Trust and Control in Teams

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trust and Control in Teams"

Transcriptie

1 Faculty of Social Sciences Dissertation Trust and Control in Teams Bart de Jong

2 SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) Dit proefschrift richt zich op de gevolgen van onderling vertrouwen en onderlinge controle voor de prestaties van teams in organisaties. Onderling vertrouwen (kortweg vertrouwen ) kan worden omschreven als een staat van positieve verwachtingen die teamleden hebben ten aanzien van de acties van hun teamgenoten (Rousseau et al., 1998). Onderlinge controle (kortweg controle ) wordt hier gedefinieerd als een vorm van informele controle die wordt uitgeoefend door teamleden die geen formele autoriteit over elkaar hebben (Loughry, in press). Een team is een groep individuen die doelbewust bij elkaar zijn gebracht om taken uit te voeren die relevant zijn voor de organisatie, die één of meerdere gezamenlijke doelen hebben, die moeten interacteren met elkaar, die wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, en die ingebed zijn in een organisatie context (Kozlowski & Ilgen, 2006). Teamprestaties wordt in dit proefschrift gedefinieerd als de mate waarin de output van het team voldoet aan de eisen van degenen die deze output gebruiken en/of beoordelen (Hackman, 1987). Vertrouwen en controle zijn in toenemende mate van belang voor hedendaagse organisaties, aangezien het uitoefenen van formele controle door managers steeds moeilijker wordt en aangezien het werken in teamverband toeneemt (Ouchi, 1980; Devine et al., 1999). Alhoewel organisatiewetenschappers al meerdere malen hebben gewezen op de noodzaak van meer onderzoek naar vertrouwen en controle in teams (Kiffin-Petersen, 2004; Loughry, in press), loopt het empirisch onderzoek naar dit onderwerp achter bij de ontwikkelingen in de praktijk. Dit proefschrift heeft daarom tot doel meer inzicht te verschaffen in de gevolgen van vertrouwen en controle voor het functioneren en presteren van teams. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen: 201

3 1. Wat is de aard van vertrouwen en controle? Dat wil zeggen: wat zijn hun onderliggende componenten of kenmerken? 2. Wanneer doen vertrouwen en controle ertoe in teams? Dat wil zeggen: onder welke omstandigheden bevorderen of bemoeilijken ze het functioneren en presteren van teams? 3. Hoe beïnvloeden vertrouwen en controle teamprestaties? Dat wil zeggen: langs welke processen beïnvloeden ze teamprestaties? Om een antwoord op deze vragen te formuleren zijn er drie empirische studies uitgevoerd. Alle drie de studies zijn gedaan onder bestaande teams in bestaande organisaties (in tegenstelling tot laboratorium studies onder ad hoc teams) en bij alle drie de studies is gebruik gemaakt van kwantitatief vragenlijstonderzoek. De eerste studie (beschreven in hoofdstuk 2) gaat voornamelijk in op de vraag hoe vertrouwen teamprestaties beïnvloedt. De literatuur suggereert dat vertrouwen de prestaties van teams bevordert omdat het leidt tot een betere samenwerking tussen teamleden (Dirks 1999; Jones & George, 1998). De tot nu toe verrichtte studies op dit gebied beperken zich vaak tot het onderzoeken van één specifiek samenwerkingsproces (Schippers, 2003), waardoor er nog weinig bekend is over de rol die verschillende samenwerkingsprocessen spelen in het verklaren van de relatie tussen vertrouwen en teamprestaties. In mijn eerste studie kijk ik daarom naar de rol van verschillende samenwerkingsprocessen. Ik richt me specifiek op teams waarin teamleden langdurig met elkaar samenwerken, omdat theorie en eerdere studies suggereren dat de effecten van vertrouwen in dit type teams bijzonder uitgesproken kunnen zijn. Op basis van een bestaande typologie van samenwerkingsprocessen (Marks et al., 2001) en eerder onderzoek naar vertrouwen in teams (Dirks, 1999; Langfred, 2004; Schippers, 2003) kom ik tot een conceptueel 202

4 model, waarbij vertrouwen teamprestaties beïnvloedt via drie verschillende samenwerkingsprocessen: reflexiviteit, monitoring ( voortgangsbewaking ) en inzet. Om dit model te testen heb ik cross-sectionele data verzameld onder 73 teams van een groot international adviesbureau. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat vertrouwen een positieve invloed heeft op de prestaties van teams. De resultaten ondersteunen het idee dat deze positieve invloed verklaard kan worden doordat meer vertrouwen leidt tot meer monitoring èn doordat meer vertrouwen leidt tot een verhoogde inzet door teamleden. De resultaten wijzen daarnaast uit dat alhoewel vertrouwen zorgt voor meer reflexiviteit binnen teams, deze reflexiviteit niet per se de prestaties van teams verbetert. Onderlinge controle wordt steeds belangrijker voor organisaties waar veel in teamverband wordt gewerkt (Barker, 1993). Toch hebben nog maar weinig wetenschappers zich specifiek toegelegd op het onderzoeken van controle binnen teams. Hierdoor is een cumulatieve lijn van onderzoek naar dit belangrijke onderwerp uitgebleven (Leifer & Mills, 1996; Loughry & Tosi, 2008). Om meer inzicht in deze materie te krijgen is de tweede studie van dit proefschrift (beschreven in hoofdstuk 3) ingegaan op de vragen: wat is onderlinge controle? en wanneer en hoe beïnvloedt het teamprestaties?. In deze studie heb ik me specifiek gericht op controle in zelfsturende teams, omdat eerdere studies hebben laten zien dat de effecten van controle in dit soort teams bijzonder uitgesproken kunnen zijn (Barker, 1993). In de dominante benadering van controle als een ideaal type wordt controle gelijk gesteld aan sterke normen (Ouchi, 1979; 1980). Ik volg echter een andere benadering, die stelt dat controle niet één ding is, maar een samenstelling van verschillende specifieke controlemechanismen die een rol spelen binnen teams (Crisp, 2003). Binnen deze studie richt ik me op twee mechanismen overeenstemming over normen en het uitoefenen van groepsdruk. Op basis van inzichten uit de literatuur en eerdere 203

5 studies (Barker, 1999; Jaworski, 1988; Leifer & Mills, 1996) veronderstel ik dat controle teamprestaties primair beïnvloedt langs twee processen: inzet door teamleden en vertrouwen tussen teamleden. Om deze ideeën te testen heb ik cross-sectionele data verzameld onder 46 zelfsturende teams van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. De resultaten laten zien dat teams verschillen in de mate van overeenstemming over normen en in de mate waarin groepsdruk wordt uitgeoefend. Verder blijkt groepsdruk alleen een positieve uitwerking op inzet, vertrouwen en teamprestaties te hebben als er veel overeenstemming is tussen teamleden over de normen waardoor ze zich laten leiden. Wanneer er weinig overeenstemming is heeft groepsdruk geen of zelfs een negatieve uitwerking. Ten slotte ondersteunen de uitkomsten de veronderstelling, dat groepsdruk en overeenstemming over normen de prestaties van teams beïnvloeden via de invloed die ze hebben op zowel de inzet door teamleden als het vertrouwen tussen teamleden onderling. De derde studie van dit proefschrift (beschreven in hoofdstuk 4) gaat voornamelijk in op de vragen: wanneer monitoring en vertrouwen positief gerelateerd zijn aan elkaar en aan teamprestaties en wanneer negatief en wat is monitoring en vertrouwen?. Onderzoek naar deze vragen is belangrijk, omdat eerdere studies op dit gebied inconsistente resultaten hebben laten zien (Aubert & Kelsey, 2003; Bijlsma et al., 2008; Costa, 2003; Langfred, 2004; Webber, 2008). Daarnaast hebben deze studies vaak enkel gekeken naar het algemene niveau van vertrouwen en monitoring binnen teams en hebben daarbij weinig oog gehad voor verschillen in vertrouwen en monitoring tussen teamleden. Om in beide zaken meer inzicht te krijgen kijk ik in mijn derde studie naar de rol van verschillen in vertrouwen en monitoring speelt in het verklaren van de relatie tussen algemene niveaus van monitoring, vertrouwen in teams en teamprestaties. Om verschil in vertrouwen en monitoring te duiden heb ik de begrippen monitoring consensus 204

6 en vertrouwen asymmetrie geïntroduceerd. Op basis van sociale ruiltheorie (Blau, 1964; Dirks & Skarlicki, 2009) is mijn veronderstelling dat het positieve effect van vertrouwen op teamprestaties versterkt wordt wanneer er sprake is van weinig vertrouwen asymmetrie tussen teamleden. Daarnaast veronderstelde ik, op basis van literatuur over convergentie van interpretaties en attributies (Moussavi & Evans, 1993; Young, 2003), dat het effect van monitoring op vertrouwen sterker is wanneer er een hoge mate van monitoring consensus is tussen teamleden, dan wanneer er een lage mate van consensus is. Om deze ideeën te testen verzamelde ik longitudinale data onder 82 besturen van studentenverenigingen en maakte ik daarnaast gebruik van data uit de tweede studie. De resultaten van beide deelstudies tonen aan dat teamleden verschillen in de mate waarin ze elkaar vertrouwen en de percepties die ze hebben over het niveau van monitoring binnen het team. De resultaten ondersteunen grotendeels mijn veronderstellingen. Het effect van vertrouwen op teamprestaties hangt inderdaad af van de mate van vertrouwen asymmetrie tussen teamleden: naar mate de asymmetrie daalt wordt het positieve effect van vertrouwen steeds sterker. Uit de studie onder studentenverenigingsbesturen blijkt ook dat het effect van monitoring op vertrouwen sterker wordt naar mate het niveau van monitoring consensus tussen teamleden stijgt. Ten slotte laten de resultaten zien dat de gedifferentieerde effecten van monitoring op teamprestaties verklaard kunnen worden door de invloed die monitoring heeft op vertrouwen. De resultaten van de drie studies worden in hoofdstuk 5 samengevat en bediscussieerd. Samengevat wijzen de resultaten op de rol van samenwerkingsprocessen en de rol van verschillen tussen teamleden voor het begrijpen van de complexe gevolgen van vertrouwen en controle in teams. Deze factoren dragen bij aan een beter wetenschappelijk inzicht in de mechanismen waarlangs vertrouwen en controle werken en de omstandigheden waaronder zij 205

7 een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op team functioneren en presteren. De resultaten wijzen verder op de noodzaak om stil te staan bij wat vertrouwen en controle nu precies is en welke componenten of kenmerken vertrouwen en controle op teamniveau onderscheiden van vertrouwen en controle op individueel niveau. Voor managers wijzen de studies op het belang van het creëren van een hoog niveau van onderling en wederzijds vertrouwen tussen teamleden, bijvoorbeeld met behulp van team building interventies. Daarnaast moeten managers actief betrokken blijven bij teams om ervoor te zorgen dat onderlinge controle van de grond komt en teamleden deze op een effectieve manier uitoefenen. Ten slotte geef ik een aantal aanbevelingen over hoe toekomstig onderzoek kan voortbouwen op de ingezette lijn van dit proefschrift. Voorbeelden hiervan zijn: onderzoek naar verschillende dimensies van vertrouwen en teamprestaties, verder onderzoek naar contingentiefactoren tussen vertrouwen, controle en teamprestaties en onderzoek naar de determinanten van vertrouwen asymmetrie. 206

8 ACKNOWLEDGEMENTS As Calvin vividly illustrates, doing a PhD can be both challenging and rewarding at the same time. I never could have done my PhD this way if it wasn t for the many people who helped and supported me. First of all, I would like to thank my supervisors: Tom Elfring, Katinka Bijlsma- Frankema and Gerhard van de Bunt. Tom, you motivated me throughout my PhD project and made sure I didn t lose sight of the broader issues, such as the overall structure and framing of my papers. Katinka, you were the one who spurred (and continues to spur) my interest in the topic of trust and you generously shared your expertise with me throughout my PhD. Gerhard, you were there for me with advice on statistical issues and helped me keep a sharp eye on the details. Thank you for supervising me and letting me pursue my own interests, I have learned a lot from you. Some say that dissertations are there to be written, not to be read. I therefore owe a big thank you to the members of my reading committee prof. dr. Kurt Dirks, prof. dr. Gerben van der Vegt, prof. dr. Paul Jansen, prof. dr. Peter Groenewegen and dr. Dick de Gilder for the time 207

9 and energy they devoted to reading the entire dissertation. I also would like to thank Sim Sitkin, Don Ferrin, Amy Edmondson, Misty Loughry, Cristina Costa, Paul Vlaar, Lindy Greer, Anneloes Raes for their friendly reviews and helpful comments on earlier versions of different parts of this dissertation. Collecting team data is quite a challenge and even more so when doing longitudinal team research (see Chapter 4). I am therefore grateful to Jan Eeken and Jeanine Buijs as well as to my Master Thesis students, Marijke van Deelen, Anita Bukman, Suzanne Reijne, Sharon Mulder, Adinda Boeren, Carien Weenink, Sandra Glasbergen, Edwin Achtereekte and Jeffrey van Niel for their help in the data collection process. I also like to thank all the faculty at Olin Business School of Washington University in St. Louis, and especially my sponsor Kurt Dirks, for providing me the opportunity to visit you and further develop my research. Maurits, Wouter, Jakomijn, my office mates and fellow PhD students: you made my time at the Social Science Faculty a very enjoyable one. Thank you for your social support, our discussion about life and science, your humor and the beers (next round is on me!). Then my paranymphs: Maurits and Jasper. Da Mauz, Klepmeister (I won t mention your Porn Star Name here ): aside from being my office mate and paranymph, you have been a great friend to me these years and I m convinced we will continue to be friends for a long time. Mr. drs. J.J.I. de Jong: as my older brother, you have set a great example and you inspired me to pursue my Masters degree and to do my PhD. We are one of the few people in our family who have made it this far, I hope you are proud of your little brother Willy. There are people from outside academia to thank as well. You were not necessarily involved in my PhD in a substantive way, but even more so in a personal way. Mum and dad, thanks for your support and continued interest in my PhD research. My friends, in particular 208

10 Hans, Harald, Marcel and PJ: thanks for understanding when I cancelled our diner (again!) because I had some important deadline for my dissertation and for listening to my PhD-stories, even though they must have been boring at times. Also thanks to everybody whose name I forgot to mention: I couldn t have done it without your company and support. Last, but certainly not least, my girlfriend Sanne. I have so much to thank you for. Thank you for tolerating my relentless obsession with research, for being my mental coach and for your continued support throughout my PhD project. More importantly, though, you have brought so much happiness to my personal life. I truly can t imagine my life without you and I can t wait to spend the rest of our lives together! 209

11 210

12 ABOUT THE AUTHOR Bart de Jong was born in 1978, in Streefkerk, The Netherlands. After completing a Bachelor in Communication Management in 2002, he started a Master in Social Science (specialization Policy, Communication and Organization) at the VU University Amsterdam. During that time, he worked as a research assistant for dr. Katinka Bijlsma-Frankema, which led to his interest in trust, control and teams. After his graduation (cum laude) in 2004, he started his PhD project, writing his own research proposal on this very same topic. He has presented his research at international conferences, such as the Academy of Management, EGOS, the EIASM Trust Workshop, and the INGroup conference. Two of his papers were published in the Academy of Management Best Paper Proceedings and one of his papers is currently in press at the Academy of Management Journal. In 2008, he spent three months at Olin Business School (Washington University in St. Louis) as a visiting scholar. He currently works as an assistant professor at the VU University Amsterdam, Faculty of Economics and Business Administration. Publications De Jong, B. A., & Elfring, T. (in press). How Does Trust Affect the Performance of Ongoing Work Teams? The Mediating Role of Reflexivity, Monitoring and Effort. Academy of Management Journal, 53(3). De Jong, B. A., & Bijlsma-Frankema, K. M. (2009). When and How Does Norm-Based Peer Control Affect the Performance of Self-Managing Teams? Academy of Management 2009 Best Paper Proceedings. Costa, A. C., Bijlsma-Frankema, K. M., & De Jong, B. A. (2009). The Role of Social Capital on Trust Development and Dynamics: Implications for Cooperation, Monitoring and Team Performance. Social Science Information, 48(2), Bijlsma-Frankema, K. M., De Jong, B. A., & Van de Bunt, G. G. (2008). Heed, a Missing Link between Trust, Monitoring and Performance in Knowledge Intensive Teams. International Journal of Human Resource Management, 19(1), De Jong, B. A., & Elfring, T. (2007). Mediated and Differential Effects of Trust on Team Performance: A Study of Ongoing Work Teams. Academy of Management 2007 Best Paper Proceedings. 211

13 212

14 Faculty of Social Sciences, VU University Amsterdam DISSERTATION SERIES M.M. Meijer, (2004), Does Success Breed Success? Effects of News and Advertising on Corporate Reputation. Aksant Academic Publishers: Amsterdam, isbn J.J. Woldendorp, (2005), The Polder Model: From Disease to Miracle? Dutch Neo-corporatism Amsterdam, isbn Y.P. Ongena, (2005), Interviewer and Respondent. Interaction in Survey Interviews, Yfke Ongena, Amsterdam, isbn M.E.D. Lamboo, (2005), Integriteitsbeleid van de Nederlandse Politie. Eburon: Delft, isbn T.E. Aalberts, (2006), Politics of Sovereignty. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 10: / isbn 13: E. Zwart, (2006), In Pursuit of Comfort. The Transnationalisation Process of Malaysian Chinese Small and Medium Enterprises. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.Haenen, (2006), Afrikaans Denken. Ontmoeting, Dialoog en Frictie. Een Filosofisch Onderzoek. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam. A. Claver, (2006), Commerce and Capital in Colonial Java. Trade Finance and Commercial Relations between Europeans and Chinese, 1820s Vrije Universiteit Amsterdam. S. van der Pas, (2006), Intergenerational Relationships of Older Adults. Family Structure, Contact and Norms. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 10: X / isbn13: P. Mika, (2007), Social Networks and the Semantic Web. SIKS dissertation series No K.E. Knibbe, (2007), Faith in the Familiar. Continuity and Change in Religious Practices and Moral Orientations of the South of Limburg, The Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam. C.L. Carabain, (2007), Taking Too Much for Granted? A Study on the Measure of Social Attitudes. Gildeprint Drukkerijen B.V., Enschede, isbn L.M. Cruz, (2007), Repression and Rebellions in Southern Mexico. The Search for a Political Economy of Dignity. Dutch University Press, Amsterdam, isbn C.E. de Vries, (2007), European Integration and National Elections. The Impact of EU Issue Voting on National Electoral Politics. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn 13: E. Kolthoff, (2007), Ethics and New Public Management. Empirical Research into Effects of Businesslike Government on Ethics and Integrity. Boom Juridische Uitgevers, isbn R. Vliegenthart, (2007), Framing Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti- Immigrant Party Support in the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn L.L.J. van Noije, (2007), The Democratic Deficit Closer to Home. Agenda Building Relations between Parliament and the Press, and the Impact of European Integration, in the United Kingdom, the Netherlands and France. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn R. de Man, (2007), Where to Draw the Line? Antecedents and Consequences of the Integration of Work in Home Life. Vrije Universiteit Amsterdam. F. Krijtenburg, (2007), Cultural Ideologies of Peace and Conflict: a Socio-Cognitive Analysis of Giriyama Discourse (Kenya). Vrije Universiteit, isbn R. van Steden, (2007), Privatizing Policing. Describing and Explaining the Growth of Private Security. BJU Legal Publishers, isbn L. Reijn, (2008), Identity at Work. Control and Commitment in Post Bureaucratic Organisations. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B. Vis, (2008), Biting the Bullet or Steering Clear? Politics of (Not-) Unpopular Welfare State Reform in Advanced Capitalist Democracies. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn M.J.M. de Koning (2008), Zoeken naar een Zuivere Islam. Geloofsbeleving en Identiteitsvorming van Jonge Marokkaans-Nederlandse Moslims. Bert Bakker. P. Wiepking (2008), For the Love of Mankind. A Sociological Study on Charitable Giving. Labor Grafimedia, isbn A. Supriyono (2008), Buruh Pelabuhan Semarang. Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Colonial Belanda Revolusi dan Depublic Vrije Universiteit Amsterdam. 213

15 G. van Noort (2008), Bricks versus Clicks. A Relf-Regulation Perspective on Consumer Reponses in Online and Conventional Shopping Environments. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn W. Stam (2008), Does Networking Work? A Study of Social Capital and Performance among New Ventures in the Dutch Open Source Software Industry. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn A. Wigger (2008), Competition for Competitiveness: The Politics of the Transformation of the EU Competition Regime. Rozenberg Publishers, isbn Z. van der Wal (2008), Value Solidity. Differences, Similarities and Conflicts between the Organizational Values of Government and Business. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.C. van Vugt (2008), Embodied Agents from a User s Perspective. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. ter Horst (2008), Weaving into Cambodia. Trade and Identity Politics in the (post)-colonial Cambodian Silk Weaving Industry. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn A. Berhe (2008), A Political History of the Tigray People s Liberation Front ( ): Revolt, Ideology and Mobilisation in Ethiopia. Vrije Universiteit Amsterdam. H. van den Heuvel (2008), Between Optimism and Opportunism. Deconstructing African Management Discourse in South Africa. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn K. Lasthuizen (2008), Leading to Integrity. Empirical Research into the Effects of Leadership on Ethics and Integrity. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn I. Reci (2008), Unemployed and Scarred for Life. Longitudinal Analyses of How Unemployment and Policy Changes Affect Re-employment Careers and Wages in the Netherlands, Vrije Universiteit Amsterdam, isbn L.C. Horn (2009), The Transformation of Corporate Governance Regulation in the European Union. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B.E. Büscher (2009), Struggles over Consensus, Anti-Politics and Marketing. Vrije Universiteit Amsterdam. H.M. Koolma (2009), Verhalen en Prestaties, een Onderzoek naar het Gedrag van Woningcorporaties. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J.J. van Wijk (2009), Moving beyond Heroes and Winners. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn H.A. Binnema (2009), How Parties Change. EU Integration and the Flexible Response of Political Parties. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn E. Grassiani (2009), Morality and Normalcy in Asymmetrical Conflict: Distancing, Denial and Moral Numbing among Israeli Conscripts in Everyday Practices of Occupation. Vrije Universiteit Amsterdam. G. van Koningsbruggen (2009), Processing and Acceptance of Threatening Health Information: the Effects of Self-Affirmation. Vrije Universiteit Amsterdam. D. van Bergen (2009), Suicidal Behaviour of Migrant Women in the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam. J. Perry (2009), Goodwill Hunting: Accounting and the Global Regulation of Economic Ideas. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Linden (2009), Besmet. Levenslopen en Motieven van Extreem-Rechtse Activisten in Nederland. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Schakel (2009). A Postfunctionalist Theory of Regional Government. An Inquiry into Regional Authority and Regional Policy Provision. Vrije Universiteit Amsterdam. I. Plaisier (2009). Work and Mental Health: Studies on the Impact Characteristics, Social Roles and Gender. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. Roeland (2009). Selfation: Dutch Evangelical Youth between Subjectivization and Subjection. Vrije Universiteit Amsterdam. A. Vliegenthart (2009), Transnational Actors and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe. Vrije Universiteit Amsterdam. S. Bhagavatula (2009). Weaving Social Networks. Performance of Small Rural Firms in India as an Outcome of Entrepreneurs Social and Human Capital. Vrije Universiteit Amsterdam. A. van Essen (2009). Seeking a Balance: The Emergence of New Public Management in Health Care Regulation. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn J. Soons (2009). Love Life and Happiness: A Study of Partner Relationships and Well-being in your Adulthood. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn

16 J. de Raadt (2009). Contestable Constitutions: the Politics of Institutional Conflict in Post-Communist East Central Europe. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn B. Tasew (2009). Methaphors of Peace and Violence in the Folklore Discourses of South Western Ethiopia: A Comparative Study. Vrije Universiteit Amsterdam. D. Gberie (2010). From Chains to Neckties: Liberated Africans and the Making of Modern Sierra Leone. Vrije Universiteit Amsterdam. M. Guiaux (2010). Social adjustment to widowhood: Changes in personal relationships and loneliness before and after partner loss. Vrije Universiteit Amsterdam. W. Reedijk (2010). Effecten van religieuze dialogen tussen Joden, Christenen en Moslims op eigen identiteit. Vrije Universiteit Amsterdam. M. Hellendoorn (2010). Opkomst en Neergang van het Kostwinnaarschapsysteem. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn E. Ersanilli (2010). Comparing Integration. Host culture adoption and ethnic retention among Turkish immigrants and their descendents in France, Germany and the Netherlands. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn T.S. Salverda (2010). Sugar, Sea and Power: How Franco-Mauritians balance continuity and creeping decline of their elite position. Vrije Universiteit Amsterdam. G.A. Moerman (2010). Effecten van doorvraagtactieken in interviews met open vragen. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn EXPECTED H.L. Duijnhoven (2010). For Security Reasons. Narrative about Security practices and organizational change in the Dutch and Spanish railway sector. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn N. Tuan Anh ( 2010). Kinship as Social Capital: Economic, Social and Cultural Dimensions of Changing Kinship Relations in a Northern Vietnamese Village. Vrije Universteit Amsterdam, isbn M.J. Kamsma ( 2010). The Jewish diasporascape in the straits: An ethnographic study if Jewish Businesses across borders. Vrije Universiteit Amsterdam, isbn

17 Trust and Control in Teams Faculty of Social Sciences

Samenvatting. Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa.

Samenvatting. Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa. Samenvatting Betwiste Constituties: Constitutioneel Design, Conflict en Verandering in Postcommunistisch Centraal- en Oost-Europa. Inleiding Een democratische grondwet bevat, naast de fundamentele rechten

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 File ID 446446 Filename Titlepage SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Gideon Shimshon Twitter: gideon.shimshon g.j.shimshon@cdh.leidenuniv.nl The Future is already here, it s just

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33739 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Rosmalen, Lenette (Lenny) van Title: From security to attachment : Mary Ainsworth's

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum)

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum) Brieven aan sollicitanten (Ned/Eng.) 1. Ontvangstbevestiging n.a.v. open sollicitatie 2. Ontvangstbevestiging n.a.v. vacature 3. Ontvangstbevestiging (ver) na deadline om te reageren 4. Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Graduate School of Communication. De masters van de Graduate School of Communication

Graduate School of Communication. De masters van de Graduate School of Communication Graduate School of Communication De masters van de Graduate School of Communication De Masters Communicatiewetenschap Erasmus Mundus: Journalism Media and Globalisation Research Master in Communication

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren Ontwikkeling grijze druk De 2010-2025

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN TRADEABLE CO 2 EMISSION PERMITS IN EUROPE A study on the design and consequences of a system of tradeable permits for reducing CO 2 emissions in the European Union Proefschrift

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie