Trust and Control in Teams

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trust and Control in Teams"

Transcriptie

1 Faculty of Social Sciences Dissertation Trust and Control in Teams Bart de Jong

2 SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Dit proefschrift richt zich op de gevolgen van onderling vertrouwen en onderlinge controle voor de prestaties van teams in organisaties. Onderling vertrouwen (kortweg vertrouwen ) kan worden omschreven als een staat van positieve verwachtingen die teamleden hebben ten aanzien van de acties van hun teamgenoten (Rousseau et al., 1998). Onderlinge controle (kortweg controle ) wordt hier gedefinieerd als een vorm van informele controle die wordt uitgeoefend door teamleden die geen formele autoriteit over elkaar hebben (Loughry, in press). Een team is een groep individuen die doelbewust bij elkaar zijn gebracht om taken uit te voeren die relevant zijn voor de organisatie, die één of meerdere gezamenlijke doelen hebben, die moeten interacteren met elkaar, die wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, en die ingebed zijn in een organisatie context (Kozlowski & Ilgen, 2006). Teamprestaties wordt in dit proefschrift gedefinieerd als de mate waarin de output van het team voldoet aan de eisen van degenen die deze output gebruiken en/of beoordelen (Hackman, 1987). Vertrouwen en controle zijn in toenemende mate van belang voor hedendaagse organisaties, aangezien het uitoefenen van formele controle door managers steeds moeilijker wordt en aangezien het werken in teamverband toeneemt (Ouchi, 1980; Devine et al., 1999). Alhoewel organisatiewetenschappers al meerdere malen hebben gewezen op de noodzaak van meer onderzoek naar vertrouwen en controle in teams (Kiffin-Petersen, 2004; Loughry, in press), loopt het empirisch onderzoek naar dit onderwerp achter bij de ontwikkelingen in de praktijk. Dit proefschrift heeft daarom tot doel meer inzicht te verschaffen in de gevolgen van vertrouwen en controle voor het functioneren en presteren van teams. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen: 201

3 1. Wat is de aard van vertrouwen en controle? Dat wil zeggen: wat zijn hun onderliggende componenten of kenmerken? 2. Wanneer doen vertrouwen en controle ertoe in teams? Dat wil zeggen: onder welke omstandigheden bevorderen of bemoeilijken ze het functioneren en presteren van teams? 3. Hoe beïnvloeden vertrouwen en controle teamprestaties? Dat wil zeggen: langs welke processen beïnvloeden ze teamprestaties? Om een antwoord op deze vragen te formuleren zijn er drie empirische studies uitgevoerd. Alle drie de studies zijn gedaan onder bestaande teams in bestaande organisaties (in tegenstelling tot laboratorium studies onder ad hoc teams) en bij alle drie de studies is gebruik gemaakt van kwantitatief vragenlijstonderzoek. De eerste studie (beschreven in hoofdstuk 2) gaat voornamelijk in op de vraag hoe vertrouwen teamprestaties beïnvloedt. De literatuur suggereert dat vertrouwen de prestaties van teams bevordert omdat het leidt tot een betere samenwerking tussen teamleden (Dirks 1999; Jones & George, 1998). De tot nu toe verrichtte studies op dit gebied beperken zich vaak tot het onderzoeken van één specifiek samenwerkingsproces (Schippers, 2003), waardoor er nog weinig bekend is over de rol die verschillende samenwerkingsprocessen spelen in het verklaren van de relatie tussen vertrouwen en teamprestaties. In mijn eerste studie kijk ik daarom naar de rol van verschillende samenwerkingsprocessen. Ik richt me specifiek op teams waarin teamleden langdurig met elkaar samenwerken, omdat theorie en eerdere studies suggereren dat de effecten van vertrouwen in dit type teams bijzonder uitgesproken kunnen zijn. Op basis van een bestaande typologie van samenwerkingsprocessen (Marks et al., 2001) en eerder onderzoek naar vertrouwen in teams (Dirks, 1999; Langfred, 2004; Schippers, 2003) kom ik tot een conceptueel 202

4 model, waarbij vertrouwen teamprestaties beïnvloedt via drie verschillende samenwerkingsprocessen: reflexiviteit, monitoring ( voortgangsbewaking ) en inzet. Om dit model te testen heb ik cross-sectionele data verzameld onder 73 teams van een groot international adviesbureau. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat vertrouwen een positieve invloed heeft op de prestaties van teams. De resultaten ondersteunen het idee dat deze positieve invloed verklaard kan worden doordat meer vertrouwen leidt tot meer monitoring èn doordat meer vertrouwen leidt tot een verhoogde inzet door teamleden. De resultaten wijzen daarnaast uit dat alhoewel vertrouwen zorgt voor meer reflexiviteit binnen teams, deze reflexiviteit niet per se de prestaties van teams verbetert. Onderlinge controle wordt steeds belangrijker voor organisaties waar veel in teamverband wordt gewerkt (Barker, 1993). Toch hebben nog maar weinig wetenschappers zich specifiek toegelegd op het onderzoeken van controle binnen teams. Hierdoor is een cumulatieve lijn van onderzoek naar dit belangrijke onderwerp uitgebleven (Leifer & Mills, 1996; Loughry & Tosi, 2008). Om meer inzicht in deze materie te krijgen is de tweede studie van dit proefschrift (beschreven in hoofdstuk 3) ingegaan op de vragen: wat is onderlinge controle? en wanneer en hoe beïnvloedt het teamprestaties?. In deze studie heb ik me specifiek gericht op controle in zelfsturende teams, omdat eerdere studies hebben laten zien dat de effecten van controle in dit soort teams bijzonder uitgesproken kunnen zijn (Barker, 1993). In de dominante benadering van controle als een ideaal type wordt controle gelijk gesteld aan sterke normen (Ouchi, 1979; 1980). Ik volg echter een andere benadering, die stelt dat controle niet één ding is, maar een samenstelling van verschillende specifieke controlemechanismen die een rol spelen binnen teams (Crisp, 2003). Binnen deze studie richt ik me op twee mechanismen overeenstemming over normen en het uitoefenen van groepsdruk. Op basis van inzichten uit de literatuur en eerdere 203

5 studies (Barker, 1999; Jaworski, 1988; Leifer & Mills, 1996) veronderstel ik dat controle teamprestaties primair beïnvloedt langs twee processen: inzet door teamleden en vertrouwen tussen teamleden. Om deze ideeën te testen heb ik cross-sectionele data verzameld onder 46 zelfsturende teams van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. De resultaten laten zien dat teams verschillen in de mate van overeenstemming over normen en in de mate waarin groepsdruk wordt uitgeoefend. Verder blijkt groepsdruk alleen een positieve uitwerking op inzet, vertrouwen en teamprestaties te hebben als er veel overeenstemming is tussen teamleden over de normen waardoor ze zich laten leiden. Wanneer er weinig overeenstemming is heeft groepsdruk geen of zelfs een negatieve uitwerking. Ten slotte ondersteunen de uitkomsten de veronderstelling, dat groepsdruk en overeenstemming over normen de prestaties van teams beïnvloeden via de invloed die ze hebben op zowel de inzet door teamleden als het vertrouwen tussen teamleden onderling. De derde studie van dit proefschrift (beschreven in hoofdstuk 4) gaat voornamelijk in op de vragen: wanneer monitoring en vertrouwen positief gerelateerd zijn aan elkaar en aan teamprestaties en wanneer negatief en wat is monitoring en vertrouwen?. Onderzoek naar deze vragen is belangrijk, omdat eerdere studies op dit gebied inconsistente resultaten hebben laten zien (Aubert & Kelsey, 2003; Bijlsma et al., 2008; Costa, 2003; Langfred, 2004; Webber, 2008). Daarnaast hebben deze studies vaak enkel gekeken naar het algemene niveau van vertrouwen en monitoring binnen teams en hebben daarbij weinig oog gehad voor verschillen in vertrouwen en monitoring tussen teamleden. Om in beide zaken meer inzicht te krijgen kijk ik in mijn derde studie naar de rol van verschillen in vertrouwen en monitoring speelt in het verklaren van de relatie tussen algemene niveaus van monitoring, vertrouwen in teams en teamprestaties. Om verschil in vertrouwen en monitoring te duiden heb ik de begrippen monitoring consensus 204

6 en vertrouwen asymmetrie geïntroduceerd. Op basis van sociale ruiltheorie (Blau, 1964; Dirks & Skarlicki, 2009) is mijn veronderstelling dat het positieve effect van vertrouwen op teamprestaties versterkt wordt wanneer er sprake is van weinig vertrouwen asymmetrie tussen teamleden. Daarnaast veronderstelde ik, op basis van literatuur over convergentie van interpretaties en attributies (Moussavi & Evans, 1993; Young, 2003), dat het effect van monitoring op vertrouwen sterker is wanneer er een hoge mate van monitoring consensus is tussen teamleden, dan wanneer er een lage mate van consensus is. Om deze ideeën te testen verzamelde ik longitudinale data onder 82 besturen van studentenverenigingen en maakte ik daarnaast gebruik van data uit de tweede studie. De resultaten van beide deelstudies tonen aan dat teamleden verschillen in de mate waarin ze elkaar vertrouwen en de percepties die ze hebben over het niveau van monitoring binnen het team. De resultaten ondersteunen grotendeels mijn veronderstellingen. Het effect van vertrouwen op teamprestaties hangt inderdaad af van de mate van vertrouwen asymmetrie tussen teamleden: naar mate de asymmetrie daalt wordt het positieve effect van vertrouwen steeds sterker. Uit de studie onder studentenverenigingsbesturen blijkt ook dat het effect van monitoring op vertrouwen sterker wordt naar mate het niveau van monitoring consensus tussen teamleden stijgt. Ten slotte laten de resultaten zien dat de gedifferentieerde effecten van monitoring op teamprestaties verklaard kunnen worden door de invloed die monitoring heeft op vertrouwen. De resultaten van de drie studies worden in hoofdstuk 5 samengevat en bediscussieerd. Samengevat wijzen de resultaten op de rol van samenwerkingsprocessen en de rol van verschillen tussen teamleden voor het begrijpen van de complexe gevolgen van vertrouwen en controle in teams. Deze factoren dragen bij aan een beter wetenschappelijk inzicht in de mechanismen waarlangs vertrouwen en controle werken en de omstandigheden waaronder zij 205

7 een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op team functioneren en presteren. De resultaten wijzen verder op de noodzaak om stil te staan bij wat vertrouwen en controle nu precies is en welke componenten of kenmerken vertrouwen en controle op teamniveau onderscheiden van vertrouwen en controle op individueel niveau. Voor managers wijzen de studies op het belang van het creëren van een hoog niveau van onderling en wederzijds vertrouwen tussen teamleden, bijvoorbeeld met behulp van team building interventies. Daarnaast moeten managers actief betrokken blijven bij teams om ervoor te zorgen dat onderlinge controle van de grond komt en teamleden deze op een effectieve manier uitoefenen. Ten slotte geef ik een aantal aanbevelingen over hoe toekomstig onderzoek kan voortbouwen op de ingezette lijn van dit proefschrift. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoek naar verschillende dimensies van vertrouwen en teamprestaties, verder onderzoek naar contingentiefactoren tussen vertrouwen, controle en teamprestaties en onderzoek naar de determinanten van vertrouwen asymmetrie. 206

8 ACKNOWLEDGEMENTS As Calvin vividly illustrates, doing a PhD can be both challenging and rewarding at the same time. I never could have done my PhD this way if it wasn t for the many people who helped and supported me. First of all, I would like to thank my supervisors: Tom Elfring, Katinka Bijlsma- Frankema and Gerhard van de Bunt. Tom, you motivated me throughout my PhD project and made sure I didn t lose sight of the broader issues, such as the overall structure and framing of my papers. Katinka, you were the one who spurred (and continues to spur) my interest in the topic of trust and you generously shared your expertise with me throughout my PhD. Gerhard, you were there for me with advice on statistical issues and helped me keep a sharp eye on the details. Thank you for supervising me and letting me pursue my own interests, I have learned a lot from you. Some say that dissertations are there to be written, not to be read. I therefore owe a big thank you to the members of my reading committee prof. dr. Kurt Dirks, prof. dr. Gerben van der Vegt, prof. dr. Paul Jansen, prof. dr. Peter Groenewegen and dr. Dick de Gilder for the time 207

9 and energy they devoted to reading the entire dissertation. I also would like to thank Sim Sitkin, Don Ferrin, Amy Edmondson, Misty Loughry, Cristina Costa, Paul Vlaar, Lindy Greer, Anneloes Raes for their friendly reviews and helpful comments on earlier versions of different parts of this dissertation. Collecting team data is quite a challenge and even more so when doing longitudinal team research (see Chapter 4). I am therefore grateful to Jan Eeken and Jeanine Buijs as well as to my Master Thesis students, Marijke van Deelen, Anita Bukman, Suzanne Reijne, Sharon Mulder, Adinda Boeren, Carien Weenink, Sandra Glasbergen, Edwin Achtereekte and Jeffrey van Niel for their help in the data collection process. I also like to thank all the faculty at Olin Business School of Washington University in St. Louis, and especially my sponsor Kurt Dirks, for providing me the opportunity to visit you and further develop my research. Maurits, Wouter, Jakomijn, my office mates and fellow PhD students: you made my time at the Social Science Faculty a very enjoyable one. Thank you for your social support, our discussion about life and science, your humor and the beers (next round is on me!). Then my paranymphs: Maurits and Jasper. Da Mauz, Klepmeister (I won t mention your Porn Star Name here ): aside from being my office mate and paranymph, you have been a great friend to me these years and I m convinced we will continue to be friends for a long time. Mr. drs. J.J.I. de Jong: as my older brother, you have set a great example and you inspired me to pursue my Masters degree and to do my PhD. We are one of the few people in our family who have made it this far, I hope you are proud of your little brother Willy. There are people from outside academia to thank as well. You were not necessarily involved in my PhD in a substantive way, but even more so in a personal way. Mum and dad, thanks for your support and continued interest in my PhD research. My friends, in particular 208

10 Hans, Harald, Marcel and PJ: thanks for understanding when I cancelled our diner (again!) because I had some important deadline for my dissertation and for listening to my PhD-stories, even though they must have been boring at times. Also thanks to everybody whose name I forgot to mention: I couldn t have done it without your company and support. Last, but certainly not least, my girlfriend Sanne. I have so much to thank you for. Thank you for tolerating my relentless obsession with research, for being my mental coach and for your continued support throughout my PhD project. More importantly, though, you have brought so much happiness to my personal life. I truly can t imagine my life without you and I can t wait to spend the rest of our lives together! 209

11 210

12 ABOUT THE AUTHOR Bart de Jong was born in 1978, in Streefkerk, The Netherlands. After completing a Bachelor in Communication Management in 2002, he started a Master in Social Science (specialization Policy, Communication and Organization) at the VU University Amsterdam. During that time, he worked as a research assistant for dr. Katinka Bijlsma-Frankema, which led to his interest in trust, control and teams. After his graduation (cum laude) in 2004, he started his PhD project, writing his own research proposal on this very same topic. He has presented his research at international conferences, such as the Academy of Management, EGOS, the EIASM Trust Workshop, and the INGroup conference. Two of his papers were published in the Academy of Management Best Paper Proceedings and one of his papers is currently in press at the Academy of Management Journal. In 2008, he spent three months at Olin Business School (Washington University in St. Louis) as a visiting scholar. He currently works as an assistant professor at the VU University Amsterdam, Faculty of Economics and Business Administration. Publications De Jong, B. A., & Elfring, T. (in press). How Does Trust Affect the Performance of Ongoing Work Teams? The Mediating Role of Reflexivity, Monitoring and Effort. Academy of Management Journal, 53(3). De Jong, B. A., & Bijlsma-Frankema, K. M. (2009). When and How Does Norm-Based Peer Control Affect the Performance of Self-Managing Teams? Academy of Management 2009 Best Paper Proceedings. Costa, A. C., Bijlsma-Frankema, K. M., & De Jong, B. A. (2009). The Role of Social Capital on Trust Development and Dynamics: Implications for Cooperation, Monitoring and Team Performance. Social Science Information, 48(2), Bijlsma-Frankema, K. M., De Jong, B. A., & Van de Bunt, G. G. (2008). Heed, a Missing Link between Trust, Monitoring and Performance in Knowledge Intensive Teams. International Journal of Human Resource Management, 19(1), De Jong, B. A., & Elfring, T. (2007). Mediated and Differential Effects of Trust on Team Performance: A Study of Ongoing Work Teams. Academy of Management 2007 Best Paper Proceedings. 211

13 212

14 Faculty of Social Sciences, VU University Amsterdam DISSERTATION SERIES M.M. Meijer, (2004), Does Success Breed Success? Effects of News and Advertising on Corporate Reputation. Aksant Academic Publishers: Amsterdam, isbn J.J. Woldendorp, (2005), The Polder Model: From Disease to Miracle? Dutch Neo-corporatism Amsterdam, isbn Y.P. Ongena, (2005), Interviewer and Respondent. Interaction in Survey Interviews, Yfke Ongena, Amsterdam, isbn M.E.D. Lamboo, (2005), Integriteitsbeleid van de Nederlandse Politie. Eburon: Delft, isbn T.E. Aalberts, (2006), Politics of Sovereignty. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 10: / isbn 13: E. Zwart, (2006), In Pursuit of Comfort. The Transnationalisation Process of Malaysian Chinese Small and Medium Enterprises. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.Haenen, (2006), Afrikaans Denken. Ontmoeting, Dialoog en Frictie. Een Filosofisch Onderzoek. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam. A. Claver, (2006), Commerce and Capital in Colonial Java. Trade Finance and Commercial Relations between Europeans and Chinese, 1820s Vrije Universiteit Amsterdam. S. van der Pas, (2006), Intergenerational Relationships of Older Adults. Family Structure, Contact and Norms. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 10: X / isbn13: P. Mika, (2007), Social Networks and the Semantic Web. SIKS dissertation series No K.E. Knibbe, (2007), Faith in the Familiar. Continuity and Change in Religious Practices and Moral Orientations of the South of Limburg, The Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam. C.L. Carabain, (2007), Taking Too Much for Granted? A Study on the Measure of Social Attitudes. Gildeprint Drukkerijen B.V., Enschede, isbn L.M. Cruz, (2007), Repression and Rebellions in Southern Mexico. The Search for a Political Economy of Dignity. Dutch University Press, Amsterdam, isbn C.E. de Vries, (2007), European Integration and National Elections. The Impact of EU Issue Voting on National Electoral Politics. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 13: E. Kolthoff, (2007), Ethics and New Public Management. Empirical Research into Effects of Businesslike Government on Ethics and Integrity. Boom Juridische Uitgevers, isbn R. Vliegenthart, (2007), Framing Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti- Immigrant Party Support in the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn L.L.J. van Noije, (2007), The Democratic Deficit Closer to Home. Agenda Building Relations between Parliament and the Press, and the Impact of European Integration, in the United Kingdom, the Netherlands and France. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn R. de Man, (2007), Where to Draw the Line? Antecedents and Consequences of the Integration of Work in Home Life. Vrije Universiteit Amsterdam. F. Krijtenburg, (2007), Cultural Ideologies of Peace and Conflict: a Socio-Cognitive Analysis of Giriyama Discourse (Kenya). Vrije Universiteit, isbn R. van Steden, (2007), Privatizing Policing. Describing and Explaining the Growth of Private Security. BJU Legal Publishers, isbn L. Reijn, (2008), Identity at Work. Control and Commitment in Post Bureaucratic Organisations. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B. Vis, (2008), Biting the Bullet or Steering Clear? Politics of (Not-) Unpopular Welfare State Reform in Advanced Capitalist Democracies. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn M.J.M. de Koning (2008), Zoeken naar een Zuivere Islam. Geloofsbeleving en Identiteitsvorming van Jonge Marokkaans-Nederlandse Moslims. Bert Bakker. P. Wiepking (2008), For the Love of Mankind. A Sociological Study on Charitable Giving. Labor Grafimedia, isbn A. Supriyono (2008), Buruh Pelabuhan Semarang. Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Colonial Belanda Revolusi dan Depublic Vrije Universiteit Amsterdam. 213

15 G. van Noort (2008), Bricks versus Clicks. A Relf-Regulation Perspective on Consumer Reponses in Online and Conventional Shopping Environments. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn W. Stam (2008), Does Networking Work? A Study of Social Capital and Performance among New Ventures in the Dutch Open Source Software Industry. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn A. Wigger (2008), Competition for Competitiveness: The Politics of the Transformation of the EU Competition Regime. Rozenberg Publishers, isbn Z. van der Wal (2008), Value Solidity. Differences, Similarities and Conflicts between the Organizational Values of Government and Business. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.C. van Vugt (2008), Embodied Agents from a User s Perspective. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. ter Horst (2008), Weaving into Cambodia. Trade and Identity Politics in the (post)-colonial Cambodian Silk Weaving Industry. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn A. Berhe (2008), A Political History of the Tigray People s Liberation Front ( ): Revolt, Ideology and Mobilisation in Ethiopia. Vrije Universiteit Amsterdam. H. van den Heuvel (2008), Between Optimism and Opportunism. Deconstructing African Management Discourse in South Africa. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn K. Lasthuizen (2008), Leading to Integrity. Empirical Research into the Effects of Leadership on Ethics and Integrity. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn I. Reci (2008), Unemployed and Scarred for Life. Longitudinal Analyses of How Unemployment and Policy Changes Affect Re-employment Careers and Wages in the Netherlands, Vrije Universiteit Amsterdam, isbn L.C. Horn (2009), The Transformation of Corporate Governance Regulation in the European Union. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B.E. Büscher (2009), Struggles over Consensus, Anti-Politics and Marketing. Vrije Universiteit Amsterdam. H.M. Koolma (2009), Verhalen en Prestaties, een Onderzoek naar het Gedrag van Woningcorporaties. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J.J. van Wijk (2009), Moving beyond Heroes and Winners. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.A. Binnema (2009), How Parties Change. EU Integration and the Flexible Response of Political Parties. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn E. Grassiani (2009), Morality and Normalcy in Asymmetrical Conflict: Distancing, Denial and Moral Numbing among Israeli Conscripts in Everyday Practices of Occupation. Vrije Universiteit Amsterdam. G. van Koningsbruggen (2009), Processing and Acceptance of Threatening Health Information: the Effects of Self-Affirmation. Vrije Universiteit Amsterdam. D. van Bergen (2009), Suicidal Behaviour of Migrant Women in the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam. J. Perry (2009), Goodwill Hunting: Accounting and the Global Regulation of Economic Ideas. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Linden (2009), Besmet. Levenslopen en Motieven van Extreem-Rechtse Activisten in Nederland. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Schakel (2009). A Postfunctionalist Theory of Regional Government. An Inquiry into Regional Authority and Regional Policy Provision. Vrije Universiteit Amsterdam. I. Plaisier (2009). Work and Mental Health: Studies on the Impact Characteristics, Social Roles and Gender. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. Roeland (2009). Selfation: Dutch Evangelical Youth between Subjectivization and Subjection. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Vliegenthart (2009), Transnational Actors and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe. Vrije Universiteit Amsterdam. S. Bhagavatula (2009). Weaving Social Networks. Performance of Small Rural Firms in India as an Outcome of Entrepreneurs Social and Human Capital. Vrije Universiteit Amsterdam. A. van Essen (2009). Seeking a Balance: The Emergence of New Public Management in Health Care Regulation. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. Soons (2009). Love Life and Happiness: A Study of Partner Relationships and Well-being in your Adulthood. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn

16 J. de Raadt (2009). Contestable Constitutions: the Politics of Institutional Conflict in Post-Communist East Central Europe. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B. Tasew (2009). Methaphors of Peace and Violence in the Folklore Discourses of South Western Ethiopia: A Comparative Study. Vrije Universiteit Amsterdam. D. Gberie (2010). From Chains to Neckties: Liberated Africans and the Making of Modern Sierra Leone. Vrije Universiteit Amsterdam. M. Guiaux (2010). Social adjustment to widowhood: Changes in personal relationships and loneliness before and after partner loss. Vrije Universiteit Amsterdam. W. Reedijk (2010). Effecten van religieuze dialogen tussen Joden, Christenen en Moslims op eigen identiteit. Vrije Universiteit Amsterdam. M. Hellendoorn (2010). Opkomst en Neergang van het Kostwinnaarschapsysteem. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn E. Ersanilli (2010). Comparing Integration. Host culture adoption and ethnic retention among Turkish immigrants and their descendents in France, Germany and the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn T.S. Salverda (2010). Sugar, Sea and Power: How Franco-Mauritians balance continuity and creeping decline of their elite position. Vrije Universiteit Amsterdam. G.A. Moerman (2010). Effecten van doorvraagtactieken in interviews met open vragen. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn EXPECTED H.L. Duijnhoven (2010). For Security Reasons. Narrative about Security practices and organizational change in the Dutch and Spanish railway sector. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn N. Tuan Anh ( 2010). Kinship as Social Capital: Economic, Social and Cultural Dimensions of Changing Kinship Relations in a Northern Vietnamese Village. Vrije Universteit Amsterdam, isbn M.J. Kamsma ( 2010). The Jewish diasporascape in the straits: An ethnographic study if Jewish Businesses across borders. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn

17 Trust and Control in Teams Faculty of Social Sciences

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

31 www.observantonline.nl

31 www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 35 30 april 2015 Make your voice heard! Vote during the University

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit Nyenrode Business Universiteit Marketing als verbeteraar van bedrijfsprocessen (Marketing as value-leverage) Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat aan de Nyenrode Business Universiteit op gezag

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie