HD-bord Handleiding versie 1.0 HANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HD-bord Handleiding versie 1.0 HANDLEIDING"

Transcriptie

1 HD-bord Handleiding versie 1.0 HANDLEIDING

2 Letop! Gebruikgeenscherpeofhardevoorwerpenophetoppervlakofframevanhetwhiteboard. Alleen uitwisbare interactieve whiteboards zijn beschrijfbaar met viltstiften (zoals de normale whiteboard markers). De andere whiteboards kunnen alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de elektronische pennen behorende bij het interactieve whiteboard. Het HD-bord is niet beschrijfbaar. Ermagzichgeensterkmagnetischveldindebuurtbevinden. Bijbevestigingaandemuur,moethetwhiteboardgoedaansluitentegendemuur. Trektijdenshetgebruikvanhetwhiteboardnietaandedata-aansluitingopdeseriëlepoort. Gebruikhetwhiteboardnietineenergstoffige,vochtigeofrokerigeruimte. Plaatsbijhetschrijvendeelektronischepenaltijdloodrechtophetwhiteboardenoefengeendruk uit. Symbolen Instructies:extrainstructiesvoorsoftware NB:hetoplossenenvermijdenvanmogelijkeproblementijdenshetgebruikvanhetwhiteboard. HandleidingHD-bord Pagina2

3 Inhoud Letop Symbolen Inhoud Introductie 4 Korteinleiding 4 Functies 4 Schematischoverzicht 5 Systeemvereisten 5 Beschrijvingwhiteboard 6 Functietoetsen 8 Installatie 9 Desoftwareuitvoeren 13 Functiesvandesoftware 16 Basisfunctiesvandesoftware 20 Bestandenaanmaken,openenenopslaan 20 Afdrukken 20 Meteenpentekeneninhettekengebied 20 Lijnenengeometrischevormentekenen 21 Tekstinvoeren 21 Afbeeldinginvoegen 21 Sjablooninvoegen 21 Dewissergebruiken 22 Objectbewerken 22 Opnieuwopmaken 24 Extratools 24 Externetoolsbeheren 25 Bibliotheekbeheren 25 Gebruikersbeheren 25 Probleemoplossing 26 Specificaties 28 HandleidingHD-bord Pagina3

4 Introductie Korteinleiding Het HD-bord is een combinatie van effectieve elektronische technologie, softwaretechnologie en internettechnologie en luidt een nieuwe generatie digitale educatieve hulpmiddelen in. Het brengt een revolutie teweeg in de eeuwenoude wereld van schoolborden en krijtjes. Het HD-bord is in feite een invoerapparaat voor de pc. Eenmaal aangesloten op projector en pc kunt u erop schrijven en tekenen, teksten en afbeeldingen bewerken, bestanden afdrukken en opslaan. Het wordt hèt hulpmiddel van de toekomstvoordeklas,voorvergaderingen,vooronderwijsopafstandenvoorhetuitwisselenvaninformatie. Functies Door toepassing van speciale technieken en geavanceerde en betrouwbare technologieën zoals elektromagnetischeinductieendigitallocatingontstaateeninteractieveomgevingvoorlesgevenenhet geven van presentaties. Het HD-bord wordt aangesloten op een pc en een projector en wordt ondersteunddoorspecialesoftware. Ubedientdepcmeteenelektronischepeninplaatsvanmetdemuis. Metdeelektronischepenkuntuschrijven,aantekeningenmaken,noteren,wissen,kopiëren,dupliceren, opnieuwopmakenenopslaan. Desoftwarekanwordenopgewaardeerdenuitgebreidenbiedtdanfunctieszoalsgedeeltelijkvergroten, gedeeltelijk bewerken, spotlight, opnieuw opmaken, kalligrafie-effect, camera, scherm en aangepast sjabloon. HetHD-bordbeschiktovereengrotenauwkeurigheid,eensnelleresponsetijdeneenhogegevoeligheid. De geavanceerde verwerkingsprocedures van dit apparaat leiden toteen veel betere reactiesnelheid en gevoeligheidinvergelijkingmetdrukgevoeligewhiteboardseninfrarood-ultrasoonwhiteboards. Andere uitstekende eigenschappen zijn een lage reflectie, hoge slijtvastheid, nauwkeurige focus, uitstekendprojectieweergaveendevriendelijkheidvoordeogen.ophetduurzamepaneelkanmaarliefst tienmiljoenkeerwordengeschreven. High-precision locating resolutie van maar liefst Het HD-bord kan overweg met normale lettertekensencijfers,maarookmetfijntekenwerk. MaaktgebruikvanonafhankelijkeIP-techniekenenzelfontwikkeldeproductietechnieken. HandleidingHD-bord Pagina4

5 Schematischoverzicht Systeemvereisten Minimaleconfiguratie Aanbevolenconfiguratie Hardwareconfiguratie PII450MHz 128MBRAM PIII800MHzofhoger Softwareconfiguratie Windows98SE,ME,2000,XP Windows2000,XP MicrosoftInternetExplorer6.0.0 MicrosoftInternetExplorer6.0.0 HandleidingHD-bord Pagina5

6 BeschrijvingHD-bord HD-bordmetvoedingviaUSB-poort II I 1 2 III I Schrijfgebied 1 Seriëlepoort II Functietoetsen 2 Voeding III Aansluitingen HandleidingHD-bord Pagina6

7 HandleidingHD-bord Pagina7 III II I HD-bordmetvoedingviaadapter I Schrijfgebied 1 Uitbreidingspoort(voordraadlozemodule) II Functietoetsen 2 Seriëlepoort III Aansluitingen 3 Voeding

8 Functietoetsen Besturing Tekenen Notities Oriëntatie Oriëntatie Oriëntatie Geeneffect NaarBesturing NaarBesturing NaarNotities NaarNotities Geeneffect Geeneffect Hoofdpagina Hoofdpagina Nieuwepaginaaanmaken Nieuwepagina aanmaken Nieuwepagina aanmaken Geeneffect Paginaomhoog Paginaomhoog Geeneffect Paginaomlaag Paginaomlaag NaarNotitiesengebruikNormalepen Normalepen Naar Notities en gebruik Transparante pen Transparantepen Normalepen Transparantepen Wisser Wisser Wisser Pagina sopnieuwopmaken Pagina sopnieuw opmaken Pagina sopnieuw opmaken Afdrukken Afdrukken Afdrukken Deplaatsvandefunctietoetsenkanpermodelverschillen.Ziehetbetreffendeproductvoormeer informatie. HandleidingHD-bord Pagina8

9 Installatie 1. HD-bordinstallerenenbevestigen Ophangmodel Kies een geschikte wand en maak de bevestigingsmiddelen vast volgens de afmeting van het interactieve whiteboard.hanghetinteractievewhiteboardvervolgensop.(installeeraltijdeerstdetray).zieookhet HD-bordinstallatieschema. Beugelmodel(debeugelszijnoptioneelleverbaar) Bevestigdebeugelsvolgenshetinstallatieschema.Hangvervolgenshetinteractievewhiteboardop.Zieook hetbeugelmodelinstallatieschema. 2. HD-bordaansluiten SluithetwhiteboardaanopdevoedingviadeUSB-poort VGA USB USB Rs232 kabel Projector HandleidingHD-bord Pagina9

10 SluithetHD-bordaanopdeseriëlepoortvandepc.Deadapterlevertdevoeding. VGA RS232 poort USB Rs232 kabel Electriciteit Transformer 1) BevestighetHD-bord. 2) SluithetHD-bordmetdeverbindingskabelaanopdepc. 3) SluitdevoedingskabelaanophetHD-bord. Projector HandleidingHD-bord Pagina10

11 SluitaanopdeUSB-poort.Deadapterlevertdevoeding. VGA USB USB Rs232 kabel Electriciteit Rs232 kabel voor HD-bord Transformer Projector 1) BevestighetHD-bord. 2) SluitverbindingskabelUSB2.0aanopdeRS232-kabel.HeteneuiteindeisvoordeUSB-poortvandepc enhetandereuiteindeisvoorhethd-bord. 3) SluitdevoedingskabelaanophetHD-bord. SchakelhetHD-bordendepcuittijdenshetaansluitenvanhetbord!!! HandleidingHD-bord Pagina11

12 3. Batterijinelektronischepenplaatsen Verwijderdedopvandependoordebeidedelenuitelkaartetrekken.Plaatsvervolgensdebatterijinde metalenhouder.schuifdepenweerinelkaar.depenisnuklaarvoorgebruik. 4. Softwareinstalleren 1) Plaatsdecd-rom"INTERACTIVEWHITEBOARDSOFTWARE"inhetcd-romstation. 2) KieshetjuistepadopuwpcendubbelklikopSetup.exe.Desetupwizardverschijnt.Volgstapvoorstap deaanwijzingenvoorhetinstallerenvandesoftware. /Chinese/setup.exe:Chineseversievanhetsetup-programma /English/setup.exe:Engelseversievanhetsetup-programma /Dutch/setup.exe:Nederlandseversievanhetsetup-programma 5. StuurprogrammavoorUSBCarrierModuleinstalleren.DitkanachterwegeblijvenalsdeUSB-poort nietwordtgebruikt. Plaats de cd-rom"usb Carrier module driver", ga naar USB2.0 TO RS 232 Cable PC/ en dubbelklik op FTDIUNIN.EXE(ditstuurprogrammakanwordengeconfigureerdviahetpadvanWin98\NT\Me\2000\XP)om desetupwizardtestarten.volgdestappen. Als u de USB Carrier Module gaat gebruiken, moet het stuurprogramma worden geïnstalleerd. Meestal zal Windows2000/XP/2003 de hardware automatisch herkennen, maar het is ook mogelijkdatuwordtgevraagdeenwillekeurigprogrammateinstalleren. 6. Verwijderen GainConfiguratieschermnaarSoftware,selecteerINTERACTIVEWHITEBOARD,klikopProgramma swijzigen ofverwijderen(ofplaatsdecd-romendubbelklikopsetup.exe)envolgdestappenindewizard. HandleidingHD-bord Pagina12

13 Desoftwareuitvoeren 1. Stuurprogrammavanhetinteractievewhiteboardstarten 1) Klik op Start" "Alle programma s" "WhiteBoard Software" "WHITEBOARD DRIVER" en start het stuurprogramma voor het whiteboard. Er verschijnt een pictogram in de statusbalk rechtsonder het bureaublad. 2) Klik op het pictogram nadat het HD-bord succesvol is aangesloten, selecteer Options in het popupmenuomdeinterfacevanhetbordtekiezen.selecteervervolgenshetjuistemodelbord(staatopeen labelopdeachterkantvanhetwhiteboard).zieookonderstaandeschermweergave. Als de melding Communication with board failed verschijnt, moet u controleren of de verbindingtussenhethd-bordendecomputergoedfunctioneert.controleervervolgensofhet HD-bord is ingeschakeld en of de aansluiting tussen het bord en de pc juist is. Klik na de controleophetpictogramvanhetinteractievewhiteboardenselecteer"reconnectwhiteboard" inhetpopup-menu. 2. Oriëntatievanhetinteractivewhiteboard 1) Klikmetdelinkermuisknopophetpictogramvanhetinteractievewhiteboardenselecteer Orientation in het popup-menu. De locating-interface van het bord verschijnt. Selecteer vervolgens de vereiste locating-stand(zieafbeeldinghieronder). HandleidingHD-bord Pagina13

14 2) Klik met de linkermuisknop op "Re-orientation". Nu verschijnt het popup-venster Orientation. Klik middenopdeknipperende"xx"metdeelektronischepen.klikophetvolgendepuntalsudaaromwordt gevraagd (er zijn zes oriëntatiepunten in totaal: linksboven, rechtsboven, rechtsonder, linksonder, middenbovenenmidden). Selecteer"Re-orientation"alsuhetHD-bordvoorheteerstinstalleertofalsdepositievande hardware(projectoreninteractievewhiteboard)isveranderd. De oriëntatie kan snel worden bepaald als u"previous re-orientation record" selecteert. Deze oriëntatieisnauwkeurigalsdepositievandehardwarenietisveranderd. Selecteer"defaultorientation"alsdeoriëntatienietnauwkeurighoefttezijn. 3. DeapplicatiesoftwarevanhetHD-bordstarten 1) Klikop Start" "Alleprogramma s" "WhiteBoardSoftware" "WhiteBoardSoftware"enstarthet programma.nuverschijnteeninlogvenster(zieonderstaandeafbeelding). HandleidingHD-bord Pagina14

15 2) Typuwgebruikersnaamenwachtwoordinenklikop"Login".(uwordtingelogdalsDefaultCommonUser alsudirectop Login klikt).destandaardadministratorisadministrator,hetwachtwoordisjulong(let op:inkleineletters). 3) NasuccesvolinloggenkomtuindefunctieBesturing. ZorgvooreengoedeverbindingtussenhetHD-bordendepcenzorgdathetstuurprogrammavan het bord actief is voordat de applicatiesoftware wordt gestart. De applicatie start anders misschiennietgoedop. HandleidingHD-bord Pagina15

16 Functiesvandesoftware DeapplicatiesoftwarevanhetHD-bordkentdriefuncties:Besturing,TekenenenNotities.Binnendefunctie Besturingzijnerverschillendegebruikersschermenenhulpmiddelen. Besturing De elektronische pen vervangt de muis en sommige handelingen kunnen hiermee op de pc worden uitgevoerd,netalsmeteenmuis.bijvoorbeeld:hetopenenvansoftwarezoalsword,excel,winzipenz.en hetdubbelklikkenomword-documententeopenenendergelijke. InonderstaandeafbeeldingzietudeschermindelingindefunctieBesturing ) ZwevendewerkbalkinBesturing 2) Knop"Positionshiftoffloatingbar".Doorteklikkenopdezeknopverplaatstudewerkbalknaarlinksof rechtsophetscherm. StandaardwerkbalkknoppenenhunfunctieinBesturing. Knop Beschrijving Functie/Instructie Besturing Tekenen Notities Nieuwepagina aanmaken PgUp DezeknopisgeselecteerdinBesturing.Alsudezeknopindruktbijandere functies,wordtover-geschakeldnaarbesturing. HetschermTekenenopenen. HetschermNotitiesopenen. Eennieuwepaginaaanmakenennaartekenenopvolledigschermgaan. Paginaomhoog;vergelijkbaarmetdeknopPageUpoptoetsenbord. HandleidingHD-bord Pagina16

17 PgDn Paginaomlaag;vergelijkbaarmetdeknopPageDownoptoetsenbord. Camera WerkbalkCameraopenen;degebruikerkanmeerderetypencapturesverwerken. Help Verkleinen/ uitbreiden Popup-menu Deonlinehelpopenen. DewerkbalkVerkleinen/Uitbreidenopenen. Hiermeeopentuhetuitgebreidegereedschapsmenu. Tekenen Deelektronischepenvervangtdemuisenkanookwordengebruiktvoorschrijven,tekenen,invoegenvan afbeeldingenenz.inhettekengedeeltebinnendefunctietekenen. InonderstaandeafbeeldingzietudeschermindelingindefunctieTekenen. 1) Hoofdmenubalk 2) Hoofdwerkbalk 3) Tekengebied;hierkuntuschrijvenentekenen 4) Voorbeeldbalk;ukuntkiezenuitdetabbladenpagina s,bibliotheekensjablonen. 5) Knop"Positionshift";klikhieropomdepositievanhetvoorbeeldteverschuiven. 6) AutoHide.Doordezeoptieaantevinkenwordtdevoorbeeldbalkautomatischverborgen. HandleidingHD-bord Pagina17

18 Notities Met de elektronische pen kunt u direct belangrijke zaken markeren of schrijven en tekenen in de functie Notities. DeindelingvanhetschermishetzelfdealsindefunctieBesturing,alleendeinhoudvandezwevende balkisanders(zieonderstaandeafbeelding). StandaardwerkbalkknoppenenhunfunctieinNotities. Knop Beschrijving Functie/Instructie Besturing Tekenen Objectselecteren Normalepen Transparantepen NaardefunctieBesturing. Voornormaaltekenen. Grafischeobjectenselecterenophuidigepaginavoorverplaatsen, roteren,in-/uitzoomenenz. Voorvrijtekenenopdepagina. Voorvrijtekenenennotitiesbijbelangrijkeonderdelen. Grafischeobjectenwissendiemetdetekenpenzijngemaakt Wisser (normalepen,transparantepen,borstelpen,plattepen).werktniet bijanderepennen. Geometrischeafbeeldingen Popup-selectiemenuvoorgeometrischevormen. Pendikte Kleur Lijndikteofranddiktevangeometrischevormeninstellen. Kleurvanhuidigetekenpeninstellen.Selecteer FillInColor voor hetvullenvangeometrischevormen. HandleidingHD-bord Pagina18

19 Transparantie Afbeeldingeninvoegen Nieuwepaginaaanmaken Paginaomhoog Paginaomlaag Ongedaanmaken Opnieuwuitvoeren Vergrootglas Filteren Camera Transparantievanhuidigetekeninginstellen;werktalleenmet transparantepen,geometrischevormen,invoegenvantekst,enz. Afbeeldingenuiteenbibliotheekofdocumentinvoegen. Eennieuwepaginaaanmaken. Paginaomhoog,werktalleenalservoorgaandepagina szijn. Paginaomlaag,werktalleenalservolgendepagina szijn. Delaatstehandelingongedaanmaken,werktalleenalsereen voorgaandehandelingis. Delaatstehandelingopnieuwuitvoeren,werktalleenalseen handelingongedaanisgemaakt. Bepaaldesectiesvandepaginavergroten. Voorhetweergevenvangefilterdeinhoudopeenpagina. MetdewerkbalkCamerakandegebruikerkanmeerderetypen screenshotsverwerken. Opnieuwopmaken Huidigepaginaopnieuwopmakeninclusiefallewijzigingen. Deknoppenindezwevendewerkbalkindedriegenoemdefunctieskunnendoordegebruiker worden aangepast. Druk met de elektronische pen op de knop en versleep deze naar de gewenste positie. Laat de elektronische pen vervolgens los. Zie de online Help voor meer informatie. HandleidingHD-bord Pagina19

20 Basisfunctiesvandesoftware Dit hoofdstuk beschrijft de basisfuncties van de software. Zie de online Help voor meer informatie. Bestandenaanmaken,openenenopslaan Maakeenleegbestandaan(eenspeciaalbestandsformaatvoorhetinteractievewhiteboard)omaluw schrijfwerkentekeningenopteslaan. Schrijfwerk en tekeningen kunnen als bestand op een lokaal station of ander opslagmedium worden opgeslagen zodat u deze in de toekomst weer kunt gebruiken(het bestandsformaat is een speciaal interactiefwhiteboard-formaat). Openeenbestanddoordubbelteklikkenopdebestandsnaam. Bestandenwordenstandaardopgeslagenalsinteractievewhiteboard.btx.Pagina sdiezijnopgemaaktals webpagina(*.htm)ofafbeeldingen(*.jpg*.png*.bmp)kunnenwordengeïmporteerd. Klikop File indemenubalkenselecteerdegewenstefunctieinhetsubmenu. Afdrukken Hetmenu File biedtfunctiesvoorschrijven,tekenen,invoegenvanafbeeldingenenopslaan,maarook voor het afdrukken van uw werk. Opties zijn o.a. het afdrukken van paginanummering, koptekst enzovoort. "PageNo"ishetaantalpagina sindefunctietekenenofnotities.ukuntkiezenuit1,2,4of6. De PageHeader kanbijvoorbeeldhetonderwerpvandespeechendenaamvandevoorzitter bevatten. Meteenpentekeneninhettekengebied DepenishetmeestgebruiktehulpmiddelomtekstentekeningenaantemakenophetHD-bord.Ditdoetu alsvolgt: 1) Selecteereenpen(keuzeuitnormalepen,borstelpen,transparantepen,plattepen) 2) Definieerdegewensteeigenschappenvandepen(o.a.kleur,dikte,transparantieenz.). 3) Gebruikdetekenpenvoorschrijven,tekenenendergelijkeinhettekengebied. U kunt foutieve handelingen ongedaan maken door op de knop"undo" te klikken tijdens het tekenenenschrijven,ofonjuistetekst/tekeningenverwijderenmetdewisser. Ukunttekstenafbeeldingenbewerken,bijvoorbeelddoordekleurendikteaantepassenenz. Selecteer een object dat moet worden bewerkt, klik op de knop Eigenschappen en stel de gewensteeigenschappenin. Strepenenlijnenkunnentransparantwordengemaakt,maaralleenmetdetransparantepen. HandleidingHD-bord Pagina20

21 Lijnenengeometrischevormentekenen Het programma bevat een groot aantal lijnstijlen en lijnvormen waarvan de eigenschappen kunnen wordenaangepast.degebruikerheefttallozemogelijkhedenomlijnentetekenenentebewerken. Hetprogrammabevateengrootaantalgeometrischevormenbijv.rechthoek,ellipsendriehoek.Hetis mogelijkhoekpunteneneigenschappenaantepassen.allegangbareoptieszijnaanwezig. Selecteereenlijntypeofgeometrischevormmetdeelektronischepenensleepdelijnofvormnaarinhet tekengedeelte. Tekstinvoeren Met deze functie kunt u tekst invoeren of kopiëren uit andere programma's en plakken op de huidige pagina. Klik op de knop"insert Text", plaats de elektronische pen op het interactieve whiteboard en maak een tekstkadervoorhetinvoerenvandetekst.voerdetekstinmeteensoftkeyboardofnormaaltoetsenbord. Klikmetdeelektronischepenbuitenhettekstvakomdeinvoervandezetekstaftesluiten. Ukuntdeeigenschappenvandeteksttijdenshetinvoerenopiedermomentaanpassenmetde werkbalk Eigenschappen. U kunt onder andere het lettertype, de tekengrootte, letterstijl, tekstkleuroftransparantieaanpassen. Afbeeldinginvoegen De software bevat een bibliotheek met verschillende typen afbeeldingen die u kunt invoegen op de huidigepagina. Ook afbeeldingen of bestanden van een lokale schijf of een ander opslagmedium kunnen worden ingevoegd.debestandsformatendiewordenondersteundzijn:*.jpg,*.bmp,*.png,*.wmf. Dubbelklikopeenafbeeldinginhettabblad"Gallery"indefunctieTekenen(ofsleepdezedirectnaarhet tekengebiedmetdeelektronischepen)endeafbeeldingwordtingevoegdopdehuidigepagina. Sjablooninvoegen Desoftwarebevateenbibliotheekmetverschillendetypensjablonendieukuntinvoegenopdehuidige pagina. Afbeeldingenofbestandenvaneenlokaleschijfofeenanderopslagmediumkunnenwordeningevoegd op de huidige pagina als achtergrond. De bestandsformaten die worden ondersteund zijn: *.jpg,*.bmp,*.png,*.wmf. Dubbelklikopeenafbeeldinginhettabblad"Template"indefunctieTekenen(ofsleepdezedirectnaarhet tekengebiedmetdeelektronischepen)enhetsjabloonwordtingevoegdopdehuidigepagina. HandleidingHD-bord Pagina21

22 Dewissergebruiken Dewisserwordtgebruiktvoorhetwissenvanobjectendiemetdepenzijngemaakt,o.a.:normalepen, transparante pen, borstelpen, platte pen. Werkt alleen bij objecten (lijnen, geometrische vormen, afbeeldingen,sjablonenenz.)diemetdepenzijngemaakt. Klik op "Eraser" en selecteer een geschikte wisser uit het popup-menu, beweeg voorzichtig met de elektronischepenheenenweeromhetbetreffendeobjectteverwijderen. Objectbewerken Elkobject(inclusieflijnen,tekens,geometrischevormen,afbeeldingenenz.)datisaangemaaktinhet tekengebiedkanwordenbewerkt.ditdoetualsvolgt: 1) Klikop"SelectObject"voorhetselecterenvaneenobjectdatuwiltbewerken. 2) Gebruikdeelektronischepenomeenobjectteselecterenennaareennieuwepositieteslepen. 3) Gametdeelektronischepennaareenvandegrepenvanhetobjectenversleepdegreeptotdatde gewenstegrootteisbereikt. 4) Ga met de elektronische pen naar het roteerpunt van het object en versleep het punt totdat de gewensterotatieisbereikt. 5) Gametdeelektronischepennaarhetaanpassingspuntvanhetobjectenversleephetpunttotdatde gewenstevormisbereikt. 6) Klikophetdriehoekjevooreenpopup-menuwaarmeediversebewerkingenophetobjectmogelijk zijn,bijv.kopiëren,knippen,plakken,dupliceren,wissen,groeperenenlaagaanpassing. 7) Bewerkdeeigenschappendooropdebetreffendeknopteklikkenindemenubalkofdewerkbalk. Schermmetgeselecteerdobject Roteerpunt 2. Popup-menu 3. Aanpassingspunt(alleenvoorgeometrischevormen) 4. Schaalpunt HandleidingHD-bord Pagina22

23 Hierondervindtueenlijstmetbewerkingen. Bewerkingen Pan Scale Rotate Copy Cut Paste Clone Delete Lock Group Ungroup Adjustlayer Functie/Instructie Objectenverslepen. Objectenvergrotenofverkleinen. Objectenroteren. Objectennaarklembordkopiëren. Objectennaarklembordkopiërenenorgineleobjectenverwijderen. Gekopieerdeofverwijderdeobjectenplakken. Geselecteerdeobjectenduplicerennaarklembordenplakken. Geselecteerdeobjectenwissen. Objectenoppaginavergrendelen. Tweeofmeergeselecteerdeobjectengroeperen. Gegroepeerdeobjectenongroeperen. Afbeeldingennaarvorenofachterenplaatsen. Overzichteigenschappenbewerken: Instructie: :bewerkbaar;x:nietbewerkbaar Bewerkbareobjecten Bewerkbareeigenschap Penbreedte Lijnstijl Lijnkleur Opvulkleur Transparantie Normalepen X X X Borstelpen X X X X Transparantepen X X Plattepen X X X HandleidingHD-bord Pagina23

24 Penbreedte Lijnstijl Lijnkleur Opvulkleur Transparantie Lijn X Geometrischevormen Tekst X X X Afbeelding X X X X X Sjabloon X X X X X Opnieuwopmaken Degebruikerkandehuidigeofeenspecifiekepaginaopnieuwopmaken. Klik op "Replay" of "View" "Replay Current Page"/" Replay Specific Pages " en maak de voorgaande handelingenopnieuwop. Als u tijdens het opmaken op Parameter Setting klikt, kunt u de opmaaksnelheid aanpassen. Of klik op Option (in menu) "Parameter Setting en stel de opmaaksnelheidin. Extratools Desoftwarekenteenaantalextratoolszoalsvergrootglas,screenshade,paginaverplaatsen,spotlight, camera,rekenmachine,softkeyboard.zieonderstaandetabelvoordebetreffendefunctie/instructie. Functie Camera Functie/Instructie Capturedeinhoudvanhetscherm.Inclusiefsectiecaptures,schermcaptures,objectcaptures enz. Screenshade Gefilterdeinhoudopeenpaginaaldannietweergeven. Magnifier MovePage Calculator Bepaaldesectiesvandepaginavergrotenmeteenvergrootglas. Dehuidigepaginanaarboven,beneden,linksofrechtsverplaatsen.(metnamenaarboven/ beneden) Rekenmachinevoorcalls-systeem. Softkeyboard Virtueeltoetsenbordwaarmeedegebruikerletterskantypenophetwhiteboard. SearchLight Heldereweergavevandelenvanpagina. HandleidingHD-bord Pagina24

25 Externetoolsbeheren Dezesoftwareheefteeninterfacevoorhetbeheervanexternetools,watbijzonderhandigisvoorhet ladenvanalgemeneapplicatiesoftwareofkleinetools. Zodradezesoftwarewordtgeladen,gaatunaarhetmenu"Tool"enkliktuopdebetreffendesoftware omdezeuittevoeren. Klik op"tool"(in menu)"other Tools", vervolgens op"add Tool"(in Extra tools beheren),"revise Tool", "DeleteTool"enandereknoppenvoorhetbeheervanapplicatiesoftware. Bibliotheekbeheren Ukuntafbeeldingenensjablonenbeherenentevensindelenmetdezesoftware. Gebruikersbeheren Iederegebruikerheefteeneigengebruikersnaamenwachtwoordenkandeinstellingenvandesoftware aanpassen.onderdelendiekunnenwordenaangepastzijno.a.dezwevendebalk,screenshadeenz. Klik op "Start" "Alle programma s" " Julong Educational Software" " INTERACTIVE WHITEBOARD V4.0" "Usermanagement"omhetgebruikersbeheertestarten. Destandaardinlognaamvandeadministratoris:Administrator,enhetwachtwoordis:julong. Alleengebruikersmetdestatusadministratorkunnengebruikersbeheren. Letophoofdlettersenkleinelettersindenaamenhetwachtwoord! HandleidingHD-bord Pagina25

26 Probleemoplossing 1. "Failed to verify the interactive electronic whiteboard, the program can't run further!" Controleer de verbindingtussenhethd-bordenpc. Controleer of de speciale verbindingskabel is gebruikt voor het HD-bord en of deze stevig is aangesloten. ControleerbijgebruikvandeUSB2.0enRS232kabelsofdezegoedopelkaarzijnaangeslotenmetde juisteverbindingskabel. ControleerofhetHD-bordisingeschakeld(degeleengroenelampjesopdestekkermoetenbranden). ControleerofdeseriëlepoortenCOM1totCOM4ingebruikzijnenwijseenvandezepoortentoeaan hetwhiteboard. ControleerofhetstuurprogrammavanhetHD-bordgoedisgeïnstalleerd. 2. Bijhetstartenvandesoftwareverschijntdemelding ErrorhappenwhenLoadingXMLFile. ControleeruwversievanInternetExplorerendoeeenupgradenaar6.0alsuwversie5.0oflageris. 3. SlechtseendeelvanhetHD-bordkanwordenbeschreven. Controleerofhetwhiteboardingesteldinhetstuurprogrammaovereenkomtmetuwwhiteboard. Controleerofdeoriëntatievanhetwhiteboardcorrectis. 4. SommigeoriëntatiepuntenvanhetHD-bordkunnennietwordengevonden. Controleerofinstellingenvoorlateraldeviationenverticaloffsetvandeprojectorcorrectzijn.Zorgdatde volledigeinhoudvanhetcomputerschermophetwhiteboardgeprojecteerdwordt. 5. Deelektronischepenkannietnormaalschrijven. Controleerdefunctie-instellingvandesoftware.DepenkanalleenschrijvenindefunctieTekenenof Notities,maarnietinBesturing. Druknietopdeelektronischpentijdenshetschrijven. Houddepuntvandepenzoloodrechtmogelijkophetwhiteboard. Houddepenniettekrampachtigvast. Controleerofdebatterijennogvolzijn.Zoniet,vervangze. 6. DeHD-bordsoftwareafsluiten Klikopdeknop"PopupMenu"opdezwevendewerkbalkenvervolgensop"Exit"inhetpopup-menu. Ukuntooknaar File gaanindemenubalken Exit kiezen. 7. Hetgeprojecteerdebeeldistrapeziumvormig. Misschienstaatdeprojectornietwaterpas.Alsdevoor-ofachterzijdehogerstaat,vervormthetbeeld naareentrapezium. Hetbeeldisvervormdalsueentrapeziumzietenmoetwordenaangepastnaarnormaal. Meestal kan dit op de projector of op afstand worden ingesteld, soms door een aanpassing van de hoogte-instelling.ziedehandleidingbijdeprojectorvoormeerinformatie. 26

27 Trapezium Rechthoek 8. Welktypeprojectorisgeschiktvoorhetinteractivewhiteboard? Deprojectormoetaandevolgendedriepuntenvoldoen: 1) Eenfrontprojector 2) Ondersteuningvanderesolutievandepc 3) Minimaal500lumen.Houdrekeningmetdeafmetingvanderuimte. 9. Deseriëlepoortisalbezet. Opeendesktopeneennotebookkaneenseriëlepoortwordentoegevoegd.Datkanoptweemanieren: Plaatseenseriëlepoortindepc(NB:meestaleenPCMCIApoortvooreennotebook) GebruikdespecialeverbindingskabelUSB2.0naarRS232omhetwhiteboardopdepcaantesluiten. 10. Kanikde25-pinsseriëlepoortgebruikeninplaatvande9-pinspoort? Ja,maaralleenalsueenadaptervan25-naar9-pinsgebruikt. 11. Watmoetikdoenalsikeenniet-uitwisbarekleurenpenopoliebasishebgebruiktophetHD-bord? Doeditnooit!!Mochtditperongeluktocheenkeergebeuren,reinigdanhetwhiteboardvoorzichtigmeteen katoenendoekjeenalcohol. 12. ReinigenvanhetHD-bord. Reinighetbordvoorzichtigmeteenschonevochtigedoek. Letop:wringdedoekgoeduit!Hetbordmagniettenatwordenenermaggeenwateraandezijkantnaar binnendringen. 27

28 Specificaties Hardwareplatform Besturingssysteem Interface Desktoppc,notebookpc Win98/Me/2000/XP/2003 RS-232C/USB Resolutie Baudrate Werkingsprincipe Functies Voeding Levensduurbatterijelektronischepen Omgevingstemperatuur Vermogen Draadlozeelektromagnetischeinductie Besturing/Tekenen/Notities Input:AC220V50HzOutputDC9V Verschillendalnaargelangbatterijtype;meestaldriemaandenvoor gangbarealkalinebatterijen. -20 C+55 C <7W 28

Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools

Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools De Easy Interactive Tools gebruiken Easy Interactive Tools is een speciale toepassing die deel uitmaakt van Easy Interactive Function. Met Easy Interactive

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Windows 8.1 Update stap voor stap

Windows 8.1 Update stap voor stap Windows 8.1 Update stap voor stap Windows 8.1 installeren en bijwerken BIOS, applicaties en stuurprogramma s bijwerken en Windows Update uitvoeren Selecteer het type installatie Windows 8.1 installeren

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

Presentatie Windows 7

Presentatie Windows 7 Presentatie Windows 7 Theun Bollema Januari 2011 Al doende leert men * We gaan in vogelvlucht het os windows 7 behandelen. * Het is omwille van de tijd onmogelijk om diep op de materie in te gaan aangezien

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, overgezet, verspreid of op enige wijze opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................... 2 INLEIDING................................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Hoofdvenster............................

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

ScanSnap Installatie & Instellingen

ScanSnap Installatie & Instellingen ScanSnap Installatie & Instellingen ScanSnap Hoofdstuk 1 - Inleiding Hoofdstuk 2 - Aan de slag 2.1 Verpakking verwijderen... 2 2.2 De software installeren... 4 2.2.1 Systeemvereisten... 4 2.3 Installatie...

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding

C6 Easy Imaging Total Computer Backup. Gebruikershandleiding C6 Easy Imaging Total Computer Backup Gebruikershandleiding Clickfree en het Clickfree-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Storage Appliance Corporation. Andere productnamen die in

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

AutoCAD Support Bulletin

AutoCAD Support Bulletin AutoCAD Support Bulletin Autocad driver installatie, lay-out, pen informatie, etc Plotten vanuit AutoCAD Printfiles maken vanuit AutoCAD was nooit zo simpel als nu. Met de introductie van AutoCAD 2000

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie