Trust and Control in Teams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trust and Control in Teams"

Transcriptie

1 Faculty of Social Sciences Dissertation Trust and Control in Teams Bart de Jong

2 SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Dit proefschrift richt zich op de gevolgen van onderling vertrouwen en onderlinge controle voor de prestaties van teams in organisaties. Onderling vertrouwen (kortweg vertrouwen ) kan worden omschreven als een staat van positieve verwachtingen die teamleden hebben ten aanzien van de acties van hun teamgenoten (Rousseau et al., 1998). Onderlinge controle (kortweg controle ) wordt hier gedefinieerd als een vorm van informele controle die wordt uitgeoefend door teamleden die geen formele autoriteit over elkaar hebben (Loughry, in press). Een team is een groep individuen die doelbewust bij elkaar zijn gebracht om taken uit te voeren die relevant zijn voor de organisatie, die één of meerdere gezamenlijke doelen hebben, die moeten interacteren met elkaar, die wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, en die ingebed zijn in een organisatie context (Kozlowski & Ilgen, 2006). Teamprestaties wordt in dit proefschrift gedefinieerd als de mate waarin de output van het team voldoet aan de eisen van degenen die deze output gebruiken en/of beoordelen (Hackman, 1987). Vertrouwen en controle zijn in toenemende mate van belang voor hedendaagse organisaties, aangezien het uitoefenen van formele controle door managers steeds moeilijker wordt en aangezien het werken in teamverband toeneemt (Ouchi, 1980; Devine et al., 1999). Alhoewel organisatiewetenschappers al meerdere malen hebben gewezen op de noodzaak van meer onderzoek naar vertrouwen en controle in teams (Kiffin-Petersen, 2004; Loughry, in press), loopt het empirisch onderzoek naar dit onderwerp achter bij de ontwikkelingen in de praktijk. Dit proefschrift heeft daarom tot doel meer inzicht te verschaffen in de gevolgen van vertrouwen en controle voor het functioneren en presteren van teams. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen: 201

3 1. Wat is de aard van vertrouwen en controle? Dat wil zeggen: wat zijn hun onderliggende componenten of kenmerken? 2. Wanneer doen vertrouwen en controle ertoe in teams? Dat wil zeggen: onder welke omstandigheden bevorderen of bemoeilijken ze het functioneren en presteren van teams? 3. Hoe beïnvloeden vertrouwen en controle teamprestaties? Dat wil zeggen: langs welke processen beïnvloeden ze teamprestaties? Om een antwoord op deze vragen te formuleren zijn er drie empirische studies uitgevoerd. Alle drie de studies zijn gedaan onder bestaande teams in bestaande organisaties (in tegenstelling tot laboratorium studies onder ad hoc teams) en bij alle drie de studies is gebruik gemaakt van kwantitatief vragenlijstonderzoek. De eerste studie (beschreven in hoofdstuk 2) gaat voornamelijk in op de vraag hoe vertrouwen teamprestaties beïnvloedt. De literatuur suggereert dat vertrouwen de prestaties van teams bevordert omdat het leidt tot een betere samenwerking tussen teamleden (Dirks 1999; Jones & George, 1998). De tot nu toe verrichtte studies op dit gebied beperken zich vaak tot het onderzoeken van één specifiek samenwerkingsproces (Schippers, 2003), waardoor er nog weinig bekend is over de rol die verschillende samenwerkingsprocessen spelen in het verklaren van de relatie tussen vertrouwen en teamprestaties. In mijn eerste studie kijk ik daarom naar de rol van verschillende samenwerkingsprocessen. Ik richt me specifiek op teams waarin teamleden langdurig met elkaar samenwerken, omdat theorie en eerdere studies suggereren dat de effecten van vertrouwen in dit type teams bijzonder uitgesproken kunnen zijn. Op basis van een bestaande typologie van samenwerkingsprocessen (Marks et al., 2001) en eerder onderzoek naar vertrouwen in teams (Dirks, 1999; Langfred, 2004; Schippers, 2003) kom ik tot een conceptueel 202

4 model, waarbij vertrouwen teamprestaties beïnvloedt via drie verschillende samenwerkingsprocessen: reflexiviteit, monitoring ( voortgangsbewaking ) en inzet. Om dit model te testen heb ik cross-sectionele data verzameld onder 73 teams van een groot international adviesbureau. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat vertrouwen een positieve invloed heeft op de prestaties van teams. De resultaten ondersteunen het idee dat deze positieve invloed verklaard kan worden doordat meer vertrouwen leidt tot meer monitoring èn doordat meer vertrouwen leidt tot een verhoogde inzet door teamleden. De resultaten wijzen daarnaast uit dat alhoewel vertrouwen zorgt voor meer reflexiviteit binnen teams, deze reflexiviteit niet per se de prestaties van teams verbetert. Onderlinge controle wordt steeds belangrijker voor organisaties waar veel in teamverband wordt gewerkt (Barker, 1993). Toch hebben nog maar weinig wetenschappers zich specifiek toegelegd op het onderzoeken van controle binnen teams. Hierdoor is een cumulatieve lijn van onderzoek naar dit belangrijke onderwerp uitgebleven (Leifer & Mills, 1996; Loughry & Tosi, 2008). Om meer inzicht in deze materie te krijgen is de tweede studie van dit proefschrift (beschreven in hoofdstuk 3) ingegaan op de vragen: wat is onderlinge controle? en wanneer en hoe beïnvloedt het teamprestaties?. In deze studie heb ik me specifiek gericht op controle in zelfsturende teams, omdat eerdere studies hebben laten zien dat de effecten van controle in dit soort teams bijzonder uitgesproken kunnen zijn (Barker, 1993). In de dominante benadering van controle als een ideaal type wordt controle gelijk gesteld aan sterke normen (Ouchi, 1979; 1980). Ik volg echter een andere benadering, die stelt dat controle niet één ding is, maar een samenstelling van verschillende specifieke controlemechanismen die een rol spelen binnen teams (Crisp, 2003). Binnen deze studie richt ik me op twee mechanismen overeenstemming over normen en het uitoefenen van groepsdruk. Op basis van inzichten uit de literatuur en eerdere 203

5 studies (Barker, 1999; Jaworski, 1988; Leifer & Mills, 1996) veronderstel ik dat controle teamprestaties primair beïnvloedt langs twee processen: inzet door teamleden en vertrouwen tussen teamleden. Om deze ideeën te testen heb ik cross-sectionele data verzameld onder 46 zelfsturende teams van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. De resultaten laten zien dat teams verschillen in de mate van overeenstemming over normen en in de mate waarin groepsdruk wordt uitgeoefend. Verder blijkt groepsdruk alleen een positieve uitwerking op inzet, vertrouwen en teamprestaties te hebben als er veel overeenstemming is tussen teamleden over de normen waardoor ze zich laten leiden. Wanneer er weinig overeenstemming is heeft groepsdruk geen of zelfs een negatieve uitwerking. Ten slotte ondersteunen de uitkomsten de veronderstelling, dat groepsdruk en overeenstemming over normen de prestaties van teams beïnvloeden via de invloed die ze hebben op zowel de inzet door teamleden als het vertrouwen tussen teamleden onderling. De derde studie van dit proefschrift (beschreven in hoofdstuk 4) gaat voornamelijk in op de vragen: wanneer monitoring en vertrouwen positief gerelateerd zijn aan elkaar en aan teamprestaties en wanneer negatief en wat is monitoring en vertrouwen?. Onderzoek naar deze vragen is belangrijk, omdat eerdere studies op dit gebied inconsistente resultaten hebben laten zien (Aubert & Kelsey, 2003; Bijlsma et al., 2008; Costa, 2003; Langfred, 2004; Webber, 2008). Daarnaast hebben deze studies vaak enkel gekeken naar het algemene niveau van vertrouwen en monitoring binnen teams en hebben daarbij weinig oog gehad voor verschillen in vertrouwen en monitoring tussen teamleden. Om in beide zaken meer inzicht te krijgen kijk ik in mijn derde studie naar de rol van verschillen in vertrouwen en monitoring speelt in het verklaren van de relatie tussen algemene niveaus van monitoring, vertrouwen in teams en teamprestaties. Om verschil in vertrouwen en monitoring te duiden heb ik de begrippen monitoring consensus 204

6 en vertrouwen asymmetrie geïntroduceerd. Op basis van sociale ruiltheorie (Blau, 1964; Dirks & Skarlicki, 2009) is mijn veronderstelling dat het positieve effect van vertrouwen op teamprestaties versterkt wordt wanneer er sprake is van weinig vertrouwen asymmetrie tussen teamleden. Daarnaast veronderstelde ik, op basis van literatuur over convergentie van interpretaties en attributies (Moussavi & Evans, 1993; Young, 2003), dat het effect van monitoring op vertrouwen sterker is wanneer er een hoge mate van monitoring consensus is tussen teamleden, dan wanneer er een lage mate van consensus is. Om deze ideeën te testen verzamelde ik longitudinale data onder 82 besturen van studentenverenigingen en maakte ik daarnaast gebruik van data uit de tweede studie. De resultaten van beide deelstudies tonen aan dat teamleden verschillen in de mate waarin ze elkaar vertrouwen en de percepties die ze hebben over het niveau van monitoring binnen het team. De resultaten ondersteunen grotendeels mijn veronderstellingen. Het effect van vertrouwen op teamprestaties hangt inderdaad af van de mate van vertrouwen asymmetrie tussen teamleden: naar mate de asymmetrie daalt wordt het positieve effect van vertrouwen steeds sterker. Uit de studie onder studentenverenigingsbesturen blijkt ook dat het effect van monitoring op vertrouwen sterker wordt naar mate het niveau van monitoring consensus tussen teamleden stijgt. Ten slotte laten de resultaten zien dat de gedifferentieerde effecten van monitoring op teamprestaties verklaard kunnen worden door de invloed die monitoring heeft op vertrouwen. De resultaten van de drie studies worden in hoofdstuk 5 samengevat en bediscussieerd. Samengevat wijzen de resultaten op de rol van samenwerkingsprocessen en de rol van verschillen tussen teamleden voor het begrijpen van de complexe gevolgen van vertrouwen en controle in teams. Deze factoren dragen bij aan een beter wetenschappelijk inzicht in de mechanismen waarlangs vertrouwen en controle werken en de omstandigheden waaronder zij 205

7 een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op team functioneren en presteren. De resultaten wijzen verder op de noodzaak om stil te staan bij wat vertrouwen en controle nu precies is en welke componenten of kenmerken vertrouwen en controle op teamniveau onderscheiden van vertrouwen en controle op individueel niveau. Voor managers wijzen de studies op het belang van het creëren van een hoog niveau van onderling en wederzijds vertrouwen tussen teamleden, bijvoorbeeld met behulp van team building interventies. Daarnaast moeten managers actief betrokken blijven bij teams om ervoor te zorgen dat onderlinge controle van de grond komt en teamleden deze op een effectieve manier uitoefenen. Ten slotte geef ik een aantal aanbevelingen over hoe toekomstig onderzoek kan voortbouwen op de ingezette lijn van dit proefschrift. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoek naar verschillende dimensies van vertrouwen en teamprestaties, verder onderzoek naar contingentiefactoren tussen vertrouwen, controle en teamprestaties en onderzoek naar de determinanten van vertrouwen asymmetrie. 206

8 ACKNOWLEDGEMENTS As Calvin vividly illustrates, doing a PhD can be both challenging and rewarding at the same time. I never could have done my PhD this way if it wasn t for the many people who helped and supported me. First of all, I would like to thank my supervisors: Tom Elfring, Katinka Bijlsma- Frankema and Gerhard van de Bunt. Tom, you motivated me throughout my PhD project and made sure I didn t lose sight of the broader issues, such as the overall structure and framing of my papers. Katinka, you were the one who spurred (and continues to spur) my interest in the topic of trust and you generously shared your expertise with me throughout my PhD. Gerhard, you were there for me with advice on statistical issues and helped me keep a sharp eye on the details. Thank you for supervising me and letting me pursue my own interests, I have learned a lot from you. Some say that dissertations are there to be written, not to be read. I therefore owe a big thank you to the members of my reading committee prof. dr. Kurt Dirks, prof. dr. Gerben van der Vegt, prof. dr. Paul Jansen, prof. dr. Peter Groenewegen and dr. Dick de Gilder for the time 207

9 and energy they devoted to reading the entire dissertation. I also would like to thank Sim Sitkin, Don Ferrin, Amy Edmondson, Misty Loughry, Cristina Costa, Paul Vlaar, Lindy Greer, Anneloes Raes for their friendly reviews and helpful comments on earlier versions of different parts of this dissertation. Collecting team data is quite a challenge and even more so when doing longitudinal team research (see Chapter 4). I am therefore grateful to Jan Eeken and Jeanine Buijs as well as to my Master Thesis students, Marijke van Deelen, Anita Bukman, Suzanne Reijne, Sharon Mulder, Adinda Boeren, Carien Weenink, Sandra Glasbergen, Edwin Achtereekte and Jeffrey van Niel for their help in the data collection process. I also like to thank all the faculty at Olin Business School of Washington University in St. Louis, and especially my sponsor Kurt Dirks, for providing me the opportunity to visit you and further develop my research. Maurits, Wouter, Jakomijn, my office mates and fellow PhD students: you made my time at the Social Science Faculty a very enjoyable one. Thank you for your social support, our discussion about life and science, your humor and the beers (next round is on me!). Then my paranymphs: Maurits and Jasper. Da Mauz, Klepmeister (I won t mention your Porn Star Name here ): aside from being my office mate and paranymph, you have been a great friend to me these years and I m convinced we will continue to be friends for a long time. Mr. drs. J.J.I. de Jong: as my older brother, you have set a great example and you inspired me to pursue my Masters degree and to do my PhD. We are one of the few people in our family who have made it this far, I hope you are proud of your little brother Willy. There are people from outside academia to thank as well. You were not necessarily involved in my PhD in a substantive way, but even more so in a personal way. Mum and dad, thanks for your support and continued interest in my PhD research. My friends, in particular 208

10 Hans, Harald, Marcel and PJ: thanks for understanding when I cancelled our diner (again!) because I had some important deadline for my dissertation and for listening to my PhD-stories, even though they must have been boring at times. Also thanks to everybody whose name I forgot to mention: I couldn t have done it without your company and support. Last, but certainly not least, my girlfriend Sanne. I have so much to thank you for. Thank you for tolerating my relentless obsession with research, for being my mental coach and for your continued support throughout my PhD project. More importantly, though, you have brought so much happiness to my personal life. I truly can t imagine my life without you and I can t wait to spend the rest of our lives together! 209

11 210

12 ABOUT THE AUTHOR Bart de Jong was born in 1978, in Streefkerk, The Netherlands. After completing a Bachelor in Communication Management in 2002, he started a Master in Social Science (specialization Policy, Communication and Organization) at the VU University Amsterdam. During that time, he worked as a research assistant for dr. Katinka Bijlsma-Frankema, which led to his interest in trust, control and teams. After his graduation (cum laude) in 2004, he started his PhD project, writing his own research proposal on this very same topic. He has presented his research at international conferences, such as the Academy of Management, EGOS, the EIASM Trust Workshop, and the INGroup conference. Two of his papers were published in the Academy of Management Best Paper Proceedings and one of his papers is currently in press at the Academy of Management Journal. In 2008, he spent three months at Olin Business School (Washington University in St. Louis) as a visiting scholar. He currently works as an assistant professor at the VU University Amsterdam, Faculty of Economics and Business Administration. Publications De Jong, B. A., & Elfring, T. (in press). How Does Trust Affect the Performance of Ongoing Work Teams? The Mediating Role of Reflexivity, Monitoring and Effort. Academy of Management Journal, 53(3). De Jong, B. A., & Bijlsma-Frankema, K. M. (2009). When and How Does Norm-Based Peer Control Affect the Performance of Self-Managing Teams? Academy of Management 2009 Best Paper Proceedings. Costa, A. C., Bijlsma-Frankema, K. M., & De Jong, B. A. (2009). The Role of Social Capital on Trust Development and Dynamics: Implications for Cooperation, Monitoring and Team Performance. Social Science Information, 48(2), Bijlsma-Frankema, K. M., De Jong, B. A., & Van de Bunt, G. G. (2008). Heed, a Missing Link between Trust, Monitoring and Performance in Knowledge Intensive Teams. International Journal of Human Resource Management, 19(1), De Jong, B. A., & Elfring, T. (2007). Mediated and Differential Effects of Trust on Team Performance: A Study of Ongoing Work Teams. Academy of Management 2007 Best Paper Proceedings. 211

13 212

14 Faculty of Social Sciences, VU University Amsterdam DISSERTATION SERIES M.M. Meijer, (2004), Does Success Breed Success? Effects of News and Advertising on Corporate Reputation. Aksant Academic Publishers: Amsterdam, isbn J.J. Woldendorp, (2005), The Polder Model: From Disease to Miracle? Dutch Neo-corporatism Amsterdam, isbn Y.P. Ongena, (2005), Interviewer and Respondent. Interaction in Survey Interviews, Yfke Ongena, Amsterdam, isbn M.E.D. Lamboo, (2005), Integriteitsbeleid van de Nederlandse Politie. Eburon: Delft, isbn T.E. Aalberts, (2006), Politics of Sovereignty. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 10: / isbn 13: E. Zwart, (2006), In Pursuit of Comfort. The Transnationalisation Process of Malaysian Chinese Small and Medium Enterprises. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.Haenen, (2006), Afrikaans Denken. Ontmoeting, Dialoog en Frictie. Een Filosofisch Onderzoek. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam. A. Claver, (2006), Commerce and Capital in Colonial Java. Trade Finance and Commercial Relations between Europeans and Chinese, 1820s Vrije Universiteit Amsterdam. S. van der Pas, (2006), Intergenerational Relationships of Older Adults. Family Structure, Contact and Norms. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 10: X / isbn13: P. Mika, (2007), Social Networks and the Semantic Web. SIKS dissertation series No K.E. Knibbe, (2007), Faith in the Familiar. Continuity and Change in Religious Practices and Moral Orientations of the South of Limburg, The Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam. C.L. Carabain, (2007), Taking Too Much for Granted? A Study on the Measure of Social Attitudes. Gildeprint Drukkerijen B.V., Enschede, isbn L.M. Cruz, (2007), Repression and Rebellions in Southern Mexico. The Search for a Political Economy of Dignity. Dutch University Press, Amsterdam, isbn C.E. de Vries, (2007), European Integration and National Elections. The Impact of EU Issue Voting on National Electoral Politics. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 13: E. Kolthoff, (2007), Ethics and New Public Management. Empirical Research into Effects of Businesslike Government on Ethics and Integrity. Boom Juridische Uitgevers, isbn R. Vliegenthart, (2007), Framing Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti- Immigrant Party Support in the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn L.L.J. van Noije, (2007), The Democratic Deficit Closer to Home. Agenda Building Relations between Parliament and the Press, and the Impact of European Integration, in the United Kingdom, the Netherlands and France. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn R. de Man, (2007), Where to Draw the Line? Antecedents and Consequences of the Integration of Work in Home Life. Vrije Universiteit Amsterdam. F. Krijtenburg, (2007), Cultural Ideologies of Peace and Conflict: a Socio-Cognitive Analysis of Giriyama Discourse (Kenya). Vrije Universiteit, isbn R. van Steden, (2007), Privatizing Policing. Describing and Explaining the Growth of Private Security. BJU Legal Publishers, isbn L. Reijn, (2008), Identity at Work. Control and Commitment in Post Bureaucratic Organisations. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B. Vis, (2008), Biting the Bullet or Steering Clear? Politics of (Not-) Unpopular Welfare State Reform in Advanced Capitalist Democracies. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn M.J.M. de Koning (2008), Zoeken naar een Zuivere Islam. Geloofsbeleving en Identiteitsvorming van Jonge Marokkaans-Nederlandse Moslims. Bert Bakker. P. Wiepking (2008), For the Love of Mankind. A Sociological Study on Charitable Giving. Labor Grafimedia, isbn A. Supriyono (2008), Buruh Pelabuhan Semarang. Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Colonial Belanda Revolusi dan Depublic Vrije Universiteit Amsterdam. 213

15 G. van Noort (2008), Bricks versus Clicks. A Relf-Regulation Perspective on Consumer Reponses in Online and Conventional Shopping Environments. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn W. Stam (2008), Does Networking Work? A Study of Social Capital and Performance among New Ventures in the Dutch Open Source Software Industry. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn A. Wigger (2008), Competition for Competitiveness: The Politics of the Transformation of the EU Competition Regime. Rozenberg Publishers, isbn Z. van der Wal (2008), Value Solidity. Differences, Similarities and Conflicts between the Organizational Values of Government and Business. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.C. van Vugt (2008), Embodied Agents from a User s Perspective. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. ter Horst (2008), Weaving into Cambodia. Trade and Identity Politics in the (post)-colonial Cambodian Silk Weaving Industry. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn A. Berhe (2008), A Political History of the Tigray People s Liberation Front ( ): Revolt, Ideology and Mobilisation in Ethiopia. Vrije Universiteit Amsterdam. H. van den Heuvel (2008), Between Optimism and Opportunism. Deconstructing African Management Discourse in South Africa. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn K. Lasthuizen (2008), Leading to Integrity. Empirical Research into the Effects of Leadership on Ethics and Integrity. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn I. Reci (2008), Unemployed and Scarred for Life. Longitudinal Analyses of How Unemployment and Policy Changes Affect Re-employment Careers and Wages in the Netherlands, Vrije Universiteit Amsterdam, isbn L.C. Horn (2009), The Transformation of Corporate Governance Regulation in the European Union. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B.E. Büscher (2009), Struggles over Consensus, Anti-Politics and Marketing. Vrije Universiteit Amsterdam. H.M. Koolma (2009), Verhalen en Prestaties, een Onderzoek naar het Gedrag van Woningcorporaties. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J.J. van Wijk (2009), Moving beyond Heroes and Winners. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.A. Binnema (2009), How Parties Change. EU Integration and the Flexible Response of Political Parties. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn E. Grassiani (2009), Morality and Normalcy in Asymmetrical Conflict: Distancing, Denial and Moral Numbing among Israeli Conscripts in Everyday Practices of Occupation. Vrije Universiteit Amsterdam. G. van Koningsbruggen (2009), Processing and Acceptance of Threatening Health Information: the Effects of Self-Affirmation. Vrije Universiteit Amsterdam. D. van Bergen (2009), Suicidal Behaviour of Migrant Women in the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam. J. Perry (2009), Goodwill Hunting: Accounting and the Global Regulation of Economic Ideas. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Linden (2009), Besmet. Levenslopen en Motieven van Extreem-Rechtse Activisten in Nederland. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Schakel (2009). A Postfunctionalist Theory of Regional Government. An Inquiry into Regional Authority and Regional Policy Provision. Vrije Universiteit Amsterdam. I. Plaisier (2009). Work and Mental Health: Studies on the Impact Characteristics, Social Roles and Gender. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. Roeland (2009). Selfation: Dutch Evangelical Youth between Subjectivization and Subjection. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Vliegenthart (2009), Transnational Actors and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe. Vrije Universiteit Amsterdam. S. Bhagavatula (2009). Weaving Social Networks. Performance of Small Rural Firms in India as an Outcome of Entrepreneurs Social and Human Capital. Vrije Universiteit Amsterdam. A. van Essen (2009). Seeking a Balance: The Emergence of New Public Management in Health Care Regulation. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. Soons (2009). Love Life and Happiness: A Study of Partner Relationships and Well-being in your Adulthood. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn

16 J. de Raadt (2009). Contestable Constitutions: the Politics of Institutional Conflict in Post-Communist East Central Europe. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B. Tasew (2009). Methaphors of Peace and Violence in the Folklore Discourses of South Western Ethiopia: A Comparative Study. Vrije Universiteit Amsterdam. D. Gberie (2010). From Chains to Neckties: Liberated Africans and the Making of Modern Sierra Leone. Vrije Universiteit Amsterdam. M. Guiaux (2010). Social adjustment to widowhood: Changes in personal relationships and loneliness before and after partner loss. Vrije Universiteit Amsterdam. W. Reedijk (2010). Effecten van religieuze dialogen tussen Joden, Christenen en Moslims op eigen identiteit. Vrije Universiteit Amsterdam. M. Hellendoorn (2010). Opkomst en Neergang van het Kostwinnaarschapsysteem. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn E. Ersanilli (2010). Comparing Integration. Host culture adoption and ethnic retention among Turkish immigrants and their descendents in France, Germany and the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn T.S. Salverda (2010). Sugar, Sea and Power: How Franco-Mauritians balance continuity and creeping decline of their elite position. Vrije Universiteit Amsterdam. G.A. Moerman (2010). Effecten van doorvraagtactieken in interviews met open vragen. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn EXPECTED H.L. Duijnhoven (2010). For Security Reasons. Narrative about Security practices and organizational change in the Dutch and Spanish railway sector. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn N. Tuan Anh ( 2010). Kinship as Social Capital: Economic, Social and Cultural Dimensions of Changing Kinship Relations in a Northern Vietnamese Village. Vrije Universteit Amsterdam, isbn M.J. Kamsma ( 2010). The Jewish diasporascape in the straits: An ethnographic study if Jewish Businesses across borders. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn

17 Trust and Control in Teams Faculty of Social Sciences

Samenvatting. Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa.

Samenvatting. Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa. Samenvatting Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa. Inleiding Een democratische grondwet bevat, naast de fundamentele rechten

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 1. En zo begint dit verhaal Dit proefschrift vertelt verhalen over sociale veiligheid, uit de dagelijkse praktijk van medewerkers van de spoorwegen in Nederland en in Spanje. Veiligheid

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije University of Groningen Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners?

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Are Premorbid Neuroticism-related Personality Traits a

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie