MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 212 INHOUD SOMMAIRE. 160 bladzijden/pages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 212 INHOUD SOMMAIRE. 160 bladzijden/pages"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 212 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE DONDERDAG 10 JULI 2008 JEUDI 10 JUILLET 2008 INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 29 JUNI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone, bl Service public fédéral Intérieur 29 JUIN Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d une zone de police pluricommunale, p JULI Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat toeziet op de naleving van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten en de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, bl JUILLET Arrêté royal octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur surveillant le respect de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et ses arrêtés d exécution, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d exécution et la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de barema s van toepassing in de sector, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 18 MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur, p bladzijden/pages

2 36240 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale premie, bl MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l octroi d une prime syndicale, p MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, bl MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la liaison des salaires à l indice des prix à la consommation, p MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van de gebouwen, bl MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la fixation des cotisations patronales au Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles, p MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de carenzdag, bl MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant le jour de carence, p JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l organisation et le financement de la formation professionnelle, p JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation des délégués syndicaux, p JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant le crédit-temps, p JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les heures supplémentaires, p JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de statuten van syndicale afvaardiging arbeiders, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les statuts de la délégation syndicale ouvriers, p JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations à la semaine de cinq jours, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 17 JUNI Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, bl JULI Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, bl Service public fédéral Sécurité sociale 17 JUIN Arrêté royal portant majoration du montant visé à l article 6, 1 er, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, p JUILLET Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d octroi de l intervention visée à l article 37, 12, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 9 MEI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de opleidingen van verscheidene sessies betreffende de bevorderingsambten bedoeld in artikel 28, 1, van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs, bl Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 3 JULI Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Luxemburg, op 12 juni 2006, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté française Ministère de la Communauté française 9 MAI Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion visées à l article 28, 1, dudécret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l Inspection et des conseillers pédagogiques, p Région wallonne Ministère de la Région wallonne 3 JUILLET Décret portant assentiment, en ce qui concerne les matières dont l exercice a été transféré de la Communauté française à la Région wallonne, à l Accord de stabilisation et d association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d une part, et la République d Albanie, d autre part, et Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 2006, p Andere besluiten Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 8 JUNI Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel nodig voor de bouw van een regenwaterbekken en gelegen op het grondgebied van de gemeente Thimister- Clermont van algemeen nut wordt verklaard, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, bl Aanstelling. Personeel. Einde aanstelling als voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, bl Autres arrêtés Service public fédéral Mobilité et Transports 8 JUIN Arrêté royal déclarant d utilité publique la prise de possession immédiate d une parcelle nécessaire pour la construction d un bassin d orage situé sur le territoire de la commune de Thimister-Clermont, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément d institutions organisant les examens médicaux et psychologiques dans le cadre de la réintégration dans le droit de conduire, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Mobilité et Sécurité routière. Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, p Désignation. Personnel. Fin de désignation comme président du Comité de Direction au Service public fédéral Mobilité et Transports, p

4 36242 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 29 JUNI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 29 JUIN Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 juillet 2007 portant nomination des membres du comité particulier visé àl arti- cle 28, 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d entreprises, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 13 JUNI Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, bl Service public fédéral Sécurité sociale 13 JUIN Arrêté royal portant démission et nomination du président du Comité de gestion de l Office de sécurité sociale d outre-mer, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 5 JUNI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 5 JUIN Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 20 octobre 2004 portant nomination des président, vice-présidents et membres de la Commission d agrément des pharmaciens hospitaliers, p Federale Overheidsdienst Justitie 25 JUNI Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2003 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiersrapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie, bl Service public fédéral Justice 25 JUIN Arrêté ministériel portant modification de l arrêté ministériel du 3 octobre 2003 désignant ou agréant les assesseurs et les assesseurs suppléants, désignant les greffiers rapporteurs et greffiersrapporteurs suppléants pour la Chambre de recours départementale près le Service public fédéral Justice, p JUNI Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de Voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie, bl JUIN Arrêté ministériel portant désignation et remplacement d un membre suppléant désigné par le Président du Comité de direction pour siéger au sein de la Commission départementale des stages pour les agents d expression néerlandaise des niveaux B, C et D du Service public fédéral Justice, p Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Personeel. Bevorderingen, bl Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Personnel. Promotions, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 19 JUNI Ministerieel besluit tot hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de uitvoering van waterbeheersingswerken in de vallei van de Herk en de Kleine Herk stroomopwaarts van Stevoort (Hasselt) en te Alken door de Vlaamse Milieumaatschappij, bl Landbouw en Visserij Bericht houdende vaststelling van het bereiken van het communautair bepaalde vangstquotum van schartong in I.C.E.S.-gebieden IIa, IV, bl Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 16 MEI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, bl Communauté française Ministère de la Communauté française 16 MAI Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation des membres de la Chambre de recours de l Enseignement secondaire libre confessionnel, p

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE MEI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, bl MAI Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation des membres de la Chambre de recours de l Enseignement de promotion sociale libre confessionnel, p MEI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de vakantiecentra, bl MAI Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation du président et des membres de la Commission d avis sur les centres de vacances, p JUNI Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie, bl JUIN Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2004 nommant les membres du Conseil supérieur de promotion de la Santé, p Région wallonne Ministère de la Région wallonne Pouvoirs locaux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets CH , p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets CH , p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets PL , p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets SK , p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IT , p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IT , p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GR , p Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bescherming van het erfgoed, bl Bescherming van het erfgoed, bl Bescherming van het erfgoed, bl Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Protection du patrimoine, p Protection du patrimoine, p Protection du patrimoine, p Officiële berichten Avis officiels Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Toelating verleend aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, bl Commission bancaire, financière et des Assurances Agrément accordé à une institution de retraite professionnelle, p Federale Overheidsdienst Justitie Notariaat. Vacante betrekkingen, bl Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Zittijd september 2008, bl Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. Burgerlijke Stand. Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek, bl Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek, bl Service public fédéral Justice Notariat. Places vacantes, p Examens d homologation de candidat huissier de justice. Session septembre 2008, p Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux. Etat civil. Extrait en conformité de l article 118 du Code civil, p Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux. Extrait en conformité de l article 118 du Code civil, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Raad voor de Mededinging. Auditoraat. Oproep tot kandidaten voor de functie van adjunct-auditeur bij het Auditoraat bij de Raad voor de Mededinging. Rectificatie. Verlenging van termijn, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Conseil de la concurrence. Auditorat. Appel à candidats pour la fonction d auditeur adjoint de l Auditorat auprès du Conseil de la concurrence. Rectificatif. Prolongation du délai, p

6 36244 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 26 JUNI Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking, bl Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 26 JUIN Avis relatif à l attribution d analyses et l acceptation de résultats de laboratoires - Exécution de l arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Financiën en Begroting Samenvatting van de maandelijkse schatkisttoestand. Toestand op 31 mei 2008, bl Ordres du jour Parlement francophone bruxellois, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2008/00616] 29 JUNI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2008/00616] 29 JUIN Arrêté royal modifiant de l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d une zone de police pluricommunale Sire, VERSLAG AAN DE KONING Sire, RAPPORT AU ROI Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, heeft tot doel de toepassing van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone te verlengen tot eind Een verlenging dringt zich op omdat de wet tot financiering van de lokale politie nog niet gefinaliseerd werd. Om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek rond het financieren van de politiezones werd door de FOD Binnenlandse Zaken een wetenschappelijke studie besteld. Le projet d arrêté royal que j ai l honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de prolonger l application de l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d une zone de police pluricommunale jusque fin Une prolongation s impose dès lors que la loi de financement de la police locale n est pas encore finalisée. Pour se forger une image complète de la problématique du financement des zones de police, une recherche scientifique a été commanditée par le SPF Intérieur. Tijdens de bijzondere Ministerraad van maart 2004 werd besloten om via een wetenschappelijk onderzoek een nieuw financieringssysteem uit te werken dat finaal moest uitmonden in een wet tot financiering van de lokale politie. De nodige financiële middelen werden vrijgemaakt. Begin en eind 2005, werden zonder succes twee oproepen gelanceerd met het oog op de aanduiding van een onderzoeksinstelling die deze studie tot actualisering van de zogenaamde «KUL-norm» zou uitvoeren. Lors du Conseil des Ministres extraordinaire des mars 2004, il a été décidé de développer un nouveau système de financement via une recherche scientifique qui devait résulter dans une loi de financement de la police locale. Les moyens financiers nécessaires à cet effet ont été libérés. Début et fin 2005, ont été lancés sas succès deux appels afin de désigner un institut d étude qui conduirait cette recherche en vue de l actualisation de la dénommée «norme KUL». Om een antwoord te bieden aan de impasse richtte «de Commissie ter Begeleiding van de Politiehervorming op Lokaal Niveau» een subwerkgroep op om reeds een voorbereidende evaluatie van diverse parameters die bij de financiering gebruikt worden, te starten. Er werd een nieuwe openbare aanbesteding uitgeschreven met een aangepaste scope voor het onderzoeksproject. In november 2007 werd de onderzoeksopdracht toegewezen aan een conglomeraat van 3 onderzoeksinstellingen. Het eindresultaat wordt verwacht tegen november Aansluitend zal dan nagegaan worden hoe de resultaten kunnen worden vertaald in een wetgevend initiatief. Om het huidig koninklijk besluit te herevalueren is het verstandig de resultaten van boven vernoemd onderzoek af te wachten. In afwachting, wordt voorgesteld de toepassing van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone voorlopig te verlengen tot eind Pour sortir de l impasse, la «Commission d Accompagnement de la Police locale au niveau local» institua un groupe de travail pour initier une évaluation préparatoire des divers paramètres à mettre en œuvre pour le financement. Un nouveau marché public fut alors établi avec un objet adapté pour le projet de recherche. En novembre dernier, la recherche a été attribuée à un consortium de 3 institutions de recherche. Leurs conclusions sont attendues en novembre Il sera ensuite examiné sous quelle forme les résultats pourront être transcrits dans une initiative législative. Une réévaluation du présent arrêté royal ne peut raisonnablement s envisager que sur base des résultats de la recherche précitée. Dans l attente, il est suggéré de prolonger l application de l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d une zone de police pluricommunale jusque fin Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uw Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL J ai l honneur d être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL

8 36246 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 29 JUNI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op het artikel 40, zesde lid; Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 11 februari 2008; Gelet op het advies van de Adviesraad van burgemeesters gegeven op 6 februari 2008; Gelet op advies /2 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentenpolitiezone wordt in het laatste lid het cijfer «2006» vervangen door het cijfer «2008». Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 29 juni ALBERT 29 JUIN Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d une zone de police pluricommunale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré àdeux niveaux, notamment l article 40, alinéa 6; Vu l avis de l Inspecteur général des Finances, donné le 11 février 2008; Vu l avis du Conseil consultatif des bourgmestres donné le 6février 2008; Vu l avis /2 du Conseil d Etat, donné le 26 mai 2008, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l Intérieur et sur l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Article 1 er. Dans l article 3 de l arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d une zone de police pluricommunale, dans le dernier alinéa, le chiffre «2006» est remplacé par le chiffre «2008». Art. 2. Notre Ministre de l Intérieur est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 29 juin ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL * Par le Roi : Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [2008/00480] 2 JULI Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat toeziet op de naleving van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten en de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 mei 2006; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 29 februari 2008; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 22 april 2008; Gelet op het protocol nr. 2008/4 van 16 april 2008 van het sectorcomité V - Binnenlandse Zaken; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat toeziet op de naleving van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten en de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, thans reeds onregelmatige prestaties verricht; Overwegende dat de controles ter plaatse niet steeds tijdens de normale werkuren kunnen worden uitgevoerd; SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [2008/00480] 2 JUILLET Arrêté royal octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur surveillant le respect de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et ses arrêtés d exécution, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d exécution et la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2006; Vu l accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 février 2008; Vu l accord du Secrétaire d Etat du budget, donné le 22 avril 2008; Vu le protocole n 2008/4 du 16 avril 2008 du Comité de secteur V - Intérieur; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l urgence; Considérant que le personnel du Service public fédéral Intérieur qui veille au respect de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et ses arrêtés d exécution, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d exécution et la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, effectue actuellement déjà des prestations irrégulières; Considérant que les contrôles sur place ne peuvent pas toujours être effectués pendant les heures normales de travail;

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld duidelijkheid te verschaffen over het feit of het verrichten van deze onregelmatige prestaties aanleiding geeft tot het toekennen van een toelage; Considérant qu il s impose de déterminer sans délai si l accomplissement de ces prestations irrégulières peut donner lieu à l octroi d une allocation; Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die toezien op de naleving van : 1 de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 2 de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 3 de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, zoals tot op heden gewijzigd. Art. 2. De in artikel 1 bedoelde personeelsleden die, bij beslissing van de directeur-generaal van de Algemene Directie van het Veiligheidsen Preventiebeleid of diens gemachtigde, verplicht zijn onregelmatige nacht- of weekendprestaties te verrichten bekomen een toelage. Art. 3. Er wordt verstaan onder : 1 onregelmatige nachtprestaties : de prestaties verricht tussen 22 en 4 uur; 2 onregelmatige weekendprestaties : de prestaties verricht op zaterdag of zondag tussen 4 en 22 uur. Met onregelmatige nachtprestaties worden gelijkgesteld, de prestaties verricht tussen 18 en 8 uur, voor zover zij eindigen te of na 22 uur of beginnen te of vóór 4 uur. Art. 4. Een onregelmatige nachtprestatie geeft recht, per uur, op een toelage van 1/1976 e van de jaarlijkse wedde, alleen vermeerderd, indien het geval zich voordoet, met de toelage voor de uitoefening van hogere functies. Een onregelmatige weekendprestatie geeft recht, per uur, op een toelage van 1/1976 e van de jaarlijkse wedde, alleen vermeerderd, indien het geval zich voordoet, met de toelage voor de uitoefening van hogere functies. Het gedeelte van een uur dat een prestatie eventueel omvat, wordt afgerond tot het volle uur indien het gelijk is aan of meer bedraagt dan 30 minuten. Het valt weg indien het deze duur niet bereikt. Art. 5. De voordelen bij dit besluit toegekend mogen niet samengevoegd worden met andere vorodelen voor dezelfde prestaties. Art. 6. De toelage wordt maandelijks en na vervallen termijn betaald. Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september Art. 8. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 2 juli Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du Service public fédéral Intérieur surveillant le respect de : 1 la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et ses arrêtés d exécution, tels qu ils ont été modifiés à ce jour; 2 la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d exécution, tels qu ils ont été modifiés à ce jour; 3 la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, telle qu elle a été modifiée à ce jour. Art. 2. Les membres du personnel visés à l article 1 er qui sont astreints, sur décision du directeur général de la Direction générale de la Politique de Sécurité et de Prévention ou de son délégué, à des prestations irrégulières nocturnes ou de fin de semaine bénéficient d une allocation. Art. 3. Ont entend par : 1 prestations irrégulières nocturnes : les prestations accomplies entre 22 et 4 heures; 2 prestations irrégulières de fin de semaine : les prestations accomplies les samedis ou dimanches entre 4 et 22 heures. Sont assimilées à des prestations irrégulières nocturnes, les prestations effectuées entre 18 et 8 heures, pour autant qu elles se terminent à ou après 22 heures ou qu elles commencent à ou avant 4 heures. Art. 4. Une prestation irrégulière nocturne donne droit, par heure, à une allocation de 1/1976 e du traitement annuel, majoré, lecaséchéant, uniquement de l allocation pour exercice de fonctions supérieures. Une prestation irrégulière de fin de semaine donne droit, par heure, à une allocation de 1/1976 e du traitement annuel, majoré, le cas échéant, uniquement de l allocation pour exercice de fonctions supérieures. La fraction d heure qu une prestation comprend éventuellement, est arrondie à l heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Elle est négligée si elle n atteint pas cette durée. Art. 5. Les avantages octroyés par le présent arrêté ne peuvent être cumulés avec d autres avantages pour les mêmes prestations. Art. 6. L allocation est payée mensuellement, à terme échu. Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er septembre Art. 8. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 2 juillet ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL

10 36248 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12533] 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de barema s van toepassing in de sector (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de barema s van toepassing in de sector. Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 mei ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12533] 18 MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur. Art. 2. Notre Ministre de l Emploi est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 18 mai ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 Barema s van toepassing in de sector (Overeenkomst geregistreerd op 16 oktober 2007 onder het nummer 85217/CO/323) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Onder werknemers wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden, arbeiders en dienstboden. HOOFDSTUK II. Principe Art De ondertekenende partijen stellen vast dat de van toepassing zijnde loonbarema s in Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden een onderscheid maken in functie van de leeftijd van de werknemer. 2. De zorg om aan de werknemers een conventioneel systeem te bieden tot correcte, evenwichtige en niet discriminerende verloning is steeds een aandachtspunt geweest van zowel de representatieve werkgevers- als werknemersorganisaties. 3. Het momenteel van toepassing zijnde systeem voor de werknemers ressorterend onder het paritair comité voldoet volgens de ondertekenaars aan die eerdere voorwaarden. Daarom ook werd het in het verleden geregeld aangepast. De partijen houden eraan te onderlijnen dat dit besluit en deze verlenging dient bekeken te worden in het kader van de uitoefening van wettelijke vertegenwoordigingsopdracht van de werkgevers en hun werknemers, zoals bepaald in het algemeen kader van het Belgisch overleg en meer bepaald door de wet van Annexe Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Barèmes en vigueur dans le secteur (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85217/CO/323) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. On entend par travailleurs : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. Principe Art er. Les parties signataires constatent que certains barèmes salariaux en vigueur dans la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques font application d une différenciation en fonction de l âge du travailleur. 2. Le souci d offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non discriminatoire a toujours animé les parties signataires, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. 3. Le système conventionnel en vigueur jusqu ici pour les travailleurs relevant de la commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C est pourquoi il a été régulièrement amélioré depuis sa conclusion. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE december 1968 en dat het huidige systeem dus reeds gedurende lange tijd zijn deugdelijkheid heeft bewezen op basis van een brede consensus tussen de direct betrokkenen. 4. De ondertekenende partijen stellen evenwel vast dat de Europese Richtlijn 2007/78/CE een aantal nieuwe eisen stelt op het terrein van de non-discriminatie, daarin ondersteund door recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. 5. Ze komen overeen een nieuw conventioneel verloningssysteem te onderzoeken, van toepassing in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, dat beantwoordt aan deze nieuwe eisen om er alle wijzigingen in aan te brengen die noodzakelijk zijn om het conform deze nieuwe eisen te maken. 6. In ieder geval stellen de partijen vast dat het onmogelijk is om alle noodzakelijke bepalingen te onderzoeken en aan te passen binnen de huidige termijn tot het afsluiten van de sectorale overeenkomst. Ze menen meer bepaald dat indien deze maatregelen niet onderworpen worden aan een grondig onderzoek, het risico bestaat dat : onvoldoende aandacht wordt besteed aan de rechten van de werknemers en hun legitieme verwachtingen in functie van hun contractuele en conventionele situatie; nieuwe situaties ontstaan die op hun beurt in tegenspraak zijn met de Richtlijn 2007/78/CE, of met de Belgische bepalingen terzake en de eigen wetgeving. 7. De partijen menen dat, ondanks de huidige verloningssystemen in het Paritair comité, het mogelijk is dat er ook andere overtredingen inzake verloning zijn van de Richtlijn 2007/78/CE, meer bepaald wat betreft de jongeren. Ze zijn overtuigd dat de aanpassingen aan de nieuwe eisen terzake en de wijziging van barema s niet kan zonder ook hiermee rekening te houden. 8. Tot slot verklaren de partijen zich eveneens bezorgd over het behoud van de sociale vrede door niet op een plotse wijze een einde te stellen aan de bestaande consensus omtrent het actuele verloningssysteem. 9. Ze menen dat de bestaande systemen moeten zijn aangepast ten laatste in Voor de periode wordt het geldende verloningssysteem in deze overeenkomst vastgelegd. le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d un large consensus auprès de ceux qu il concerne directement. 4. Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2007/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés Européennes. 5. Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques en fonction de ces exigences nouvelles et d y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. 6. Toutefois, les parties constatent qu il est impossible d examiner et d adopter les dispositions nécessaires dans le délai habituel de conclusion de leur convention collective sectorielle. Elles observent notamment que si ces mesures sont mises en place sans un examen attentif, elles sont susceptibles : de porter atteinte aux droits des travailleurs et aux aspirations légitimes qui sont les leurs en fonction de leur situation contractuelle et conventionnelle actuelle; de créer des situations nouvelles qui seraient elles-mêmes potentiellement contraires à la Directive 2007/78/CE, aux obligations de la Belgique en la matière et à sa propre législation. 7. En outre, les parties constatent que, malgré le système de rémunération en vigueur dans la commission paritaire jusqu à présent, il pourrait exister d autres situations contraires à la Directive 2007/78/CE en matière salariale, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Elles conviennent qu elles doivent bien évidemment se conformer aux exigences nouvelles en ces matières et que la modification des barèmes ne peut donc se faire que compte tenu de ces aspects particuliers. 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir la paix sociale en ne mettant pas fin de manière brutale au consensus existant sur le système actuel de rémunération. 9. Elles estiment dès lors que l adaptation des systèmes existants doit être effectuée au plus tard en Elles arrêtent pour la période le système de rémunération faisant l objet de la présente convention collective de travail. HOOFDSTUK III. Bepalingen inzake de lonen CHAPITRE III. Dispositions relatives aux salaires Afdeling I. Barema s van bedienden Art De minimum maandlonen van groep 1 Bedienden zoals bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen, toepasselijk sinds 1 juli 2006, zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur : Section I re. Barèmes des employés Art er. Les rémunérations mensuelles minimums du groupe 1 Employés telles que définies à l article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1 er juillet 2006, sont fixées comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : Leeftijd/âge Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 3 jaar/ans + 3 jaar/ans 3 jaar/ans + 3 jaar/ans 3 jaar/ans + 3 jaar/ans 3 jaar/ans + 3 jaar/ans , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45

12 36250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Leeftijd/âge Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 3 jaar/ans + 3 jaar/ans 3 jaar/ans + 3 jaar/ans 3 jaar/ans + 3 jaar/ans 3 jaar/ans + 3 jaar/ans , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 2. Voor bovenstaande functiecategorieën 1 tot en met 4 zijn respectievelijk 19, 21, 23 en 25 jaar als aanvangsleeftijden voorzien. 3. De minimum loonschalen moeten worden aanzien als geldend voor het gebruik van één taal. Wanneer voor het uitoefenen van een functie de kennis of het gebruik van meer dan één taal wordt vereist dan is dit op zichzelf geen reden om naar een hogere categorie op te schuiven wanneer de aard van de functie er niet door verandert; wel past het er rekening mee te houden bij het vaststellen van het loon. 4. Voor bedienden die na de normale aanvangsleeftijd in dienst treden, mag het minimumloon voor de normale aanvangsleeftijd van de categorie toegepast worden. Evenwel moet het minimumloon volgens de leeftijd en categorie progressief bereikt worden ten laatste 1 jaar na de indiensttreding. Daartoe wordt het aanvangsloon na 6 maanden dienst verhoogd met 50 pct. van het verschil tussen aanvangsloon en loon volgens leeftijd en categorie. Voor bedienden van 50 jaar en meer op het moment van de aanwerving mag ook het minimumloon voor de normale aanvangsleeftijd van de categorie toegepast worden. Evenwel moet het hoogste loon van de categorie progressief bereikt worden ten laatste 4 jaar na de indiensttreding. Daartoe wordt het aanvangsloon ieder jaar verhoogd met 25 pct. van het verschil tussen aanvangsloon en het hoogste minimumloon van de categorie. 5. Voor vastgoedbeheerders die eventueel ook bemiddelen bij de verkoop of verhuring van vastgoed, en daarbij hun commerciële medewerkers vergoeden op basis van verworven commissies, zijn navolgende loonschalen niet van toepassing. Ze worden bepaald in onderling overleg en vermeld op de individuele arbeidsovereenkomst. Niettemin zullen volgende minima in acht genomen worden : Gedurende de proeftijd : minstens wedde voor normale aanvangsleeftijd van categorie 1.1; Na de proeftijd : minder dan 25 jaar : schaalminima van categorie 3 volgens leeftijd; vanaf 25 jaar : schaalminima van categorie 4 volgens leeftijd. Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het eventueel commissieloon betaald; de eindafrekening gebeurt minimaal per einde van elk jaar. 2. Pour les catégories de fonction 1 à 4 mentionnées ci-dessus, l âge de départ prévu s élève respectivement à 19, 21, 23 et 25 ans. 3. Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l utilisation d une seule langue. Lorsque l exercice d une fonction requiert la connaissance ou l utilisation de plus d une langue, cet élément seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n est pas modifiée. Pourtant, il est indiqué d en tenir compte au moment où le salaire est déterminé. 4. Pour les employés qui entrent en service après l âge de départ normal, le salaire minimum de l âge de départ normal de la catégorie peut être appliqué. Le salaire minimum d après l âge et la catégorie doit pourtant être atteint progressivement au plus tard 1 an après l entrée en service. C est la raison pour laquelle le salaire d embauche sera augmenté, après 6 mois de service, de 50 p.c. de la différence entre le salaire d embauche et le salaire d après l âge et la catégorie. Pour les employés de 50 ans et plus au moment de l embauche, le salaire minimum de l âge de départ normal de la catégorie peut également être appliqué. En tout cas, le salaire le plus important de la catégorie doit être atteint au plus tard 4 ans après l entrée en service. A cet effet, le salaire d embauche sera augmenté annuellement de 25 p.c. de la différence entre le salaire d embauche et le salaire minimum le plus élevé de la catégorie. 5. Pour les gérants immobiliers qui négocient également lors de la vente ou de la location du bien, et qui de plus, paient leurs collaborateurs commerciaux sur base de commissions acquises, les tranches de salaires suivantes ne sont pas d application. Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel. Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération : durant la période d essai : au moins le salaire pour l âge de départ normal de la catégorie 1.1; après la période d essai : moins de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 3 d après l âge; àpartir de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 4 d après l âge. Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d un salaire éventuel de commission; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Afdeling II. Barema s van de arbeiders Art. 4. De minimum uurlonen en maandlonen van groep 2 Arbeiders zoals bepaald in artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen, toepasselijk sinds 1 juli 2006, zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur : Section II. Barèmes des ouvriers Art. 4. Les salaires horaires et mensuels minimums du groupe 2 Ouvriers tel que défini à l article 5 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1 er juillet 2006, sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : Leeftijd/Age Per uur Par heure Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Per maand Par mois Per uur Par heure Per maand Par mois Per uur Par heure Per maand Par mois 18 6, ,00 7, ,40 7, , , ,59 7, ,84 8, , , ,16 8, ,27 8, , , ,75 8, ,73 9, ,68 211/2 + 6m.anc. 8, ,85 8, ,44 9, , m. anc 8, ,90 9, ,09 9, ,26 Afdeling III. Barema s van de conciërges Art De minimum lonen van groep 3 Conciërges zoals bepaald in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen, toepasselijk sinds 1 juli 2006, zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur : a. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt verwezen naar de barema s categorie 1 tot en met 3 arbeiders zoals hernomen in 1 van artikel 4 hierboven. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen; b. voor de conciërges met een arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt verwezen : vóór 19 jaar : naar het gemiddeld minimum maandinkomen dat overeenstemt met de barema s categorie 1 - arbeiders (per maand) zoals hernomen in artikel 4 hierboven; vanaf 19 jaar : naar de barema s categorie 1 - bedienden zoals hernomen in artikel 3 hierboven. Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor een andere weddeschaal, eventuele voordelen in natura inbegrepen. Section III. Barèmes des concierges Art er. Les salaires minimums du groupe 3 Concierges tel que défini à l article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1 er juillet 2006, sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : a. pour les concierges sous contrat de travail d ouvrier, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 ouvriers tels que repris au 1 er de l article 4 ci-dessus. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues; b. pour les concierges sous contrat de travail d employé, il faut se référer : avant 19 ans : au revenu minimum mensuel moyen garanti qui correspond aux barèmes catégorie 1 - ouvriers (par mois) tels que repris à l article 4 ci-dessus; àpartir de 19 ans : aux barèmes catégorie 1 - employés tels que repris à l article 3 ci-dessus. On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues. Afdeling IV. Barema s van de dienstboden Art. 6. De minimum lonen van groep 4 Dienstboden zoals bepaald in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen, toepasselijk sinds 1 april 2007 (overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst 43nonies van de Nationale Arbeidsraad van 30 maart 2007, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen), zijn als volgt vastgesteld voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur : Leeftijd/Age Per uur Par heure Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Per maand Par mois Section IV. Barèmes du personnel domestique Art. 6. Les salaires minimums du groupe 4 Personnel domestique tel que défini à l article 8 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1 er avril 2007 (conformément à la convention collective de travail 43nonies du Conseil national du Travail du 30 mars 2007, relative à la garantie d un revenu minimum mensuel moyen), sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : Per uur Par heure Per maand Par mois Per uur Par heure Per maand Par mois 18 6, ,81 6, ,53 7, , , ,84 7, ,61 8, , , ,88 7, ,69 8, , , ,91 8, ,78 9, ,65 211/2 + 6m.anc. 8, ,61 8, ,95 9, , m. anc 8, ,03 8, ,92 9, ,80 Afhankelijk van de aard van de functieomschrijving opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de specifieke taken die worden verwacht, zal geopteerd worden voor de weddeschalen 1, 2 of 3, eventuele voordelen in natura inbegrepen. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

14 36252 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 7. De lonen en wedden bedoeld in de artikelen 3 tot 6 van onderhavige overeenkomst worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat maandelijks door het Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt vastgesteld en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij variëren conform de geldende bepalingen voor lonen en wedden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. HOOFDSTUK IV. Duur van de overeenkomst Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 oktober 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 mei De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Art. 7. Les salaires et rémunérations visés aux articles 3 à 6dela présente convention sont liés à l indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d application pour les salaires et rémunérations de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. CHAPITRE IV. Durée de la convention Art. 8. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1 er octobre 2007 et cesse d être en vigueur le 31 décembre Vu pour être annexé àl arrêté royal du 18 mai La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12523] 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale premie (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale premie. Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 mei ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12523] 18 MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l octroi d une prime syndicale (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l octroi d une prime syndicale. Art. 2. Notre Ministre de l Emploi est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 18 mai ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 Toekenning van een syndicale premie (Overeenkomst geregistreerd op 16 oktober 2007 onder het nummer 85214/CO/323) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Annexe Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Octroi d une prime syndicale (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85214/CO/323) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques.

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Onder werknemers wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden, arbeiders en dienstboden. Art. 2. Aan de in artikel 1 bedoelde werknemers wordt, ten laste van de werkgevers een syndicale premie toegekend. HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten en bedrag Art. 3. Het bedrag van de syndicale premie toegekend aan de rechthebbende, is vastgesteld op 12,50 EUR per begonnen trimester die krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden is bij een in artikel 1 bedoelde onderneming, in de loop van het sociaal dienstjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Het maximum bedrag van de syndicale premie per rechthebbende is bijgevolg vastgesteld op 50 EUR per jaar, vanaf de premie die zal betaald worden voor het sociaal dienstjaar Die syndicale premie geldt zowel voor voltijds als voor deeltijds tewerkgesteld personeel, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (voor een bepaalde of een onbepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk). Het recht op die syndicale premie beperkt zich tot de werknemers die lid zijn van één van de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Art. 4. In de loop van het eerste trimester van het kalenderjaar dat het betrokken sociaal dienstjaar volgt, worden de betrokken werknemers bedoeld in artikel 1, door toedoen van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen, hierna fonds genoemd, in het bezit gesteld van het nodige attest van tewerkstelling (attest van syndicale premie). Art. 5. Op voorlegging van het door het sociaal fonds afgeleverd attest, betalen de vakorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, binnen de maand de syndicale premie aan de rechthebbende leden uit. Indien een rechthebbende op het ogenblik van de betaling overleden is, wordt de syndicale premie betaald aan de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende. Art. 6. De werknemersorganisaties vertegen-woordigd in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, zenden hun afrekeningen van de uitbetaalde attesten door aan het fonds, die de vooruitbetaalde bedragen van de premies aan de vakorganisaties terugbetaalt binnen de 30 dagen na toezending. De vertegenwoordiger van de indienende werknemersorganisatie verklaart elke afrekening voor echt. De attesten zelf worden door de werknemersorganisaties voor controle ter beschikking gehouden van het fonds gedurende drie kalenderjaren volgend op het sociaal dienstjaar. Art. 7. Sinds 1 juli 2004 zal elke werkgever voor elke werknemer een bijdrage ten belope van 0,15 pct. van de bruto loonmassa van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, afdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het eerste kwartaal dat hiertoe in aanmerking komt is het 3de kwartaal van het jaar De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal de bijdragen rechtstreeks innen. Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen, met als zetel Kortrijksesteenweg, 1005 te 9000 Gent, is gemachtigd om deze gelden, geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in ontvangst te nemen op bankrekeningnummer van het fonds. Art. 8. De raad van bestuur van het fonds is belast met de praktische uitvoeringsmodaliteiten. HOOFDSTUK III. Slotbepalingen Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 oktober 2007 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005 (geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nr /CO/303), gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale premie. Zij kan worden opgezegd door een van de ondertekenende partijen, met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 mei De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET On entend par travailleurs : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. Art. 2. Il est octroyé aux travailleurs visés à l article 1 er une prime syndicale à charge des employeurs. CHAPITRE II. Modalités d application et montant Art. 3. Le montant de la prime syndicale, fixé à 12,50 EUR par trimestre commencé, est octroyé àl ayant droit qui est lié par un contrat de travail au service d une entreprise, visée à l article 1 er, pendant l exercice social, s étendant du 1 er juillet au 30 juin. Le montant maximum de la prime syndicale par ayant droit est par conséquent fixé à50 EUR par an à partir de la prime payée pour l exercice social Cette prime syndicale vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée). Le droit à cette prime syndicale se limite aux travailleurs membres d une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. Art. 4. Au 1 er trimestre de l année calendrier qui suit l exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, par l intermédiaire du Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles, appelé ci-après fonds, l attestation d emploi nécessaire (attestation de la prime syndicale). Art. 5. Sur présentation de l attestation délivrée par le fonds social, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires. Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, la prime syndicale est payée à l époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) légal(e). Art. 6. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales les montants des primes avancées endéans les 30 jours après l envoi. Le représentant de l organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte. Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l exercice social. Art. 7. Depuis le 1 er juillet 2004, chaque employeur cotisera pour chaque travailleur une cotisation à concurrence de 0,15 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, à l Office national de sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte est le 3ème trimestre de l année L Office national de sécurité sociale percevra directement les cotisations. Le Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles, ayant son siège social Kortrijksesteenweg, 1005 à 9000 Gent, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l Office national de sécurité sociale, sur le compte en banque numéro du fonds. Art. 8. Le conseil d administration du fonds est chargé des modalités pratiques. CHAPITRE III. Dispositions finales Art. 9. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1 er octobre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 1 er décembre 2005 (enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n 81588/CO/303), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l octroi d une prime syndicale. Elle peut être dénoncée par l une des parties signataires moyennant un préavis d au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adresséeauprésident de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. Vu pour être annexé àl arrêté royal du 18 mai La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

16 36254 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12569] 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 mei SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12569] 18 MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la liaison des salaires à l indice des prix à la consommation (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la liaison des salaires à l indice des prix à la consommation. Art. 2. Notre Ministre de l Emploi est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 18 mai ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 16 oktober 2007 onder het nummer 85218/CO/323) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Onder werknemers wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden, arbeiders en dienstboden. HOOFDSTUK II. Modaliteiten Art De minimumlonen, alsook de effectief uitbetaalde lonen die op 1 juli 2006 van kracht zijn, staan tegenover de referentieindex 103,55 (basis 2004 = 100). Annexe Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Liaison des salaires à l indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85218/CO/323) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. On entend par travailleurs : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. Modalités Art er. Les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés en vigueur au 1 er juillet 2006 sont mis en regard de l indice pivot 103,55 (base 2004 = 100).

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Wat de bijzondere gevallen betreft van de werknemers die gedeeltelijk per prestatie worden bezoldigd, bij voorbeeld door commissielonen, premies of percentages, wordt enkel het vast gedeelte van het loon, welk ook het bedrag ervan weze, gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. 2. Het referte-indexcijfer 103,55 vormt de spil van de stabilisatieschijf 101,52-105,62 (basis 2004 = 100). De minimumloonschaal en de effectief uitbetaalde lonen van de werknemers schommelen met 2 pct., volgens de hierna vermelde stabilisatieschijven, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers der laatste twee maanden deze schijven overschrijdt. En ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu en soit le montant, est liée aux variations de l indice des prix à la consommation. 2. L indice de référence 103,55 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 101,52-105,62 (base 2004 = 100). Le barème minimum et les salaires effectivement payés des travailleurs varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées dans le tableau ci-dessous, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches. Index laagste grens Indice limite inférieur 101,52 103,55 105,62 107,73 Spilindex Indice-pivot 103,55 105,62 107,73 109,88 Stabilisatieschijven Tranches de stabilisation Index hoogste grens Indice limite supérieur 105,62 lonen aan/salaires à 100 pct./p.c. 107,73 lonen aan/salaires à 102 pct./p.c. 109,88 lonen aan/salaires à 104,04 pct./p.c. 112,08 lonen aan/salaires à 106,12 pct./p.c. 3. De verhogingen en verlagingen ingevolge de schommelingen van het indexcijfer van de comsumptieprijzen, hebben uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op deze waarop het gemiddelde van de indexcijfers, dat de verhoging of de verlaging van de lonen en loonschalen veroorzaakt, betrekking heeft. Art Vanaf l januari 2008 worden de lonen van de werknemers jaarlijks geïndexeerd als volgt : de reële uurlonen en de sectorale minimumuurlonen worden elk jaar op 1 januari aangepast in functie van de reële evolutie van het referte-indexcijfer over de laatste 12 maanden (berekend als volgt : het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar-1 in verhouding tot het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar-2). 2. Bij wijze van overgangsmaatregel zal op 1 januari 2008 de indexering de inflatie omvatten tussen de spilindex 103,55 (waaraan de lonen van juli 2006 zijn gekoppeld) en het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december Art. 4. Indien gelijktijdig een conventionele verhoging van de lonen en een indexering moet worden toegepast, wordt eerst de voorziene verhoging van de lonen toegepast en nadien de indexering berekend. 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution du barème et des salaires réellement payés. Art er. Les salaires des travailleurs sont indexés annuellement à partir du 1 er janvier 2008 comme suit : les salaires horaires réels et les salaires horaires minimums sectoriels sont adaptés chaque année au 1 er janvier en fonction de l évolution réelle de l indice de référence des 12 derniers mois (calculée de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l année-1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l année-2). 2. A titre de mesure transitoire, l indexation au 1 er janvier 2008 comprendra l inflation entre l indice-pivot 103,55 (auquel sont liés les salaires de juillet 2006) et la moyenne arithmétique des indices lissés des mois de novembre et décembre Art. 4. S il y a lieu d appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l augmentation des salaires prévue est appliquée et ensuite l indexation est calculée. HOOFDSTUK III. Slotbepalingen CHAPITRE III. Dispositions finales Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 24 september Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004 (koninklijk besluit van 10 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 28 september 2005), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2007, gesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de koppeling van lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Zij wordt gesloten voor een onbepaalde duur en kan door één der partijen opgezegd worden, mits een opzegging van drie maanden, gericht bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden en aan de ondertekenende organisaties. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 mei Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 septembre Cette convention collective de travail remplace la convention collective du 3 juin 2004 (arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 28 septembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l indice des prix à la consommation. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires. Vu pour être annexé àl arrêté royal du 18 mai De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

18 36256 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12582] 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van de gebouwen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2; Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van de gebouwen. Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 mei SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12582] 18 MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la fixation des cotisations patronales au Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d existence, notamment l article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la fixation des cotisations patronales au Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles. Art. 2. Notre Ministre de l Emploi est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 18 mai ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du7février Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 Vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van de gebouwen (Overeenkomst geregistreerd op 16 oktober 2007 onder het nummer 85219/CO/323) Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder bedienden, arbeiders, conciërges en dienstboden de bedienden : de arbeiders en de conciërges, zowel mannen als vrouwen, zoals gedefinieerd in artikelen 3, 5 en 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, alsook de dienstboden, zoals gedefinieerd in artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, die niet door het artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers gevat zijn. Annexe Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Fixation des cotisations patronales au Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85219/CO/323) Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par employés, ouvriers, concierges et personnel domestique : les employés, les ouvriers, les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, ainsi que le personnel domestique, tel que défini à l article 8 de la même convention collective de travail, qui n est pas visé par l article 18 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 2. Overeenkomstig het artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2000, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 september 2002, 17 december 2002, 3 juni 2004 en 12 juli 2006, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, worden de bijdragen van de werkgevers aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen vanaf 1 januari 2008 als volgt vastgesteld : Art. 2. Conformément à l article 13 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, instituant un fonds de sécurité d existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail des 30 septembre 2002, 17 décembre 2002, 3 juin 2004 et 12 juillet 2006, conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, les cotisations des employeurs au Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles sont fixées comme suit à partir du 1 er janvier 2008 : 0,10 pct. van de bruto loonmassa van de bedienden, arbeiders en conciërges van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor maatregelen ten behoeve van de risicogroepen, zoals voorzien in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, pour des mesures en faveur des groupes à risque, comme prévu à l article 2 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative aux mesures en faveur des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; 0,15 pct. van de bruto loonmassa van de bedienden, arbeiders en conciërges van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor de toekenning van een syndicale premie, zoals voorzien in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 met betrekking tot de toekenning van een syndicale premie, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; 0,15 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, pour l octroi d une prime syndicale, comme prévu à l article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à l octroi d une prime syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; 0,05 pct. van de bruto loonmassa van de bedienden, arbeiders en conciërges van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor de betaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen, zoals voorzien in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 met betrekking tot het conventioneel brugpensioen, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; 0,05 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, pour le paiement de l indemnité complémentaire de prépension, comme prévu à l article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la prépension conventionnelle, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; 0,10 pct. van de bruto loonmassa van dienstboden van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor de vorming, zoals voorzien in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 met betrekking tot de inrichting en financiering van de vakopleiding, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre du personnel domestique, comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, pour la formation, comme prévu à l article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à l organisation et au financement de la formation professionnelle, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; 0,10 pct. van de bruto loonmassa van de dienstboden van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor maatregelen ten behoeve van de risicogroepen, zoals voorzien in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre du personnel domestique, comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, pour des mesures en faveur des groupes à risque, comme prévu à l article 2 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative aux mesures en faveur des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; 1,1 pct. van de bruto loonmassa van de bedienden, arbeiders en conciërges van elk kwartaal zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor de vorming, zoals voorzien in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 met betrekking tot de inrichting en financiering van de vakopleiding, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; 1,1 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, pour la formation, comme prévu à l article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à l organisation et au financement de la formation professionnelle, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; 18 pct. van de bruto loonmassa van elk kwartaal voor de arbeiders en conciërges met een arbeidsovereenkomst voor werklieden zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals voorzien in artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005 met betrekking tot de toekenning van een eindejaarspremie, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. 18 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des ouvriers et concierges sous contrat de travail d ouvrier, comme déclarée auprès de l Office national de sécurité sociale, comme prévu à l article 5 de la convention collective de travail du 1 er décembre 2005 relative à l octroi d une prime de fin d année, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques.

20 36258 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. In toepassing van artikel 14 van de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2000, worden de bij artikel 2 vastgestelde bijdragen geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2006 (geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nr /CO/323), gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Waarborg- en sociaal fonds voor het beheer van gebouwen. Zij kan door één der partijen opgezegd worden, mits een opzegging van drie maanden, gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 mei De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET * Art. 3. En application de l article 14 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 précitée, les cotisations fixées à l article 2 sont perçues et recouvrées par l Office national de sécurité sociale. Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 12 juillet 2006, (enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n 81564/CO/323) conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la fixation des cotisations patronales au Fonds social et de garantie pour la gestion d immeubles. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques. Vu pour être annexé àl arrêté royal du 18 mai La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12565] 18 MEI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de carenzdag (1) SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12565] 18 MAI Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant le jour de carence (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden; Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de carenzdag. Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d immeubles et les travailleurs domestiques, concernant le jour de carence. Art. 2. besluit. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit Art. 2. Notre Ministre de l Emploi est chargée de l exécution du présent arrêté. Gegeven te Brussel, 18 mei Donné àbruxelles, le 18 mai ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 28215 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31310] 18 APRIL 2016. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen als bedoeld in de artikelen 4, 16, 19 en 28 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 55304 BELGISCH STAATSBLAD 23.07.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED Neerlegging-Dépôt: 03/07/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128160/CO/115 1/3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf (PC 115), betreffende

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES Neerlegging-Dépôt: 21/03/2014 Regist.-Enregistr.: 17/06/2014 N : 121736/C0/115 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative

Nadere informatie