Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)"

Transcriptie

1 Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: ) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei BC LEEUWARDEN hierna te noemen @ Dossiernummer Kamer van Koophandel: hierna te noemen lessee Mantelovereenkomstnummer: 1

2 Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s De ondergetekenden: A B Lease Quality B.V. gevestigd te Assen, hierna te noemen: lessor en De lessee, wiens naam en woonplaats/plaats van vestiging staan vermeld in de aanhef van deze overeenkomst, hierna te noemen: lessee Nemen het volgende in aanmerking: A B partijen zijn voornemens met elkaar operational lease-overeenkomsten terzake van één of meer automobielen te sluiten; uit een oogpunt van doelmatigheid hebben partijen in verband daarmee besloten om éénmalig de hierna te vermelden leasevoorwaarden vast te stellen die steeds op alle tussen hen te sluiten lease-overeenkomsten voor automobielen van toepassing zullen zijn. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1 - Lease 1.1 Lease-overeenkomsten tussen partijen betreffende een automobiel (hierna te noemen: auto ) komen tot stand door de ondertekening van een per auto opgemaakte en ondertekende opdrachtbevestiging/leasecontract. 1.2 De lease wordt steeds aangegaan voor de tijd, tegen een leasetarief en op de overige voorwaarden als in de opdrachtbevestiging/leasecontract is vermeld. 1.3 Indien een regeling, vermeld in de opdrachtbevestiging/leasecontract, afwijkt van het bepaalde in de mantelovereenkomst & algemene bepalingen, prevaleert de bepaling in de opdrachtbevestiging/leasecontract. 1.4 Indien in de opdrachtbevestiging/leasecontract bepaalde componenten niet zijn inbegrepen, dient lessee hier zelf zorg voor te dragen. Tevens zijn de kosten hiervan voor rekening van lessee. 1.5 Mocht lessee toch gebruik maken van diensten die niet zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging/leasecontract, worden de kosten separaat in rekening gebracht aan lessee. 2 Aflevering 2.1 Lessee machtigt de bestuurder om namens haar de auto in ontvangst te nemen en die ten bewijze van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid zich zal kunnen legitimeren. 2.2 Indien lessee dit wenst, kan lessor een tijdelijke vervangingsauto verzorgen tot het moment dat de nieuw bestelde auto zal worden afgeleverd. Het hiervoor te berekenen tarief zal in overleg worden bepaald. Deze auto zal worden genoemd een zogenaamde voorloopauto. 2.3 Aflevering van de auto zal niet plaatsvinden tussen 1 november en 31 december van ieder kalenderjaar. 2.4 Lessor is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van de auto. Tevens zal deze vertraging voor lessee nimmer een reden kunnen opleveren om de overeenkomst te beëindigen/ontbinden. 2.5 Bij annulering van de lease-auto voor de ingangsdatum van het leasecontract zullen de daaruit voortvloeiende kosten éénmalig worden doorbelast. 3 Standaarduitvoering en accessoires 3.1 De lessee zal de door hem bestelde auto in ontvangst nemen in de standaarduitvoering en overige uitrusting zoals vermeld in de opdrachtbevestiging/leasecontract. 3.2 Het aanbrengen van andere dan fabrieksaccessoires komt voor rekening van lessee, hetzij opgenomen in het leasetarief dan wel direct doorberekend aan lessee. Verwijdering van accessoires door lessee is slechts toegestaan als deze accessoires eigendom zijn van lessee en de verwijdering daarvan geen schade aan de auto toebrengt. Voor het overige wordt en blijft, wat door of vanwege lessee op de auto wordt gemonteerd of daaraan aangebracht, eigendom van lessor. 3.3 Het aanbrengen van een trekhaak is toegestaan, mits deze voor de desbetreffende auto een merk/typegoedkeuring heeft en is gemonteerd volgens de montagevoorschriften en wettelijke bepalingen. 3.4 Het is niet toegestaan de standaarduitrusting of de contractuele uitvoering te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van lessor. Indien ondanks deze uitsluiting toch wijzigingen aan de auto wordt aangebracht, zijn de consequenties voor rekening van lessee. 2

3 4 Facturering en betaling 4.1 De uit hoofde van de opdrachtbevestiging/leasecontract verschuldigde maandelijkse betalingen dient lessee bij vooruitbetaling te voldoen, zodanig dat lessor betaling voor de eerste dag van de maand, waarop deze betrekking heeft in haar bezit dient te hebben. Lessee geeft door ondertekening van deze mantelovereenkomst uitdrukkelijk en onherroepelijke volmacht aan lessor tot het automatisch incasseren van de maandelijkse betalingen van zijn/haar bankrekening door middel van de automatische incassoprocedure van de Bankgirocentrale. 4.2 Ingeval de lessee enig door hem op grond van de opdrachtbevestiging niet op tijd betaalt, is er over dat bedrag, vanaf de vervaldag tot op de dag waarop dat bedrag wordt voldaan, een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend. Door de enkele niet tijdige betaling zal lessee in verzuim zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal behoeven te geschieden. Bij niet tijdige betaling door lessee kan lessor zich (tevens) beroepen op haar recht, zoals gesteld in artikel 19 van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen. 4.3 De Eerste vergoeding of mee-investering zal direct na ondertekening van opdrachtbevestiging voldaan dienen te worden. 4.4 Overige verschuldigde bedragen dienen binnen 8 werkdagen te worden voldaan of zullen worden meegenomen met het eerstvolgende automatische incasso. 4.5 Lessee doet afstand van het recht zich op verrekening te beroepen. 5 - Afwijking van de leasetermijn en overeengekomen kilometrage 5.1 De in de opdrachtbevestiging/leasecontract vastgestelde leasetermijn is berekend op basis van de contractduur en de maximale kilometrage, vermeld in de opdrachtbevestiging/leasecontract. 5.2 Indien blijkt na bespreking/bestudering van de managementrapportage of opgave van kilometerstand en de werkelijke kilometrage (waarin begrepen de kilometers gereden in een vervangingsauto, zoals omschreven in artikel 12 en/of 13) meer dan 10% afwijkt van de in de opdrachtbevestiging/leasecontract overeengekomen kilometrage, is lessor gerechtigd de leaseprijs, dan wel de contractduur naar verhouding te wijzigen. 5.3 Lessee is verplicht de eindejaarskilometrage jaarlijks op te geven aan de lessor. 5.4 Als de auto op het juiste tijdstip wordt ingeleverd, maar de in de opdrachtbevestiging/leasecontract vastgestelde maximale kilometrage is overschreden, dient lessee binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur de teveel gereden kilometers te betalen volgens de in de opdrachtbevestiging/leasecontract overeengekomen meer gereden kilometerprijs. Bij meer dan 10% afwijking zal de verrekening plaatsvinden volgens artikel Wordt de auto (na schriftelijke toestemming van lessor) ingeleverd voor het tijdstip, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging/leasecontract met eventuele verrekening van de toegestane afwijking in de kilometrage van 10%, dan is lessor gerechtigd een herberekening van de leaseprijs te maken, gebaseerd op het aantal maanden gedurende welke lessee de auto in werkelijkheid heeft geleast en eveneens gebaseerd op de dan verreden kilometers. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.6 De auto dient te worden ingeleverd op de in de opdrachtbevestiging/leasecontract genoemde ingangsdatum, vermeerderd met de contractduur. Indien dit tijdstip stilzwijgend of in onderling overleg overschreden wordt, blijven alle contractvoorwaarden van kracht. Lessor behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht van de auto in de verlengperiode elk moment te kunnen beëindigen. Wordt na eventuele schriftelijke sommatie de auto niet ingeleverd, dan zullen lessor en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn de auto terug te halen en zal lessee een boete verschuldigd zijn van 0,5% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de geleaste auto inclusief BTW, zoals gesteld op de opdrachtbevestiging/leasecontract, voor iedere dag dat de auto te laat zal worden ingeleverd. Tevens is lessee verplicht tot betaling van de leasetermijnen, opengevallen tot aan het moment van inleveren/terughalen. 6 Kostprijscalculatie en prijsniveau 6.1 In de leasetarieven zijn onderstaande componenten begrepen: a afschrijving; b rentekosten; c administratiekosten en managementfee. Voor de overige inbegrepen componenten verwijzen wij u naar de opdrachtbevestiging/leasecontract. 6.2 Wijzigingen van de catalogusprijs, de rentevoet, de assurantiepremie cq. reservering cascodekking eigen beheer of houderschapsbelasting of andere van overheidswege toegestane of opgelegde prijswijzigingen, welke plaatsvinden tussen het moment waarop lessee de opdrachtbevestiging/leasecontract ondertekent en de ingangsdatum van het contract, zullen in een nieuwe opdrachtbevestiging/leasecontract worden opgenomen. Onverminderd het vorenstaande is lessor gerechtigd om, indien gedurende de looptijd van de overeenkomst veranderingen optreden in de assurantiepremie of van overheidswege opgelegde belastingen of heffingen, die zijn of behoren te zijn opgenomen in het leasetarief of van invloed zijn op de vaststelling daarvan door lessor, de leaseprijs over de al verstreken en de nog resterende duur van de contractperiode aan dergelijke veranderingen aan te passen. De daaruit voortvloeiende nabetaling of terugbetaling aan lessee is onmiddellijk door lessee cq. lessor verschuldigd. 6.3 Lessee heeft het recht zich van de redelijkheid van deze wijzigingen te overtuigen. Hieraan dient lessor haar medewerking te verlenen. 6.4 Wijzigingen van het leasetarief zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. 3

4 7 - Voorwaarden tot brandstofadministratie/brandstoflease Indien er op de opdrachtbevestiging/leasecontract een brandstofvoorschot staat vermeld is er sprake van brandstofadministratie/brandstoflease. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 7.1 Lessee gaat ten behoeve van de in zijn bedrijf in gebruik zijnde personen en/of bestelauto s (motorvoertuigen tot een gewicht van kg. GVW) gebruik maken van de brandstofadministratie zoals overeengekomen met lessor voor het tanken van motorbrandstoffen en het betrekken van smeermiddelen zonder contante betaling. 7.2 Zowel bij automatisch geregistreerde transacties als bij transacties die op een voucher worden geregistreerd kan door de berijder de km-stand worden ingetoetst resp. op voucher worden genoteerd. Noch voor wat betreft de juistheid van deze km-stand, noch voor wat betreft het opgeven zelf kan lessor verantwoordelijk worden gesteld. 7.3 De middels dit systeem afgenomen motorbrandstoffen zullen aan de lessee periodiek onder aftrek van het voorschot verwerkt in de leasetermijn, worden gefactureerd, waarbij de op het moment van afname geldende pompprijs voor motorbrandstoffen resp. particuliere prijs voor smeermiddelen in rekening zal worden gebracht. Wanneer lessee afspraken heeft gemaakt betreffende eventuele te verkrijgen kortingen, zullen deze dan ook zo in mindering worden gebracht tijdens de afrekening. Op de bijlage wordt per kenteken iedere transactie vermeld. 7.4 Lessee machtigt lessor de bedragen die lessor van haar te vorderen krijgt te incasseren bij haar bank met de valutadatum van de dag van facturering. Lessor is tussentijds gerechtigd het brandstofvoorschot aan te passen. 7.5 Lessee staat in voor de betaling van de producten welke op vertoon van te haren name bestelde brandstofkaarten zijn geleverd, ongeacht of de levering al dan niet met toestemming of medeweten van de berijder en/of de lessee heeft plaatsgevonden. 7.6 Indien een voertuig niet meer bij lessee in bezit is en/of bij verkoop daarvan, evenals wanneer een pas om lessor motiverende redenen wordt vervangen, dient brandstofkaart gehorende bij die auto, of welke door een andere pas wordt vervangen terstond te worden geretourneerd aan lessor. Lessee blijft verantwoordelijk voor eventueel misbruik van niet teruggezonden brandstofkaarten. 7.7 De overeenkomst tussen lessor en lessee wordt gesloten voor de looptijd van het contract. Lessor heeft echter het recht de overeenkomst op te zeggen indien lessee niet aan haar verplichtingen voldoet, dan wel in geval van faillissement of surséance van betaling (daaronder begrepen, een verzoek daartoe). 7.8 Bij het einde van de opdrachtbevestiging/leasecontract zal de lessee alle de door lessor verstrekte documenten, in het bijzonder de aan haar uitgereikte brandstofkaarten, terstond aan lessor overleggen. Zolang één en ander niet door lessor is ontvangen blijft lessee verantwoordelijk voor alle gebruik en/of eventuele kosten voor lessor die hieruit voortvloeien. 8 Recht van toepassing 8.1 Lessor heeft te allen tijde het recht de auto te inspecteren of te doen inspecteren, waar deze zich dan ook bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van lessor terstond mede te delen aan lessor waar de auto zich bevindt, evenals lessor in de gelegenheid te stellen de auto te inspecteren. 8.2 In geval van artikel 19 van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen zullen lessor en de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn zonder gerechtelijke tussenkomst de auto terug te halen. Lessee geeft hen hierbij nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om de plaats waar de auto zich bevindt te dien einde te betreden. 9 Gebruik en onderhoud 9.1 Lessee zal de auto deskundig en als goed huisvader en in overeenstemming met de ter zake bestaande wetten, reglementen, verordeningen etc. gebruiken voor het doel waarvoor ze is bestemd en ingericht. Lessee zal de auto in goede staat (doen) houden en zo nodig zorgen voor herstel. 9.2 In het geval de lessee van de auto geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering tot gebruik van onredelijk lange duur is of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan lessor een verwijt kan worden gemaakt. 9.3 Voor rekening van lessee zijn: brandstof (wel kan brandstofadministratie in contract worden opgenomen zie artikel 7), stalling, parkeergelden, wassen en poetsen, onderhoud van de carrosserie, schoonhouden van het interieur, schade ontstaan door onoordeelkundig handelen, gebrek aan normale zorg en/of nalatigheid en overtreding van de verplichting, zoals gesteld in artikel 10 van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen, deelname aan wedstrijden, overbelasting van de auto, waaronder eveneens begrepen de reparatie aan de vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage. 9.4 Lessee wordt geacht brandstof van een gerenommeerd merk volgens voorschrift van de fabrikant te gebruiken. Voor het tussentijds bijvullen van olie dient de voorgeschreven kwaliteit gebruikt te worden. 9.5 Lessee wordt geacht de voorgeschreven onderhoudsbeurten, zoals vastgesteld in het onderhoudsschema, tijdig te doen uitvoeren en het couponboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door de erkende reparateur. 9.6 Lessee wordt geacht wekelijks en/of minimaal iedere 500 km het peil van de motorolie, accu- rem- en koelvloeistof en de spanning der banden te (doen) controleren en eventueel op peil te brengen. De koelvloeistof zal voor de vorstperiode inzet, door lessee worden gecontroleerd op voldoende concentratie, opdat van voldoende antivrieswerking sprake is. 9.7 Indien lessor van mening is dat lessee nalatig is gebleven of onoordeelkundig heeft gehandeld, zodat de kosten hieruit voortvloeiende voor rekening van lessee zouden zijn, zal lessor bij ontkenning van lessee, een onpartijdige expertise laten verrichten. Als hieruit blijkt dat de kosten inderdaad voor lessee zijn, komen de gemaakte taxatiekosten ook voor diens rekening. 4

5 9.8 Het is ten strengste verboden om de geleaste auto te (doen) besturen terwijl de bestuurder van de auto ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholische drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet is staat kon worden geacht de auto naar behoren te besturen, dan wel dat dit door de wet of overheid is verboden. Indien dit verbod door lessee of door een derde wordt overtreden, is uit welke hoofde de derde de geleaste auto anders dan door diefstal, ook onder zich had, lessee volledig (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die met of aan de geleaste auto is veroorzaakt, ongeacht of er causaal verband bestaat tussen de overtreding van voornoemd verbod en de ingetreden schade. 9.9 Lessee is verantwoordelijk voor de periodieke autokeuring (A.P.K.) en vrijwaart lessor voor alle schade die uit het niet nakomen van deze verplichting zou kunnen voortvloeien. 10 Onderhoud en reparaties 10.1 Indien de auto voor een onderhoudsbeurt of voor reparatie wordt aangeboden, dient aan de reparateur een volledig ingevulde en ondertekende reparatie opdrachtbon te worden afgegeven, welke bon door de reparateur met de betreffende factuur aan lessor zal worden toegezonden Reparaties dienen te worden verricht door een officiële reparateur van het betreffende merk auto of door een lessee voorgestelde en door lessor uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerde, bij BOVAG aangesloten garage. Alle reparaties, welke niet zijn verricht door één der bovenvermelde reparateurs komen voor rekening van lessee Voor het verrichten van reparaties, welke een bedrag als omschreven op de reparatie-opdrachtbon te boven zullen gaan, dient de reparateur vooraf telefonisch uitdrukkelijk toestemming aan lessor te vragen. Als deze toestemming niet wordt gegeven, komen deze reparatiekosten voor rekening van lessee, zulks behoudens overmacht, welke situatie ter beoordeling is van lessor. Is de auto door omstandigheden onberijdbaar geworden en valt geen noodreparatie uit te voeren, dan vergoedt lessor de noodzakelijke sleepkosten voor zover de auto wordt gesleept naar de vestiging van de lessor of partner dan wel een officiële reparateur, met de beperking, dat deze sleepkosten worden vergoed tot een maximum van 50 kilometer De navolgende kosten bij normaal gebruik van de auto zijn in het leasetarief begrepen, te weten: onderhoud volgens het schema van de fabrikant, olie bijvullen en verversen, reparatie en vervanging van onderdelen en banden als gevolg van normale slijtage, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging/leasecontract. Het bedrag wat hiervoor is opgenomen in het leasetarief kan door lessor worden verhoogd als het prijsindexcijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in een bepaald jaar meer dan 5% is gestegen ten opzichte vaan het jaar daarvoor In het buitenland verrichte en/of betaalde reparaties worden vergoed op basis van de in Nederland geldende prijzen, of lagere buitenlandse prijzen, onder aftrek van eventueel niet te verrekenen omzetbelasting. Binnen de E.G. zal de omzetbelasting altijd worden vergoed Eventuele reparaties betreffende accessoires welke niet uitdrukkelijk als zodanig in de leaseprijs zijn opgenomen zijn voor rekening van lessee Eventuele geschillen tussen lessee en een dealer/reparateur, de lease-auto betreffende, dienen door lessee aan lessor worden voorgelegd en door haar worden behandeld. 11 Verzekering 11.1 Op de door lessee van lessor geleaste auto zal lessor de navolgende verzekeringen afsluiten: Dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van zowel lessor als van lessee en een ongevallenverzekering ten behoeve van de bestuurder en de eventuele, maximaal toegestaan aantal, inzittenden. De dekking van de ongevalleninzittenden verzekering bedraagt EUR ,- bij overlijden en blijvende invaliditeit EUR ,-, tenzij anders omschreven in opdrachtbevestiging/leasecontract. Een WA verzekering conform WAM eisen, voorwaarden ter inzage bij lessor Lessor zal een cascoverzekering sluiten en/of cascodekking in eigen beheer nemen. De voorwaarden van deze cascodekking zijn vermeld in artikel en maken, indien lessor er voor kiest de cascodekking in eigen beheer te nemen, integrerend onderdeel uit van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen Heeft de auto zodanige schade opgelopen, dat zij naar het oordeel van lessor en/of onafhankelijke expert(s) niet herstelbaar en/of rendabel is deze te herstellen, dan is lessor gerechtigd de orderbevestiging/leasecontract terstond af te wikkelen conform artikel 13, of te beëindigen Elke schade, welke door of aan de auto ontstaat, dient door lessee terstond telefonisch of per fax of te worden gemeld aan lessor. De door lessor gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade aan de lease-auto, dient lessee op te volgen. Lessee dient in het voorkomende geval binnen 48 uur na ontstane schade een schadeaangifteformulier aan lessor te zenden Elke schade die door of aan de auto ontstaat en die om welke reden ook niet ten volle door de assuradeur wordt vergoedt cq. niet ten volle valt onder de cascodekking in eigen beheer, komt geheel voor rekening van lessee, alsdan lessor volledig voor alle aansprakelijkheid terzake vrijwaart. In een dergelijke zaak hoeft lessor eveneens geen zorg te dragen voor een vervangende auto Wordt door een fout, danwel onachtzaamheid van lessee, danwel van een persoon waarvoor lessee verantwoordelijk is de veroorzaakte schade niet op juiste wijze afgewikkeld, dan is lessee volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade In geval van niet verhaalbare schade komt het eigen risico (per gebeurtenis) voor het alsdan geldende bedrag voor rekening van lessee. Het eigen risico bedrag staat vermeld op de opdrachtbevestiging/leasecontract. Bij meer dan twee niet verhaalbare schades per jaar is lessor gerechtigd het eigen risico eventueel in overleg met lessee te verhogen De schadereparatie zal uitgevoerd worden door de lessor aangewezen reparateur. 5

6 11.9 Schade welke geconstateerd wordt bij inname van het contract en welke niet gemeld is bij de lessor zullen beoordeeld worden en zonodig doorberekend worden d.m.v. waardevermindering vastgesteld door een onafhankelijk expert of door een eigen risico per evenement De accessoires welke niet in de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn verwerkt komen in geval van diefstal of schade niet voor vergoeding in aanmerking Lessor is in geen enkel geval verplicht tot vergoeding van persoonlijke danwel zakelijke bezittingen, maar kan in voorkomende gevallen bij een eventuele tegenpartij een claim indienen, welke na honorering aan lessee wordt vergoed Voor het verslepen van de auto na schade zal lessee gebruik maken van de hulporganisatie waarbij lessor is aangesloten. De kosten hiervan zijn begrepen in de assurantiepremie Dekking cascoverzekering lessor: Verzekerd is schade aan of verlies van de auto veroorzaakt door alle navolgende gebeurtenissen: brand, diefstal, botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild. Derhalve niet schade die ontstaat bij eventueel daaraan voorafgaande of daaruit voortvloeiende botsingen; hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend berggesteente, aardverschuiving, overstroming en vloedgolf; het door een storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7), vallen van bomen, takken, dakpannen of andere soorten dakbedekking, en het omwaaien van het verzekerde object zelf; relletjes; het in aanraking komen met een vallend luchtvaartuig of delen daarvan of daaruit vallende voorwerpen; een plotseling van buitenkomend onheil, gedurende de tijd dat het verzekerde object aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd, in of tussen de landen van het verzekeringsgebied. De enkele lakschade, alsmede schade door takelen of slepen zijn echter uitgesloten. Ruitbreuk, alsmede schade aan het verzekerde object door de ruitscherven veroorzaakt, uitsluitend indien bij dezelfde gebeurtenis geen andere schade aan het verzekerde object is ontstaan. Boven de verzekerde som zijn bovendien verzekerd: de noodzakelijke kosten van berging, bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de auto naar behoren kan worden hersteld indien dit tengevolge van een door deze verzekering gedekte schade niet kan worden voortbewogen zonder gevaar verdere schade op te lopen of te veroorzaken; de wettelijke bijdragen in de averijgrosse; de kosten van de door verzekeraar benoemde deskundige(n). Eigen risico: zie artikel Uitsluitingen/beperkingen: Niet verzekerd is schade: Wedstrijden en snelheidsproeven; Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat om puzzelritten waarbij het snelheidselement niet overweegt. Onbevoegde bestuurder; Schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het verzekerde object; geen voor het verzekerde object wettelijk in Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit, de rijbevoegdheid is ontzegd, niet voldoet aan andere door of krachtens de wet gestelde bepalingen terzake van de bevoegdheid tot het besturen van een verzekerd object. Opzet en onzorgvuldigheid; Schade die voor de verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade,. Schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de normale zorgvuldigheid ter voorkoming van diefstal van het verzekerde object. Rijden onder invloed; Schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen van het verzekerde object hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Waardevermindering; De waardevermindering van het verzekerde object na herstel. Eigen gebrek; Een eigen gebrek van het verzekerde object. Onder eigen gebrek wordt ook verstaan onvoldoende smering of koeling, tenzij deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Ook onder eigen gebrek wordt verstaan schade ontstaan door niet goed uitgevoerde werkzaamheden wegens reparatie, onderhoud of dergelijke behandeling. Technische schade door bedieningsfout; Schade ontstaan aan een technisch gedeelte van het verzekerde object, zoals de motor, de versnellingsbak en de elektronica, die het gevolg is van een bedieningsfout. Onder bedieningsfout wordt ook verstaan het gebruik van een voor het verzekerde object verkeerde brandstof. Deze uitsluitingen geldt niet, indien de schade wordt veroorzaakt door, brand, blikseminslag, explosie, zelfontbranding of kortsluiting. Bevriezing; Schade door bevriezing tenzij deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis De lessee tekent ervoor dat deze op de hoogte is van de polisvoorwaarden met de daarin voorkomende uitsluitingen. De polisvoorwaarden liggen ter inzage bij lessor en zijn altijd op te vragen door lessee Voorwaarden verzekering door lessee: Het Casco- en W.A.-gedeelte dient verzekerd te zijn conform de bij ons geldende voorwaarden WA-gedeelte EUR ,-, dit geldt voor alle auto s met geel kenteken. Tevens dient onderstaande clausule in de polis te worden opgenomen: Aangetekend wordt, dat het verzekerde motorrijtuig is gefinancierd door de in het aanvraagformulier of daarvan deel uitmakende documenten genoemde financieringsinstelling cq. eigenaar. In verband hiermede zullen eventuele schadeuitkeringen ter zake van wagenschade geschieden aan bedoelde financieringsinstelling cq. eigenaar. Zodra het motorrijtuig in volledig eigendom van verzekerde is overgegaan, hetgeen moet blijken uit een schriftelijke verklaring van bedoelde financieringsinstelling cq. eigenaar, zal deze clausule als vervallen worden beschouwd. In geval van beëindiging van verzekering door verzekeraar, verplicht deze zich bedoelde financieringsinstelling cq. eigenaar ten minste 14 dagen voor het tenietgaan van de verzekering in verbinding te stellen met lessor. Mocht de dekking niet conform onze normen zijn, dan dient de lessee de polis aan te passen, aangezien lessee anders aansprakelijk kan worden gesteld voor datgene wat minder wordt uitgekeerd. De lessee dient zorg te dragen dat binnen 14 werkdagen na ontvangst van de WM-1192 verklaring deze is ondertekend door lessee evenals een door lessee te kiezen verzekeraar en ontvangen is door lessor, dit is van zeer essentieel belang en dient te worden uitgewerkt op basis van boekwaarde van lessor. 6

7 12 Tijdelijke vervangingsauto 12.1 Indien zoals blijkt uit vermelding in de opdrachtbevestiging/leasecontract en/of mantelovereenkomst & algemene bepalingen, vervangend vervoer in het leasetarief is inbegrepen zal bij reparaties en/of schade meer dan 1 x 24 uur (tenzij anders is overeengekomen) in beslag zullen gaan nemen, een dergelijke zaak ter beoordeling van lessor, zal lessor gedurende de tijd dat de auto niet ter beschikking van lessee is, deze vervangen door een andere, zo mogelijk gelijkwaardige auto. De met de vervangingsauto afgelegde kilometers en de dagen gedurende welke deze vervangingsauto is gebruikt, worden beschouwd als te zijn gereden met de lease-auto. De vervangingsauto kan zo nodig worden geregeld binnen de E.G. De kosten hiervoor komen voor rekening van de lessee. De lessee kan hier een I.R.K. voor afsluiten Tijdelijke vervangingsauto s worden uitsluitend door lessor of door bemiddeling van lessor ter beschikking gesteld en door lessor betaald conform artikel Indien lessee bij derden zonder toestemming van lessor een auto huurt ter vervanging van een lease-auto, zijn deze kosten geheel voor rekening van lessee Als de kostenontwikkeling van de lease-auto dat nodig maakt, is lessor gerechtigd de lease-auto voor de verdere duur van de opdrachtbevestiging/leasecontract permanent te vervangen door een lease-auto van een gelijk of nagenoeg gelijk type. Eén en ander geschiedt in overleg met lessee Indien lessee in de tijdelijke vervangingsauto rijdt, terwijl de te repareren auto nog of weer beschikbaar is, zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van lessee. Lessee dient zich ervan te overtuigen of de te repareren auto weer beschikbaar is, en dient deze terstond op te (laten) halen Een tijdelijke vervangingsauto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. De kosten voor brandstof zijn voor rekening van lessee Indien enig autoverhuurder een eigen risico hanteert, komt dit eigen risico bij schade voor rekening van de lessor, het eigen risico dat volgens opdrachtbevestiging/leasecontract is overeengekomen zal worden doorbelast aan lessee. Het is aan de lessor ter beoordeling een afkoopregeling van dit eigen risico aan te gaan. De kosten voor deze afkoopsomregeling zijn voor rekening van lessor, eveneens als een eventuele premie voor ongevalleninzittendenverzekering. Lessor zorgt dat lessee een kopie ontvangt van het ontvangstformulier van de verhuurder Een tijdelijke vervangingsauto wordt slechts ter beschikking gesteld ter vervanging van personen of bestelauto s met een maximum eigen gewicht + laadvermogen van kilo/gvw. Ten aanzien van bestel- en vrachtauto s met een specifieke opbouw bestaat geen recht op gratis vervanging, evenmin als ten aanzien van lesauto s, taxi s en ambulances Indien de componenten onderhoud en reparatie en/of verzekering niet in het leasecontract zijn opgenomen, vervalt per component het recht op een tijdelijke vervangingsauto. Wel kan in overleg met lessor een tijdelijke vervangingsauto worden geregeld en deze zal dan separaat worden verrekend met lessee. 13 Permanente vervanging van de auto 13.1 Permanente vervanging van de auto vindt slechts plaats als de technische staat van de auto zulks verlangt en geschiedt in overleg met lessee Lessor is te allen tijde bevoegd de in de opdrachtbevestiging/leasecontract genoemde auto voor de verdere duur van het contract permanent te vervangen door een gelijkwaardige auto, dit ter beoordeling van lessor, in welk geval de overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de nieuwe auto Vindt permanente vervanging van de auto plaats, dan komen de kosten voor het overzetten van de door lessee aangebrachte accessoires pro rata voor rekening van lessor Lessor behoudt zich het recht voor in gevallen als zulks in overeenstemming is met de redelijkheid, de accessoires niet over te zetten, danwel te vervangen, doch in plaats daarvan aan lessee een vergoeding te betalen in verhouding met de door lessee reeds gereden kilometers en de periode gedurende welke het accessoire aan de auto is bevestigd. Ook kan in overleg worden besloten een nieuwe overeenkomst af te sluiten. 14 Inlevering/inspectie van de auto 14.1 Bij inlevering van de auto dienen gelijktijdig de kentekenbewijsdelen, de sleutels, alle reserve sleutels, de groene kaart, de resterende reparatie en opdrachtbonnen, indien van toepassing, de resterende brandstofbonnen, de brandstofpas, evenals artikel 3.1 van deze overeenkomst de door de lessee ontvangen artikelen danwel papieren te worden ingeleverd. Als één of meerdere van bovengenoemde documenten ontbreken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en eventuele waardevermindering van de auto voor rekening van lessee Reparatiekosten van, bij inspectie cq. expertise van de auto vastgelegde schade(n), welke niet volgens de in de overeenkomst en deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen overeengekomen schadeprocedures zijn of afgehandeld worden, komen voor rekening van lessee Indien de auto in duidelijk waarneembaar minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is lessor gerechtigd de waardevermindering door te berekenen aan lessee. Bij deze beoordeling wordt het aantal van de gedurende de contractperiode gereden kilometers, evenals de leeftijd van de auto in aanmerking genomen. Bij inlevering van de auto wordt in overleg met lessee door lessor de staat van de auto beoordeeld Lessee zal de auto inleveren op een door lessor aangegeven adres en woonplaats Inspectie van de auto geschiedt bij lessor Bij schade van meer dan EUR 680,67 zal lessee, na melding van de schade door lessor, vijf werkdagen na genoemde melding (contra-)expertise kunnen (laten) verrichten door een onafhankelijk expertisebureau. De kosten hiervan zullen aan lessee worden doorbelast Bij inlevering van de auto worden alle eigendommen van lessee geacht uit de auto te zijn verwijderd. Indien lessee opdracht geeft tot uitbouwen van accessoires, welke niet in de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn opgenomen, zijn de kosten voor rekening van lessee. 7

8 15 Kilometerteller 15.1 Indien de kilometerteller defect raakt, is lessee verplicht dit terstond te melden bij lessor en haar aanwijzingen terzake op te volgen. Het aantal kilometers, gereden tot het moment van herstel van het defect, zal in onderling overleg worden geschat Enig handelen in strijd met dit artikel geeft lessor het recht de overeenkomst te ontbinden conform artikel 19. Lessee zal in dat geval de door lessor op redelijke basis geschatte hoeveelheid niet-geregistreerde kilometers betalen. 16 Beslag en maatregelen van derden 16.1 Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal lessee hen terstond doen blijken van de eigendom en rechten van lessor. In geval van beslaglegging of indien grondige redenen voor beslaglegging bestaan, zal lessee hiervan ten spoedigste mededeling doen aan lessor. Als door maatregelen van derden de auto uit macht van lessee raakt, zal lessee terstond voorzover zulks mogelijk is, zelf voorzieningen daartegen treffen. Terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur, stelt lessee lessor in kennis van de hierboven omschreven maatregelen van derden. Lessor zal voor de bescherming van haar rechten in deze alle door haar nodig geoordeelde maatregelen, ook ten name van lessee treffen. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van lessee. 17 Beperkingen 17.1 Het is lessee verboden: A. De auto te gebruiken voor snelheid-, prestatie- of betrouwbaarheidsritten cq. te rijden op gesloten circuit. B. Zonder schriftelijke toestemming van lessor de auto te gebruiken voor het geven van rijlessen. C. Zonder schriftelijke toestemming van lessor de auto te verhuren, danwel in gebruik te geven van derden. D. De auto te gebruiken buiten Nederland, tenzij lessee voor de betrokken auto beschikt over een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB, of een soortgelijk document met gelijkluidende voorwaarden (is niet van toepassing als lessee gebruik maakt van de faciliteit van de Schade Alarm Service SAS B.V.). Gebruik van de auto buiten Nederland is slechts mogelijk in die landen waar één der in dit artikel genoemde documenten geldig is en waar een door lessor danwel lessee gesloten autoverzekering geldig is. Het opgemelde document komt voor rekening van lessee. In voorkomend geval dient lessee te handelen ingevolge de instructies van één der documenten. E. De auto te ontvreemden, om het object in landen buiten Nederland te stationeren, om onder een niet Nederlands kenteken te registreren of om toezeggingen te doen aan derden namens lessor. Voor gebruik van de auto in het buitenland voor een aaneengesloten periode van meer dan 4 weken dient lessee vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan lessor voor goedkeuring. 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring 18.1 Alle schade veroorzaakt aan de auto of tengevolge van het gebruik daarvan komt voor rekening van de lessee en dient door hem aan lessor vergoed te worden, voorzover deze althans niet door de verzekering wordt gedekt, danwel voor zover deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen of de opdrachtbevestiging/leasecontract niet bepalen dat die kosten/schade voor rekening van lessor komt Onverminderd het bepaalde in artikel 18.1 komt voorts alle schade die voor lessor ontstaat tengevolge van een onjuist, onbehoorlijk, onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van de auto gedurende de looptijd van deze overeenkomst voor rekening van de lessee en dient door hem aan lessor vergoed te worden. Lessee vrijwaart lessor ten deze in de meest ruime zin. Lessee vrijwaart lessor voor schade tengevolge van inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de auto Lessor is evenmin aansprakelijk voor schade die bij lessee of derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet kunnen gebruiken van het voertuig door welke oorzaak dan ook De uitsluiting van aansprakelijkheid van lessor voor schades als bedoeld in dit artikel geldt ook indien de schade cq. het niet kunnen gebruiken van het voertuig het direct of indirect gevolg is van de aan het voertuig klevende gebreken. 19 Ontbinding 19.1 In het geval van: A. De lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt. B. Beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken van de lessee of op de auto. C. De auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard. D. Betreffende de lessee surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, de lessee overlijdt of onder curatele wordt gesteld. E. De lessee zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan. F. Door de lessee of diens borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken. G. Indien de verzekering van de auto door de assuradeur om welke reden dan ook wordt opgezegd. H. Omstandigheden bij de lessee intreden welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico voor lessor met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren, heeft lessor het recht om zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist de opdrachtbevestiging/leasecontract door een schriftelijke verklaring aan de lessee te ontbinden en de auto terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd en rechten die de Wet en deze overeenkomst aan lessor toekennen bij niet nakoming door de lessee. 8

9 19.2 De lessee is verplicht lessor terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten en omstandigheden. Hij verbindt zich de beslagleggende of executerende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of curator terstond inzage te geven van deze overeenkomst en de opdrachtbevestiging/leasecontract De lessee is verplicht onverwijld aan lessor schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adresverandering evenals van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van lessor ten opzichte van de lessee of de auto. Indien er sprake is van een bedrijfsovername dient lessee schriftelijke toestemming te vragen aan lessor voor goedkeuring Lessor en de lessee komen al nu overeen dat in het geval lessor gebruik maakt van haar rechten om op grond van dit artikel de opdrachtbevestiging/leasecontract te ontbinden de aan lessor vergoeden schade beloopt: - de som van de achterstallige termijnen; - de vertragingsrente vermeld in artikel 4.2; - het totaal van de door de lessee nog verschuldigde toekomstige termijnen; - vermeerderd met de kosten van terugname van de auto. 20 Gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten 20.1 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die lessor dient te maken ter incasso van enige vordering uit hoofde van de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn voor rekening van lessee. Behoudens in het geval dat lessor hogere kosten heeft moeten maken, worden deze kosten vastgelegd volgens het declaratietarief voor advocaten, met een minimumbedrag van EUR 113, Domiciliekeuze 21.1 Het in de opdrachtbevestiging/leasecontract opgenomen adres van lessee wordt geacht te zijn de door lessee gekozen domicilie. De inhoud van een aangetekend schrijven aan dit adres wordt geacht binnen 48 uur na stempeling ten postkantoor te zijner kennis te zijn gekomen. 22 Toepasselijk recht en competente rechter 22.1 Op deze overeenkomst en de opdrachtbevestiging/leasecontract is het Nederlands recht van toepassing De bevoegde Rechter is die te Assen, tenzij de Wet een dwingendrechtelijke competentieregeling voorschrijft. 23 Rechten en plichten van de berijder(ster) van de lease-auto s 23.1 Lessee verplicht zich aan zijn berijder(ster) passende voorschriften te geven, opdat dezen op de hoogte zijn van deze mantelovereenkomst & algemene bepalingen en daar naar zullen handelen. 24 Hoofdelijkheid 24.1 Indien een opdrachtbevestiging/leasecontract aan de zijde van de lessee is aangegaan door meerdere (rechts-) personen, dan zijn deze (rechts-) personen jegens lessor hoofdelijk aansprakelijk terzake van alle verplichtingen die voor lessee uit de opdrachtbevestiging/leasecontract voortvloeien. 25 Wijzigingen 25.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze mantelovereenkomst en algemene bepalingen of de opdrachtbevestiging/leasecontract zijn slechts verbindend na voorafgaande schriftelijke vastleggen tussen partijen. 26 Derdenbeding 26.1 Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Lessee het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie Indien de situatie van artikel 26.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Lessee zou willen continueren, is Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit Het hiervoor in 26.1 t/m 26.4 opgenomen derdenbeding kan noch door Lessee, noch door Lessor worden herroepen. 9

10 Deze akte is opgemaakt in tweevoud te Assen d.d Namens Lease Quality B.V. P.J. Wimmers Namens Naam tekeningsbevoegde: Functie: Bevoegdheid: Handtekening: (Wilt u op deze bladzijde uw handtekening plaatsen en alle bladen van de overeenkomst paraferen.) 10

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Topcar motorrijtuigen MRTC06

Topcar motorrijtuigen MRTC06 Topcar motorrijtuigen MRTC06 Voorwaarden De MRTC06 voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen inzittenden, schade

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 O N ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: De Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie

Personenautoverzekering Basic/Select Bijzondere voorwaarden

Personenautoverzekering Basic/Select Bijzondere voorwaarden Personenautoverzekering Basic/Select Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Motorrijtuig: 1.1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 09 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden

Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 11 Motorrijtuig: 11a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 11b een vervangend

Nadere informatie

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1 Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 10 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag

Nadere informatie

ProfielPolis. Autoverzekering

ProfielPolis. Autoverzekering Autoverzekering Art. AUT 1 Grondslag van de verzekering Aan de in deze voorwaarden geregelde verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer tot het aangaan van de overeenkomst verstrekte

Nadere informatie

IAK Motorrijtuigverzekering

IAK Motorrijtuigverzekering IAK Motorrijtuigverzekering Verzekeringsvoorwaarden MR3 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Motorrijtuigverzekering MR3 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Motorrijtuigverzekering 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie