Jaarplan College van Kerkrentmeesters Definitief concept 17 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan College van Kerkrentmeesters 2014-2015 Definitief concept 17 juni 2014"

Transcriptie

1 Jaarplan College van Kerkrentmeesters Definitief concept 17 juni 2014 Samenvatting: overzicht acties en speerpunten Financiën Kerkbalans, waaronder schenkingsovereenkomsten zonder notariskosten Webshop voor o.a. collectebonnen Financiering voor de verbouwing van de Grote Kerk: subsidies, crowd funding (o.a. veiling), hypothecair krediet Gebouwen Voorbereidingen & uitvoering verbouwing Grote Kerk Opwaarderen van de GK nevenruimten met de hulp van gemeenteleden Afstoting Wederkomstkerk Risico Inventarisatie & Evaluatie bijwerken Nieuw systeem voor beluisteren van de kerkdiensten op afstand ( kerkradio ) Integratie van beide werkgroepen Open Kerk (woensdag en zaterdag) Personeel Borgen van voldoende capaciteit voor de kosters- en beheerswerkzaamheden Implementeren van het vrijwilligersbeleid Overig Onderzoek naar mogelijkheden van minder drukwerk Governance nieuwe website, social media Inleiding Het jaarplan van het College van Kerkrentmeesters sluit aan op het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te s-hertogenbosch. Het voorliggende jaarplan betreft het jaar Wie zijn wij Het College van Kerkrentmeesters is één van de drie colleges van de Protestantse Gemeente te s- Hertogenbosch. Onze taak is het zorgdragen voor de financiële middelen, het personeel en de gebouwen. De volgende werkgroepen vallen onder het college: Kerkbalans Open Kerk Kruispunt Communicatie Kerkradio Verbouwing Grote Kerk Afstoting Wederkomstkerk Overgang & verhuizing In de bijlage wordt op elke werkgroep een korte toelichting gegeven. Het college bestaat uit 6 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 leden gebouwen & onderhoud en een lid beleids- & personeelszaken. Wat willen wij Door te voorzien in de noodzakelijke randvoorwaarden willen we het gemeente-zijn faciliteren. We richten ons daarbij op continuïteit en duurzaamheid door middel van een solide bedrijfsvoering. Resultaat van ons werk is dat de gemeente zich volledig kan richten op het vieren, leren, dienen en delen, omdat de (financiële, personele en huisvestings-) randvoorwaarden goed zijn geregeld. 1

2 Uitwerking van de vier hoofdactiviteiten, incl keuzes en verantwoordelijkheden Om het Vieren, Leren, Dienen en Delen mogelijk te maken, scheppen en onderhouden we de materiële en financiële randvoorwaarden voor het leven en werken van onze gemeente. We kunnen die randvoorwaarden indelen langs de lijnen Financiën, Gebouwen en Personeel. Veel activiteiten zijn doorlopend. Daarnaast hebben we enkele speerpunten voor benoemd. Het College draagt zorgt voor coördinatie en beleidsmatige aspecten. De operationele uitvoering is in handen van drie uitvoerende gremia: - Het Kerkelijk Bureau voor de kerkelijke bedrijfsvoering, waaronder administratie en financien (personeel) - De kosters/beheerders voor (facilitair) beheer en exploitatie van de kerkgebouwen (personeel) - De werkgroepen: zie bijlage (vrijwilligers) Financiën Het College richt zich in hoofdzaak op het financiële beleid en de financiële sturing, waaronder de begroting en de jaarrekening. In de dagelijkse financieel-administratieve uitvoering speelt het Kerkelijk Bureau een voorname rol. De boekhouding is in handen van de penningmeester, daarin ondersteund door het Kerkelijk Bureau. Daarnaast dragen we zorg voor het archiefbeheer. We hebben de afgelopen en de komende jaren te maken met een verslechterende financiële situatie. Daarop hebben we de afgelopen tijd effectief maatregelen weten te nemen. Met name de personeelskosten hebben we substantieel weten te verlagen. De realisatie laat daardoor een licht positief beeld zien. Dat beeld is echter niet duurzaam, vooral vanwege een afnemende vrijwillige bijdrage. Ook komend jaar heeft het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de kosten daarom weer onze aandacht. De voornaamste inkomsten zijn de vrijwillige bijdrage en de verhuur. Dankzij de inzet van onze medewerkers vertoont de verhuur van de kerkgebouwen een lichte stijging, die we proberen vast te houden. Omdat we tegelijkertijd voorbereidingen treffen om de Wederkomstkerk per ultimo 2016 af te stoten, is dat een uitdagende opgave. De commerciele verhuur van de panden Hinthamerstraat is stabiel en genereert een substantieel deel van de inkomsten van onze gemeente. Tot nu toe houdt de huurprijsontwikkeling vrijwel gelijke tred met de inflatie. In een trend van leegstand in binnensteden en dalende huurprijzen bestaat daarop echter ook bij ons een risico. De werkgroep Kerkbalans houdt zich bezig met de geldwerving, i.c. de vrijwillige bijdrage. Zowel verbreding (meer betalende leden) als verdieping (hogere bijdrage per lid) hebben de aandacht. In het verlengde van het verbredingsbeleid is in 2013 het merendeel van een groot aantal aangeschreven slapende leden uitgeschreven. Daarbij hebben we Kerkbalans communicatief een minder vrijblijvend karakter gegeven: vrijwillige bijdrage wil zeggen dat de hoogte van het bedrag naar eigen inzicht wordt bepaald, waarbij er geen verplichting is. Er bestaat echter wel een duidelijke verwachting, namelijk dat een ieder naar draagkracht zijn bijdrage levert. Die verwachting maken we expliciet. In het verlengde daarvan schrijven we nieuw ingekomenen niet meer automatisch in, maar uitsluitend als ze naar aanleiding van onze welkomstbrief aangeven lid te willen worden. Daarnaast gaan we door met de promotie van schenkingsovereenkomsten en collectebonnen. Waar voorheen de tussenkomst van een notaris nodig was, is dat nu niet meer vereist. De Belastingdienst heeft in plaats daarvan een eenvoudig modelcontract voor een structurele schenking opgesteld. Daarnaast introduceren we de mogelijkheid van online bestellen en betalen van collectebonnen op onze website. Beide acties verhogen het structurele karakter van de schenkingsrelatie en verhogen (vanwege het fiscale voordeel) het bedrag dat kan worden afgedragen. Naast collectebonnen zullen overige ook andere kerkelijke artikelen (zoals orgel CD s) in de webshop zijn te bestellen. Kosten hebben we vooral aan gebouwen en personeel. Onze personeelslasten zijn in verhouding tot andere gemeenten aanzienlijk omdat we relatief veel professionals in dienst hebben. Tevens brengen beide kerkgebouwen stevige kosten met zich mee, voor exploitatie en onderhoud. De (winkel)panden Hinthamerstraat vereisen vanwege de structurele verhuur aan Blokker, Hotel All-In en restaurant Bagatelle uitsluitend onderhoud aan de buitenzijde. 2

3 Nu de besparingen op personeel hun vruchten hebben afgeworpen, is hét speerpunt gericht op het verlagen van kosten de afstoting van de Wederkomstkerk. Hiermee willen we zowel de forse onderhouds- en beheerskosten van de kerkgebouwen terugdringen als middelen vrijmaken, die nodig zijn om de Grote Kerk te verbouwen. We zetten daartoe het onderzoek, hoe de Wederkomstkerk verstandig en tegen een goede prijs kan worden afgestoten, voort. De inzet is dat de gesprekken met enkele serieus geïnteresseerde partijen die zijn opgestart tot een concreet afstotingsvoorstel (al dan niet op basis van meerdere scenario s) zullen leiden. Aangezien de middelen uit de afstoting van de WKK volgens het geplande tijdschema niet tijdig beschikbaar zijn voor de verbouwing GK, bekijken we hoe we de overbruggingsfinanciering het beste vorm kunnen geven. Ons streven is om een aanzienlijk deel van de financiering uit subsidies te betrekken. Daarnaast zetten we in op crowd funding door gemeenteleden en andere mensen die de Grote Kerk willen steunen. Eén van de ideeën is een veiling, waarmee we tegelijkertijd overtollige inventaris willen opruimen. Gebouwen Het College is belast met het (doen) beheren, exploiteren en onderhouden van de panden. Voor het beheer en de exploitatie (verhuur) van de kerkgebouwen is de uitvoering belegd bij onze kosters/beheerders. Voor alle gebouwen (kerken en winkelpanden) werken we met een meerjarenonderhoudsplan, dat we door een gespecialiseerd bedrijf laten opstellen. Het onderhoud aan de panden wordt volgens die plannen uitgevoerd. In toenemende mate werken we met vaste dienstverleners op basis van raamovereenkomsten. Voor de Wederkomstkerk voeren we een beleid van onderhoud gericht op instandhouding tot 2017, als gevolg van de besluitvorming in de Kerkenraad over de toekomst kerkgebouwen. De status van de Grote Kerk als Rijksmonument brengt aanvullende eisen en activiteiten met zich mee (monumentenwacht, subsidies). Hét speerpunt dit jaar is de verbouwing van de Grote Kerk. Nu ervoor is gekozen al onze activiteiten onder te brengen in de Grote Kerk, zijn investeringen nodig om de Grote Kerk daarop in te richten, bij de tijd te brengen en (functioneel, energetisch) te optimaliseren. De voorbereiding van dit omvangrijke project, dat we samen met enkele professionele partijen uitvoeren (interieurarchitect, architect, diverse gespecialiseerde adviseurs) zal in 2014 een substantieel deel van onze aandacht vergen. Naast de grote verbeteringen (vloer op gelijke hoogte, vloerverwarming, keuken en sanitaire uitbreiden) gaat veel aandacht naar de herinrichting van de kerkzaal. Belangrijke besluiten betreffen de principes die in het voorjaar van 2014 zijn opgesteld door de interieurarchitect, gesteund door een grote, gemêleerde klankbordgroep. Na goedkeuring door de kerkenraad zullen de plannen worden uitgewerkt en in een bestek verwerkt, dat vervolgens zal worden aanbesteed. De eerste helft van 2015 zal in het teken staan van de concrete uitvoering. Dat betekent dat de Grote Kerk gedurende de bouwperiode niet beschikbaar is voor de erediensten en voor alternatief gebruik. De kerkelijke gemeente zal dan nog gedurende ongeveer een half jaar gebruik maken van de Wederkomstkerk. Parallel aan de herinrichting van de kerkzaal willen we de nevenruimten opwaarderen, waartoe we een beroep op de leden van onze gemeente zullen doen. Aandacht is er voor maatregelen gericht op veiligheid. Het betreft veiligheids- en brandvoorzieningen, keuring en inspectie, contacten met de betreffende instanties, BHV, AED s en dergelijke. In het bijzonder moet in het voorjaar de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn afgerond. Ook de technische voorzieningen in de kerkgebouwen zoals geluidsinstallatie, ringleiding en kerkradio behoren tot de verantwoordelijkheid van het college. Het oude systeem voor kerkradio is niet storingsvrij en medio 2014 vervangen door een betrouwbaar en modern alternatief. De werkgroepen Open Kerk actief, die de Grote Kerk op bepaalde dagen openstellen voor publiek zijn samengevoegd; na de verbouwing zullen ze de nieuwe mogelijkheden verkennen en uitbouwen. Personeel Eén van de belangrijkste (succes)factoren van het kerkelijk bedrijf vormen onze medewerkers. Een goed ingevulde werkgeversrol is daarom van groot belang. Het College fungeert namens de kerkenraad als werkgever. We doen dat aan de hand van een personeelscyclus, waartoe onder meer de jaarlijkse functioneringsgesprekken behoren. 3

4 De afgelopen twee jaar is er stevig bezuinigd op de professionele capaciteit. Zowel op het kerkelijk bureau als op het kosterschap/beheer zijn vacatures niet vervuld. In overleg met de pastoraal werker is haar aanstelling teruggebracht tot 8 uur per week als aanloop naar volledige pensionering. Tegenover de bezuinigingen op professionals staat een versterkte inzet van vrijwilligers. Een voorbeeld is de kosterspool, waarmee we naast de professionele koster-beheerder ook een aantal vrijwilligers voor kostertaken inzetten. Dat betreft de kosterstaken op zondag in de Grote Kerk en de bediening op door-de-weekse avonden in de Wederkomstkerk. Op deze manier is het gelukt om het kerkelijk bedrijf goedkoper en flexibeler te maken. Met deze maatregelen heeft de personeelsomvang voorlopig haar ondergrens bereikt. Zolang we nog over twee kerkgebouwen beschikken is extra capaciteit in tijdelijke dienst genomen en zullen we de capaciteit voor de kosters- en beheerswerkzaamheden met extra aandacht volgen en waar nodig aanvullende maatregelen nemen om deze te borgen. Randvoorwaarden Duurzaamheid Duurzaamheid vormt een rode draad in ons werk. Alle drie de duurzaamheidsassen (People, Planet, Profit) zijn daarbij relevant. Profit, in de zin van een stabiele financiële situatie die gericht is op de continuïteit van onze kerkgemeenschap. Onderdeel daarvan is een goed rendement op onze gebouwen en overige bezittingen met verantwoorde risico s en oog voor maatschappelijke impact. Planet, in de zin van een ecologische footprint die zo klein mogelijk is. Eén actie schuift door van vorig jaar: het verkennen van de mogelijkheden voor het verminderen van drukwerk. Het afgelopen jaar hebben we veel gedaan aan energiebesparing en verduurzaming. Denk aan nieuwe verwarmingsketels en de installatie van zonnepanelen op de pastorie. In het kader van de verbouwing GK, investeren we verder in energie-efficiënte oplossingen (zoals de installatie van vloerverwarming en het aanbrengen van isolatie) en in het kunnen verwarmen van slechts de in gebruik zijnde delen van het pand. De as People betekent het nemen van onze verantwoordelijkheid als werkgever door zorgvuldig met onze medewerkers en vrijwilligers om te gaan. Dat betekent onder meer goede arbeidsomstandigheden (prettige en veilige werkplek), arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioen), professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemersrol en goede communicatie en interactie. Speerpunt dit jaar is het implementeren van het vrijwilligersbeleid, waar mee we hieraan invulling willen geven. Communicatie is een belangrijk aspect van het kerk-zijn. Enerzijds gaat het om de interne communicatie, van essentieel belang voor het overdragen van de boodschap en voor de samenhang van de gemeenschap. Anderzijds is er de externe communicatie, waarin de Protestantse Gemeente naar buiten treedt, zich manifesteert in de samenleving. Tot de taak van het College van Kerkrentmeesters behoort het verzorgen van communicatiemiddelen, die geen doel in zichzelf zijn, maar wel noodzakelijk voor het bereiken van de primaire doelstellingen van de kerk: website, Kruispunt en kerkradio. Inmiddels is een nieuwe website en een versterkte inzet van social media gerealiseerd. Aandachtspunt is nog het structurele beheer van deze kanalen. Kruispunt kent sinds enige tijd een nieuw opzet, dat loopt goed. Vrijwilligers. In het verlengde van ons personeels- en vacaturebeleid werken we aan de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid. Het gaat dan ook om de inzet van vrijwilligers ter vervulling van kerkelijke werkzaamheden en om ervoor te zorgen dat de PGH de randvoorwaarden schept waarbinnen vrijwilligers op een goede en plezierige manier kunnen werken. In het vrijwilligersbeleid gaan we in op zaken als vergoedingsmogelijkheden, verzekering en arbeidsomstandigheden heldere afspraken en feedback, en het borgen van kwaliteit en continuïteit. Medio 2014 behandelen we dit onderwerp aan de hand van het voorstel van ons college in de kerkenraad. Daarna zal het worden geïmplementeerd. Verantwoording Voor de begroting en verantwoording werken we met een jaarcyclus. In september stellen we de begroting PGH en jaarplan CvK op. De begroting kent een meerjarig karakter op basis van een rollende horizon voor meerdere jaren. In het voorjaar volgen afrekening en jaarverslag. Bij het opstellen van de begroting PGH maken we gebruik van (begrotings)informatie van de andere 4

5 colleges en de onder de colleges ressorterende werkgroepen. Naast de begroting PGH is er een diaconale begroting, die door het College voor de Diaconie wordt opgesteld. Begroting en jaarrekening zenden we na vaststelling door de Kerkenraad ter goedkeuring aan het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (RCBB). Bijlage: de werkgroepen Kerkbalans Jaarlijks is er in januari de actie Kerkbalans. Middels een toezeggingsformulier worden alle leden, met uitzondering van de passieven, benaderd om hun bijdrage te continueren en indien mogelijk te verhogen. Zowel verbreding (meer betalende leden) als verdieping (hogere bijdrage per lid) hebben de aandacht. Daarbij willen we Kerkbalans communicatief een minder vrijblijvend karakter geven: vrijwillige bijdrage wil zeggen dat de hoogte van het bedrag naar eigen inzicht wordt bepaald, waarbij er geen verplichting is. Er bestaat echter wel een duidelijke verwachting, namelijk dat een ieder naar draagkracht zijn bijdrage levert. Open Kerk Sinds de jaren negentig wordt de Grote Kerk in het zomerhalfjaar op woensdagen opengesteld voor toeristisch en winkelend publiek. In 2008 is het initiatief genomen om ook op een aantal zaterdagmiddagen door het jaar heen ons monumentale gebouw open te stellen. Hier kan men even rust vinden, op adem komen en kennis nemen van het interieur. Steeds streven we ernaar net iets meer te bieden dan alleen maar een lege, stille ruimte, hoe belangrijk dat ook kan zijn. Het kan gaan om muziek, expositie van beeldende kunst en andere inspirerende activiteiten Beide initiatieven (1995 en 2008) worden gedragen door groepen vrijwilligers. In 2014 herbben beide groepen hun krachten gebundeld. Tevens wordt ingezet op het stimuleren van orgelconcerten, als middel om mensen te laten genieten van onze monumentale orgels en tegelijk kennis te laten maken met de Grote Kerk en als verhuur-inkomstenbron. Redactie De reactie van het kerkblad Kruispunt verzamelt de kopij via het adres De aangeleverde gegevens worden door de redactie verwerkt betreffende indeling van het Kruispunt. Het afgelopen jaar is de redactie versterkt en de opmaak verder geprofessionaliseerd. Kruispunt verschijnt 10 maal per jaar. 3 maal per jaar wordt het Kruispunt bezorgd bij alle adressen, die geregistreerd staan, de andere keren alleen bij de abonnees. De website (www.pgdenbosch.nl) en social media (Facebook) zijn digitale vormen van communicatie binnen en over de gemeente. Gemeenteleden en andere belangstellenden hebben direct toegang tot actualiteiten, rooster kerkdiensten/ online beluisteren van kerkradio/liturgie, agenda/activiteiten, contactgegevens, foto s etc. De nieuwe website en Facebook pagina zijn door enkele enthousiaste vrijwilligers ontwikkeld, waarbij de opzet is dat betrokkenen (pastores, kerkelijk bureau etc) zelf informatie kunnen wijzigen en gemeenteleden Facebook berichten kunnen plaatsen. Aandachtspunt vorm nog wel de governance: wie is er eigenaar van onze digitale middelen en voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit,, actualiteit en doorontwikkeling? In 2014 zal op de website een koppeling worden gemaakt naar het systeem SKG-collect. Hiermee kunnen gemeenteleden online financiële transacties met en aankopen bij onze kerk doen. We beginnen met collectebonnen, maar zullen dat uitbreiden met diensten als het online doen van giften, de aankoop van CD s ed, en toezeggingen en betalingen Kerkbalans. Kerkradio Het huidige kerkradio biedt twee mogelijkheden om de kerkdiensten mee te beleven: 1. via de telefoonaansluiting van de luisteraar, dmv de Lukas terminal 2. via de internetaansluiting van de luisteraar. Hier gebruikt de luisteraar zijn eigen middelen bv een computer of TV met internetfaciliteiten. Het huidige systeem voor kerkradio is niet storingsvrij en zal vanaf 2014 niet meer worden ondersteund. We gaan dus op zoek naar een betrouwbaar en modern alternatief. Eén van de plannen is de website zo te organiseren dat als men op zondagochtend onze website bezoekt, men meteen de actuele kerkdienst hoort en de bijbehorende liturgie in beeld heeft. Daarnaast is wellicht een videoverbinding (webcam) mogelijk. De daarvoor benodigde extra inzet van vrijwilligers vormt echter een aandachtspunt. 5

6 Organisten/kerkmusici Jamie de Goei is sinds medio 2012 in dienst als organist van de Grote Kerk. Hij zal niet alleen regelmatig in kerkdiensten de gemeentezang begeleiden, maar ook een aantal orgelconcerten verzorgen. Dat gebeurt in overleg met de werkgroep Open Kerk. Naast Jamie treden regelmatig Gert Jan Smit en Wilke Havinga op als vrijwilliger-organist in erediensten. Onder leiding van Jamie de Goei wordt geregeld een projectkoor gevormd om een speciale dienst te ondersteunen. Tenslotte zal het in 2014 gerestaureerde Strümphler-orgel, dat vroeger in de Evangelisch-Lutherse Kerk stond, nieuw elan verschaffen voor het organiseren van orgelconcerten. Werkgroep Verbouwing Grote Kerk Eind 2013 is besloten over de omvang van de verbouwing van de Grote Kerk. Dat besluit is mede zijn gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek dat in de tweede helft van 2013 is uitgevoerd naar de behoefte die er in de stad is naar ruimten, waarin de Grote Kerk zou kunnen voorzien. Daaruit blijkt o.a. dat de mogelijkheid een kelder onder de kerkvloer aan te leggen niet nodig en niet rendabel is. Elementen, in ieder geval mee te nemen, betreffen het ophoging van het verlaagde deel (de kuil), het aanbrengen van vloerverwarming, het verbeteren en uitbreiden van de sanitaire voorzieningen en het verbeteren van de keukenfaciliteiten. Voorts zal de kerkzaal opnieuw worden ingericht. Met name ook om die reden is een externe interieurarchitect bij het project betrokken. De uitwerking en voorbereiding van de verbouwing vergt in 2014 een wezenlijk deel van onze aandacht. De uitvoering van de verbouwing is gepland voor de eerste helft van Dat betekent ook dat de Grote Kerk gedurende de bouwperiode niet beschikbaar is voor de erediensten en voor alternatief gebruik. Voor de kerkdiensten zullen we uitwijken naar de Wederkomstkerk. Werkgroep Afstoting Wederkomstkerk Eind 2011 is het besluit genomen de Wederkomstkerk af te stoten. Daarop volgend is begin 2012 een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft de opdracht om te onderzoeken op welke wijze de kerk kan worden afgestoten en wat de opbrengsten hieruit zijn. De uiteindelijke mogelijkheden zijn divers en sterk afhankelijk van welke partij zich aandient om het gebouw over te nemen. De werkgroep onderzoekt samen met het deskundige bureau Glaudemans verschillende varianten. Kortweg gaat het om verkoop van gebouw en grond aan een derde partij die het gebouw hergebruikt of herontwikkelt. Met name bij herontwikkeling kan er sprake zijn van een waardesprong en dus de opbrengsten hoger liggen. In het onderzoek wordt meegenomen hoe de kerkelijke gemeente kan profiteren van (een deel van) deze waardesprong. In 2012 en 2013 zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiele kopers van het gebouw en grond en is, in opdracht van ons, een stedenbouwkundige verkenning gemaakt door C5 stedenbouw. Deze verkenning geeft inzicht in herontwikkelingsmogelijkheden en steunt ons in gesprekken met derden en de gemeente s-hertogenbosch. In 2014 worden de gesprekken doorgezet en bekeken met welke partij, binnen onze randvoorwaarden, tot de voor ons beste oplossing kan worden gekomen. Werkgroep Overgang/verhuizing De werkgroep richt zich in hoofdzaak op drie onderwerpen: ten eerste het beheer van de lijst van mee te nemen inventarisstukken uit de Wederkomstkerk, inclusief naspeuring naar ontbrekende of uitgeleende zaken, ten tweede communicatie omtrent de overgang en ten derde het afscheidsproces van de kerk als dierbaar gebouw. Begroting 2014 Onderstaand staan de kosten en opbrengsten van de verschillende werkgroepen, zoals deze zijn opgenomen in de PGH begroting 2014: Begroting 2014 werkgroepen Kosten Opbrengsten Kerkbalans Open Kerk Kruispunt Website Kerkradio 100-6

Jaarverslag 2014-15 en jaarplan 2015-16 College van Kerkrentmeesters 1 oktober 2015, Luc Batterink

Jaarverslag 2014-15 en jaarplan 2015-16 College van Kerkrentmeesters 1 oktober 2015, Luc Batterink Jaarverslag 2014-15 en jaarplan 2015-16 College van Kerkrentmeesters 1 oktober 2015, Luc Batterink Inleiding Dit document dient als jaarverslag van het afgelopen jaar en tevens als jaarplan voor het komende

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK

TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 1 PROTESTANTSE GEMEENTE

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Haren Telefoonnummer: 050-5349224

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Besluit april 2015 Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Taken college van kerkrentmeester 2. Taken eredienst

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Da. Hilde Graafland 1 Agenda: 1. Inleiding 2. Voorgenomen wijzigingen in de Plaatselijke regeling van de AK 3. Toelichting op de situatie in de wijkgemeente Aller Erf 4.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN 2015 2017 1 Uitgangspunten van beleid De Taakgroep Beheer en Financiën (Wijkraad van Kerkrentmeesters voor de wijkgemeente Emmaüs) heeft tot taak het, in overleg met

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties.

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties. ls u dit artikel leest zijn na een intensieve A voorbereiding alle werkzaamheden voor Kerkbalans 2015 afgerond. Vanaf 2015 wordt er door Emmaüs in twee kerkgebouwen de eredienst gevierd. En onze kerken

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Inhoudsopgave Decentrale financiële Verantwoordelijkheid 3 Inleiding 3 Hoofdzaken

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Beleidsplan Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold Bergweg 64, 8334 MC TUK Beleidsplan Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold COLLEGE van KERKRENTMEESTERS Om

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd.

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd. Memo Financieel perspectief 2013 2017 Vervolg op memo Financieel perspectief 2012 2017 n.a.v. jaarrekening 2011 Aan Algemene Kerkenraad Geachte college, N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Streefkerk

Hervormde Gemeente Streefkerk Gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te krijgen over het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Door de jaren heen zijn verschillende

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN Toelichting op de begroting 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN College van Kerkrentmeesters, 9 oktober 2017. voor deze Ben Versluis penningmeester Protestantse Gemeente te Dronten BATEN B-18 B-17 W-16

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( )

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( ) College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis ANBI gegevens Hoofdstuk 9 en 10 aangepast (24-06-2016) 1. Formele naam van de Kerkelijke Gemeente: Hervormde Gemeente Pernis

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl A. Doopsgezinde Gemeente Gouda Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Doopsgezinde Gemeente Gouda 0182618541 818932351 Website adres: http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/

Nadere informatie