Raadslid Geraldine Van Den Weghe is verontschuldigd, raadslid Luc Millecamps is afwezig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadslid Geraldine Van Den Weghe is verontschuldigd, raadslid Luc Millecamps is afwezig. ---------------------------------------"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen, Philippe Van Steenberghe, Marc Devlieger, Henk Heyerick, Hendrik De Waele, Tony Boeckaert, Herman De Vos, Ugo Den Tandt, Stijn Van de Wiele, Sally Cosijns, Lieven Lippens, Monique De Smet, Christophe Menu, Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Ward Baeten en Sam De Waele, raadsleden, Annabel Van Poucke, voorzitter en Sylvie Bohez, secretaris. De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om uur. Raadslid Geraldine Van Den Weghe is verontschuldigd, raadslid Luc Millecamps is afwezig. De agenda wordt aangevangen. OPENBARE ZITTING Agendapunt nr.1: GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikel 180 en 181 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, i.v.m. de opmaak en ondertekening van de notulen. Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen i.v.m. de opmaak en goedkeuring van de notulen. Wetten en reglementen: Artikel 180 en 181 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, i.v.m. de opmaak en ondertekening van de notulen. Artikel 33 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen i.v.m. de opmaak en goedkeuring van de notulen. Artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in de gemeenteraad van 29 januari 2013 waardoor de notulen van de vorige vergadering samen met de oproepingsbrief ter beschikking gesteld werden van de raadsleden via het extranet. Feiten: De ontwerpnotulen werden op maandag 16 februari 2015, samen met de agenda en ontwerpbesluiten van de gemeenteraad van 24 februari 2015, via mail aan de raadsleden overgemaakt. Motivatie: Er werden geen opmerkingen noch bezwaren geformuleerd. Bespreking en stemming:

2 Met algemene stemmen. Beslissing: Enig artikel: De notulen van de gemeenteraad van 27 januari 2015 worden goedgekeurd. Agendapunt nr. 2: GRATIS GRONDAFSTAND IN DE POELKENSWEGEL: 2 AFD SIE B DEELNR. 1139C3 DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikel 43 van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en wijzigingen, in het bijzonder artikel (gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen). Wetten en reglementen: Artikel 248 tot 260 betreffende het bestuurlijk toezicht van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en wijzigingen. Artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 en wijzigingen dat stelt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden in casu het gratis, vrij en onbelast overdragen van eigendom aan de overheid van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd. Artikel 3 4 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen, d.d. 5 mei 2000 en wijzigingen. Artikel 33 van de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening van de gemeente Zulte d.d. 12 februari 2009 en wijzigingen. Feiten: Het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 november 2014 houdende verbreding van gemeentelijke verkeersweg, zijnde Poelkenswegel, ter hoogte van grond gelegen in Zulte, kadastraal bekend 2 Afdeling Sie B deelnr. 1139c3. De verkavelingsvergunning verleend op 22 januari 2015 door het college van burgemeester en schepenen aan mevrouw Nicole Moerman, Molenstraat 41, 9870 Zulte-Olsene, de heer Xavier Vanden Broecke, Guldensporenlaan 27, 8790 Waregem en mevrouw Maureen Vanden Broecke, Molenstraat 52, 9870 Zulte-Olsene, m.b.t. het verkavelen van grond gelegen in Zulte-Olsene, Poelkenswegel, kad. bekend. 2 afdeling, sectie B nrs. 1139c3, 1139f3 en 1139v2, in een enig lot bestemd voor open bebouwing. Het hierbij gevoegde opmetingsplan aangaande grond in Zulte, meer bepaald lot 2, kad. bekend 2 Afdeling Sie A deelnr. 1139c3, 37m2 groot, innemingsplan opgemaakt door de heer Ghislain De Smet, beëdigd landmeter-expert, gevestigd in de Tapuitstraat 79, 8790 Waregem. Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand aan en overname door de gemeente Zulte. Adviezen: De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bracht een gunstig advies met voorwaarden uit d.d. 19 januari 2015 in het kader van de verkavelingsaanvraag.

3 Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek gehouden van 9 september t.e.m. 8 oktober 2014 in het kader van voormelde verkavelingsvergunning. Motivatie: T.h.v. betreffend perceel is er plaatselijk een te beperkte onverharde berm aansluitend aan de rijweg. Conform art. 33 van de gemeentelijke alg. sted. verordening (ASV) die een wegbreedte van 7m voorschrijft, dient 3,5m uit de as van de weg afgestaan te worden (in casu). Ten behoeve van de verkeersveiligheid en nutsvoorzieningen dient de onverharde berm deels in openbaar domein ingelijfd te worden. Het is opportuun omwille van bovenvermelde redenen om tot verbreding van de weg over te gaan t.h.v. bovenvernoemd perceel en dus tot gratis overdracht-overname van de op het plan met gele kleur aangeduide strook, bestemd als lot 2, 37m2 groot. In voormelde verkavelingsvergunning werd een voorwaarde tot gratis grondafstand opgelegd aan de gemeente Zulte, van het perceel kad. bekend 2 Afd. Sie B deelnr. 1139c3 met een afstand van 3,5m uit de as van de weg, alvorens tot vervreemding van het lot te kunnen overgaan. Bespreking en stemming: Schepen Olivier Peirs licht het agendapunt toe. Met algemene stemmen. Beslissing: Artikel 1: Het kosteloos aanwerven/overnemen van het onroerend goed, 37 m2 groot, gelegen in Zulte, 2e afdeling, Sie B deelnr c3, zoals aangeduid als lot 2 op het hierbijgevoegd opmetingsplan, wordt aangenomen/goedgekeurd. Deze aanwerving is van openbaar nut. Alle meet-, registratie- en aktekosten vallen ten laste van de eigenaar-verkavelaar. Artikel 2: Het ontwerp van akte van afstand-overname, plus het innemingsplan worden als bijlagen aan deze beslissing geviseerd. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het uitvoeren van dit besluit. Artikel 4: Afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan Ruimte Vlaanderen, Departement van de Vlaamse Overheid, Virginie Lovelinggebouw, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000 Gent en aan de heer Provinciegouverneur. Agendapunt nr. 3: VERBREDING VAN GEMEENTELIJKE VERKEERSWEG EN GRATIS GRONDAFSTAND IN DE POELKENSWEGEL T.H.V. PERCEEL KADASTRAAL BEKEND 2 AFD SIE B DEELNR. 1131B DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikel 43 van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en wijzigingen, in het bijzonder artikel (gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen).

4 Wetten en reglementen: Artikel 248 tot 260 betreffende het bestuurlijk toezicht van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en wijzigingen. Artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 en wijzigingen dat stelt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten kan verbinden in casu het gratis, vrij en onbelast overdragen van eigendom aan de overheid van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd. Artikel 33 van de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening van de gemeente Zulte d.d. 12 februari 2009 en wijzigingen. Feiten: De stedenbouwkundige vergunning verleend op 8 januari 2015 door het college van burgemeester en schepenen aan zakenkantoor De Neve NV, de heer Philippe Lootens, mevrouw Doris De Neve, mevrouw Justine Lootens, met als adres Dentergemstraat 62, 9800 Deinze, strekkende tot bouwen van een handelsruimte (detailhandel) na slopen woning met bijgebouwen, op een perceel gelegen Zulte-Olsene, Grote Steenweg 149, kad. bekend. 2 afdeling, sectie B nr. 1139b. De aanduiding van de Poelkenswegel op de atlas der buurtwegen als chemin nr 64. Het hierbij gevoegde opmetingsplan aangaande grond in Zulte, meer bepaald de zone in geel ingekleurd en aangeduid als zone kosteloos af te staan aan de gemeente Zulte, kad. bekend 2 Afdeling Sie B deelnr. 1131b, 222,16m2 groot, innemingsplan opgemaakt door de heer Paul Caus, beëdigd landmeter-expert, voor BVBA Wille-Caus, gevestigd in de Oostveld Kouter 61, 9920 Lovendegem. Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand aan en overname door de gemeente Zulte. Adviezen: De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bracht een gunstig advies met voorwaarden uit in de stedenbouwkundige vergunning verleend d.d. 8 januari Motivatie: T.h.v. betreffend perceel is er plaatselijk een te beperkte onverharde berm aansluitend aan de rijweg. Conform art. 33 van de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening (ASV) die een wegbreedte van 7m voorschrijft, dient 3,5m uit de as van de weg afgestaan te worden (in casu). Ten behoeve van de verkeersveiligheid en nutsvoorzieningen dient de onverharde berm deels in openbaar domein ingelijfd te worden. Het is opportuun omwille van bovenvermelde redenen om tot verbreding van de weg over te gaan t.h.v. bovenvernoemd perceel, alsook tot gratis overdracht-overname van de op het plan met gele kleur aangeduide strook, 222,16m2 groot. In voormelde stedenbouwkundige vergunning werd een voorwaarde tot gratis grondafstand opgelegd aan de gemeente Zulte, van het perceel kad. bekend 2 Afd. Sie B deelnr. 1139b met een afstand van 3,5m uit de as van de weg, alvorens de werken verleend in de stedenbouwkundige vergunning te starten. Bespreking en stemming: Schepen Olivier Peirs licht het agendapunt toe. Met algemene stemmen. Beslissing:

5 Artikel 1: De verbreding van de Poelkenswegel, t.h.v. het perceel kadastraal bekend 2 afdeling Sie B nr. 1131b, zijnde 3,5m uit de as van de weg, wordt aangenomen. Artikel 2: Het kosteloos aanwerven/overnemen van het onroerend goed, 222,16 m2 groot, gelegen in Zulte, 2e afdeling, Sie B deelnr. 1131b, zoals aangeduid in geel als zone kosteloos af te staan aan de gemeente Zulte op het hierbij gevoegd opmetingsplan, wordt aangenomen/goedgekeurd. Deze aanwerving is van openbaar nut. Alle meet-, registratie- en aktekosten vallen ten laste van de eigenaar-bouwheer. Artikel 3: Het ontwerp van akte van afstand-overname, plus het innemingsplan worden als bijlagen aan deze beslissing geviseerd. Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het uitvoeren van dit besluit. Agendapunt nr. 4: AFSLUITEN VAN EEN BEZETTINGSCONTRACT MET INFRABEL VOOR HET INNE-MEN VAN SPOORWEGGRONDEN VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN FIETSPAD LANGE AFSTAND TUSSEN WAREGEM EN DEINZE 2 FASE: DEEL TUSSEN DE WAALSTRAAT EN DE MEYLEGEMSTRAAT DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. Wetten en reglementen: De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 260 betreffende het bestuurlijk toezicht. De gemeenteraadsbeslissing de dato 22 april 2014 waarbij de aankoop van volgende percelen grond gelegen te Zulte en gekend ten kadaster goedgekeurd werd: Zulte 1 afdeling sie C o nr. 224/w, groot volgens meting 41,01 m² van de heer en mevrouw Vanden Bossche Marino-Lareu Cindy, Waalstraat 161, 9870 Zulte; o nr. 224/v, groot volgens meting 36,47 m² van de heer en mevrouw Vanden Bossche Marino-Lareu Cindy, Waalstraat 161, 9870 Zulte; Olsene 2 afdeling sie B o nr. 1060/k, groot volgens meting 157,50 m² van mevrouw Demuytere Gerarda, o Eikenhaagstraat 2, 9870 Zulte; nr. 1060/l, groot volgens meting 127,24 m² van mevrouw Demuytere Gerarda, Eikenhaagstraat 2, 9870 Zulte; De gemeenteraadsbeslissing de dato 27 mei 2014 waarbij de aankoop van volgende percelen grond gelegen te Zulte en gekend ten kadaster goedgekeurd werd: Zulte 1 afdeling sie C deel o nr. 236/a, groot volgens meting 275,15 m² van David Johanna, Vlaanderen-straat 2, 9870 Zulte en de heer De Sloover John, Staatsbaan 134/e, 9870 Zulte; Olsene 2 afdeling sie B deel o Feiten: nr. 1056/d2, groot volgens meting 89,59 m² van de heer en mevrouw Bossuyt Bernard-De Cuyper Greta, Eikenhaagstraat 1, 9870 Zulte;

6 Voor het aanleggen van het fietspad lange afstand moeten er eveneens gronden in eigendom van Infrabel ingenomen worden. Argumentatie: Deze gronden kunnen ingenomen worden mits het afsluiten van een bezettingscontract met Infrabel. Bij brief van 24 december 2014 geeft Infrabel ons toelating tot precaire bezetting van een goed van het openbaar domein van Infrabel (toelating nr /00417). Infrabel geeft deze grond met een totale oppervlakte van 1.164,27 m² in bezetting en dat voor de duur van maximum 9 jaar, jaarlijks opzegbaar, met ingang van 1 oktober 2014 en eindigend op 30 september In bijlage het bezettingscontract opgemaakt door Infrabel. Financiële impact: De jaarlijkse bezettingsvergoeding voor het betrokken terrein bedraagt 85,00 EUR. De bezettingsvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 2015/GBB-OW/ / /BESTUUR/CBS/IE-GEEN en in het budget van de volgende jaren. Bespreking en stemming: Schepen Sophie Delaere licht ter zitting toe. Met algemene stemmen. Beslissing: Artikel 1: Het bezettingscontract 07890/00417, opgemaakt door Infrabel, voor het innemen van spoorweggronden voor het aanleggen van een fietspad lange afstand tussen Waregem en Deinze 2 fase: deel tussen de Waalstraat en de Meylegemstraat, wordt goedgekeurd. Dit contract wordt als bijlage aan deze beslissing geviseerd. Artikel 2: De betaling van de bezettingsvergoeding zal gebeuren met het krediet inge-schreven in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 2015/GBB-OW/ / /BESTUUR/CBS/IE-GEEN en in het budget van de volgende jaren. Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met het vervullen van alle verdere administratieve formaliteiten voor het uitvoeren van dit besluit. Artikel 4: Dit besluit zal ter kennis gebracht worden aan de gouverneur, door de lijst bedoeld in artikel van het gemeentedecreet van 15 juli Raadslid Luc Millecamps komt de zaal binnen en neemt deel aan de vergadering. Agendapunt nr.5: GOEDKEUREN VAN HET GECOORDINEERD AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE KAPELLESTRAAT DE GEMEENTERAAD

7 Bevoegdheid: Artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet (gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen). Artikel 119 van de nieuwe gemeenteweg (gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer). De Kapellestraat is een gemeenteweg. Wetten en reglementen: De wet betreffende de politie over het wegverkeer. Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. Het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens. De omzendbrief van 16 februari 2001 uitgaande van de Minister van Mobiliteit en Vervoer betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Het Gemeentedecreet, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2005, inzonderheid artikelen 248 tot 260. Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, artikel 1, inzake de ordening van het verkeer, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 27 juni Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, inzake de parkeerregeling in de Kapellestraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 22 december Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, inzake de Kapellestraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 26 oktober Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, inzake de Kapellestraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 27 december Het tijdelijk reglement inzake de Kapellestraat, goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 april Feiten: De maatregelen, zoals voorzien in het tijdelijk reglement inzake de Kapellestraat, goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 april 2014, worden bestendigd in de vorm van een definitief aanvullend reglement (zie artikel 6 & 7 van het gecoördineerd reglement). De parkeerregeling in de Kapellestraat (tussen kruispunt met Moerbeekstraat & huisnummer 92) blijft behouden als volgt : verplicht deels op de berm parkeren aan de zijde van de pare huisnummers en stilstaan- en parkeerverbod aan de zijde van de onpare huisnummers. Motivatie: Verhogen van de verkeersveiligheid. Coördinatie van diverse aanvullende reglementen inzake de Kapellestraat in één reglement met oog op bevordering van de leesbaarheid en de coherentie. Bespreking en stemming: Het dossier werd uitvoerig besproken op de commissie mobiliteit & verkeersveiligheid die plaatsvond op maandag 23 februari. Schepen Michaël Vandemeulebroecke licht het agendapunt toe, meer in het bijzonder de wijzigingen die aan het verkeersreglement worden aangebracht. Raadslid Sally Cosijns vraagt waarom de parkeerregeling slechts geldt tot huisnummer 92 (en niet tot aan het kruispunt). Schepen Michaël Vandemeulebroecke antwoordt dat een voldoende breed pad (ten minste 1,5 meter) dient gevrijwaard te blijven t.v.v. de

8 zwakke weggebruiker. Het is daarenboven verboden om te parkeren op minder dan 5 meter in de nabijheid van een kruispunt. Raadslid Henk Heyerick vraagt welke principes / criteria gehanteerd worden om parkeren op het voetpad toe te laten. Schepen Michaël Vandemeulebroecke antwoordt dat de zorg voor de zwakke weggebruiker een belangrijk criterium is. De parkeerregeling is in overleg en op advies van de lokale politie tot stand gekomen. Raadslid Henk Heyerick stelt dat het verkeersreglement à la tête du client tot stand gekomen is met de bedoeling om een enkeling tevreden te stellen. Dit is de enige verantwoording. De rest van de uitleg is naast de kwestie. Raadslid Hendrik De Waele antwoordt dat de regeling in deze situatie een verantwoord antwoord is op een al lang bestaande probleemsituatie. Het is geenszins de bedoeling om het parkeren op de berm veralgemeend in te voeren. Met algemene stemmen. Beslissing: Artikel 1: In de Kapellestraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht ter hoogte van huisnummer 17. (uitgang basisschool) Deze oversteekplaats voor voetgangers wordt aangeduid met de verkeersborden F49 zoals is voorzien in artikel 71.2 van het KB van 1 december Deze oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door middel van de dwarsmarkeringen evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig artikel 76.3 van het KB van 1 december Artikel 2: De Kapellestraat wordt afgesloten voor het verkeer, uitgezonderd fietsers, ter hoogte van het kruispunt met de Statiestraat. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van een aantal hindernissen op het kruispunt met de Statiestraat en het plaatsen van de verkeersborden type F45c (doodlopende weg) en onderborden type M2 (uitgezonderd fietsers) op het kruispunt met de Moerbeekstraat; overeenkomstig artikel 71.2 en artikel 65.2 van het Algemeen Reglement op de politie van het Wegverkeer. Artikel 3: In de Kapellestraat wordt er beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij de toegelaten rijrichting deze is van de Kastanjelaan naar de Waalstraat toe. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de verkeersborden F19 met onderbord M5 en C1 met onderbord M3. Deze verkeersborden dienen herhaald te worden na ieder kruispunt. In de Waalstraat wordt er een verkeersbord C31a (verboden links) en C31b (verboden rechts), beiden met onderbord M3, geplaatst en dit met betrekking tot de Kapellestraat. Artikel 4: In de Kapellestraat, aan de straatkant met onpare huisnummers, begrepen tussen de Kastanjelaan en de Waalstraat, wordt er stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de verkeersborden E3 met opwaartse pijl (begin reglementering) en neerwaartse pijl (einde reglementering). Een herhaling, aangeduid met de verkeersborden E3 en dubbele pijl wordt voorzien ter hoogte van woning met huisnummer 21. Artikel 5: In de Kapellestraat, aan de straatkant met de pare huisnummers, begrepen tussen de Kastanjelaan en de Waalstraat, worden de parkeerplaatsen afgebakend door middel van wegmarkeringen. In de Kapellestraat, ter hoogte van huisnummer 74 (tegenover fietsenwinkel) worden twee parkeerplaatsen afgebakend door middel van wegmarkeringen.

9 Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het aanbrengen van witte markeringen, zoals is voorzien in het artikel 77.5 van het KB 1 december 1975, waar de voertuigen moeten staan in de parkeerzone of parkeervakken. Artikel 6: In de Kapellestraat, begrepen tussen het kruispunt met de Moerbeekstraat en huisnummer 92, aan de zijde van de pare huisnummers, wordt het de bestuurders verplicht om hun voertuig deels op de berm te parkeren. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de verkeersborden E9f met opwaartse pijl (begin reglementering), met dubbele pijl (herhaling reglementering) en neerwaartse pijl (einde reglementering). Artikel 7: In de Kapellestraat, begrepen tussen huisnummer 92 en het kruispunt met de Moerbeekstraat, aan de zijde van onpare huisnummers, wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de verkeersborden E3 met opwaartse pijl (begin reglementering), met dubbele pijl (herhaling reglementering) en neerwaartse pijl (einde reglementering). Artikel 8: De volgende aanvullende verkeersreglementen worden opgeheven: artikel 1 van het aanvullend verkeersreglement inzake de ordening van het verkeer, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 27 juni 1991; het aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling in de Kapellestraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d.22 december 2005; het aanvullend verkeersreglement inzake in de Kapellestraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 26 oktober 2006; het aanvullend verkeersreglement inzake in de Kapellestraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 27 december 2007; Artikel 9: Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse minister van Mobiliteit - Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Na deze overmaking treedt dit aanvullend reglement in werking. Artikel 10: Na goedkeuring wordt het reglement bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en wordt tevens een afschrift ervan gestuurd naar: - de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen - de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent - de griffie van de Politierechtbank te Gent - de lokale politie, directie operaties, afdeling verkeer - de technische diensten gemeente Zulte Artikel 11: Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer gouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli Agendapunt nr.6: GOEDKEUREN VAN HET GECOORDINEERD AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LEIHOEKSTRAAT DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet (gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen).

10 Artikel 119 van de nieuwe gemeenteweg (gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer). De Leihoekstraat is een gemeenteweg. Wetten en reglementen: De wet betreffende de politie over het wegverkeer. Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. Het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens. De omzendbrief van 16 februari 2001 uitgaande van de Minister van Mobiliteit en Vervoer betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Het Gemeentedecreet, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2005, inzonderheid artikelen 248 tot 260. Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, artikel 2, inzake het parkeerverbod in de Leihoekstraat aan de zijde van de schoolgebouwen, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 augustus Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, artikelen 2 en 5, inzake de oversteekplaats voor voetgangers en de parkeerplaats mindervaliden in de Leihoekstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 26 april Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van een verkeersgeleider op het kruispunt Leihoekstraat met de Vaartstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 april Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake het beperkt éénrichtingsverkeer in de Leihoekstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 oktober Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de oversteekplaats voor voetgangers in de Leihoekstraat t.h.v. het parkeerterrein/uitgang basisschool, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 22 april Het tijdelijk reglement inzake de Leihoekstraat, goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 april Feiten: De maatregelen, zoals voorzien in het tijdelijk reglement inzake de Leihoekstraat, goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 april 2014, worden bestendigd in de vorm van een definitief aanvullend reglement (zie artikel 11 & 12 van het gecoördineerd reglement). De voorrangsregeling blijft behouden als volgt : de Leihoekstraat wordt ingericht als voorrangsweg ter hoogte van het kruispunt met de Petegemstraat. De parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ter hoogte van de woning met huisnummer 4, wordt geschrapt. De parkeerplaats werd uitsluitend ingericht op vraag van de bewoner, die hier op vandaag niet meer woonachtig is. Daarenboven zijn er t.h.v. de kerk 2 en t.h.v. het kampeerautoterrein 4 parkeerplaatsen voor mindervaliden voorbehouden. Motivatie: Verhogen van de verkeersveiligheid. Coördinatie van diverse aanvullende reglementen inzake de Leihoekstraat in één reglement met oog op bevordering van de leesbaarheid en de coherentie. Bespreking en stemming: Het dossier werd uitvoerig besproken op de commissie mobiliteit & verkeersveiligheid die plaatsvond op maandag 23 februari. Schepen Michaël Vandemeulebroecke licht het agendapunt toe, meer in het bijzonder de wijzigingen die aan het verkeersreglement worden aangebracht.

11 Raadslid Stijn Van de Wiele stelt dat er nog één knelpunt rest nl. de rijrichting op het parkeerterrein. Bestuurders moeten nu de 2 de oprit nemen, i.p.v. de 1 ste. De CD&Vfractie suggereert opnieuw om de rijrichting aan te passen. Dit zou veel problemen oplossen. Schepen Michaël Vandemeulebroecke antwoordt dat men hierover nog in overleg is met de lokale politie en de schooldirectie. Op korte termijn zal een proefopstelling gebeuren. Het probleem is dat er bij wijziging van rijrichting een toegangsprobleem ontstaat voor de kampeerwagens. Dit houdt in dat de slagboom moet verplaatst worden. Dit resulteert op zijn beurt in een vrij hoge kost. Het is niet mogelijk om een afwijkende rijrichting toe te staan die enkel geldt voor kampeerwagens. Raadslid Henk Heyerick stelt vast dat een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, ter hoogte van de woning van raadslid Hendrik De Waele, opgeheven wordt. Raadslid Heyerick vraagt het engagement van het bestuur om opnieuw een voorbehouden parkeerplaats in te richten, indien de vraag/nood zich in de toekomst zou herhalen. Raadslid Hendrik De Waele antwoordt dat problemen opgelost zullen worden als ze zich stellen. Met algemene stemmen. Beslissing: Artikel 1: In de Leihoekstraat wordt er ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat en ter hoogte van de zijstraat Leihoekstraat (tegenover de basisschool) een verkeersgeleider aangebracht. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het aanbrengen van een verdrijvingsvlak met witte evenwijdige schuine strepen. Artikel 2: In de Leihoekstraat, tussen het parkeerterrein tegenover de schoolgebouwen en de aansluiting met de Vaartstraat, wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingericht. De toegelaten rijrichting is deze van de Leihoekstraat (parking aan school) naar de Vaartstraat. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van het verkeersbord F19 met onderbord M5 en het verkeersbord C1 met onderbord M3. Ter hoogte van het kruispunt Vaartstraat Vaartstraat wordt een bord C1 met onderbord M3 en onderbord GIa 500m geplaatst. In de Vaartstraat wordt een bord C31a met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer aangebracht. Bij de afrit van de parking in de Leihoekstraat wordt een verkeersbord C31b (verboden rechts af) geplaatst. Artikel 3: In de Leihoekstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht: t.h.v. de verhoogde inrichting aan de voorkant van de schoolgebouwen t.h.v. de uitgang basisschool/parkeerterrein Deze oversteekplaatsen voor voetgangers worden aangeduid met de verkeersborden F49 zoals is voorzien in artikel 71.2 van het KB van 1 december Deze oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend door middel van de dwarsmarkeringen evenwijdig met de as van de rijbaan overeenkomstig artikel 76.3 van het KB van 1 december Artikel 4: In de Leihoekstraat, aan de zijde van de basisschool, wordt vanaf de Kloosterstraat tot aan de schoolpoort aan de voorzijde van de school, een parkeerverbod ingevoerd. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de hiernavermelde verkeerssignalisatie: het verkeersbord E1 met onderbord type GXa (opwaartse pijl begin reglementering), onderbord type GXd (dubbele pijl herhaling reglementering) en onderbord type GXb (neerwaartse pijl einde reglementering).

12 Artikel 5: In de Leihoekstraat, aan de zijde van de basisschool, in de bocht ter hoogte van de basisschool, wordt de rand van de rijbaan aangeduid door overlangse wegmarkeringen. Langsheen deze markeringen wordt het parkeren op de rijbaan verboden. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van gele onderbroken strepen op de boordsteen van het trottoir of op de werkelijke rand van de rijbaan zoals voorzien in het artikel van het KB van 1 december Artikel 6: In de Leihoekstraat wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd: tegenover de schoolgebouwen - in de rijrichting Kloosterstraat, vanaf de zijweg Leihoekstraat tot aan de Kloosterstraat aan de zijde van woning met huisnummer 7 in de rijrichting Vaartstraat, vanaf de uitrit huisnr. 7 tot aan het parkeerterrein Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de hiernavermelde verkeerssignalisatie: het verkeersbord E3 met onderbord type GXa (opwaartse pijl begin reglementering), onderbord type GXd (dubbele pijl herhaling reglementering) en onderbord type GXb (neerwaartse pijl einde reglementering). Artikel 7: In de Leihoekstraat, op het parkeerterrein aan de zijkant van de basisschool, wordt parkeren toegelaten uitsluitend voor motorfietsen, personenauto s, auto s voor dubbelgebruik en minibussen. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van het verkeersbord E9b (begin reglementering met opwaartse pijl Gxa) (einde reglementering met neerwaartse pijl Gxb). Artikel 8: In de Leihoekstraat, op het gemeentelijk parkeerterrein voor kampeerauto s, wordt parkeren toegelaten uitsluitend voor kampeerauto s. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van het verkeersbord E9h. Artikel 9: In de Leihoekstraat, op het parkeerterrein aan de zijkant van de basisschool, worden 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, ingericht. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van een verkeersbord E9a met een onderbord met symbool zoals voorzien in het artikel c van het KB van 1 december Tevens wordt er wegmarkering aangebracht op de plaats waar de parkeerplaats voor personen met een handicap is gelegen. Deze wegmarkering bestaat uit het symbool zoals is voorzien bij type VIId. Artikel 10: De Leihoekstraat wordt als een voorrangsweg ingericht ter hoogte van het kruispunt met de Petegemstraat. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het plaatsen van de hiernavermelde verkeerssignalisatie: 1. Voor het verkeer rijdend in de Leihoekstraat, richting Deinze - in de onmiddellijke nabijheid van de hiernavolgende kruispunt: Verkeersbord B15f vóór de aansluiting met de Petegemstraat 2. Voor het verkeer rijdend in de Leihoekstraat, richting Machelen - in de onmiddellijke nabijheid van de hiernavolgende kruispunt: Verkeersbord B15c vóór de aansluiting met de Petegemstraat 3. Verkeersbord B1 in de Petegemstraat vóór de aansluiting met de Leihoekstraat Er wordt tevens een dwarsstreep, door witte driehoeken, zoals is voorzien in artikel 76.2 van het KB van 1 december 1975, aangebracht haaks op de rand van de rijbaan waar de bestuurders zonodig moeten stoppen en voorrang verlenen ingevolge het verkeersbord B1 in de Petegemstraat vóór de aansluiting met de Leihoekstraat.

13 Artikel 11: In de Leihoekstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Petegemstraat, wordt de rand van de rijbaan aangeduid door wegmarkeringen. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door het aanbrengen van de overlangse markeringen, nl. een witte doorlopende streep op de werkelijke rand van de rijbaan ter hoogte van de aansluiting van de Leihoekstraat met de Petegemstraat. Artikel 12: De volgende aanvullende verkeersreglementen worden opgeheven: artikel 2 van het aanvullend verkeersreglement inzake het parkeerverbod in de Leihoekstraat aan de zijde van de schoolgebouwen, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 augustus 1994; artikelen 2 en 5 van het aanvullend verkeersreglement inzake de verkeerssituatie in de Leihoekstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 26 april 2001; het aanvullend verkeersreglement inzake de verkeersgeleider in de Leihoekstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d.25 april 2002; het aanvullend verkeersreglement inzake het beperkt éénrichtingsverkeer in de Leihoekstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 oktober 2012; het aanvullend verkeersreglement inzake de oversteekplaats voor voetgangers in de Leihoekstraat t.h.v. het parkeerterrein/uitgang basisschool, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 22 april Artikel 13: Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse minister van Mobiliteit - Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Na deze overmaking treedt dit aanvullend reglement in werking. Artikel 14: Na goedkeuring wordt het reglement bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en wordt tevens een afschrift ervan gestuurd naar: - de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen - de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent - de griffie van de Politierechtbank te Gent - de lokale politie, directie operaties, afdeling verkeer - de technische diensten gemeente Zulte Artikel 15: Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer gouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli Agendapunt nr.7 : GOEDKEUREN VAN HET AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE CENTRUMSTRAAT. INRICHTEN VAN PARKEERPLAATS VOORBEHOUDEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP T.H.V. GEMEENTEHUIS. DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid: Artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet (gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen). Artikel 119 van de nieuwe gemeenteweg (gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer). Wetten en reglementen: De wet betreffende de politie over het wegverkeer.

14 Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. Het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens. De omzendbrief van 16 februari 2001 uitgaande van de Minister van Mobiliteit en Vervoer betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Het Gemeentedecreet, bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 augustus 2005, inzonderheid artikelen 248 tot 260. Het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement inzake de Centrumstraat, goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 25 augustus 2005, in het bijzonder artikel 4. Feiten: De nood aan een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap in de onmiddellijke nabijheid van het nieuw gemeentehuis. Motivatie: De verbetering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gemeentehuis voor personen met een handicap. Raadslid Herman De Vos verlaat de zaal. Bespreking en stemming: Het dossier werd uitvoerig besproken op de commissie mobiliteit & verkeersveiligheid die plaatsvond op maandag 23 februari. Schepen Michaël Vandemeulebroecke licht het agendapunt toe. Raadslid Monique De Smet antwoordt dat de CD&V-fractie hier heel tevreden mee maar stelt dat de voorgestelde oplossing te beperkt is. Raadslid De Smet formuleert 3 opmerkingen & dient ter zitting een schriftelijk amendement in dat als volgt luidt : Amendement voorgesteld door de CD&V-fractie: Artikel 1: In de Centrumstraat, op het openbaar domein gelegen voor het nieuwe gemeentehuis (huisnummer 8), worden 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking, ingericht. Op deze parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking, wordt tevens beperkte parkeertijd ingevoerd, waarbij de maximale toegelaten parkeerduur wordt beperkt tot max. 2 uur. De secretaris merkt op dat de betiteling parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap de officiële benaming is die gebruikt wordt in de Wegcode. De voorzitter roept op tot stemming over het amendement. 24 raadsleden nemen deel aan de stemming. De stemming over het ingediend amendement geeft volgende uitslag : 10 raadsleden vóór (CD&V-fractie) 14 raadsleden tegen (Open Zulte, N-VA & GVZ) Het stemgedrag van de meerderheid wordt als volgt gemotiveerd : o advies van de brandweer vereist voldoende vrije doorgang waardoor 2 de parkeerplaats (in de onmiddellijke nabijheid van het gemeentehuis) in het gedrang komt o er is reeds een 2 de parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van de kerk, zonder beperking in parkeertijd o een parkeertijd beperkt tot 30 minuten impliceert dat zo veel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken voor een bezoek aan het gemeentehuis

15 o het is niet de bedoeling om de parkeerplaats te gebruiken om bv. te gaan eten De voorzitter roept op tot stemming over het reglement zelf. Raadslid Henk Heyerick stelt het reglement goed te keuren omdat de voorziene regeling het minimale aanbiedt ten voordele van personen met een handicap. Hij merkt op dat dit ontzettend jammer is en dat dit ervan getuigt dat de meerderheid het politieke niet kan overstijgen, dit ten koste van personen met een handicap. Raadslid Herman De Vos repliceert dat dit geen gepaste opmerking is. Raadslid Herman De Vos verlaat de zitting. Het reglement wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Beslissing: Artikel 1: In de Centrumstraat, op het openbaar domein gelegen vóór het nieuwe gemeentehuis (huisnummer 8), wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, ingericht. Op deze parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap wordt tevens beperkte parkeertijd ingevoerd, waarbij de maximale toegelaten parkeerduur wordt beperkt tot 30 minuten. Deze verkeersmaatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van een verkeersbord E9a met een onderbord met symbool (pictogram rolstoel) zoals voorzien in het artikel c van het KB van , een onderbord met de vermelding max. 30 minuten en een verkeersbord opwaartse pijl 6m type Gxc. Tevens wordt er wegmarkering/tegel aangebracht op de plaats waar de parkeerplaats voor personen met een handicap is gelegen. Deze wegmarkering bestaat uit het symbool zoals is voorzien bij type VIId. Artikel 2: De volgende aanvullende verkeersmaatregelen worden opgeheven: artikel 4 van het aanvullend verkeersreglement inzake de Centrumstraat (betreffende parkeerplaats personen met een handicap gelegen vóór het gemeentehuis), goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d ; Artikel 3: Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse minister van Mobiliteit - Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Na deze overmaking treedt dit aanvullend reglement in werking. Artikel 4: Na goedkeuring wordt het reglement bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en wordt tevens een afschrift ervan gestuurd naar : - de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen - de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent - de griffie van de Politierechtbank te Gent - de lokale politie, directie operaties, afdeling verkeer - de technische diensten gemeente Zulte Artikel 5: Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de heer gouverneur, door de lijst bedoeld in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli Agendapunt 8: AANPASSEN VAN HET BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN EN/OF KAMERS PERIODE DE GEMEENTERAAD Bevoegdheid:

16 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel (gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen). Wetten en reglementen: De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van reglementen en verordeningen. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 8 mei 2010 en 17 februari Het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd. Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna decreet grond- en pandenbeleid genoemd, gewijzigd bij decreet van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 23 december Het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. Het programmadecreet 2010, decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 december Het besluit van de gemeenteraad de dato 24 juni 2014 houdende aanpassing van het reglement gemeentebelasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Feiten: Bij mail van 16 december 2014 laat Wonen Oost-Vlaanderen ons weten dat er in 2014 een kleine stijging was van de ABEX-index tegenover vorig jaar wat concreet betekent dat er nieuwe minimumheffingen van kracht zijn vanaf 1 januari 2015: a) 1.100,82 EUR voor een leegstaande woning of leegstaand gebouw b) 83,40 EUR voor een leegstaande kamer c) 333,58 EUR voor alle overige woongelegenheden. Dit betekent dat de tarieven opgenomen in ons gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2014 houdende aanpassing van het reglement gemeentebelasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden niet meer overeenstemmen met de nieuwe tarieven en dat ons gemeenteraadsbesluit bijgevolg dient aangepast te worden. Adviezen: Op 5 januari 2015 formuleerde de financiële dienst zijn advies over de aanpassing van het gemeentelijke belastingreglement en de invoering in ons eigen reglement van een ABEX-indexering. De financiële dienst stelt dat: a) er heel duidelijk moet aangegeven worden welke beginindex er gehanteerd wordt en vanaf welke referentieperiode; b) er jaarlijks moet herberekend worden welk bedrag er van toepassing is; c) er jaarlijks een ander bedrag van toepassing is. Op 20 januari 2015 gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Financiering en Personeel in zijn advies mee dat we ofwel konden opteren om artikel 5 aan te vullen met bepalingen betreffende de ABEX-index ofwel konden opteren om de bedragen nominatief vast te stellen. Het Agentschap gaf ons ook de raad om de bepaling overige woongelegenheid te schrappen in ons besluit en te vervangen cfr. de bepalingen van het decreet van 9 juli 2010 houdende wijziging van artikel van het grond- en pandendecreet. Motivatie:

17 Bij de invoering van de gemeentelijke belasting op leegstaande woningen in 2010 mocht in een gemeentelijke belastingverordening niet worden bepaald dat de aanslagvoet automatisch zou worden aangepast overeenkomstig de schommeling van het indexcijfer (cfr. gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit van 14 juli 2004 met kenmerk BA2004/03). De gemeenteraad heeft er toen voor gekozen om een reglement over meerdere jaren te stemmen en een vast bedrag op te nemen dat in alle gevallen hoger ligt dan de minimum aanslag als gevolg van de in het decreet genoemde bedragen incl. stijging als gevolg van de ABEX-index. De bedragen vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2010, zijnde: a) 1.100,00 EUR voor een volledig gebouw of woonhuis; b) 90,00 EUR voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet; c) 330,00 EUR voor elke overige woongelegenheid, werden al die tijd niet gewijzigd en waren conform de minimumtarieven. Het college is geen voorstander van de invoering van de indexbepaling in het gemeentelijk belastingreglement omdat er nooit zekerheid is over het juiste bedrag dat zal geïnd worden. Er kan nooit exacte informatie gegeven worden aan de burgers indien ze concrete vragen hebben over het juiste belastingbedrag. Om die reden stelt het college voor om terug te werken met vaste bedragen en deze voor de periode vast te stellen. Er wordt een marge ingebouwd zodat de bedragen uit ons reglement minstens deze ganse periode voldoen aan de minimum tarieven vastgesteld door de Vlaamse overheid. Er wordt voorgesteld volgende tarieven te hanteren: a) 1.110,00 EUR voor een eengezinswoning; b) 90,00 EUR voor een kamer of studentenkamer in de zin van artikel 2 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheids-normen voor kamers en studentenkamers; c) 340,00 EUR voor elke andere woning dan deze vermeld onder a) en b). Om de leesbaarheid te bevorderen wordt het integrale besluit hernomen met aanpassing van: o artikel 1, punt 21 (definitie) o artikel 2 (overige woongelegenheid geschrapt) o artikel 4, punt 5 b. (overige woongelegenheid geschrapt) o artikel 5 (bedragen aangepast en overige woongelegenheid geschrapt). Bespreking en stemming: Schepen Olivier Peirs licht het agendapunt toe. Raadslid Henk Heyerick vraagt hoeveel woningen op vandaag op leegstand staan en hoeveel dit jaarlijks opbrengt. Hij wenst ook een overzicht van de cijfers voor de voorbije jaren. Schepen Olivier Peirs antwoordt dat dit hem bezorgd zal worden. Met algemene stemmen. Beslissing: Artikel 1: De gemeenteraad keurt het aangepast reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen en kamers goed. Het reglement treedt in werking op 1 januari REGLEMENT GEMEENTEBELASTINGEN OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN EN KAMERS. Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1. aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is. 2. administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente die door het gemeentebestuur belast is met het beheer van de gemeentelijke inventaris en het leegstandsregister. 3. besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijzigingen

18 van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of kamers en latere wijzigingen. 4. beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningwijzen: a. een aangetekend schrijven b. een afgifte tegen ontvangstbewijs c. elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningwijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd. 5. college: college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zulte. 6. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen. 7. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder punt 21 en niet beantwoordt aan de definitie van kamer zoals bedoeld onder punt 9 en met uitsluiting van de bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. 8. inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of de woning voor de eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of zolang het gebouw en/of de woning niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving. 9. kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: a. wc b. bad of douche c. kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 10. kamerdecreet: decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. 11. Een woning wordt als een kamerwoning beschouwd vanaf het moment dat 3 niet-verwante mensen samenwonen. 12. leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte niet overeen-komstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeen-volgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke belasting. 13. leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie, hetzij elke andere door de Vlaamse regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt. 14. leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid. 15. een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd als dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig 2 eerste lid, respectievelijk 3 van artikel van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 en latere wijzigingen. 16. ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, vb. brand, gasontploffing, blikseminslag, 17. renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: a. een overzicht van de voorgenomen werken b. een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 3 jaar een woning bewoonbaar gemaakt wordt; c. bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken. Deze bestekken en facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar;

19 d. fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen; e. indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars. 18. sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, 26 van de Vlaamse Wooncode: een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams woningfonds van de Grote gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een huurderorganisatie. 19. tweede verblijfplaats: een woning, die voor diegene die er kan verblijven, voor deze woning niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt én waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de belastingverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Als tweede verblijfplaats wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12 maanden niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf. 20. Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 21. eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden. 22. woonhuis: elk bebouwd onroerend goed waarin zich één of meerdere woningen bevinden. 23. zakelijke gerechtigde: de houder van een van de volgende zakelijke rechten: a. de volle eigendom b. het recht van opstal of van erfpacht c. het vruchtgebruik De Vlaamse regering kan een niet-limitatieve lijst opstellen van de Vlaamse semi-publieke rechtspersonen. Artikel 2: algemene bepalingen 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de eengezinswoningen, kamers en/of gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Het leegstandregister wordt opgemaakt en opgebouwd overeenkomstig artikel van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 en latere wijzigingen. Het leegstandsregister wordt bijgehouden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. 2. De belasting voor een leegstaande eengezinswoning, gebouw en/of kamer is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd. De belasting voor een leegstaande eengezinswoning, gebouw en/of kamer is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de eengezinswoning, kamer en/of gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang de leegstaande eengezinswoning, gebouw en/of kamer niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 3. Bij het verstrijken van een nieuwe termijn van twaalf maanden en wanneer de eengezinswoning, het gebouw en/of kamer nog steeds opgenomen blijft in het leegstandsregister, zal de beheerder van het leegstandsregister, de zakelijke gerechtigde op de hoogte brengen van zijn blijvende opname in het leegstandsregister. Artikel 3: Belastingplichtige 1. De belasting is verschuldigd door de zakelijke gerechtigde betreffende een leegstaande eengezinswoning, gebouw en/of kamer op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. In geval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 2. In geval van mede-eigendom zijn alle zakelijke gerechtigden hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. In geval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de nieuwe zakelijke gerechtelijke er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het leegstandsregister binnen de twee maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe

20 zakelijke gerechtigden. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals bedoeld in het derde puntje van dit artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. Artikel 4: Inventarisatie van woningen en gebouwen die beschouwd worden als leegstaand. 1. De inventaris De administratie maakt een leegstandsregister op, bestaande uit twee inventarissen, één voor de leegstaande gebouwen en één voor de leegstaande woningen overeenkomstig de bepalingen in boek 2, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende de nadere regels betreffende het leegstandsregister. Een woning die is geïnventariseerd op de inventaris ongeschikt-onbewoonbaar door Wonen Vlaanderen wordt niet opgenomen in het leegstandsregister. 2. De inventarisdatum De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf de datum van de administratieve akte van de leegstand. 3. Wijze van opname in het leegstandsregister a. De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand overeenkomstig de bepalingen in boek 2, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister, op te sporen en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen. b. Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve akte waarin één of meerdere van de onderstaande indicaties wordt opgenomen: - ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister; - ontbreken van een aangifte als tweede verblijf; - vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning; - vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het bevolkingsregister; - vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie; - vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming; - vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten; - vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend; - onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden; - verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw; - dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd); - winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk, buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden, ) - onafgewerkte ruwbouw; - ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt; - langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als te huur of te koop ; - langdurig neergelaten rolluiken; - ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk; - uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus; - storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin; - woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld; - getuigenklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent, - Bij de genummerde administratieve akte wordt een fotodossier en een beschrijvend verslag met vermelding van de concrete elementen die de leegstand staven, toegevoegd. c. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand belaste ambtenaren bezitten de onderzoek-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. d. De zakelijk gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het leegstandsregister overeenkomstig de bepalingen in boek 2, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. De kennisgeving omvat zowel de administratieve akte als het beschrijvende verslag. Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de belasting worden vermeld.

Agendapunt nr.6: GOEDKEUREN VAN HET GECOORDINEERD AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LEIHOEKSTRAAT DE GEMEENTERAAD

Agendapunt nr.6: GOEDKEUREN VAN HET GECOORDINEERD AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LEIHOEKSTRAAT DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

VASTSTELLEN VAN DE BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN CURSUS 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN, ONTDEK HUN KRACHT!' IN DE BIBLIOTHEEK

VASTSTELLEN VAN DE BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN CURSUS 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN, ONTDEK HUN KRACHT!' IN DE BIBLIOTHEEK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 4 augustus 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Mechelsestraat - Goedkeuring (2017_CBS_04860)

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07424 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016

districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Merksem Zitting van 18 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD district Merksem Samenstelling de heer Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Agendapunt nr. 2: WIJZIGING VAN HET POLITIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET CONTAINERPARK EN DE AFVALOPHALINGEN DE GEMEENTERAAD

Agendapunt nr. 2: WIJZIGING VAN HET POLITIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET CONTAINERPARK EN DE AFVALOPHALINGEN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 MAART 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester-voorzitter, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN Gemeente Zelzate GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Artikel 1: - Er wordt

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

districtscollege Ekeren Zitting van 13 november 2012

districtscollege Ekeren Zitting van 13 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Ekeren Zitting van 13 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen Samenstelling De heer Ronny Kruyniers,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 3 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren; Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Reglement gemeentebelasting op leegstaande

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 6 oktober 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen op een gemeenteweg - Parkstraat - Goedkeuring (2017_CBS_06300)

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 11 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2017 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Filip

Nadere informatie

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 april 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 2 december 2016 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd 2016_CBS_07542 - Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Justus Lipisusstraat - Goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 7 maart 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid

Marc Devlieger, gemeenteraadslid UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie