Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Opnameprotocol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Opnameprotocol"

Transcriptie

1 Dit opnameprotocol mag niet nog niet gebruikt worden voor het bepalen van de Energie-index. Concept is bedoeld om partijen alvast te informeren. Naar verwachting zal dit protocol per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Opnameprotocol Energieprestatiecertificaat woningen op basis van het Nader Voorschrift Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

2 6 OPNAMEPROTOCOL WONINGEN (NADER VOORSCHRIFT) In dit hoofdstuk wordt de woningopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig heeft eerst aan de orde. Daarna wordt de methodiek om de woninggegevens (algemeen, bouwkundig en installatietechnisch) te verzamelen stap voor stap toegelicht. Het in dit hoofdstuk beschreven opnameprotocol moet strikt gevolgd worden, ook als een EPAopnemer/-adviseur een andere mening met betrekking tot bepaalde aspecten heeft. Het hieronder beschreven opnameprotocol is voor woningen. Woningen bestaan in de methodiek uit één verwarmde zone/rekenzone. In een appartementencomplex dient per woning een Energieprestatiecertificaat opgesteld te worden. BEGRIPPEN Hieronder worden de begrippen toegelicht die in het opnameprotocol worden gehanteerd Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) aangrenzende ruimte die niet wordt verwarmd of gekoeld ten behoeve van het verblijven van mensen Aangrenzende sterk geventileerde ruimte met buitenlucht via niet-afsluitbare ventilatieopeningen geventileerde ruimte met een ventilatiecapaciteit,bepaald volgens 5.3 van NEN 1087, van ten minste 3 dm3/s per m2 gebruiksoppervlakte van die ruimte Aangrenzende verwarmde ruimte (AVR) aangrenzende ruimte die wordt verwarmd of gekoeld ten behoeve van het verblijven van mensen Appartementencomplex (woongebouw) gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer woonfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. Distributieleiding De leiding waarmee de benodigde warmte/koude benodigd voor ruimteverwarming/-koeling wordt getransporteerd. Energieprestatiecertificaat Certificaat waarop de energetische prestatie, uitgedrukt in Energie-index, van de woning is aangegeven. Energieprestatie van een woning ofwel: karakteristiek energiegebruik; berekende energie nodig om aan de vraag te voldoen die verbonden is aan een gestandaardiseerd gebruik van een woning voor verwarming, koeling, ventilatie, warmtapwaterbereiding, verlichting en hulpenergie. EPA-adviseur: degene die in het bezit is van het bewijs van vakbekwaamheid EPA-adviseur woningbouw, deze persoon mag de woning opnemen conform het opnameprotocol Nader Voorschrift en op basis van de opname een Energieprestatiecertificaat registreren. EPA-opnemer: degene die in het bezit is van het bewijs van vakbekwaamheid EPA-opnemer woningbouw, deze persoon mag de woning opnemen conform het opnameprotocol Nader Voorschrift. Gemeenschappelijke ruimte Ruimte van een gebouw, die ten diensten staat van twee of meer dezelfde of verschillende gebruiksfuncties Leefruimte Zie definitie Ruimte Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

3 Installaties: Individueel Van een individuele installatie is sprake als iedere individuele woning een eigen installatie voor bijvoorbeeld ruimteverwarming, koeling en/of warm tapwaterbereiding heeft. Collectief Een collectieve installatie is bedoeld voor de verwarming,warm tapwaterbereiding en/of koeling van meer dan één woonfunctie waarbij de opwekker binnen het perceel van het betreffende woning/appartementencomplex is opgesteld. Warmtelevering derden Van warmte-/koudelevering derden is sprake indien de opwekker buiten het perceel van het betreffende woning/appartementencomplex staat opgesteld. Indien er sprake is van warmtelevering derden, kan de warmte/koude afkomstig zijn van een van: a) een productieproces van elektriciteit; b) een industrieel productieproces; c) afvalverbranding; d) collectief warmtepompsysteem; e) collectieve levering van zonnewarmte Isolatiemateriaal Alle materialen met warmtegeleidingscoëfficiënt gelijk aan of kleiner is dan 0.1 W/m.K. Nader Voorschrift Nader Voorschrift (NV) beschrijft de wijzigingen ten opzichte van NEN 7120+C2:2012 (inclusief correctieblad C3 en C4) om de energieprestatie voor bestaande gebouwen te kunnen bepalen ten behoeve van de energie index. Deze wijzigingen omvatten ook, waar nodig, de in NEN 7120 aangeroepen normbladen: NEN C1 (inclusief correctieblad C2) en NEN 1068:2012 (inclusief correctieblad C1). Open verbinding Een open verbinding is een opening die niet met aanwezige harde elementen kan worden afgesloten. Een opening is niet afgesloten als in de opening alleen een gordijn is aangebracht. Een deur/luik dat in gesloten toestand meer dan 10% van de totale oppervlakte van de opening open laat wordt ook als open verbinding beschouwd Ruimte Leefruimte vertrekken van de woning ingericht voor een langdurig verblijf tijdens de dag, met uitsluiting van de sanitaire voorzieningen, bergingen, wasruimten,... ; voorbeelden zijn de woonkamer, eetkeuken, eethoek. Slaapruimte vertrekken van de woning ingericht als slaapkamer, met uitzondering van de vertrekken die eveneens als leefruimte zijn bedoeld (b.v. bij kamers en studio s) Serre/atrium/balkonafdichting Een serre/atrium/balkonafdichting is een onverwarmde ruimte met specifieke kenmerken van de buitenschil Er is sprake van een serre of atrium indien de som van de geveloppervlakten van de aangebouwde ruimte uit meer dan 50% glas of transparante materialen bestaat en indien de som van de dakoppervlakten van de aangebouwde ruimte uit meer dan 50% glas of transparante materialen bestaat. Dus de 50%-regel geldt zowel afzonderlijk voor de gevel en het dak. Er is sprake van een balkonafdichting indien de som van de geveloppervlakten van de afdichting uit meer dan 50% glas of transparante materialen bestaat. Als er een open verbinding met de rekenzone aanwezig is, mag de ruimte niet beschouwd worden als serre, balkonafdichting of atrium, maar behoort de ruimte tot de rekenzone. Als de serre, in de door balkonafdichting ontstane ruimte of atrium wordt verwarmd of gekoeld ten behoeve van het verblijf van mensen dan mag de ruimte niet beschouwd worden als serre, balkonafdichting of atrium, maar behoort de ruimte tot de rekenzone. Slaapruimte Zie definitie Ruimte Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

4 Verwarmde zone/rekenzone Woning of gedeelte van een woning dat voor de berekening van het energiegebruik voor verwarming, warm tapwaterbereiding, ventilatie en verlichting als één geheel mag worden beschouwd. Woningen bestaan in de methodiek uit één verwarmde zone/rekenzone. Warmte- en koudeopwekkers Monovalent systeem Bij monovalente opwekkers wordt alle warmte/koude benodigd voor de verwarming/koeling van het gebouw geleverd door één type opwekker. Bivalent systeem Bij bivalente opwekkers wordt alle warmte/koude benodigd voor de verwarming/koeling van het gebouw geleverd door meerdere typen opwekkers geleverd. Een type opwekker levert slechts een deel van het benodigde verwarmings-/koude vermogen. Een hulp opwekker levert dan de rest van het benodigde vermogen. Warmtepompen en Micro-WKK kunnen zijn uitgevoerd als bivalente systemen. Let op er komen ook monovalente warmtepompen voor. Preferente opwekker Preferente opwekker is het toestel dat bij een warmte-/koudevraag als eerste in bedrijf komt. Woonfunctie Gebruiksfunctie voor het wonen. 6.1 BRON Volgens onderdeel van BRL moet de woningopname worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 6 van deze ISSO publicatie. In dit hoofdstuk is beschreven hoe de informatie over de woning verzameld moet worden. In BRL is dat niet nader bepaald. Wel geeft BRL aan door wie bepaalde activiteiten verricht moeten of mogen worden. Volgens onderdeel van BRL moet de EPA-opnemer/-adviseur ter plaatse, ook in de woning, nagaan of de uiteindelijk ter beschikking komende informatie voldoende basis vormt voor het opstellen van een Energieprestatiecertificaat dat is gebaseerd op de werkelijk bestaande situatie. Toelichting Naast de waarneming in de woning mag de EPA-opnemer/-adviseur ook gebruik maken van tekeningen en bestekken. Als een EPA-opnemer/-adviseur gebruik maakt van tekeningen of bestekken als hulpmiddel moet hij altijd ter plaatse nagaan in de betreffende woning of deze informatie correct is. Volgens onderdeel van BRL hoeft de EPA-opnemer/-adviseur, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan de woning niet opnieuw te bezoeken in het geval dat in een woning verbeteringen zijn doorgevoerd na het bezoek van de EPA-adviseur/opnemer. Onderdeel van de BRL luidt: Indien na het bezoek van de EPA-adviseur/opnemer in een woning verbeteringen zijn doorgevoerd, kan de opdrachtgever vragen de verbeteringen mee te laten wegen in het Energieprestatiecertificaat. De EPA-adviseur mag de verbeteringen meerekenen, zonder dat hij de verbeterde woning opnieuw bezoekt, indien: de woning werd voorzien van een nieuwe Cv-ketel, waarbij inzichtelijk kan worden gemaakt dat deze ketel ook daadwerkelijk is geplaatst op het betreffende adres, de woning is verbeterd (glas, isolatie), waarbij kan worden aangetoond dat de toegepaste maatregel werd ondersteund door een kwaliteitsverklaring en ook daadwerkelijk is uitgevoerd op het betreffende adres. Toelichting Afdoende bewijs dat de bovengenoemde verbeteringen zijn aangebracht is: Leveringsopdracht maar ook offerteacceptatie van de energiebesparende maatregelen, inclusief een rekening en Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

5 betalingsbewijs waaruit blijkt wanneer en waar de voorziening is gerealiseerd of opgeleverd. Op de rekening dient altijd het adres, bouwkavel of bouwnummer aangegeven te zijn waar het betreffende materiaal is aangebracht. Dus naast het factuuradres moet de rekening ook het adres, bouwkavel of bouwnummer van de betreffende woning vermelden. Indien er geen bewijsmateriaal aanwezig is dient de EPA-adviseur/opnemer dus alsnog ter plekke na te gaan of de energiebesparende maatregelen zijn aangebracht. Opmerking Een kopie van het bewijs moet opgenomen worden in het projectdossier (zie onderdeel van BRL ). Representativiteit Paragraaf 4.5 uit de BRL heeft betrekking op representativiteit. Onderdeel 4.5 luidt: Als een woning niet teveel afwijkt van een andere woning, dan kan daarvoor een Energieprestatiecertificaat worden afgegeven op basis van het Energieprestatiecertificaat van die andere woning. In dat geval wordt gebruik gemaakt van representativiteit. Binnen elke deelverzameling waarvoor gebruik wordt gemaakt van representativiteit, wordt één woning aangemerkt als de referentiewoning. De andere woningen binnen de deelverzameling worden aangemerkt als gelijkende woningen. Opmerking De gelijkende woning krijgt een referentie certificaat, geen individueel Energieprestatiecertificaat. Op het referentie certificaat wordt aangegeven op welke referentiewoning het Energieprestatiecertificaat gebaseerd is. Of een woning voldoende gelijkend is wordt vastgesteld volgens hoofdstuk 7 van deze ISSO publicatie of door een berekening van de Energie-index. Ten slotte bepaalt BRL in onderdeel dat bij toepassing van representativiteit gelijkende woningen niet allemaal bezocht hoeven te worden door de EPA-adviseur/opnemer. Onderdeel van BRL luidt: In het geval van representativiteit is hetgeen hierboven is bepaald voor een individueel Energieprestatiecertificaat eveneens van toepassing, echter met dien verstande dat de EPAadviseur/opnemer zelf bepaalt welke gelijkende woningen hij binnengaat. Opmerking Dit betekent dat de EPA-adviseur/opnemer niet elke gelijkende woning hoeft binnen te gaan als hij er zeker van is dat hij over de juiste informatie beschikt. Gecontroleerde kwaliteitsverklaring en gecontroleerde gelijkwaardigheid Het is toegestaan om onder bepaalde omstandigheden gebruik te maken van een gecontroleerde kwaliteitsverklaring en gecontroleerde gelijkwaardigheid: Het apparaat of onderdeel is opgenomen in de databank gecontroleerde kwaliteitsverklaring en gecontroleerde gelijkwaardigheid, zie website Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (www.bcrg.nl). Er is bewijsmateriaal aanwezig dat het apparaat of onderdeel in de installatie is opgenomen. Er is sprake van bewijsmateriaal als door middel van visuele waarneming aangetoond kan worden dat het apparaat of onderdeel in de installatie is opgenomen. Of er is een rekening of schriftelijk bewijs waarop is aangegeven dat het apparaat of onderdeel in de installatie op het betreffende adres is aangebracht. Op de rekening of schriftelijk bewijs dient altijd het adres aangegeven te zijn waar het betreffende apparaat of onderdeel is aangebracht. Dus naast het factuuradres ook het adres, bouwkavel of bouwnummer van de betreffende woning. Alleen als aan beide bovenstaande voorwaarden is voldaan is gebruik van een gecontroleerde kwaliteitsverklaring of gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring toegestaan. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

6 Gecontroleerde kwaliteitsverklaring en gecontroleerde gelijkwaardigheid zijn mogelijk bij de volgende onderdelen. Onderdeel 1 Isolatie bouwkundige constructies 2 Licht doorlatende constructies inclusief kozijn (ramen) 3 Opwekkers voor ruimteverwarming Invoer Rc-waarde U-waarde en ZTA-waarde Rendement Bij micro-wkk: ratio elektriciteit/warmte Hulpenergie, toestel afhankelijke constanten 4 Afgifte ruimteverwarming Afgifte rendement 5 warmtapwater opwekkers Rendement (bij warmtepompen met een naverwarmer ook de fractie) 6 WTW-douchewater Rendement 7 Zonneboiler Opbrengst en hulpenergie 8 Pomp Vermogen CV-pomp Vermogen Circulatiepomp Vermogen aanvullende pomp 9 WTW-ventilatie Rendement 10 Opwekkers voor ruimte Rendement koeling 11 PV-cellen Watt piek vermogen 12 PVT-systemen Opbrengst (warmte en elektriciteit) Schriftelijk bewijs Naast de waarneming in de woning mag de EPA-opnemer/-adviseur ook gebruik maken van tekeningen, bestekken en rekeningen. Als een EPA-opnemer/-adviseur gebruik maakt van tekeningen of bestekken als hulpmiddel moet hij altijd ter plaatse nagaan in de betreffende woning of deze informatie correct is. Op de rekening dient altijd het adres, bouwkavel of bouwnummer aangegeven te zijn waar het betreffende materiaal is aangebracht. Dus naast het factuuradres moet de rekening ook het adres, bouwkavel of bouwnummer van de betreffende woning vermelden. Indien de isolatiedikte niet ter plekke is vast te stellen kunnen de tekeningen en/of rekeningen van de betreffende woning/appartementencomplex uitkomst bieden. Alleen de aangeven isolatiedikte op de tekening en/of rekening mag gebruikt worden. De reden hiervan is dat bij de bepaling van de aangegeven Rc-waarde van de constructie soms wordt uitgegaan van niet goed onderbouwde warmtegeleidingscoëfficiënten van het isolatiemateriaal. Door uit te gaan van de aangegeven isolatiedikte kan met behulp van de standaardtabellen uit deze ISSO-publicatie of met behulp van een gecontroleerde verklaring wel de juiste Rc-waarde van de constructie worden bepaald. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

7 6.2 INSTRUMENTARIUM De EPA-opnemer/-adviseur verzamelt de gegevens die nodig zijn om het opnameformulier in te vullen. Tijdens de woningopname voert hij handelingen uit waarmee hij deze gegevens kan meten of onderzoeken. Daarbij zijn hulpmiddelen wenselijk en soms zelfs onontbeerlijk. Hieronder staat een lijst met instrumenten waarover elke EPA-adviseur/-opnemer minimaal moet beschikken om een woningopname te kunnen uitvoeren: Meetinstrument om de lengte, breedte en hoogte te kunnen bepalen (zoals rolmaat, elektronische afstandmeter en dergelijke); Digitale camera. In een aantal gevallen kan het ook handig (niet verplicht) zijn om tijdens de opname te beschikken over: Hellingshoekmeter (analoog of digitaal); Zaklamp; Kompas De Energie-index moet worden bepaald met een EI-softwareprogramma dat voldoet aan de formulestructuur zoals beschreven in het Nader Voorschrift versie 1.0 dd februari 2014 en aan de in de BRL 9501 (inclusief wijzigingsblad van 4 december 2014) gestelde eisen aan deze programma s. In bijlage 3 van ISSO 82.1 staat een voorbeeld van een opnameformulier waarmee de EPA-opnemer/- adviseur de opname van de woning kan verrichten. 6.3 STAPPENPLAN WONINGOPNAME In het onderstaande stappenplan is aangegeven hoe de woning opgenomen wordt. De EPAopnemer/-adviseur is niet verplicht de volgorde van het stappenplan aan te houden. Wel moeten alle stappen van het stappenplan uitgevoerd worden. In de paragrafen 6.4 tot en met 6.7 worden de stappen nader toegelicht. In paragraaf 6.8 is het protocol opgenomen om te komen tot het juiste woningtype. In paragraaf 6.9 zijn er extra aanwijzingen voor huurwoningen gegeven. Ten slotte worden er in paragraaf 6.10 voorbeelden gegeven van overige ruimten met betrekking tot de rekenzone. Stappenplan bij het opnemen van een woning. Stap 1 Bepaal de rekenzone (paragraaf 6.4) Stap 2 Bepaal overige algemene woningkenmerken, zoals woningtype en gebruiksoppervlakte (paragraaf 6.5) Stap 3 Bepaal kenmerken van de thermische schil (paragraaf 6.6) Stap 4 Bepaal kenmerken van de installaties (paragraaf 6.7) Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

8 6.4 BEPAAL DE REKENZONE (STAP 1) In deze stap wordt de rekenzone van de woning bepaald. Dit is het gedeelte van de woning dat voor het Energieprestatiecertificaat als verwarmd beschouwd wordt en dat als basis dient voor de berekening. Van iedere ruimte in de woning moet nagegaan worden of deze tot de rekenzone behoort. De bepaling of de ruimte tot de rekenzone behoort, verloopt in een aantal stappen: 1 Een aantal ruimten hoort altijd tot de rekenzone (paragraaf 6.4.1). 2 Voor de overige ruimten dient met de beslisschema s uit paragraaf te worden of ze tot de rekenzone behoren. Opmerkingen: 1 De rekenzone moet uit 1 geheel bestaan. Ruimten die niet direct grenzen aan de woning worden beschouwd als buiten de rekenzone van de woning. Dit geldt ook als er in deze ruimten verwarming aanwezig is (bijvoorbeeld tuinhuisjes). 2 Woning waarin of waaraan zich ruimten met een andere gebruiksfunctie (bijvoorbeeld een kantoor of praktijkruimte) bevinden. Als de gesommeerde gebruiksoppervlakte van de andere gebruiksfunctie(s) in of aan de woning minder of gelijk aan 50 m2 is, moet het Energieprestatiecertificaat opgesteld worden als zou de gehele woning (inclusief de andere functie) een woonfunctie hebben Als de gesommeerde gebruiksoppervlakte van de andere gebruiksfunctie(s) in of aan de woning meer dan 50 m2 is, moeten separate Energieprestatiecertificaten opgesteld worden voor de woonfunctie enerzijds en de andere gebruiksfunctie(s) anderzijds. 3 Indien er per woning in een appartementencomplex een Energieprestatiecertificaat wordt opgesteld, geldt het volgende: Alleen ruimten die onderdeel zijn van de betreffende woning moeten worden beschouwd. Gemeenschappelijke ruimten in het appartementencomplex behoren nooit tot de rekenzone van de afzonderlijke woningen Ruimten die altijd bij de rekenzone horen De volgende ruimten in woningen behoren altijd tot de rekenzone, ook indien deze ruimten niet of matig verwarmd zijn: Woonkamers; Slaapkamers; Keukens; Toiletten; Badkamers; Inpandige meterkasten en inpandige kelderkasten; Niet gemeenschappelijke verkeersroutes (gangen, hallen, overlopen) in de betreffende woning; Opgang van de betreffende bovenwoningen. Opmerking: 1. Voor niet-gemeenschappelijke stallingsruimten/bergruimten, technische ruimten, meterruimten, stookruimten, zolders, vlieringen, kelders, bijkeukens en souterrains geldt dat met behulp van de beslisschema s overige ruimte (zie paragraaf 6.4.2) bepaald moet worden of ze tot de rekenzone behoren. 2. Kelderkasten zijn vanuit de woning bereikbare kasten (bijvoorbeeld gelegen onder de trap) die maximaal een oppervlak hebben van 4 m 2 en waarvan het hoogteverschil tussen de aangrenzende vloer van de woning en de vloer van de kelderkast maximaal 50 cm. bedraagt. 3. Inpandige meterkasten zijn meterkasten die van binnenuit de woning bereikbaar zijn. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

9 Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

10 6.4.2 Overige ruimte Voor de overige ruimten behorend bij de woning, zoals niet-gemeenschappelijke stallingsruimten/ bergruimten, technische ruimten, stookruimten, zolders, vlieringen, kelders, souterrains, serres en balkonafdichtingen dient op basis van de onderstaande 4 beslisschema s bepaald te worden of deze ruimten wel of niet tot de rekenzone behoren. Indien een beslisschema aangeeft voor de betreffende ruimte dat de ruimte tot de rekenzone behoort kunnen de overige beslisschema s worden overgeslagen en kan men verder met de volgende ruimten (indien aanwezig). Indien een beslisschema aangeeft dat de ruimte niet tot de rekenzone behoort dan dient men verder te gaan met het volgende beslisschema. Beslisschema 1 Overige ruimte Bepaal of overige ruimte tot de rekenzone behoort. Grenst de overige ruimte aan een ruimte die hoort tot de rekenzone? ja nee Overige ruimte behoort definitief niet tot de rekenzone, beslisschema 2, 3 en 4 overslaan. Bepaal van de eventueel volgende overige ruimte of deze tot de rekenzone behoort. Indien er geen overige ruimten meer zijn dan is de rekenzone bekend. Ga naar Wordt de ruimte verwarmd of gekoeld ten behoeve van het verblijf van mensen? nee Is er een open verbinding tussen de overige ruimte en een andere ruimte behorend bij de rekenzone? ja ja Overige ruimte hoort bij de rekenzone. Bepaal van de eventueel volgende overige ruimte of deze tot de rekenzone behoort. Indien er geen overige ruimten meer zijn dan is de rekenzone bekend. nee Bepaal met behulp van beslisschema 2 of de overige ruimte alsnog bij de rekenzone behoort Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

11 Beslisschema 2 Overige ruimte Bepaal of overige ruimte tot de rekenzone behoort. Wordt de overige ruimte omsloten door isolatie 2 of een spouwmuur 2 Nee Bepaal met behulp van beslisschema 3 of de overige ruimte alsnog bij de rekenzone behoort ja Is de constructie tussen de overige ruimte en andere ruimte behorend bij de rekenzone van een spouw en/of isolatie voorzien 2? Ja nee Overige ruimte hoort bij de rekenzone. Bepaal van de eventueel volgende overige ruimte of deze tot de rekenzone behoort. Indien er geen overige ruimten meer zijn dan is de rekenzone bekend. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

12 Beslisschema 3 Overige ruimte Bepaal of overige ruimte tot de rekenzone behoort. ja Wordt de overige ruimte omsloten door isolatie 2 of een spouwmuur 2 Nee ja Is de constructie tussen de overige ruimte en andere ruimte behorend bij de rekenzone van een spouw en/of isolatie voorzien 2? Nee Bepaal met behulp van beslisschema 4 of de overige ruimte alsnog bij de rekenzone behoort Ja Is de warmteweerstand van de constructie tussen de overige ruimte en andere ruimte behorend bij de rekenzone kleiner dan de warmteweerstand van de omhulling van de overige ruimte 3? Nee Ja Overige ruimte hoort bij de rekenzone. Bepaal van de eventueel volgende overige ruimte of deze tot de rekenzone behoort. Indien er geen overige ruimten meer zijn dan is de rekenzone bekend. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

13 Beslisschema 4 Overige ruimte Bepaal of overige ruimte tot de rekenzone behoort. ja Wordt de overige ruimte omsloten door isolatie 2 of een spouwmuur 2 Ja Nee Is de constructie tussen de overige ruimte en andere ruimte behorend bij de rekenzone van een spouw en/of isolatie voorzien 2? Ja Ruimte hoort definitief niet tot de rekenzone. Nee Is er in de overige ruimte een gebouwgebonden warmteafgifte systeem 4 aanwezig? Nee Ja Overige ruimte hoort bij de rekenzone. Bepaal van de eventueel volgende overige ruimte of deze tot de rekenzone behoort. Indien er geen overige ruimten meer zijn dan is de rekenzone bekend. Opmerkingen bij beslisschema s 1 Hieronder valt niet een vorstbeveiliging en/of een verwarmingstoestel in een ruimte(n) die niet is opgesteld ten behoeve van het verblijf van personen. Mobiele verwarmingselementen en koelers, zoals elektrische kacheltjes, verrijdbare airco s e.d. vallen hier ook niet onder. 2 Er is sprake van isolatie of spouw als meer dan 70% van het totaal oppervlak van de uitwendige scheidingsconstructies (wanden, vloeren, panelen en daken) minimaal 1 cm isolatie of spouw bevat. Ramen en deuren worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Uitwendige scheidingsconstructies zijn constructies die grenzen aan buitenlucht, grond of water. 3 Hiervan is sprake als de thermische weerstand van 70% van het totaal oppervlak van de uitwendige scheidingsconstructies (wanden, vloeren, panelen en daken) van de overige ruimte een grotere thermische weerstand heeft dan 70% van het oppervlak van de constructies tussen de overige ruimte en de rekenzone. Ramen en deuren in de uitwendige scheidingsconstructie en in de constructie tussen de overige ruimte en rekenzone worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 4 Mobiele verwarmingselementen, zoals elektrische kacheltjes e.d. vallen hier niet onder, een CV-ketel mag niet worden beschouwd als een warmte-afgiftesysteem. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

14 In paragraaf 6.10 wordt een aantal voorbeelden van overige ruimten gegeven. Hierin is aangegeven of deze overige ruimten wel of niet tot de rekenzone behoren. Zolder Bij een zolder die behoort tot de rekenzone geldt voor de ruimte achter de knieschotten het volgende: - Als de knieschotten geïsoleerd zijn en de warmteweerstand van de knieschotten is groter dan de warmteweerstand van het achterliggende dak/gevel dan behoort de ruimte achter de knieschotten niet bij de rekenzone, maar is het een aangrenzende onverwarmde ruimte. - In alle andere gevallen geldt dat de ruimte achter knieschotten niet als een aparte onverwarmde ruimte mag worden beschouwd. De hele zolder inclusief de ruimte achter de knieschotten hoort in deze situatie dus bij de rekenzone. Indien de zolder tot de rekenzone behoort, moet dat deel van de vloer dat voldoet aan de definitie van de gebruiksoppervlakte (zie paragraaf 6.5.7) bij de gebruiksoppervlakte van de woning worden geteld. Garage Indien een garage wordt gebruikt als verblijfsruimte maar niet als zodanig is verbouwd (de ruimte kan zonder bouwkundige aanpassingen weer als garage worden gebruikt) dan hoort de ruimte niet automatisch tot de rekenzone. De beslisschema s overige ruimte moeten dan worden toegepast. Bergruimten Of een inpandige berging of aangebouwde berging bij de rekenzone hoort, moet worden bepaald aan de hand van de beslisschema s overige ruimte. De toegankelijkheid van de berging (van binnen uit of buiten uit) is niet van belang bij de bepaling of een bergruimte tot de rekenzone hoort. Meterkast (niet via de woning toegankelijk) Of een van buiten de woning toegankelijke meterkast bij de rekenzone hoort, moet worden bepaald aan de hand van de beslisschema s overige ruimte. Kelder/Souterrain Of een kelder/souterrain bij de rekenzone hoort, moet worden bepaald aan de hand van de eerder gegeven criteria/figuren. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

15 6.5 ALGEMENE WONINGKENMERKEN (STAP 2) Als eerste wordt er een overzicht gegeven van de gegevens die van de woning verzameld moeten worden. Hierna wordt in de paragrafen ingegaan op de bepalingsmethode, in de bijlage is extra informatie te vinden over de verschillende gegevens. In de tabel is aangegeven welke aspecten bij welke soort woning moet worden opgenomen en in welke paragraaf dit beschreven staat: Tabel 6.1 Op te nemen aspecten Aspect Op te nemen bij Eengezinswoning Woning in appartementen Zie paragraaf complex Woningtype Ja Ja Bouwjaar Ja Ja Renovatiejaar, indien van Ja Ja toepassing Bouwtype Ja Ja Gebouwafmetingen Nee Ja Type dak Ja Ja Gebruiksoppervlakte van de Ja Ja rekenzone Enkel of meerlaags Ja Ja woningen Voorzet gevel Nee Ja Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

16 6.5.1 Woningtype Het woningtype heeft invloed op de infiltratie en wordt weergegeven op het Energieprestatiecertificaat. Indien er per woning een Energieprestatiecertificaat wordt gemaakt dient per woning het woningtype en subtype te worden aangegeven. In de onderstaande tabel zijn de mogelijke typen en subtypen weergegeven. In paragraaf 6.8 is het protocol opgenomen om te komen tot het juiste woningtype. Tabel 6.2 Mogelijke woningtypen en subtype Eengezinswoningen (grondgebonden woningen) 1. Vrijstaande woning 2. Twee onder een kap 3. Rijwoning 3a Tussenwoning 3b Hoekwoning Woningen in een appartementencomplex (woningen in een meergezinswoning met 1 of 2 lagen) 1. Hoekwoning onder dak 2. Tussenwoning onder dak 3. Hoekwoning op tussenverdieping 4. Tussenwoning op tussenverdieping 5. Hoekwoning onderste bouwlaag 6. Tussenwoning onderste bouwlaag 7. Tussenwoning onder dak en op onderste bouwlaag 8. Hoekwoning onder dak en op onderste bouwlaag Bouwjaar van de woning Het bouwjaar is van belang bij de bepaling van thermische eigenschappen van de bouwkundige constructies als daarvan niet bekend is of ze geïsoleerd zijn of als de isolatiedikte niet te bepalen is. Tevens speelt het bouwjaar een rol bij de bepaling van de infiltratie. Als aan de woning in een later jaartal een stuk is aangebouwd en de isolatiedikte is niet ter plekke te bepalen, mag bij de bepaling van de thermische eigenschappen van de aanbouw alleen het jaar van de aanbouw worden gebruikt indien alle bouwkundige constructies van de aanbouw voldoen aan de bouwregelgeving (van het jaar van de aanbouw). Als er gebruik is gemaakt van het zogenaamde rechtens verkregen niveau dient het bouwjaar van de woning te worden aangehouden. Indien dit niet het geval is of niet bekend dan dient het bouwjaar van de woning te worden aangehouden. Het bouwjaar van de woning is eveneens van belang voor het registratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl) (voorheen Agentschap NL). Voor de databank van de RvO.nl blijft het oorspronkelijke bouwjaar van de woning van toepassing. Opmerking: Hoewel onder het bouwjaar doorgaans wordt verstaan het jaartal dat staat vermeld op de bouwvergunning van de betreffende woning (deel) is er bij de methodiek voor gekozen om het jaar van oplevering van de woning/aanbouw te hanteren. De reden hiervoor is dat het jaartal op de vergunning bij bestaande woningen niet altijd is te achterhalen. Het jaar van oplevering van de woning is ook bij bestaande woningen te achterhalen via van het kadaster Renovatiejaar Indien de totale bouwkundige schil van de rekenzone is gerenoveerd dient het jaar van renovatie opgegeven te worden ten behoeve van de infiltratieberekening. Indien de isolatie-eigenschappen niet te bepalen zijn dient het renovatiejaar ook gebruikt te worden voor de bepaling van de Rc-waarden van de betreffende bouwkundige constructies die gerenoveerd zijn. Er is alleen sprake van een renovatie als bij de renovatie de alle bouwkundige constructies volgens de bouwregelgeving (van het jaar van de renovatie) zijn aangepast. Als er gebruik is gemaakt van het zogenaamde rechtens verkregen niveau dient het bouwjaar van de woning te worden aangehouden. Indien dit niet het geval is of niet bekend dan dient het bouwjaar van de woning te worden Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

17 6.5.4 Bouwtype Van de woning waarvoor het Energieprestatiecertificaat gemaakt moet wordt, dient te worden bepaald of het een traditioneel/gemengd zwaar, gemengd licht of volledig skelet bouw is. Traditioneel/gemengd zwaar: massief of licht binnenspouwblad, massieve woningscheidende wanden, massieve vloer. Hieronder vallen ook zolders met een licht dakbeschot en massieve woningscheidende wand en massieve vloer. Gemengd lichte bouw: licht binnenspouwblad, geen of lichte woningscheidende wand, massieve vloer. Hieronder vallen ook zolders met een licht dakbeschot zonder massieve woningscheidende wand, maar met een massieve vloer Volledig houtskelet bouw: licht binnenspouwblad, lichte woningscheidende wanden, lichte vloer. Door te tikken op de wanden/vloeren kan bepaald worden of een constructie onderdeel in de lichte of zware categorie valt. De lichte constructie klinkt hol als er op wordt getikt. Indien massieve constructies aan de binnenzijde zijn voorzien van isolatiemateriaal, vallen ze ook in de categorie licht. Indien in een woning mengvormen van het gebouwtype voorkomen (bijvoorbeeld een volledig houtskeletbouw opbouw op een verder traditioneel/gemengd zwaar als onderbouw), dient men uit te gaan van gemengd lichte bouw. De meeste woningen in Nederland zijn van het type Traditioneel/gemengd zwaar. De wanden tussen de onderlinge vertrekken in de woning worden buiten beschouwing gelaten Gebouwafmetingen Voor het bepalen van de winddrukcorrectiefactor voor infiltratie zijn de afmetingen van het appartementencomplex van belang. Voor woningen in appartementencomplexen moet de lengte, breedte en hoogte van het gebouw worden opgegeven Gebouwafmetingen bij eengezinswoningen Voor eengezinswoningen worden de gebouwafmetingen t.b.v. de infiltratie niet opgenomen. Hier wordt altijd uitgegaan van een vaste correctiefactor voor de winddruk. Opmerking: Een woning (dus geen stapeling van meerdere woningen) boven een rekenzone met een andere gebruiksfunctie (bijvoorbeeld winkel of praktijkruimte) wordt beschouwd als een eengezinswoning, hier geldt ook de hierboven genoemde vaste correctiefactor voor infiltratie Gebouwafmetingen bij woningen in een appartementencomplex Indien er van een woning in een appartementencomplex een Energieprestatiecertificaat wordt opgesteld dienen de gebouwafmetingen van het totale gebouw bepaald te worden, zoals hieronder is omschreven. Er wordt geen onderscheid gemaakt of een woning in een hoog of lager gelegen gebouwvleugel of langere of kortere gebouwvleugel zit. De gebouwafmetingen worden bepaald door de maximale maat in een bepaalde richting (dus inclusief eventuele aangrenzende ruimten die niet tot de rekenzone behoren). De gebouwhoogte wordt bepaald door het hoogteverschil tussen het maaiveld en het dak van het gebouw. De lengte van het gebouw is de grootste horizontale lengte van het gebouw. De breedte van het gebouw is de grootste horizontale breedte van het gebouw. Aan breedte en lengte van het gebouw is geen definitie gegeven. De twee afmetingen zijn onderling inwisselbaar, want deze leiden indien omgewisseld tot het zelfde resultaat. De afmetingen worden bepaald door de buitenafmeting van het gebouw, hoogte is dus de hoogte van het maaiveld tot en met het dak. Een eventuele zolder die niet tot de rekenzone behoort, telt hierin mee. Indien het maaiveld rond het gebouw niet overal even hoog is dan wordt er uitgegaan de laagste hoogte van het maaiveld. Indien er open tussen ruimten zijn in een gebouw worden toch de buitenmaten aangehouden, het gebouw wordt benaderd alsof deze tussenruimten gesloten zijn. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

18 Bij het gebruik van een andere methode om de gebouwafmetingen te bepalen, mogen de lengte, breedte en hoogte niet meer dan 20% afwijken van de lengte, breedte en hoogte van het gebouw indien deze bepaald zouden zijn met de bovenstaande methode. Zo kan de gebouwhoogte ook worden bepaald door het aantal verdiepingen van het gebouw te bepalen en te vermenigvuldigen met de verdiepingshoogte (indien deze gelijk zijn). Indien één van de bouwlagen in het gebouw een andere gebruiksfunctie heeft dan telt deze bouwlaag ook mee met de bepaling van de gebouwhoogte. Voorbeeld: onder het appartementencomplex zitten winkels, de bouwlaag met winkels wordt dan ook meegeteld. B H H, gebouw Maaiveld L Afb.6.1 Bepalen gebouwafmetingen, de rechter afbeelding is een tussenruimte (onder doorgang aanwezig), het gebouw wordt benaderd alsof deze tussenruimte gesloten is. De gebouwafmetingen worden bepaald door de maximale maat in een bepaalde richting (dus inclusief eventuele aangrenzende ruimten die niet tot de rekenzone behoren). In de onderstaande afbeeldingen worden voorbeelden gegeven van de verschillende gebouwvormen. In het geval van L-vormige gebouwen geldt de grootste breedte van het gebouw voor het hele gebouw. In het geval van gebouwen met woontorens wordt de grootste buitenmaten aangehouden. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

19 B H Ovaal vormig gebouw L Afb. 6.2 Gebouwafmetingen bepalen van de verschillende gebouwvormen Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

20 H Rechthoekig gebouw B L H Woontoren Woontoren woningen B L Afb. 6.3 Gebouwafmetingen bepalen van de verschillende gebouwvormen. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

21 Indien het appartementencomplex uit verschillende vleugels met verschillende gebouwhoogte bestaat, telt de grootste gebouwhoogte. Afb. 6.4 Gebouw met verschillende gebouwvleugels Type dak Als platte daken gelden alle daken met een hellingshoek van minder dan 15º. Bij een combinatie van type daken bepaalt het meest voorkomende type dak wat de aanduiding van het daktype voor de woning wordt. Een woning met een 60% hellend en een 40% plat dak wordt aangeduid als een woning met een hellend dak. Indien er geen dak aanwezig is of indien de rekenzone niet de hele woning betreft dan wordt het aanwezige daktype van de woning aangehouden. Bijvoorbeeld: er is een zolder die niet tot de rekenzone behoort onder het hellende dak, dan wordt toch hellend dak aangehouden Gebruiksoppervlakte De definitie van de gebruiksoppervlakte luidt: De oppervlakte gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten, gelegen binnen de rekenzone van de woning omhullen', ontleend aan NEN Bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte worden de volgende ruimten en voorzieningen niet meegerekend: Oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte minder dan 1,5 meter bedraagt, uitgezonderd vloeren onder trappen, hellingbanen en dergelijke; Eén of meerdere trapgat(en), schalmgat(en) of vide(s) met een individuele oppervlakte groter dan of gelijk is aan 4 m²; Een liftschacht; Een dragende binnenwand; Een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap en leidingschacht, waarvan de individuele horizontale doorsnede groter dan of gelijk is aan 0,5 m²; Een leidingschacht, waarvan de individuele oppervlakte van de horizontale doorsnede groter dan of gelijk is aan 0,5 m². De gebruiksoppervlakte heeft alleen betrekking op de vloeroppervlakte van alle ruimten die tot de rekenzone behoren, zoals bepaald bij stap 1. Bij het gebruik van een andere methode om de gebruiksoppervlakte te bepalen, mag de bepaalde gebruiksoppervlakte niet meer dan 10% afwijken van de gebruiksoppervlakte indien deze bepaald zou zijn met de hierboven beschreven methode Woningen in een enkel of meerlaags appartementencomplex Alleen bij woningen in een appartementencomplex aangeven of er sprake is van een enkellaags of meerlaags appartementencomplex. Indien een appartementencomplex uit meerdere bouwlagen Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

22 bestaat die luchttechnisch gescheiden zijn, dan is er sprake van meerlaags appartementencomplex. Hiervan is ook sprake als in een appartementencomplex een laag woningen zitten, waarbij de woningen uit twee of meer woonlagen bestaan. Luchttechnisch gescheiden wil zeggen er zijn geen openingen tussen de woonlagen/etage waarneembaar waardoor de lucht van de ene woonlaag/etage naar de andere woonlaag/etage kan stromen Voorzetgevel Bij een woning in een appartementencomplex dient bepaald te worden of er sprake is van een doorlopende voorzetgevel bij één of meerdere buitengevel(s) van het appartementencomplex. Er is sprake van een voorzetgevel indien minimaal één van de zijden van de woning in het appartementencomplex (totale lengte of breedte en hoogte van de woning) is voorzien voorzetgevel (dubbele huidgevel). Indien de lucht uit de tussenruimte van de ene etage naar de andere etage van het appartementencomplex kan stromen is er geen sprake van een voorzetgevel. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

23 6.6 THERMISCHE SCHIL (STAP 3) In stap 1 is bepaald wat de rekenzone van de woning is. In deze stap moet de thermische schil van de rekenzone worden bepaald. De thermische schil wordt gevormd door de bouwkundige constructies die de rekenzone omhullen en die niet grenzen aan een verwarmde ruimte. Dit zijn dus constructies die de rekenzone afscheiden van de buitenomgeving (bijvoorbeeld buitenlucht, water, grond) of aangrenzende onverwarmde ruimten. De volgende constructies maken geen onderdeel uit van de thermische schil: constructie tussen vertrekken die beide tot de rekenzone behoren; constructie tussen twee woningen (woningscheidende wand, vloer of dak). De EPA-opnemer/- adviseur dient ervan uit te gaan dat de aangrenzende woning ook verwarmd is. constructie tussen woning en gebouw met een andere gebruiksfunctie. De EPA-opnemer/- adviseur dient ervan uit te gaan dat het aangrenzende utiliteitsgebouw ook verwarmd is. Opmerking: Utiliteitsgebouwen (bijvoorbeeld met een industriefunctie) kunnen ook onverwarmd zijn. In niet alle gevallen kunnen deze aangrenzende gebouwen geïnspecteerd worden. Daarom is er voor gekozen om bij aangrenzende utiliteitsgebouwen altijd uit te gaan van verwarmde aangrenzende gebouwen. De thermische schil van woning kan bestaan uit de volgende bouwdelen: Gesloten gevels; Kozijnwerk, waaronder: Beglazing; Panelen; Deuren. Daken; Vloeren. Gesloten gevels Gesloten gevels zijn alle dichte gevelvlakken met een hellingshoek groter dan 75 o. Verder vallen onder de definitie van een gesloten gevel alle gevelvlakken van een woning die niet bestaan uit kozijnwerken. Gevelvlakken die afgewerkt zijn met beplatingen op regelwerken, prefab gevelelementen en dergelijke zijn wel gesloten gevels. Vlakken met beplatingen die in kozijnwerk (zichtbare stijlen en/of dorpels) zitten, vallen onder kozijnwerk. Verder behoren tot de gesloten gevels: zijwanden van opgetrokken gevels als zijwanden niet in kozijnwerk zijn uitgevoerd; zijwanden van dakkapellen niet uitgevoerd in een kozijn. Zijwanden van dakkapellen die in een kozijn zijn uitgevoerd moeten worden beschouwd als een paneel. Zijwanden van dakkapellen die uitgevoerd zijn in riet moeten als rieten dak worden beschouwd. Bij woningen met een kelder of souterrain in de rekenzone valt onder de berekening van het gevelvlak zowel het deel onder als boven het maaiveld. Opmerking: Glazen bouwstenen mogen niet als raam worden beschouwd deze dienen als gevel te worden beschouwd. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

24 appartementencomplex eengezinswoning Gesloten gevel Winkel/kantoor Berging/ garage kelder Afb. 6.5 Gesloten gevel Kozijnwerken Kozijnwerken zijn delen van de constructie die begrensd worden door zichtbare stijlen en dorpels. Binnen deze begrenzing bevinden zich dan beglazing, deuren en/of gesloten panelen. Constructie kozijnen Onder kozijnwerk valt het geheel van kozijnen en ramen, inclusief hang- en sluitwerk, glaslatten, stelkozijnen en raamdorpels. Beglazing Bij de opname wordt onder beglazing de opvulling binnen de kozijnen verstaan, mits deze bestaat uit elementen van glas. Panelen Onder panelen vallen de vulpanelen in borstweringen van het kozijnwerk. Deze panelen kunnen gevuld zijn met isolatie. Panelen die niet in kozijnwerk zijn uitgevoerd, moeten als gevel worden beschouwd. Deuren Als de deur lichtdoorlatende delen (ramen) bevat gelden de volgende regels: de deur dient volledig te worden beschouwd als raam als de oppervlakte van de lichtdoorlatende delen groter is dan of gelijk aan 65% van de totale oppervlakte van de deur inclusief kozijn. Indien de oppervlakte van de lichtdoorlatende delen kleiner is dan 65% worden de lichtdoorlatende delen als raam beschouwd en de niet lichtdoorlatende delen als deur beschouwd. In afwijking hiervan mag de deur indien de oppervlakte van de lichtdoorlatende delen kleiner is dan 65% ook volledig als deur worden beschouwd, de licht doorlatende delen worden dan verwaarloosd.. In nagenoeg alle deuren is de oppervlakte van de lichtdoorlatende delen kleiner is dan 65%. Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

25 Daken Bij daken worden alle dakvlakken opgenomen die een direct onderdeel van de thermische schil uitmaken. Indien de hellingshoek groter is dan 75 o dan dient het vlak als gevel te worden beschouwd. Appartementencomplex eengezinswoning dak Winkel/kantoor Berging/ garage kelder Afb.6.6 Dak Vloeren De EPA-opnemer/-adviseur neemt bij de opname van de woning alleen het oppervlak van de vloer op indien de vloer een onderdeel is van de thermische schil. Opmerking: Verdiepingsvloeren binnen een rekenzone en vloeren tussen twee woningen of tussen een woning en een andere gebruiksfunctie zijn geen onderdeel van de thermische schil en worden niet opgenomen. Appartementencomplex eengezinswoning vloer Winkel/kantoor Berging/ garage kelder Afb.6.7 Vloeren Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

26 In de onderstaande tabel is aangegeven welke informatie van de thermische schil moet worden verzameld en in welke paragraaf dit beschreven staat. Er wordt bij de thermische schil geen onderscheid gemaakt tussen een eengezinswoning of een woning in appartementencomplex. Bouwdeel Op te nemen aspect paragraaf Gesloten gevels Oppervlakte en Perimeter Begrenzing Oriëntatie Isolatiedikte en Luchtspouw Kozijnwerk Ramen Oppervlakte en Begrenzing In leef- of slaapruimte Oriëntatie Hellingshoek Kozijntype Glassoort Buitenzonwering Overstek/Beschaduwing Paneel Oppervlakte en Begrenzing Oriëntatie Kozijntype Isolatiedikte Luchtspouw en Deur Oppervlakte en Begrenzing Type deur Dak Oppervlakte en Begrenzing Oriëntatie (hellend dak) Hellend of plat Isolatiedikte en Luchtspouw Rieten dak Vloer Oppervlakte en Perimeter Begrenzing Isolatiedikte en Luchtspouw Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

27 Voor iedere constructie wordt de oppervlakte bepaald. Indien constructies gelijke eigenschappen hebben, mogen de oppervlakten worden samengevoegd. Bij een verschil in één of meer van onderstaande eigenschappen, mogen constructies niet worden samengevoegd: Type constructie (gevel, plat dak, etc.); Begrenzing; Oriëntatie; Rc-waarde of U-waarde; Helling van de constructie; Voorbeeld: De ruimte boven het maaiveld en de ruimte onder het maaiveld behoren beide tot de rekenzone. Gevel X en gevel Y worden als 2 verschillende gevels opgegeven (ook indien de constructieve opbouw hetzelfde) is, de begrenzing is immers anders. Gevel X grenst aan de grond en gevel Y grenst aan de buitenlucht. Gevel Y Gevel X Maaiveld Afb. 6.8 Constructies splitsen Oppervlakte constructies De oppervlakte van de thermische schil wordt berekend uit de afmetingen zoals die gedefinieerd zijn in NEN De belangrijkste uitgangspunten zijn: bij vloeren, gevels en daken geldt dat uitgegaan wordt van de afmetingen zoals deze zijn aangegeven in de onderstaande afbeeldingen 6.9 t/m 6.12; bij ramen en deuren moet de opening in de wand aan de binnenzijde aangehouden, zie afbeelding 6.14; bij schuine wanden/daken wordt bij de lengte uitgegaan van de binnenafmetingen (l4). De hoogte wordt eveneens bepaald aan de binnenzijde (h6), zie afbeelding A B Afb. 6.9 Boven en zijaanzicht vrijstaande woning/ appartementencomplex. Afmeting wordt bepaald door A en B (binnenwerks). Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

28 Afb.6.10 Bovenaanzicht hoek- en tussenwoning Afmeting A (afb. 6.10) wordt voor de gevel, vloer en dak van zowel de hoek- en tussenwoning binnenwerks gemeten. Afmeting B h wordt voor de gevel, vloer dak van de hoekwoning loopt van de binnenzijde van de buitengevel tot aan de hart maat van de woningscheidende wand. Afmeting B t voor de gevel, vloer en dak van de tussenwoning loopt van de hart maat woningscheidende wand tot aan de hart maat van de volgende woningscheidende wand. H t Afb Zij-aanzicht: Verticale afmeting eengezinswoning. Afmeting H t (afb. 6.11) wordt voor de gevel wordt binnenwerks gemeten (van bovenkant begane grondvloer tot onderzijde dakaansluiting op gevel). Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

29 Tussen bouwlaag H t Onderste bouwlaag H o Afb.6.12 Zij aanzicht woning in w appartementencomplex Afmeting H o (afb. 6.12) wordt voor de gevel van de woning (onderste bouwlaag) uit het appartementencomplex gemeten van de bovenkant van de vloer tot aan de hart maat van de woningscheidende vloer. Afmeting H t voor de woning op de tussenbouwlaag loopt van de hart maat woningscheidende vloer tot aan de hart maat van de volgende woningscheidende vloer. Afb.6.13 Afmetingen bij schuine daken Bij schuine daken (afb. 6.13) wordt bij de lengte uitgegaan van de binnenafmetingen (l4). De afmetingen kunnen met behulp van een tekening van de betreffende woning worden bepaald, ter plekke dient dan wel gecontroleerd te worden of de afmetingen van de tekening overeen komen met de werkelijke afmetingen in de woning. Meet in de woning een aantal afmetingen na. Algemeen geldt dat het door de EPA-opnemer/-adviseur bepaalde oppervlak niet meer dan 10% mag afwijken van het oppervlak bepaald conform NEN Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

30 Opmerking: In de BRL 9500 deel 01 Energieprestatieadvisering is een reproduceerbaarheidseis van 8% (op de EI) gegeven. Indien gebruik wordt gemaakt van een andere methode om de oppervlakte te bepalen en de afwijking in oppervlakte van de bouwdelen blijft binnen de hierboven genoemde 10% wil dat niet zeggen dat hiermee aan de reproduceerbaarheidseis is voldaan. Naast het oppervlak spelen o.a. de thermische eigenschappen van bouwdelen en de aanwezige installaties een belangrijke rol bij de bepaling van de EI. In de onderstaande paragrafen wordt per type constructie gegeven, hoe er eenvoudig gemeten kan worden, als dit wordt opgevolgd is in nagenoeg alle gevallen de afwijking ten opzichte van het oppervlak conform de NEN 1068 kleiner dan 10% Oppervlakte gevel In afwijking van paragraaf kunnen de afmetingen als volgt worden bepaald: Bepaal de horizontale afmeting binnenwerks (meten aan de binnenkant van de woning tussen de opgaande wanden die de betreffende gevel omsluit): Tel er bij een hoekwoning, 11 cm bij op voor de woningscheidende wand. Tel er voor een tussenwoning, 22 cm bij op voor de woningscheidende wanden. Voor een vrijstaande woning wordt er niets bij opgeteld is er namelijk geen sprake van een woningscheidende wand. Meet voor de verticale afmeting tussen de bovenkant vloer en de onderkant van het dak/plafond die de betreffende gevel omsluit. Indien het een woning in een appartementencomplex betreft meet dan de verticale afmeting tussen de woningscheidende vloeren. Tel er voor de woning op de onderste bouwlaag 10 cm bij op voor de woningscheidende vloer. Tel er voor de woning op een tussenlaag 20 cm bij voor de woningscheidende vloer. Tel er voor de woning op de bovenste bouwlaag 10 cm bij op voor de woningscheidende vloer. Toelichting Uitgangspunt hierbij is een dikte van 22 cm voor de woningscheidende wand. Voor een hoekwoning wordt de helft van de woningscheidende wand meegeteld. Voor een tussenwoning wordt 2x de halve dikte van de woningscheidende wand meegeteld. Indien een woningscheidende wand een andere dikte heeft, wordt gerekend met deze dikte. Indien niet te bepalen dan uitgaan van een dikte van 22 cm. Uitgangspunt hierbij is een dikte van 20 cm voor de woningscheidende vloer. Voor de woning op de onderste bouwlaag wordt de halve dikte van de woningscheidende vloer meegeteld. Voor een woning op een tussenlaag wordt 2 * de halve dikte van de woningscheidende vloer meegeteld. Indien een woningscheidende vloer een andere dikte heeft, wordt gerekend met deze dikte. Indien niet te bepalen dan uitgaan van een dikte van 20 cm. Meettip: Bepaal eerst het bruto-oppervlak van de gevel en bepaal vervolgens het netto-oppervlak door de kozijnoppervlakten (inclusief ramen, panelen en deuren) ervan af te trekken. Raamdorpelafwerkingen zijn geen onderdeel van de gesloten gevel maar maken deel uit van het kozijnwerk. Voor woningopnames die gedaan zijn voor 1 januari 2015 werd in afwijking van de NEN 1068 het oppervlak van de gevel op basis van het buitenwerks oppervlak te bepalen. Voor nieuwe opnames is dit niet toegestaan. Indien het oppervlak op basis van buitenwerks oppervlak is bepaald wordt het buitenwerks oppervlak met behulp van een correctiefactor teruggerekend naar een binnenwerks oppervlak. In de software zijn hier rekenregels voor opgenomen, zie onderstaande kader. Omrekening vindt als volgt plaats: A T = A ext 0,6. A ext AT = dicht gevel oppervlak conform NEN 1068 Aext = dicht geveloppervlak conform oude opname Hoofdstuk 6.0 ISSO 82.1 Maart

Hoofdstuk 6.0 ISSO 75.1 Aanvliegroute opnameprotocollen

Hoofdstuk 6.0 ISSO 75.1 Aanvliegroute opnameprotocollen Herziene versie 2013 ISSO-publicatie 75.1 Hoofdstuk 6.0 ISSO 75.1 Aanvliegroute opnameprotocollen Methode 2013, wettelijke aanwijzing per 1 Juli 2014 1 6 Opnameprotocollen 6.1 Inleiding In ISSO 75.1 worden

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009 Eindtermen en toetsmatrijs: toets energieprestatiecertificaat bestaande woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Energie-Index en opnameprotocollen.

Energie-Index en opnameprotocollen. Energieprestatie Energie-Index en opnameprotocollen. Kees Arkesteijn ISSO Woningen (1-1-2015) Wettelijke aanwijzing BEG en REG Voorlopig Energielabel Webapplicatie. Erkend deskundige Energielabel rekenkern

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering EPN en Nieuwbouw Tips berekenen EPC Modellering Iedere bouwlaag dient als een aparte verwarmde zone gemodelleerd te worden. Indien bouwlagen, bijvoorbeeld tussenverdiepingen van een woongebouw, exact gelijk

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

Eindtermen en toetsmatrijs: toets energielabel nieuwbouw Utiliteit Vastgesteld door de EPA-examencommissie

Eindtermen en toetsmatrijs: toets energielabel nieuwbouw Utiliteit Vastgesteld door de EPA-examencommissie Eindtermen en toetsmatrijs: toets energielabel nieuwbouw Utiliteit Vastgesteld door de EPA-examencommissie Examen Energielabel nieuwbouw bestaat uit twee delen: 40 MC tijdsduur 0 minuten Softwaretoets

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel 2 Voorbeeldopdracht Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven.

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven. Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Gebruikte software: Onderdeel 2 Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

hoofdstuk 6.0 versie 2.0 ISSO 82.1 maart 2009

hoofdstuk 6.0 versie 2.0 ISSO 82.1 maart 2009 6.0 Opname gebouw Uit praktijkvragen blijkt dat er verschillende interpretaties zijn over begrippen als thermische schil, woonlaag, gebruiksoppervlakte en onverwarmde zolder. Ook de meetinstructie voor

Nadere informatie

Gegeven onderstaande toelichting heeft het CCvD besloten om deze toelichting per direct (24 april 2009) van toepassing te verklaren.

Gegeven onderstaande toelichting heeft het CCvD besloten om deze toelichting per direct (24 april 2009) van toepassing te verklaren. BIJLAGE 2/TC BRL9500/200509 Gegeven onderstaande toelichting heeft het CCvD besloten om deze toelichting per direct (24 april 2009) van toepassing te verklaren. Toelichting ISSO 82.1 Hoofdstuk 6 ISSO heeft

Nadere informatie

Bijlage 2. Opnameformulier netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen. Opnameformulier Woningen t.b.v. netto warmtevraag mei

Bijlage 2. Opnameformulier netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen. Opnameformulier Woningen t.b.v. netto warmtevraag mei Bijlage 2 pnameformulier netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Huisnummer: Postcode: Plaats: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek

Nadere informatie

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Datum: juli 2009 Conceptversie Hoofdstuk 6 ISSO 82.1 In de onderstaande notitie zijn de wijzigingen en uitbreidingen beschreven die per 1 oktober

Nadere informatie

Meetrapport NEN Makelaar. Middenweg. Middenweg AE. Amsterdam Opdrachtgever : Objectnaam : Adres : Postcode : Plaats :

Meetrapport NEN Makelaar. Middenweg. Middenweg AE. Amsterdam Opdrachtgever : Objectnaam : Adres : Postcode : Plaats : Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever : 123Makelaar Objectnaam : Adres : 63 Postcode : 1098 AE Plaats : Amsterdam Datum opname : 3-9-2015 Datum rapport : 18-9-2015 Definities Allereerst een korte omschrijving

Nadere informatie

Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever Valad Objectnaam Wijchenseweg 111 Adres Wijchenseweg 111 Postcode 6538 SW Plaats Nijmegen Datum opname

Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever Valad Objectnaam Wijchenseweg 111 Adres Wijchenseweg 111 Postcode 6538 SW Plaats Nijmegen Datum opname Meetrapport NEN 2580 Opdrachtgever : Valad Objectnaam : Adres : Postcode : 6538 SW Plaats : Datum opname : Datum rapport : 8-11-2016 Meetcertificaat : B dit rapport is opgesteld op basis van bestaand meetcertificaat:

Nadere informatie

Eindtermen en toetsmatrijs: Netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door de COEC van

Eindtermen en toetsmatrijs: Netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door de COEC van Eindtermen en toetsmatrijs: Netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door de COEC van KvINL op 0--06 versie Oktober 06 Het examen Netto warmtevraag

Nadere informatie

Eindtermen en Toetsmatrijs: Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD

Eindtermen en Toetsmatrijs: Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD Eindtermen en Toetsmatrijs: Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector:

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen.

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Vraag 1 tot en 10 hebben betrekking op woning 1. Hieronder

Nadere informatie

Definitief opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NV

Definitief opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NV Definitief opnameformulier behorend bij het opnameprotocol NV 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Huis: Postcode: Plaats: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek Opnamedatum

Nadere informatie

Eindtermen en toetsmatrijs: Energieprestatiecertificaat bestaande Woningen

Eindtermen en toetsmatrijs: Energieprestatiecertificaat bestaande Woningen Eindtermen en toetsmatrijs: Energieprestatiecertificaat bestaande Woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op april

Nadere informatie

Workshop D2: Bestaande bouw Energielabel conform NEN 7120. Spreker: Kees Arkesteijn, ISSO. Programma

Workshop D2: Bestaande bouw Energielabel conform NEN 7120. Spreker: Kees Arkesteijn, ISSO. Programma Praktijkseminar implementatie nieuwe wetgeving Workshop D2: Bestaande bouw Energielabel conform NEN 7120 Spreker: Kees Arkesteijn, ISSO Programma Huidige situatie Onderhoudsversie Situatie per 2012 Nader

Nadere informatie

Objectgegevens: Oudheusdenstraat 30, Badhoevedorp Gebruiksoppervlakte Begane grond 1e verdieping 2e verdieping Totaal Gebruiksoppervlakte, Wonen (Woonoppervlakte) 62,7 57,9 38,3 158,9 m2 Gebruiksoppervlakte,

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: 1015SX-136-huis Kenmerk: Adres: Nieuwe Leliestraat Huis: 136-huis Postcode: 1015 SX Plaats: AMSTERDAM Klantnaam: M. Bolding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL ENERGIELABEL WONINGEN DETAILMETHODIEK VOOR NIEUWBOUW- EN OVERIGE ENERGIEZUINIGE WONINGEN

HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL ENERGIELABEL WONINGEN DETAILMETHODIEK VOOR NIEUWBOUW- EN OVERIGE ENERGIEZUINIGE WONINGEN HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL ENERGIELABEL WONINGEN DETAILMETHODIEK VOOR NIEUWBOUW- EN OVERIGE ENERGIEZUINIGE WONINGEN Stichting ISSO Rotterdam, mei 2013 Versie 2.10 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 8 Opnameprotocol

Nadere informatie

Object. Adres Lupinevallei 22 Postcode, plaats Opdrachtgever Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning

Object. Adres Lupinevallei 22 Postcode, plaats Opdrachtgever Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning Object Woning Adres Lupinevallei 22 Postcode, plaats Opdrachtgever Datum Meetrapport 22-05-2017 Certificaatnummer 73829 5237 MB 's-hertogenbosch Bighelaardij INHOUD MEETCERTIFICAAT 3 TOELICHTING BIJ RAPPORT

Nadere informatie

Puntenburgerlaan 1C 3812 CA Amersfoort. Definitief. Object type Adres Postcode/Plaats

Puntenburgerlaan 1C 3812 CA Amersfoort. Definitief. Object type Adres Postcode/Plaats N E N 2580 M E E T R A P P O R T Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief

Nadere informatie

NEN 2580 MEETRAPPORT. Adres Irenestraat 13 Postcode/Plaats

NEN 2580 MEETRAPPORT. Adres Irenestraat 13 Postcode/Plaats NEN 2580 MEETRAPPORT Object type Woning Adres Irenestraat 13 Postcode/Plaats 9531 AP Borger Datum meetopname 14-4-2017 Datum meetrapport 19-4-2017 Meetrapportnummer VM-17-015 Meetcertificaat Type A Op

Nadere informatie

UTRECHT LOGGERSTRAAT 54, NEN 2580 MEETRAPPORT. In opdracht van: Opgenomen door: Geproduceerd door:

UTRECHT LOGGERSTRAAT 54, NEN 2580 MEETRAPPORT. In opdracht van: Opgenomen door: Geproduceerd door: LOGGERSTRAAT 54, UTRECHT NEN 2580 MEETRAPPORT Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen. Termen, definities en bepalings-methoden,

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

4101 WN, Culemborg. Woning Hiele & Dalsem Makelaardij De Molen 6a 3994 DB Houten. Op locatie gecontroleerd en ingemeten

4101 WN, Culemborg. Woning Hiele & Dalsem Makelaardij De Molen 6a 3994 DB Houten. Op locatie gecontroleerd en ingemeten Adres Berkeboom 47 Postcode, plaats 4101 WN, Culemborg Object type Opdrachtgever Woning Hiele & Dalsem Makelaardij De Molen 6a 3994 DB Houten Datum meetopname 17 maart 2016 Datum meetrapport 21 maart 2016

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Onderdeel 1 Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit een casus. Met behulp

Nadere informatie

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties)

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief s) Uitgave Uitgave Beoordelingsrichtlijn / deel BRL9500-00 BRL9500-01 BRL9500-02 BRL9500-03 BRL9500-04 s 75.1 75.2 75.3

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 2: Softwaretoets De tijdsduur van dit examenonderdeel is 120 minuten Cito B.V. (2016) ISSO Energieprestatie Energiezuinige woningen voorbeeldexamen

Nadere informatie

Zibber B.V. heeft in opdracht opgesteld conform de NTA 2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en vloeroppervlak zijn vast gesteld.

Zibber B.V. heeft in opdracht opgesteld conform de NTA 2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en vloeroppervlak zijn vast gesteld. Object Adres Postcode, plaats Opdrachtgever Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning Brouwersgracht 18, 8061 GN Hasselt Bert Leistra ERA Makelaardij 11-01-2017 61092 INHOUD MEETCERTIFICAAT 3 TOELICHTING

Nadere informatie

Object. Adres Suze groeneweg-erf 289 Postcode, plaats. Opdrachtgever. Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning.

Object. Adres Suze groeneweg-erf 289 Postcode, plaats. Opdrachtgever. Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning. Object Woning Adres Suze groeneweg-erf 289 Postcode, plaats 3315 XH Dordrecht Opdrachtgever RE/MAX Wittstaete Datum Meetrapport 05-06-2017 Certificaatnummer 76090 MEETCERTIFICAAT 3 TOELICHTING BIJ RAPPORT

Nadere informatie

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk:

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: : Klantnaam: Contactpersoon: Datum bezoek: Naam EPA-organisatie: Naam EPA-adviseur: Huisnummer: Eigendomssituatie:

Nadere informatie

Object. Adres De Moerasorchidee 2 Postcode, plaats. Opdrachtgever. Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning HN Zwartsluis

Object. Adres De Moerasorchidee 2 Postcode, plaats. Opdrachtgever. Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning HN Zwartsluis Object Woning Adres De Moerasorchidee 2 Postcode, plaats 8064 HN Zwartsluis Opdrachtgever Bert Leistra ERA Makelaardij Datum Meetrapport 27-02-2017 Certificaatnummer 65409 MEETCERTIFICAAT 3 TOELICHTING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL ENERGIELABEL WONINGEN DETAILMETHODIEK VOOR NIEUWBOUW- EN OVERIGE ENERGIEZUINIGE WONINGEN

HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL ENERGIELABEL WONINGEN DETAILMETHODIEK VOOR NIEUWBOUW- EN OVERIGE ENERGIEZUINIGE WONINGEN HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL ENERGIELABEL WONINGEN DETAILMETHODIEK VOOR NIEUWBOUW- EN OVERIGE ENERGIEZUINIGE WONINGEN Stichting ISSO Rotterdam, september 2012 Versie 2.9 2 INHOUDSOPGAVE Concept Hoofdstuk

Nadere informatie

Object. Adres Franekerstraat 16, Postcode, plaats. Opdrachtgever. Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning. 8913AN, Leeuwarden

Object. Adres Franekerstraat 16, Postcode, plaats. Opdrachtgever. Datum Meetrapport Certificaatnummer Woning. 8913AN, Leeuwarden Object Woning Adres Franekerstraat 16, Postcode, plaats 8913AN, Leeuwarden Opdrachtgever Popma BarteldBoerma Makelaars Datum Meetrapport 10-10-2016 Certificaatnummer 52934 MEETCERTIFICAAT 3 TOELICHTING

Nadere informatie

NEN 2580 MEETRAPPORT. NEN 2580 Meetrapport OBJECT: ADRES POSTCODE, PLAATS OPDRACHTGEVER DATUM MEETRAPPORT CERTIFICAATNUMMER

NEN 2580 MEETRAPPORT. NEN 2580 Meetrapport OBJECT: ADRES POSTCODE, PLAATS OPDRACHTGEVER DATUM MEETRAPPORT CERTIFICAATNUMMER NEN 2580 MEETRAPPORT OBJECT: ADRES POSTCODE, PLAATS OPDRACHTGEVER DATUM MEETRAPPORT CERTIFICAATNUMMER WONING Prins Hendrikkade 107 III 1011AJ, Amsterdam Makelaarsgroep Ameo 622017 11 INHOUND MEETCERTIFICAAT...

Nadere informatie

MEETRAPPORT DE BEELDENMAKERS

MEETRAPPORT DE BEELDENMAKERS MEETRAPPORT DE BEELDENMAKERS Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief het

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

NEN2580 meting. Terheijdenseweg 350 Breda

NEN2580 meting. Terheijdenseweg 350 Breda NEN2580 meting Terheijdenseweg 350 Breda Huijbregts Vastgoedbeheer stelt meetrapporten op volgens de door NEN uitgegeven NTA 2581:2011. Uitvoering oppervlaktemeting geschied volgens NEN2580. Inhoud 01.

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

Woning Lantsheer & Koning makelaars O.G. Schipperstraat 16 1234 AB Eindhoven. Op locatie gecontroleerd en ingemeten

Woning Lantsheer & Koning makelaars O.G. Schipperstraat 16 1234 AB Eindhoven. Op locatie gecontroleerd en ingemeten Adres Centrumlaan 321 Postcode, plaats 1234 AB, Eindhoven Object type Opdrachtgever Woning Lantsheer & Koning makelaars O.G. Schipperstraat 16 1234 AB Eindhoven Datum meetopname 28 augustus 2015 Datum

Nadere informatie

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder Bijlage 2A: Intakeformulier Professionele Woningbeheerder EPA - Intake formulier Kenmerk: Professionele Woningbeheerder Invulinstructie: = tekst of werkelijke waarde invullen = aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

Opdrachtgever Thuis in Vastgoed Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en. Postcode / Plaats 1019 NM Amsterdam Status Definitief

Opdrachtgever Thuis in Vastgoed Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en. Postcode / Plaats 1019 NM Amsterdam Status Definitief Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Nadere informatie

opdrachtgever Status Definitief Object type Adres Biltseweg 7 Postcode/Plaats 3735 MA Bosch en Duin

opdrachtgever Status Definitief Object type Adres Biltseweg 7 Postcode/Plaats 3735 MA Bosch en Duin N E N 25 80 M E E T R A P P O R T Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief

Nadere informatie

Nieuwe Ridderstraat 51 te Amsterdam

Nieuwe Ridderstraat 51 te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9-I 1054KT Amsterdam 020-6898425 DATUM: 8 mei 2015 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER: Buro Amsterdam BV Keizersgracht

Nadere informatie

N E N 2580 M E E T R A P P O R T

N E N 2580 M E E T R A P P O R T Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:200 7 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Nadere informatie

Berekend en gecontroleerd vanaf bronbestanden

Berekend en gecontroleerd vanaf bronbestanden Adres Klokjesbloemlaan 148 Postcode, plaats 3452 BH, Vleuten Object type Opdrachtgever Woning Aprilmakelaars Vedergraslaan 3 3452 CP Vleuten Datum meetopname - Datum meetrapport 3 september 2015 Meetstaat

Nadere informatie

Nieuwe Ridderstraat 45 te Amsterdam

Nieuwe Ridderstraat 45 te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9-I 1054KT Amsterdam 020-6898425 DATUM: 8 mei 2015 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER: Buro Amsterdam BV Keizersgracht

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

MEETRAPPORT. NEN 2580 gecertificeerd. Certificaatnummer: L Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering

MEETRAPPORT. NEN 2580 gecertificeerd. Certificaatnummer: L Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering MEETRAPPORT NEN 2580 gecertificeerd Certificaatnummer: L1602115 Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering Grintbank 8 Laren Toelichting op het meetrapport 123 Meten heeft

Nadere informatie

Nieuwe Jonkerstraat 58 te Amsterdam

Nieuwe Jonkerstraat 58 te Amsterdam 1 NEN2580 Meetcertificaat PROJECT: BEHANDELD DOOR: Formwise tekenburo Reyer Anslostraat 9-I 1054KT Amsterdam 020-6898425 DATUM: 8 mei 2015 STATUS: Definitief OPDRACHTGEVER: Buro Amsterdam BV Keizersgracht

Nadere informatie

Meetrapport Conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580.

