van het recht zich op verrekening te beroepen. 5 - Afwijking van de leasetermijn en overeengekomen kilometrage 5.1 De in de opdrachtbevestiging/leasecontract vastgestelde leasetermijn is berekend op basis van de contractduur en de maximale kilometrage, vermeld in de opdrachtbevestiging/leasecontract. 5.2 Indien blijkt na bespreking/bestudering van de managementrapportage of opgave van kilometerstand en de werkelijke kilometrage (waarin begrepen de kilometers gereden in een vervangingsauto, zoals omschreven in artikel 12 en/of 13) meer dan 10% afwijkt van de in de opdrachtbevestiging/leasecontract overeengekomen kilometrage, is lessor gerechtigd de leaseprijs, dan wel de contractduur naar verhouding te wijzigen. 5.3 Lessee is verplicht de eindejaarskilometrage jaarlijks op te geven aan de lessor. 5.4 Als de auto op het juiste tijdstip wordt ingeleverd, maar de in de opdrachtbevestiging/leasecontract vastgestelde maximale kilometrage is overschreden, dient lessee binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur de teveel gereden kilometers te betalen volgens de in de opdrachtbevestiging/leasecontract overeengekomen meer gereden kilometerprijs. Bij meer dan 10% afwijking zal de verrekening plaatsvinden volgens artikel Wordt de auto (na schriftelijke toestemming van lessor) ingeleverd voor het tijdstip, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging/leasecontract met eventuele verrekening van de toegestane afwijking in de kilometrage van 10%, dan is lessor gerechtigd een herberekening van de leaseprijs te maken, gebaseerd op het aantal maanden gedurende welke lessee de auto in werkelijkheid heeft geleast en eveneens gebaseerd op de dan verreden kilometers. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.6 De auto dient te worden ingeleverd op de in de opdrachtbevestiging/leasecontract genoemde ingangsdatum, vermeerderd met de contractduur. Indien dit tijdstip stilzwijgend of in onderling overleg overschreden wordt, blijven alle contractvoorwaarden van kracht. Lessor behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht van de auto in de verlengperiode elk moment te kunnen beëindigen. Wordt na eventuele schriftelijke sommatie de auto niet ingeleverd, dan zullen lessor en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn de auto terug te halen en zal lessee een boete verschuldigd zijn van 0,5% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de geleaste auto inclusief BTW, zoals gesteld op de opdrachtbevestiging/leasecontract, voor iedere dag dat de auto te laat zal worden ingeleverd. Tevens is lessee verplicht tot betaling van de leasetermijnen, opengevallen tot aan het moment van inleveren/terughalen. 6 Kostprijscalculatie en prijsniveau 6.1 In de leasetarieven zijn onderstaande componenten begrepen: a afschrijving; b rentekosten; c administratiekosten en managementfee. Voor de overige inbegrepen componenten verwijzen wij u naar de opdrachtbevestiging/leasecontract. 6.2 Wijzigingen van de catalogusprijs, de rentevoet, de assurantiepremie cq. reservering cascodekking eigen beheer of houderschapsbelasting of andere van overheidswege toegestane of opgelegde prijswijzigingen, welke plaatsvinden tussen het moment waarop lessee de opdrachtbevestiging/leasecontract ondertekent en de ingangsdatum van het contract, zullen in een nieuwe opdrachtbevestiging/leasecontract worden opgenomen. Onverminderd het vorenstaande is lessor gerechtigd om, indien gedurende de looptijd van de overeenkomst veranderingen optreden in de assurantiepremie of van overheidswege opgelegde belastingen of heffingen, die zijn of behoren te zijn opgenomen in het leasetarief of van invloed zijn op de vaststelling daarvan door lessor, de leaseprijs over de al verstreken en de nog resterende duur van de contractperiode aan dergelijke veranderingen aan te passen. De daaruit voortvloeiende nabetaling of terugbetaling aan lessee is onmiddellijk door lessee cq. lessor verschuldigd. 6.3 Lessee heeft het recht zich van de redelijkheid van deze wijzigingen te overtuigen. Hieraan dient lessor haar medewerking te verlenen. 6.4 Wijzigingen van het leasetarief zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. 3

4 7 - Voorwaarden tot brandstofadministratie/brandstoflease Indien er op de opdrachtbevestiging/leasecontract een brandstofvoorschot staat vermeld is er sprake van brandstofadministratie/brandstoflease. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 7.1 Lessee gaat ten behoeve van de in zijn bedrijf in gebruik zijnde personen en/of bestelauto s (motorvoertuigen tot een gewicht van kg. GVW) gebruik maken van de brandstofadministratie zoals overeengekomen met lessor voor het tanken van motorbrandstoffen en het betrekken van smeermiddelen zonder contante betaling. 7.2 Zowel bij automatisch geregistreerde transacties als bij transacties die op een voucher worden geregistreerd kan door de berijder de km-stand worden ingetoetst resp. op voucher worden genoteerd. Noch voor wat betreft de juistheid van deze km-stand, noch voor wat betreft het opgeven zelf kan lessor verantwoordelijk worden gesteld. 7.3 De middels dit systeem afgenomen motorbrandstoffen zullen aan de lessee periodiek onder aftrek van het voorschot verwerkt in de leasetermijn, worden gefactureerd, waarbij de op het moment van afname geldende pompprijs voor motorbrandstoffen resp. particuliere prijs voor smeermiddelen in rekening zal worden gebracht. Wanneer lessee afspraken heeft gemaakt betreffende eventuele te verkrijgen kortingen, zullen deze dan ook zo in mindering worden gebracht tijdens de afrekening. Op de bijlage wordt per kenteken iedere transactie vermeld. 7.4 Lessee machtigt lessor de bedragen die lessor van haar te vorderen krijgt te incasseren bij haar bank met de valutadatum van de dag van facturering. Lessor is tussentijds gerechtigd het brandstofvoorschot aan te passen. 7.5 Lessee staat in voor de betaling van de producten welke op vertoon van te haren name bestelde brandstofkaarten zijn geleverd, ongeacht of de levering al dan niet met toestemming of medeweten van de berijder en/of de lessee heeft plaatsgevonden. 7.6 Indien een voertuig niet meer bij lessee in bezit is en/of bij verkoop daarvan, evenals wanneer een pas om lessor motiverende redenen wordt vervangen, dient brandstofkaart gehorende bij die auto, of welke door een andere pas wordt vervangen terstond te worden geretourneerd aan lessor. Lessee blijft verantwoordelijk voor eventueel misbruik van niet teruggezonden brandstofkaarten. 7.7 De overeenkomst tussen lessor en lessee wordt gesloten voor de looptijd van het contract. Lessor heeft echter het recht de overeenkomst op te zeggen indien lessee niet aan haar verplichtingen voldoet, dan wel in geval van faillissement of surséance van betaling (daaronder begrepen, een verzoek daartoe). 7.8 Bij het einde van de opdrachtbevestiging/leasecontract zal de lessee alle de door lessor verstrekte documenten, in het bijzonder de aan haar uitgereikte brandstofkaarten, terstond aan lessor overleggen. Zolang één en ander niet door lessor is ontvangen blijft lessee verantwoordelijk voor alle gebruik en/of eventuele kosten voor lessor die hieruit voortvloeien. 8 Recht van toepassing 8.1 Lessor heeft te allen tijde het recht de auto te inspecteren of te doen inspecteren, waar deze zich dan ook bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van lessor terstond mede te delen aan lessor waar de auto zich bevindt, evenals lessor in de gelegenheid te stellen de auto te inspecteren. 8.2 In geval van artikel 19 van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen zullen lessor en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn zonder gerechtelijke tussenkomst de auto terug te halen. Lessee geeft hen hierbij nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om de plaats waar de auto zich bevindt te dien einde te betreden. 9 Gebruik en onderhoud 9.1 Lessee zal de auto deskundig en als goed huisvader en in overeenstemming met de ter zake bestaande wetten, reglementen, verordeningen etc. gebruiken voor het doel waarvoor ze is bestemd en ingericht. Lessee zal de auto in goede staat (doen) houden en zo nodig zorgen voor herstel. 9.2 In het geval de lessee van de auto geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering tot gebruik van onredelijk lange duur is of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan lessor een verwijt kan worden gemaakt. 9.3 Voor rekening van lessee zijn: brandstof (wel kan brandstofadministratie in contract worden opgenomen zie artikel 7), stalling, parkeergelden, wassen en poetsen, onderhoud van de carrosserie, schoonhouden van het interieur, schade ontstaan door onoordeelkundig handelen, gebrek aan normale zorg en/of nalatigheid en overtreding van de verplichting, zoals gesteld in artikel 10 van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen, deelname aan wedstrijden, overbelasting van de auto, waaronder eveneens begrepen de reparatie aan de vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage. 9.4 Lessee wordt geacht brandstof van een gerenommeerd merk volgens voorschrift van de fabrikant te gebruiken. Voor het tussentijds bijvullen van olie dient de voorgeschreven kwaliteit gebruikt te worden. 9.5 Lessee wordt geacht de voorgeschreven onderhoudsbeurten, zoals vastgesteld in het onderhoudsschema, tijdig te doen uitvoeren en het couponboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door de erkende reparateur. 9.6 Lessee wordt geacht wekelijks en/of minimaal iedere 500 km het peil van de motorolie, accu- rem- en koelvloeistof en de spanning der banden te (doen) controleren en eventueel op peil te brengen. De koelvloeistof zal voor de vorstperiode inzet, door lessee worden gecontroleerd op voldoende concentratie, opdat van voldoende antivrieswerking sprake is. 9.7 Indien lessor van mening is dat lessee nalatig is gebleven of onoordeelkundig heeft gehandeld, zodat de kosten hieruit voortvloeiende voor rekening van lessee zouden zijn, zal lessor bij ontkenning van lessee, een onpartijdige expertise laten verrichten. Als hieruit blijkt dat de kosten inderdaad voor lessee zijn, komen de gemaakte taxatiekosten ook voor diens rekening. 4

5 9.8 Het is ten strengste verboden om de geleaste auto te (doen) besturen terwijl de bestuurder van de auto ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholische drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet is staat kon worden geacht de auto naar behoren te besturen, dan wel dat dit door de wet of overheid is verboden. Indien dit verbod door lessee of door een derde wordt overtreden, is uit welke hoofde de derde de geleaste auto anders dan door diefstal, ook onder zich had, lessee volledig (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die met of aan de geleaste auto is veroorzaakt, ongeacht of er causaal verband bestaat tussen de overtreding van voornoemd verbod en de ingetreden schade. 9.9 Lessee is verantwoordelijk voor de periodieke autokeuring (A.P.K.) en vrijwaart lessor voor alle schade die uit het niet nakomen van deze verplichting zou kunnen voortvloeien. 10 Onderhoud en reparaties 10.1 Indien de auto voor een onderhoudsbeurt of voor reparatie wordt aangeboden, dient aan de reparateur een volledig ingevulde en ondertekende reparatie opdrachtbon te worden afgegeven, welke bon door de reparateur met de betreffende factuur aan lessor zal worden toegezonden Reparaties dienen te worden verricht door een officiële reparateur van het betreffende merk auto of door een lessee voorgestelde en door lessor uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerde, bij BOVAG aangesloten garage. Alle reparaties, welke niet zijn verricht door één der bovenvermelde reparateurs komen voor rekening van lessee Voor het verrichten van reparaties, welke een bedrag als omschreven op de reparatie-opdrachtbon te boven zullen gaan, dient de reparateur vooraf telefonisch uitdrukkelijk toestemming aan lessor te vragen. Als deze toestemming niet wordt gegeven, komen deze reparatiekosten voor rekening van lessee, zulks behoudens overmacht, welke situatie ter beoordeling is van lessor. Is de auto door omstandigheden onberijdbaar geworden en valt geen noodreparatie uit te voeren, dan vergoedt lessor de noodzakelijke sleepkosten voor zover de auto wordt gesleept naar de vestiging van de lessor of partner dan wel een officiële reparateur, met de beperking, dat deze sleepkosten worden vergoed tot een maximum van 50 kilometer De navolgende kosten bij normaal gebruik van de auto zijn in het leasetarief begrepen, te weten: onderhoud volgens het schema van de fabrikant, olie bijvullen en verversen, reparatie en vervanging van onderdelen en banden als gevolg van normale slijtage, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging/leasecontract. Het bedrag wat hiervoor is opgenomen in het leasetarief kan door lessor worden verhoogd als het prijsindexcijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in een bepaald jaar meer dan 5% is gestegen ten opzichte vaan het jaar daarvoor In het buitenland verrichte en/of betaalde reparaties worden vergoed op basis van de in Nederland geldende prijzen, of lagere buitenlandse prijzen, onder aftrek van eventueel niet te verrekenen omzetbelasting. Binnen de E.G. zal de omzetbelasting altijd worden vergoed Eventuele reparaties betreffende accessoires welke niet uitdrukkelijk als zodanig in de leaseprijs zijn opgenomen zijn voor rekening van lessee Eventuele geschillen tussen lessee en een dealer/reparateur, de lease-auto betreffende, dienen door lessee aan lessor worden voorgelegd en door haar worden behandeld. 11 Verzekering 11.1 Op de door lessee van lessor geleaste auto zal lessor de navolgende verzekeringen afsluiten: Dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van zowel lessor als van lessee en een ongevallenverzekering ten behoeve van de bestuurder en de eventuele, maximaal toegestaan aantal, inzittenden. De dekking van de ongevalleninzittenden verzekering bedraagt EUR ,- bij overlijden en blijvende invaliditeit EUR ,-, tenzij anders omschreven in opdrachtbevestiging/leasecontract. Een WA verzekering conform WAM eisen, voorwaarden ter inzage bij lessor Lessor zal een cascoverzekering sluiten en/of cascodekking in eigen beheer nemen. De voorwaarden van deze cascodekking zijn vermeld in artikel en maken, indien lessor er voor kiest de cascodekking in eigen beheer te nemen, integrerend onderdeel uit van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen Heeft de auto zodanige schade opgelopen, dat zij naar het oordeel van lessor en/of onafhankelijke expert(s) niet herstelbaar en/of rendabel is deze te herstellen, dan is lessor gerechtigd de orderbevestiging/leasecontract terstond af te wikkelen conform artikel 13, of te beëindigen Elke schade, welke door of aan de auto ontstaat, dient door lessee terstond telefonisch of per fax of te worden gemeld aan lessor. De door lessor gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade aan de lease-auto, dient lessee op te volgen. Lessee dient in het voorkomende geval binnen 48 uur na ontstane schade een schadeaangifteformulier aan lessor te zenden Elke schade die door of aan de auto ontstaat en die om welke reden ook niet ten volle door de assuradeur wordt vergoedt cq. niet ten volle valt onder de cascodekking in eigen beheer, komt geheel voor rekening van lessee, alsdan lessor volledig voor alle aansprakelijkheid terzake vrijwaart. In een dergelijke zaak hoeft lessor eveneens geen zorg te dragen voor een vervangende auto Wordt door een fout, danwel onachtzaamheid van lessee, danwel van een persoon waarvoor lessee verantwoordelijk is de veroorzaakte schade niet op juiste wijze afgewikkeld, dan is lessee volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade In geval van niet verhaalbare schade komt het eigen risico (per gebeurtenis) voor het alsdan geldende bedrag voor rekening van lessee. Het eigen risico bedrag staat vermeld op de opdrachtbevestiging/leasecontract. Bij meer dan twee niet verhaalbare schades per jaar is lessor gerechtigd het eigen risico eventueel in overleg met lessee te verhogen De schadereparatie zal uitgevoerd worden door de lessor aangewezen reparateur. 5

6 11.9 Schade welke geconstateerd wordt bij inname van het contract en welke niet gemeld is bij de lessor zullen beoordeeld worden en zonodig doorberekend worden d.m.v. waardevermindering vastgesteld door een onafhankelijk expert of door een eigen risico per evenement De accessoires welke niet in de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn verwerkt komen in geval van diefstal of schade niet voor vergoeding in aanmerking Lessor is in geen enkel geval verplicht tot vergoeding van persoonlijke danwel zakelijke bezittingen, maar kan in voorkomende gevallen bij een eventuele tegenpartij een claim indienen, welke na honorering aan lessee wordt vergoed Voor het verslepen van de auto na schade zal lessee gebruik maken van de hulporganisatie waarbij lessor is aangesloten. De kosten hiervan zijn begrepen in de assurantiepremie Dekking cascoverzekering lessor: Verzekerd is schade aan of verlies van de auto veroorzaakt door alle navolgende gebeurtenissen: brand, diefstal, botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild. Derhalve niet schade die ontstaat bij eventueel daaraan voorafgaande of daaruit voortvloeiende botsingen; hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend berggesteente, aardverschuiving, overstroming en vloedgolf; het door een storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7), vallen van bomen, takken, dakpannen of andere soorten dakbedekking, en het omwaaien van het verzekerde object zelf; relletjes; het in aanraking komen met een vallend luchtvaartuig of delen daarvan of daaruit vallende voorwerpen; een plotseling van buitenkomend onheil, gedurende de tijd dat het verzekerde object aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd, in of tussen de landen van het verzekeringsgebied. De enkele lakschade, alsmede schade door takelen of slepen zijn echter uitgesloten. Ruitbreuk, alsmede schade aan het verzekerde object door de ruitscherven veroorzaakt, uitsluitend indien bij dezelfde gebeurtenis geen andere schade aan het verzekerde object is ontstaan. Boven de verzekerde som zijn bovendien verzekerd: de noodzakelijke kosten van berging, bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de auto naar behoren kan worden hersteld indien dit tengevolge van een door deze verzekering gedekte schade niet kan worden voortbewogen zonder gevaar verdere schade op te lopen of te veroorzaken; de wettelijke bijdragen in de averijgrosse; de kosten van de door verzekeraar benoemde deskundige(n). Eigen risico: zie artikel Uitsluitingen/beperkingen: Niet verzekerd is schade: Wedstrijden en snelheidsproeven; Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat om puzzelritten waarbij het snelheidselement niet overweegt. Onbevoegde bestuurder; Schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het verzekerde object; geen voor het verzekerde object wettelijk in Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit, de rijbevoegdheid is ontzegd, niet voldoet aan andere door of krachtens de wet gestelde bepalingen terzake van de bevoegdheid tot het besturen van een verzekerd object. Opzet en onzorgvuldigheid; Schade die voor de verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade,. Schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de normale zorgvuldigheid ter voorkoming van diefstal van het verzekerde object. Rijden onder invloed; Schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen van het verzekerde object hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Waardevermindering; De waardevermindering van het verzekerde object na herstel. Eigen gebrek; Een eigen gebrek van het verzekerde object. Onder eigen gebrek wordt ook verstaan onvoldoende smering of koeling, tenzij deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Ook onder eigen gebrek wordt verstaan schade ontstaan door niet goed uitgevoerde werkzaamheden wegens reparatie, onderhoud of dergelijke behandeling. Technische schade door bedieningsfout; Schade ontstaan aan een technisch gedeelte van het verzekerde object, zoals de motor, de versnellingsbak en de elektronica, die het gevolg is van een bedieningsfout. Onder bedieningsfout wordt ook verstaan het gebruik van een voor het verzekerde object verkeerde brandstof. Deze uitsluitingen geldt niet, indien de schade wordt veroorzaakt door, brand, blikseminslag, explosie, zelfontbranding of kortsluiting. Bevriezing; Schade door bevriezing tenzij deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis De lessee tekent ervoor dat deze op de hoogte is van de polisvoorwaarden met de daarin voorkomende uitsluitingen. De polisvoorwaarden liggen ter inzage bij lessor en zijn altijd op te vragen door lessee Voorwaarden verzekering door lessee: Het Casco- en W.A.-gedeelte dient verzekerd te zijn conform de bij ons geldende voorwaarden WA-gedeelte EUR ,-, dit geldt voor alle auto s met geel kenteken. Tevens dient onderstaande clausule in de polis te worden opgenomen: Aangetekend wordt, dat het verzekerde motorrijtuig is gefinancierd door de in het aanvraagformulier of daarvan deel uitmakende documenten genoemde financieringsinstelling cq. eigenaar. In verband hiermede zullen eventuele schadeuitkeringen ter zake van wagenschade geschieden aan bedoelde financieringsinstelling cq. eigenaar. Zodra het motorrijtuig in volledig eigendom van verzekerde is overgegaan, hetgeen moet blijken uit een schriftelijke verklaring van bedoelde financieringsinstelling cq. eigenaar, zal deze clausule als vervallen worden beschouwd. In geval van beëindiging van verzekering door verzekeraar, verplicht deze zich bedoelde financieringsinstelling cq. eigenaar ten minste 14 dagen voor het tenietgaan van de verzekering in verbinding te stellen met lessor. Mocht de dekking niet conform onze normen zijn, dan dient de lessee de polis aan te passen, aangezien lessee anders aansprakelijk kan worden gesteld voor datgene wat minder wordt uitgekeerd. De lessee dient zorg te dragen dat binnen 14 werkdagen na ontvangst van de WM-1192 verklaring deze is ondertekend door lessee evenals een door lessee te kiezen verzekeraar en ontvangen is door lessor, dit is van zeer essentieel belang en dient te worden uitgewerkt op basis van boekwaarde van lessor. 6

7 12 Tijdelijke vervangingsauto 12.1 Indien zoals blijkt uit vermelding in de opdrachtbevestiging/leasecontract en/of mantelovereenkomst & algemene bepalingen, vervangend vervoer in het leasetarief is inbegrepen zal bij reparaties en/of schade meer dan 1 x 24 uur (tenzij anders is overeengekomen) in beslag zullen gaan nemen, een dergelijke zaak ter beoordeling van lessor, zal lessor gedurende de tijd dat de auto niet ter beschikking van lessee is, deze vervangen door een andere, zo mogelijk gelijkwaardige auto. De met de vervangingsauto afgelegde kilometers en de dagen gedurende welke deze vervangingsauto is gebruikt, worden beschouwd als te zijn gereden met de lease-auto. De vervangingsauto kan zo nodig worden geregeld binnen de E.G. De kosten hiervoor komen voor rekening van de lessee. De lessee kan hier een I.R.K. voor afsluiten Tijdelijke vervangingsauto s worden uitsluitend door lessor of door bemiddeling van lessor ter beschikking gesteld en door lessor betaald conform artikel Indien lessee bij derden zonder toestemming van lessor een auto huurt ter vervanging van een lease-auto, zijn deze kosten geheel voor rekening van lessee Als de kostenontwikkeling van de lease-auto dat nodig maakt, is lessor gerechtigd de lease-auto voor de verdere duur van de opdrachtbevestiging/leasecontract permanent te vervangen door een lease-auto van een gelijk of nagenoeg gelijk type. Eén en ander geschiedt in overleg met lessee Indien lessee in de tijdelijke vervangingsauto rijdt, terwijl de te repareren auto nog of weer beschikbaar is, zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van lessee. Lessee dient zich ervan te overtuigen of de te repareren auto weer beschikbaar is, en dient deze terstond op te (laten) halen Een tijdelijke vervangingsauto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. De kosten voor brandstof zijn voor rekening van lessee Indien enig autoverhuurder een eigen risico hanteert, komt dit eigen risico bij schade voor rekening van de lessor, het eigen risico dat volgens opdrachtbevestiging/leasecontract is overeengekomen zal worden doorbelast aan lessee. Het is aan de lessor ter beoordeling een afkoopregeling van dit eigen risico aan te gaan. De kosten voor deze afkoopsomregeling zijn voor rekening van lessor, eveneens als een eventuele premie voor ongevalleninzittendenverzekering. Lessor zorgt dat lessee een kopie ontvangt van het ontvangstformulier van de verhuurder Een tijdelijke vervangingsauto wordt slechts ter beschikking gesteld ter vervanging van personen of bestelauto s met een maximum eigen gewicht + laadvermogen van kilo/gvw. Ten aanzien van bestel- en vrachtauto s met een specifieke opbouw bestaat geen recht op gratis vervanging, evenmin als ten aanzien van lesauto s, taxi s en ambulances Indien de componenten onderhoud en reparatie en/of verzekering niet in het leasecontract zijn opgenomen, vervalt per component het recht op een tijdelijke vervangingsauto. Wel kan in overleg met lessor een tijdelijke vervangingsauto worden geregeld en deze zal dan separaat worden verrekend met lessee. 13 Permanente vervanging van de auto 13.1 Permanente vervanging van de auto vindt slechts plaats als de technische staat van de auto zulks verlangt en geschiedt in overleg met lessee Lessor is te allen tijde bevoegd de in de opdrachtbevestiging/leasecontract genoemde auto voor de verdere duur van het contract permanent te vervangen door een gelijkwaardige auto, dit ter beoordeling van lessor, in welk geval de overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de nieuwe auto Vindt permanente vervanging van de auto plaats, dan komen de kosten voor het overzetten van de door lessee aangebrachte accessoires pro rata voor rekening van lessor Lessor behoudt zich het recht voor in gevallen als zulks in overeenstemming is met de redelijkheid, de accessoires niet over te zetten, danwel te vervangen, doch in plaats daarvan aan lessee een vergoeding te betalen in verhouding met de door lessee reeds gereden kilometers en de periode gedurende welke het accessoire aan de auto is bevestigd. Ook kan in overleg worden besloten een nieuwe overeenkomst af te sluiten. 14 Inlevering/inspectie van de auto 14.1 Bij inlevering van de auto dienen gelijktijdig de kentekenbewijsdelen, de sleutels, alle reserve sleutels, de groene kaart, de resterende reparatie en opdrachtbonnen, indien van toepassing, de resterende brandstofbonnen, de brandstofpas, evenals artikel 3.1 van deze overeenkomst de door de lessee ontvangen artikelen danwel papieren te worden ingeleverd. Als één of meerdere van bovengenoemde documenten ontbreken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en eventuele waardevermindering van de auto voor rekening van lessee Reparatiekosten van, bij inspectie cq. expertise van de auto vastgelegde schade(n), welke niet volgens de in de overeenkomst en deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen overeengekomen schadeprocedures zijn of afgehandeld worden, komen voor rekening van lessee Indien de auto in duidelijk waarneembaar minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is lessor gerechtigd de waardevermindering door te berekenen aan lessee. Bij deze beoordeling wordt het aantal van de gedurende de contractperiode gereden kilometers, evenals de leeftijd van de auto in aanmerking genomen. Bij inlevering van de auto wordt in overleg met lessee door lessor de staat van de auto beoordeeld Lessee zal de auto inleveren op een door lessor aangegeven adres en woonplaats Inspectie van de auto geschiedt bij lessor Bij schade van meer dan EUR 680,67 zal lessee, na melding van de schade door lessor, vijf werkdagen na genoemde melding (contra-)expertise kunnen (laten) verrichten door een onafhankelijk expertisebureau. De kosten hiervan zullen aan lessee worden doorbelast Bij inlevering van de auto worden alle eigendommen van lessee geacht uit de auto te zijn verwijderd. Indien lessee opdracht geeft tot uitbouwen van accessoires, welke niet in de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn opgenomen, zijn de kosten voor rekening van lessee. 7

8 15 Kilometerteller 15.1 Indien de kilometerteller defect raakt, is lessee verplicht dit terstond te melden bij lessor en haar aanwijzingen terzake op te volgen. Het aantal kilometers, gereden tot het moment van herstel van het defect, zal in onderling overleg worden geschat Enig handelen in strijd met dit artikel geeft lessor het recht de overeenkomst te ontbinden conform artikel 19. Lessee zal in dat geval de door lessor op redelijke basis geschatte hoeveelheid niet-geregistreerde kilometers betalen. 16 Beslag en maatregelen van derden 16.1 Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal lessee hen terstond doen blijken van de eigendom en rechten van lessor. In geval van beslaglegging of indien grondige redenen voor beslaglegging bestaan, zal lessee hiervan ten spoedigste mededeling doen aan lessor. Als door maatregelen van derden de auto uit macht van lessee raakt, zal lessee terstond voorzover zulks mogelijk is, zelf voorzieningen daartegen treffen. Terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur, stelt lessee lessor in kennis van de hierboven omschreven maatregelen van derden. Lessor zal voor de bescherming van haar rechten in deze alle door haar nodig geoordeelde maatregelen, ook ten name van lessee treffen. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van lessee. 17 Beperkingen 17.1 Het is lessee verboden: A. De auto te gebruiken voor snelheid-, prestatie- of betrouwbaarheidsritten cq. te rijden op gesloten circuit. B. Zonder schriftelijke toestemming van lessor de auto te gebruiken voor het geven van rijlessen. C. Zonder schriftelijke toestemming van lessor de auto te verhuren, danwel in gebruik te geven van derden. D. De auto te gebruiken buiten Nederland, tenzij lessee voor de betrokken auto beschikt over een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB, of een soortgelijk document met gelijkluidende voorwaarden (is niet van toepassing als lessee gebruik maakt van de faciliteit van de Schade Alarm Service SAS B.V.). Gebruik van de auto buiten Nederland is slechts mogelijk in die landen waar één der in dit artikel genoemde documenten geldig is en waar een door lessor danwel lessee gesloten autoverzekering geldig is. Het opgemelde document komt voor rekening van lessee. In voorkomend geval dient lessee te handelen ingevolge de instructies van één der documenten. E. De auto te ontvreemden, om het object in landen buiten Nederland te stationeren, om onder een niet Nederlands kenteken te registreren of om toezeggingen te doen aan derden namens lessor. Voor gebruik van de auto in het buitenland voor een aaneengesloten periode van meer dan 4 weken dient lessee vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan lessor voor goedkeuring. 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring 18.1 Alle schade veroorzaakt aan de auto of tengevolge van het gebruik daarvan komt voor rekening van de lessee en dient door hem aan lessor vergoed te worden, voorzover deze althans niet door de verzekering wordt gedekt, danwel voor zover deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen of de opdrachtbevestiging/leasecontract niet bepalen dat die kosten/schade voor rekening van lessor komt Onverminderd het bepaalde in artikel 18.1 komt voorts alle schade die voor lessor ontstaat tengevolge van een onjuist, onbehoorlijk, onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van de auto gedurende de looptijd van deze overeenkomst voor rekening van de lessee en dient door hem aan lessor vergoed te worden. Lessee vrijwaart lessor ten deze in de meest ruime zin. Lessee vrijwaart lessor voor schade tengevolge van inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de auto Lessor is evenmin aansprakelijk voor schade die bij lessee of derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet kunnen gebruiken van het voertuig door welke oorzaak dan ook De uitsluiting van aansprakelijkheid van lessor voor schades als bedoeld in dit artikel geldt ook indien de schade cq. het niet kunnen gebruiken van het voertuig het direct of indirect gevolg is van de aan het voertuig klevende gebreken. 19 Ontbinding 19.1 In het geval van: A. De lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt. B. Beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken van de lessee of op de auto. C. De auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard. D. Betreffende de lessee surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, de lessee overlijdt of onder curatele wordt gesteld. E. De lessee zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan. F. Door de lessee of diens borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken. G. Indien de verzekering van de auto door de assuradeur om welke reden dan ook wordt opgezegd. H. Omstandigheden bij de lessee intreden welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico voor lessor met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren, heeft lessor het recht om zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist de opdrachtbevestiging/leasecontract door een schriftelijke verklaring aan de lessee te ontbinden en de auto terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd en rechten die de Wet en deze overeenkomst aan lessor toekennen bij niet nakoming door de lessee. 8

9 19.2 De lessee is verplicht lessor terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten en omstandigheden. Hij verbindt zich de beslagleggende of executerende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of curator terstond inzage te geven van deze overeenkomst en de opdrachtbevestiging/leasecontract De lessee is verplicht onverwijld aan lessor schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adresverandering evenals van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van lessor ten opzichte van de lessee of de auto. Indien er sprake is van een bedrijfsovername dient lessee schriftelijke toestemming te vragen aan lessor voor goedkeuring Lessor en de lessee komen al nu overeen dat in het geval lessor gebruik maakt van haar rechten om op grond van dit artikel de opdrachtbevestiging/leasecontract te ontbinden de aan lessor vergoeden schade beloopt: - de som van de achterstallige termijnen; - de vertragingsrente vermeld in artikel 4.2; - het totaal van de door de lessee nog verschuldigde toekomstige termijnen; - vermeerderd met de kosten van terugname van de auto. 20 Gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten 20.1 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die lessor dient te maken ter incasso van enige vordering uit hoofde van de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn voor rekening van lessee. Behoudens in het geval dat lessor hogere kosten heeft moeten maken, worden deze kosten vastgelegd volgens het declaratietarief voor advocaten, met een minimumbedrag van EUR 113, Domiciliekeuze 21.1 Het in de opdrachtbevestiging/leasecontract opgenomen adres van lessee wordt geacht te zijn de door lessee gekozen domicilie. De inhoud van een aangetekend schrijven aan dit adres wordt geacht binnen 48 uur na stempeling ten postkantoor te zijner kennis te zijn gekomen. 22 Toepasselijk recht en competente rechter 22.1 Op deze overeenkomst en de opdrachtbevestiging/leasecontract is het Nederlands recht van toepassing De bevoegde Rechter is die te Assen, tenzij de Wet een dwingendrechtelijke competentieregeling voorschrijft. 23 Rechten en plichten van de berijder(ster) van de lease-auto s 23.1 Lessee verplicht zich aan zijn berijder(ster) passende voorschriften te geven, opdat dezen op de hoogte zijn van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen en daar naar zullen handelen. 24 Hoofdelijkheid 24.1 Indien een opdrachtbevestiging/leasecontract aan de zijde van de lessee is aangegaan door meerdere (rechts-) personen, dan zijn deze (rechts-) personen jegens lessor hoofdelijk aansprakelijk terzake van alle verplichtingen die voor lessee uit de opdrachtbevestiging/leasecontract voortvloeien. 25 Wijzigingen 25.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze mantelovereenkomst en algemene bepalingen of de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn slechts verbindend na voorafgaande schriftelijke vastleggen tussen partijen. 26 Derdenbeding 26.1 Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Lessee het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie Indien de situatie van artikel 26.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Lessee zou willen continueren, is Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit Het hiervoor in 26.1 t/m 26.4 opgenomen derdenbeding kan noch door Lessee, noch door Lessor worden herroepen. 9

10 Deze akte is opgemaakt in tweevoud te Assen d.d Namens Lease Quality B.V. P.J. Wimmers Namens Naam tekeningsbevoegde: Functie: Bevoegdheid: Handtekening: (Wilt u op deze bladzijde uw handtekening plaatsen en alle bladen van de overeenkomst paraferen.) 10

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0)

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden van Isaeus Leasing & Verhuur, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24312797 en terug te vinden op onze website

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

SHORTLEASE VOORWAARDEN M-LEASE B.V.

SHORTLEASE VOORWAARDEN M-LEASE B.V. SHORTLEASE VOORWAARDEN M-LEASE B.V. in aanmerking nemende dat; A. M-LEASE binnen Nederland motorrijtuigen verhuurt/least in verscheidene prijsklassen en van verschillende merken en typen; B. Lessee motorrijtuigen

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid Partijen komen overeen dat deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden en van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen:

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: a. Alle huur wordt aangegaan bij schriftelijke overeenkomst, waarop behoudens de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master Productions

Algemene voorwaarden Master Productions Verklaring van termen: Algemene voorwaarden Master Productions Artiesten: DJ s, MC s, instrumentalisten en presentatoren zullen worden aangeduid met de term Artiest. Diensten: Te leveren of geleverde apparatuur

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN EXPERTS EN TAXATEURS Disclamer Lebo Autotaxatie spant zich in om ervoor te zorgen dat alle informatie die u op deze website kunt vinden correct is. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder : DJ Dave Producties gevestigd

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: o AV: de onderhavige algemene voorwaarden; o Dagen: alle kalenderdagen; o Machine(s): hoogwerkers en alle andere machines en/of

Nadere informatie