TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK"

Transcriptie

1 TAAKOMSCHRIJVING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 1

2 PROTESTANTSE GEMEENTE TE WINTERSWIJK HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS TEVENS TAAKGROEP FINANCIËEN Het College van Kerkrentmeesters tevens Taakgroep Financiën, verder te noemen CvKRM. Globlale taakomschrijving Het CvKRM is belast met het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zij doet dit in overleg met en met verantwoording aan de Grote Kerkenraad en op zodanige wijze dat (begrotings-)tekorten worden voorkomen. De taken van het CvKRM kunnen in het kort als volgt worden weergegeven: a) het jaarlijks vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het jaarlijks bijstellen van het meerjarenbeleidsplan b) het zorgdragen voor de geldwerving (waaronder actie Kerkbalans, collectes, solidariteitskas etc.) c) het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente d) het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente e) het beheren van de geldmiddelen en beleggingen van de gemeente f) het verzorgen van de ledenadministratie g) het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever, e.e.a. conform de CAO van de Protestantse Kerk Nederland h) het bijhouden van de registers van de gemeente (doopboek, belijdenisboek, trouwboek) i) het beheren van de archieven van de gemeente j) het beheren van de verzekeringspolissen Samenstelling en Organisatie De samenstelling van het CvKRM is voorgeschreven in Ordinantie 11 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland. De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters. Kerkrentmeesters zijn geen ouderling, maar op hen zijn dezelfde regels van toepassing v.w.b. geheimhouding, zittingstijd etc. In de Protestantse gemeente te Winterswijk zijn de ouderling kerkrentmeesters vrijgesteld van pastorale taken en herderlijke zorg. Het CvKRM bestaat uit tenminste 3 leden, waarvan de meerderheid ouderling kerkrentmeester dient te zijn. Het maximum aantal leden van het CvKRM is niet begrensd en wordt in de praktijk bepaald door de omvang van de werkzaamheden van het CvKRM. Het CvKRM wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan, waarbij de voorzitter ouderling kerkrentmeester dient te zijn. Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 2

3 In de Kleine en Grote Kerkenraad dienen tenminste twee ouderlingen kerkrentmeester vertegenwoordigd te zijn. Alle ouderling kerkrentmeesters maken deel uit van de Grote Kerkenraad. Het CvKRM stelt ten behoeve van de Grote en Kleine Kerkenraad een regeling op voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente die na goedkeuring door de Grote Kerkenraad het handelen van het CvKRM bepaalt. Het CvKRM draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. De werkzaamheden van het CvKRM zijn ondergebracht in een aantal deeltaakgroepen, t.w. deeltaakgroep Gebouwen, Administratie, Geldwerving en Personeel & Organisatie. Van deze deeltaakgroepen mogen ook gemeenteleden deel uit maken; ook voor hen geldt dat zij geheimhoudingsplicht hebben (zoals bij de ouderling kerkrentmeesters en de kerkrentmeesters). Het Dagelijks Bestuur van het CvKRM van de Protestantse Gemeente te Winterswijk bestaat uit de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een algemeen lid, die een brede ervaring op beleidsmatig terrein dient te hebben. Het CvKRM vergadert tenminste 8 maal per jaar, het Dagelijks Bestuur van het CvKRM minimaal 8 maal per jaar en zoveel vaker als noodzakelijk blijkt te zijn. Elementaire taken van het Dagelijks Bestuur Voorzitter: a) geeft leiding aan het CvKRM b) zit de vergaderingen van het CvKRM voor c) treedt op als woordvoerder van het CvKRM d) is lid van het moderamen van de Kleine en Grote Kerkenraad e) is tekeningsbevoegd, samen met secretaris of penningmeester f) onderhoudt contacten met externe relaties g) leidt het kerkelijk bureau op de niet-financiële taken h) is verantwoordelijk voor de vakantieplanning van het kerkelijk bureau Secretaris: a) zorgt voor de inkomende en uitgaande correspondentie b) zorgt ervoor dat alle binnengekomen post behandeld wordt in de vergaderingen van het CvKRM c) stelt i.o.m. zijn mede-db-leden de agenda voor de vergaderingen van het CvKRM op en draagt zorg voor de tijdige verspreiding daarvan aan de leden van het CvKRM, met de daartoe behorende andere stukken d) zorgt voor de archivering van notulen, pacht- en huurcontracten, gegevens van restauraties etc. e) is tekeningsbevoegd samen met de voorzitter Penningmeester: a) stelt de concept begroting en jaarrekening op b) ziet erop toe dat de uitgaven binnen de begroting blijven c) beheert de geldmiddelen en zorgt ervoor dat deze zo goed mogelijk en risicomijdend worden belegd, e.e.a. conform de door de Grote Kerkenraad goedgekeurde beleidslijnen Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 3

4 d) is verantwoordelijk voor een deugdelijke adminstratie van inkomsten en uitgaven en het periodiek informeren van het CvKRM daarover e) is verantwoordelijk voor de leden- en bijdrageadministratie f) draagt zorg voor scheiding tussen boekhouding en middelenbeheer Lid DB: a) staat het Dagelijks Bestuur van het CvKRM bij op beleidsmatige terreinen b) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de werkzaamheden van het CvKRM en de uitvoering daarvan c) draagt zorg voor nieuwe initiatieven d) is intensief betrokken bij de PR van het CvKRM Daarnaast fungeert het DB als werkgever van alle werknemers van de gemeente. Elementaire taken Deeltaakgroepen Deeltaakgroep Gebouwen a) beheer en onderhoud van de gebouwen op basis van een onderhouds- en beheersplan b) zorgdragen voor het tijdig vragen van offertes en aanvragen van subsidies c) draagt in overleg met het DB zorg voor de verhuur van de niet-kerkgebouwen d) draagt in overleg met het DB zorg voor de verhuur van de kerkgebouwen en/of zalen van de kerkgebouwen e) draagt zorg voor het beheer van de inventaris van alle gebouwen en de in gebouwen aanwezige apparatuur (zoals geluidsapparatuur, beamers etc.) f) het verzorgen van de kerkradio en andere uitzendingen van kerkdiensten g) het verzorgen van het onderhoud van de in de gebouwen aanwezige orgels en andere muziekinstrumenten Deeltaakgroep Geldwerving a) verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie Kerkbalans b) verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie Solidariteitskas c) verantwoordelijk voor alle andere vormen van geldwerving d) lid DB is betrokken bij de publicitaire vormen die hiervoor nodig zijn Deeltaakgroep Administratie a) verantwoordelijk voor de financiële administratie b) verantwoordelijk voor de bijdrageadministratie c) verantwoordelijk voor de ledenadministratie d) verantwoordelijk voor alle verzekeringsaangelegenheden e) verantwoordelijk voor het opstellen van financiële rapportages f) verantwoordelijk voor budgetbeheer en het tijdig rapporten van (verwachte) budgetoverschrijdingen g) verantwoordelijk voor het beheer van de middelen h) verantwoordelijk voor de loonadministratie van werknemers en predikanten i) verantwoordelijk voor financiële afhandeling Kerkenwerk j) het in overleg met het DB bijhouden van alle kerkelijke registers k) het in overleg met het DB verzorgen van het kerkelijk archief Deeltaakgroep Personeel & Organisatie a) verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidscontracten b) verantwoordelijk voor de aansturing van het kerkelijk bureau op het gebied van personeelszaken en -administratie c) verantwoordelijk voor de personeeladministratie Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 4

5 d) verantwoordelijk voor de registratie van zieken en de verzuimbegeleiding e) verantwoordelijk voor BHV-ARBO-RIE f) verantwoordelijk voor het jaarlijks met alle medewerkers doen plaatsvinden van functioneringsgesprekken g) verantwoordelijk voor het houden van exit-gesprekken h) onderhoudt het contact met de koster-beheerder, kosters en kosters met beperkt takenpakket i) verantwoordelijk voor het opstellen en up to date houden van het kosters handboek (waarin alle kerkdienstgerelateerde zaken voor beide kerkgebouwen staan vermeld) Algemeen Bij aanvullende wensen vanuit de gemeente is het de taak van het CvKRM om aan te geven dat de gemeente dan ook daarvan de financiële consequenties moet dragen en derhalve daarvoor de benodigde middelen ter beschikking moet stellen danwel moet besluiten om andere activiteiten te verminderen danwel te beëindigen. College van Kerkrentmeesters Goedgekeurd in haar vergadering van 10 oktober 2013 Taakomschrijving College van Kerkrentmeesters goedgekeurd 10 oktober 2013 opgesteld door C.F. de With 5

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding.

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding. HANDLEIDING BIJ HET CONTROLEVERSLAG Ten behoeve van het controleren van de jaarrekening van colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers

17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers 17. Ordinantie voor de rechtspositie der kerkelijke medewerkers Artikel 1 De zorg voor de rechtspositie 1. De rechtspositie van hen, die bij de Kerk, haar gemeenten of kerkelijke instellingen op arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB)

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Huishoudelijk reglement definitief. 03-11-2008. Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde te s Gravenhage ALGEMEEN Artikel 1 De Gemeente en haar orde 1.1. De gemeente is een door God gegeven gemeenschap van gelovigen.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN KERKEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN KERKEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND KONINGIN WILHELMINALAAN 5, 3818 HN AMERSFOORT STATUTEN PREAMBULE 1. De Raad van Kerken in Nederland is een verbond (fellowship) van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Officiële mededelingen

Officiële mededelingen Artikel 1. Algemeen Het terrein der werkzaamheden van de HRB bestrijkt het gebied van de Gemeente Haarlem en het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast zal zij haar diensten daar verlenen waar haar hulp

Nadere informatie

IJmuider Reddingsbrigade

IJmuider Reddingsbrigade Huishoudelijk Reglement IJmuider Reddingsbrigade Versie 2015 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Leden... 3 3. Bestuur... 4 3.1 Voorzitter... 4 3.2 Secretaris... 4 3.3 Penningmeester... 5 4 Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Reglement bestuur Pensioenfederatie In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: 1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie