Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire"

Transcriptie

1 Gerechtelijke reorganisatie round -up van een jaar werking Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire le point d une année de fonctionnement unie der rechters in handelszaken van België union des juges consulaires de Belgique

2 verneem het uit goede bron... apprenez-le de bonne source.. Handelsinformatie bron van zekerheid Infos Commerciales source de sécurité Van beknopte tot zeer gedetailleerde handelsrapporten over Belgische en buitenlandse ondernemingen. De gegevens worden geëvalueerd met betrekking tot kredietwaardigheid en zijn op diverse manieren raadpleegbaar. Pour des rapports commerciaux résumés ou détaillés concernant des entreprises belges ou étrangères. Evaluation de données. Informations consultables de diverses manières. Database Marketing bron van succes Database Marketing Source de succès Creatie, verrijking en optimalisatie van uw business-to-businessbestanden, gebaseerd op de gigantische Graydon-databank en een jarenlange knowhow in gegevensbeheer. Création, enrichissement et optimalisation des fichiers «business-to-business» à l aide de la gigantesque base de données Graydon Belgium et d un savoir-faire accumulé depuis de nombreuses années en matière de gestion des données. Call Center bron van contact Call Center source de contact Lead generation & qualification, telefonische opvolging van uw facturen in uw naam, verrijking van uw bestanden, opvolging van uw mailings, kortom, u kan zich toespitsen op uw kernactiviteit. Onze specialisten van het Call Center vullen u hierbij aan. Lead generation & qualification, suivi téléphonique de vos factures en votre nom, enrichissement téléphonique de vos fichiers, suivi téléphonique de vos publipostages,... En conclusion, vous pouvez vous concentrer sur votre activité essentielle. Nos spécialistes du Call Center vous y assisteront. Incasso bron van inkomsten Recouvrement source de revenus Curatieve maatregelen zorgen ervoor dat uw geld op uw rekening staat: van rappelbrieven, telefonische contacten tot juridische opvolging. Grâce à des mesures curatives votre argent se trouve sur votre compte: de lettres de rappel, contacts téléphoniques jusqu au suivi juridique. Opleidingen bron van deskundigheid Formations source de compétences De Graydon Business Academy (voorheen Academy for Credit Management) verzorgt hoogstaande opleidingen en lunchcauserieën over creditmanagement en debiteurenbeheer, met medewerking van docenten uit de academische wereld en de praktijk. IT-Facility Management bron van oplossingen Ontwikkeling van geavanceerde databasetoepassingen voor derden. Graydon Belgium treedt op als uw neutrale projectbeheerder. La Graydon Business Academy (appelée auparavant Academy for Credit Management) offre des formations de haut niveau et des déjeuners-causeries en gestion du crédit et des débiteurs, en collaboration avec des enseignants du monde académique et des spécialistes travaillant sur le terrain. IT-Facility Management source de solutions Développement d applications de base de données avancées pour des tiers. Graydon Belgium agit comme votre gestionnaire de projet neutre. Archivering bron van meerwaarde Archivage source de plus-value Statuten van vennootschappen en vzw s online beschikbaar binnen de 8 uren na publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Via het monitoringsysteem kan u bedrijven selecteren en in opvolging plaatsen. Des statuts de sociétés et d ASBL disponibles online dans les 8 heures, après publication aux Annexes du Moniteur belge. Le système de monitoring vous permet de sélectionner un certain nombre d entreprises et de les mettre en surveillance.

3 Inhoud Contenue 1. Evolutie op bijna 1 jaar werking 1.1 Algemene waarnemingen 1.2 Voorlopige waarnemingen Gerechtelijke reorganisatie: naar rechtsvorm Gerechtelijke reorganisatie: naar volume op basis van personeel Gerechtelijke reorganisatie: anciënniteit bij aanvraag Gerechtelijke reorganisatie: naar sector Gerechtelijke reorganisatie: regionaal en per arrondissement 1. Evolution en pratiquement 1 an de fonctionnement 1.1 Observations générales 1.2 Observations provisoires Réorganisation judiciaire: par forme juridique Réorganisation judiciaire: par volume sur base du personnel Réorganisation judiciaire : ancienneté à la demande Réorganisation judiciaire: par secteur Réorganisation judiciaire: régional et par arrondissement 2. VRAGEN EN PROBLEMEN 2. QUESTIONS ET PROBLEMES 3. Conclusie 3. Conclusion Graydon Belgium nv /sa Uitbreidingstraat 84-b1 BE-2600 Berchem T: (0) F: (0) graydon Tekst: Eric Van den Broele Lay-out: Patrick Van den Broeck

4 Eric Van den Broele Deputy Senior Manager Research, Graydon Belgium Gerechtelijke reorganisatie: round-up van een jaar werking Op 1 april 2009 trad de nieuwe wetgeving betreffende de continuïteit van ondernemingen in werking. Bij wijze van afsluiting voor het eerste werkjaar, bieden we een analyse van enkele kerncijfers. Uiteraard gaat het om voorlopige cijfers met betrekking tot dat eerste werkjaar waarvan de laatste waarnemingen werden afgesloten per 9 april jongstleden. Voor verdere aanvullingen verwijzen wij naar een volgende round-up die op regelmatige basis op de webstek van Graydon Belgium wordt gepubliceerd. In heel 2008 kregen nauwelijks 78 bedrijven het gerechtelijk akkoord toegewezen. Zelfs in het eerste werk- en topjaar, waar het oude gerechtelijk akkoord (1998) werd toegepast, beriepen slechts 180 bedrijven zich op de regeling. Met het in voege treden van de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen werden nu op exact een jaar tijd 898 vonnissen geveld waar de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd toegekend. Vooral de maanden oktober, november en december vielen op door een sterke toename van het aantal toegekende procedures. In december alleen al werd voor 119 ondernemingen de procedure van gerechtelijke reorganisatie toegekend. Ook de maand maart werd een topmaand. (zie hoofdstuk conclusies). Met het uitvaardigen van de nieuwe wet was de ambitie van de wetgever bijzonder duidelijk: bedrijven in moeilijkheden alle kansen bieden om hun problemen op te lossen. Het redden van de werkgelegenheid en de economische waarde van het bedrijf in moeilijkheden staat in de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) centraal. Daarnaast ambieert de wetgever ook aan kleinere ondernemingen het nodige soelaas te bieden. Ook moet de wet ertoe leiden de activiteit van het bedrijven in moeilijkheden te redden, en indien mogelijk het faillissement te vermijden. Inderdaad, in tegenstelling tot de vorige wetgeving, sluit de staat van faillissement van de schuldenaar niet uit dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend of voortgezet. Anders gesteld: het is niet omdat een bedrijf voldoet aan de faillissementsvoorwaarden (staking van betaling en geschoktheid van krediet) dat een rechtbank verplicht is een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te weigeren. Er wordt dus steeds vaker een beroep gedaan op de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel voor het bedrijf in moeilijkheden. De wetgeving won de afgelopen maanden duidelijk aan slagkracht maar lijkt op het huidige niveau te stagneren. Nieuwe initiatieven zijn nodig om een verdere verspreiding van de toepassing te propageren. Ondanks het sterk toegenomen elan blijft de toepassing van de wet het effect hebben van de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat. Meer dan ooit blijkt dat de bedrijfsleiders van bedrijven in moeilijkheden of de wet gewoon (nog) niet kennen, of de aangereikte reddingsboei als onvoldoende relevant ervaren. Er blijkt duidelijk dat de wetgever slaagt in zijn opzet daar waar het inderdaad de bedoeling was naar verhouding meer kleinere ondernemingen een beroep doen te laten doen op de gerechtelijke reorganisatie (zie hoofdstuk gerechtelijke reorganisatie en rechtsvormen ) Bovendien lijkt het erop dat in het bijzonder bedrijven met plotse en acute liquiditeitsproblemen een beroep doen op de reddingsopties (zie hoofdstuk Réorganisation judiciaire: le point d une année de fonctionnement Le 1er avril 2009 est entrée en vigueur la nouvelle législation relative à la continuité des entreprises en activité. Pour clôturer la première année de fonctionnement, nous proposons une analyse de quelques chiffres clés. Il ne s agit cependant que de chiffres provisoires concernant cette première année de fonctionnement, dont les dernières observations ont été clôturées le 9 avril dernier. Pour toute information complémentaire, il faudra attendre la prochaine mise à jour. Le site web de Graydon Belgium en publiera régulièrement. Sur toute l année 2008, seules 78 entreprises ont bénéficié d un concordat judiciaire. Même durant la première année de fonctionnement, pourtant une année record, où l ancien concordat judiciaire était d application (1998), seulement 180 entreprises avaient fait appel à ce règlement. Avec l entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la continuité des entreprises, quelque 898 jugements ont été prononcés en une année exactement, octroyant la procédure de réorganisation judiciaire. Les mois d octobre, de novembre et de décembre surtout se sont caractérisés par une forte augmentation du nombre de procédures octroyées. Rien qu en décembre, la procédure de réorganisation judiciaire a été mise en œuvre pour 119 entreprises. Le mois de mars a également été un grand mois. (voir chapitre conclusions). En édictant cette nouvelle loi, le législateur poursuivait un objectif clair: offrir aux entreprises en difficulté toutes les chances de résoudre leurs problèmes. Le sauvetage de l emploi et de la valeur économique de l entreprise en difficulté occupe une place centrale dans la Loi relative à la Continuité des Entreprises (LCE). Le législateur ambitionne également d offrir l aide nécessaire aux plus petites entreprises. La loi cherche à sauver l activité des entreprises en difficulté, et si possible à leur éviter la faillite. Car contrairement à la loi précédente, l état de faillite du débiteur n exclut pas l ouverture ou la poursuite d une procédure de réorganisation judiciaire. Autrement dit: ce n est pas parce qu une entreprise satisfait aux conditions de faillite (cessation de paiement et ébranlement de crédit) qu un tribunal est obligé de refuser une demande de réorganisation judiciaire. La réorganisation judiciaire est de plus en plus souvent mise en œuvre pour sauver les entreprises en difficulté. Si la législation a gagné manifestement en force de frappe ces derniers mois, elle semble à présent stagner à son niveau actuel. De nouvelles initiatives sont nécessaires pour poursuivre la diffusion de l application. Malgré son succès croissant, la loi continue d exercer l effet de la fameuse goutte sur une plaque brûlante. En effet, les chefs d entreprises en difficulté soit ne connaissent pas (encore) la loi, soit considèrent comme insuffisante la bouée de sauvetage proposée. En revanche, le législateur réalise son objectif quand il s agit d obtenir que davantage de plus petites entreprises fassent appel à la réorganisation judiciaire (voir chapitre réorganisation judiciaire et formes juridiques ). Il semble aussi que ce sont les entreprises faisant soudainement face à des problèmes graves de liquidités, en particulier, qui recourent aux options de sauvetage (voir chapitre réorganisation judiciaire par secteur).

5 gerechtelijke reorganisatie naar sector). Verder stellen we vast dat de procedure in tegenstelling tot vroegervaker op de Vlaamse rechtbanken wordt toegepast (zie hoofdstuk gerechtelijke reorganisatie: regionaal en arrondissementeel ). On constate également que la procédure contrairement à l ancienne est plus souvent appliquée dans les tribunaux flamands (voir chapitre réorganisation judiciaire: région et arrondissement). 1 jaar WCO - 1 an de LCE (bron : Graydon Belgium nv) - (source: Graydon Belgium SA) aantal vonnissen van opschorting jugements de sursis 0 april avril mei mai juni juin juli juillet augustus août september septembre oktober octobre november novembre december décembre januari janvier februari février maart mars april avril Deze studie heeft niet de ambitie de wetgeving zelf in detail te bespreken. Wel streven we er ten behoeve van de lezer naar de belangrijkste elementen ervan die binnen deze studie relevant zijn gebald samen te vatten. Voor een vollediger en nauwkeuriger beschrijving verwijzen we naar de wetteksten* en naar de publicaties in diverse vaktijdschriften. Inzake de interpretatie van de cijfergegevens dient de lezer er zich rekenschap van te geven dat deze enkel mogen gezien worden als een momentopname. De getallen zijn zonder meer levend. Zo bijvoorbeeld worden nu pas de eerste dossiers gehomologeerd en dus worden de afspraken die met de schuldeisers gemaakt werden nu pas wel of niet- uitgevoerd. De telling van de vonnissen heeft uitsluitend betrekking op de periode april-maart en werd binnen deze studie op 21maart 2010 afgesloten.** * Wet van 31 januari 2009, Belgisch Staatsblad 09 februari 2009 ** Cijfers m.b.t. de evolutie van 1998 tot maart 2009 vindt u via de Graydon-studie De evolutie van de faillissementen en gerechtelijke akkoorden in België afhaalbaar via: pictures/medialib/studie/evolutiefaillissementen.pdf Cette étude n a pas pour objectif de discuter en détail de la législation. Notre but est d en résumer les principaux éléments pertinents dans le cadre de cette étude pour le lecteur. Pour une description plus complète et précise, il y a lieu de se reporter aux textes de loi* et aux publications dans différents magazines professionnels. Pour ce qui concerne l interprétation des chiffres, le lecteur doit garder à l esprit qu ils ne constituent qu un instantané. Ces chiffres sont vivants. Les premiers dossiers viennent à peine d être homologués, par exemple, et c est seulement aujourd hui que les accords pris avec les créanciers sont, ou non, appliqués. Le comptage des jugements concerne exclusivement la période d avril-mars et a été clôturé le 21 mars 2010 dans le cadre de cette étude.** * Loi du 31 janvier 2009, Moniteur belge 9 février 2009 ** Les chiffres concernant l évolution de 1998 à mars 2009 sont accessibles via l étude Graydon De evolutie van de faillissementen en gerechtelijke akkoorden in België (L évolution des faillites et des concordats judiciaires en Belgique), à télécharger sur: graydon/pictures/medialib/studie/evolutiefaillissementen.pdf

6 1. Evolutie op bijna 1 jaar werking De nieuwe wet op de gerechtelijke reorganisatie trad al op 1 april in werking, terwijl dit oorspronkelijk in juni verwacht werd. Blijkbaar waren sommige rechtbanken zo verrast dat er ook na 1 april nog drie vonnissen van voorlopige opschorting op basis van het oude Le jugement est publié. L entreprise concernée dispose de maximum six mois (et ce délai peut être prolongé jusqu à 12 mois et exceptiongerechtelijke akkoord werden uitgesproken. De laatste hiervan was op 6 april De twee eerste vonnissen op basis van de nieuwe wet vielen eveneens op maandag 6 april, respectievelijk voor de rechtbanken van Nijvel en Hasselt. De nieuwe toepassing kende dan ook met 25 uitspraken in april 2009 (evenveel als er gerechtelijke akkoorden waren in de eerste drie maanden van 2009) een aarzelende start. Daarenboven spraken slechts een beperkt aantal rechtbanken vonnissen uit. Nadien namen we een stijgend verloop van het aantal vonnissen waar, met de maand juni 2009 als eerste hoogtepunt. In die zin waren de slechts 63 uitspraken van de maand september 2009 nochtans een recordmaand betreffende faillissementen- ietwat verontrustend. Vanf de maand oktober 2009 werd aan steeds meer ondernemingen de procedure van gerechtelijke reorganisatie toegekend: van 86 in oktober over 101 gevallen in november en de maandrecords van 119 in december 2009 en maart De scherpe terugval in de maanden januari en februari verwonderde, te meer dat beide maanden opnieuw belangrijke faillissementscijfers vertoonden. 1. Evolution en pratiquement 1 an de fonctionnement La nouvelle loi sur la réorganisation judiciaire est entrée en vigueur le 1er avril, alors qu à l origine, elle était attendue en juin. Manifestement, certains tribunaux étaient tellement surpris que même après le 1er avril, encore trois jugements de sursis provisoire sur base de l ancien concordat judiciaire ont encore été prononcés. Le dernier date du 6 avril Les deux premiers jugements basés sur la nouvelle loi ont également été prononcés le lundi 6 avril, respectivement devant les tribunaux de Nivelles et Hasselt. La nouvelle application a connu un démarrage hésitant, avec 25 jugements prononcés en avril 2009 (autant que le nombre de concordats judiciaires les trois premiers mois de 2009). Seul un nombre limité de tribunaux a prononcé des jugements. Ensuite, on a observé une hausse du nombre de jugements, avec un premier pic au mois de juin Dans ce sens, les 63 jugements prononcés en septembre 2009 seulement pourtant une année record en matière de faillites sont un peu inquiétants. A partir du mois d octobre 2009, de plus en plus d entreprises ont bénéficié de la réorganisation judiciaire: de 86 en octobre à 101 cas en novembre et des mois record, avec 119, en décembre 2009 et mars Le net recul aux mois de janvier et février a étonné, d autant plus que de nombreuses faillites se sont produites pendant ces deux mois. 1.1 Algemene waarnemingen Buiten de gerechtelijke procedures om voorziet de wet in de mogelijkheid waarbij de schuldenaar aan al zijn schuldeisers of minstens twee van hen een minnelijk akkoord kan voorstellen met het oog op de gezondmaking van zijn financiële toestand of de reorganisatie van zijn onderneming. De partijen bepalen dan vrij de inhoud van een dergelijk minnelijk akkoord. Een dergelijk minnelijk akkoord bindt geen derden. Het akkoord kan ter griffie worden neergelegd en wordt zo op bepaalde punten beschermd tegen een eventuele latere herroeping bij faillissement. Het is perfect logisch dat in die omstandigheden er is geen vonnis én het gaat over een onderling akkoord- geen publicatie is vereist. Er zijn dus ook geen gegevens over het aantal bedrijven dat de weg van het minnelijk akkoord buiten de gerechtelijke procedures om volgt. Van de 898 bedrijven tot nog toe een vonnis verkregen voor het opstarten van de procedure van de gerechtelijke reorganisatie, waren er 39 die reeds voordien in juridische insolventieprocedures waren verwikkeld. Dertien bedrijven waren reeds eerder failliet verklaard. Hiervan waren er elf waarvan het faillissement kort nadien was ingetrokken. Voor de twee andere werd het faillissement (1999 en 2000) afgesloten (beide in 2004) maar werden de gefailleerden verschoonbaar verklaard. Voor vijfentwintig ondernemingen was de oude procedure van het gerechtelijke akkoord opgestart maar werd die beëindigd om de dag zelf of kort daarna een vonnis geveld te krijgen onder de nieuwe procedure. Te noteren valt dat de nieuwe wetgeving uitdrukkelijk bepaalt dat indien een bedrijf binnen de drie jaar een tweede keer een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie indient, dit enkel kan onder de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag. Deze redenering wordt duidelijk niet doorgetrokken naar het oude gerechtelijke akkoord. In principe dient de schuldenaar, dus het bedrijf in moeilijkheden, de opstart van de procedure te verzoeken. De zaak moet binnen de tien dagen na het indienen van het verzoekschrift worden behandeld, uiterlijk acht dagen later volgt een vonnis. Hoewel de betrokkene reeds bescherming geniet, blijft de aanvraag 1.1 Observations générales Hormis les procédures judiciaires, la loi prévoit la possibilité de permettre à un débiteur de proposer à tous ses créanciers ou au moins à deux d entre eux un accord amiable afin d assainir sa situation financière ou de réorganiser son entreprise. Les parties déterminent librement le contenu de cet accord amiable. Un tel accord ne lie pas les tiers. Il peut être déposé au greffe et est ainsi protégé sur certains points contre une éventuelle révocation ultérieure en cas de faillite. Il est parfaitement logique que dans ces circonstances (il n y a pas de jugement et il s agit d un accord mutuel) aucune publication ne soit requise. Il n existe donc pas de données sur le nombre d entreprises qui optent pour un accord amiable, en dehors de toute procédure judiciaire. Parmi les 898 entreprises qui ont obtenu un jugement pour la mise en œuvre de la procédure de réorganisation judiciaire, 39 étaient déjà impliquées dans des procédures juridiques pour insolvabilité. Treize entreprises avaient déjà été déclarées en faillite précédemment. Parmi elles, onze ont vu leur faillite annulée peu après. Pour les deux autres, la faillite (1999 et 2000) a été clôturée (toutes deux en 2004) mais les deux faillis ont été déclarés excusables. L ancienne procédure de concordat judiciaire a été lancée pour 25 entreprises, mais elles ont été arrêtées et les tribunaux ont prononcé le jour même ou peu après un jugement dans le cadre de la nouvelle procédure. Il faut noter que la nouvelle législation stipule explicitement que si une entreprise introduit dans les trois ans une seconde demande de réorganisation judiciaire, elle ne peut le faire que dans le cadre d une procédure de transfert sous autorité de justice. Ce raisonnement ne s appliquait pas dans l ancien concordat judiciaire. En principe, le débiteur, et donc l entreprise en difficulté, doit demander le lancement de la procédure. L affaire doit être traitée dans les dix jours après l introduction de la demande, et un jugement doit suivre au plus tard dans les huit jours. Bien que l entreprise concernée bénéficie déjà d une protection, la demande reste secrète jusqu au moment du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire.

7 geheim tot op het moment van vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie open verklaart. Het vonnis zelf wordt gepubliceerd. De betrokkene heeft dan maximaal zes maanden tijd (verlengbaar tot 12 en uitzonderlijk zelfs 18 maanden) om een oplossing uit te werken en kan kiezen uit drie verschillende procedures (doelen) of reddingsboeien. Zolang de procedure loopt, geniet de ondernemer van een opschorting van betaling voor de bestaande schulden. Anders gesteld: de ondernemer moet gedurende de looptijd van de procedure alle schulden die bestonden op het ogenblik van de opening van de procedure voorlopig niet betalen, nieuwe schulden moeten wel betaald worden. Door de opschorting van betaling krijgt de ondernemer een adempauze om te werken aan één van de mogelijke herstelmaatregelen: De procedure van de reorganisatie door minnelijk akkoord mikt erop slechts een beperkt aantal schuldeisers (minstens 2) bij de onderhandelingen te betrekken. Het akkoord wordt voorgelegd aan de rechtbank die vervolgens de procedure sluit. De procedure van de reorganisatie door collectief akkoord streeft ernaar een overeenkomst te maken met alle schuldeisers. Het reddingsplan moet door die schuldeisers bij dubbele meerderheid (meerderheid van de aanwezige schuldeisers die samen de helft van de hoofdsom van alle verschuldigde bedragen vertegenwoordigen) worden gestemd en wordt vervolgens door de rechtbank gehomologeerd. De procedure wordt daarna gesloten. De procedure van de reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag kan door verschillende belanghebbenden worden opgestart en is zuiver gericht op het redden van economische waarde en/of werkgelegenheid. Het volledige bedrijf of onderdelen ervan worden overgedragen (verkocht) aan geïnteresseerde overnemers. In principe kan de rechtbank bij de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie 6 maanden tijd toekennen om tot een akkoord of om tot de overdracht te komen. De mediaan ligt voor alle eerste vonnissen van opschorting die vielen in 2009 op 172 dagen, voor de 270 vonnissen die tot nog toe vielen tot einde maart 2010 ligt diezelfde mediaan op 164 dagen. Ook zijn er meerdere gevallen bekend met een uiterst korte looptijd, eentje zelfs waar de rechtbank slechts 21 dagen tijd gaf. 25% van alle initieel toegekende procedures loopt over minder dan drie maanden. nellement jusqu à 18 mois) pour élaborer une solution et peut choisir parmi trois procédures différentes (objectifs) ou bouées de sauvetage. Tant que la procédure est en cours, l entrepreneur bénéficie d un sursis de paiement pour ses dettes existantes. Autrement dit: l entrepreneur ne doit provisoirement pas, pendant la durée de la procédure, payer toutes les dettes existant au moment de l ouverture de la procédure, mais il doit payer les nouvelles dettes par contre. Grâce au sursis de paiement, l entrepreneur bénéficie d une pause pendant laquelle il peut se consacrer à l une des mesures de remise sur pied possibles: La procédure de réorganisation par accord amiable n implique qu un nombre réduit de créanciers (au moins 2) dans les négociations. L accord est proposé au tribunal, qui clôture ensuite la procédure. Dans la procédure de réorganisation par accord collectif, un accord est pris avec tous les créanciers. Le plan de sauvetage doit être voté par ces créanciers à la double majorité (majorité des créanciers en présence, représentant ensemble la moitié du principal de toutes les dettes) et puis il doit être homologué par le tribunal. Après cela, la procédure est clôturée. La procédure de réorganisation par transfert sous autorité judiciaire peut être lancée par différentes parties prenantes et ne vise qu à sauver la valeur économique et/ ou l emploi. L ensemble de l entreprise ou des parties de celle-ci est (sont) transférée(s) (vendue(s)) à des repreneurs intéressés. En principe, le tribunal peut, à l ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, accorder 6 mois pour aboutir à un accord ou à un transfert. La moyenne pour tous les premiers jugements de sursis prononcés en 2009 est de 172 jours, pour les 270 jugements qui ont été prononcés jusqu à la fin mars 2010, la moyenne est de 164 jours. Plusieurs cas de très courte durée sont également connus, et même un où le tribunal n a octroyé que 21 jours. 25% de toutes les procédures octroyées initialement se déroulent en moins de trois mois. De tels délais très courts sont appliqués surtout lorsque le tribunal n est pas certain des chances de redressement de l entreprise. A l échéance du premier petit sursis, le tribunal peut évaluer si la situation évolue dans le bon sens et peut si nécessaire accorder un nouveau délai. De cette façon, les tribunaux essayent de suivre les entreprises de près en cas de doute. Dergelijke korte termijnen worden wellicht vooral toegepast wanneer de rechtbank niet zeker is van de herstelkansen van de onderneming. Na verloop van de eerste korte termijn, kan de rechtbank evalueren of de situatie in de goede richting gaat en zonodig een bijkomende termijn toestaan. Op die manier proberen de rechtbanken de vinger aan de pols te houden bij twijfelgevallen. 1.2 Voorlopige waarnemingen De in deze paragrafen weergegeven cijfers moeten zonder meer als levende getallen beschouwd worden. Ze zijn het resultaat van een momentopname (9 april 2010) en zullen per definitie verder evolueren. Tot en met 9 april ll. volgde in 33 van de in 2009 opgestarte gevallen een uitspraak waarbij het doel werd gewijzigd: 8 gingen er over van minnelijk naar collectief akkoord, 1 ging van minnelijk akkoord direct naar overdracht onder gerechtelijk gezag, 22 stapten over van het collectief akkoord naar de overdracht onder gerechtelijk gezag. In één geval werd een collectief akkoord terugggebracht naar een minnelijk akkoord, in een ander een overdracht onder gerechtelijk gezag eveneens naar een minnelijk akkoord. Deze beide laatste cases zijn niet in de WCO-wet voorzien (zie WCO art. 39). Eveneens tot en met 9 april noteren we 207 verlengingen van de initiële opschorting, waarvan al acht met betrekking tot eerste vonissen die vielen in De mediaan van de verlengingen met betrekking tot 1.2 Observations provisoires Les chiffres présentés dans ces paragraphes doivent être considérés comme des chiffres vivants. Ils sont le résultat d un instantané (9 avril 2010) et vont évoluer, par définition. Jusqu au 9 avril dernier, 33 des cas lancés en 2009 ont été suivis par un jugement dans le cadre duquel l objectif a été modifié: 8 sont passés d un accord amiable à un accord collectif, 1 est passé directement d un accord amiable à un transfert sous autorité judiciaire, 22 sont passés d un accord collectif à un transfert sous autorité judiciaire. Dans un seul cas, un accord collectif a été ramené à un accord amiable, dans un autre cas un transfert sous autorité judiciaire a été ramené à un accord amiable. Ces deux derniers cas ne sont pas prévus dans la LCE (voir LCE art. 39). Jusqu au 9 avril inclus, on compte 207 prolongations du sursis initial, dont huit concernant les premiers jugements tombés en La moyenne des prolongations concernant les premiers jugements en 2009 est de 91,5 jours, qui pour huit cas en 2010 est de 78 jours, mais

8 Aantal vonnissen van opschorting - Nombre de jugements de sursis Aantal opschortingen met GEPUBLICEERD PRIMAIR doel Nombre de sursis avec objectif primaire publié aantal opschortingen met minnelijk akkoord to doel nombre de sursis avec un accord amiable comme objectif aantal opschortingen met collectief akkoord tot doel nombre de sursis avec un accord collectif comme objectif aantal opschortingen met gerechtelijke overdracht tot doel nombre de sursis avec un transfert sous autorité judiciaire comme objectif 14 5 Aantal opschortingen met VERMOEDELIJK PRIMAIR doel Nombre de sursis avec objectif primaire supposé aantal opschortingen met minnelijk akkoord tot doel nombre de sursis avec un accord amiable comme objectif aantal opschortingen met collectief akkoord tot doel nombre de sursis avec un accord collectif comme objectif aantal opschortingen met gerechtelijke overdracht tot doel nombre de sursis avec un transfert sous autorité judiciaire comme objectif 14 4 Aantal wijzigingen van doel Nombre de changements d objectifs 33 0 van Minnelijk akkoord naar Collectief akkoord de l accord amiable à l accord collectif 8 0 van Minnellijk akkoord naar Overdracht onder Gerechtelijk Gezag de l accord amiable au transfert sous autorité judiciaire 1 0 van Collectief akkoord naar Overdracht onder Gerechtelijk Gezag de l accord collectif au transfert sous autorité judiciaire 22 0 van Collectief akkoord naar Minnelijk Akkoord (niet voorzien in WCO) de l accord collectif à l accord amiable (pas prévu dans LCE) 1 0 van Overdracht onder gerechtelijk Gezag naar Collectief akkoord (niet voorzien in WCO) du transfert sous autorité judiciaire à l accord collectif (pas prévu dans LCE) 0 0 van Overdracht onder gerechtelijk gezag naar Minnelijk akkoord (niet voorzien in WCO) du transfert sous autorité judiciaire à l accord amiable (pas prévu dans LCE) 1 0 * de getallen vermeld onder aantal opschortingen met VERMOEDELIJK PRIMAIR doel zijn het totaal van het aantal opschortingen met GEPUBLICEERD PRIMAIR DOEL en deze waarvan het doel uit andere gegevens wordt afgeleid. * les chiffres cités sous nombre de sursis avec objectif PRIMAIRE SUPPOSE représentent le total du nombre de sursis avec OBJECTIF PRIMAIRE PUBLIE et ceux dont l objectif es dérivé d autres données. eerste vonnissen in 2009 ligt op 91,5 dagen, die voor de acht cases in 2010 ligt op 78 dagen, maar er is een verlenging bekend met slechts 14 dagen. In een geval werd op dezelfde dag én de verlenging én het faillissement uitgesproken. In 25% van de eerste verlengingen werd met nauwelijks meer dan twee maanden verlengd. Voor 38 bedrijven werd de opschortingsperiode zelfs al een tweede keer verlengd. Voor ruim de helft van deze cases is de verlenging niet meer dan 42 dagen. Vier bedrijven verkregen een derde verlenging, eentje zit ondertussen aan zijn vierde verlenging. Voor 429 bedrijven is de opschortende periode reeds afgelopen. Hiervan zijn er 302 waarvan een sluiting van de procedure is gepubliceerd. 127 hiervan gingen failliet. Ook noteerden we een aantal faillissementen zonder dat de procedure werd gesloten. In totaal noteerden we tot 9 april 2010 op de 898 opgestarte procedures 169 faillissementen waarvan er 84 werden uitgesproken voor het einde van de initiële opschortingsperiode. Voor één bedrijf vonden we publicaties waarbij het faillissement dezelfde dag als die van de toekenning van de procedure van gerechtelijke reorganisatie uitgesproken. Bij nader onderzoek bleek dit een gevolg van een vergissing. In deze case was het faillissement van toepassing. In 55 faillissementsgevallen werd het faillissement gelijktijdig (d.i.: dezelfde dag) met de sluiting van procedure uitgesproken, in 60 gevallen werd het faillissement na de sluiting van de procedure uitgesproken. In tien faillissementsgevallen werd het faillissement uitgesproken on connaît un cas de prolongation de 14 jours seulement. Dans un cas, et la prolongation et la faillite ont été prononcées le même jour. Dans 25% des premiers cas, le sursis n a été prolongé que de deux mois à peine. Pour 38 entreprises, la période de sursis a même été prolongée une seconde fois. Pour plus de la moitié de ces cas, la prolongation n a pas excédé 42 jours. Quatre entreprises ont obtenu une troisième prolongation, une en est même à sa quatrième prolongation. Pour 429 entreprises, la période de sursis est déjà écoulée. Parmi elles, la clôture de la procédure a été publiée pour ont fait faillite. Certaines ont fait faillite sans que la procédure soit clôturée. Au total, on note jusqu au 9 avril 2010 sur les 898 procédures lancées, 169 faillites, dont 84 ont été prononcées avant la fin de la période de sursis initiale. Pour une entreprise, nous avons trouvé des publications où la faillite a été prononcée le même jour que celui de l octroi de la procédure de réorganisation judiciaire. Après examen plus approfondi, il s est avéré qu il s agissait d une erreur. Dans ce cas, c est la faillite qui était applicable. Dans 55 cas de faillite, la faillite a été prononcée en même temps (c est-à-dire le même jour) que la clôture de la procédure, dans 60 cas la faillite a été prononcée après la clôture de la procédure. Dans dix cas de faillite, la faillite a été prononcée avant la date de clôture de la procédure, ce qui n est pas autorisé juridiquement: il faut d abord mettre fin à la réorganisation judiciaire, faute de quoi la

9 Looptijd van de opschorting - Durée du sursis aantal vonnissen van opschorting nombre de jugements de sursis Looptijd van de initieel toegekende opschorting Durée de la prolongation de sursis initial Gemiddelde looptijd in dagen Durée moyenne en jours Minimum aantal dagen Nombre minimum de jours Q1 in aantal dagen T1 en nombre de jours Mediaan in aantal dagen Nombre moyen de jours Q3 in aantal dagen T3 en nombre de jours Maximum in aantal dagen Nombre maximal de jours Aantal eerste verlengingen van opschorting Nombre de premières prolongations de sursis Looptijd van eerste verlenging van opschorting Durée de la première prolongation de sursis gemiddelde looptijd in dagen Minimum aantal dagen nombre minimum de jours Q1 in aantal dagen T1 en nombre de jours Mediaan in aantal dagen Nombre moyen de jours Q3 in aantal dagen T3 en nombre de jours Maximum in aantal dagen Nombre maximal de jours , voor de datum van sluiting van procedure. Dit laatste kan juridisch niet: er moet eerst een einde komen aan de gerechtelijke reorganisatie, anders is een faillissement onmogelijk. Mediaansgewijs situeert zich het faillissement 119 dagen na het vonnis waarin de gerechtelijke procedure wordt opgestart. Voor 127 bedrijven werd de procedure gewoon beëindigd zonder verder gevolg. Zij werken tot op vandaag dus gewoon verder en kunnen niet langer genieten van enige juridische bescherming. Voor 63 ondernemingen werd het reorganisatieplan (collectief akkoord) gehomologeerd. Geen enkele hiervan ging tot op heden over de kop. Voor 52 van die ondernemingen werd de sluiting van de procedure gepubliceerd na homologatie van het reorganisatieplan. Ook zonder uitdrukkelijke vermelding stopt de procedure steeds bij de homologatie van het reorganisatieplan. Voor 12 ondernemingen werd als gevolg van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag de toestemming tot verkoop gegeven Gerechtelijke reorganisatie: naar rechtsvorm Het ligt in de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever de procedure van de gerechtelijke reorganisatie ook toegankelijker te maken voor de kleinere onderneming. Hoewel nog altijd een disproportioneel aantal nv s (nv s zijn gewoontegetrouw de grotere ondernemingen) zich op de procedure van de gerechtelijke reorganisatie beroepen, zijn er naar verhouding beduidend meer eenmanszaken en bvba s dan voorheen die hun moeilijkheden via de toepassing hopen op te lossen. De beoogde grotere toegankelijkheid van de procedure, de gediversifieerde proceduremogelijkheden en het feit dat het geheel in vergelijking met de vorige wetgeving beduidend goedkoper blijkt, wordt gunstig ervaren. Wel doen de eerste waarnemingen vermoeden faillite est impossible. En moyenne, la faillite se produit 119 jours après le jugement d ouverture de la procédure judiciaire. Pour 127 entreprises, la procédure a été simplement clôturée sans autre suite. Elles continuent à fonctionner jusqu à ce jour et ne peuvent plus bénéficier d une quelconque protection juridique. Pour 63 entreprises, le plan de réorganisation (accord collectif) a été homologué. Aucune d entre elles n a fait faillite jusqu à présent. Pour 52 de ces entreprises, la clôture de la procédure a été publiée après homologation du plan de réorganisation. Aussi sans mention explicite, la procédure est toujours clôturée à l homologation du plan de réorganisation. Pour 12 entreprises, une autorisation de vente a été donnée suite à la procédure de transfert sous autorité judiciaire Réorganisation judiciaire: par forme juridique Le législateur a explicitement l intention de rendre la procédure de réorganisation judiciaire plus accessible aux petites entreprises. Bien qu un nombre disproportionné de SA (les SA sont généralement des entreprises plus grandes) fasse appel à la réorganisation judiciaire, un nombre proportionnellement plus élevé d entreprises unipersonnelles et de sprl qu auparavant essaient de résoudre leurs difficultés via cette procédure. La plus grande accessibilité visée de la procédure, les possibilités procédurales diversifiées et le fait que l ensemble, en comparaison avec la législation précédente, soit nettement moins coûteux, sont des aspects perçus comme étant positifs. Les premières observations laissent supposer que les formes

10 dat de grotere rechtsvormen meer kans hebben op overleven dan de kleinere. juridiques plus grandes ont plus de chances de survivre que les plus petites. gerechtelijke reorganis - Réorganisation judiciaire selon la forme juridiqueaties volgens rechtsvorm vanaf april 2009 à partir d avril NV - SA - AG BVBA - SPRL - GMBH EVBA - SPRU CV - SC CVBA - SCRL COMV - SCS CommVA - SCA CVOA - SCRI LV - SAGR Eenmanszaak - Entreprise unipersonnelle VOF - SNC VBR Naar rechtsvorm: % faillissementen na aanvaarding van de WCO-procedure Selon la forme juridique : % de faillites après acceptation de la procédure LCE 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% NV - SA - AG BVBA - SPRL - GMBH EVBA - SPRU CV - SC CVBA - SCRL COMV - SCS CommVA - SCA CVOA - SCRI LV - SAGR Eenmanszaak - Entreprise unipersonnell 2009 vanaf april 23,47% 27,94% 30,56% 0,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,10% 33,33% 0,00% 2009 à partir d avril ,43% 1,69% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VOF - SNC VBR Gerechtelijke reorganisatie: naar volume op basis van personeel Dezelfde vaststelling geldt bij een benadering op basis van personeel. Op federaal niveau wordt 94% van alle opgestarte procedures toegekend aan KMO s. Hiervan stellen 17% geen werknemers tewerk, terwijl meer dan 54% minder dan 10 werknemers tewerk stellen. 4% van de betrokken bedrijven stellen tussen de 50 en 199 werknemers tewerk. Tot op vandaag zijn er geen grotere bedrijven betrokken in de WCO Réorganisation judiciaire: par volume sur base du personnel La même constatation vaut pour une approche sur base du personnel. Au niveau fédéral, 94% de toutes les procédures lancées sont octroyées aux PME. Parmi elles, 17% n emploient pas de personnel, tandis que plus de 54% occupent moins de 10 salariés. 4% des entreprises concernées occupent entre 50 et 199 collaborateurs. Jusqu à ce jour, aucune grande entreprise n est impliquée dans la LCE.

11 10% 4% 2% 17% Federaal : % bedrijven in WCO volgens rsz-werknemerscategorie 13% % 36% Fédéral: % d entreprises en LCE selon catégorie de salarié ONSS 1 jaar WCO: type bedrijf versus werkgeverscategorie (Federaal niveau) 1 an LCE : type d entreprise par rapport à la catégorie d employeur (Niveau fédéral) werknemers / salariés VBR VOF - SNC Eenmanszaak - Entreprise unipersonnelle LV - SAGR CVOA - SCRI CommVA - SCA COMV - SCS CVBA - SCRL CV - SC EVBA - SPRU BVBA - SPRL - GMBH NV - SA - AG bron: Graydon Belgium nv - source: Graydon Belgium SA

12 1.2.3 Gerechtelijke reorganisatie: anciënniteit bij aanvraag Het wekt enige verwondering vast te stellen dat 23 bedrijven die een beroep deden op de gerechtelijke reorganisatie bij het indienen van het verzoekschrift nog geen jaar bestaan. 220 gevallen zijn jonger dan 5 jaar Réorganisation judiciaire : ancienneté à la demande Il est un peu étonnant de constater que 23 entreprises qui ont fait appel à la réorganisation judiciaire n existent pas depuis un an lorsqu elles introduisent leur demande. Dans 220 cas, les entreprises ont moins de 5 ans. aantal ondernemingen die WCO aanvragen (vanaf 1 april 2009) volgens anciënniteit bij aanvraag nombre d entreprises qui demandent une procédure LCE (à partir du 1er avril 2009) selon l ancienneté à la demande Gerechtelijke reorganisatie: naar sector Observeren we de faillissementen van de afgelopen maanden en jaren, dan zijn steevast de horecabedrijven de grootste faillissementenleveranciers. Niet zo wat betreft die bedrijven die zich via de gerechtelijke reorganisatie een reddingsboei aanmeten. De bouwnijverheid was dit eerste werkjaar de sterkst vertegenwoordigde gebruiker (148), samen met de sector van de dienstverlening aan bedrijven (consulting, accountancy, ) (145). Pas dan komen de kleinhandel (94) en de horecazaken (93). Wel stellen we op dit ogenblik een verschuiving vast binnen de eerste twee genoemde sectoren waarbij de dienstverlening aan bedrijven geleidelijk aan het overwicht neemt. Binnen de meer industriële sectoren blijkt vooral die van de metaalindustrie (41) en de sector van de drukkerijen, uitgeverijen en media (32) zich op de welwillendheid van rechtbank en leveranciers te beroepen. Ondanks de bedenking dat het in vergelijking met de vele bedrijven die in moeilijkheden verkeren om kleine getallen gaat, is deze verhouding zonder meer opvallend. Men kan vermoeden dat net deze sectoren in het bijzonder met vooral accute liquiditeitsproblemen worden geconfronteerd, wat de bedrijfsleider aanzet tot het indienen van een verzoekschrift dat de procedure inleidt. Inderdaad tonen eerdere interne- Graydon-waarnemingen aan dat het net de hoofdleveranciers zijn die deze sectoren beleveren die de recente maanden systematisch zeer stringente betalingsvoorwaarden (tot en met het uitsluitend leveren tegen cashbetaling) hebben ingevoerd en aan hun klanten opgelegd. Uit een recente Graydonstudie (13 januari 2010 en 16 april 2010) blijkt dat net binnen de bouwnijverheid de betalingsmoraal serieus is aangescherpt Réorganisation judiciaire: par secteur Quand on observe les faillites des derniers mois et des dernières années, on s aperçoit que ce sont les entreprises horeca qui sont les championnes de la faillite. Ce n est pas le cas des entreprises qui ont trouvé leur salut dans la réorganisation judiciaire. C est l industrie de la construction qui a été le plus demandeuse en cette première année de fonctionnement (148), avec le secteur des services aux entreprises (consulting, accountancy, ) (145). Suivent alors le commerce de détail (94) et les établissements horeca (93). On observe cependant en ce moment un glissement dans les deux premiers secteurs nommés, les services aux entreprises prenant progressivement le dessus. Dans les secteurs plus industrialisés, ce sont surtout la métallurgie (41) et le secteur des imprimeries, éditeurs et médias (32) qui font appel à la bienveillance des tribunaux. Malgré que les nombres soient assez réduits en comparaison avec les nombreuses entreprises qui ont des difficultés, la proportion est frappante. On peut supposer que ce sont justement dans ces secteurs que les entreprises sont confrontées à des problèmes graves de liquidités ; ce qui pousse le chef d entreprise à introduire une demande d ouverture de procédure. Plusieurs observations internes à Graydon démontrent que ce sont les fournisseurs principaux qui desservent ces secteurs qui ont mis systématiquement en œuvre et imposé à leurs clients ces derniers mois des conditions de paiement très strictes (jusqu à la livraison exclusivement sur paiement cash). Une récente étude Graydon (13 janvier 2010 et 16 avril 2010) montre que c est dans l industrie de la construction que le moral en matière de paiement s est le plus amélioré.

13 Gerechtelijke reorganisaties per activiteit (sedert 1 april 2009) Réorganisation judiciaire par activité (depuis le 1er avril 2009) Totalen over de jaren - Totaux sur les années Autre - Andere; 42 Traitement des eaux et des déchets, assainissement - Water- en afvalbehandeling, sanering; 3 Production d énergie - Energieproductie ; 1 Réparation et entretien - Reparatie en onderhoud ; 0 Autre industrie - Andere industrie; 3 Industrie du meuble - Meubelindustrie; 2 Construction de véhicules et de composants - Bouw van vervoerstuigen en componenten; 2 Construction de machines - Machinebouw; 8 Electrotechnique, électronique et ordinateurs - Elektrotechniek, elektronica & computers; 6 Métallurgie - Metaalindustrie; 41 Industrie des matériaux de construction - Bouwmaterialenindustrie; 8 Industrie chimique et du plastique - Chemische- & kunststofindustrie; 7 Imprimeries, éditeurs et médias - Drukkerijern, uitgeverijen en media; 32 Industrie du papier - Papierindustrie; 2 Industrie du bois - Houtindustrie; 6 Industrie du textile et du bois - Textiel en lederinsdustrie; 6 Industrie alimentaire et alimentation - Voedingsindustrie en voedingsnijverheid; 17 Pêche et aquaculture - Visserij en aquacultuur; 0 Agriculture et sylviculture - Land- en bosbouw; 13 Transport - Transport; 49 Immobilier - Immo; 15 Assurances et gestion de patrimoine - Verzekeringen en vermogensbeheer; 1 Services aux entreprises - Dienstverlening aan bedrijven; 145 Garagistes et secteurs apparentés - Garagehouders & aanverwante sectoren; 28 Courtage commercial - Handelsbemiddeling; 15 Grossistes - Groothandel; 73 Détaillants - Kleinhandel; 94 Construction - Bouw; 148 Autres services personnels - Overige persoonlijke diensten; 21 Réparation d ordinateurs et d articles de consommation - Reparatie van computers en consumentenartikelen; 6 Sports et loisirs - Sport & recreatie; 11 Horeca - Horeca; Gerechtelijke reorganisatie: regionaal en per arrondissement De toepassing van de vroegere wetgeving was een materie die beduidend frequenter werd waargenomen op de Waalse rechtbanken. Steevast waren de arrondissementen Nijvel en Charleroi, het laatste jaar zelfs Verviers, koplopers. Zo werden in vonnissen van voorlopige opschorting op basis van de wet op het gerechtelijk akkoord in Vlaanderen genoteerd, 13 in Brussel maar 49 in Wallonië. Nijvel sprak 10 vonnissen uit, in Verviers telden we er 8. De toepassing van de nieuwe wet op de gerechtelijke reorganisatie toont een gevarieerder beeld. Nog steeds is Brussel koploper, echter gevolgd door Antwerpen en dan pas Luik en Nijvel. Inderdaad, ook op de andere Vlaamse rechtbanken worden behoorlijk wat vonnissen Réorganisation judiciaire: régional et par arrondissement L application de l ancienne législation était une matière nettement plus fréquemment traitée dans les tribunaux wallons. Les arrondissements de Nivelles et Charleroi, et cette dernière année celui de Verviers, arrivent en tête. En 2008, 16 jugements de sursis sur base de la loi relative au concordat judiciaire ont été notés en Flandre, 13 à Bruxelles et 49 en Wallonie. Nivelles a prononcé 10 jugements, Verviers 8. L application de la nouvelle loi sur la réorganisation judiciaire est plus variée. Bruxelles reste toujours en tête, suivie par Anvers et puis Liège et Nivelles. Les autres tribunaux flamands prononcent également de nombreux jugements. Même dans l arrondissement de Ypres, où plus personne ne s est risqué à demander un concordat

14 uitgesproken. Zelfs binnen het arrondissement Ieper, waar men zich na het L&H-debacle nooit meer aan een gerechtelijk akkoord had gewaagd, tellen we reeds zeven vonnissen. Met betrekking tot het arrondissement Dendermonde valt vooral de laatste maanden de sterke terugval op van het aantal opschortende vonissen. Dezelfde rechtbank kent ook (op Arlon na waar de wet van de kleine getallen speelt) het naar verhouding hoogst aantal faillissementen na de opstart van een WCO. judiciaire après la débâcle de L&H, on compte déjà sept jugements. Pour ce qui concerne l arrondissement de Termonde, on est frappé surtout par le net recul du nombre de prononcés de sursis. Le même tribunal connaît (à part Arlon, où s applique la loi des petits nombres) proportionnellement le plus grand nombre de faillites après le lancement de la LCE. 160 Gerechtelijke reorganisaties vanaf april Réorganisations judiciaires à partir d avril Brussel Antwerpen Arlon Brugge Charleroi Dendermonde Dinant Gent Hasselt Huy Ieper Kortrijk Leuven Liège Marche-en-Famenne Mechelen Mons Namur Neufchâteau Nivelles Oostende Oudenaarde Tongeren Tournai Turnhout Verviers Veurne Eupen vanaf april - à partir d avril per arrondissement: % faillissementen na aanvaarden van de WCO-procedure par arrondissement : % de faillites après acceptation de la procédure LCE 80,00% 2009 vanaf april - à partir d avril 50,00% 32,20% 28,57% 35,90% 28,00% 31,82% 36,00% 35,29% 28,57% 25,00% 19,35% 18,18% 20,00% 20,00% 16,67% 12,50% 11,11% 20,00% 16,36% 11,11% 18,75% 18,75% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Eupen Veurne Verviers Turnhout Tournai Tongeren Oudenaarde Oostende Nivelles Neufchâteau Namur Mons Mechelen Marche-en-Famenne Liège Leuven Kortrijk Ieper Huy Hasselt Gent Dinant Dendermonde Charleroi Brugge Arlon Antwerpen Brussel 2. VRAGEN EN PROBLEMEN Met de eerste ervaringen komen ook enkele lacunes van de wet op de continuïteit van de ondernemingen steeds duidelijker aan de oppervlakte. Na 12 maanden werking van de wet ontstaan er ernstige vragen bij de leveranciers en andere schuldeisers van de betrokken bedrijven. Zo vernemen we grote onzekerheid over de te volgen weg om de rechten van de schuldeiser te vrijwaren: de mogelijke pistes (minnelijke reorganisatie, collectief of overdracht) worden niet eenduidig gepubliceerd waardoor het voor de schuldeisers inderdaad koffiedik kijken is. De wet stelt dat het vonnis, dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie open verklaart, door toedoen van de griffier binnen een 2. QUESTIONS ET PROBLEMES Avec les premières expériences se révèlent de plus en plus les lacunes de la loi de continuité des entreprises. Après 12 mois de fonctionnement de la loi se posent de graves questions chez les fournisseurs et autres créanciers des entreprises concernées. La voie à suivre pour garantir les droits des créanciers suscite une grande incertitude: les pistes possibles (réorganisation amiable, accord collectif ou transfert) ne sont pas publiées de manière univoque, ce qui ne facilite pas le choix des créanciers. La loi stipule que le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, doit être publié, par le greffier dans un délai de cinq jours après la date de signature, par extrait, au Moniteur belge (article 26 paragraphe 1).

15 termijn van vijf dagen na dagtekening bij uitreksel bekend gemaakt moet worden in het Belgisch Staatsblad (artikel 26 paragraaf 1). Moeten vermeld worden: identificatiegegevens, datum van het vonnis, naam van de gedelegeerd rechter en de eventuele gerechtsmandatarissen, en indien mogelijk het tijdstip voorzien voor de stemming van het reorganisatieplan. Het doel van de procedure wordt ter zake niet uitdrukkelijk vermeld. In de praktijk stellen we vast dat van de 889 vonnissen slechts in 318 gevallen het doel effectief werd gepubliceerd. Daarnaast maken vormvereisten het soms mogelijk ook bij niet-publicatie ervan het doel van de reorganisatie toch te herkennen (soms retroactief). In totaal is zo van 600 op 898 vonnissen het doel met grote waarschijnlijkheid gekend. Indien de schuldenaar een procedure met minnelijk akkoord tot doel aangaat, is er in principe geen nadelig gevolg voor de schuldvordering van een schuldeiser zolang die schuldeiser geen deel uitmaakt van dat minnelijk akkoord. Anderzijds wil de schuldeiser, bij gebrek aan kennis over het doel van de procedure, erover waken dat de betrokken verantwoordelijken (bedrijfsleiders, gedelegeerd rechter, gerechtsmandataris ) op de hoogte zijn van die schuld. Dit om er zeker van te zijn dat hij zijn rechten kan doen gelden bij een collectief akkoord of bij een overdracht onder gerechtelijk gezag. Daarnaast eist de wet dat de schuldenaar de schuldeisers individueel in kennis stelt van de vonnisgegevens binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop het vonnis dat de procedure goedkeurt is uitgesproken. Verder dient de schuldenaar zelf zijn boekhoudkundige staat over te maken aan de rechtbank. De nieuwe wet vraagt ook niet meer dat de schuldeiser aangifte doet. Nochtans, in de praktijk komt het net bij bedrijven in moeilijkheden vaker dan elders- voor dat de schuldenaar administratief in gebreke blijft en dus geen volledig zicht heeft op zijn openstaande schulden en/of schuldeisers. Het is zodoende zeer denkbaar dat een schuldeiser niet op de hoogte wordt gebracht. Hierdoor voelt de schuldeiser zich verplicht zichzelf te informeren over de evolutie en publicaties ter zake. De goed georganiseerde schuldeiser zal dus, zeker omdat de gevolgde procedurepiste niet steeds gekend is, de berichten van kennisgeving vanwege de schuldenaar niet afwachten maar zoals eertijds- zelf zijn aangifte willen indienen. Echter, er is geen aangifte meer mogelijk. Wel kan men in overeenkomstig artikel 20 als schuldeiser altijd inzage vragen in het dossier van gerechtelijke reorganisatie waardoor men weet wat het doel van de procedure is. Tevens kan de schuldeiser zijn schuldvordering neerleggen in dit dossier wat geldt als ingebrekestelling van de schuldenaar en de verjaring stuit. Deze bepaling is slecht gekend, maar biedt dus een goede oplossing voor alle schuldeisers die vrezen uit de boot te vallen, het is een soort alternatieve vorm van aangifte. Toch blijkt daarbij grote onduidelijkheid over het aanspreekpunt (aan wie moet een overzicht van de vorderingen worden bezorgd?). De voornoemde onduidelijkheden creëren dus ook extra werklast bij de gedelegeerd rechter en de eventuele gerechtsmadataris. Tot slot vernemen wij onduidelijkheden met betrekking tot wat er moet gebeuren met niet vervallen facturen of met bijvoorbeeld een factuur met afbetalingstermijnen. Wat betreft de procedures gesloten wegens het overschrijden van de voorziene einddatum zien we steeds meer cases waar (in enkele gevallen zelfs meer dan een maand na de afsluitdatum) retroactief vonnis van verlenging wordt uitgesproken. Niet alleen een probleem voor de statistieken (wanneer mag men ervan uitgaan dat een procedure werkelijk en definitief is afgesloten?), ook een probleem van rechtsonzekerheid met betrekking tot de leveranciers. Doivent être mentionnés: données d identification, date du jugement, nom du juge délégué et des éventuels mandataires en justice, et si possible le moment prévu pour voter le plan de réorganisation. L objectif de la procédure en la matière n est pas explicitement mentionné. Dans la pratique, on constate que parmi les 889 jugements, l objectif n a été effectivement publié que dans 318 cas. Les conditions formelles permettent parfois également en cas de non publication, de reconnaître quand-même l objectif de la réorganisation (parfois rétroactivement). Au total, sur 600 des 898 jugements, l objectif est connu avec une grande probabilité. Si le débiteur accepte une procédure avec accord amiable en guise d objectif, il n y a en principe pas de conséquence négative pour le recouvrement des créances d un créancier tant que le créancier ne fait pas partie de cet accord amiable. Généralement, le créancier doit, quand il ne connait pas l objectif de la procédure, veiller à ce que les responsables concernés (chefs d entreprise, juge délégué, mandataire en justice ) soient informés de cette dette, ceci afin d être certain de pouvoir faire valoir ses droits en cas d accord collectif ou en cas de transfert sous autorité judiciaire. La loi exige en outre que le débiteur informe individuellement les créanciers du jugement dans un délai de quatorze jours à partir du jour où le jugement qui approuve la procédure est prononcé. Le débiteur doit remettre son état comptable au tribunal. La nouvelle loi ne demande plus que le créancier fasse une déclaration. Pourtant, dans la pratique, il arrive et plus souvent dans les entreprises en difficulté qu ailleurs que le débiteur soit en défaut sur le plan administratif et qu il n ait donc pas une vue complète de ses dettes et/ou créanciers. Il n est donc pas impensable qu un créancier ne soit pas informé. Le créancier se sent ainsi obligé de s informer lui-même de l évolution et des publications en la matière. Un créancier bien organisé n attendra donc pas les avis de signification de la part du débiteur d autant plus que la procédure suivie n est pas toujours connue comme dans le temps, mais souhaitera introduire lui-même sa déclaration. Mais il n y a plus de déclaration possible. Par contre, conformément à l article 20, le créancier peut demander à tout moment de consulter le dossier de réorganisation judiciaire, afin de connaître l objectif de la procédure. Le créancier peut déposer sa créance dans ce dossier, ce qui a valeur de mise en demeure du débiteur et arrête la procédure de prescription. Cette disposition est mal connue, mais elle offre une bonne solution à tous les créanciers qui craignent d être lésés : c est une sorte de forme alternative de déclaration. Le point de contact est méconnu également : à qui faut-il remettre un relevé des créances? Ce manque de clarté induit un surcroît de travail pour le juge délégué et l éventuel mandataire en justice. Enfin, on observe également un manque de clarté pour ce qui concerne les factures non échues ou par exemple une facture avec des délais de paiement. Pour ce qui concerne les procédures clôturées pour dépassement de la date finale prévue, on observe de plus en plus de dossiers où (dans certains cas même plus d un mois après la date de clôture), un jugement rétroactif de prolongation est prononcé. Cela pose non seulement un problème pour les statistiques (quand peut-on dire si une procédure est effectivement et définitivement clôturée?), et aussi un problème d insécurité juridique pour les fournisseurs.

16 3. Conclusie De duidelijke verhoging van de bedrijven in moeilijkheden die van de nieuwe reddingsprocedure gebruikmaken is bemoedigend en toont aan dat de nieuwe wetgeving als duidelijk beter en efficiënter wordt gepercipieerd. Zeker de hausse van het laatste halfjaar doet hopen dat de mogelijkheden die de wetgeving biedt beetje bij beetje aanslaan. Toch vergt dit enige nuancering. Enerzijds stellen we vast dat het aantal bedrijven dat een oplossing voor zijn problemen zoekt via de Belgische variant op de chapter 11 -procedure meer dan vertienvoudigt. Anderzijds blijkt dit nog steeds een peulschil in vergelijking met de faillissementen die in 2009 werden uitgesproken, een uiterst klein fragment in vergelijking met de ongeveer ondernemingen die op dit ogenblik in zware moeilijkheden verkeren. Moet echter ook opgemerkt worden dat zeker de toename van de procedures van gerechtelijke reorganisaties de faillissementsstatistieken met enkele honderden cases hebben getemperd. Eerdere Graydon-publicaties, uitgevoerd in samenwerking met KUL-Lessius, toonden duidelijk aan dat het mislukken van de oude wet op het gerechtelijk akkoord minstens deels te wijten was aan een gebrek aan publiciteit. Inderdaad waren vele consultants, zeker na een aantal mislukte gerechtelijke akkoorden in de beginperiode (1998 en later), uiterst sceptisch (het voorgeborchte van het faillissement) ten overstaan van de oude wetgeving, in die mate zelfs dat een bedrijfsleider van een bedrijf in moeilijkheden eenvoudigweg niet werd geïnformeerd over het bestaan van de optie. Daarnaast blijft de vaststelling dat rsz-administraties zich steevast verzetten tegen een mogelijke regeling waarbij een gedeelte van de rsz-schuld wordt kwijtgescholden. Dit kan het welslagen van collectieve procedures in het bijzonder bemoeilijken. Ook na één jaar werking kunnen uiteraard nog geen diepgaande conclusies worden getrokken. Wel is duidelijk dat de wet eerst werd geproefd en nu geleidelijk aan meer wordt toegepast. De bedrijfsleider moet inzien dat de wet wel degelijk ook voor hem of haar een reddingsboei biedt, mits de reorganisatie in een fase van beginnende problemen wordt aangegaan en niet wordt gezien als allerlaatste reddingsboei. Daarom moet des te meer geageerd worden om te vermijden dat de negatieve perceptie die heerste over de oude wet op het gerechtelijke akkoord overslaat op de nieuwe wet op de continuïteit van de ondernemingen. Wil dus de overheid de nieuwe wet op de gerechtelijke reorganisatie werkelijk kans op slagen geven, dan is een doorgedreven campagne meer dan aangewezen. Dit is niet alleen overheidstaak, maar een opdracht voor elke belangenorganisatie die erop mikt zowel de bedrijfsleider, het bedrijf als dusdanig, als de werknemer te verdedigen. Na twaalf maanden werking komen ook de problemen waarvoor de wet geen oplossing biedt duidelijk aan de oppervlakte. Doordat de regelgeving onvodoende duidelijk blijkt met betrekking tot de publicatievereisten inzake de keuze van de herstelmaatregelen, groeit langs schuldeiserskant de onzekerheid. Omdat schuldenaars het soms (ongewild) nalaten hun schuldeisers op de hoogte te brengen, omdat de regelgeving inzake publicaties niet steeds gevolgd wordt waar het moet (collectief akkoord), ziet de leverancier zich meer dan ooit verplicht de evolutie van zijn clienteel ter zake nauwkeurig op te volgen. Daarenboven moet gezien het bestaan van drie procedures- de leverancier extra inspanningen leveren om te weten te komen waar hij staat. Dit genereert extra werklast, zowel bij de schuldeiser als bij de rechtbanken. 3. Conclusion L augmentation manifeste des entreprises en difficulté qui font usage de la nouvelle procédure de sauvetage est encourageante et montre que la nouvelle législation est perçue comme étant plus claire et efficace. La hausse du dernier semestre fait espérer que les possibilités offertes par la législation commencent à être plus appréciées. Mais il y a lieu de nuancer quelque peu. On observe d une part que le nombre d entreprises cherchant à résoudre leurs problèmes via la variante belge de la procédure chapter 11 a augmenté de plus de dix fois. D autre part, cela semble toujours une goutte d eau dans l océan des faillites prononcées en 2009, un tout petit fragment en comparaison avec les quelque entreprises qui connaissent de graves difficultés en ce moment. Il faut également remarquer que l augmentation des procédures de réorganisation judiciaire a fait baisser les statistiques de faillite de quelques centaines de cas. Des précédentes publications Graydon, réalisées en collaboration avec KUL-Lessius, ont montré clairement que l échec de l ancienne loi sur le concordat judiciaire est au moins partiellement imputable à un manque de publicité. En effet, de nombreux consultants, surtout après un certain nombre de concordats judiciaires ratés dans la période du début (1998 et plus tard), sont extrêmement sceptiques (l antichambre de la faillite) vis-à-vis de l ancienne législation. Un chef d entreprise en difficulté n était tout simplement pas informé de cette option. Reste encore l observation que les administrations de l ONSS s opposent à un règlement possible où une partie de la dette à l ONSS est abandonnée, ce qui peut compromettre sérieusement la réussite des procédures collectives en particulier. Après un an de fonctionnement, on ne peut pas encore tirer de conclusions approfondies. Par contre, il est clair que la loi a d abord été testée et qu elle est progressivement de plus en plus appliquée. Le chef d entreprise doit bien comprendre que la loi lui offre à lui aussi une bouée de sauvetage, moyennant la réorganisation dans une phase où les problèmes commencent. Il ne doit pas la considérer comme la toute dernière bouée de sauvetage. Voilà pourquoi il faut réagir pour éviter que la perception négative de l ancienne loi relative au concordat judiciaire se répercute sur la nouvelle loi sur la continuité de l entreprise. Si les autorités veulent donner à la nouvelle loi relative à la réorganisation judiciaire une vraie chance de réussir, elles doivent organiser une campagne massive d information. Il s agit là non seulement d une tâche pour les autorités, mais aussi une mission pour chaque organisation syndicale voulant défendre le chef d entreprise, l entreprise en tant que telle et les travailleurs. Après douze mois de fonctionnement se manifestent également des problèmes pour lesquels la loi n offre pas de solution. Comme la législation n est pas suffisamment claire pour ce qui concerne les obligations de publication concernant le choix des mesures de redressement, l insécurité augmente du côté des créanciers. Comme les débiteurs omettent parfois (involontairement) d informer leurs créanciers, parce que la réglementation en matière de publication n est pas toujours suivie là où il le faudrait (accord collectif), le fournisseur se voit plus que jamais obligé de suivre de près l évolution de sa clientèle en la matière. En outre, étant donné l existence des trois procédures, le fournisseur doit faire des efforts supplémentaires pour savoir où il en est, ce qui génère un surcroît de travail, tant pour le créancier que pour les tribunaux. Berchem, 9 april 2010 Berchem, le 9 avril 2010

17

18

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014

SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 5-2451/1 5-2451/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 23 JANVIER 2014 23 JANUARI 2014 Proposition de loi modifiant la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif DOC 53 3335/001 DOC 53 3335/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 3 février 2014 3 februari 2014 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à un cadre légal spécifique

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 2-1018/1 2-1018/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 Mensenhandel en visafraude La traite des êtres humains et la fraude de visas

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 2 mei 2013 Namiddagvergadering 5-101 5-101 Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Annales Belgische

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98 - 1566/ 10-97/98 Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*) 5 NOVEMBRE 1998 GEWONE ZITTING 1998-1999 (*) 5 NOVEMBER

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2006-2007) Nr. 61 C.R.I. COM (2006-2007) N 61 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines Werken en leren als straf Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België Le travail et la formation comme peines Recherche sur l exécution des peines de travail et des injonctions

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 août 2013 20 augustus 2013 PROJET DE LOI visant à modifier l article 301 du Code civil et diverses dispositions

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur le fonctionnement de la Société belge d investissement pour les pays en développement (BIO)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur le fonctionnement de la Société belge d investissement pour les pays en développement (BIO) DOC 53 2217/001 DOC 53 2217/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 mai 2012 AUDITION sur le fonctionnement de la Société belge d investissement pour les

Nadere informatie