Meetrapport Conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580. Meetrapport Conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN2580. Samenvatting meetrapport Object gegevens Adres: Broekstraat 108 te Nijmegen

Nadere informatie

Handleiding bij opnamelijst WoON Energie Behorende bij Opnameformulier met naamgeving Opname Energie Woon Versie

Handleiding bij opnamelijst WoON Energie Behorende bij Opnameformulier met naamgeving Opname Energie Woon Versie Handleiding bij opnamelijst WoON Energie 2018 22-09-2017 Behorende bij Opnameformulier met naamgeving Opname Energie Woon2018 - Versie 2017-09-22.xlsm Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene projectgegevens...

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Beoordelingsrichtlijn / deel Oorspronkelijk document BRL9500-00

Nadere informatie

NEN2580 MEETRAPPORT. Pylsstraatje AK Weert. Onzelievevrouwestraat AC Weert

NEN2580 MEETRAPPORT. Pylsstraatje AK Weert. Onzelievevrouwestraat AC Weert NEN2580 MEETRAPPORT Pylsstraatje 4 6004 AK Weert Object type: Woning Datum Meetopname: 23 juli 2015 Opdrachtgever: Saelmans makelaardij Datum Meetrapport: 24 juli 2015 Onzelievevrouwestraat 1 Meetstaat

Nadere informatie

N E N 2580 M E E T R A P P O R T

N E N 2580 M E E T R A P P O R T Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Deze voorbeeldtoets bestaat uit 20 vragen.

Nadere informatie

Eindtermen en toetsmatrijs: examen energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw

Eindtermen en toetsmatrijs: examen energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw Eindtermen en toetsmatrijs: examen energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

CONCEPT HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL WONINGEN 82.1- ENERGIELABEL NIEUWBOUW

CONCEPT HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL WONINGEN 82.1- ENERGIELABEL NIEUWBOUW CONCEPT HOOFDSTUK 8 OPNAMEPROTOCOL WONINGEN 82.1- ENERGIELABEL NIEUWBOUW Stichting ISSO Rotterdam, maart 2012 Versie 2.6 (bijgewerkt n.a.v. pilots en ontvangen commentaren werkgroep) 2 INHOUDSOPGAVE Concept

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Representatieve woningen

Hoofdstuk 7 Representatieve woningen Hoofdstuk 7 Representatieve woningen 1 ISSO 821 methode 2014 2 7 Representatieve woningen Een Energieprestatiecertificaat ten behoeve van het WWS mag op basis van een al eerder verstrekt Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

meetcertificaatno. 11.095.552 in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011

meetcertificaatno. 11.095.552 in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011 meetrapport meetcertificaatno. 11.095.552 betreft : A Factorij gelegen : Amsterdam bouwdeel : totaal in opdracht van : Schiphol Center West b.v. datum : 25 november 2011 Interim Bouwconsult b.v. Van Houten

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Energieprestatie woningen

Energieprestatie woningen ISSO publicatie 82.5 Energieprestatie woningen Opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen Stichting ISSO Rotterdam, juni 2016 Versie 1.7 Opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Definitief. Object type Adres Zandweg 94 Postcode/Plaats 3962 ED Wijk bij Duursted

Definitief. Object type Adres Zandweg 94 Postcode/Plaats 3962 ED Wijk bij Duursted N E N 2580 M E E T R A P P O R T Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

NEN2580 Meetstaten. Straatnaam, Plaatsnaam. Project kenmerk: Opdrachtgever : datum: Veemarktkade AE s-hertogenbosch.

NEN2580 Meetstaten. Straatnaam, Plaatsnaam. Project kenmerk: Opdrachtgever : datum: Veemarktkade AE s-hertogenbosch. NEN2580 Meetstaten Project kenmerk: Opdrachtgever : datum: Behandeld door : Project nummer : Bouwstudio PelserHartman BV Veemarktkade 8 5222 AE s-hertogenbosch Straatnaam, Plaatsnaam Meetcertificaat Hiermede

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 ISSO 82.1 9 Representatieve gebouwen

Hoofdstuk 9 ISSO 82.1 9 Representatieve gebouwen Hoofdstuk 9 ISSO 821 9 Representatieve en In artikel 7 van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is onder andere aangegeven dat het afgeven van een Energielabel van appartementen of van voor

Nadere informatie

Opdrachtgever Vlieg Makelaars Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en. Postcode / Plaats 1011 MJ Amsterdam Status Definitief

Opdrachtgever Vlieg Makelaars Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en. Postcode / Plaats 1011 MJ Amsterdam Status Definitief Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalings-methoden, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\vrijstaande

Nadere informatie

NEN 2580 Meetrapport. voorbeeld NST

NEN 2580 Meetrapport. voorbeeld NST NEN 2580 Meetrapport NST-001613-1390521600 1 Inhoud NEN 2580 Oppervlaktemeting...3 NEN 2580 Meetrapport... 4 Meetstaat... 5 Toelichting begrippen NEN 2580... 6 NST-001613-1390521600 2 NEN 2580 Oppervlaktemeting

Nadere informatie

Alphaplan NEN2580 meetrapport Henry Dunantweg 2 te Alphen aan den Rijn

Alphaplan NEN2580 meetrapport Henry Dunantweg 2 te Alphen aan den Rijn Versie 1, 8 oktober 2014 Projectnummer: 2014025 Alphaplan NEN2580 meetrapport Henry Dunantweg 2 te Alphen aan den Rijn Onderdeel: NEN 2580 meetrapport Opdrachtgever: Alphaplan Henry Dunantweg 4 2402 NP

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Meetrapport. Adres Ridderplantsoen 20-I. Datum meetopname 5 juli 2017 Datum meetrapport 6 juli 2017 Meetcertificaat type A Op locatie ingemeten Status

Meetrapport. Adres Ridderplantsoen 20-I. Datum meetopname 5 juli 2017 Datum meetrapport 6 juli 2017 Meetcertificaat type A Op locatie ingemeten Status Meetrapport Conform de Branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad NEN

Nadere informatie

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL Tel : Fax : Etalage Geprint op :

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL  Tel : Fax : Etalage Geprint op : KleurrijkWonen Postbus 544 4000 AM TIEL www : www.kleurrijkwonen.nl Tel : 0344615214 Fax : 0344623843 Etalage Geprint op : 12-11-2014 Objectgegevens m.b.t. strategisch voorraad beleid Toewijzingmodel Aanbodmodel

Nadere informatie

Nieuwe ISSO 51, 53 & 57 (juli 2017) Overzicht van de wijzigingen

Nieuwe ISSO 51, 53 & 57 (juli 2017) Overzicht van de wijzigingen Nieuwe ISSO 51, 53 & 57 (juli 2017) Overzicht van de wijzigingen Wijzigingsoverzicht ISSO 51, 53 & 57 2017 Wijzigingen ten opzichte van 2012 versie zijn: Correctie op de ontwerpbuitentemperatuur aan de

Nadere informatie

Meetrapport. Paasheuvelweg 34h 1105 BJ Amsterdam t. 0800 360 360 360 f. 020 45 11 01 9 www.droomhuis360.nl

Meetrapport. Paasheuvelweg 34h 1105 BJ Amsterdam t. 0800 360 360 360 f. 020 45 11 01 9 www.droomhuis360.nl Paasheuvelweg 34h 1105 BJ Amsterdam t. 0800 360 360 360 f. 020 45 11 01 9 www.droomhuis360.nl Meetrapport & Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht t. 030 2737646 www.puntmakelaars.nl Type object: Woning Adres:

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

Energieprestatiecertificaat Delen ISSO-publicatie 82 deel 1 Beta-versie maart 2007

Energieprestatiecertificaat Delen ISSO-publicatie 82 deel 1 Beta-versie maart 2007 Energieprestatiecertificaat Delen ISSO-publicatie 82 deel 1 2 ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Voor iedere woning is er één certificaat nodig. Dus identieke woningen in een straat hebben ieder hun eigen certificaat.

Nadere informatie

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 19 mei 2016

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 19 mei 2016 Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 19 mei Beoordelingsrichtlijn / deel Oorspronkelijk document BRL9500-00 + BRL9500-01

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw

Voorbeeldtoets Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw Voorbeeldtoets Energieprestatiecertificaat Utiliteitsgebouwen Nieuwbouw Toets 1: Meerkeuzevragen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Deze voorbeeldtoets bestaat

Nadere informatie

TE KOOP. Burgemeester Baumannlaan 88 B. Prachthuis Makelaardij B.V.

TE KOOP. Burgemeester Baumannlaan 88 B. Prachthuis Makelaardij B.V. TE KOOP Burgemeester Baumannlaan 88 B Prachthuis Makelaardij B.V. Inleiding Algemene omschrijving: Aan de leuke Burgemeester Baumannlaan in Overschie hebben wij dit prachtige 3-kamer appartement in de

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Object Adres. Laan van Nieuw-Oost-Indië 54 2593 BV Den Haag

MEETRAPPORT. Conform de branchebrede meetinstructie op basis van de NEN 2580 normering. Object Adres. Laan van Nieuw-Oost-Indië 54 2593 BV Den Haag Object Adres Opdrachtgever Datum Versie Status Certificaatnr. Alex Offices Bezuidenhoutseweg 239 2594 AM Den Haag +31 (0)70 753 00 88 info@alexoffices.nl www.alexoffices.nl Laan van Nieuw-Oost-Indië 54

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van energielabels bij woningen. Herhalingsonderzoek 2010. Datum 24 juni 2010

Betrouwbaarheid van energielabels bij woningen. Herhalingsonderzoek 2010. Datum 24 juni 2010 Betrouwbaarheid van energielabels bij woningen Herhalingsonderzoek 2010 Datum 24 juni 2010 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan kwaliteit Rijnstraat 8 Postbus 16191 2500 BD

Nadere informatie

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01

KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 KBI Wijzigingsblad d.d. 2008-03-07 bij BRL 9500-01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie