HD-bord Handleiding versie 1.0 HANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HD-bord Handleiding versie 1.0 HANDLEIDING"

Transcriptie

1 HD-bord Handleiding versie 1.0 HANDLEIDING

2 Letop! Gebruikgeenscherpeofhardevoorwerpenophetoppervlakofframevanhetwhiteboard. Alleen uitwisbare interactieve whiteboards zijn beschrijfbaar met viltstiften (zoals de normale whiteboard markers). De andere whiteboards kunnen alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de elektronische pennen behorende bij het interactieve whiteboard. Het HD-bord is niet beschrijfbaar. Ermagzichgeensterkmagnetischveldindebuurtbevinden. Bijbevestigingaandemuur,moethetwhiteboardgoedaansluitentegendemuur. Trektijdenshetgebruikvanhetwhiteboardnietaandedata-aansluitingopdeseriëlepoort. Gebruikhetwhiteboardnietineenergstoffige,vochtigeofrokerigeruimte. Plaatsbijhetschrijvendeelektronischepenaltijdloodrechtophetwhiteboardenoefengeendruk uit. Symbolen Instructies:extrainstructiesvoorsoftware NB:hetoplossenenvermijdenvanmogelijkeproblementijdenshetgebruikvanhetwhiteboard. HandleidingHD-bord Pagina2

3 Inhoud Letop Symbolen Inhoud Introductie 4 Korteinleiding 4 Functies 4 Schematischoverzicht 5 Systeemvereisten 5 Beschrijvingwhiteboard 6 Functietoetsen 8 Installatie 9 Desoftwareuitvoeren 13 Functiesvandesoftware 16 Basisfunctiesvandesoftware 20 Bestandenaanmaken,openenenopslaan 20 Afdrukken 20 Meteenpentekeneninhettekengebied 20 Lijnenengeometrischevormentekenen 21 Tekstinvoeren 21 Afbeeldinginvoegen 21 Sjablooninvoegen 21 Dewissergebruiken 22 Objectbewerken 22 Opnieuwopmaken 24 Extratools 24 Externetoolsbeheren 25 Bibliotheekbeheren 25 Gebruikersbeheren 25 Probleemoplossing 26 Specificaties 28 HandleidingHD-bord Pagina3

4 Introductie Korteinleiding Het HD-bord is een combinatie van effectieve elektronische technologie, softwaretechnologie en internettechnologie en luidt een nieuwe generatie digitale educatieve hulpmiddelen in. Het brengt een revolutie teweeg in de eeuwenoude wereld van schoolborden en krijtjes. Het HD-bord is in feite een invoerapparaat voor de pc. Eenmaal aangesloten op projector en pc kunt u erop schrijven en tekenen, teksten en afbeeldingen bewerken, bestanden afdrukken en opslaan. Het wordt hèt hulpmiddel van de toekomstvoordeklas,voorvergaderingen,vooronderwijsopafstandenvoorhetuitwisselenvaninformatie. Functies Door toepassing van speciale technieken en geavanceerde en betrouwbare technologieën zoals elektromagnetischeinductieendigitallocatingontstaateeninteractieveomgevingvoorlesgevenenhet geven van presentaties. Het HD-bord wordt aangesloten op een pc en een projector en wordt ondersteunddoorspecialesoftware. Ubedientdepcmeteenelektronischepeninplaatsvanmetdemuis. Metdeelektronischepenkuntuschrijven,aantekeningenmaken,noteren,wissen,kopiëren,dupliceren, opnieuwopmakenenopslaan. Desoftwarekanwordenopgewaardeerdenuitgebreidenbiedtdanfunctieszoalsgedeeltelijkvergroten, gedeeltelijk bewerken, spotlight, opnieuw opmaken, kalligrafie-effect, camera, scherm en aangepast sjabloon. HetHD-bordbeschiktovereengrotenauwkeurigheid,eensnelleresponsetijdeneenhogegevoeligheid. De geavanceerde verwerkingsprocedures van dit apparaat leiden toteen veel betere reactiesnelheid en gevoeligheidinvergelijkingmetdrukgevoeligewhiteboardseninfrarood-ultrasoonwhiteboards. Andere uitstekende eigenschappen zijn een lage reflectie, hoge slijtvastheid, nauwkeurige focus, uitstekendprojectieweergaveendevriendelijkheidvoordeogen.ophetduurzamepaneelkanmaarliefst tienmiljoenkeerwordengeschreven. High-precision locating resolutie van maar liefst Het HD-bord kan overweg met normale lettertekensencijfers,maarookmetfijntekenwerk. MaaktgebruikvanonafhankelijkeIP-techniekenenzelfontwikkeldeproductietechnieken. HandleidingHD-bord Pagina4

5 Schematischoverzicht Systeemvereisten Minimaleconfiguratie Aanbevolenconfiguratie Hardwareconfiguratie PII450MHz 128MBRAM PIII800MHzofhoger Softwareconfiguratie Windows98SE,ME,2000,XP Windows2000,XP MicrosoftInternetExplorer6.0.0 MicrosoftInternetExplorer6.0.0 HandleidingHD-bord Pagina5

6 BeschrijvingHD-bord HD-bordmetvoedingviaUSB-poort II I 1 2 III I Schrijfgebied 1 Seriëlepoort II Functietoetsen 2 Voeding III Aansluitingen HandleidingHD-bord Pagina6

7 HandleidingHD-bord Pagina7 III II I HD-bordmetvoedingviaadapter I Schrijfgebied 1 Uitbreidingspoort(voordraadlozemodule) II Functietoetsen 2 Seriëlepoort III Aansluitingen 3 Voeding

8 Functietoetsen Besturing Tekenen Notities Oriëntatie Oriëntatie Oriëntatie Geeneffect NaarBesturing NaarBesturing NaarNotities NaarNotities Geeneffect Geeneffect Hoofdpagina Hoofdpagina Nieuwepaginaaanmaken Nieuwepagina aanmaken Nieuwepagina aanmaken Geeneffect Paginaomhoog Paginaomhoog Geeneffect Paginaomlaag Paginaomlaag NaarNotitiesengebruikNormalepen Normalepen Naar Notities en gebruik Transparante pen Transparantepen Normalepen Transparantepen Wisser Wisser Wisser Pagina sopnieuwopmaken Pagina sopnieuw opmaken Pagina sopnieuw opmaken Afdrukken Afdrukken Afdrukken Deplaatsvandefunctietoetsenkanpermodelverschillen.Ziehetbetreffendeproductvoormeer informatie. HandleidingHD-bord Pagina8

9 Installatie 1. HD-bordinstallerenenbevestigen Ophangmodel Kies een geschikte wand en maak de bevestigingsmiddelen vast volgens de afmeting van het interactieve whiteboard.hanghetinteractievewhiteboardvervolgensop.(installeeraltijdeerstdetray).zieookhet HD-bordinstallatieschema. Beugelmodel(debeugelszijnoptioneelleverbaar) Bevestigdebeugelsvolgenshetinstallatieschema.Hangvervolgenshetinteractievewhiteboardop.Zieook hetbeugelmodelinstallatieschema. 2. HD-bordaansluiten SluithetwhiteboardaanopdevoedingviadeUSB-poort VGA USB USB Rs232 kabel Projector HandleidingHD-bord Pagina9

10 SluithetHD-bordaanopdeseriëlepoortvandepc.Deadapterlevertdevoeding. VGA RS232 poort USB Rs232 kabel Electriciteit Transformer 1) BevestighetHD-bord. 2) SluithetHD-bordmetdeverbindingskabelaanopdepc. 3) SluitdevoedingskabelaanophetHD-bord. Projector HandleidingHD-bord Pagina10

11 SluitaanopdeUSB-poort.Deadapterlevertdevoeding. VGA USB USB Rs232 kabel Electriciteit Rs232 kabel voor HD-bord Transformer Projector 1) BevestighetHD-bord. 2) SluitverbindingskabelUSB2.0aanopdeRS232-kabel.HeteneuiteindeisvoordeUSB-poortvandepc enhetandereuiteindeisvoorhethd-bord. 3) SluitdevoedingskabelaanophetHD-bord. SchakelhetHD-bordendepcuittijdenshetaansluitenvanhetbord!!! HandleidingHD-bord Pagina11

12 3. Batterijinelektronischepenplaatsen Verwijderdedopvandependoordebeidedelenuitelkaartetrekken.Plaatsvervolgensdebatterijinde metalenhouder.schuifdepenweerinelkaar.depenisnuklaarvoorgebruik. 4. Softwareinstalleren 1) Plaatsdecd-rom"INTERACTIVEWHITEBOARDSOFTWARE"inhetcd-romstation. 2) KieshetjuistepadopuwpcendubbelklikopSetup.exe.Desetupwizardverschijnt.Volgstapvoorstap deaanwijzingenvoorhetinstallerenvandesoftware. /Chinese/setup.exe:Chineseversievanhetsetup-programma /English/setup.exe:Engelseversievanhetsetup-programma /Dutch/setup.exe:Nederlandseversievanhetsetup-programma 5. StuurprogrammavoorUSBCarrierModuleinstalleren.DitkanachterwegeblijvenalsdeUSB-poort nietwordtgebruikt. Plaats de cd-rom"usb Carrier module driver", ga naar USB2.0 TO RS 232 Cable PC/ en dubbelklik op FTDIUNIN.EXE(ditstuurprogrammakanwordengeconfigureerdviahetpadvanWin98\NT\Me\2000\XP)om desetupwizardtestarten.volgdestappen. Als u de USB Carrier Module gaat gebruiken, moet het stuurprogramma worden geïnstalleerd. Meestal zal Windows2000/XP/2003 de hardware automatisch herkennen, maar het is ook mogelijkdatuwordtgevraagdeenwillekeurigprogrammateinstalleren. 6. Verwijderen GainConfiguratieschermnaarSoftware,selecteerINTERACTIVEWHITEBOARD,klikopProgramma swijzigen ofverwijderen(ofplaatsdecd-romendubbelklikopsetup.exe)envolgdestappenindewizard. HandleidingHD-bord Pagina12

13 Desoftwareuitvoeren 1. Stuurprogrammavanhetinteractievewhiteboardstarten 1) Klik op Start" "Alle programma s" "WhiteBoard Software" "WHITEBOARD DRIVER" en start het stuurprogramma voor het whiteboard. Er verschijnt een pictogram in de statusbalk rechtsonder het bureaublad. 2) Klik op het pictogram nadat het HD-bord succesvol is aangesloten, selecteer Options in het popupmenuomdeinterfacevanhetbordtekiezen.selecteervervolgenshetjuistemodelbord(staatopeen labelopdeachterkantvanhetwhiteboard).zieookonderstaandeschermweergave. Als de melding Communication with board failed verschijnt, moet u controleren of de verbindingtussenhethd-bordendecomputergoedfunctioneert.controleervervolgensofhet HD-bord is ingeschakeld en of de aansluiting tussen het bord en de pc juist is. Klik na de controleophetpictogramvanhetinteractievewhiteboardenselecteer"reconnectwhiteboard" inhetpopup-menu. 2. Oriëntatievanhetinteractivewhiteboard 1) Klikmetdelinkermuisknopophetpictogramvanhetinteractievewhiteboardenselecteer Orientation in het popup-menu. De locating-interface van het bord verschijnt. Selecteer vervolgens de vereiste locating-stand(zieafbeeldinghieronder). HandleidingHD-bord Pagina13

14 2) Klik met de linkermuisknop op "Re-orientation". Nu verschijnt het popup-venster Orientation. Klik middenopdeknipperende"xx"metdeelektronischepen.klikophetvolgendepuntalsudaaromwordt gevraagd (er zijn zes oriëntatiepunten in totaal: linksboven, rechtsboven, rechtsonder, linksonder, middenbovenenmidden). Selecteer"Re-orientation"alsuhetHD-bordvoorheteerstinstalleertofalsdepositievande hardware(projectoreninteractievewhiteboard)isveranderd. De oriëntatie kan snel worden bepaald als u"previous re-orientation record" selecteert. Deze oriëntatieisnauwkeurigalsdepositievandehardwarenietisveranderd. Selecteer"defaultorientation"alsdeoriëntatienietnauwkeurighoefttezijn. 3. DeapplicatiesoftwarevanhetHD-bordstarten 1) Klikop Start" "Alleprogramma s" "WhiteBoardSoftware" "WhiteBoardSoftware"enstarthet programma.nuverschijnteeninlogvenster(zieonderstaandeafbeelding). HandleidingHD-bord Pagina14

15 2) Typuwgebruikersnaamenwachtwoordinenklikop"Login".(uwordtingelogdalsDefaultCommonUser alsudirectop Login klikt).destandaardadministratorisadministrator,hetwachtwoordisjulong(let op:inkleineletters). 3) NasuccesvolinloggenkomtuindefunctieBesturing. ZorgvooreengoedeverbindingtussenhetHD-bordendepcenzorgdathetstuurprogrammavan het bord actief is voordat de applicatiesoftware wordt gestart. De applicatie start anders misschiennietgoedop. HandleidingHD-bord Pagina15

16 Functiesvandesoftware DeapplicatiesoftwarevanhetHD-bordkentdriefuncties:Besturing,TekenenenNotities.Binnendefunctie Besturingzijnerverschillendegebruikersschermenenhulpmiddelen. Besturing De elektronische pen vervangt de muis en sommige handelingen kunnen hiermee op de pc worden uitgevoerd,netalsmeteenmuis.bijvoorbeeld:hetopenenvansoftwarezoalsword,excel,winzipenz.en hetdubbelklikkenomword-documententeopenenendergelijke. InonderstaandeafbeeldingzietudeschermindelingindefunctieBesturing ) ZwevendewerkbalkinBesturing 2) Knop"Positionshiftoffloatingbar".Doorteklikkenopdezeknopverplaatstudewerkbalknaarlinksof rechtsophetscherm. StandaardwerkbalkknoppenenhunfunctieinBesturing. Knop Beschrijving Functie/Instructie Besturing Tekenen Notities Nieuwepagina aanmaken PgUp DezeknopisgeselecteerdinBesturing.Alsudezeknopindruktbijandere functies,wordtover-geschakeldnaarbesturing. HetschermTekenenopenen. HetschermNotitiesopenen. Eennieuwepaginaaanmakenennaartekenenopvolledigschermgaan. Paginaomhoog;vergelijkbaarmetdeknopPageUpoptoetsenbord. HandleidingHD-bord Pagina16

17 PgDn Paginaomlaag;vergelijkbaarmetdeknopPageDownoptoetsenbord. Camera WerkbalkCameraopenen;degebruikerkanmeerderetypencapturesverwerken. Help Verkleinen/ uitbreiden Popup-menu Deonlinehelpopenen. DewerkbalkVerkleinen/Uitbreidenopenen. Hiermeeopentuhetuitgebreidegereedschapsmenu. Tekenen Deelektronischepenvervangtdemuisenkanookwordengebruiktvoorschrijven,tekenen,invoegenvan afbeeldingenenz.inhettekengedeeltebinnendefunctietekenen. InonderstaandeafbeeldingzietudeschermindelingindefunctieTekenen. 1) Hoofdmenubalk 2) Hoofdwerkbalk 3) Tekengebied;hierkuntuschrijvenentekenen 4) Voorbeeldbalk;ukuntkiezenuitdetabbladenpagina s,bibliotheekensjablonen. 5) Knop"Positionshift";klikhieropomdepositievanhetvoorbeeldteverschuiven. 6) AutoHide.Doordezeoptieaantevinkenwordtdevoorbeeldbalkautomatischverborgen. HandleidingHD-bord Pagina17

18 Notities Met de elektronische pen kunt u direct belangrijke zaken markeren of schrijven en tekenen in de functie Notities. DeindelingvanhetschermishetzelfdealsindefunctieBesturing,alleendeinhoudvandezwevende balkisanders(zieonderstaandeafbeelding). StandaardwerkbalkknoppenenhunfunctieinNotities. Knop Beschrijving Functie/Instructie Besturing Tekenen Objectselecteren Normalepen Transparantepen NaardefunctieBesturing. Voornormaaltekenen. Grafischeobjectenselecterenophuidigepaginavoorverplaatsen, roteren,in-/uitzoomenenz. Voorvrijtekenenopdepagina. Voorvrijtekenenennotitiesbijbelangrijkeonderdelen. Grafischeobjectenwissendiemetdetekenpenzijngemaakt Wisser (normalepen,transparantepen,borstelpen,plattepen).werktniet bijanderepennen. Geometrischeafbeeldingen Popup-selectiemenuvoorgeometrischevormen. Pendikte Kleur Lijndikteofranddiktevangeometrischevormeninstellen. Kleurvanhuidigetekenpeninstellen.Selecteer FillInColor voor hetvullenvangeometrischevormen. HandleidingHD-bord Pagina18

19 Transparantie Afbeeldingeninvoegen Nieuwepaginaaanmaken Paginaomhoog Paginaomlaag Ongedaanmaken Opnieuwuitvoeren Vergrootglas Filteren Camera Transparantievanhuidigetekeninginstellen;werktalleenmet transparantepen,geometrischevormen,invoegenvantekst,enz. Afbeeldingenuiteenbibliotheekofdocumentinvoegen. Eennieuwepaginaaanmaken. Paginaomhoog,werktalleenalservoorgaandepagina szijn. Paginaomlaag,werktalleenalservolgendepagina szijn. Delaatstehandelingongedaanmaken,werktalleenalsereen voorgaandehandelingis. Delaatstehandelingopnieuwuitvoeren,werktalleenalseen handelingongedaanisgemaakt. Bepaaldesectiesvandepaginavergroten. Voorhetweergevenvangefilterdeinhoudopeenpagina. MetdewerkbalkCamerakandegebruikerkanmeerderetypen screenshotsverwerken. Opnieuwopmaken Huidigepaginaopnieuwopmakeninclusiefallewijzigingen. Deknoppenindezwevendewerkbalkindedriegenoemdefunctieskunnendoordegebruiker worden aangepast. Druk met de elektronische pen op de knop en versleep deze naar de gewenste positie. Laat de elektronische pen vervolgens los. Zie de online Help voor meer informatie. HandleidingHD-bord Pagina19

20 Basisfunctiesvandesoftware Dit hoofdstuk beschrijft de basisfuncties van de software. Zie de online Help voor meer informatie. Bestandenaanmaken,openenenopslaan Maakeenleegbestandaan(eenspeciaalbestandsformaatvoorhetinteractievewhiteboard)omaluw schrijfwerkentekeningenopteslaan. Schrijfwerk en tekeningen kunnen als bestand op een lokaal station of ander opslagmedium worden opgeslagen zodat u deze in de toekomst weer kunt gebruiken(het bestandsformaat is een speciaal interactiefwhiteboard-formaat). Openeenbestanddoordubbelteklikkenopdebestandsnaam. Bestandenwordenstandaardopgeslagenalsinteractievewhiteboard.btx.Pagina sdiezijnopgemaaktals webpagina(*.htm)ofafbeeldingen(*.jpg*.png*.bmp)kunnenwordengeïmporteerd. Klikop File indemenubalkenselecteerdegewenstefunctieinhetsubmenu. Afdrukken Hetmenu File biedtfunctiesvoorschrijven,tekenen,invoegenvanafbeeldingenenopslaan,maarook voor het afdrukken van uw werk. Opties zijn o.a. het afdrukken van paginanummering, koptekst enzovoort. "PageNo"ishetaantalpagina sindefunctietekenenofnotities.ukuntkiezenuit1,2,4of6. De PageHeader kanbijvoorbeeldhetonderwerpvandespeechendenaamvandevoorzitter bevatten. Meteenpentekeneninhettekengebied DepenishetmeestgebruiktehulpmiddelomtekstentekeningenaantemakenophetHD-bord.Ditdoetu alsvolgt: 1) Selecteereenpen(keuzeuitnormalepen,borstelpen,transparantepen,plattepen) 2) Definieerdegewensteeigenschappenvandepen(o.a.kleur,dikte,transparantieenz.). 3) Gebruikdetekenpenvoorschrijven,tekenenendergelijkeinhettekengebied. U kunt foutieve handelingen ongedaan maken door op de knop"undo" te klikken tijdens het tekenenenschrijven,ofonjuistetekst/tekeningenverwijderenmetdewisser. Ukunttekstenafbeeldingenbewerken,bijvoorbeelddoordekleurendikteaantepassenenz. Selecteer een object dat moet worden bewerkt, klik op de knop Eigenschappen en stel de gewensteeigenschappenin. Strepenenlijnenkunnentransparantwordengemaakt,maaralleenmetdetransparantepen. HandleidingHD-bord Pagina20

21 Lijnenengeometrischevormentekenen Het programma bevat een groot aantal lijnstijlen en lijnvormen waarvan de eigenschappen kunnen wordenaangepast.degebruikerheefttallozemogelijkhedenomlijnentetekenenentebewerken. Hetprogrammabevateengrootaantalgeometrischevormenbijv.rechthoek,ellipsendriehoek.Hetis mogelijkhoekpunteneneigenschappenaantepassen.allegangbareoptieszijnaanwezig. Selecteereenlijntypeofgeometrischevormmetdeelektronischepenensleepdelijnofvormnaarinhet tekengedeelte. Tekstinvoeren Met deze functie kunt u tekst invoeren of kopiëren uit andere programma's en plakken op de huidige pagina. Klik op de knop"insert Text", plaats de elektronische pen op het interactieve whiteboard en maak een tekstkadervoorhetinvoerenvandetekst.voerdetekstinmeteensoftkeyboardofnormaaltoetsenbord. Klikmetdeelektronischepenbuitenhettekstvakomdeinvoervandezetekstaftesluiten. Ukuntdeeigenschappenvandeteksttijdenshetinvoerenopiedermomentaanpassenmetde werkbalk Eigenschappen. U kunt onder andere het lettertype, de tekengrootte, letterstijl, tekstkleuroftransparantieaanpassen. Afbeeldinginvoegen De software bevat een bibliotheek met verschillende typen afbeeldingen die u kunt invoegen op de huidigepagina. Ook afbeeldingen of bestanden van een lokale schijf of een ander opslagmedium kunnen worden ingevoegd.debestandsformatendiewordenondersteundzijn:*.jpg,*.bmp,*.png,*.wmf. Dubbelklikopeenafbeeldinginhettabblad"Gallery"indefunctieTekenen(ofsleepdezedirectnaarhet tekengebiedmetdeelektronischepen)endeafbeeldingwordtingevoegdopdehuidigepagina. Sjablooninvoegen Desoftwarebevateenbibliotheekmetverschillendetypensjablonendieukuntinvoegenopdehuidige pagina. Afbeeldingenofbestandenvaneenlokaleschijfofeenanderopslagmediumkunnenwordeningevoegd op de huidige pagina als achtergrond. De bestandsformaten die worden ondersteund zijn: *.jpg,*.bmp,*.png,*.wmf. Dubbelklikopeenafbeeldinginhettabblad"Template"indefunctieTekenen(ofsleepdezedirectnaarhet tekengebiedmetdeelektronischepen)enhetsjabloonwordtingevoegdopdehuidigepagina. HandleidingHD-bord Pagina21

22 Dewissergebruiken Dewisserwordtgebruiktvoorhetwissenvanobjectendiemetdepenzijngemaakt,o.a.:normalepen, transparante pen, borstelpen, platte pen. Werkt alleen bij objecten (lijnen, geometrische vormen, afbeeldingen,sjablonenenz.)diemetdepenzijngemaakt. Klik op "Eraser" en selecteer een geschikte wisser uit het popup-menu, beweeg voorzichtig met de elektronischepenheenenweeromhetbetreffendeobjectteverwijderen. Objectbewerken Elkobject(inclusieflijnen,tekens,geometrischevormen,afbeeldingenenz.)datisaangemaaktinhet tekengebiedkanwordenbewerkt.ditdoetualsvolgt: 1) Klikop"SelectObject"voorhetselecterenvaneenobjectdatuwiltbewerken. 2) Gebruikdeelektronischepenomeenobjectteselecterenennaareennieuwepositieteslepen. 3) Gametdeelektronischepennaareenvandegrepenvanhetobjectenversleepdegreeptotdatde gewenstegrootteisbereikt. 4) Ga met de elektronische pen naar het roteerpunt van het object en versleep het punt totdat de gewensterotatieisbereikt. 5) Gametdeelektronischepennaarhetaanpassingspuntvanhetobjectenversleephetpunttotdatde gewenstevormisbereikt. 6) Klikophetdriehoekjevooreenpopup-menuwaarmeediversebewerkingenophetobjectmogelijk zijn,bijv.kopiëren,knippen,plakken,dupliceren,wissen,groeperenenlaagaanpassing. 7) Bewerkdeeigenschappendooropdebetreffendeknopteklikkenindemenubalkofdewerkbalk. Schermmetgeselecteerdobject Roteerpunt 2. Popup-menu 3. Aanpassingspunt(alleenvoorgeometrischevormen) 4. Schaalpunt HandleidingHD-bord Pagina22

23 Hierondervindtueenlijstmetbewerkingen. Bewerkingen Pan Scale Rotate Copy Cut Paste Clone Delete Lock Group Ungroup Adjustlayer Functie/Instructie Objectenverslepen. Objectenvergrotenofverkleinen. Objectenroteren. Objectennaarklembordkopiëren. Objectennaarklembordkopiërenenorgineleobjectenverwijderen. Gekopieerdeofverwijderdeobjectenplakken. Geselecteerdeobjectenduplicerennaarklembordenplakken. Geselecteerdeobjectenwissen. Objectenoppaginavergrendelen. Tweeofmeergeselecteerdeobjectengroeperen. Gegroepeerdeobjectenongroeperen. Afbeeldingennaarvorenofachterenplaatsen. Overzichteigenschappenbewerken: Instructie: :bewerkbaar;x:nietbewerkbaar Bewerkbareobjecten Bewerkbareeigenschap Penbreedte Lijnstijl Lijnkleur Opvulkleur Transparantie Normalepen X X X Borstelpen X X X X Transparantepen X X Plattepen X X X HandleidingHD-bord Pagina23

24 Penbreedte Lijnstijl Lijnkleur Opvulkleur Transparantie Lijn X Geometrischevormen Tekst X X X Afbeelding X X X X X Sjabloon X X X X X Opnieuwopmaken Degebruikerkandehuidigeofeenspecifiekepaginaopnieuwopmaken. Klik op "Replay" of "View" "Replay Current Page"/" Replay Specific Pages " en maak de voorgaande handelingenopnieuwop. Als u tijdens het opmaken op Parameter Setting klikt, kunt u de opmaaksnelheid aanpassen. Of klik op Option (in menu) "Parameter Setting en stel de opmaaksnelheidin. Extratools Desoftwarekenteenaantalextratoolszoalsvergrootglas,screenshade,paginaverplaatsen,spotlight, camera,rekenmachine,softkeyboard.zieonderstaandetabelvoordebetreffendefunctie/instructie. Functie Camera Functie/Instructie Capturedeinhoudvanhetscherm.Inclusiefsectiecaptures,schermcaptures,objectcaptures enz. Screenshade Gefilterdeinhoudopeenpaginaaldannietweergeven. Magnifier MovePage Calculator Bepaaldesectiesvandepaginavergrotenmeteenvergrootglas. Dehuidigepaginanaarboven,beneden,linksofrechtsverplaatsen.(metnamenaarboven/ beneden) Rekenmachinevoorcalls-systeem. Softkeyboard Virtueeltoetsenbordwaarmeedegebruikerletterskantypenophetwhiteboard. SearchLight Heldereweergavevandelenvanpagina. HandleidingHD-bord Pagina24

25 Externetoolsbeheren Dezesoftwareheefteeninterfacevoorhetbeheervanexternetools,watbijzonderhandigisvoorhet ladenvanalgemeneapplicatiesoftwareofkleinetools. Zodradezesoftwarewordtgeladen,gaatunaarhetmenu"Tool"enkliktuopdebetreffendesoftware omdezeuittevoeren. Klik op"tool"(in menu)"other Tools", vervolgens op"add Tool"(in Extra tools beheren),"revise Tool", "DeleteTool"enandereknoppenvoorhetbeheervanapplicatiesoftware. Bibliotheekbeheren Ukuntafbeeldingenensjablonenbeherenentevensindelenmetdezesoftware. Gebruikersbeheren Iederegebruikerheefteeneigengebruikersnaamenwachtwoordenkandeinstellingenvandesoftware aanpassen.onderdelendiekunnenwordenaangepastzijno.a.dezwevendebalk,screenshadeenz. Klik op "Start" "Alle programma s" " Julong Educational Software" " INTERACTIVE WHITEBOARD V4.0" "Usermanagement"omhetgebruikersbeheertestarten. Destandaardinlognaamvandeadministratoris:Administrator,enhetwachtwoordis:julong. Alleengebruikersmetdestatusadministratorkunnengebruikersbeheren. Letophoofdlettersenkleinelettersindenaamenhetwachtwoord! HandleidingHD-bord Pagina25

26 Probleemoplossing 1. "Failed to verify the interactive electronic whiteboard, the program can't run further!" Controleer de verbindingtussenhethd-bordenpc. Controleer of de speciale verbindingskabel is gebruikt voor het HD-bord en of deze stevig is aangesloten. ControleerbijgebruikvandeUSB2.0enRS232kabelsofdezegoedopelkaarzijnaangeslotenmetde juisteverbindingskabel. ControleerofhetHD-bordisingeschakeld(degeleengroenelampjesopdestekkermoetenbranden). ControleerofdeseriëlepoortenCOM1totCOM4ingebruikzijnenwijseenvandezepoortentoeaan hetwhiteboard. ControleerofhetstuurprogrammavanhetHD-bordgoedisgeïnstalleerd. 2. Bijhetstartenvandesoftwareverschijntdemelding ErrorhappenwhenLoadingXMLFile. ControleeruwversievanInternetExplorerendoeeenupgradenaar6.0alsuwversie5.0oflageris. 3. SlechtseendeelvanhetHD-bordkanwordenbeschreven. Controleerofhetwhiteboardingesteldinhetstuurprogrammaovereenkomtmetuwwhiteboard. Controleerofdeoriëntatievanhetwhiteboardcorrectis. 4. SommigeoriëntatiepuntenvanhetHD-bordkunnennietwordengevonden. Controleerofinstellingenvoorlateraldeviationenverticaloffsetvandeprojectorcorrectzijn.Zorgdatde volledigeinhoudvanhetcomputerschermophetwhiteboardgeprojecteerdwordt. 5. Deelektronischepenkannietnormaalschrijven. Controleerdefunctie-instellingvandesoftware.DepenkanalleenschrijvenindefunctieTekenenof Notities,maarnietinBesturing. Druknietopdeelektronischpentijdenshetschrijven. Houddepuntvandepenzoloodrechtmogelijkophetwhiteboard. Houddepenniettekrampachtigvast. Controleerofdebatterijennogvolzijn.Zoniet,vervangze. 6. DeHD-bordsoftwareafsluiten Klikopdeknop"PopupMenu"opdezwevendewerkbalkenvervolgensop"Exit"inhetpopup-menu. Ukuntooknaar File gaanindemenubalken Exit kiezen. 7. Hetgeprojecteerdebeeldistrapeziumvormig. Misschienstaatdeprojectornietwaterpas.Alsdevoor-ofachterzijdehogerstaat,vervormthetbeeld naareentrapezium. Hetbeeldisvervormdalsueentrapeziumzietenmoetwordenaangepastnaarnormaal. Meestal kan dit op de projector of op afstand worden ingesteld, soms door een aanpassing van de hoogte-instelling.ziedehandleidingbijdeprojectorvoormeerinformatie. 26

27 Trapezium Rechthoek 8. Welktypeprojectorisgeschiktvoorhetinteractivewhiteboard? Deprojectormoetaandevolgendedriepuntenvoldoen: 1) Eenfrontprojector 2) Ondersteuningvanderesolutievandepc 3) Minimaal500lumen.Houdrekeningmetdeafmetingvanderuimte. 9. Deseriëlepoortisalbezet. Opeendesktopeneennotebookkaneenseriëlepoortwordentoegevoegd.Datkanoptweemanieren: Plaatseenseriëlepoortindepc(NB:meestaleenPCMCIApoortvooreennotebook) GebruikdespecialeverbindingskabelUSB2.0naarRS232omhetwhiteboardopdepcaantesluiten. 10. Kanikde25-pinsseriëlepoortgebruikeninplaatvande9-pinspoort? Ja,maaralleenalsueenadaptervan25-naar9-pinsgebruikt. 11. Watmoetikdoenalsikeenniet-uitwisbarekleurenpenopoliebasishebgebruiktophetHD-bord? Doeditnooit!!Mochtditperongeluktocheenkeergebeuren,reinigdanhetwhiteboardvoorzichtigmeteen katoenendoekjeenalcohol. 12. ReinigenvanhetHD-bord. Reinighetbordvoorzichtigmeteenschonevochtigedoek. Letop:wringdedoekgoeduit!Hetbordmagniettenatwordenenermaggeenwateraandezijkantnaar binnendringen. 27

28 Specificaties Hardwareplatform Besturingssysteem Interface Desktoppc,notebookpc Win98/Me/2000/XP/2003 RS-232C/USB Resolutie Baudrate Werkingsprincipe Functies Voeding Levensduurbatterijelektronischepen Omgevingstemperatuur Vermogen Draadlozeelektromagnetischeinductie Besturing/Tekenen/Notities Input:AC220V50HzOutputDC9V Verschillendalnaargelangbatterijtype;meestaldriemaandenvoor gangbarealkalinebatterijen. -20 C+55 C <7W 28

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord.

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord. Workshop 1 Smartboard training Het SMART Board starten 1 Zorg ervoor dat het Smartboard en de projector zijn aangesloten op de computer: a. verbind je laptop met de beamerkabel of VGA kabel met het smartboard.

Nadere informatie

Activinspire +Inhoud o Gebruik pen 3 o kalibreren van het bord 4 o schermindeling en benamingen Active Inspire 5 o Dashboard 6 o Hoofdgereedschapspalet 6 o Hoofdpalet 7 o De software starten 8 o De software

Nadere informatie

SMART Ink 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC OS X-BESTURINGSSYSTEMEN

SMART Ink 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC OS X-BESTURINGSSYSTEMEN SMART Ink 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAC OS X-BESTURINGSSYSTEMEN Kennisgeving handelsmerk SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi

Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi Gebruikershandleiding Epson multimedia projector EB-595Wi Algemene tips: - Gebruik geen whiteboard stiften op het middenbord, maar alleen de bijgeleverde digitale pennen. - Bedien de beamer alleen via

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive. Versie 1.1 LW 090307

KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive. Versie 1.1 LW 090307 KORTE HANDLEIDING e-beam/e-board Interactive Versie 1.1 LW 090307 Index: 1. Uitleg van de Styluspen 2. Toolcirkel 3. Scrapbookcirkel 4. Scrapbook menubalk 7. Scrapbook Masterpage instellen 13. Scrapbook

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Image Software Gebruikers handleiding - Nederlands

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Image Software Gebruikers handleiding - Nederlands Podium View TM 2.0 Visual Presenter Image Software Gebruikers handleiding - Nederlands Inhoudstabel 1. Introductie... 2 2. Systeemvereisten... 2 3. Podium View installeren... 3 4. Verbinding met de hardware...

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

SMART Ink 3.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OS X-BESTURINGSSYSTEMEN

SMART Ink 3.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OS X-BESTURINGSSYSTEMEN SMART Ink 3.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OS X-BESTURINGSSYSTEMEN Kennisgeving handelsmerk SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows Vista 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter

Nadere informatie

Snelle Installatiehandleiding

Snelle Installatiehandleiding USB NAAR SERIËLE OMVORMER Snelle Installatiehandleiding (DA-70146-BA) Hartelijk dank voor de aanschaf van de DIGITUS USB naar seriële omvormer Stap 1: Plaats het cd-besturingsprogramma van dit product

Nadere informatie

Handleiding ENO digitaal bord

Handleiding ENO digitaal bord Handleiding ENO digitaal bord 1. Polyvision 2. Twee in één 3. Werking en maakproces 4. Benodigdheden De pen Usb adapter of interne bluetooth radio Het stuurprogramma Magnetische pictogramstrip Configuratie

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Neem een half uurtje de tijd om uw systeem te installeren, vóórdat u Digital Class TM begint te gebruiken. SNELLE HANDLEIDING. van

Neem een half uurtje de tijd om uw systeem te installeren, vóórdat u Digital Class TM begint te gebruiken. SNELLE HANDLEIDING. van Neem een half uurtje de tijd om uw systeem te installeren, vóórdat u Digital Class TM begint te gebruiken. SNELLE HANDLEIDING van Inhoudstafel van de Snelle Handleiding 1. Onderdelen van uw Digital Class-pakket...

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

SMART Notebook Software leren kennen

SMART Notebook Software leren kennen SMART Notebook Software leren kennen Versie 10 van de SMART Notebook Software Voor het Windows -besturingssysteem VSV Nederland BV Duwboot 91, postbus 494, NL-3990 GG Houten www.vsvint.nl T +31 30 637

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows XP 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter op

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten 19 Base Station via TCP/IP 0213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het RF-II Base Station aansluiten op het netwerk... 4 Het RF-II

Nadere informatie

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

Installatie Today s Pro

Installatie Today s Pro Installatie Today s Pro Ga je voor de eerste keer met Today s Pro aan de slag, heb je een nieuwe computer aangeschaft, of wil je Today s Pro gewoon opnieuw installeren? In deze instructie lees je hoe je

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

Ladibug TM 2.0 Document Camera Image software Gebruikershandleiding

Ladibug TM 2.0 Document Camera Image software Gebruikershandleiding Ladibug TM 2.0 Document Camera Image software Gebruikershandleiding Inhoudstabel 1. Introductie... 2 2. Systeemvereisten... 2 3. Ladibug installeren... 3 4. Verbinden met de hardware... 8 5. Beginnen met

Nadere informatie

Basiscursus PC-gebruik

Basiscursus PC-gebruik Basiscursus PC-gebruik WINDOWS 7, WORD 2010, IE8 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: augustus 2010 ISBN: 978 90 460 0616 0 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 1 6 0 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.)

Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.) Insert % Shift Beknopte handleiding Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.) Garantiekaart D1 etikettencassette warranty card

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools

Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools De Easy Interactive Tools gebruiken Easy Interactive Tools is een speciale toepassing die deel uitmaakt van Easy Interactive Function. Met Easy Interactive

Nadere informatie

Office Aantekeningen workshop Office 2010 tijdens de afdelingsvergadering vwo op dinsdag 8 november 2011.

Office Aantekeningen workshop Office 2010 tijdens de afdelingsvergadering vwo op dinsdag 8 november 2011. Office 2010 Aantekeningen workshop Office 2010 tijdens de afdelingsvergadering vwo op dinsdag 8 november 2011. Werkbalk snelle toegang...1 Het lint...1 Bestand Opties Lint aanpassen...2 Altijd opslaan

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

2. Uw digitale fotocamera en de computer

2. Uw digitale fotocamera en de computer 67 2. Uw digitale fotocamera en de computer Fotograferen met een digitale fotocamera is vandaag de dag erg populair. Het voordeel van een digitale camera is dat u de foto s direct kunt bekijken op uw camera.

Nadere informatie

Google Documenten: openen, maken, bewerken en afdrukken

Google Documenten: openen, maken, bewerken en afdrukken Google Documenten: openen, maken, bewerken en afdrukken Er zijn verschillende soorten Google Documenten: tekstdocumenten, spreadsheets, presentaties, tekeningen en formulieren. We laten aan de hand van

Nadere informatie

Hollands. De produktie voorziet u van een kwalitatief hoogstaande oplossing. Inleiding. Veiligheidsinformatie

Hollands. De produktie voorziet u van een kwalitatief hoogstaande oplossing. Inleiding. Veiligheidsinformatie Tablet Inleiding De produktie voorziet u van een kwalitatief hoogstaande oplossing voor schrijven en tekenen. Is het gemakkelijker interactief te werken met uw computer en creatiever werk te verrichten.

Nadere informatie

Leesmij-bestand voor Philips CamSuite 2.0

Leesmij-bestand voor Philips CamSuite 2.0 Leesmij-bestand voor Philips CamSuite 2.0 Doel: de nieuwe software, Philips CamSuite 2.0, gebruiken om de webcamfuncties te kunnen gebruiken. Met Philips CamSuite 2.0 hebt u snel toegang tot de meestgebruikte

Nadere informatie

Windows 8.1 Update stap voor stap

Windows 8.1 Update stap voor stap Windows 8.1 Update stap voor stap Windows 8.1 installeren en bijwerken BIOS, applicaties en stuurprogramma s bijwerken en Windows Update uitvoeren Selecteer het type installatie Windows 8.1 installeren

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING PJ-6/PJ-66 Mobiele printer Versie 0 DUT Inleiding De modellen PJ-6 en PJ-66 (met Bluetooth) zijn mobiele printers van Brother die compatibel zijn met allerlei Windows

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

USB Tablet. Installatiegids

USB Tablet. Installatiegids USB Tablet Installatiegids Inhoudsopgave Inleiding...3 Kenmerken...3 Veiligheidsinstructies...4 Controleer de inhoud van de verpakking...4 Hoofdstuk 1: Installatie...5 Software...5 Installatieprocedure:...5

Nadere informatie

bla bla Documenten Gebruikershandleiding

bla bla Documenten Gebruikershandleiding bla bla Documenten Gebruikershandleiding Documenten Documenten: Gebruikershandleiding publicatie datum vrijdag, 06. februari 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

Prowise Laurent De Backer Robby Louwagie Tibo Minne Vives Brugge

Prowise Laurent De Backer Robby Louwagie Tibo Minne Vives Brugge Prowise 15.03.2017 Laurent De Backer Robby Louwagie Tibo Minne Vives Brugge 1 INLEIDING VAN JE CURSUS Samen werken aan optimaal digitaal onderwijs! Het grote verschil met een gewoon krijtbord is, de mogelijkheid

Nadere informatie

Powerpoint 2013 Snelstartgids

Powerpoint 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft Powerpoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Pagina 1 van 9 Aan de slag Wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van software 2 2. Communicatie tussen de PC en de logger 3 3. Programmeren van de logger 3 3.1 Algemene instellingen 3 3.2

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

Handleiding EasyCap Video adapter:

Handleiding EasyCap Video adapter: Handleiding EasyCap Video adapter: Gefeliciteerd met uw aankoop! U kunt nu al uw oude video banden digitaal opslaan en bewerken. De EasyCAP Video adapter kan hoge kwaliteit video beelden en audio geluid

Nadere informatie

HOW-TO GUIDE: Installatie van de Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO GUIDE: Een "vingerafdruk" van uw apparaat maken op een USB-opslagapparaat?

HOW-TO GUIDE: Installatie van de Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO GUIDE: Een vingerafdruk van uw apparaat maken op een USB-opslagapparaat? HOW-TO GUIDE: Installatie van de Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO GUIDE: Een "vingerafdruk" van uw apparaat maken op een USB-opslagapparaat? HOW-TO GUIDE: Gebruik van uw Renault Media Nav Toolbox? HOW-TO

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Gebruiksaanwijzing voor de DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Gebruiksaanwijzing voor de DS150E 1 INHOUD Hoofdonderdelen...3 Installatie....5 Configuratie Bluetooth...26 Diagnostisch programma...39 Schrijven naar ECU (OBD)...86 Scannen...89 Onderhoudsgeschiedenis...94

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Handleiding in stappen. Hoe bewerk ik een groepspagina?

Handleiding in stappen. Hoe bewerk ik een groepspagina? Handleiding in stappen Hoe bewerk ik een groepspagina? versie 1.1 - februari 2015 Stap A - Naar alle pagina s Stap B - Uw groepspagina zoeken Stap C - Titel en werkbalk Stap D - Schrijven Stap E - Woorden

Nadere informatie

Office 2010 is in vele opzichten niet meer te vergelijken

Office 2010 is in vele opzichten niet meer te vergelijken Het nieuwe smoeltje van Office 2010 Otto Slijkhuis Office 2010 is in vele opzichten niet meer te vergelijken met Office 97. In 1996 werd Office 97 geïntroduceerd met als intern versienummer 8. Nu 13 jaar

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

De Leerkrachtassistent bestaat uit twee onderdelen: het Digimenu en de Modellentool. Het programma opent in het Digimenu.

De Leerkrachtassistent bestaat uit twee onderdelen: het Digimenu en de Modellentool. Het programma opent in het Digimenu. Gebruikershandleiding Leerkrachtassistent Wizwijs De Leerkrachtassistent Wizwijs is software voor het digitale schoolbord. Met dit programma kunt u uw rekenlessen efficiënt organiseren en aantrekkelijker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2.

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion. Lees deze

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Publisher Handleiding

Publisher Handleiding Publisher 2010 Handleiding Inhoud 1. Wat is Publisher?... 1 2. Openen 2.1 Publisher starten... 2 2.2 Een nieuw document openen... 2 2.3 Een bestaand document openen... 3 3. Opslaan 3.1 Een document opslaan...

Nadere informatie